SKODA WIJZIGING VAN DE PRIJZENWET 1425 VACATURES BIJ DE GEMEENTEPOLITIE en Canada zullen soldaten naar Cyprus zenden f DE VRIJE ZEEUW Vrijdag 6 maart 1964 Neem geen risico...verf met De verf met flexabiliteif INDUSTRIETERREIN BOTLEKGEBIED KRIJGT GROOT ALUMINIUMBEDRIJF Verdovende middelen in beslag genomen Liften als protest Terroristische samenzwering in Venezuela BINNENLANDSE ZAKEN De controverse in de Westduitse coalitie LANDBOUWLONEN WEER VIJF PROCENT OMHOOG 20.000 doden in gevechten tussen Batoetsi en Bahoetoe Maar er rijzen bezwaren DE VERHOUDING FRANKRIJK VER. STATEN Amerikaanse vrouwen, op hoge posten Pagina De wijziging in de Prijzenwet was onderwerp van debat in de Tweede Kamer. Het kernpunt van de wijziging is de ministeriële bevoegdheid tot ingrijpen bij onredelijke prijsverhogingen en bij individuele vertikale prijsbindingen, die schadelijk moeten worden geacht. Mevr, Brautigam (Arb.) stond welwillend" tegenover het voor stel. Zij vond voldoende waar borgen voor rechtszekerheid aanwezig. Zij vroeg waarom de S.E.R. of da S.E.R.-commissie voor de prijzen niet werd ge raadpleegd. Voorts vroeg zij tegen welke categorieën opge- den kan worden verwacht: fabri kanten, importeurs, groot- of kleinhandel. De heer Van Son (K.V.P.) zag gaarne bevoegdheden tegen notoire prijsopdrijvers. Hij spoor de aan tot voorzichtigheid bij het nemen van maatregelen, waarbij ook de financiële posi tie van de onderneming in acht moet worden genomen. Hü diende- een amendement in om de mogelijkheid tot over leg met een betrokkene te ver groten. Tevens kondigde hij een amendement namens de heer Nelissen (K.V.P.) aan, waarin wordt voorgeschreven, dat bij afwijkend prijsgedrag de finan ciële positie van de betrokkene moet worden bezien voordat een priisaanwijzing wordt gegeven. Ook de heer Roolvink (A.R.) opperde bezwaren tegen het niet raadplegen van de S.E.R. Hij vroeg of bij veelvuldig voorko men van overtredingen de mi nister nog in staat zal zijn zelf overleg met de betrokkenen te plegen. De heer Portheine (V.V.D.) opperde een aantal bezwaren tegen wat hy noemde „een te forse ingreep in het rechtsbe stel". Juridisch vond hij ingrijpen in de individuele prijsvorming niet te verdedigen. Ofschoon de ingediende amen dementen het wetsontwerp enigszins verbeteren, zal het de V.V.D.-fractie moeilijk vallen er haar stem aan te geven. De V.V.D.-fractie is verontrust, om dat hier de deur wordt openge zet voor subjectief ingrijpen van de overheid, hetgeen introduc tie van willekeur kan beteke nen. Dat is in strijd met de meest elementaire liberale op vattingen over de vrijheid en de rechtsstaat, aldus de heer Por theine. De heer Koekoek (B.P.) was volkomen tegen ofschoon hij het niet-raadplegen van de S.E.R. toejuichte. De heer Jongeling (G.V.P.) vond, dat de gevraagde machti ging voor ingrijpen in indivi duele zaken te ver gaat. Hier wordt rechtsongelijkheid ge schapen, omdat men, zoekende naar méér slagvaardigheid „op de persoon kan gaan spelen". De heer Jager (C.P.N.) stond niet onwelwillend tegenover het wetsontwerp. Wel wilde hij zekerheid, dat de kleine mid denstand niet kapot zal worden De heer Van der Mei (C.H.U.) wilde geen botsing tussen slag vaardigheid en een met waar borgen omgeven overleg. Daar om zegde hij zijn stem aan de ingediende amendementen van de heren Van Son, Nelissen en Roolvink toe. Dan kan tevens de mening van de S.E.R. wor den gepeild over dit prijspoli tieke instrumentarium voor de centrale overheid en over het gehele complex van vraagstuk ken rond de prijzen. AANGENOMEN. De Tweede Kamer heeft met 99 tegen 24 stemmen de wijzi ging van de prijzenwet goedge keurd, die de minister meer be voegdheden geeft voor optreden tegen prijsstijgingen. De goed keuring is „tijdelijk" verleend. By amendement is de bepaling opgenomen dat per 1 januari 1966 de prijzenwet en de wet op de economische delicten op nieuw zullen worden gewijzigd in die zin, dat de nu aange brachte wijzigingen vervallen. De minister heeft zonder en thousiasme deze beperking aan vaard die het gevolg was van een initiatief van de heren Rool vink en Heulink (A.R.), Van Son en Nelissen (K.V.P.) en Van der Mei (C.H.U. Havenschap Delfzijl: MEER INDUSTRIETERREIN In de vergadering van de raad yan bestuur van het Havenschap Delfzijl is besloten tot het aan kopen van grond voor uitbrei ding van de industrieterreinen tussen Heveskes en Oterdum. De voorzitter, gedeputeerde H. Roelfsema, deelde mee, dat alle grond nodig voor realisering van het aluminiumproject, dat door Hoogovens, Alusuisse en Billi- ton wordt opgezet, thans in han den is van het Havenschap. De werkzaamheden voor de wegen aanleg zijn in volle gang en Hoogovens Werkt reeds aan de egalisatie van de grond en de riolering. Binnenkort is de in diening te verwachten van het structuurplan. Een speciale com missie onder voorzitterschap van ir, J. C. Hoornenborg heeft stu die gemaakt van de industriële en bykomende ontwikkelingen van Delfzijl. Adv. De gemeente Rotterdam en de Chemie Rotterdam N. V. hebben een overeenkomst getekend waardoor deze N. V„ een dochterbe drijf van de Zwitserse Alusuisse, een terrein von circa 70 ha ter beschikking krijgt voor de vestiging van een elektrodenfabriek en een aluminiumwalserij. Het gaat om een investering die verschei- denen honderden miljoenen guldens omvat. De eerste besprekingen over een vestiging van Alusuisse in Rotterdam begonnen twee jaar geleden. De grond is uitgegeven onder erfpacht voor de tijd van 100 jaar. De walserij zal een capaciteit krijgen van 100.000 ton per jaar. Het is niet uitge sloten dat enkele grote Neder landse bedryven (Hoogovens en Billiton) zullen participeren. Beide bedrijven werken al samen met de Alusuisse in de alumi- niumfabriek die in Delfzijl wordt gebouwd en die o.m. afnemer zal worden van de Rotterdamse elektrodenfabriek. Een deel van de produktie van de fabriek in Delfzijl zal weer verwerkt wor den in de walserij in het Bot- lekgebied. De grondstof voor de alumi- niumproductie, aluinaarde, zal De politie in München heeft twee buitenlanders gearresteerd die in bet bezit waren van een hoeveelheid heroïne, waarvan de waarde wordt geschat op 2.700.000 tot 3.600.000 gulden, zo is woensdagavond bekendge maakt. gedeeltelijk uit Suriname komen. Met de uitgifte van deze 70 ha industrieterrein in de Botlek is het daar beschikbare terrein uitgegeven. De ondertekening van het contract is een belang rijke mijlpaal in de na-oorlogse ontwikkeling van Rotterdam. De stewardesses van de „Air France" hebben een originele manier bedacht om te protes teren tegen het feit dat de di rectie van hun maatschappij niet zorgt voor vervoer tussen de luchthaven Orly en Parijs: zij liften nu in uniform op en neer. De politie in Venezuela heeft zes personen gearresteerd die op 11 maart, als president Betan- court de macht aan zijn opvolger overdraagt, 'een aantal aanslagen wilden plegen. Volgens de po litie zouden onder meer aansla gen worden gepleegd op ver scheidene olie-installaties in Ba- chaquero in de staat Zulia en op het hoofdkwartier van de politie en het militaire hoofdkwartier in Bachaquero. De minister van Binnenlandse Zaken, mr. E. H. Toxopeus, schrijft ïn de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer over de begro ting van zijn departement dat nog vóór de zomer een wetsontwerp jal worden ingediend, waarbij de toevoeging van het Botlekgebied aan Rotterdam zal worden geregeld. Een voorstel tot wijziging van de Kieswet kan worden ver wacht, waardoor de mogelijk heid tot stemmen hij volmacht zal worden uitgebreid. De kies raad bezint zich hier nog over. De Kieswet is van mening dat het op het ogenblik geen aan beveling verdient over te gaan tot het treffen van een wette lijke regeling, die tot beperking van het aantal kleine partijen zal leiden. DE POLITIE De wervingsactie, die in 1963 voor het eerst onder U.L.O.- leerlingen is gehouden ten be hoeve van het politiepersoneel, heeft hoopgevende resultaten opgeleverd. Op 15 januari be droeg het aantal adspiranten in opleiding "bij de gemeentepolitie 388, van wie 251 jonger dan 21 jaar, aldus minister Toxopeus. De huidige salariëring van het politiepersoneel berust op een uitvoerig onderzoek op basis van werkclassificatie volgens de genormaliseerde methode, waar bij rekening is gehouden met het persoonlijk risico voor de poli tiefunctionaris in verband met het gevaarlijk karakter van zijn functie. Het aantal vacatures bij de gemeentepolitie bedroeg op 1 januari 1425. Dit tekort heeft een ongunstige invloed op de uitoefening van de politiedienst. Het is daarom een voortdurende eis, dat alles in het werk wordt gesteld om het beschikbare per soneel zo doelmatig mogelijk te gebruiken en niet strikt tot de politietaak behorende werkzaam heden af te stoten. In verschei dene gemeenten wordt bjj wijze van proef een vereenvoudigd proces-verbaal-formulier gebruikt bjj de behandeling van ver keersongevallen. Verwacht mag worden dat het modelformu lier spoedig in het gehele land zal worden ingevoerd. De minis ter houdt regelmatig contact met zijn ambtgenoot van Justi tie om na te gaan welke moge lijkheden aanwezig zijn voor verdere vereenvoudiging van de werkzaamheden van de politie. Bondskanselier Erhard is er woensdagavond in een drie uur durende kabinetsvergadering in geslaagd de vijf liberale minis ters voor het door de Christen democraten gehuldigde stand punt inzake de omstreden verho ging van de kinderbijslag te win nen. In het parlement hadden de liberalen hun coalitiegenoten van de C.'D.U. in de steek gelaten en zich achter de zienswijze van de sociaal-democraten geschaard. Het kabinet besloot echter zich te houden aan zyn standpunt van de verhoging van de kinderbijslag van 1 januari 1964 af in werking treedt, doch dat de schatkist pas vanaf 1 juli de lasten ervan voor haar rekening neemt. In plaats van hun C.D.U.-part- ners te steunen, zoals werd ver wacht, stemden de liberalen voor een socialistisch amendement, inhoudend dat de staat reeds op 1 april de kinderbijslag voor zijn rekening moest nemen en daar mee het bedrijfsleven van deze last bevrijden. Het amendement zou de rege ring op 550 miljoen mark aan on voorziene uitgaven komen te staan. Men is benieuwd hoe de libera te fractie zal stemmen wanneer het voorstel vandaag in derde lezing wordt behandeld. (Adv.) In de hoofdafdeling Sociale Zaken van het Landbouwschap is overeenstemming bereikt over een verhoging van de Ionen der landarbeider per 1 april a.s. Naast de verhoging met vyf procent per 1 januari j.l. zullen per 1 april de lonen opnieuw met vijf pro cent worden verhoogd, terwijl daarnaast de bestaande vijf loon- gebieden tot twee zullen worden beperkt. Voorts zullen dg arbeids tijden voor de akkerbouw met circa 50 uur, die voor de veehouderij met circa 60 uur per jaar worden verkort. De goedkeuring van de Stichting van de Arbeid zal zo spoedig mogelijk worden gevraagd. Nader verneemt ligt A.N.P. dat de dit jaar overeengekomen verhogingen neerkomen op een verhoging met dertig' cent van alle uurlonen in de landbouw en op een verhoging van de week lonen met gemiddeld 13,5 pro cent. De uurloonverhoging van dertig cent is als volgt samen gesteld: 11 cent normale verho ging per 1 januari; 10 cent nor male verhoging per 1 april; 5 cent compensatie voor arbeids tijdverkorting; 2 cent voor het inhalen van loonachterstand; 2 cent als gevolg van de wijzigin gen in loongebieden. Het verho- gipgsperctenage van 13,5 voor de weeklonen is als volgt sa mengesteld: tweemaal een nor male verhoging van ruim 5 pro cent, samen 11 procent; 114 pro cent voor het inhalen van loon achterstand en 114 procent we gens de wijziging in loongebie den. In een rapport van de Ver enigde Naties over de gevechten tussen de Batoetsi en Bahoetoe aan de grens tussen Rwanda en Boeroendi wordt gezegd, dat deze gevechten zijn veroorzaakt door „opruiers", die Batoetsi- vluchtelingen geld gaven om wa pens te kopen en „huurlingen" aan te werven. Het rapport js opgesteld door Max Dorsinviile, de leider van de V. N.-operaties in Kongo, die als speciale afge vaardigde van secretaris-gene raal Oe Thant beide landen heeft bezocht. Volgens Dorsinviile zijn de persberichten omtrent het aan tal doden „sterk overdreven". In het rapport wordt het aantal do den geschat op 1.000 tot 3.000. In persberichten was melding ge maakt van 20.000 doden. „Het schijnt juist te zijn dat deze aanvallen het gevolg zijn van de activiteit van opruiers onder de vluchtelingen, die uit verscheidene bronnen financiële en andere steun krijgen voor de aankoop van vuurwapens, jeeps en vrachtwagens en zeifs voor de aanwerving van „huurlingen", aldus het rapport. Er zou geen sprake zijn van een systemati sche verdrijving of uitroeiing van de Batoetsi. De regeringen van Rwanda en Boeroendi achten de. aanwezig heid van de Verenigde Naties op hun grondgebieden „noodzake lijk noch wenselijk". Zij menen dat een dergelijke aanwezigheid niet zou bijdragen tot de oplos sing van de moeilijkheden, aldus het rapport. een rei lig o keuze f.4990 geheel compleet H. ENGLÊBERT N.V. VOORSCHOTEN TEL. (01717) 2010 DEALER: Garage C M. G. CAPPENDIJK, Axelsestraat 174, Terrteuzen, tel. 2030 Vier Turkse Cyprioten zyn donderdag gewond bij een ontploffing in een modern kantoorgebouw in Nicosia. Op de eerste verdieping van het gebouw, vlak boven de plaats waar de ontploffing plaats vond, bevindt zich het bureau van de Turks-Cyprische leider Aenk. tash die de bijeenkomst van de Veiligheidsraad inzake de kwestie- Cyprus heeft bijgewoond. ligheidsraad werd aangenomen staat, dat alle kosten moeten worden gedragen door de landen die de militairen beschikbaar stellen en door de regering van Cyprus, terwijl mer. zich aanbe volen houdt voor vrijwillige bij dragen. Voor de benodigde troe- nen heeft men zic-h gewend tot Finland. Zweden. Ierland, Brazi lië en Canada. Bij schietpartijen in enkele bergdorpen ten noorden van Ni cosia werd donderdag een Turk se Cynrioot gedood. Een Britse woordvoerder in Nicosia ver klaarde dat ook in Kazaohani, waar vredesonderhandelingen aan de gang waren, na de ge vechten van woensdag weer we^d geschoten. Een woordvoerder van het Turks-Cyprische bureau van voorlichting verklaarde dat Grieks-Cyprische politie in Kaza- phani met schieten was begon nen. Volgens deze woordvoerder had de Grieks-Cyprische politie ook in het dorp Temnlos, waarin zich vele Turkse vluchtelingen bevinden, het eerst geschoten. Het vuur werd van Turks-Cy priotische zijde beantwoord. Hier bij zijn geen slachtoffers geval len. Een Britse woordvoerder heeft woensdag te Nicosia medege deeld dat gebleken is dat een Turks-Cyprische schaapherder, die sinds dinsdag v«erd vermist, door zijn Grieks-Cyprische ont voerders is doodgeschoten. Het lijk van de herder is nabij Ktima, in Zuid-West-Cyprus. aange troffen. FINLAND EN DE VREDESMACHT De Finse regering wil eerst meer bijzonderheden weten van het plan van de Veiligheidsraad voor een vredestroepenmacht voor Cyprus, alvorens een be sluit te nemen over het beschik baar stellen van militairen. Het merendee' van de landen, waar aan gevraagd is militairen te leveren voor genoemde troepen macht, heeft bedenkingen tegen het financiële aspect van het plan. In de desbetreffende reso lutie die woensdag dooi- de Vei- Door ANN RUSH 16) In het cafetaria had ze hem bijna aardig gevonden, vanwege zyn genegenheid voor die jonge Italiaan. Maar die door hem op getrommelde speciale verpleeg sters? Ook al zat hij niet tot over zijn oren in de schuld en dokter Mac had haar immers verzekerd dat dit wèl zo was dan nog zou hij van zijn salaris onmogelijk speciale verpleeg sters kunnen bekostigen. En dan hij wilde niet weten dat hy de jongen kende. Als zijn belang stelling nu eens niet op genegen heid was gebaseerd? Als hy nu eens deel uitmaakte van dezelfde bende, als waartoe Nick Dinaldi behoorde? Volgens de kranten was Tonny Amando zo ongeveer het ongekroonde hoofd van de misdaad in deze staat. Tonny Amando, Nick en de doktér had den allen hun jeugd in de ach terbuurt doorgebracht. Dat Peter een misdadiger was, lid van een gangsterbende, wilde er bij haar niet in. Maar de ge dachte geheel buiten beschou wing laten kon zy evenmin. De dokter had geld nodig om de voor zyn studie aangegane lenin gen en zyn studiebeurs terug te betalen. Hij had in het zieken huis vry wonen, vrij eten en vrije bewassing. Maar zijn salaris be droeg slechts een schijntje. Ze herinnerde zich, te hebben gele zen hoe gewonde gangster, of gangsters, die plastische chirur gie wilden ondergaan, altijd op zoek waren naar artsen die zij konden vertrouwen. Sally had er wel eens een film over gezien en toen had het haar onvoorstel baar toegeleken. Maar nu ze hier alleen in die armoedige opname zaal zat, kwam het haar niet zo onwaarschijnlijk meer voor. Pe ter Adamson kon best, tezamen met Nick Dinaldi, in een of an dere bende zitten, ook al was hij verder een toegewijd arts Want deed hij niet zijn uiter ste best, de politie bij Nick uit de buurt te houden? Gaf hij geen geld uit, geld dat hij node kon missen, ten einde de jongen te laten verzorgen? Dat geld moest toch ergens vandaan komen. Haar gedachten maakten haar onpasselijk. Ze gaf zichzelf een geestelijk pak slaag en besloot niet meer te denken aan het pro bleem, dat haar nu reeds een vol etmaal bezig hield. Die Peter Adamsondat dat gewoon een dokter, niet ge makkelijk als je met hem moest samenwerken, maar wel be kwaam. Ze moest niet meer aan hem denken en verder gaan met haar werk Maar terwijl ze' ïïog maar net bezig was, hoorde ze het loeien van de ambulance-sirene. Het geluid leek doordringender, alar merender dan anders. Op dit tijdstip warén het meestal auto ongelukken. Sally schoof haar papieren in een lade en legde allerlei instrumenten klaar. Bah! Die verkeersongelukken waren al even overbodig als de vechtpartijen, waardoor ook zo veel mensen in het ziekenhuis terecht kwamen. Maar het ge brek aan zelfbeheersing kon Sally toch nog betel' begrijpen dan het gebrek aan aandacht voor het verkeer. De zes lege brancards, die aan weerszijden van de zaal stonden opgesteld, waren gereed om hun last te ontvangen. Bij ongelukken ging het in de regel om enkele pa tiënten tegelijk. Deze nacht echter betrof het slechts één patiënte; haar op name had niets te maken met een verkeersongeval. Het was een tenger meisje met een melkwitte huid en een weel de van kastanjebruin haar. Als haar mond niet open had ge hangen was ze zelfs zó, bewuste loos, nog knap geweest. Haar ogen stonden eveneens open; wild rolden ze in de kassen heen en weer. „Vergif," wist Sally. „Die heeft een of ander vergif geslikt. Slaappillen, waarschijnlijk." Snel maakte ze de maagpomp gereed. Tubby wist er, zoals meestal, meer van; hij kende allerlei bij zonderheden. en wat bij niet wist, zoog hij uit zijn duim. „Zelfmoord, geloof ik. Gevon den door een agent, verbeeld je, lag zo maar in het gras, in het park bij die fabriek. Nergens een aanwijzing van naam of adres. Zal wel in moeilijkheden zitten, dat heb .je meestal met die knap pe dingen. Of heeft ontslag ge kregen van de fabriek ze heb ben er vorige maand een hele boel op straat gezet en nou mag ze natuurlijk haar kosthuis niet meer in. Een man kan altijd nog eens op een stoep gaan lig gen maffen, als hij geen duiten meer heeft, maar een vrouw, neen die is daar niet op ge jouwd." Onder het werk nam Sally het meisje nog eens wat nauwkeu riger op. In moeilijkheden? Neen, daarvoor zag ze er te puur, te rein uit. En een fabrieksmeisje was het ook niet. Het eenvou dige, geel linnen japonnetje kwam uit één van de duurste zaken van de stad, de schoenen waren handwerk, de nylons van de beste kwaliteit en haar tas was een prachtig stuk leerwerk. Fabrieksmeisje....? Neen, fa brieksmeisjes gingen niet zo duur gekleed! „Of moord," ratelde Tubby verder. „Misschien hebben ze haar wel gedwongen vergif te slikken. Je hebt altijd kerels die op zo'n manier van een meisje proberen af te komen." De ademhaling van het meisje werd steeds langzamer; onge duldig keek Sally naar de deur. Kwam er nu nog geen dokter? Iedere sekonde telde (Wordt vervolgd.) OOK ZWEDEN Ook het Zweedse ministerie van Defensie verklaarde meer b'izonderheden te willen hebben alvorens over het zenden van troepen naar Cyprus kan worden beslist. Er zijn nog tg>vggl onbe kende factoren .onbeantwoord gebleven, aldus de WQöSMöerflêi', BEMIDDELAAR VOOR CYPRUS AANGEWEZEN Naar van welingelichte zijde-bij de Verenigde Naties is vernomen zal secretaris-generaal Oc Thant zeer waarschijnlijk José Rolz- Bennett van Guatemala aanwij zen als bemiddelaar in de kwés- tie-Cprus. Iïolz-Bennett is plaats vervangend hoofd van het kabi net van de secretaris-generaal. In januari Ixeeft hij al een ver kennend bezoek aan Cyprus ge bracht. De Indiase luitenant-generaal Prem Singh Gyani, die als hoofd van de V. N.-waarnemers op Cyprus is, zal waarschijnlijk be velhebber van dc internationale vredesmacht op het eiland wor den. Intussen heeft Oe Thant mét het oog op zijn drukke werk zaamheden in verband met Cy prus laten weten, dat hij zijn voorgenomen reis naar Birma en Perzië, die maandag a.s. zou be ginnen, voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld. De Amerikaanse ambassadeur in Parijs, Charles Bohlen, vliegt zaterdag naar Washington, aldus welingelichte Parijse kringen, voor overleg met minister Rusk en met president Johnson over de betrekkingen tussen beide landen. Bohlen heeft een langdurig gesprek gehad met. de Franse minister van Buitenlandse Za ken, Couvé de Murville, die hem o.m. verzekerde dat de Ameri kaanse perscommentaren, vol gens welke generaal De Gaulles buitenlandse politiek werd ge ïnspireerd door het verlangen om de Amerikaanse "politiek tegen te werkenu, geheel onge grond waren. Frankrijk wilde alleen zijn eigen vitale belangen beschermen, hetgeen handhaving van het Atlantisch verbond in sloot. Ook de voorgenomen be zoeken van De Gaulle aan Mexi co en Zuid-Amerika hadden niets met anti-Amerikaanse mo tieven te maken, aldus de mi nister. President Johnson heeft tien vrouwen hoge overheidsfuncties gegeven. Bij deze tien zijn mevr. Virginia Mai Brown, die als eer ste vrouw benoemd is tot lid van de commissie van handels betrekkingen tussen de staten, en mevr. Katherine White, die benoemd is tot ambassadeur. Het land, waar zij de Amerikaan se belangen zal behartigen, zal later bekend worden gemaakt. Johnson maakte deze benoe mingen woensdagavond bekend op een diner van de nationale persclub voor vrouwen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 2