PROVINCIAAL NIEUWS LEXINGTON IPB net M „BEVRIEZING" VAN KERNWAPENS REBERLANDSE BLOEMENMEISJES IN MUNCHEN Doodstraf geëist tegen Amerikanen in Barcelona lip boekenweekgeschenk haal het vandaag nog AGENDA Vrijdag 6 maart 1904 DE VRÏJE ZEEUW Pagina 3 Terneuzen Axel Biervliet Breskens van ©enit Sluiskil Zaamslag WONINGZOEKENDEN VIELEN IN HANDEN VAN OPLICHTERS Arbeids- en rusttijden landbouw PARASIETEN ROND ONTVOERINGSZAAK IN WIESBADEN „DAKOTA" DOOR BRAND VERNIELD BRITSE PREMIER OVER VIETNAM HET PROCES-RUBY IN DALLAS GAAT VERDER HET NIEUWE POOLSE PLAN IS VIJFLEDIG NIEUWE SECRETARIS DER Z.L.M. Ir. J. Prins te Goes opvolger van Mr. J. F. G. Schlingemann Ceylon zonder stroom De bouwer van de crematoria in Auschwitz Prijs baconvarkens nogmaals verlaagd Voorlopig geen zware helikopters voor Koninklijke landmacht PROPAGANDA VOOR NEDERLAND: TOERISTEN LAND Hef, Hoger Algemeen Vor mend Onderwijs. De heer P. J. Brands, inspec teur van het middelbaar en voor bereidend hoger enderwijs, zal op vrijdag 13 maart in het Petrus Hondiuslyceum te Terneuzen een inleiding houden over het nieu we H. A. V. O., zoals het in de mammoetwet van oud-minister Cals wordt genoemd. De oudervereniging van het lyceum heeft voor deze avond uitnodigingen gezonden aan de ouders en aan het onderwijzend personeel uit de omliggende plaatsen. Het hoger algemeen vormend onderwijs beoogt de leerlingen na H. B. S of lyceum een oplei ding te geven die eerder dan op uniws'taire studie, gericht is op het leven. Het is te verwachten dat het Petrus Hondiuslyceum, als de wet-Cals eenmaal tot uitvoering komt, een dergelijke ODleiding zal verzorgen naast de bestaande af delingen H. B. S„ p-vmnasium en middelbare meisjesschool. Sterrit op de fiets. De touringclub Noord-Brabani eragniseert deze maand weer de beken^ sterritten per fiets, waar voor Terneuzen en Breda als eindpunten zijn aangewezen. Op 22 maart a.s. kan men uit zijn woonnlaats vertrekkend aan deze rit deelnemen. Zelfs uit het buitenland nemen aan dit evenement wielriiders deel. Men behoeft er absoluut geen „coureur" voor te zijn. De deelneming staat voor ieder open. Het eindpunt is in Breda hotel „De Posthoorn" aan de Haag- weg, terwijl in Terneuzen bh café ,X)e Vriendschap", Noordstraat 3. de finish ligt. Men kan aan die adressen nadere inlichtingen verkrijgen. Gemeentelijke badinrichting. De gemeentelijke badinrichtin gen te Terneuzen en Sluiski1 werden in de afgelopen maand februari 1964 als volgt bezocht: Terneuzen 218S en Sluis 1374. De maand daarvóór bedroegen deze aantallen resp. 1720 en 1093. Chr. Bestuurenbond. Hedenavond 6 maart heeft de Chr. bestuurdersbond te Axel in Het Centrum een forum uitge schreven. De heer H. Hordijk van de C.B. C. treedt als voorzitter on Het forum bestaat verder uit mej. A. G. Diddens namens de gezinsverzorging en de heren C Nie"W1a"d hoofd Cbr. u.l.o. te Axel; C. Bakker van het C. N. V.; L. M. Marquinie namens het ar beidsbureau te Terneuzen en K. ter Heide van de protest, spaar banken. Examen coupeuse. Mej. Hannie de Regt te Bier vliet slaagde in Breda voor het examen coupeuse. Alg. vergaderng Judosport- vereniglng. De judosportvereniging Bres kens heeft in hotel Valk haar jaarvergadering gehouden. Voor zitter I. de Hulster sprak ziin teleurstelling uit over de geringe opkomst Uit het jaarverslag van secre taris P. Pielaat bleek dat bet ledental jets teruggelopen is. Dat men tbans over een goede leraar beschikt. bWkt wel uit de nresta- taties welke in bet afgelnnen jaar ziin bereikt. H°t eldental be draagt momenteel 60. Bü de bestuursverkiezing werd de beer I. de Hulster berkozen In plaats van de beer P. Vermeu len, die binnenkort uit de ge meente vprtr»''t. werd gekozen de heer J. de Boer sr. A's lid van de kaseommissir werd benoemd de heer J. de Boer. Soreekuur maatschappelijk werkster. Mevr. SavekoulClaessens uit Hoek. die reeds enige maanden werkzaam is in het lnternaro- chiaal charitatief centrum, houdt iedere dinsdag spreekuur van 9.15 uur tot 10 uur in Sas van Gent Voor alle problemen op maat schappelijk gebied kan men zich wenden tot Zuidstraat 17, Sas van Gent. „Een tegon allen" voor de televisie. In de cantine van de N.V. Zuid-Chemie te Sas van Gent waren donder-^e-avond 'n aante' besturen van Sasse verenigingen aanwezig. Hun komst was een gevoit van de uitnod'ging van de organisatoren van de gemeente Zelzate, die het spel „Een tegen allen", dat zaterdag 7 maart a.s. via de Vlaams.e televisie wordt uitgezonden, samenstellen. Sas van Gent als buurtee- meente van Zelzate zal als mede werker optreden. Aanwezig wa ren o.a. het gemeentebestuur de besturen van alle sportvereni gingen en afgevaardigden van de Harmonie. Ook was aanwezig de heer drs. P. A. Neeteson, alg. di recteur v»n de N. V. Zuid-Che- jttie er, Glasfabriek. De beer W. Co'sen ais' eers+e spreker en vervanger van de burgemeester heette allen wel kom, in het bijzonder burgemees ter en secretaris van Zelzate. De heer Colsen was tevreden over het groot aantal aanwezi gen. Hij sprak de hoop uit dat door medewerking van Sas van Gent Zelzate als overwinnaar uit de bus zou komen. Hierna kwam de burgemeester van Zelzate, de heer Danschutter, aan het woord, die ziin dank uit sprak voor de massale opkomst. Hij wees op de populariteit van het door de B. R. T. uitgebrachte spel „Een tegen allen". Die ene zal zijn een sportjournalist n.l. de heer Van Lengegbem. De bur gemeester bracht de bedoeling naar voren een werkgroep uit Sas van Gent samen 'te stellen, waar Zelzate een beroep op kon doen. Als derde spreker gaf de ge meente-secretaris van Zelzate een algemene schets van de gang van zaken. ïn het gemeentehuis te Zelzate staan 10 telefoonlijnen beschik baar, waarnaast nog 5 geheime Ujnen aanwezig ziin. Behalve deze technische aanduiding volgden nog vele aanwijzingen. Toezegging van beroep. Blijkens een mededeling in „Hervormd Zeeuws-Vlaanderen" heeft de kerkeraad te Sluiskil toezegging van beroep ged=>an aan de cand. H. J. Ruis te Ut recht. Het officiële beroep kan nas volgen, wanneer de kerkelüke gemeente vacant is geworden Dat is op 15 maart a.s. Ds. Ruis heeft met ziin echtge note reeds een kennismakingsbe zoek aan Sluiskil gebracht. Men hoont aWmeen flat h;j het be roep zal aanvaarden. Geslaagd. Voor het examen eostumière slaagde te Breda mej. Nellie Tansen te Sluiski'. Voor rouneuse is geslaagd mej. Anlta Smet, eveneens te Sluiskil. Winkeliersvereniging „Z. A. V. O." In de met bloemen versierde bovenzaal van „Het wapen van Zeeland" is deze week de 15e jaarvergadering van de winke liersvereniging „Zavo" gevierd. Vele leden met hun dames, medewerkende gezinsleden en personeel waren aanwezig. Uit de gesproken woorden en geleverde verslagen kon men op maken dat deze vereniging in de 15 jaar van haar bestaan is uit gegroeid tot een begrip voor Zaamslag en omstreken, o.m. door de permanente acties; de Zavo-omzetzegeJs en de eigen krant. De verbondenheid van de leden met het bestuur kwam tot uiting in de spontane huldiging van de heren A. Dees en A. Risseeuw die reeds 15 jaar lang met grote kundigheid de vereniging hebben gediend, resp. als voorzitter en penningmeester. Zij kregen een boekenbon aangeboden en hun dochter, resp. echtgenote een bloemstuk. De avond werd verder gevuld met een causerie door de voor zitter. getiteld „De winkelier van morgen" terwijl zakeliike vraag stukken werden besproken in het snel „Ons kent ons" en een fo rum. Toen de voorzitter de vergade ring om half twaalf sloot, kon men terugzien op een leerzaam en gezellig samenzijn. Zondagsschoolvereniging Zaamslag-Veer. De zondagsschool verenirin" Zaamslag-Veer hield dezer daeen haar als altiid druk bezochte jaarvergadering. Na de opening liet de voorzitter, de heei- N. Buijze, psalm 75, vers 1 en 4 zingen, waarna hij voor g'""- in gebed. Hij richtte zich vervolgens to' de ouders, de kinderen en de le den die in groten getale waren opgekomen, ook al om de films vari de heer Jo Haak te zien. Penningmeester de heer G. de R'aaij bracht het financieel ver slag uit. De boeken sloten met eop goed sa'do va" mim f 139. De heren H. Kemne en W. Vonk controleerden de kas en bevonden alles in orde. Na de pauze vertoonde de heer Jo Haak enige mooie films, o.a. over „Mooi Zaamslag" en over de installatie van de burgemeester. De secretaris, de heer Jac. Ha melink, sloot met dankgebed. Adv. uit de zuiverste tabakken RECHTSZAKEN De officier van Justitie bij de rechtbank in Rotterdam heeft een gevangenisstraf van één jaar en drie maanden met aftrek van het voorarrest geëist tegen de 46-jarige binnenhuisachitect P. J. G. uit Schiedam, wegens twee gevallen van oplichting van woningzoeken den voor een bedrag van enige honderden guldens. pleidooi op het reclasseringsrap- port waarin wordt gesproken over redelijke reclasseringskan- sen. Hij pleitte voor een gedeel- teliike voorwaardelijke straf. De rechtbank zal op 19 maart uitspraak doen. De binnenhuisarchitect had begin oktober in een drietal in Rotterdam verschijnende dagbla den advertenties geplaatst, waarin hij woningzoekenden woonruimte twee kamers en een keuken aanbood. Naar aanleiding van deze annonces verschenen ruim honderd brie ven, merendeels van jonge echt paren, die met G. wel zaken wil den doen. In twee gevallen kwam het tot een gesprek met een ad- spirant-huurder. In dat gesprek vertelde G. dat hij eigenaar was van een experimentele bunga low, waarvan de geprefabri ceerde segmenten nog in Duits land waren. Om zijn klanten zo spoedig mogelijk aan onderdak te helpen was hel nodig binnen de kortst mogelijke tijd deze segmenten uit Duitsland naar Rotterdam te laten overbrengen. „Ik heb geen geid om de trans portkosten te betalen. Als u mij nu 200,leent komt alles in orde", zo besloot G. steevast zijn verhaal. De gesprekspartner was dan zo goed niet of hij telde die 200,neer. Hoewel G. geloof de dat zijn onjuiste optreden nimmer zou worden ontdekt er werden zelfs zeer betrouwbaar lijkende contracten opgesteld had de recherche het bedrog spoedig door, toen twee adspi- rant-huurders hun ervaringen met G. kwamen vertellen en diep teleurgesteld verklaarden: „Wij hebben niets meer van hem gehoord". De officier noemde het een „misselijke streek" verwachtings volle woningzoekenden op deze manier op te lichten. Bij het be palen van de eis hield hij reke ning met het kwalijke aspect van deze zaak en met het feit dat G. reeds vele malen eerder wegens oplichting en verduiste ring was veroordeeld. De verdediger wees in zijn Het bestuur van het Land bouwschap heeft in beginsel be sloten tot wijziging van de ar beids- en rusttijdenverordening landbouw. Het maximum-aantal arbeidsuren per jaar wordt daar door als volgt verminderd; voor veeverzorgers van 2.900 tot 2.800, voor paardenverzorgers, arbei ders die met zware landbouwma chines werken en pluimveever zorgers van 2.650 tot 2.600, voor andere 'andarbeiders van 2.450 tot 2.400. Voor vrouwelijke en jeugdige arbeiders wordt het maximum eveneens van 2.450 tot 2.400 uur verminderd. Door deze wijzigingen worden de maxima meer in overeen stemming gebracht met de ar beidstijdverkorting, die in de nraktilk al heeft plaatsgehad. De wijzigingsverordening moet nog definitief worden vastgesteld, Het aantal parasieten dat zon der een greintje menselijk ge voel steeds weer de hoop van de ouders van de sinds drie weken vermiste Timo Rinnelt doet op leven, neemt toe. Donderdag ar resteerde de politie in het sta tionspostkantoor van Keulen de 33-jarige Herbert Klamet, die van enkele dagbladen geld had gevraagd in ruil voor inlichtin gen over de verblijfplaats van de 7-jarige Timo. Tegenover de po litie verklaarde de man dat hij niet over de inlichtingen be schikte. Vijftien personen zijn donder dag op het vliegveld Fornebu bij Oslo op wonderbaarlijke wijze aan de dood ontsnapt. Het „Da kota"-vliegtuig waarmee zij naar Rotterdam zouden reizen, raakte vlak vóór het vertrek als gevolg van een ontploffing in de rechtermotor in brand en was binnen enkele seconden geheel vernield. De passagiers en de bemanning kregen nog juist de tijd het brandende toestel te ver laten. Een stewardess en twee andere personen liepen lichte verwondingen op toen zij uit het toestel sprongen. De Britse premier, sir Alec Douglas Home, heeft donderdag in het Lagerhuis te kennen ge geven, dat hij gekant is tegen een uitbreiding van de strijd in Zuid-Vietnam tot het commu nistische noordelijke deel van Vietnam. Naar aanleiding van een vraag van de socialistische oppositieleider Wilson over zijn standpunt ten aanzien van de bedoelingen iri deze richting, welke aan de Amerikaanse re gering worden toegeschreven, zei sir Alec, dat zijn regering geen enkele steun aan een dergelijk denkbeeld heeft gegeven. „Ik zou niet weten wie de mensen in Washington zijn, die voorstellen Noord-Vietnam binnen te val len", zo voegde hij hieraan toe. De rechercheur Graves, die zich aan de linkerzijde van Os wald bevond, toen deze onver wachts door Ru Dy werd doodge schoten, heeft donderdag bij de v oortzetting van net proces tegen jack Ruby verklaard, dat de aachtclubeigenaar uit Dallas voor de tweeae maal had wit ten schieten, nadat hij zijn eerste (dodelijke) revolverschot op de vermoedelijke moordenaar van president Kennedy had gelost. Graves was niet met hand boeien aan Oswald verbonden, die werd doodgeschoten bij zijn overbrenging van het politiebu reau van Dallas naar de gevan genis. Hij was de eerste die Ruby's hand greep, hem de re volver ontwrong en het wapen op veilig stelde. De rechercheur Leavelle, die zich op het ogenblik van de aan slag aan de rechterkant van Os wald bevond, had verklaard dat Ruby over Oswald had gezegd: „Ik hoop dat deze zoon van een hond ook als een hond zal ster ven". Graves had deze woorden echter niet gehoord. Een andere politieman, een zekere Archter, had Ruby dit wèl horen zeggen. Hij had Ruby ook horen zeggen dat hij drie maal op Oswald had willen schieten. Doyle Laine, een employé van een telegraafmaatschappij, die als getuige a charge was opge roepen, verklaarde dat Ruby drie minuten vóór hij Oswald doodschoot, telegrafisch een chèque had verstuurd. Ruby was toen kalm en ver toonde geen tekenen van zenuw achtigheid, zo zei Laine. De verdediging voerde daarop aan dat deze getuige óp treffen de wijze bewees dat Ruby zijn aanslag niet vooraf had be raamd. Twee andere getuigen ver klaarden dat de beschuldigde verscheidene pogingen had ge daan om de plaats te weten te komen waar Oswald zich pre cies bevond, in het bijzonder toen op zaterdag 23 november bekend was gemaakt, dat Os wald naar de gevangenis zou worden overgebracht. CAdv.) is dit jaar een spannende detective die u gratis krijgt als u in de boekhandel voor f5- boeken koopt eubllkaüe van da Commissi# CPNB Het Poolse regering heeft bijzonderheden bekendgemaakt over haar nieuwe plan dat ten doel heeft de Impasse in de ontwape ningsonderhandelingen te doorbreken door In centraal Europa de kernwapens te „bevriezen" onder toezicht van de NAVO en de lan den van het pact van Warschau. Dit plan is vervat in een memorandum, dat verleden week aan de landen, die er het meest mee te maken hebben, is ver strekt. Het Poolse plan is vijf ledig: 1. In het gebied van Polen, Tsjecho-Slowakije, Oost-Duits- land en West-Duitsland moet de kernbewapening van de strijd krachten blijven zoals zij is. De mogelijkheid wordt opengelaten LANDBOUWSCHAP VRAAGT 33 CENT VOOR DE MELK In de besprekingen van het da gelijks bestuur van het Land bouwschap met de minister van Landbouw is van landbouw schapszijde een richtprijs voor het nieuwe melkprijsjaar april 1964april 1965 voorgesteld .van 33 cent per kg melk bij 3,7 pro cent vet. Daarbij heeft het Land bouwschap aangegeven op welke wijze deze richtprijs kan worden gerealiseerd. deze zóne tot andere Europese landen uit te strekken; 2. „Bevroren" dienen te wor den alle soorten kernwapens, ongeacht hun herkomst of eigen dom; 3. Alle landen, die strijd krachten in de onderhavige zóne hebben, verplichten zich ertoe, geen kernwapens in dit gebied te vervaardigen, in of uit te voeren of van andere landen aan te nemen; 4. Er zal een controle-systeem op het naleven van de bepalin gen ingesteld worden; 5. De aanvaarding van bo venstaande voorstellen zal door de deelnemende landen in een internationaal document worden vastgelegd. Met ingang van 1 juli a.s. is op zijn verzoek op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan de heer mr. J. F. G. Schlingemann te Goes, die sedert 1946 als algemeen secretaris in dienst van de Zeeuwse Landbouwmaatsehappij is geweest. Zoals wij reeds eerder meld den, is de heer Schlingemann benoemd tot economisch advi seur van het Koninklijk Neder lands Landbouw-Comité, in het bijzonder voor de behartiging der buitenlandse belangen. Mr. Schlingemann, die in 1914 is geboren, studeerde rechten aan de Leidse universiteit. Hij was daarna werkzaam bij de veehouderijeontróle en bij het kabinet van minister Mansholt. In 1946 volgde zijn benoeming tot algemeen secretaris van de Z. L. M., welke organisatie hij in talloze instellingen vertegen woordigde. Voorts is hij lid van de Provinciale Staten van Zee land. Het dagelijks bestuur van de Z. L. M. zal het hoofdbestuur voorstellen tot opvolger van de heer Schlingemann te benoemen de heer ir. J. Prins te Goes. De Ceylonese regering heeft de noodtoestand afgekondigd nadat de gehele elektriciteits voorziening was onderbroken door een staking van het tech nische personeel. De regering heeft de eis tot het toekennen vaii een „risico-bijslag' hand gewezen. VRIJDAG 6 MAART Terneuzen: Gemeentehuis, 4 uur: Openbare vergadering raad van bestuur „Afvalwa terleiding Zeeuwsch-Vlaande ren". ZATERDAG 7 MAART Terneuzen: Luxor-Theater, 8 urn- „Lawrence of Arabië". Concertgebouw, 2.30 uur: „Simmie en Jimmie met nieu we avonturen". Axel: Het Centrum, 8 uur: „Eerst de vrouwtjes". Het vroegere hoofd van het Joodse documentatiecentrum in Wenen, Simon Wiesenthal, heeft donderdag in Frankfort meege deeld dat de man, die de crema toria in het vernietigingskamp Auschwitz bouwde, tegenwoor dig in Oostenrijk woont en dat hij kortgeleden nog een kerk aeeft gebouwd. Wiesenthal woont het Ausch- witz-proces bij. Hij noemde niet de naam van de betrokkene. Verdér zei hij de rechtbank een „belangrijke" getuige te hebben genoemd die zal worden gehoord. Hij uitte de hoop tijdens liet proces inlichtingen te kunnen verzamelen voor een proces tegen andere vroegere kampbe wakers dat in Oostenrijk zal worden gehouden. Hij zei dat in van de I Oostenrijk tegen 25 personen een onderzoek gaande is. Gezien de gewijzigde situatie op de varkensmarkt hier te lan de en op de baconmarkt in En geland heeft het bestuur van het produktschap voor vee en vlees besloten de prijs van baconvarkens ingaande maan dag 9 maart met 15 cent per kg te verlagen. Dientengevolge zal met ingang van de genoemde datum voor baconvarkens in de kwaliteits klassen 1 t/m 4 een prijs gfelden van resp. ƒ2,85, ƒ2,73, ƒ2,68 en 2,63 per kg koud geslacht ge wicht. Van het aanschaffen van een aantal zware helikopters voor de koninklijke landmacht zal, naar wij vernemen, de eerstkomende jaren wel niets kunnen komen. Met het oog op de beperkte be schikbare fondsen en de interne prioriteit is thans grotere voor rang verleend aan het aanschaf fen van midde'iichte hefschroef- viiegtuigen. Onlangs zijn, zoals is gemeld, voor dit doel 21 heli kopters van Frans fabrikaat be steld en wel Sud-Aviation „Alou- ette III"-hefschroefvliegtuigen. Ondanks onstuimige sneeuw buien. die rond de vele torens van het statige .Miinehen teiste ren, zal het vandaag lente in de Beierse hoofdstad zijn, Hollandse lente. Op alle'bussen err trams zul- 'en Nederlandse vlaggetjes deze boodschap door de metronool dragen. Twaalf vrolijke bloe menmeisjes uit Haarlem zullen corsages van narcissen en een hyacinth op de grote pleinen uit delen. En de huiverende Mün- chenaren zullen het weten: de lente komt dit ,iaar van 't Noord zeestrand, uit Nederland. De grootste Beierse autofa- briek heeft een enorme glazen showroom-in de binnenstad ont ruimd om gastvrijheid te verle nen aan een „miniatuur-Keuken hof" van 30.000 tulpen, narcis sen en hyacinthen. Reeds dagen tevoren drukten voorbijgangers de neuzen p'at tegen de ruiten van deze showroom om een glimp van deze warmkleurige bloemenschat te ontwaren. In de grote in gotische spitsge- welven gebouwde kelder van het stedelijk museum is de vereni ging „Nederlandse Bloemisterij" met kleur en geur van rozen, anjers, orchideeën, winterjas mijn, prunus, irissen, lelies en andere bloemen in een keur van schikkingen aanwezig om Neder land op zijn schoonst te presen teren. In ditzelfde museum heeft de Haarlemse bloemenmeisjes naar München, waar zij fleur zullen geven aan de Holland se bloemenweek". A.N.V.V. een zaal van 200 vier kante meter In beslag genomen, om te laten zien hoe mooi en aantrekkelijk Nederland als toe- ristenland is. Rotterdam is met een grote inzending present. V.V.V.-'s uit andere steden slo ten zich bij dit vlagvertoon aan. Verspreid over de stad vindt men propaganda voor zuivel, granen en peulvruchten. Op een zestal knooppunten zijn Neder landse informatiepunten, spe ciaal voor vreemdelingen ver keer, ingericht. Hedenmiddag zal de Neder landse ambassadeur in de West- Duitse Bondsrepubliek, baron Van Ittersum, de A.N.V.V.-expositie officieel openen. Deze Hoiland-bloemenweek in München, die nog tal van ande re attracties telt, zal tot 16 mrt duren. Het is het slot van een grote wervingsactie in Z.-Duits- land voor Nederland-toeristen- land. De openbare aanklager bij de rechtbank in Barcelona heeft woensdag doodstraffen geëist tegen drie Amerikanen en een Spaanse, die worden beschuldigd van moord op een Spaanse kleermaker in november 1962. Tegen een Amerikaanse en een Engelse vrouw eiste hij wegens medeplichtigheid acht tien jaar en elf jaar gevangenis straf. Het proces tegen de zes ver dachten, die vijftien maanden in voorarrest hebben gezeten, ving woensdag aan. De drie Amerikanen, James Bell Wagner uit New Jersey, Jimmie Stephen Johnston uit Framingham en John Joseph Hand uit Detroit, werden ge boeid voor de rechters gebracht. Zij worden ervan beschuldigd de kleermaker Francisco Rovi- rosa Closas in zijn atelier te hebben vermoord. De Spaanse vrouw, aan wie ook moord ten laste werd gelegd was Maria Velasco, 33 jaar oud. De officier van Justitie, senor Manuel Casado, zei dat de Spaanse, die hier terechtstond, een verhouding heeft gehad met het slachtoffer. Ze had ook met verdachte Johnston samenge woond. Maria Velasco heeft vopr- gesteld Rovirosa uit de weg' te ruimen om aan geld te komen, aldus mr. Casado. Samen met Johnston ging zij naar Barce lona, waai- het paar Wagner ontmoette, die wel mee wilde doen. Johnston en Wagner gin gen na-r het atelier van Kovi- rosa en terwijl de eerste buiten bleef, eiste Wagner van de kleer- makergeld. Toen deze weigerde, stak Wagner hem dood en eigen de zich de portefeuille van het slachtoffer toe waarin tweedui zend peseta's zaten. In het pen sion van Johnston wisselde de moordenaar zijn met blbed be vlekte kleding. Volgens de openbare aankla ger waren de drie mannen en de Spaanse vrouw de samen stellers van het plan. De andere twee vrouwen achtte hij mede plichtig. Doodstraffen worden in Span je door wurging voltrokken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 3