SPORTNIEUWS MORGHAN DE GAGIER RADIO EN TELEVISIE BINNENLANDS NIEUWS Burgerlijke Stand ARNEMUIDEN 01* IE® NAAR HET MM0E1SSW (èn naar de 2e klas) Wielrennen Hunstrijden Vrijdag 6 maart 1964 Pagina 5 Gemeente Terneuzen BRAND IN NETTENOPS LAG PLAATS TE KATWIJK AAN ZEE By een brand in een netten- opslagplaats in Katwijk aan Zee is een schade ontstaan van naar schatting ƒ75.000. Vermoedelijk als gevolg van een in slechte staat verkerende kachel brak brand uit in een op slagplaats aan de Zuidstraat. De Katwijkse brandweer rukte uit met vier wagens. Door rookont wikkeling kon vrij moeilijk tot de vuurhaard worden doorge drongen, alleen het gebruikma king van vijf persluchttoestellen in de loop van de brandbestrij ding bleek, dat men -niet genoeg had aan de eigen flessen lucht. Assistentie werd ingeroepen van de brandweerkorosen van Leiden. Wassenaar en Den Haag. Uiteindelijk heeft men het vuur kunnen blussen met negen stralen lage druk. Daarbij wer den honderd flessen lucht ge bruikt. Naar schatting zijn enkele tientallen kilometers visnetten door het vuur verteerd. De eigenaars zijn tegen brand schade verzekerd. VAL VAN STEIGER KOST METSELAAR LEVEN De 54-jarige metselaar L. M. Lasers is in het Wilhelmina gast huis te Amsterdam aan de ge volgen van een bedriifsongeval overleden. Bij het verrichten van bouwwerkzaamheden aan de in aanbouw z'mde zeevaartschool in de Schinluidenlaan viel de man, vermoedelük door een misstap, op 24 februari van een steiger op een 2Vs meter lager geleden betonnen vloer. 'Met ernstige hoofdwonden werd hij naar het ziekenhuis vervoerd. TENTET,FABRIEK TE HELMOND IN DE AS GELEGD Een uitslaande brand heeft 'woensdagavond een gedeelte van het fabriekscomplex van de N.V. Diddens en Van Asten Textielfa brieken in as gelegd. Totaal uit gebrand rijn de verfklossenspoe- lerij, de inslagsnoelerij, de twij- nerij, de drogerij en de garen- en vlokververij met een totale op pervlakte van meer dan 3000 vierkante meter. De brand werd rond acht uur door twee in de ververij en dro gerij werkzame Spanjaarden ge- me'd. In de grote voorraad opge slagen garens vond het vuur gre tig voedsel en in een minimum van tijd stond het twee verdie pingen hoge gebouw in lichte laaie. Direct rukte de Helmondse brandweer met groot materieel uit. Behalve door de eigen be- driifsbrandweer en die van de Helmondse textielmij, verleende ook de Eindhovense brandweer assistentie. De vuurzee werd aangewak kerd door de sterke oostenwind, waardoor de situatie een ogen blik kritiek is geweest voor het vier verdiepingen hoge hoofdge bouw en de nieuwe grote weve rij. De schade kan nog niet wor den overzien. Een voorraad ga rens, alsmede tal van kostbare machines zijn door de brand ver loren gegaan. De directie deelde mede. dat met een stagnati in de prcduktie rekening moet worden .gehouden. De eerste dagen kan door het 740 man tellende perso neel niet worden gewerkt. TAPIJTENFABRIKANT MIST WAARDEVOLLE SCARABEEEN De Amsterdamse tapijtenfabri kant H. P. Keijzer beweert dat tijdens zijn vakantie in Oosten rijk zeven ruim 3000 jaar oude scarabeeën, afkomstig uit het graf van Toetanchamon, zijn ge stolen uit een in zijn woning aan de Haringvlietstraat staand bu reau. De heer Keijzer heeft daar van woensdag aangifte gedaan bij de politie. Hij mist naar zijn zeggen ook ƒ6.000 aan contan ten.' De politie weet sinds 25 febru ari al dat er is ingebroken in de woning van de heer Keijzer. Die dag kwam de dienstbode de po litie vertellen dat er in het huis van haar werkgever een deur was geforceerd. Ze had de heer Keijzer gewaarschuwd op zijn vakantie-adres, maar hij voelde er niets voor naar Amsterdam terug te komen. Pas woensdag kwam de heer Keijzer de politie AXEL Geboorten: 15 febr. Pieter Ma- rinus, z. van Jozias Lucasse, en Geertje Koeman, Oudeweg 12; 19 febr. Izaak Jacobus, z. van Johannes H. Nieskens, en Dina T. de Koene, Willi elminastr. 100; 28 febr. Clementina Maria, d. van Leonardus Vink, en Maria J. Ph. Vergeer, Nieuwendijk 9. Huwelijksaangiften: 5 febr. F. de Bruijne (van Heek), 25 j., jm en E. M. Faas, 22 j. jd.; 26 febr. A. Hoogstraate, 33 j., jm, en C. de Pooter, 26 j., jd. Huwelijken: 6 febr. E. J. M. Frusch (van Sas van Gent), 24 j., jm, en J. H. M. Vermeulen, 24 jjd; L. de Braai (van Ter- neuzen), 23 j., jm, en P. T. Ver- helst, 21 j., jd; 7 febr. J. Bakker (van Zaamslag)24 j., jm, en E. M van Bendegem, 22 j., jd; 13 febr. M. Deij (van Zaamslag). 26 j., jm, en J. A. Hoekman, 26 j., jd; R. J. Hofstra (van Amster dam), 21 j.. jm, en S. Bakker, 23 j., jd- 21 febr. F. de Bruiine (van Hoek), 25 j., jm, en E. M. Faas, 22 j., jd; 27 febr. E. E. M. de Maat (van St Jansteen), 24 j., Jm, en M. P. E. de Blok, 23 j., jd. Overleden: 27 febr. Berendina van Wissen, 73 oud, geh. gew. met J- F, de Dauw. verte'len wat hij mist. De politie kan nu pas met haar onderzoek beginnen. Ze weet niet wat er waar is van alle verhalen over waardevolle scarabeeën. De heer Keijzer noemt bij het taxeren van de waarde volgens de politie fan tastische bedragen. Evenmin weet de politie of de scarabeeën hoog zijn verzekerd. De heer Keijzer zegt dat hij de scarabeeën heeft geërfd van een tante, die aanwezig zou zijn ge weest bij hét opgraven van het graf van de farao in 1922 door de Engelsman Carter, De heer Keijzer bezit nog meer scarabee- en. Hij heeft de politie er althans één getoond. KOOPMAN BEROOFD Twee prostituees, de 35-jarige C. B. en de 27-jarige H. V., heb ben dinsdagmorgen om vier uur in de Geleenstraat in Den Haag een 64-jarige koopman uit. het oosten van het land van twee briefjes van duizend gu'den be roofd, Zij zijn in de loop van de dag aangehouden en hebben be kend. Het geld is weer terecht. De twee vrouwen merkten op dat de koopman een briefje van duizend gulden los in zijn jaszak had. Zij attendefden hem er op, waarna hij het geld achteloos in zijn andere jaszak stopte. De twee vrouwen meenden dat hij niet erg aan zijn bezit was ge hecht en visten het geld uit zijn zak. Het bleken twee ineenge vouwen briefjes van duizend te zijn. Later merkte de man dat hij het geld kwijt was en waar schuwde hij de politie. TWEE „ZWARE JONGENS" ONTSNAPT IN BREDA Grootscheepse jacht bleef vruchteloos Politiepatrouilles eti militairen zijn woensdagavond in het Mast bos te Breda begonnen met een jacht op twee jeugdige arrestan ten, die omstreeks kwart voor 8 's avonds waren ontsnapt en ie middernacht nog niet waren op gespoord. Het tweetal, de 17-jarige Rot terdammer W. H. en de 18-jari ge Hagenaar W. F., is negen maanden geleden uit het Breda se opvoedingsgesticht ontsnapt en heeft sindsdien stelend zijn weg gezocht naar Italië, Zwitser land en Oostenrijk. Met een ge stolen auto vluchtten de twee destijds de Nederlandse grens over. Tenslotte werden zij in Zwitser land aangehouden. Vandaaruit werden zij per vliegtuig op transport gesteld naar ons land. Woensdag werden zij afgehaald op Schiphol en onder bewaking van een parketwacht per celwa gen naar Breda gereden. Op het moment dat zij de tuchtschool zouden binnengaan, zagen zy de kans schoon en glip ten in de duisternis het bos in. De verbouwereerde parketwacht kon ze niet meer inhalen. De ont snapten staan volgens de Breda se politie bekend als „zware jon gens", die al heel wat diefstal'en en inbraken op hun naam heb ben staan en zich bovendien her haaldelijk aan joyriding hebben schuldig gemaakt. Sinds hun ontsnapping uit de Bredase tuchtschool tot hun arrestatie in Zwitserland hebben rij praktisch de ene na de andere auto gesto len. Zodra de ontsnapping he kend was, gingen twintig man politie en zeven militaire pa trouilles van drie kadetten van de mi'itaire akademie met een speurhond het bos in. De hond raakte op het spopr van de vluchtelingen, maar kon zich ter hoogte van de schietbanen in het Mastbos niet meer concentreren. Inspecteur Jacobs van de Bre dase gemeentepolitie zei om streeks middernacht, dat er wei nig hoop was de ontsnapten nog in het bos te vinden. Hij zei er van overtuigd te zijn dat het tweetal toen het bos nog niet had verlaten. De invalswegen zijn de hele avond bewaakt. Bo vendien zijn er steekproeven ge nomen in het rijdend verkeer. Eén ontsnapte delinquent aangehouden De 17-jarige Rotterdammer W. H. js weer aangehouden. Een ge motoriseerde politiepatrouille trof het tweetal op het School- akkerplein in Breda. H. zit nu weer in de tucht school, waaruit hij negen maan den geleden met zijn nog voort vluchtige, 18-jarige Haagste ka meraad F. ontsnapte. F. wist aan zijn achtervolgers te ontkomen. JONGETJE ONDER VRACHT AUTO In Zwagerbosch bij Kollum is woensdagmiddag omstreeks vijf uur de vijfjarige Jan van Kam men uit Zwaagwesteinde onder de achterwielen van een lege zandauto terechtgekomen en op slag gedood. De jongen was met twee vriendjes op de auto mee gereden. Bij aankomst bij een zandgraverij in Zwagerbosch stopte de auto. De jongen k'.ora over het achterschot. Toen de chauffeur direct daarop achter uit reed, hield het kind zich wel even vast aan het schot maar liet na enkele meters los. VINGERWOND AANLEIDING VAL VAN DRIE-HOOG De 27-jarige PTT-ambtenaar L. Heystee, uit de J. P. Heije- straat te Amsterdam, is woens dagavond uit het keukenraam van zijn op de derde etage gele gen woning gevallen De man werd onwel en sloeg achterover door het raam, toen zijn vrouw bezig was zijn vinger te verbin den voor een aan een petroleum- blik opgelopen verwonding. In zijn val van ongeveer 10 mêter brak hij ook de keukenruiten van de tweede «p eerste etage. De Sr? ,'C VKI|K UW' UE ZY m mm man is met onbekend letsel in het Onze Lieve Vrouwe gasthuis opgenomen. KIND IN ZWEMBAD VERDRONKEN Donderdagmiddag is de 2%- jarige H. J. G. Essink in Dale (gemeente Aalten) verdronken. Het jongetje, dat met een vriendinnetje buiten speelde, is dipht bij de ouderlijke woning in een particulier zwembad geval len. Toen men het ongeval op aanwijzing van het vriendinnetje ontdekte, was het kind reeds overleden. ACHTER HET STUUR ONWEL GEWORDEN Op de Ringbaan-Zuid in Til burg botste donderdagavond een personenauto bestuurd door de 64-jarige kinderarts G. F. van Damme uit Antwerpen, achter op een Belgische vrachtauto, die voor een rood stoplicht stond te wachten. Later bleek, dat de arts kort tevoren onwel is ge worden en achter het stuur van zijn auto is overleden, zodat de wagen zonder snelheid te ver minderen op de vrachtauto in reed. Zijn echtgenote, de 67- jarige mevr. Charlotte van Dam mede Groot, die naast hem zat, brak beide polsen en liep een ernstige hoofdwonde op. Ze werd later naar Antwerpen ver voerd. VERKEERSONGEVAL. In Tilburg is donderdagavond de negenjarige Marion van Eijk uit Tilburg, toen zy per fiets over de heuvel reed, door on verklaarbare oorzaak gevallen en onder de wielen van een trek ker met oplegger terechtgeko men. Het meisje was op slag dood. BERMBRAND OORZAAK VAN AUTOBOTSING. Eén dode. Op de weg van Glane naar Overdinkel (gem. Losser) zijn gistermorgen twee auto's in volle vaart tegen elkaar gebotst, ver- moedeliik doordat de bestuur ders elkaar tengevolge van de rook van een bermbrand niet hebben gezien. De 42-jarige mevr. M. OekholtKlaver uit Overdinkel, die de ene auto be stuurde, werd bij deze botsing op slag gedood. De 26-jarige bak ker G. B. C. uit Enschedé, die de andere wagen bestuurde, werd ernstig gewond naar een zie kenhuis te Enschedé overge bracht. Lemmer weerlegt beschuldigingen van Belgisch blad De Westduitse minister voor Vluchtelingenzaken, Ernst Lem mer, heeft naar aan'eiding var beschuldigingen van het Brussel se blad „Le Soir", volgens welke hij deel zou hebben uitgemaakt van „een groep nazi-misdadigers, die zich in 1940 van „Le Soir" hebben meester gemaakt, welk blad zij vervolgens gedurende de Duitse bezetting van België heb ben laten verschijnen", verklaard dat deze aantijgingen volkomen ongegrond zijn. „Ik heb na 1933 niet voor Le Soir, doch voor de Neue Zürcher Zeitung, de Pester Lloyd en het Belgische dagblad l'Indépendence Beige gewerkt. Dit laatste blad werd in 1940 met Le Soir samen gevoegd, waarna ik Berliins cor respondent ben geweest van het aldus ontstane nieuwe blad", verklaart Lemmer. Hij voegt hieraan toe: „Ik heb niets geschreven, dat ter onder steuning zou kunnen dienen van ie lasteriijke aantijgingen van Le Soir. Dat ik hier nog op rea geer komt omdat ik ervoor pas om, als derde Westduitse minis ter voor Vluchtelingenzaken, als schietschijf te dienen. Ik heb een zuiver geweten en ik wil niet bestaan dat sluipend gif, dat be schuldigingen als die van Le Soir kunnen bevatten, doorwerkt. Tk ben in de afgelopen oorlog, als tegenstander van het Hit'er- bewind, in Duitsland gebleven en 'k heb het toen allesbehalve ge- makkeliik gehad", aldus de Westduitse minister van Vluch telingenzaken, Ernst Lemmer. BAR WEER IN DE V. S, By wervelstormen in delen van zes staten in het zuiden van de Ver. Staten zijn woensdag 11 mensen om het leven gekomen en 40 gewond. Er is veel schade aangericht. Te Forrest City in Arkansas trof de bliksem een huis dat in brand vloog. Zeven mensen kwa men om. In West-Kentucky woedde een wervelstorm. Twee getroffen gehuchten zagen er volgens een ooggetuige uit alsof zij „met een enorme bezem geveegd waren". Multilaterale Navo-vloot De Nederlandse regering zal, zoals bekend, deelnemen aan het onderzoek voor de vorming van een multilaterale nucleaire strijdmacht. Op de foto de onderzeebootjager „Uss Bid- dle", die door de Amerikaanse regering beschikbaar is gesteld voor een proefneming van het varen met een gemengde be manning. Het personeel zal ge leverd worden door marines uit een zevental landen, t.w. Amerika, Engeland, West- Duitsland, Italië, Griekenland, Turkije en Nederland. a.z.v.v. heeft verleden week kranig werk geleverd door het leidende S.SC. een punt af te snoepen. De Axelaars hebben meteen hun vrienden in Arne- muiden een dienst bewezen De ,,Erremujenèrs" krijgen morgen S.S.C. op bezoek en een overwin ning brengt hen oa gelijke hoog te met de ploeg uit Sprang- Capelle. Arneinuiden krijgt nu dè kans van het seizoen de weg naar de promotie te effenen. Het zal hun wel lukken menen wij. De Axelse zaterdagsoelers moeten thuis van Dinteloord kun nen winnen. Hijn vierde «laats lijkt ons dan voorgoed veilig. Soui is gedegradeerd naar de le klasse van de Afdeling Zee land. Hun ontmoeting met de Gunners die ze ongetwijfeld gaan verliezen, is dus louter een for maliteit, dat wil zeggen voor Spui zelf, want de Gunners vlas sen al op de beide punten, die ze broodnodig hebben voor hun aanstaande promotie naar de 3e klasse. De Terneuzense Boys ontvan gen bezoek van öe Meeuwen. Dat wordt, naar wij aannemen, een kleine zege voor de thuisclub. Een puntenverdeling zou ons overigens niet verwonderen, want beide ploegen hebben niets meer te winnen of te verliezen. Hun nlaatsen in de middenmoot staan nu al vast. Zaamslag heeft in 2A alleen de leiding genomen door een ..misser" van concurrent Veere. De uitwedstrijd raar OostkaneDe wordt stellig geen „walk-over", maar winst zit er voor Zaamslag toch wel in. Vooruit jongens, de le klas lacht jullie al toe zaterdagvoetbal zuid i Se KLASSE Arnemuiden—S.S.C. '55 1 A ZW—Dinteloord 1 Rillandia—Aalburg 3 Sprang—Woudrichem 2 4e klasse a Tem. Boys—Meeuwen 1 ChrislandiaV.C.K. 1 Good LuckV.V.N. '54 1 The Gunners—Spui 1 Z. V. B. le KLAS Kapelle 1—A.Z.V.V. 2 Krab.dijke 2Wolfaartsdijk 1 2e KLAS A Kloetinge 2Arnemuiden 2 Oostkapelle 1Zaamslag 1 Serooskerke 1Rillandia 2 Tern. Boys 2R.C.S. 4 Waarde 1—Veere 1 Wemeldinge 2Middelburg 6 3e KLAS C Borssele—A.Z.V.V. 3 1 Spui 2Rillandia 3 2 Zaamslag 2Waarde 2 1 VOETBALWAANZIN IN ENGELAND Schandalige scènes Manchester United heeft zich ook in de replay niet voor de halve finales van het Engelse bekertoernooi kunnen plaatsen. Woensdag kwamen de Mancu nians na 90 minuten voetbal tegen de tweede-divisieclub Sun derland niet verder dan een ge lijke stand: 22. Ook in de ver lengingen bleef deze stand onge wijzigd, zodat beide ploegen nogmaals tegen elkaar in het veld moeten komen. Het verloop van de wedstrijd tussen Sunderland en Manches ter was niet alleen sensationeel linksbuiten Bobby Charlton kopte in de laatste seconde de gelijkmaker inook de scènes buiten de lijnen droegen het stempel van onvervalste cup sfeer. Het stadion van Sunder land, dat zo'n 62.000 toeschou wers kan bevatten, was met 70.000 enthousiasten bomvol, maar buiten de hekken smeek ten nog 45.000 voetbalfans om een plaatsje. Daar velen zich niet ontzagen zich desnoods met schoppen en slaan een weg te banen naar het stadion, kwam het tot schandalige scènes. Men doorbrak de hekken, kroop in masten eh vernielde de ingangen. Vijftig gewonden werden naar de plaatselijke ziekenhuizen ge bracht. De rust keerde pas weer, toen de politie met belangrijke versterking zich in het gewoel mengde. In het gedrang vielen zelfs twee slachtoffers. Een 15- jarig meisje en een nog niet ge- identificeerde man vonden de dood. ZATERDAG 7 MAART HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.10 Morgengebed; 7.15 Klassie ke gram.; 7.45 Geestelijke liede ren; 7.55 Overweging; 8.00 Nws; 8.15 Strip voor de jeugd; 8.20 Djinn: gevar. progr.; 12.00 Ange lus; 12.04 Kath. nieuws; 12.10 Country- and. Western Expresse (gr.); 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuinbouw; 12.33 Licht instr. en semble; 13.00 Nws; 13.15 Markt berichten; 13.18 Musicerende di lettanten; 13.40 Franse les; 14.00 Voor de jeugd; 15.00 Promenade orkest; 15.45 Licht pianospel; 16.00 Grensland: uitz. voor jonge mensen; 16.15 Jazzmuziek met comm.; 16.40 'Lichte muz.; 17.00 Leiding geven, lezing; 17.10 Lich te gram.; 17.30 Boekbespr.; 17.40 Roulette: muz. spelletje; 18.00 Kunstkron.; 18.30 Dansmuziek; 18.50 Lichtbaken, lezing; 19.00 Nieuws; 19.10 Act.; 19.22 Sport- periscoop; 19.30 Radio Philhar- moniscb ork.; 20.15 Buurman's krant: informaties uit het bui tenland; 21.50 Bric a Brac, caba ret; 22.20 22.25 Boekbespre king; 22.30 Nws; 22.40 Kruis- ningsvorm van de kerk in de punt: discussie over de verschij wereld van vandaag; 23.10 Be spreking van nieuwe klassieke gram.; 23.55 Nieuws. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws; 7.10 Ochtendgym.; 7.20 Soc. strijd lied; 7.23 Lichte gram. (om 7.30 Van de voorpagina); 8.00 Nws en soc. strijdlied; 8.18 Lichte gram.; 8.30 Wegwijs: tips voor trips en vakantie; 8.40 Lichte gram.; 9.00 Loon naar werken, Peter Post aan het hoofd van de zesdaagserenners Het zesdaagseseizoen is nu met de zesdaagse van Essen, ge wonnen door het Duitse koppel Rudi AltigJunkermann, afge sloten. Het totaal aantal in Europa gehouden zesdaagsen be droeg in het seizoen 1963/64 12 waarvan zeven in West-Duits- land. De meest succesvolle ren ner van het seizoen was onze landgenoot Peter Post, die vier overwinningen behaalde, t.w. in Keulen, Brussel, Ziirich en Ant werpen. Met drie overwinningen wordt hij op de tweede plaats gevolgd door de Duitsers Bug- dahl en Renz (beiden wonnen Berlijn, Dortmund, Berlijn), de Belg Rik van Steenbergen (Ma drid, Frankfort, Milaan) en de Zwitser Pfenninger (Ziirich, Brussel, Antwerpen). Thomas Litz professional De Amerikaanse kunstrijder Thomas Litz, die in Dortmund als enige van de deelnemers voor zijn schitterende kuer het hoogste cijfer, een zes, van één der juryleden had gekregen, wordt professional. Litz wordt 14 maart 19 jaar. Hij verscheen dit seizoen voor het eerst in internationale kam- oioenschappen. Bij de Olympi sche Spelen te Innsbruck, zowel als bij de wereldkampioenschao- pen in Dortmund werd hij zesde. Op 23 maart zal hy zich in St.-Louis bij het ijsrevue-gezel- schap „lee Capadese" voegen. 6. „Ziet!" kraaide Docter Am- brosius opgetogen, met een triom fantelijk gebaar een kleine kruik te voorschijn halend. „Aanschouw dit, lijder, en verheug u. In deze kruik bevindt zich een medica ment van ongekende kracht en heilzaamheid. Na jarenlange stu die der oude meesters, bekwaam in kruidkundigheid en artsenij, is het mü gelukt een werkzaam brouwsel saam te voegen, dat elke smart of ziekte geneest. In deze kruik bevindt zich Docter Ambro- sius „Universeel Geneesmiddel", Met een snel gebaar ontkurkte hij de fles en hipld deze Aram voor. „Tast toe! Snuif. Cureer uw zelf! Reeds na enkele slokken van dit wonderbalsum zult ge u herboren voelen „Ehtjazei Aram, argwanend naar de fles starend, waaruit een geur opsteeg alsof men zojuist een oud keldergewelf had opengebroken. „Tja... eh...?" „Zachtjes, Docter Ambrosius," vermaande Sylvia met een glim lach. „Hebt ge wel eens eerder iemand met uw Universeel Ge neesmiddel beter gemaakt?" „Nog nimmer!" verklaarde de geleerde man gekwetst. „Het is onverklaarbaar, maar elke patiënt die ik mijn curaat aanbood, wei gerde het te gebruiken. Ik ver moed dat dit vreemde gedrag een •onderdeel van hun ziektebeeld is. Kwade dampen in het bloed! Ver dikkingen in het brein! De ver dwaasde lijder staat zijn eigen ge lijk in de weg. Wij zullen zachte dwang moeten gebruiken, Sylvia mijn kind. Houdt gij deze man vast, dan zal ik hem enkele drup pels van mijn geurig balsum tus sen de kaken wringen Aram stond op het punt uit te roepen dat hy zich daartegen zou verweren tot de dood er op volg de, toen iemand anders de beslis te geleerde in zijn voornemens kwam storen. „Vergeef my Docter," sprak een bediende, die ademloos binnentrad, „Ik moet u storen. Er ie geen ogenblik te verliezen uitz. in samenwerking met het N.V.V.; 9.10 Voor-r(ot)onde, ge varieerd progr.; 9.40 Bijbelse miniaturen, lezing; 9.55 Als het kind maar een naam heeft, cau serie; 10.00 Buitenlands week overzicht; 10.15 Rotonde, gevar. progr.; 12.30 Meded. t.b.v. land en tuinbouw; 12.33 Tussen start en finish, sportnws; 13.00 Nws; 13.15 VARA-varia; 13.20 Lichte gram. voor teenagers; 14.10 Pro gramma voor twintigers; 14.45 Artistieke staalkaart; 15.15 Radio jazzclub; 15.45 Het gaat de ver keerde kant uit, lezing; 16.00 Omroepork., in de pauze pl.m. 16.50—17.10 Boekenwijsh.; 18.00 Nws en comm. op het nws; 18.20 Zang en lichte muz.; 18.30 Mu- ziekkiosk; 19.00 Voor de kinde ren; 19.10 Radioraad; 20.00 Nws; 20.05 VARA's Bekercompetitie; 21.00 Soc. comm.; 21.15 Ka-prio- len: liedjes, cabaretliedjes en parodietjes; 21.45 Lichte gram.; 22.00 Langs vergeten wegen, hoorspel; 22.50 Babysitten; 33.20 Licht instr. trio; 23.40 Lichte gram.; 23.55 Nieuws. BRUSSEL (VI.): 12.00 Nws; 12.03 Orkestmuziek; 12.30 Licht progr.; 12.55 Programma-overz.; 13.00 Nws; 13.20 Hitparade; 14.00 Nws; 14.03 Voor de jeugd; 14.20 Filmmuz.; 15.00 Nws; 15.03 Hbor- spel; 16.21 Belgische muz.; 17.00 Nws; 17.15 Ad te levavi, liturgi sche zangen; 17.25 Amateurko ren; 17.45 Engelse les; 18.00 Nws; 18.03 Voor de soldaten; 18.28 Paardesportber.; 18.30 Europees orgelpatrimonium; 19.00 Nieuws, daarna: comm. uit Amerika; 19.40 Amusementsmuziek; 20.00 Quiz; 21.00 Kleurrijke klanken; 21.55 Gram.; 22.00 Nws en be richten; 22.15 Dansmuz.; 23.00 Nieuws; 23.05 Lichte muz.; 23.30 Licht progr.; 23.55 Nieuws. Televisieprogramma's. NED. TV: 15.00 De avonturen van Cristobal, tv-film; 15.25 Licht in de Sierra, filmimpres sie van het Spaanse land; 15,40 De grote vlucht, documentaire film; 16.10 Huis, thuis, wonen; 17.0017.45 Voor de kinderen; 19.30 De avonturen van Ivanhoe, tv-film (dl. 28); 20.00 Journaal en weeroverz.; 20.20 Brandpunt; 21.00 Johnny Kraaykamp-show; 21.40 De brief van Fortunata, tv-spel; 22.15 Gehuwd en onge huwd; 22.4022.45 Journaal. Experimentele uitzendingen op het tweede net (kanaal 27) NED. TV: 20.00—22.00 Recht streekse reportage van een inter nationaal zwemtournooi te Bre men. VL. BELG TV: 10.00—11.45 Volksuniversiteit; 16.30 Progr. voor de jeugd; 17.5018.25 Schooltelevisie; 19.00 Religieus progr.; 19.30 Kroniek voor auto mobilisten; 19.55 Sport; 20.00 Nws; 20.20 Spelletjesprogr.; 21.35 Echo; 22.05 Dick Powell stelt voor: Op zoek naar een zoon, tv-film; 22.55 Nieuws. HINDERWET Burgemeester en wethouders van Terneuzen brengen ter openbare kennis, dat ter ge meente-secretarie ter inzage ligt, een verzoek met bij'agen van Dow Chemical Internationaal N. V. te Terneuzen om vergun ning tot oprichting, in werking brengen en in werking houden van een chemische fabriek op het perceel plaatselijk bekend Nieuw Neuzenpolder kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie A, no. 333 (ged). Gedurende tien dagen na de dagtekening van deze bekendma king bestaat voor een ieder de gelegenheid schriftelijk bezwa ren tegen het verlenen der ver gunning in te brengen bij het gemeentebestuur. Bovendien zal op maandag, 23' maart a.s., des namiddags 14.00 uur, in het gemeentehuis een openbare zitting worden gehou den, waarin mondeling bezwaren tegen de inwiPiging van dit ver zoek kunnen worden ingebracht. Een ieder kan ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schriftu ren. De aandacht van belangheb benden wordt er op gevestigd, dat tot beroep gerechtigd zijn de aanvrager van de vergunning en degene, die in persoon of bij ge machtigde op de bovenbedoelde zitting is verschenen. Mede is tot beroep gerechtigd degene die, zonder op de openbare zitting te zijn verschenen, binnen de ge stelde termijn schriftelijk bezwa ren heeft ingebracht, indien hij niet woonachtig is in deze ge meente of in een aangrenzende gemeente, waar openbare ken nisgeving wordt gedaan. Terneuzen, 6 maart 1964. Burgemeester en Wethouders voornoemd. H. RIJPSTRA, burgemeester. A, J. VAN PAGEE, secretaris. r3-S.il*

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 5