Prijsverhoging van sigaretten en benzine Noordzeekanaal voor de scheepvaart gestremd ONDERHANDELINGEN OPNIEUW AFGEBROKEN BELGISCH PARLEMENT OBER DE SCHELBE-RUNVERBINDING PANAMEES VERLOREN BESCHOUWD TWEEDE KAMER RUST WORDT 20 a 25 DUURDER MALEISIE EN INDONESIË GEVEN ELKAAR NIETS TOE MENISTER WITTEVEEN ZEGT BELASTINGVERLAGING TOE HET WEER Weeriiericht Hoogwater Zon-en Maanstanden Prankerlng M1 abonnement: femeuzen Directeur-Hoofdredacteur L van (Je Sanrte Redactie adres: Noordstraa» 55—57 Administratie-adres: Smldswaï Telefoon 0115(1—2(173 Gironummer 38150 Abonnementsprijs f6,— per kwartaal: pet maand f2.— per week 48 ct. Losse nrs 10 ct. E VRIJE VRITDAG 6 MAART 1904 20e Jaargang No.^610]^. Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen AdvprtentJpprUs per mm 16 et; mlnhnora per advertentie f 2,40 Rnhrlpk: Kleine Advertenties (géén Imndels- artverlenHes) 5 regels, f 1,10. Iedere regel meet 22 et Klelnp Advertenties M1 vooruitbetaling. Vermelding: Brlpven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent mepr. Trtrendine advertenties te 's namiddags 2 nnr. Voor het maandagnummer tot 10 unr V.rau De stremming van het scheepvaartverkeer op het Noordzee kanaal tengevolge van de aanvaring tussen het 10.750 ton metende Nederlandse vrachtschip „Averdijk" en de 3500 ton metende Pana mese „Alexandra K", was donderdag nog niet opgeheven. Zelfs binnenschepen van enig formaat kunnen niet passeren. Verschei dene lichters zijn naar de plaats van de aanvaring, circa 300 meter ten westen van zijkanaal F, gestuurd om de schepen te lossen. De stremming van het scheep vaartverkeer op het Noordzee kanaal ten gevolge van de aanvaring tvssen het 10.750 tons metende Nederlandse vrachtschip „Averdyken het 3500 tons metende Panamese stoomschip „Alexandra K" is inmiddels opgeheven. Met be hulp van verscheidene lich ters worden de schepen gelost. (Luchtfoto A.N.P.) De uit Amsterdam uitgevaren schepen zijn teruggekeerd en hebben in de Amsterdamse ha ven ligplaats gekozen. De uit TJmuiden binnengevaren schepen wachten op doorvaart. Andere schepen zijn, gewaarschuwd door Scheveningen-radio, voor IJmui- den voor anker gegaan. Persoonlijke ongelukken heb ben zich bij de hevige aanvaring de enorme klap was tot vele kilometers in de omtrek te horen niet voorgedaan. De materiële schade is zeer groot. Ruwe schat tingen lopen tot enkele miljoe nen guldens. De massieve boer van de „Averdijk"' heeft zich enige meters in het ruim van de „Alexandra" geboord. Na het van elkaar trekken van de schepen hoopte men met het inzetten van zware pompen en door het aanbrengen van een noodbekistin^ dé Panamees drij vende te houden. Scheepsdeskun- digen en assurantie-experts zul len beslissen wat er met de Pa namese boot moet gebeuren. Het s^hip zal naar het overslagbedrijf in de Westhaven worden ge sleept voor verdere lossing van de lading. 4000 ton pek uit Tur kije. of rechtstreeks naar een dok worden gebracht. De met stuk goederen geladen „Averdijk" zou men donderdagavond naar de N.D.M. s'epen, waar de neus- schade zou worden gerepareerd. De „Averdijk" lag dwars op het Noordzeekanaal met de voor steven nog diep in de „Alexan dra K" geboord, zodat alleen de allerkleinste schepen met een ge ringe diepgang konden passeren. De schepen moesten met snij branders van elkaar losgemaakt worden. Als de vaart op Amsterdam weer vrij is, komt het probleem aan de orde van de berging van de „A'exandra K", die een gat in de romp heeft waardoor drie auto's zouden kunnen. De spectaculaire aanvarinc trok bijzonder veel belangstel ling, ondanks het gure weer. Tal loze automobilisten die van de omringende wegen de „Averdilk" als het ware op de dijk van het Noordzeekanaal zagen zitten, gingen een kijkje nemen. Zij moesten over enkele sloten serin gen en door een modderig terrein oversteken om het niet-alledaag- se schouwspel van nabij te zien. DE OORZAAK? Over de vraag hoe zó'n ernsti ge aanvaring oo het Noordzee kanaal kon gebeuren, bestaan verschillende theorieën. De meest waarschiinlijke is dat de „Alex andra K" uit zijn roer is gelopen door de zuiging van het water in een ondiep gedeelte van het ka naal De Panamees zou teveel naar rechts zijn uitgeweken om de „Averdijk" te laten passeren, waardoor het schip in ondiep wa ter kwam. zodat de zuiging ont stond. Het onderzoek naar de oorzaak Is nog niet afgesloten. Men heeft een gat van 25 cm breed in de voorsteven van de „Averdijk" gebrand, zodat het grote schiD niet te vee: 0p de ^Alexandra K" zou drukken als dit schip omhoog kwam na de lossing van de lading pek. Pas op het laatste moment zou de „Aver dijk" worden losgemaakt. Men vreesde namelijk dat de „Alexan dra" anders van het grondtalud van het kanaal, waarop het schip vastzat, zal afglijden met het ge vaar dat het zou kapseizen. Tegen vijf uur slaagden elf sleepboten erin na aan de beide schepen als één massa te hebben vastgemaakt dit ge vaarte van de kade los te trek ken. Daarna werd een draaibe- weging uitgevoerd, zodanig, dat de „Averdijk" ongeveer langs de as van het kanaal kwam te 'iggen. Daardoor ontstond een doorvaartruimte van voldoende breedte, zodat vier ter plaatse in het kanaal liggende schepen konden passeren. De beide in elkaar gedrongen schepen zijn naar de Westhaven gesleept. Het plan om de „Averdijk" van de „Alexandra" los te trek ken en naar de N.D.S.M. te sle pen moest worden opgegeven. De schepen bleken onmogelijk binnen redelijke tijd van elkaar te scheiden. Het was onmogelijk te zeggen hoeveel hoeveel tijd het zal ver gen vóór de scheepvaart door het kanaal weer geheel normaal zal zijn. Men verwacht dit niet vóór hedenmiddag. Te kwart voor zeven donder dagavond kwam de sleep in de Westhaven aan. Het Amster damse team van specialisten op dat gebied „de koperen ploeg" heeft de logge twee-eenheid die slechts via de kabels der sleepboten kon worden gema noeuvreerd, afgemeerd langs de afbouwpier van de nieuwe dok- put van de Amsterdamse Droog- dokmaatschappij. De stremming van het Noordzeekanael is bin nen een etmaal opgeheven. Prinses Margriet op „Willem Ruys" gast van Koninkl. Redersvereniging. Prinses Margriet zal op vrij dag 13 maart het middelpunt zijn van een feest dat de Kon. Ned. Redervereniging haar oud petekind in Rotterdam aan boord van de „Willem Ruys" aanbiedt. De vereniging geeft het feest ter gelegenheid van het. feit dat de Prinses op 19 januari 21 jaar en dus meerderjarig is ge worden. Zoals bekend is de Prinses bij haar geboorte in Canada ge noemd naar de bloem die de Nederlandse koopvaardij mens en als verzetsinsigne droegen. Later kreeg de redersvereniging van het koninklijke echtpaar toe stemming Prinses Margriet als petekind aan te nemen. KONING PAUL IN TOESTAND VAN VOLKOMEN BEWUSTE LOOSHEID. Van de zijde Van het'koninklijk paleis in Athene werd donder dagavond medegedeeld, dat ko ning Paul in een toestand van volkomen bewusteloosheid ver keert en dat sinds twintig minu ten een coma was ingetreden. Alleen zijn buitengewoon sterk hart stelt hem in staat de strijd tegen de dood nog vol te honden, zo werd gezegd. Gisteravond hebben de dokters verklaard dat zich een nieuwe verslechtering in de toestand van de koning heeft voorgedaan. De hofkapelaan heeft de koning de communie toegediend. In officië'e kringen ziet men bet korte medische bulletin als een aanwiizing dat de dokters die koning Pau] behandelen, menen dat zij hem niet meer kunnen helpen. In de koninklijke kapel van het buitenverblijf te Tatoi werd voor de koning gebeden. Ook werd in alle Griekse kerken voor de koning gebeden. De Griekse regering namt reeds maatregelen voor 'tie opvolging van kroonprins-regent Constan ten. Bij het Produktsc.hap voor Granen, Zaden en Peulvruchten wordt het niet onmogelijk geacht dat by de inwerkingtreding van het E. E. G.-rijstreglement daarvoor is de datum van 1 juli a.s. voor zien de rijstprijzen In ons land met 20 a 25 procent zullen stij gen. Dit bleek uit mededelingen van de heer H. van Dijk, direc teur van het produktschao voor de sector verwerkte produkten. Zoals bekend heeft de E. E. G.- ministerraad begin februari de rijstregeling goedgekeurd. De richt- en dremnelpriizen moeten nog vastgesteld worden. De heer Van Dijk vertelde dat de situatie op de wereldmarkt tot prijsstijging kan leiden. Er wordt gesproken over grotere contracten voor Siam-rijst dan voorheen. Indonesië zou 600.000 ton willen afnemen in plaats van 300.000, de Philippijnen 150.000 a 200.000 in plaats van 50.000, Rusland 100.000 in plaats van nihil. Dit zou betekenen dat er voor de overige wereldhan del minder rijst beschikbaar zou komen, met hogere prijzen als gevolg. De besprekingen over het geschil om Maleisië zijn in de Thal- an (fee hoofdstad hervat. De Thailandse minister van Buitenlandse Zaken, Thanat Choman, heeft de Maleisische vice-premier, Abdoel Kazak, ertoe weten te bewegen, de afgebroken onderhandelingen met de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Soebandrio, en de Philippijnse minister van Buitenlandse Zaken, Salvador Lopez, voort te zetten. Van Philippijnse zijde is mee gedeeld, dat men zal proberen een aanvaardbaar compromis te vinden voor de geleidelijke terugtrekking van Indonesische strijdkrachten, waarmee een politieke regeling van de Malei sische kwestie gelijke tred zou moeten houden. Later deelde de Philippijnse minister Lopez echter mede, dat de onderhandelingen voor de tweede maal binnen 24 uur zijn mislukt Hij had afzonderlijke gesprekken gehad met de Malei sische vice-premier Abdoel Ra- zak en met Soebandrio. Na af loop daarvan deelde hij mede, dat overeenstemming niet moge lijk was gebleken en dat de situatie thans dezelfde is als de dag tevoren. De besprekingen zijn weder om gestrand op de Maleisische eis, dat de Indonesische infil tranten uit Maleisisch Borneo worden teruggetrokken voordat politieke besprekingen worden gehouden, en op de Indonesische eis dat eerst een politieke rege ling tot stand dient te komen. De prijzen van zachtkokende rijst van de nieuwe oogst uit de sub-tropische gebieden (Italië, Egypte, Spanje, Ver. Staten, Ar gentinië) zijn al gestegen. Ze zijn nu even hoog of zelfs hoger dan de uit de tropische gebieden (Siam) komende droogkokende rijst. Dit is slechts zelden het geval geweest. Cuba, dat zich voorheen in de Verenigde Sta ten voorzag, koopt nu zachtko kende rijst in Egypte. De minister van Financiën, prof. Witteveen, heeft donderdag in de Tweede Kamer verklaard, dat zijn beleid er op gericht is, dat In de huidige kabinetsperiode een structurele belastingverlaging haar beslag zal krijgen. De minister, die zijn wetsont werpen verdedigde voor verho ging van de omzetbelasting op ".igaretten en van het bijzondere invoerrecht 0p benzine, zegde toe iat ten spoedigste een wetsont- verp daartoe zal worden inge diend met open datum, zodat het jereed zal liggen als het ogen blik voor die structurele belas tingverlaging gekomen zal zijn. Dit ogenblik wordt nader ge bracht door de voorgestelde ver hogingen. Minister Witteveen was erken telijk voor het begrip dat voor de noodzaak van deze verhogingen der indirecte belastingen b'eek te bestaan De verwachte op brengst van 120 miljoen gulden achtte de bewindsman een rede lijke bijdrage tot een vervroegen van de ontspanning op de ar beidsmarkt Een deel van de toe genomen koopkracht als gevolg van de loonsverhogingen zal er door worden opgevangen De mi nister verklaarde, dat de moge lijk bestaat, at deze tiidelijke verhoging straks za1 worden in gepast in een structureel belas tingplan Alleen door ontspanning on de arbeidsmarkt, aldus de minister kan worden voorkomen dat een verdere loonontwikkeling onze internationa'e concurrentiepositie en betalingsbalans zal schaden. BELASTINGVRIJE VOET KOMT HOGER TE LIG GEN Staotsstecretaris, dr. L. II. van den Berge bestreed de opvatting dat ten gevolge van de voorge stelde verhogingen sprake zou zijn van een deformatie van de •belastingdruk voor -de laagste 'nkomens,groepen. Bij herziening van de inkomstenbelasting zal aan verhoging van de be'asting- vrije voet aandacht worden be steed. Men moet dit echter los z:en van de verhoging van de omzetbelasting op sigaretten. Doorberekening van de ver hoogde heffing op benzine in de vervoerstarieven za: worden toe gestaan. De verhoging maakt niet meer uit dan een half pro cent van de totale belastingdruk op het vervoer. Ontkoppeling van de automa tische verhoging der motorrijtui genbelasting voor Diesel en L. P. G., als gevolg van de ver hoging van de benzineprijs ,acht- 'e hij niet gewenst. Het even wicht in fiscale belasting is- in 1950 verbroken en nimmer ge corrigeerd. Een vergroting ervan is ongewenst, aldus de staatsse cretaris. REPLIEKEN. Bij de replieken bleek dat de Kamer nog niet gerust was na de verklaring van nr nister Witte veen inzake een toekomstige be lastingverlaging. De heer Lucas Een beeld uit de Tweede Ka mer, waar woensdagmiddag de voorstellen tot verhoging van de belastingen op benzine en sigaretten er sprake kwamen. Op de foto zien we de minis ter van Financiën, Z. Exc. Wit teveen, en staatssecretaris Van den Berge geconcentreerd luis teren tijdens de debatten. Bij de eerste bespreking van het vorige maand bij het Belgische parlement ingediende akkoord over de ScheldeRijnverbinding zijn in de cotnmissie van Binnenlandse Zaken van de Kamer van Volks- vertegenwoordigers een aantal bezwaren gerezen. Zo werd de vrees uitgesproken, dat de nieuwe verbinding tussen Antwerpen en de Rijn de belan gen van de haven van Gent zal schaden; een mening die door de vice-minister van Buitenland se Zaken, H, Fayat, werd be streden. Een Luikse vertegenwoordi ger sprak zijn bezorgdheid uit over het feit, dat water uit de Maas voor de nieuwe verbinding zal worden gebruikt waardoor nadeel zou worden berokkend aan Wallonië. Een voorwaarde, die door en kele leden van de commissie werd gesteld, is dat Belgische bedrijven bij de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe verbinding, die voor het over grote deel door België zal wor den gefinancierd, worden inge schakeld. De besprekingen zullen de volgende week worden voortge zet. SPECIALE KAMERCOMMISSIE VOOR SCHELDE—RIJNVERBINDING Het grote belang van het Ne derlands-Belgische akkoord inza ke de Schelde-RIjnverbinding is voor de Tweede Kamer aanlei ding geweest om, in afwijking van de gebruikelijke procedure, een speciale commissie in te stel len voor de parlementaire behan- del'ng ervan. Voorzitter Van Thlel heef* donderdag de benoeming van 15 leden en evenveel nlaatsverven- •rers bekend gemaakt. Hü sprak de hoon rit. dat de parlementai re behandeling nog vóór de zo mer, zowel in Nederland als in België, voltooid zal kunnen ziin. Adv. (K.V.P.) vroeg of werkeiyk het gehele kabinet de mening deelde dat een structurele belastingver laging nog tydens de huidige kabinetsperiode haar beslag zou krijgen. Deze vraag, waarbij de heren Kieft (A.R.), Scholten (C.H.U.), en Van Dis (S.G.P.), zich aansloten, kon de bewinds man met een verwijzing naar de overeenkimst van Wassenaar en de regeringsverklaring bevesti gend beantwoorden. De heer Pesehar (P. v. d. A.) diende een motie in, waarin de goedkeuring van de verhogin gen werd geplaatst in het licht van de structurele belastingpoli- tiek op langere termijn. De politiek moet in ieder geval erop gericht zijn, aldus de motie, dat de middelen worden verkre gen voor een optrekken van de A. O. W. naar een sociaal mi nimum, en dat wordt voorzien in verlaging van de loon- en in komstenbelasting, in het bijzon der voor de laagste groepen. De motie van de heer Pesehar werd met 44 tegen 81 stemmen verworpen Vóór waren de P. v. d. A„ de P.S.P. en de C. P. N. De heren Lucas. Kieft. Schol len, Joekes en Koekkoek had den zich tegen de motie ver klaard, omdat ze het niet wense lijk achten zich bij de behandeling van een conjuncturele maatre gel uit te snreken over de struc turele belastingpolitiek. Ook moet de Kamer niet op de stoel van de regering gaan zitten. De mo tie werd onvolledig, verwarrend en overbodig genoemd. De heer Pesehar verdedigde zijn motie door op te merken dat de te nemen maatregel en in feite van strucurele aard zijn. Staatssecretaris Van den Berg wees er op, dat de eventuele fi nanciering van de A.O.W. door de overheid een kwestie van uit- gavenpolitiek is en niet van structurle belastingpolitiek. Het wetsontwerp tijdelijke ver hoging van de omzetbelasting voor sigaretten werd daarop goedgekeurd, met de stemmen van P.v.d-A., P.S.P. en C.P.N. legen. Het wetsontwerp tijdelijke ver hoging van het bijzonder invoer- -echt op benzine werd aangeno-, men met P.v.d.A., P.S.P., C.P.N. in S.G.P. tegen. Vóór dit gehele ontwerp in -temming kwam, bleek overigens wel dat vele afgevaardigden te gen een optrekken van de mo torrijtuigenbelasting voor Diesel en L.P.G. waren. Bij een hoofdelijke stemmine ever dit wetsartikel werden 57 'egenstemmen uitgebracht door 4.R., CH.U., C.P.N., P.S.P. S.G.P. en verscheidene K.V.P.-ers, Af nemende wind Het K.N.M.I. deelt mede: Tussen een lagedrukgebied in ie Golf van Genua en een krach tig en omvangrijk gebied van noge barometerstanden waarvan net centrum ten noorden van ochotland wordt aangetroffen, nandhaafde zich een krachtige noordoostelijke luchtstroming die koude en droge lucht vanuit Rusland via Duitsland naar ops rand transporteerde. De tempe raturen bleven hierbij ook over dag zó laag dat de maxima siechts nul tot twee graden be droegen. De onstabiele opbouw van de lucht leidde overdag tot de vorming van stapelwolken. Weliswaar vielen hieruit wat lichte sneeuwbuitjes, maar de algemene droogte van de lucht droeg ertoe bij dat deze buitjes van geen betekenis waren. Aangezien de huidige lucht- drukverdeiing geen belangrijke veranderingen ondergaat, duurt het koude nawinter weer voort. Maar wel'zal de kou minder in dringend worden daar het na- meegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Koud, maar minder wind Wisselende bewolking met hier en daar een sneeuwbui. Matige, af en toe nog vrij krachtige, noordoostelijke wind. Middag- temperaturen om het vriespunt. VRIJDAG 6 MAART v.m. n.m. Breskens 6.55 7.22 Terneuzen 7.30 7.57 Hansweert 8.10 8.37 Walsoorden 8.20 8.47 ZATERDAG 7 MAART Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 7.56 8.31 9.11 9.21 n.m- 8.29 9.04 9.44 9.54 ZON MAAN op onder op onder Maart 6 7.15 18.28 2.18 10.46 7 7.13 18.30 3.21 11.22 8 7,11 18-32 4.18 12(07

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1