Slaat de oorlog over naar Noord-Vietnam? Verenigd Europa zonder Engeland niet denkbaar HET IDEOLOGISCHE GESCHIL TUSSEN CHINA EN RUSLAND Geen overeenstemming op ontwapeningsconferentie UITLEVERING GEVRAAGD VAN MEVROUW NHOE Communistisch ingrijpen GEVOLGEN VAN AMERIKAANSE BELASTINGVERLAGING Lagere inkomens profiteren het meest Rede van minister Luns in Londen Japans vliegtuig verongelukt VRIJDAG 28 FEBRUARI 1964 20e Jaargang - No. 6156 Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Engels blad steunt Amerika Actie tegen guerilla-strijders BROTHER GEORGE" IN VEILIGE HAVEN Zuid-Vietnam wil uitlevering van mevr. Nhoe Prinses Irene en don Carlos in Lech 21 doden Het weer Weerbericht Hoogwater Zon-en Maanstanden bij AdMfnfstrafffr-adKs: SmWrnwo Dïnetoui-Hoofdredacteur L van de Sands Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Telefoon 01150—2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs ƒ8,— per Kwartaal; per maand ƒ2,—: per week 48 et. Losse nis 10 ct. DE VRIJE ZEEUW Advertentieprijs per mm 18 ct; mlnlmura per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bil vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 onr. Voor het maandagnummer tot 10 uur v.m. De in het Engels verschijnende Saigon Daily News schrijft; „Wij erkennen de noodzaak van het verplaatsen van de oorlog naar Noord-Vietnam, de basis van waaruit de communistische Vietcong- rebellen in Zuid-Vietnam worden ondersteund. Slechts op deze wijze kan een verzwakking van de Zuidvietnamese communisten worden bereikt. Indien de Noordvietnamese regering in de mening verkeert dat haar land niet zal worden aangevallen, kan zij in alle rust haar steun aan de communistische verzetslieden in Zuid-Viet nam voortzetten," aldus dit blad. Het vervolgt: „Indien de strijd op de huidige voet wordt voort gezet, is een Zuidvietnamese nederlaag op de lange duur onver mijdelijk. Daarom is het noodzakelijk de oorlog naar Noord-Viet nam te verplaatsen. Het is noodzakelijk de communisten ervan te overtuigen dat hun niet zal worden toegestaan Zuid-Vietnam in te lijven en dat zij er niet in zullen slagen hun doeleinden met geweid te verwezenlijken," aldus de Saigon Daily News. Het is duidelijk dat een ver plaatsing van de krijg naar Noord-Vietnam het gevaar van een ingrijpen door communis tisch China met zich brengt. Maar de Chinese volksrepubliek heeft zich reeds met de strijd in Zuid-Vietnam ingelaten. Zij ver leent de communistische Viet- cong zowel morele als materiële steun. De Chinese communisten zeg gen dat de Vietcong een „bevrij dingsoorlog" voert en dat de ge vechten in Zuid-Vietnam in het kader van een „burgeroorlog" worden gevoerd. Deze bewijsvoering kunnen wij overnemen. Indien zich ten noor den van de zeventiende breedte graad geen Amerikaanse troepen Ongeveer zestig miljoen loontrekkende Amerikanen zullen met ingang van de volgendie week woensdag hun inkomsten aanzien lijk zien stijgen ais gevolg van het van. kracht worden van de wet op de verlaging van de belastingen. De senaat heeft het wets ontwerp woensdag aangenomen en president Johnson heeft het daarna ondertekend. De S4 miljoen belastingplich tigen in de Verenigde Staten be talen krachtens de nieuwe wet twintig procent minder belastin gen op hun inkomsten, wat voor hen uitkomt op een vergroting van het inkomen met ongeveer negen miljard dollar per jaar in totaal, De belasting op de winsten van maatschappijen is verlaagd van 52 tot 48 procent, wat tot gevolg heeft dat de ondernemin gen zullen kunnen beschikken over ongeveer 2,5 miljard dollar per jaar méér. Voor de Amerikaanse schat kist betekent de verlaging der belastingen een vermindering van de inkomsten met 11,5 mil jard dollar. Van deze wet trekken degenen -t de lage inkomens het groot- voordeel: de particulier met een»inkomen van minder dan bevinden, zou een daar gevoerde krijg een burgeroorlog zijn en de Chinezen zouden dan geen re den hebben om in te grijpen. Zonden zij dit toch doen, dan zouden de Amerikanen het recht hebben hetzelfde te doen, aldus nog steeds de Saigon Daily News. De communisten stellen dat er in Zuid-Vietnam geen sprake is van burgeroorlog, doch slechts van een opstand van het volk tegen de regering. Op dezelfde wijze zou dan kunnen worden gesteld dat er, bij het verplaatsen van de krijg naar Noord-Viet nam, geen sprake zou zijn van een oorlog, doch slechts van een tegen de regering gerichte vo'ksopstand. Dan zouden tenminste voor éénmaal dezelfde regels gelden voor de twee elkander in Viet nam bestrijdende partijen. Woensdag is in het gebied ten westen van Mytho, ongeveer 70 kilometer ten zuidwesten van de Zuidvietnamese hoofdstad Sai gon, een actie ingezet tegen communistische guerilla-strij ders. Daaraan nemen enkele Zuidvietnamese bataljons deel. Uit gezaghebbende Amerikaanse bron is vernomen, dat aan Viet- 26 doden rijn geval len, terwijl drie rebellen gevan gen werden genomen. Onder de regeringstroepen zijn drie doden en 76 gewonden gevallen. En kele dagen geleden was in het betrokken gebied een militair konvooi in een hinderlaag geval- ïM&iïSmmêimm De sleepboot Scheldeheeft de Liberiaanse vrachtvaarder Bro ther George" (7235 brt) veilig de Nieuwe Waterweg binnen ge bracht. Zoals bekend verloor de sleepdienst van Smit tijdens een bergingspoging bij het eiland Wight de sleepboot „Witte Zee". 3000 dollar per laar betaalt voortaan bijna 39 procent minder belasting dan voorheen, maar personen met een inkomen van 100.000 dollar per jaar zien hun belastingen met slechts acht procent verminderen. In een toespraak voor de tele visie bracht president Johnson de voordelen van de belasting verlaging voor de naaste toe komst en op lange termijn in herinnering. Hij zei dat een krachtige Amerikaanse econo mie een der kostbaarste goede ren is en ook een van de be langrijkste waarborgen voor de vrijheid in de wereld. Geen enkel economisch stelsel heeft zoveel succes gehad als de Amerikaan se volkshuishouding, zo vervolg de de president, en niemand kan de Verenigde Staten vernietigen, overbluffen of overwinnen zo lang de Amerikaanse economie krachtig blijft. PRINSES BEATRIX BEZOCHT NEDERLANDSE HEIDEMAATSCHAPPIJ H.K.H. Prinses Beatrix heeft woensdag een bezoek gebracht aan de Nederlandse Heidemaat schappij in Arnhem. Op de bij gaande foto zien we een beeld van dit bezoek: de Prinses be kijkt een maquette van een re creatieplan. Haar werd uitleg ge geven door ir. W. A. Dieleman (r.). Links ir. C. Staf, president directeur van de Heide Maat schappij en tweede van links jhr. dr. C. G. C. Quarles van Ufford, voorzitter van de maatschappij. len, waarbij acht militairen sneuvelden. Vietcong-rebellen saboteerden woensdag in Midden-Vietnam 'n spoorlijn, waardoor een trein uit de rails liep. Er waren geen slachtoffers te betreuren, maai de materiële schade was aanzien lijk. Dit was de elfde aanslag op een trein in Zuid-Vietnam sinds 1 februari. Het Zuidvietnamese ministerie van Defensie heeft intussen be kendgemaakt, dat de soldij voor de manschappen met twintig procent zal worden verhoogd. Donderdag viel in het- gebied van Foe Coeong, ongeveer 40 kilometer ten noorden van Sai gon, een Zuidvietnamese pa trouille in een hinderiaag. Na afloop van het gevecht telde men vijftien doden en vier vermis ten, terwijl een groot aantal wa pens in handen van de rebellen was geraakt. De verliezen aan Vietcong-zijde zijn niet bekend, In gezaghebbende Franse kringen is meegedeeld, dat de regering van Zuid-Vietnam woensdag de Franse autoriteiten om uitlevering heeft verzocht van mevr. Nhoe, die onder Ngo Dinh Diem de machtigste vrouw van Zuid-Vietnam was. Het ver zoek wordt bestudeerd. Maandag jl. vaardigde, zoals bekend, een rechtbank in Saigon een arrestatiebevel tegen mevr. Nhoe uit. Volgens persberichten wordt zij beschuldigd van mis bruik van openbare fondsen en benadeling van de nationale eco nomie. Mevr. Nhoe heeft de laatste maanden in Parijs ge woond, nadat het regime van Ngo Dinh Diem, haar zwager, was omvergeworpen. Minister Luns heelt donderdag in Londen verklaard, dat de tijd niet rijp is voor het ontwerpen van een Europese poiitieke unie. De meningsverschillen zijn nog te groot, zo zei hij, zowel ten' aanzien van de supranationale basis ervan als ten aanzien van de positie der unie in de NAVO. Bovendien is er nog geen bevre digende hand tussen de „zes" en Engeland. De Nederlandse bewindsman zei dit in een rede op een bijeen komst van de Engelse afdeling der Europese beweging in het Britse parlementsgebouw. De groeiende economische belangen gemeenschap van de zes is op zichzelf niet voldoende om oen gemeenschap van ideeën te doen ontstaan. De „zes" hebben nog nooit sedert de oorlog zo ver schillend gedacht over de grote politieke vraagstukken waarvoor ze staan, terwijl hun economie toch nauwer dan ooit is verwe ven. Minister Luns meende overi gens niet, dat men een afwach tende houding moet aannemen. Al is de tijd niet rijp voor een formele unie, het wordt wel tijd or doeltreffende politieke ac- Prinses Irene en don Carlos zijn gistermiddag om kwart over vijf in Lech aangekomen, aldus deelt de rijksvoorlichtingsdienst mee. Het verloofde paar maakte de ongeveer 220 kilometer lange tocht van Kitzbühel in de rode sportwagen van' don Carlos. Een „Convair 240" van de Ja panse „Foedji Airlines" is te Oita, op het zuidelijkste Japanse eiland Kioesjoe, omlaag gestort en in brand gevlogen. De „Convair" was uit Kago- sjima, op Kimoejoe, naar Tokio vertrokken. Het ongeluk deed zich voor bij de tussenlanding te Oita. Aan boord bevonden zich in totaal 42 personen, namelijk 37 passagiers, drie vliegers en twee hofmeesteressen. Hiervan is de helft, dus 21, om het leven ge komen, terwijl de andere 21 wer den gewond. Het toestel heeft bij het dalen tie als een vervolg op de vorde ringen die op economisch gebied worden gemaakt, maar dan zon der organisatie op juist dat ge bied waarop de grootste me ningsverschillen bestaan. De Europese landen moeten hun gemeenschappelijke proble men met grotere intensiteit be spreken. Er bestaan voldoende onderwerpen buiten de economi sche sfeer die de Europese lan den binden "en nauw overleg rechtvaardigen. Het zou oudenk- baar zijn als Engeland daaraan niet zou deelnemen, aldus de Ne derlandse bewindsman, Vohedige toetreding blijft de enige oplossing voor de betrek kingen tussen de E. E. G. en Engeland. Engeland is niet alleen een deel van Europa, een stabiel, levenskrachtig verenigd Europa is zonder Engeland niet denk baar. De minister verklaarde voorts, dat. ondanks klachten van be paalde zijde en de zorg der Ne derlandse regering over zekere protectionistische neigingen ge zegd moet worden, dat Neder- 'and aanzienlijk van de gemeen schap heeft geprofiteerd. Ons nationale produkt is in vier jaar met 21 procent toegenomen (tegen 12 procent in Engeland); onze uitvoer naar de E. E. G.- partners steeg met 61 procent en onze handel met derde landen met IS procent. Het is waar dat ons aandeel ,in de groet van de interne handel der gemeenschap achterblijft vergeleken met de andere E, E. G.-landen, maar dat is waarschijnlijk foe te schrijven aan factoren van tijde lijke aard.- - de rolbaan gemist. Het schoot door en kwam in botsing met een helling. Hierdoor spleet het zou hebben, dat verdere bijeen- China hecht, zeer veel belang aan het bezoek dat de Roemeen se premier, Ion Gheorghe Mau- rer, volgende' maand aan China zal brengen, zo hebben diploma tieke waarnemers in Pekmg ge zegd. In Boekarest en Peking zijn donderdag communiqués gepu bliceerd Waarin gezegd wordt dat de Roemeense delegatie begin maart met communistisch China van gedachten zal wisselen over de „eenheid van het. socialis tische kamp" en andere vraag stukken. De besprekingen winnen -aan belang door het feit dat Roeme nië dat bepaalde voorname pun ten van de Sowjetrussische po litiek steunt, de Chinese zaak meer op de voorgrond heeft ge plaatst en een scherp oordeel over de Chinese partij steeds heeft vermeden. De Chinezen hebben dit be antwoord met een hartelijker houding tegen Roemenië in' het afgelopen jaar dan zij tegen de andere Oosteuropese bondgeno ten of de Sowjet-Unie innamen. In Oosteuropese diplomatieke kringen doen berichten de ronde dat de Chinese leiding gezegd' in tweeën en vloog in brand. De Amerikaanse en Russische delegaties op de ontwapenings conferentie In Genève hebben geen overeenstemming kunnen be reiken over een agenda voor gedeeltelijke ontwapeningsmaatrege len, waartoe in afwachting van een overeenkomst voor algemene en volledige ontwapening zou kunnen worden overgegaan. De Amerikaanse afgevaardig de Foster zei op de vergadering van donderdag dat hij en zijn Russische collega Tsarapkin het niet eens hadden kunnen worden over de voorrang van een aantal onderwerpen, die naar beider in zicht voldoende vooruitzichten op een spoedige overeenkomst bieden. Hij zei te hopen dat bij voort gezette plenaire besprekingen onderwerpen naar voren worden gebracht, die tot spoedige over eenstemming leiden. De Russen eisen dat bij een agenda voorrang wordt verleend aan de Russische voorstellen voor vermindering van de militaire begrotingen met 10 tot 15 pro cent en aan besprekingen over een verbod op het verspreiden van kernwapens. De Verenigde Staten willen eerst spreken over bevriezing van bepaalde soorten en hoeveel heden strategische vervoermid delen voor kernwapens en over komsten met de Russen geen zin zouden hebben, wanneer Chroes- jtsjov niet bereid is drastische concessies te doen aan het Chi nese standpunt. Verwacht wordt echter in Peking dat premier Maurer zal trachten de Chinezen over te halen opnieuw met de Russen te gaan praten ,of .ten minste de geschillen onder de dekmantel té houden: Ondertussen is een groep. Rus sische grensdeskundigen met Chinese collega's begonnen aan een verbod op de vervaardiging van splijtbaar materiaal voor de oorlogvoering. De conferéntie zal waarschijn lijk volgende week op voorstel van de Egyptische afgevaardig de, Badel Fattah Hassan, in be sloten vergadering bijeenkomen om te trachten een oplossing te vinden. Dit voorstel wordt ge steund door Birma, Ethiopië, Ca nada en tot op zekere hoogte ook door Italië. besperkingen „over zaken van 'gemeenschapplijk belang". ZELFDE TEMPERATUREN Tijdens het afgelopen etmaal passeerde een zwak front ons land/ daarachter', voerden zuid westelijke winden hiér bij, voort during tamelijk zachte lucht aan, .waarintemperaturen over het algemeen tot'omstreeks. 14 gra den opliepen. Onder invloed van een uit Frankrijk naderende rug neemt bij ons eerst de kans op opklaringen toé, waarbij aanvan kelijk hier of daar mist zal voor komen. De zwakke tot matige zuidwestelijke wind zal met het passeren van de rug krimpen naar zuid tot zuidoost, waarbij later de kans op wat regen weer groter wordt. In de temperaturen wordt weinig verandering ver wacht medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Rustig weer Aanvankelijk hier of daar mist. Overigens opklaringen en weinig of geen regen. Overwegend zwakke zuidelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. VRIJDAG 28 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 2.29 2.51 Terneuzen 3.02 3.27 Hansweert 3.42 4.07 Walsoorden 3.52 4.17 ZATERDAG 29 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 3.05 3.31 Terneuzen 3.40 4.06 Hansweert 4.20 4.46 Walsoorden 4.30 4.56 ZON MAAN op onder op onder Febr. 28 7.31 29 7.29 t

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1