Aangifte van het huwelijk in Baarn Hei ideologische geschil tussen Rusland en China Griekse Cyprioten beschieten kasteel SURINAME VLAGT NIET OP 29 APRIL Kardinaal Alfrink: PRINSES IRENE IN ROME „VOORWAARDELIJK GEDOOPT" V.N.-waarnemers naar Hw.-Gninea? Het antwoord van het moderamen der Ned. Herv. Kerk aan kardinaal Alfrink Aardverschuiving in Brazilië PRINS «LES EN PRINSES IRENE HADDEN AANRIJDING WET EN ORDE" HERSTELLEN Berg in tweeën gebroken in Centraal-Azië HET WEER Weerbericht Hoogwater Zon- en Maanstanden Ftankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofredacteur: I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maan'" 2,—; per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. DE VRUE ZEEUW Maandag 27 Dinsdag 28 April 1964 20e Jaargang - No. 6198 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct: minimum per advertentie 2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regél méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermeldng: Brieven onder nummer, of „Adfes Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. Bij de ambtenaar van de burgerlijke stand te Baarn is schrif telijk aangifte gedaan van het huwelijk van Prinses Irene met de Franse Prins Hugues de Bourbon—Parma. Om het mogelijk te maken, dat het huwelijk reeds woensdag a.s. kan worden voltrok ken, heeft de officier van justitie te Utrecht dispensatie van af kondiging en wachttijd verleend. De afkondiging van een huwe lijk geschiedt in Nederland al tijd op zaterdag en de huwe lijksvoltrekking kan dan pas na een wachttijd van tien dagen geschieden. Zonder dispensatie zou dus het huwelijk woensdag niet mogelijk zijn geweest. De ambtenaar van de burger lijke stand heeft verder een ver klaring van huwelijksbevoegd heid afgegeven. Deze verklaring houdt in, dat er volgens de Ne derlandse wetgeving geen belet selen voor de voltrekking van het burgerlijk huwelijk bestaan. De trouwpapieren zijn door de ambtenaar naar de minister van Buitenlandse Zaken gezonden, die er voor zal zorgen, dat zij te bestemder plaatse komen. Geen burgerlijk huwelijk In verband met geruchten als jpouden Prins Charles Hugues en Prinses Irene op het Franse con sulaat in Rome een burgerlijk huwelijk sluiten, verneemt A.F.P. dat er alleen een kerkelijk hu welijk zal zijn. In Italië is dat voldoende. De nationaliteit van prins Hugues In tegenstelling tot krantebe- richten wordt uit officiële bron In Madrid vernomen dat er nog geen beslissing is genomen over de aanvrage van de Spaanse na tionaliteit door Prins Charles Hugues. Het is moeilijk te voorspellen wanneer deze beslissing tot stand komt, omdat dergelijke kwesties gewoonlijk een langdurige pro cedure vereisén, zo werd hieraan toegevoegd. Volgens het Franse persbu reau A.F.P. acht men in diplo matieke kringen in Madrid de kans datPrins Hugues de Spaanse nationaliteit wordt toegekend, uiterst klein. Een dergelijk besluit zou door de aanhangers van don Juan wor den opgevat als een ernstige slag voor hun monarchistische beweging. Bezoek aan Jeruzalem Prins Charles Hugues en Prin ses Irene zullen waarschijnlijk op hun huwelijksreis Jeruzalem bezoeken, zo is door een secre taris van de familie De Bour bonParma meegedeeld. Vlaggen niet uit op 29 april De perschef van de Surinaam se minister-president heeft be kendgemaakt, dat de raad van ministers naar het voorbeeld van de Nederlandse regering heeft besloten dat op de dag van het huwelijk van Prinses Irene niet zal worden gevlagd. Een dergelijke beslissing werd reeds genomen bij de verloving. De regering was toen van me ning, dat zij de verdere ontwik keling rustig diende af te wach ten. Het thans genomen besluit houdt geenszins in, dat zij zich wenst in te laten met de tere en menselijke kant van deze kwes tie of stelling neemt tegen Prin ses Irene. Het besluit is gegrond op zakelijke overwegingen met inachtneming van de eigen Su rinaamse normen, aldus de me dedeling. De regering maakt gaarne ge bruik van deze gelegenheid om haar onwankelbaar vertrouwen uit te spreken in het Huis van Oranje. tafellakens bedekte tafels zitten. Rode en witte tulpen zullen als tafelversiering worden aange bracht. Wereldomroep zendt verslaggever naar Rome De Wereldomroep heeft beslo ten van Rome uit een korte re portage te verzorgen van het hu welijk van Prinses Irene in de basiliek Maria Maggiore. De reportage, welke door de heer Guus Weitzel zal worden gegeven, wordt overgenomen door de N.C.R.V. Diner met bal Als één der eerste gasten die het huwelijk van Prinses Irene en Prins Charles Hugues zullen bijwonen, is zaterdagavond de zuster van de bruidegom, Maria Theresia, in Rome aangekomen. Zij nam haar intrek in het hotel waar de jonggehuwden de eerste dagen na de huwelijks voltrekking zullen wonen. Het verloofde paar zal dinsdag in gezelschap van familieleden en vrienden met een speciaal vliegtuig in de Italiaanse hoofd stad arriveren. Aan de vooravond van het hu welijk wordt in het hotel een diner gegeven, waaraan onge veer honderd personen zullen aanzitten. Na het diner volgt een bal. De honderd genodigden zullen Kardinaal Alfrink heeft zater dag bekendheid gegeven aan hetgeen hij gesteld heeft in het beraad tussen hem en de Ned. Hervormde kerk naar aanleiding van de opname van prinses Irene in de r. k. kerk. Hij meent thans de vrijheid te hebben opening van zaken te geven en de om standigheden waaronder de doop pjaats vond alsmede de motieven die hem hebben geleid, te mogen toelichten. In zijn uitvoerige verklaring stelt de kardinaal dat de geloofs overgang en doop van prinses Irene met medeweten van haar ouders een zaak is geweest on der zijn persoonlijke verant woordelijkheid. Hoewel zulk een overgang en doop beschouwd moet worden als een openbare aangelegenheid, heeii hij zich mede omdat publikatie op korte termijn in het voornemen lag geconformeerd aan de wens deze geloofsovergang voorlopig in de particuliere sfeer te houden. Al kunnen interkerkelijke verhou dingen daardoor in het gedrang zijn gekomen, zo dient toch re kening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden, waaronder een en ander ge schiedde. De kardinaal zegt het tie betreuren, dat hij in de onmo gelijkheid verkeerd aan de con-, sekwenties meer aandacht te' schenken. Onvermijdelijk Uit de verklaring blijkt dat de doop van prinses Irene (3 januari 1964 in Rome) is ge schied in de vorm en de bewoor dingen van de „voorwaardelijke doop". Dit was onvermijdelijk omdat de kardinaal, zo zegt hij, niet beschikte over gegevens omtrent de wijze, waarop de doop van prinses Irene in 1940 plaats vond. Had hij echter, zo voegt hij hieraan toe, beschikt over de ge gevens, welke hem thans zijn verstrekt, dan had geen „voor waardelijke doop" behoeven te geschieden. Overigens is bij de liturgische bediening alles ver meden wat kwetsend zou kun nen zijn voor andere kerken. Goede verhoudingen Wat de pastorele bezorgdheid en de oecumenische situatie be treft, zegt de kardinaal het van het hoogste belang te achten, dat alles in het werk wordt gesteld om goede verhoudingen, voor zover die geleden hebben, te her. stellen. Daartoe stelt hij namens het gehele Nederlandse episco paat dat ook naar katholieke overtuiging de weg naar chris telijke eenheid niet gezocht moet worden in het bewerken van zo veel mogelijk individuele over gangen doch slechts in een ge zamenlijk zoeken naar de ene kerk. Zo lang echter de verdeeld heid duurt, zal de persoonlijke vrijheid om volgens eigen gewe ten naar een andere kerk over te gaan, geëerbiedigd moeten worden. Bij zulk een individuele overgang zal ook respect be toond dienen te worden voor de pastorele verantwoordelijkheid van de kerk, die verlaten wordt. Van katholieke zijde, zo ver klaart de kardinaal, zal men gaarne deelnemen aan een ge sprek. dat kan leiden tot een ge meenschappelijke bezinning tus sen de kerken, opdat zij elkan der bij individuele overgang geen zwaardere lasten .opleggen dan strikt noodzakelijk is. „In V. N.-kringen wordt ver wacht dat secretaris-generaal Oe Thant binnenkort een beslis sing zal nemen over het zenden van waarnemers naar West-Iran (Nieuw-Guinea)", aldus heeft de nieuwe permanente vertegen woordiger van Nederland bij de Verenigde Naties, dr. J. G. de Beus, verklaard. Volgens de overeenkomst tussen Indonesië en Nederland moest een aantal V. N.-experts vanaf het ogenblik van overdracht van Nieuw- Guinea aan Indonesië (31 decem ber 1962) in het gebiedsdeel ver blijven voor adviezen en bij stand bij de voorbereidingen van het plebisiet, te houden vóór 1969. Tot nu toe werden echter geen V. N.-waarnemers naar het gebiedsdeel gezonden. Een ambtenaar van de Ver enigde Naties, de heer Jacq Ra- poport, heeft onlangs een be zoek aan Indonesië en Nieuw- Guinea gebracht om het bij standprogramma van de V. N. voor West-Iran op gang te bren gen. In overleg met Indonesië moet worden beslist voor welke projecten het geld moet worden besteed. Als gevolg van zware regen val is in de Oostbraziliaanse staat Bahia zaterdag een aardverschui ving ontstaan, die het dorp Lo- bato heeft getroffen. Aanvankelijk werd gemeld dat voor de levens van 30Ö personen werd gevreesd. Tot nu toe zijn tien lijken geborgen terwijl on geveer 15 personen worden ver mist. Een stuk van een berg zou in elkaar zijn gestort, groepen hui zen die op de top stonden mee sleurend. Woningen aan de voet var; de berg werden totaal bedol ven. De aai-dverschuiving deed zich zonder een enkele aankondiging voor. Binnen een minuut had de aan tien met oranjekleurigeramp zich voltrokken. Het moderamen van de gene rale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk heeft maan dag een antwoord gezonden aan kardinaal Alfrink op zijn schrij ven van 25 april. „Het moderamen is dankbaar voor de inlichtingen die werden verstrekt met betrekking tot de overgang van prinses Irene naar de Rooms-Katholieke Kerk. Het moderamen blijft het be treuren, dat tot bediening van de heilige doop werd overgegaan met gebruikmaking van de formule „voorwaardelijk" hoe wel de prinses in feite reeds door de doop in de kerk van Christus was opgenomen. Wij begrijpen uit uw mede delingen, aldus het schrijven, dat u in de gegeven omstandig heden meende moeilijk anders te kunnen handelen en dat het door u betreurd wordt dat u in deze omstandigheden was ge raakt. Het stemt het moderamen tot voldoening van u te hebben mo gen horen dat u, indien u over de nodige gegevens had beschikt, niet tot bediening van de doop zou zijn overgegaan. Eveneens dat in de liturgische bediening alles werd vermeden wat kwet send had kunnen zijn voor de andere kerken. BEREID TOT OVERLEG Wij zouden het met u betreu ren indien het gesprek tussen de kerken hier te lande niet op een wijze zou kunnen plaatsvinden die in overeenstemming is met de waardigheid en roeping van de kerk van Christus. Onzerzijds zijn wij gaarne bereid om een nader overleg te bevorderen. Daarbij willen wij gaarne uit spreken dat wij het belang van FEEST AAN BOORD VAN DE ROTTERDAM De koninklijke redersvereniging heeft Prinses Margriet zaterdag aan boord van de „Rotterdam" een feest aangeboden, dat door de koninklijke familie werd bij gewoond. Op de foto begeven H. M. de Koningin en H. K. H. Prinses Beatrix zich via de loopplank aan boord. Dodelijk ongeluk Bij een verkeersongeluk nabij de kruising Mecklenburglaan Kralingseplaslaan in Rotterdam is zaterdag de 28-jarige werk man C. E. Bont uit de Maasstad om het leven gekomen, toen hij met zijn personenauto bij een in haalmanoeuvre tegen een boom reed. De man overleed tijdens het vervoer naar het Bergweg ziekenhuis. de oecumene het meest gediend achten door een ontmoeting van de kerken waarin enerzijds de liefde om Christus' wil ons naar elkander toedrijft, maar waarin anderzijds ook de bereidheid moet zijn de strijd om de waar heid, die ons nog steeds geschei den houdt, niet te mijden. Want al moge een waarachtig oecumenisch perspectief nog ter nauwernood zichtbaar zijn in de verhouding van onze kerken, niettemin geloven wij dat God machtig is door Zijn woord en geest Zijn kerk in alle wijshejd tSHerschrijven i.r namens het juitstapje in de buurt van de Noordfranse plaats Etroeiingtf met hun moderamen ondertekend door]auto tegen een vrachtwagen gereden. Er was alleen materiële dr. P. G. van den Hooff, praeses en dr. E. Emmen, scriba. Prins Charles Hugues en Prinses Irene zijn zondag tijdens een schade. Het verloofde paar keerde per taxi naar Parijs terug. Premier Tsjoe en-Lal van "communistisch China heeft onlangs een rede gehouden waarin hij het Russische voorstel tot. regeling van grensgeschillen zonder geweld volledig afwees. Deze rede werd zondag in de Chinese pers gepubliceerd. Tsjoe en-Lai noemde Chroes- jtsjovs voorstel een nieuw be drog, dienstig voor de imperia listische politiek van agressie en oorlog. In het voorstel worden volgens hem twee zaken opzet telijk door elkaar gehaald, na melijk imperialistische agressie en bezetting van gebieden van andere landen, en gebieds- en grensgeschillen die in de loop der geschiedenis niet zijn opge lost. Grensgeschillen tussen Afri kaanse en Aziatische landen en ook tussen communistische lan den blijkbaar een toespeling op het Chinees-Russische grens geschil moeten natuurlijk met vreedzame middelen worden op gelost. Landen die gebied hebben verloren aan het imperialisme, hebben recht dit verloren gebied op elke mogelijke manier te her overen, aldus Tjoe en-Lai. Diplomatieke waarnemers in Peking menen dat de Chinese Grieks-Cyprische strijdkrachten hehhen zondag met mortieren geschoten op het kasteel Sint Hilarion aan de noordkust hij de haven van Kyrenia, aldus een V. N.-woordvoerder op Cyprus. Het schieten begon om half negen in de ochtend. Zaterdag bezetten Griekse Cy prioten de heuvels in de nabij heid van het kasteel, een bol werk van de Turkse Cyprioten. Minstens vijf personen werden hierbij gedood en negen gewond. De Cyprische minister van Bin nenlandse Zaken, Georg Hadjis, had zaterdag gezegd dat de actie in de heuvels bij Kyrenia nood zakelijk was om „wet en orde" te herstellen omdat „Turkse ter roristen" van deze heuvels scho ten losten op Grieks-Cyprische dorpen. Ook in de buurt van Kyrenia zijn de gevechten weer opge laaid. In Ayos Theodoros is een Griekse Cyprioot gesneuveld. In de school in die plaats, waar zich 150 Turken onder wie vrouwen en kinderen bevin den, heeft de V. N. een post ge vestigd. In deze omgeving zijn 15 Tur ken gesneuveld bij een Griekse gen, die door de Grieken wer den veroverd. DEMONSTRATIES De V. N.-bemiddelaar voor Cyprus, de Fin Tuomioja, is zon dag in Athene aangekomen voor besprekingen met de Griekse regering. In Nicosia demonstreer den enige duizenden Turks-Cy prische vrouwen en kinderen tegen de Verenigde Naties. Zij droegen Turkse vlaggen en spandoeken met teksten in het Turks en het Engels, waarop onder meer de commandant van het V. N.-leger op Cyprus, gene raal Gyani ervan werd beschul digd „moordenaars te bescher men". FINNEN NAAR CYPRUS Een eerste groep van 68 Fin nen ter versterking van het V. N.-leger op Cyprus is zater dagochtend uit Helsinki ver trokken. Het Finse contingent aanval od een aantal versterkin- zal 952 man tellen. Een deel van de berg Darno- vorz in Centraal-Azië is in de ri vier de Zeravsjan tussen de berg ketens van Toerkestan en Zerav sjan gestort, nadat water als ge volg van aardbevingen naar schatting meer dan vijftien mil joen kubieke meter aarde en ge steente had losgemaakt. Volgens een bericht van het persbureau Tass hebben rege ringsfunctionarissen van Tadji kistan en Oezbekistan de evacu atie van de plaatselijke bewoners gelast omdat er een meer is ge vormd waarvan het peil in 24 uur acht tot tien meter is ge stegen. De massa, zo hoog als een wol kenkrabber van tachtig verdie pingen en 600 meter breed, heeft de rivier geheel afgesloten. De aardverschuiving gebeurde in de buurt van het dorp Aini. leiders dit standpunt huldigen omdat zij vinden dat Taiwan (Formosa) in de tweede catego rie valt. Zij zullen zeker niet af zien van geweld, wanneer zij Formosa willen veroveren, aldus de waarnemers. Topconferentie noodzakelijk Het orgaan van de Noordko- reaanse communistische partij, „Rodong Tsjingmoen", heeft zich gekeerd tegen Russische opvat tingen. Het zegt dat een topcon ferentie noodzakelijk is, maar dat deze terdege moet worden voorbereid. Deze conferentie mag niet worden gebruikt om maat regelen tegen Chinese commu nis te treffen, maar om het „re visionisme" van de Sowjet-Unie en haar aanhangers te veroor delen. De Chinese pers heeft naast de rede van Tsjoe en-Lai ook aan het artikel van dit or gaan aandacht gewijd. Wanneer op een topconferen tie „zekere personen maatrege len zouden voorstellen" om an deren te veroordelen, zou dit tot een splijting in de communisti sche wereld leiden. De onlangs door de Sowjet-Unie genomen maatregelen zijn volgens het blad „een openlijke machinatie om te socialistische kamp te ver delen". In feite zou de isolering van communistisch China betekenen, een land dat tweederde van de bevolking van het socialistische kamp omvat. Het orgaan verwijt Chroesjtsjov onder voorwendsel van strijd tegen de persoonsver heerlijking aanvallen te doen op degenen die het moderne revi sionisme niet steunen. GRIEKENLAND EN TURKIJE De Griekse regering zal geen vergeldingsmaatregelen nemen tegen in Griekenland wonende Turken, dat is ons antwoord op de acties van de Turkse autori teiten tegen de Grieken in Istanbul, zo heeft de Griekse minister van buitenlandse zaken, Stravos Kostopoulos, het Griek se parlement meegedeeld. De verantwoordelijkheid voor de crisis op Cyprus en de gespan nen verhouding tussen Grieken land en Turkije ligt bij de rege ring in Ankara, aldus de Griek se bewindsman. Rechtstreekse onderhandelingen tussen Athene en Ankara zijn niet wenselijk, nu de Verenigde Naties een be middelaar hebben aangewezen. „Wij zijn vastbesloten onbe perkte bijstand te verlenen aan de nationale strijd van het Cypri sche volk", zo heeft premier Papandreoe in het parlement te Athene verklaard. De eerste-minister voegde hier aan toe, dat de hulp vreedzaam zal zijn en dat elke oplossing van het vraagstuk-Cyprus geba seerd moet zijn op „de interna tionale beginselen en de demo cratie: de meerderheid regeert en het bestaan van de minder heid wordt gegarandeerd". Objectief De Roemeense partij stelt voor op te houden met de polemieken en te beginnen met het „over' wegen van de principiële menin' gen, op voorwaarde dat dit ob jectief gebeurt zonder weder zijdse beschuldigingen, mystifi caties en verkeerde manier van voorstellen van de meningen van de andere partijen". Aanbevolen wordt een commissie te vormen ter voorbereiding van een con ferentie van alle communistische partijen. Fraai lenteweer Tijdens het weekeinde is de wind naar zuidelijke richting ge draaid nadat een gebied van ho ge barometerstanden zich van het westen uit naar midden- Europa verplaatste. De tempera tuur is daardoor flink gestegen. Op de Oceaan heeft zich intussen de invloed van depressies tot over de Britse eilanden uitge breid. Een storing ten zuidwes ten van -Ierland volgt een noor delijke koers en zwenkt naar het noorden af. In ons land blijft de wind aanvankelijk aflandig, waarbij droge continentale lucht blijft binnenstromen. De tempe raturen zullen dan weer door de zonnestraling op de meeste plaatsen tot boven 20 graden C. oplopen. Morgen zal later op de dag door wind van zee of door een zwakke zuidwestelijke stro ming de temperatuur wat dalen. Daarbij zal wat bewolking bin nendrijven. Maar de regenkansen blijven klein. HET K.N.M.I. verwacht tot morgenavond FRAAI LENTEWEER weinig bewolking en droog weer. Zwakke tot matige wind aan vankelijk zuidoostelijke later zuidwestelijk. Vrij warm weer, maar later in het westen enige afkoeling. DINSDAG 28 APRIL Breskens 2.47 3.07 Terneuzen 3.22 3.42 Hansweert 4.02 4.22 Walsoorden 4.12 4.32 WOENSDAG 29 APRIL Breskens 3.19 3.40 Terneuzen 3.54 4.15 Hansweert 4.34 4.55 Walsoorden 4.44 5.05 ZON maan op onder op onder 27 5.19 19.58 20.46 28 5.17 19.59 21.54 29 5.15 20.01 23.00 6.01 6.21 6.45

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1