Felicitaties en geschenken uit heel Nederland REGERING OP SOESTDIJK VERTEGENWOORDIGD TWEE AXELSE JONGENS DODEN BLOEMEN AAN CAMPING-, CARAVAN- en AANHANGWAGENSHOW van SPORTHUIS MEIJER MINISTER MARIJNEN VOOR BE TELEVISIE Namens allen - Van ganser harte geluk! VRIJDAG 1 MEI 1964 20e Jaargang - No. 6201 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Schuttersgilden uit Brabant De Koningin Teleurgestelden STRALING Boycot van Amerikaanse schepen PRESIDENT DE GAULLE UIT HET ZIEKENHUIS Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofredaeteur: I. van de Sande Redaetle-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smldswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; pet maan'" 2,—; per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. DE VRIJE ZEEUW Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermeldng: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. Bloemendéfilé voor jarige Vorstin De koninklijke familie op het bordes Ondanks de nogal sombere vooruitzichten van De Bilt was het donderdagochtend vroeg rondom paleis Soestdijk al een drukte van jewelste. Serst was er het komen en gaan van ge meentewerklieden die de zorg hadden voor de afsluithekken. Kort na achten verzamelden zich de eerste groepen mensen reeds bij de hek ken van het paleis om zeker te zijn van een gunstig plaatsje in de bonte stoet van depu taties van allerlei verenigingen, scholen, In stellingen, muziekkorpsen en burgers, die allen op gevarieerde wijze hun 55-jarige vorstin wilden huldigen. Het zag er tussen al dat lentegroen hoop vol uit en het leek er op, dat het bittere ge vecht dat zon en regen al enkele dagen om de hegemonie leverden, in een zegepraal voor de zon zou eindigen. De zonnestralen die uit een licht bewolkte lucht neerstraalden, hadden heel wat mensen vroeg uit bed gelokt, want naarmate de wijzers van de klok vorderden, nam het aantal belangstellenden toe. verstek lieten gaan, waren nu present om een bijzonder cachet te geven aan het in brede lagen van ons volk levende verlangen om Koningin Juliana na de span ningen van de afgelopen maan de zijn aanhankelijkheid te betui gen. De verbondenheid tussen Oranjehuis en volk werd nog ge accentueerd door de aanwezig heid van minister Marijnen en minister Biesheuvel. Het was de eerste maal tijdens de regerings periode van Koningin Juliana dat de regering op het bordes van het paleis vertegenwoordigd was. De jarige vorstin had de be windslieden persoonlijk uitgeno digd om dit hoogtepunt van de Koninginnedagviering mee te maken en tevens om aan te to nen dat er een hartelijke houding bestaat tussen Koningin en mi nisters, zoals een woordvoerder van de R.V.D. verklaarde. De federatie van Brabantse schuttersgilden, waarvan 158 gil den deel uitmakwen, had reeds voor het défilé begon, voor een overdonderende entrée gezorgd. De binnenkomst. va^> de Braban ders in hun bonte costuums ver spreidde zich kennelijk als een nieuwtje in het paleis, want prins Bernhard en prinses Bea trix kwamen omstreeks tien uur op de galerij van de rechterzij vleugel even een kijkje nemen. Omstreeks kwart voor tien marcheerden 1800 standaardrij ders, hoofdlieden, schutterskonin- gen, vendelzwaaiers en gildebroe- ders, deels in uniform, de paleis tuin binnen en stelden zich op het gazon voor het bordes op. Het was een ingelast hoogtepunt in het bloemendéfilé voor de ja rige vorstin, die hiervan vooraf niet op de hoogte was gesteld. Even vóór half elf betraden de jarige vorstin, haar man en haar dochters het bordes. Op de ach tergrond volgden de ministers Marijnen en Biesheuvel. De Ko ningin droeg een lila complet; Prins Bernhard had een antra cietkleurig kostuum aan en de Prinsessen Beatrix, Magriet en Christina hadden zich in voor jaarstoiletten gehuld. Het défilé werd geopend door het collegium van het Leids stu dentencorps, dat traditiegetrouw een oorkonde aanbood, die door een estafetteploeg van Leiden naar Soestdijk was gebracht. Aanbieding van een toverachtige pop. De eersten die daarna Konin gin Juliana feliciteerden, waren mej. Tameris en mej. De Wit uit Waddinxveen. Zij stapten uit een bus, die 50 chronische patiënten van dokter Van der Linde naar Soestdijk had gebracht. Deze 50 mensen vormden samen een the rapeutische club die ieder jaar 'n uitstapje maakt. De Waddinxve- ners brachten een verjaardagsca deau mee, dat bij de Koningin, die hun halverwege op het bor des tegemoetkwam, bijzonder in de smaak viel: een aluminium stoeltje met een met blauwe an jers gedecoreerde witte bekleding dat past bij het tuinameublement van het buitenverblijf in Porto Ercole. De bussen met chronische pa tiënten. waren nauwelijks voorbij getrokken of de 1800 standaard rijders, hoofdlieden, schuttersko- ningen, vendelzwaaiers en gilde- broeders kregen de kans hun folkloristische hulde te brengen. Drie standaardrijders begaven zich naar het bordes om verlof te vragen de vendelgroet van de Brabantse schutters te mogen brengen, waarna een imposant schouwspel begon. Terwijl de hoofdlieden en gildebroeders zich aan weerszijden van het gazon opstelden, formeerden de gilde- trommen, koningen, zilverdra gers, gildevanen, zwaaivendels en dekenen zich op het groene ga zon om tijdens het vendelzwaaien de vendelgroet te brengen. Dit gebeurde op het bevel: „Gilde- broeders, zwaait uw vanen voor God, Koningin en vaderland". Inmiddels weerklonken al de vrolijke tonen, die de 72 leden van het stedelijk muziekkorps „Concordia" uit Culemborg aan hun instrumenent ontlokten. De honderden gewone" bur gers die langs het bordes trok ken, zorgden voor de eerste vier kante meters van het bloementa- pijt op de bordestrappen. Felrode tulpen, gele narcissen, vergeetmijnietjes, anjers en iris sen, grote dure boeketten en een voudige zelfgeplukte tuiltjes la gen broederlijk naast elkaar. Ook madame Mancaux, de presi dente van de wereldmoederbewe- ging, hield zich aan de Neder landse traditie en liet haar felici taties vergezeld gaan van een met bloemen en vlaggen om rankt gipsen beeldje van een moeder met kind. (Zie verder pag. 3) Omstreeks half negen arriveerden de eerste groepen die aan het bloemendéfilé deelnamen. De politie van Baarn was toen, geas sisteerd door detachementen van de Rijkspolitie, al druk in de weer het verkeer in goede banen te leiden. Een uur vóór het défilé begon, werd de rijksweg afgesloten. Zestien politiemannen te paard en 75 agenten had de korpschef van de Baarnse politie op de been ge bracht. Hij had nog manschappen in reserve ook, want hij taxeerde 1e belangstelling dit jaar op 20.000 mensen, dat is ruim het dubbele van vorige jaren. Geruime tijd voordat de ko ninklijke familie met premier Marijnen en vice-premier Bies heuvel op het bordes van het pa leis verschenen, was duidelijk dat lang niet alle belangstellen den de kans zouden krijgen aan het défilé deel te nemen. Dat was op de voorgaande vijf tien verjaardagen, die op deze manier werden gevierd, ook niet mogelijk, maar dit jaar was het „legertje van teleurgestelden" toch wel erg groot. Volgens een ruwe schatting stonden er om streeks half elf al duizenden men sen binnen en buiten de hekken van de paleistuin. De Baarnse oranjevereniging had grote manden aan de afzet- hekken gehangen, waarin de mensen, die geen kans kregen om binnen te komen, hun bloe men voor de Koningin konden deponeren. Velen die bij de terugkeer van ihet koninklijk paar Hit Mexico (Adv.) langs de Rijksweg AxelHulst, nabij le Verkorting Telefoon 01155—795 Iedere dag geopend van 918 uur. De minister-president, mr. V. G. M. Marijnen, heeft ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin de volgende gelukwens uitgesproken: „Op deze 30ste april vieren wij Koninginnedag op een heel bijzondere wijze. Vandaag hebben wij meer dan in vo rige jaren reden de verjaardag van Koningin Juliana in een hartelijke en dankbare stemming te gedenken. Zoals 'weet mocht ik de laatste maanden veelvuldig contact hebben met onze vorstin, méér dan Onder gewone omstandigheden het geval zou zijn geweest. Ik mocht daar bij ervaren hoe sterk Koningin Juliana zich verbonden weet met het Nederlandse volk en welk een hoge opvatting zij heeft van de taak, waarvan zij zich nu reeds meer dan 15 jaar geroepen heeft. De jongste gebeurtenissen heb ben wederom doen inzien hoezeer zij het middelpunt is van ons allen, die het voorrecht hebben te leven in dit koninkrijk. Haar vreugde is onze vreugde, haar zorgen en leed zijn evenzeer de onze. In de afgelopen maanden hebben wij in tens meegeleefd met haar en haar gezin. Wij hebben ge merkt hoe dit gezin veel minder ver van ons afstaat dan wij wel dachten en hoe dezelfde moeilijkheden waarvoor velen van ons zich geplaatst zien bij het volwassen wor den van kinderen die daarna hun eigen weg verkiezen te gaan, zich ook hier kunnen voordoen. De bijzondere po sitie waarin het koninlijk gezin zich ziet gesteld, maakt het helaas onmogelijk dat moeilijkheden als zich voordeden binnen de beslotenheid van de familiekring, geheel kon den worden opgevangen en naar een oplossing binnen deze intieme sfeer kon worden gestreefd. Daarom te meer gaan vandaag onze wensen uit naar onze Koningin en bidden wij God om zegen voor haar en haar gezin. Wij vieren deze Koninginnedag met een gevoel van dank baarheid. Koningin Juliana geeft in navolging van haar moeder aan het constitutionele koningschap inhoud en aan zien. Vandaag betuigen wij daarom opnieuw onze aanhan kelijkheid jegens het Huis van Oranje en onze erkentelijk heid jegens onze jarige Koningin. Mogen spoedig de wolken, welke verhinderen dat deze dag in volle blijdschap kan worden gevierd, geheel weg trekken. Moge het spoedig, ook in het koninklijk gezin, weer zijn als vanouds. Koningin Juliana, namens allen die vandaag rondom U geschaard staan in grote genegenheid, wens ik U van gan ser harte geluk". Belgische gelukwensen voor Koningin Juliana Koning Boudewijn en Konin gin Fabiola hebben donderdag aan Koningin Juliana een bood schap met gelukwensen gezon den ter gelegenheid van haar De Russische ruimtevaarders Valentina Teresjkova en Valery Bikovsky zullen geen schade lijke gevolgen ondervinden van de kosmische straling, waaraan zij tijdens hun ruimtevlucht in juni 1963 hebben blootgestaan. Tot deze bevinding zijn Russi sche geleerden gekomen na be studering van de twee ruimte voertuigen, „Kosmos 5" en „Kos mos 6", waarmee zij hun tocht maakten. De geleerden schatten de straling buiten de voertuigen twee- a driemaal zo groot als er binnen. De bond van Indonesische havenarbeiders heeft besloten alle koopvaardijschepen te boy cotten, die onder Amerikaanse vlag Indonesische havens aan doen. Deze schepen zullen pas we r worden geladen en gelost als de Amerikaanse zevende vloot uit de Indische Oceaan is teruggetrokken. President De Gaulle heeft het Cochin-hospitaal donderdagmid dag verlaten. De Gaulle kwam om even vóór vier uur bij het Elysée aan. Hij ging direct naar de apparte menten, bestemd voor de presi dent. In het laatste bulletin van het Cochin-ziekenhuis wordt gezegd, dat generaal De Gaulle dertien dagen geleden aan een prostaat gezwel is geopereerd en dat uit het onderzoek was gebleken dat dit gezwel een goedaardig ka rakter had. Van bevoegde zijde wordt ver nomen dat De Gaulle ongeveer een week in het Elysée onder medisch toezicht blijft. Dan gaat hij naar zijn huis in Colombey- les-deux-Eglises voor verder herstel dat ook niet veel langer dan een week zal duren. Er was veel politie langs de weg van het ziekenhuis naar het Elysée. De auto van de president werd voorafgegaan door een auto van de politie en door mo toragenten. Achter de wagen van De Gaulle kwamen vijf an dere auto's, door politie geëscor teerd. Op elk kruispunt werd het verkeer stilgelegd. Het konvooi reed met een snelheid van 70 km. De rit duurder minder dan tien minuten. Het tijdstip was geheim gehouden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1