NIKITA CHR0ESJTSJ0V IN EGYPTE Duizenden bejaarden demonstreren voor verhoging A.O.W. HET WEER „Israël basis van imperialisme" STEUN AAN COALITIEREGERING IN LAOS GRIEKSE JONGEREN BETOGEN TEGEN ENGELAND EN AMERIKA Maandag 11 Dinsdag 12 Me! 1964 20e Jaargang - No, 6208^ Prins Bernhard naar Athene vertrokken PRESIDENT JOHNSON: SIDNEY V. D. BERGH OVER HANDEL MET CHINA Eisen: gehuwden f3650; ongehuwden f2550 AMERIKAANS TRANSPORTVLIEGTUIG NEERGESTORT SOEDANESE REGERING WIJST MISSIONARISSEN UIT ARGENTIJNS VLIEGTUIG VERONGELUKT Drie van de 49 inzittenden overleefden ramp DE STRIJD TEGEN DE OPSTANDELINGEN IN ADEN Weerbericht Vliegtuig ongelukken in de Ver. Staten Hoogwater Zon- en Maanstanden Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofredacteur: I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maand 2,—; per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. VRIJE ZEEUW Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" '(géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermeldng: Brieven onder nummer, of „AdfeS Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 3 nur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. Radio-Cairo meldt dat presi dent Nasser zaterdagavond zijn Russische gast premier Nikita Chroesjtsjov een banket in de Egyptische hoofdstad heeft aan geboden. Tijdens dit gala-diner onderscheidde het Egyptische staatshoofd de Sow jet-regerings leider met de orde van de Nyi, de hoogste onderscheiding die Egypte kent. De speciale trein met Chroes jtsjov en Nasser reed zaterdag middag het met vlaggen versier de station van Cairo binnen. Ter wijl zij uitstapten, weerklonken 21 saluutschoten en werden on der het gejuich van de toeschou wers de volksliederen van beide landen gespeeld. SUEZ-KANAAL In een toespraak tijdens het banket verklaarde Chroesjtsjov naar Egypte te zijn gekomen om met president Nasser te beraad slagen over de wijze waarop zij de bestaande Egyptisch-Russi- sehe vriendschap en samenwer king zouden kunnen uitbreiden en verdiepen. De Sow jet-premier zei: „U bent erin geslaagd de buitenlandse troepen kwijt te raken en u heeft het Suezkanaal genationaliseerd. Wij hebben u in deze strijd op elke mogelijke wijze geholpen, onder meer door het leveren van wapens. Ik breng de heldhaftige strijd in herinnering, die het grote Egyptische volk heeft geleverd, toen het door Engeland, Frank rijk en Israël werd aangevallen, waarbij Israël als agent der im perialisten optrad. Dit was de eerste nederlaag die het Britse imperialisme op Afrikaanse bo dem heeft geleden," aldus Chroesjtsjov. BOMAANVALLEN Later gingen Chroesjtsjov en Nasser naar het stadion van Cairo, waar de Egyptische jeugd in groten getale was bijeenge stroomd, Chroesjtsjov hield een rede in het stadion, waarin hij „de bar baarse bomaanvallen in de on afhankelijke republiek Jemen" veroordeelde. De bevrijde landen moesten volgens hem een front tegen het imperialisme vormen. De miljoe nen Angolezen en inwoners van Mozambique mochten niet lan ger onder het juk van het impe rialisme zuchten. Men kon niet langer zwijgen over de inmen ging- van onbeschaamde impe rialisten in de binnenlandse aan gelegenheden van bevrijde vol keren. De bevrijdingsbewegingen zouden dan ook steeds sterker worden en men zou ongetwijfeld getuige zijn van een heftige strijd van de onderdrukte volke ren tegen machtige vijanden, die hun inspanningen bundelden om deze vrijheidsbewegingen de kop in te drukken. Prins Bernhard is zondagoch tend met een regerings-Friend- ship van de vliegbasis Soester- berg naar Athene vertrokken waar de prins het zesde congres van de „Fondation Européenne de la Culture" zal voorzitten. Het congres duurt van 11 tot en met 16 mei. De prins die voorzitter is van de Fondation, is vergezeld van zijn particulier secretaris, mr. A. E. van Braam Houckgeest, en wordt op zaterdag 16 mei in Ne derland terugverwacht. EEN BEGIN Hij riep in zijn tafelrede op tot een „grotere gemeenschappelijke krachtsinspanning voor het vin den van een oplossing voor de voornaamste internationale vraagstukken op basis van een vreedzame samenwerking tussen volken, die een afwijkende maat schappij vorm kennen." Hii maakte in dit verband ge- va rt van de overeenkomst tussen Amerika, Engeland en Rusland om de vervaardiging van splijt baar materiaal voor de aanmaak van kernwapens te beperken, lietaeen hii echter „slechts een berin" noemde. Tevoren had Nasser verklaard dat het Egyptische' volk „zich bewust is van zijn vermogen om moeiliikheden en gevaren te overwinnen." waaraan hij toe voegde; „Wij zijn bezig door mid del van het socialisme een maat schappij te stichten, waarin elke Arabier een eervol leven kan lei den. Slechts op deze wijze kunnen wii de Arabische eenheid verwe- zeuhiken." Nasser zei ook: „Ons Arabi sch» land beschikt over onbe perkte hulpbronnen, hetgeen het een doelwit maakt van het impe rialisme en Israël Is een basis voor het agressieve imperialis me." President Johnson heeft za terdag op een op het laatste ogenblik in het Amerikaanse pa viljoen van de wereldtentoon stelling in New York uitgeschre ven persconferentie verklaard dat hij de koning van Laos er in een boodschap van heeft verze kerd dat de Amerikaanse rege ring „ten volle blijft verzekerd dat de Amerikaanse regering ten volle blijft vasthouden aan de Geneefse overeenkomsten, waarbij de neutraliteit van Laos wordt gewaarborgd". De Verenigde Staten zullen ook de coalitieregering onder (de neutralistische) premier Soe- vanna Poema blijven steunen. De president zond de bood schap ter gelegenheid van de viering van de „dag van de grnndwet" in Laos. Johnson verklaarde verder dat Amerikaanse burgerlijke en mi litaire leiders eens in de drie weken Zuid-Vietnam zullen be zoeken teneinde zich van de toe stand aldaar op de hoogte te stellen. Sprekend over de komende presidentsverkiezingen verklaar de Johnson: „Ik kan u niet zeg gen of ik mij dit jaar kandidaat zal stellen. Wel zou mijn verkie zing het land achthonderdduizend dollar besparen. Ik zal het con gres namelijk voorstellen dit be drag ter bestrijding van onkos ten zoals het betalen van mede werkers in de periode tussen verkiezing en Inhuldiging van een nieuwe gekozen president ter beschikking van het nieuwe staatshoofd te stellen. Een deel van dit geld zou ge durende een half jaar na de presidentsverkiezingen ter be schikking van de aftredende pre sident moeten worden gesteld" aldus Johnson. De Turkse vice-president Ke- mal Satir heeft zondag op een bijeenkomst van de republikeinse volksparty gezegd dat Turkije in staat is binnen zes uur op Cy prus tn te grijpen. Turkije had met vreedzame middelen de kwestie-Cyprus willen regelen om de wereldvrede te bewaren, maar de activiteit van de Ver. Naties had de Turken niet te vreden gesteld. iDe Turkse minister van voor lichting Gogoes heeft in een rede de mening uitgesproken, dat de billijkste oplossing van de kwes tie-Cyprus een verdeling van het eiland is. Een deel van het eiland zou dan aangesloten kun nen worden bij Turkije en het andere bij Griekenland. Zondagavond hebben 300 Griekse jongeren een betoging •gehouden voor Britse en Ameri kaanse oorlogsschepen die in een baai bij Athene gemeerd liggen. Zij droegen spandoeken inet de woorden: „De Britten uit Cy prus" en' „De Amerikaanse zes de vloot uit de Griekse territo riale wateren". TURKIJE STELT CYPRUS AAN DE ORDE IN DEN HAAG De Turkse minister van bui tenlandse zaken, Feridun Cemal Erkin, is vastbesloten de kwes tie-Cyprus aan de orde te stel len op de komende voorjaars conferentie van de Navo, die van dinsdag tot en met donder dag in Den Haag wordt gehou den. Hij deelde dit aan verslag gevers mede, toen hij zondag middag uit Ankara op Schiphol aankwam. Wij hadden gehoopt dat de in terventie van de troepen der V.N. op Cyprus de Grieken het gebruik van geweld onmogelijk zouden maken, zo begon hij, maar helaas gaan de Grieken nog steeds met hun aanvallen voort. Dit veroorzaakt in Turkije grote ongerustheid en opwinding. Minister Erkin betreurde het dat de alarmerende situatie op het eiland onverminderd voort duurt. Gevraagd of de Turkse regering van plan was tenslotte met geweld van wapenen in te grijpen, antwoordde hij: „Wij zullen eerst afwachten of er een beslissing valt op de conferentie in Den Haag en zo ja welke. Ik ben vast van plan de kwestie- Cyprus daar aanhangig te ma ken". Op de vraag of hij met een be paald voorstel uit Turkije was gekomen, antwoordde de minis ter bevestigend, maar de inhoud ervan wilde hij geheim houden tot op de conferentie zelf. De Turkse delegatie bestaat uit 7 leden, inclusief de minister en 2 leden van de vaste Navo- vertegenwoordiging van Turkije in Parijs. Hij besloot: „En ik denk dat u allen wel weet welk een groot voorstander ik ben van een zui nig beleid". „IK ZAL HET NIET ZIJN" Grote ontsteltenis bracht pre sident Johnson zaterdagavond teweeg tijdens een banket in de „Convention Hall" te Atlantic City", waar in augustus de de mocraten hun kandidaat voor het presidentschap zullen kiezen. Voordat hij een toespraak tot de aanwezige democraten zou uitspreken, zei de president plechtig: „Wij zijn hedenavond in een historische hal bijeen. Op deze zelfde plaats zal een Amerikaan se leider voor 1965 worden ge kozen, iemand die de Ameri kaanse droom symboliseert. Ik acht het .een droeve plicht mee te delen dat ik dat niet zal zijn". In de zaal ontstond beroering en klonken verbaasde uitroepen (Algemeen wondt aangenomen dat Johnson de democratische kandidaat zal zijn bij de presi dentsverkiezingen van novem ber). „Het zal „miss America 1965" zijn", zo zei Johnson na even te hebben gewacht. De opgeluchte toehoorders barstten daarop uit in een daverend gelach. „Ik zie grote mogelijkheden in de handel met China, niet alleen voor Nederland, maar voor alle andere landen", aldus de heer Sidney J. van den Bergh, leider van de Nederlandse handelsmis sie naar China, op een perscon- fenrentie te Hongkong verklaard. Hij vertelde dat de missie een overeenkomst had opgesteld ter bevordering van de handel, wel ke aan de Chinese autoriteiten in Peking worden voorgelegd. De beste kansen voor Nederland zag hij in scheepvaart, scheepsbouw, machinebouw en de ervaring in irrigatie en waterbouwkundige werken. Tevens deelde hij mede dat een Chinese handelsmissie over enige maanden Nederland zal bezoeken. De missie heeft voorgesteld dat aan buitenlandse zakenlieden zal worden toegestaan hun goe deren te exposeren op de jaar beurs van Kanton. De vertegen woordigers van seheepvaartbe- langen waren voldaan over de gevoerde besprekingen. De mis sie was onder de indruk van China's vooruitgang in de zware industrie, maar minder van de lichte industrie. De economische ontwikkeling staat echter nog aan het begin. Foto: Niet iedereen beviel het staan; een zitplaatsje op de grond was wel zo aantrekkelijk al -s werd er eerst keurig een zak doek uitgespreid om te voorko- men dat het goede pak besmeurd zou worden De Amerikaanse luchtmacht heeft vandaag meegedeeld een bericht te hebben ontvangen dat een Amerikaans transportvlieg tuig met straalaandrijving op de Philippijnen is neergestort met 83 mensen aan boord. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn, aldus een woordvoerder van de lucht macht. Het militaire vliegtuig een C-135 stortte tijdens een hevi ge regen neer nabij de landings baan van het vliegveld Clark van Manilla. Het was vertrokken van de luchtmachtbasis Hickam op Hawaii. Twee Italiaanse missionarissen, die kortgeleden uit Soedan moes ten vertrekken, hebben donder dag in Lourdes verklaard dat de Soedanese regering erop uit is, het christendom in het land uit te roeien. Zij vertelden verslag gevers: „Officieel zijn wij uit gewezen omdat wij buitenlan ders waren. In werkelijkheid echter is dit gebeurd omdat' de Soedanese regering het christen dom in het land uit wil roeien. Zij wijst ook de protestanten uit". De missionarissen, Brescia- ni en Tescaroli, vertelden voorts, dat de acht miljoen mohamme danen in het noorden van Soe dan de vier miljoen negers in het zuiden „uitbuiten in een nieuwe vorm van kolonialisme, uie erger is dan alle vorige". Ongeveer vijftienduizend mi litairen uit het noorden houden volgens hen het zuiden van het land bezet. Rond 50.000 negers zijn van daar naar Ethiopië, Oeganda en Kongo gevlucht, zo zeiden zij. Een DC-4-vliegtuïgr van de Ar gentijnse luchtmacht met 49 per sonen aan boord is niet ver van het vliegveld Callao nabij Lima neergestort. 46 van de 49 inzittenden zijn om het leven gekomen. Twee (gewonde) kinderen en een volwassene hebben het on geluk overleefd. Zij zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Het uit Buenos Aires afkom- sitge toestel verloor het contact met de verkeerstoren van Callao kort nadat de gezagvoerder had aangekondigd te zullen landen. Behalve een bemanning van zeven leden had het toestel 42 passagiers aan boord, n.I. 25 Ar gentijnen, 12 Peruanen, 4 Uru- guezen en een Spaanse geeste lijke. Vliegtuigen van de Peruaanse marine hebben het wrak in zee ontdekt nabij Ventanilla, vijftien kilometer ten noorden van het vliegveld Callao. Na de ramp zijn verscheidene hefschroefvliegtuigen van het Peruviaanse leger naar de plaats van het ongeluk gezonden. Het zijn inzittenden van deze heli kopters geweest, die de over levenden uit de wrakstukken hebben bevrijd. Volgens een door radio-Cairo overgenomen bericht van radio- Sanaa zijn dertig Britse militai ren, onder wie dertien parachu tisten, om het leven gekomen bij gevechten in het berggebied van Radfan, waar inheemse stammen in opstand zijn gekomen tegen de regering van het Britse pro tectoraat Aden. Twintig andere Engelse mili tairen zouden zijn gewond. Volgens de Jemenitische radio- omroep hebben Britse militaire vliegtuigen bommen boven het gebied van Radfan afgeworpen, hetgeen aan vijf inheemsen het leven zou hebben gekost. In Aden onthulde een woord voerder van de Brits luchtmacht dat men in het afgelopen week einde bij een luchtaanval op leden van de stam van de „rode wolf" in Jemen 14 bommen van 1000 Engelse ponden had ge bruikt. De woordvoerder zei dat daarbij „een aantal mensen!" om het leven was gekomen. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig van maandagavond tot dinsdagavond. Warmer Droog, warmer weer met flin ke zonnige perioden en een zwak ke tott matige wind tussen zuid west en zuid. Duizenden bejaarden uit alle delen' van ons land, allemaal leden van de by het centraal orgaan samenwerkende organisaties (C. O. S. O.) aangesloten bond voor staatspensione- ring, hebben zaterdag deelgenomen aan een demonstratief congres in de Irenehal in Utrecht. Hoofdthema van dit congres was de ongerustheid over de te nemen beslissing ten aanzien van de optrekking van de A. O. W-- uitkeringen tot een sociaal minimum. Met ongeveer 500 autobussen kwamen de demonstranten naar Utrecht om op dit eer ste grote congres van het C. O. S. O. getui genis af te leggen van de verlangens die on der de 300.000 leden van de bejaardenbonden leven. VERKIEZINGSBELOFTEN „De bejaarden wensen niet als tweede rangs burgers beschouwd te worden," be toogde de heer L. Steenhuis uit Dieren, voor zitter van het C. O. S. O. en de bond voor staatspensionering, die uiting gaf aan de on gerustheid van de duizenden bejaarden, „die nog steeds wachten op een behoorlijke oude dagsvoorziening". De bejaarden wensen vol gens de heer Steenhuis deel te nemen aan de welvaart in ons land. Zij willen niet langer genoegen nemen met beloften vóór de ver kiezingen, maar vragen als volwaardige Ne derlanders hun recht op een normaal bestaan zonder steun van burgerhjke of kerkelijke zijde. VERDEELD S. E. R.-ADVIES De heer Steenhuis meende dat de A. O. W.- verhogingen ver achter zijn gebleven bij de loonontwikkeling. Het verdeelde S. E. R.- advies over de verhoging van de A. O. W. tot een sociaal-minimum van 3650 voor gehuw den en ƒ2550 voor ongehuwden vinden de bejaardenorganisaties teleurstellend. Deze verhoging zal de overheid ongeveer 500 mil joen gulden kosten. De heer Steenhuis be schouwt deze verhoging als een toetssteen in hoeverre het huidige kabinet bereid is maatschappij-hervormend op te treden. Wij zouden, aldus spreker, op dit moment geen maatregel weten, waarmee méér mensen ge lukkig kunnen worden gemaakt. De plannen van minister Veldkamp kan men niet overhaast noemen. Ze getuigen van eit streven naar sociale rechtvaardigheid. Een economisch vraagstuk is het volgens de heer Steenhuis niet, want de staat kan nu door de A. O. W.-verhoging een stukje ver deling van het nationaal inkomen bereiken, die door belastingmaatregelen zoals de V. V. D. wenst, niet mogeiyk is. MINISTER TALMA Het mislukken van een redelijke oudedags voorziening schuilt volgens de heer Steen huis niet in de welvaartvaste A. O. W.-uit- keringen, maar in de steeds aan betekenis afnemende uitkeringen van de bedrijfs pensioenfondsen. Deze uitkeringen lopen niet gelijk met de loonontwikkeling. Daarom moet in de toekomst een verdergaande uitholling van de bedrijfspensioenen worden gevreesd. De heer Steenhuis. die voorts aandacht schonk aan de verdeelde meningen in het S. E. R.-advies, gelooft dat de tegenstanders van de verhoging, die bezorgd zijn over onze economische situatie, zich achter een ge legenheidsargument verschuilen om hun af wijzing van een sociaal minimum te camou fleren. In dit verband noemde de heer Steen huis als voorbeeld minister Talma, die 50 jaar geleden de basis legde voor een stuk sociale zekerheid. In die tijd, toen de wel vaart veel kleiner was, voerde minister Tal- ma een ouderdomspensioen in, waarvoor in 1916 ruim elf miljoen gulden werd gevoteerd uit de algemene middelen. Dat was 4 procent van de rijksbegroting die toen 273 miljoen bedroeg. Nu bedragen de rijksuitgaven rond 12000 miljoen. „Zou in deze tijd van expansieve economie en super- hoogeonjunetuur niet kunnen wat in het oor logsjaar 1916 wel mogelijk was?", zo vroeg de heer Steenhuis. RESOLUTIE De bijna 28 duizend bejaarde deelnemers (de oudste was 97 jaar) hebben onder don derend applaus hun goedkeuring gehecht aan eert voor de regering bestemde resolu tie, waarin zij te kennen geven dat de A. O. W. dient te worden verhoogd tot 3650 voor gehuwden en ƒ2550 voor ongehuwden. In de resolutie wordt uitgesproken dat de kosten voor het grootste deel dienen te wor den bestreden uit een bijdrage uit de schat kist. Op de regering en de Staten-Generaal wordt een beroep gedaan er zorg voor te dragen „dat een zodanige voorziening op de kortst mogelijke termijn, doch uiterlijk per 1 januari 1965 tot stand komt. De minister van sociale zaken, dr. G. M. J. Ve'dkamp, heeft de hele demonstratieve bijeenkomst meegemaakt. Voorts waren er ledfen van de Eerste- en Tweede-Kamerfrac ties van de K. V. P., P.v.d.A., V. V. D„ C. P. N., A. R. en P. S. P. REUZE-SIGAAR VOOR MINISTER VELDKAMP Minister Veldkamp is naar huis terugge keerd met een reuze-sigaar van 60 cm lengte. Oud-sigarenmaker J. P. J. Burgers uit een bejaardenhuis in Cuyk heeft dit rokertje voor de bewindsman gemaakt om uiting te geven 'aan de wens der bejaarden. Keurig verpakt in een houten koker bood de heer Burgers de sigaar vóór het begin van de 'bijeenkomst aan de minister aan. Ver rast keek hii bij het uitpakken naar de in houd, die pas voor de dag kwam na aan twee lintjes in de nationale driekleur te heb ben getrokken. Eerst hield minister Veld kamp een reuze-namaaksigaret in de hand, maar daaruit kwam de reuzesigaar te voor schijn. Hij vond het een prachtig cadeau. De bijeenkomst vond de minister overwel digend. „Die ontlading is begrijpelijk, want die A. O. W. leeft natuurlijk onder al die mensen," antwoordde dr. Veldkamp toen wij hem naar zijn indrukken vroegen. Boven de luchtmachtbasis Ha milton in Californië is zaterdag middag een F-105 „Thunderbird" straaljager ontploft. Het toestel maakte deel uit van een forma tie van vier straaljagers die vóór de landing nog een stunt maak te. Het bevond zich op een hoog te van ongeveer tweehonderd meter boven het vliegveld toen het plotseling loodrecht omhoog vloog en explodeerde. In de buurt van het dorpje Cooperton in het zuidwesten van de staat Oklahoma stortte zater dag een militair transportvlieg tuig van het type C-124 neer. De zes inzittenden verloren het le ven. Het toestel is vermoedelijk in een orkaan terechtgekomen, die in dit gebied woedde. MINDER BEWOLKING EN HOGERE TEMPERATUREN Gedurende het weekeinde heeft zich een van de Azoren afkomstig hogedrukgebied naar het noord oosten verplaatst. Maandagmorgen was het zwaar tepunt ervan boven midden- Frankrijk aangekomen. Aan de noordwest-flank ervan voeren zuidwestelijke winden nu war mere lucht aan, waarin dinsdag geheel West-Europa zich zal be vinden. De bewolking zal daarbij van het zuiden uit afnemen en de temperaturen zullen een aanzien lijke stqging ondergaan, vooral in het binnen'and. Op de Oceaan trekken enige storingen in noordoostelijke rich ting naar Schotland, maar deze z alien het weer in ons land mor-| gen nog niet beïnvloeden. DINSDAG 12 MEI Breskens Terneuzen Hansweertt Walsoorden vm. 1.51 2.26 3.06 3.16 n.m. 2.19 2.54 3.34 3.44 WOENSDAG 13 MEI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden vm. n.m. 2.32 2.57 3.07 3.47 3.57 3.32 4.12 4.22 ZON MAAN op onder op onder Mei 12 4.51 20.22 5.32 21.19 13 4.50 20.24 6.05 22.44 114 4.48 20.26 6.49 23.58 15 4.47 20.27 7.46 1 f 4

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1