Belgische doktersstaking duurt voort Wereld was in onzekerheid over lot van Chroesjtsjov De verklaringen van Prinses Irene RADIO DE KOCK RUMOER ROND HET COMPROMIS VAN MECHELEN TWEEDE KAMER BLUNDER VAN DUITS PERSBUREAU Franker lng bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofredaeteur: I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maand 2,—; per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. DE VRIJE ZEEUW WOENSDAG 15 APRIL 1964 20e Jaargang - No. 6189 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels- advertenties) 5 regels f 1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermeldng: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. Het rumoer rond het „compromis van Mechelen" duurt in de Belgische artsenwereld en daarbuiten voort. Er zijn meer vurige tegenstanders dan aarzelende voorstanders onder de dokters, zo doet de artsenfederatie het voorkomen. Bij de regering, vakbonden en fondsen vindt men slechts voorstanders van het compromis. In een motie, aangenomen tij dens een rumoerige artsenverga dering te Mechelen, die volgens de burgemeester van deze stad nauwelijks door artsn uit zijn ge meente, maar wel door artsen uit Brussel en Antwerpen werd aan genomen, wordt gezegd dat de Mechelse artsen slachtoffers zijn geworden van een „politieke ma noeuvre". Ook wordt gesproken over „schandelijke valstrikken". De leidslieden der artsen worden gewaarschuwd tegen dergelijke verrassingen. Desondanks wordt gemeld, dat de medische diensten in Meche len en elf aanliggende gemeen ten nu tamelijk normaal functio neren. Uit de overvolle Brusselse militaire ziekenhuizen is een aan tal patiënten met militaire ambu lances naar elders overgebracht. De minister van Binnenlandse Zaken stelt vast, dat na de mobi lisatie en vordering van artsen het dubbele aantal dokters voor dringende hulp beschikbaar is. In Henegouwen zijn reeds meer dan duizend dokters aan het werk. In Limburg noemt de gou verneur de toestand vrijwel nor maal. Nagenoeg alle openbare en particuliere ziekenhuizen zijn daar heropend. Uit Oost-Vlaande- ren wordt gemeld, dat de toe stand op medisch gebied er vrij wel normaal is, maar dat niet al le particuliere spreekuren zijn heropend. Een en ander kan me de een gevolg zijn van de aan drang van kerkelijke zijde om al- ie r.k.-ziekenhuizen ten spoedig ste te heropenen cn de artsen praktijken te hervatten. AUTO MET CHAUFFEUR De gouverneur van Henegou wen klaagde er over, dat een aan. tal opgeroepen officieren van ge zondheid van overheidswege thans auto's met chauffeur, ge neeskundige uitrusting, speciale telefoonlijnen, huisvesting, voed sel en papier en potlood eist. Dit zou tot verslechtering van het psychologisch klimaat kun nen bijdragen. De bijna driedui zend van de 3600 opgekomen mi litaire artsen krijgen een vergoe ding van 200 frank per dag plus voeding en huisvesting. De rege ring schijnt van plan te zijn der gelijke hoge eisen stellende art sen strafoverplaatsingen bij de troepen te velde, ook in Duits land, te geven. Het is de militaire artsen verboden honoraria van patiënten aan te nemen, ook als zij deze buiten militair verband behandelen. Deze honoraria, zo redeneert de overheid, komen de staat toe. De artsen die niet staakten, maar wel opgeroepen werden, vallen tot hun veront waardiging ook onder deze rege ling. Over het in werkelijke dienst roepen van bedrijfsartsen zijn moeilijkheden ontstaan. Deze zul len, naar wordt aangenomen, in de komende dagen via een sys teem van vrijstellingen kunnen worden opgelost. Vermeld zij tenslotte, dat de vakbonden en daaraan verwante organisaties voorlopig geen be togingen tegen de artsenstaking zullen houden. BEMIDDELING AANGE BODEN. De voorzitter van de Belgische Senaat, de heer Paul Struye, heeft zich informeel ter beschik king gesteld om in het artsen conflict te bemiddelen, mits alle partijen het daarmee eens zijn. De Senaatsvoorzitter had gis teren kritiek op de overhaaste behandeling van de nieuwe Ziek te. en Invaliditeitswet in het par lement. Daardoor, zo meent hij, zijn onvoldoende regelingen ge maakt, die mede tot het conflict leidden. De heer Struye stemde indertijd tegen het wetsontwerp. Premier Lefèvre bracht dins dag dank aan de artsen, die vrij willig op hun posten zijn geble ven om de meest vitale voorzie ningen gaande te houden. DUITSE ARTSEN STEUNEN BELGISCHE COLLEGA'S. De Westduitse artsen hebben dinsdag verklaard dat zij het met de oogmerken van de Belgische artsenstaking eens zijn. Zij heb ben hun Belgische collega's hulp aangeboden. Dit aanbod is vervat in een te legram, door twee Westduitse artsenorganisaties aan de voor zitter van de Belgische artsenor ganisaties, Thone, gezonden. OPGEROEPEN ARTSEN STELLEN VERTREK UIT Nader wordt gemeld dat de meeste der opgeroepen reserve- ofïiuieren onder de stakende art sen te Valkenburg na een felle vergadering in één der hotels op last van het stakingscomité hun vertrek naar België voor ten minste 24 uur hebben uitgesteld. Reeds was een klein aantal ver trokken. Alle overige opgeroepe- nen hadden hun kamers reeds opgezegd, hun rekening betaald en hun koffers gepakt. Zij keer den in de namiddag onverwachts weer in de hotels terug. Vandaag zouden zij nader be zien of zij al dan niet aan de op roep gehoor zullen geven. Zij willen in ieder geval zo lang weg blijven als mogelijk is. De artsen hebben namelijk een termijn van drie dagen na de oproep, waar binnen zij zich kunnen me'den. Vandaag te 24.00 uur loopt deze termijn af. Hebben de opgeroe- penen zich dan nog niet gemeld, dan zijn zij strafbaar. PARLEMENTAIRE ACTIE De Belgische parlementaire kringen komen langzaam in be weging. De voorzitter van de liberale partij deed een dringend beroep op premier Lefèvre om de op recès zijnde Kamers bijeen te roepen. Hij vindt, dat het parlement te veel buiten de zaak wordt ge houden in een tijd, dat bet Volk in onzekerheid en angst leeft. Tevens heeft deze aanvoerder van de oppositie, de heer Van- audenhove, verzocht over de art senstaking te mogen interpelle ren. Hij hoopt, dat door een par lementair gesprek het hervatten van de onderhandelingen moge lijk zal worden. De minister van Defensie Se- gers verklaarde, dat de houding der gemobiliseerde artsen va rieert van volledige toewijding tot sabotage van de wachtdien sten. Eventuele overplaatsingen dientengevolge zullen volgens de minister niet als een functie mo- gen worden opgevat. Het gaat er om een optimaal gebruik van de beschikbare artsen en specialis ten te maken. Hij deelde voorts mee, dat de opgeroepen officieren naar ge lang van hun rang gesalarieerd zullen worden, hetgeen neerkomt op ongeveer 350 tot 110 francs per dag (ƒ26 tot ƒ83,50). Over wogen wordt artsen, die niet staakten, maar wel gemobiliseerd worden uit de voor hun onaange name positie te verlossen. MORELE STEUN In de artsenfederatie was men danig verguld met de morele steun voor de strijd om de prin cipes (over staking werd niet ge sproken) van de Franse artsen- confederatie van een Duitse huisartsenvereniging en van de Duitse Hartmannbund van spe cialisten. De stakingsleider dr. Wijnen, sprak van een voortgaande ver warring en desorganisatie in de medische zorg, terwijl de rege ring tevreden was over een sterk verbeterde gang van zaken. In de Mechelse zaak is volgens de woordvoerder van de artsen een minder fraai spel gespeeld door burgemeester Desaeger. Dr. Wijnen sprak over „politiek ge konkel". Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt de gang van zaken in de particulie re en openbare ziekenhuizen met het uur normaler, ofschoon vele ziekenhuizen nog overvol zijn. De gemobiliseerde artsen zullen tegen vergoeding voor het thuis bezoeken van patiënten hun eigen auto's mogen gebruiken. Het bemiddelingsaanbod van Senaatsvoorzitter Struije is door de artsenfederatie met reserve ontvangen. Men wees erop, dat hij de hem op 2 april gevraagde bemiddeling heeft geweigerd. Het Koninklijk bezoek aan Mexico H. M. de Koningin (links) en H.K.H. Prinses Beatrix (rechts) bewonderen de prachtige kos tuums van een Mexicaanse dansgroep tijdens het bezoek aan een woonwijk in Mexico-stad, gebouwd door het Mexicaanse instituut voor sociale zekerheid. Naast de Prinses mevr. Lopez Mateos, echtgenote van de presi dent. De wereld is maandagavond enige tijd in onzekerheid ge weest over het lot van Sowjet- premier Nikita Chroesjtsjov. Het Westduitse persbureau D.P.A. meldde tegen tien uur uit Mos kou dat Chroesjtsjov was over- leden, waaraan later werd toe gevoegd dat dit om 20.19 uur Moskouse tijd was geschied. D.P.A. zou zijn bericht aan het Sowjet-persbureau Tass heb ben ontleend. Het werd van geen enkele zijde bevestigd en het Westduitse persbureau verzocht kort na 10 uur het bericht over het overlijden voorlopig niet te publiceren daar de juistheid zou worden onderzocht. De eerste redacteur van Tass verklaarde later dat het betrok ken bericht „onzinnig" was. D.P.A. meldde daarop dat het bericht op een „misverstand" be- EEN „CANARD". Het Westduitse persbureau be treurt het dat het een onjuist bericht over het overlijden van Chroesjtsjov heeft gepubliceerd. Het stelt een onderzoek in naar de oorzaak hiervan. Tot nu toe was slechts geble ken, dat het bericht de wereld was ingezonden als gevolg van „een keten van misverstanden en ongelukkige omstandig heden". De mensen, die er bij betrokken zijn geweest, zijn direct met verlof gestuurd en mogen pas in dienst komen als het onderzoek is afgesloten. De zaak is kennelijk aan het rollen gebracht toen het Russi sche persbureau Tass zijn ver slag in het Engels over een rede van Chroesjtsjov onderbrak en dit pas na lange tijd vervolgde. De Russische minister voor de handel met het buitenland, Pa- tolisjev, heeft inmiddels ver klaard dat Chroesjtsjov kernge zond is. De Moskouse correspondent van het Westduitse persbureau D.P.A. is dinsdag op het Sowjet- russische ministerie van Buiten- hem „duchtig de les werd gele- landse Zaken ontboden, waar zen", aldus een woordvoerder van D.P.A. in Hamburg. Hij zei dat de correspondent, Heihz Wurzel, niet te maken had gehad met het foutieve bericht. CHROESJTSJOV VERSCHEEN IN HET OPENBAAR. Sowjet-premier Nikita Chroesj tsjov verscheen dinsdagmiddag laat te Moskou voor het eerst weer in het openbaar na het on juiste bericht van zijn „overlij den" van maandagavond. Hij be gaf zich naar de Poolse ambas sade waar een receptie werd ge geven ter gelegenheid van het bezoek van een Poolse delegatie aan Moskou. De Russische pre mier wuifde met een brede grijns naar de nieuwsgierigen die zich vóór de ambassade hadden ver zameld. Het Russische regeringsblad „Izwestia" publiceerde dinsdag een foto van Chroesjtsjov in ge- ze'schap van de Poolse partijlei der Gomulka, die dinsdagmorgen in het Kremlin was genomen, HOE HET BERICHT OVER HET OVERLIJDEN VAN CHROESJTSJOV IS ONT STAAN. Directie en hoofdredactie van het Westduitse persbureau D.A.P. hebben een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop het on juiste bericht over een overlijden van de Sowjetrussische eerste minister en partijleider Chroesjt sjov in de wereld is gekomen. Hierbij is het volgende geble ken. Een onbekende had de West duitse radio-omroep namens het bureau te Bonn van een Japans dagblad per telex een bericht toegezonden, waarin werd ver meld dat Chroesjtsjov aan een met name genoemde ziekte was overleden. Als bron van het bericht was het officiële Russische persbu reau Tass opgegeven. Aan het begin en het slot van het bericht was „Asahi Bonn" als afzender vermeld. De Westduitse radio-omroep zond het bericht per telex door naar het hoofdbureau van D.P.A. te Hamburg met verzoek om na dere inlichtingen. Een redacteur van dit bureau zag het bericht abusievelijk aan als een authentiek bericht van Tass en de aanwezige chef van dienst liet het als zodanig be handelen. „Er is bij deze redac teur en de betrokken chef spra ke geweest van menselijk falen", aldus directie en hoofdredactie van D.P.A., die hun diep leed wezen over deze gang van zaken uitspreken. Om één uur dinsdagmiddag opende mr. F. van Thiel de open bare vergadering van de Tweede Kamer, waarin ».a. aan de orde kwam de brief van de minister president van 9 april j.l. over het standpunt van de regering naar aanleiding van de verklaringen van Prinses Irene. Achter de ministerstafel had alleen plaatsgenomen minister president Marijnen. De Kamer leden waren nagenoeg allen aan wezig. Deze hadden weinig belang stelling voor de door de voor zitter genoemde routinezaken. Hij moest enige keren door ex- tra-hamerkloppen het geroeze moes doen verminderen. Te kwart over één stelde de voorzitter de brief van de minis ter-president Marijnen aan de orde. De algemene beraadsslagingen werden geopend door de heer Vondeling, fractievoorzitter van de P. v. d. A. Volgens de heer Vondeling heeft een week of zeven geleden een opinieonderzoek aangetoond dat slechts acht procent van de bev.olking de voorkeur gaf aan een republiek. Uit het onderzoek blijkt dat het koningshuis en de monarchie tegen een stootje kunnen. VAN HUGENOOT TOT CARLIST Overal, vooral in het buiten land, doen de gekste verhalen de ronde. De gebeurtenis van vorige week was niet helemaal een ver rassing. Reeds midden-maart heeft spreker een brief aan de minister-president geschreven waaruit ongerustheid bleek. Van Hugenoot kan men niet in één streek carlist worden of om gekeerd. Bij haar inhuldiging heeft de Koningin gezegd dat haar taak als moeder even belangrijk is als voor iedere andere Nederlandse vrouw. De plichten van de ko ning wegen zwaarder dan die van de moeder. Wij hebben op nieuw begrepen dat de vervulling van het moderne koningschap de hoogste eisen stelt aan elk van de betrokkenen, aldus spreker. Op de praktische kant daarvan wijzend zei de Vondeling, dat staatsbezoeken nuttig zijn, maar de kennis van eigen volk is nog belangrijker. Er zijn dingen die moeilijk zijn te leren. Hij zou zich kunnen voorstellen dat naast theoreti sche opleiding ook praktische op leiding noodzakelijk kan zijn voor de goede vervulling van de taak als koningin. Een week op stap met een maatschappelijk werk ster, een bezoek aan een huis vestingsbureau kan nuttig zijn. Een punt waarop veel aan dacht is gevallen, was het bezoek aan de Paus. Is het verzoek tot die audiëntie langs de normale kanalen gegaan? Het bezoek aan Mexico, op nieuw geen particuliere aange legenheid, valt onder de ministe riële verantwoordelijkheid. Waar om was het de bedoeling dat ook Prinses Irene meeging? Dat had voorkomen moeten worden. De mening van Prinses Irene, geuit op Schiphol, was dat haar particuliere mening? Hoe kon de Prinses een dag later in Parijs verklaren dat zij een eigen me ning had? Overigens stemt spreker in met de wijze waarop het kabinet deze zaken heeft behandeld. STANDPUNT VAN DE K.V.P. Drs. W. K. W. Schmelzer meende dat men zich bij het be palen van een zuiver standpunt dient los te makan van de talrijke emotionele reacties, die in ons volk zijn ontstaan. Spreker herinnerde er aan dat de regering aan het standpunt van Prinses Irene de staatkundi ge consequenties heeft verbon den, dat woorden en handelingen van de Prinses het kabinet niet meer kunnen worden toegere kend. De heer Schmelzer zei, dat de KVP-fractie kan instemmen met het standpunt, dat de regering inneemt. Hij zei aan te nemen, dat de regering het zou begroeten wan neer de Koningin bij het huwelijk van haar dochter aanwezig zou kunnen zijn. Omstandigheden met staatkundige consequenties zouden dit kunnen verhinderen. In dat opzicht zullen in de naas te toekomst de feiten de doorslag geven. Wij kunnen de regering volgen wanneer zij zich op het standpunt- stelt, dat de Koningin niet moet worden blootgesteld aan het gevaar, in politieke acties met betrekking tot een buiten landse mogendheid te worden betrokken. Spreker besloot aldus: „Zovele gezinnen in ons volk ervaren in eigen problemen en spanningen verwantschap met de vraagstuk ken waarvoor een koninklijk ge zin zich ook menselijk gesteld kan zien. Naar onze overtuiging zal ook dat tot een verdere ver steviging van de band tussen ons vorstenhuis en ons volk kunnen leiden.". DE V.V.D. De heer Geertsema, fractie voorzitter van de V.V.D., is altijd aanhanger geweest van de ge dachte in de grondwet denkbare en ondenkbare gevallen neer te leggen. Hij meent dat de regering moet onderzoeken of de grond wet niet moet worden gewijzigd. Prinses Irene was volgens de grondwet niet in staat afstand te doen van haar recht op troons opvolging. Had zij dat recht wel gehad, dan zou zij dat zonder twijfel hebben gedaan. Namens de fractie brengt spre ker de minister-president hulde voor de wijze waarop de zaak is behandeld en waardoor de schade aan de constitutionele monarchie tot een minimum is beperkt. EEN VERDRIETIGE ZAAK" De heer Smallenbroek, spre kend namens de AR-fractie, vond het een verdrietige zaak. Hij stemt in met het beleid van de regering en verwacht dat dit beleid zal worden voortgezet. Hij stelt vervolgens vragen over het samenreizen van Ko ningin en Prinses Beatrix in een vliegtuig. Wordt de regering niet van te voren ingelicht over audiënties bij de Paus? Over ruim veertien dagen hoopt de Koningin haar verjaar dag te vieren. Laat de bevolking uiting geven aan haar aanhanke lijkheid en trouw. CARLISTISCHE ACTIVITEITEN Mr. H. K. J. Beernink (CHU) zei volledig begrip te hebben voor het standpunt van de rege ring, dat zij geen verantwoorde lijkheid meer kan dragen voor de woorden en handelingen van Prinses Irene. „Ik heb de indruk, dat de overgrote meerderheid van het volk er net zo over denkt". Hij stelde, dat Prinses Irene gemeend heeft zich reeds vóór haar huwelijk met de cariistisehe activiteiten van haar verloofde te moeten inlaten. Het is niet voldoende tot haar doorgedrongen, dat het Neder landse volk afwijzend staat te genover het cariisme. In plaats van zelfbeperking in acht te ne men, heeft het verloofde paar handelingen verricht en woorden gesproken, die in ons volk slecht gevallen zijn. Het zal duidelijk zijn, dat ik in deze zaak volledig achter de re gering sta, aldus de heer Beer nink. Het staat vast dat een grote groep carlisten het huwelijk wil bijwonen en dat deze lieden hun cariistisehe gevoelens niet onder stoelen of banken willen steken. In Nederland hebben wij aan demonstraties van deze extremis tische groep geen behoefte. De conclusie ligt voor de hand, dat de Koningin en de vertegen woordigers van de regering het huwelijk niet kunnen bijwonen. In het slot van zijn betoog drong de heer Beernink er bij de regering op aan, dat in de toe komst bevorderd wordt, dat de Koningin en de troonopvolgster gescheiden vliegen. Tenslotte dankte hij de regering voor het door baar ingenomen standpunt. „APARTHEIDSBELEID" De heer Van Dis, fractievoor zitter van de S.G.P., was van oordeel, dat de inhoud van de brief zeer beknopt is. Dit be vreemdt spreker en wel omdat de regering met het seniorencon vent enige uren heeft vergaderd. Dat wijst er op dat er meer mee te delen was dan de enkele zin nen in de brief. Veel moet dus blijkbaar voor ons volk verbor gen worden gehouden. Niet alleen voor het volk maar zelfs voor de voorzitters van de kleine partijen. Wij kunnen niet nalaten an dermaal het door de minister president ten aanzien van da kleine nationale partijen toege paste ondemocratische discrimi nerende apartheidsbeleid (gelach) waardoor enige honderdduizen den van ons volk als het ware buiten de natie worden gezet, ten scherpste te laken. De Prinses is ten zeerste tekort geschoten in haar verplichtingen. Haar verloofde en diens vader gaan in deze niet vrij-uit. Was de eigenlijke reden dal Prinses Irene niet meeging naai Mexico wellicht, dat de prins van Bourbon-Parma de koninklijk* familie heeft willen vergezellen! Draagt de regering wel da verantwoordelijkheid voor het bezoek van Prinses Irene en haar verloofde aan de Paus? Volgens de heer Van Dis moet worden geconstateerd dat de verloofde van Prinses Irene zich zelf hier te lande onmogelijlt heeft gemaakt. (Zie verder pag. 2)] Noordstraat 102 Terneuzen Telefoon 8128 DON HUGO Een woordvoerder van de fa milie Bourbon-Parma, markies De Valous, heeft dinsdag in Pa rijs gezegd dat nog niet vast staat of don Hugo een cariisti sehe bijeenkomst op 3 mei in Pamplona zal bijwonen. Hij zei dat hieromtrent nog niets is vastgesteld en dat hij er niets van af wist dat het prins Hugo verboden zou zijn deze bijeen komst te leiden. Don Hugo en Prinses Irene verblijven nog steeds in het fa miliekasteel te Besson in Mid den-Frankrijk, waar zij 't week einde hebben doorgebracht. Russische oorlogsschepen voor Indonesië De Russische ambassadeur in Djakarta zal donderdag in Sura- baja twee torpedobootjagers, twee fregatten, twee mijnen vegers, twee transportschepen en een tankboot overdragen aan de Indonesische marine. Deze schepen vormen een deel van een order van de regering in Djakarta, aldus een mededeling van de Indonesische marine,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1