deBUCK Extra nieuws over het 2e televisie-programma PSÊ PRODUCTSCHAP OVER GRAHEN EN PEULVRUCHTEN Rechtszaken Beursoverzicht Mil Vrijdag 6 maart 1964 VOORRAAD INLANDSE TARWE TOEREIKEND TOT MEDIO JUNI DE VRÏTE ZEEUW Pagina 7 In hoger .beroep twee jaar I geëist tegen kolensjouwer uit Schiedam v „Niets te maken met commissaris", zei de kantonrechter HET TWEEDE NET GING VAN START Ontslag van Cubanen in Guantanamo Franse spoorwegstaking op til TERNEUZEN, 5 maart 1964. Op hetzelfde tijdstip dat gisteravond het 2e programma van de Neder landse Televisie Stichting in de lucht kwam, rukte de Buck met drie auto's en meetapparatuur uit om voor U op verschillende punten in Zeeuwsch-Vlaanderen metingen te verrichten betreffende de ont vangst van dit programma. Hoewel Oost en West Zeeuwsch-Vlaanderen theoretisch momenteel nog buiten het werkingsgebied van de zender Lopik vailen, zijn de metingen betrekkelijk gunstig uitgevallen. Ons is gebleken dat de breedband Siemens U.H.F.-antenne in combi natie met een U.H.F.-voorzetapparaat (Converter) een behoorlijk beeld oplevert. Ook de oudere televisietoestellen kunnen met deze installatie van het 2e programma genieten. Echter moet de U.H.F.-antenne een hoge gevoeligheid hebben en van een 100 goede kwaliteit zijn. Belangrijk minder goede resultaten werden er geboekt met de zoge naamde combinatie-antenne, aangezien de versterking (gevoeligheid) veel minder is. Ook mede in verband dat wij voor de buitenlandse zenders in een randgebied wonen en ook van deze zijde (België/Frank rijk) in de toekomst de programma's kunnen volgen. Momenteel zendt alleen Lopik het 2e programma de lucht in, doch binnen afzienbare tijd zal dit enkele malen versterkt worden wat met zich mede brengt dat de toeloop voor antenne- en toestelverande ringen zó groot zal worden, dat U wel eens enkele maanden zal moe ten wachten. Wij adviseren U dan ook tijdig Uw toestel en antenne in orde te laten maken om naderhand teleurstelling te voorkomen. Graag geven we U alle gewenste inlichtingen betreffende deze stap vooruit in de TELEVISIETECHNIEK. Met vriendelijke groeten, DE BUCK Chef technische dienst, C. DE KRAKER TERNEUZEN Noordstraat 84-06 Tel. 2573 SAS VAN GENT Zuidstraat 2 Tel. 800 HULST Nieuwstr. 28 Tel. 2955-2954 Vï- STILLE MARKT Beursindices Nabeurskoerse» Advieskoersen buitenlands bankpapier yyitik. In de maanden december 1963 en januari 1964, zo biijkt uit mede delingen van het produktsehap, hebben de tarwetelers gemiddeld prijzen gemaakt van resp. 34,65 en 34,90 per honderd kg; dat is 1,35 en 1,15 hoger dan de van de interventieprijs afgeleide, telersprijs. Midden januari had de graanhandel 393.009 ton inlandse tarwe, dat is ongeveer 74 procent van de totaal te verwachten leve ring, van de telers ontvangen. Op dat tijdstip was de voorraad in landse tarwe bij de graanhandel 115.000 ton, bij de maalbedrjjven ongeveer. .100.000 ton. De laatst genoemde hoeveelheid is, bij een verwerking gelijk aan het gemiddelde van de laatste weken, toe reikend tot midden juni 1964. Gezien de hoeveelheid inland se tarwe, die na midden januari ■'nog door de telers moest wor den afgeleverd en de totale voorraad bij de handel enerzijds en de mate, waarin de meel- en bloembereiders zich met inland se en zachte buitenlandse tarwe hebben ingedekt anderzijds, moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat gedurende dit ver koopseizoen een belangrijke hoeveelheid inlandse tarwe na ,,Deze verdachte exploiteert zijn verminderd toerekeningsvat baarheid om niet verantwoorde lijk te zijn voor zijn wangedrag", zo constateerde de procureur- generaal bij het gerechtshof in Den Haag in de zaak tegen de -25-jarige kolensjouwer D. A. uit Schiedam, die terecht stond wegens zware mishandeling van zijn zeven maanden oude zoon tje. j Na een eis van zeven maanden gevangenisstraf door de officier had de rechtbank in Rotterdam verdhche veroordeeld tot twee jaar' en ter beschikkingstelling van de regering. Op grond van de lagere eis van de officier kwam verdachte van dat vonnis ;ih hoger beroep. De procureur-generaal vor derde bevestiging van het von- pis del' rechtbank. Het bleek dat verdachte aan zijn zoontje een hekel had, om dat hét kmd niet naar hem was genoemd. Telkens wanneer het kind huilde, mishandelde hij het. Zo had hij het kind eens op tafel gelegd en de armpjes zó ver paar achteren geduwd dat zij daraKen. r«i Verdacb tof„Ei' brak maar ééïi arm; president: „Dat is al erg genoeg"., "Een andere keer duwde hij een brandende sigaret tegen het «hjneen eir herhaaldelijk werd het kind geslagen en tegen de frond gesmeten. Ook de echtge- ote van verdachte werd meer malen mishandeld, ij De procureur-generaal vond het optreden van verdachte beestachtig. „Met de verklaring dat hij verminderd toerekenings vatbaar moet worden geacht, zijn we niet klaar. De beste therapie is een zware straf", al dus de procureur. De verdediger bepleitte clementie. Arrest op jL8 maart. -•> <y Tussen de Delftse kantonrech ter, mr. J. A. de Jong, en de ge meente. Delft bestaat verschil van mening omtrent de delega- tfebevoegdneid met betrekking tot het. treffen van tijdelijke Verkeersmaatregelen. De kan tonrechter heeft een verdachte vrijgesproken, die een inrijver- h'pd had overtreden, dat de com- hïissaris van politie, daartoe ge machtigd door B. en W„ had la ten plaatsen. Mi'. De Jong ging ervan "hit dat" de commissaris van politie volgens de wegenver keerswet geen delegatie van b. en W. kan krijgen. „Én met de.^commissaris van politie heb ik'"niets te maken", verklaarde hij. In de kringen van het ge meentebestuur* en de politie houdt men het erop, dat de dag vaarding niet juist was. Daarin had moeten staan dat de gemeen teraad het college heeft gemach tigd hét nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen te dele geren aan de commissaris van poli ti ei .7 De zaak'wordt nader bestu deerd. dronken automobilist VEROORDEELD i De ï'echtbaink in Groningen heeft de vertegenwoordiger G. R. zonder vaste, ./woonplaats, ver oordeeld tot zes maanden gevan genisstraf met aftrek, ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van drie jaar en voorwaar delijke ter beschikkingstelling van de regering met een proef tijd van drie jaar. 'Tegen hem w.is zes maanden gevangenisstraf en vijf jaar ont zegging van de rijbevoegdheid geëist. R. had in de nacht van 1 op 2 oktober van het vorig jaar op het Herewégviaduct onder in vloed van alcohol do 41-jarige C. Jager op het trottoir aangereden. Het slachtoffer liep ernstige heófdvel'wondin'wn op. Verdach te/reed Ciüor. Zijp auto werd later '(•Vug'ovbridehi Na de eerste id'i: t'iig was hij op. de 'vVater- ué; .n nog tegen, een gepar keerde truck en trailer gehotst^ denaturatie een bestemming in de veevoedersector zal vinden. Voor gerst, rogge en haver, en in het bizonder voor haver, zijn de gemiddelde telersprijzen in de maanden december en januari beneden de drempelprijs gebleven. Deze was voor gerst ƒ28,60 per honderd kg; de telersprijzen 27,80 in decem ber en 28,in januari. Voor roggedrempelprijs 25,65, telersprijzen resp. ƒ24,80 en ƒ25,20. Voor haver: drempelprijs 27,35, telersprijzen resp. 25,35 en ƒ25,40. Op 24 februari, zo blijkt uit de mededelingen, werd op de Rotterdamse beurs 23,voor kippehaver en 22,50 voor maal- haver betaald. Ter verklaring van de lage prijzen wordt gezegd, dat de vraag naar grondstoffen in de veevoedersector tegenvalt. In verband met de moeilijkheden die vorige winter bij de grond stof fenvoorziening zijn onder vonden, zijn behoorlijke voor raden aangelegd. Bovendien wordt, gezien de kwaliteit in verschillende gevallen de voor. keur gegeven aan produkten van buitenlandse herkomst. Nederland beleefde woensdag avond de primeur van het tweede N.T.S.-net. Voor vele televisie-minnaars werd het een moeilijke keuze: de film öf de voetbalwedstrijd. Een Amsterdamse televisiehan delaar loste het probleem op, door twee toestellen in zijn kamer te zetten. Hoe de af spraak luidde ten aanzien van het geluid weten we helaas niet De Amerikaanse marine heeft meer dan de helft van de op de Amerikaanse vlootbasis Guanta namo op Cuba werkende 1800 Cubanen ontslagen. Zij worden vervangen door Amerikanen. Dit is uit kringen van het Ameri kaanse ministerie van Defensie vernomen. Van Amerikaanse zijde is een aanbod van premier Fidel Cas tro van Cuba om de watervoor ziening van de basis te hervat ten, die een maand geleden door Cuba werd afgesneden, van de hand gewezen. Amerikaanse functionarissen zeiden, dat reeds besloten was de watervoorzie ning van Guantanamo van Cuba los te maken. De kans is groot dat nog vóór Pasen een algemene spoorweg staking in Frankrjjk zal uit breken doordat Frankrjjks groot ste vakverbond, de grotendeels communistische C.G.T., donder dag heeft voorgesteld van 18 tot en met 20 maart bij de spoor wegen te staken. Dit voorstel werd gedaan aan de andere spoorwegbonden, die in principe reeds hebben beslo ten in de week vóór Pasen enige tijd te laten staken, indien de looneisen van de spoorwegmen sen niet worden ingewilligd. Zij zeggen dat hun lonen zeven pro cent ten achter liggen bij die van andere werknemers. 12 MAART DIVIDEND- VOORSTEL HOOGOVENS In de op 12 inaart te houden vergadering van de raad van commissarissen der Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staal fabrieken N. V. za' worden be raadslaagd over de voorstellen die aan de algemene vergadering van aandeelhouders gedaan zul len worden ten aanzien van de dividendpercentages uit te keren op de prioriteitsaandelen en op de gewone aandelen over het boekjaar 1963. Van het dividend op de gewo ne aandelen werd in december 1963 reeds 6 in de vorm van een interimdividend uitgekeerd. (In totaal werd over 1962 uitge keerd 20 procent in contanten Red, A.N.P.) =>A NOORDSTRAAT 84-86 TERNEUZEN TEL. (01150) 2573 VOOR SERVICE EN KWALITEIT Postgiro 314322 Bankrelatie: Ned. Middenstandsbank N.V. j Radio Televisie Grammofoons Grammofoonplaten Recorders Huishoudelijke Elektrische apparaten Deze brief stuurden wij naar al onze klanten die voorkomen in ons klanten- en service-dienst-kaartensysteem. Vestigingen te: Veel kleur heeft de markt gis termiddag niet te zien gegeven voor wat de stemming betreft van de internationale waarden. De omzetten in "alle hoeken van de hoofdfondsen waren zeer ge ring. Alleen Hoogovens deaen van zich spreken door ruim drie punten hoger te openen op 617, waarna 618 werd gedaan. Enig aanbod, dat grjf werd opgeno men, veroorzaakte toch nog een lichte daling tot 615. Op 12 maart zal het Hoogovenconcern net dividend over 1963 bekend maken. Er werd reeds een in- tenmdividend van 6 procent uit gekeerd. Het totale dividend over 1962 bedroeg 2U procem in .contanten. De beurs wacht met cie nodige spanning het siotdivi- dend van Hoogovens af. Kon. Olie, waarvan gisteren nabeurs de cijfers over 1963 bekend werden gemaakt, opende zestig cent hoger op 156,50. Gering aanbod en georek aan kooplust deed de prijs teruglopen tot 155,70. Philips daalde van 148,20 tot 147,80, tegen eer gisteren als slotprijs 148,30. Jmievers konden zich vrij goed aanohaven op 142,30. AKU had van winstnemingen te lijden waai'doui' cut fonas circa 3 pun ten venom bij een koers van o28'/s. Alles bij ei-.aar een luste loze markt. Internationaal kon ue arbitrage praktisch niet tot zaken komen, in Wall Street viel woensdag niet veel te beleven, zodat er van die zijde totaal geen stimulans uitging voor het Dam rak. De Westüuitse beurzen ga ven gisteren geringe koersver liezen te zien. Gedurende de ge hele beursduur bleef de handel m de hooidtondsen minimaal. Ook in de overige afdelingen viel bitter weinig te beieven. By gebrek aan kooplust was de stemming in de scheepvaartsec tor aan de zwakke kant met koersverliezen van 1 tot 2 pun ten. Ook de leidende cultures lagen wat zwakker in de markt, De staatsfondsenmarkt gaf op nieuw een herstel te zien. Op vallend vast in de markt liggen hier de nieuwste 5 procent ooli- gaties Bank voor Nederiandsche Gemeenten, die op 101% tot 101% weraen geadviseerd. Somalië is bereid met Ethiopië onderhandelingen te openen om bet grensgescnil tussen beide landen te regelen. Wanneer de regeringen van genoemde lan den het met elkaar kunnen gaan vinden, kan dit een stimuians zijn voor de aandelen hva, die ais gevolg van de gerezen grens geschillen tussen Somalië en Ethiopië, een vry forse koersda ling hebben ondergaan. In de lokale afdelingen valt de koersstijging van aanaelen Hom-- ourg op. Dit fonds werd gister middag op 560 geadviseerd, tegen woensdag 550 en de dag daar vóór op 533. De omzet in Hom burg bedroeg woensdag nomi naal ƒ30.000. Lager werden ge adviseerd aandelen van de Ex ploitatie Maatschappij Seheve- ningen. Hiertegenover werd V.M. F. en Breda Machines hoger ge adviseerd. 3/3 4/3 5/3 Int conc. 566.2 569.0 568.1 Industrie 341.4 342.0 342.0 Scheepvaart 154.7 155.6 154.0 Banken 232.9 234.8 234.5 Handel, enz, 165.9 164.8 164.4 Algemeen 400.6 402.2 401.6 AKU: 529529Vh (528%) Hoogovens: (615) Kon. Olie: 154.50 gb—155.00 (155.70) Philips: 146.80 gb—147.50 (147.90) Unilever; 142,10 (142.20) Stemming; ongeanimeerd, De advieskoersen voor buiten lands bankpapier, vandaag gel-, dend in Amsterdam, luiden: Engelse pond 10.0510.15 Amerikaanse dollar 3.583.62 Canadese dollar 3.30l/2—3.35% Franse frank (100) 73.4073.90 Belgische fr. (100) 7.16'/=—7.22% Duitse mark (100) 90.5091.00 Zweedse kr. (100) 69.3070.30 Deense kroon (100) 51.6552.65 Noorse kroon (100) 49.8550.85 Zwitserse fr. (10(1) 83.1083.60 Italiaanse lire (1Ö;0Ö0) 57.00—59.00 Oostenrijkse schilling (100) 13.94—14.03 Portugese escudo (100) 12.50—12.65 Spaanse peseta (100, gr. coup.) 5.92%—6.07% DIVIDEND KON. OLIE OVER 1963 De raad van commissarissen en de directie van de N.V. Konink lijke Petroleummaatsciiappij hebben besloten aan de op 12 mei 1964 te houden algemene vergadering van aandeelhouders voor te stellen, over het boekjaar 1963 een dividend in contanten uit te betalen van in totaal 6,25 op elk der per 31 december 1963 uitstaande 81.223 348 aandelen en ƒ3,65 op elk der sedertdien uit gegeven 16.244.669 nieuwe aan delen. In het bedrag van *6,25 is begrepen een interimdividend van 2,60, dat in oktober 1963 op elk der toen uits'aande 81.223.348 aandelen werd betaalbaar ge steld. Het totale dividend over het boekjaar 1962 bedroeg even eens 6,25 op elk der in dat jaar uitstaande 81.223.348 aandelen. Het nettoresultaat over 1963 bedroeg 580 tegen 516 miljoen in 1962. De inkomsten van de vennoot schap worden in hoofdzaak ont vangen in de vorm van dividen den van maatschappijen der Ko ninklijke Shell-groep, waarin ze een belang van 60 heeft. •t meSSI fit JrVVi v V .Wi'l .if - #y f® i/fm "?2*ï 'rtU J&A

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 7