in Kwestie Cyprus de Veiligheidsraad Weer conferentie in Bangkok over Maleisië E. E. G.-pleidooi voor meer Nederlands initiatief Minster van deelstaat Westduitse verdronken Mr Oyevaar vraagt vriendschapsgebaar op hoog niveau" jegens Indonesië MAKARIOS WIL DE GAULLE ALS BEMIDDELAAR AANSLAG OP GENERAAL 0RTUN0 WORDT ALGEMEEN VEROORDEELD Particuliere onderhandelingen in het slop DONDERDAG 27 FEBRUARI 1964 20e Jaargang - No. 6155 Uitgeefster N.V. v/h Firma F. J. van de Sande te Terneuzen STARFIGHTERS VOOR NATIONALISTISCHE CHINESE LUCHTMACHT HET WEER Weerbericht Hoogwater Brief van Denktash aan Veiligheidsraad Scheepsbotsing in het Kanaal In Afrika ligt een rijk terrein braak Verbazing Zon-en Maanstanden Politie vermoedt zelfmoord Don Carlos zou geen Carlos heten HET GRATIEBELEID Prinses Beatrix bezocht Kon. Ned. Heidemij. Terdood veroordelingen in Moskou RUIMTEVAARDER GLENN LIEP HERSENSCHUDDING OP Frankering bil abonnement: Terneuzen Administratie-adres: Smldswal uireeteur-Hoofdredacteur i. van de sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Telefoon 01150—2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs 6,per kwartaal: per maand ƒ2,—: per week 48 ct. Losse nrs 10 ct. VRIJE ZEEUW Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum pei advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meei 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer tot 10 uur v.m. De afgevaardigden van Enge land en Turkije hebben in de Veiligheidsraad geen antwoord gegeven op de vraag van de Cy prische minister van Buitenland se Zaken Kyprianou, of zij van mening waren dat het garantie- verdrag met Cyprus linn 't recht geeft tot militaire interventie. De Griekse afgevaardigde Bit- sios gaf namens zijn regering een ontkennend antwoord op deze vraag. Secretaris-generaal Oe Thant heeft meegedeeld dat de particu liere onderhandelingen over Cy prus in het slop zijn geraakt. Men is gestfand op de Cyprische eis De voorzitter van het advies college voor de economische en handelsvoorlichting, mr. J. J. Oyevaar, heeft tijdens een in Amsterdam gehouden bijeen komst van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel verklaard, dat „een vriendschapsgebaar op hoog niveau" jegens Indonesië het prestige van ons land niet alleen in Indonesië, maar in heel Zuid-Oost Azië belangrijk zou verhogen. Mr. Oyevaar, die vo rig jaar de Nederlandse econo- De leider van de Amerikaanse militaire bijstandsmissie op For mosa, generaal Pinkston, heeft de eerste zending F104G straaljagers (Starfighters) over gedragen aan de nationalistisch Chinese luchtmacht. Nationalistisch China is hier mee het eerste Aziatisch land, dat beschikt over deze straalja ger, die onder alle weersomstan digheden kan opereren. ZUIDELIJKE WIND Het K. N. M. I. deelt mede: Woensdag was ten zuidwesten van Ierland een diepe depressie aanwezig. In ons land bleven zuidoostelijke winden vrij zachte lucht aanvoeren, waarin ver spreide opklaringen, maar .ook plaatselijk wat regen voorkwam. Vandaag wordt op de nadering van een actief front opnieuw veranderlijke bewolking ver wacht, maar weinig of geen re gen. De wind blijft zwak tot ma tig, aanvankelijk tussen zuid oost en zuid, later tussen zuid en zuidwest. In de temperaturen wordt niet veel verandering ver wacht. medegedeeld door het K.N.M.I. te De BUt, geldig tot hedenavond. Dezelfde temperaturen Veranderlijke bewolking met enkele opklaringen en weinig of geen regen. Zwakke tot matige wind tussen zuidoost en zuid west. Weinig verandering in temperatuur. DONDERDAG 27 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 1.45 2.12 Terneuzen 2.20 2.47 Hansweert 3.00 3.27 Walsoorden 3.10 3.37 mische 'missie naar Indonesië leidde, vond het niet nodig zijn opmerking nader te omschrijven. Dat zo'n gebaar voor beide par tijen van groot belang zou zijn, was volgens hem duidelijk. Mr. Oyevaar meende dat de betrek kingen tussen Nederland en In donesië geleidelijk zullen uit groeien, mits men van beide kanten een grote mate van tact aan de dag zal leggen en men op voet van gelijkheid met el kaar zal overleggen en onder handelen. Mr. Oyevaar constateerde dat Nederland een enorm reservoir aan mogelijkheden voor tech nische hulp herbergt, bij de be steding waarvan Indonesië de grootste prioriteit zou moeten genieten. Hij erkende dat de econo mische positie van Indonesië moeilijk is, maar vroeg aandacht voor het feit dat het nog bijna geheel aangewezen is op de des- sa-economie, waardoor de ge dachten en normen daar anders liggen dan hier. Nederland wil één procent van het nationale inkomen besteden aan de ontwikkelingshulp. Wel nu, ondanks de politieke positie van Indonesië, ondanks het de- viezentekort van het land, is er haast geen land waaraan we dit geld beter kunnen kwijtraken, zo meende mr. Oyevaar. „We zouden door onze hulp er toe kunnen bijdragen dat het deviezentekort verkleind wordt", aldus meende mr. Oyevaar. Hij merkte tot slot op dat Nederland zijn kolo niale invloedsfeer in Indone sië kwijt is, maar er is een haast mystieke band blijven bestaan en mede daarom zou den we op vriendschappelijke basis een nieuwe sfeer van sa menwerking met Indonesië kunnen opbouwen. Amerikaanse senaat aanvaardt belastingverlaging De Amerikaanse senaat heeft het wetsontwerp op een belas tingverlaging van. 11,5 miljard dollar aanvaard en doorgezon den naar het Witte Huis. Dins dag was het aangenomen door het Huis van Afgevaardigden. Alleen de handtekening van pre sident Johnson is nu nog nodig om de belastingverlaging een feit te laten worden. dat de Veiligheidsraad een reso lutie aanneemt die de kracht aan het garantieverdrag ontneemt. Het debat wordt vandaag voort gezet. Inmiddels zullen buiten de raad de pogingen om tot een op lossing van het conflict te ge raken, worden voortgezet. De voorzitter van de Turkse gemeenschapskamer op Cyprus, Rauf Denktash, heeft de Veilig heidsraad, waar op het ogenblik de kwestie-Cyprus aan de orde is, een brief gezonden. Daarin zegt hij dat sedert 21 december vorig jaar ruim achthonderd Turkse Cyprioten zijn gedood of gewond. De verhezen van deze bevolkingsgroep aan persoonlijke bezittingen schatte hij op zestig miljoen gulden, terwijl een kwart van hen geen dak boven het hoofd heeft en zonder werk is. Volgens Denktash wordt op Cy prus een „illegaal leger" ter sterkte van twintig- tot dertig duizend Grieks-Cyprioten ge vormd die uit het buitenland in gevoerde wapens krijgen. Dit gebeurt onder het mom van een dreigende invasie door Turkije, maar het werkelijke doel is de Turkse gemeenschap uit te roei en. De Turks-Cyprische leider be sluit zijn brief niet het vertrou wen wit ie spreken dat de Veilig heidsraad de eisen van dë Grieks- Cyprioten niet zai inwilligen. HONDEN BEWAKEN DE GRENS TUSSEN OOST EN WEST DUITSLAND Honden, die met een riem aan een horizontaal gespannen draad van 100 meter lengte zijn beves tigd bewaken de grens tussen Oost- en West Duitsland bij Steinstüken. Aartsbisschop Makarios, de president van Cyprus, heeft in een woensdag in de Franse hoofdstad gepubliceerd inter view verklaard, dat hij er „zeer ingenomen" mee zou zijn, wan neer president De Gaulle in de crisis om Cyprus zou willen be middelen. Hij had de correspon dent op Cyprus van „Le Monde" gezegd, dat de recente boodschap van het Franse staatshoofd aan premier Chroesjtsjov over Cy prus geen twijfel liet bestaan aan zijn verlangen naar een „werke lijk onafhankelijke republiek Cyprus". De Gaulle had volgens Makarios in het verleden wel voor heter vuren gestaan en was toen ook in staat gebleken juiste oplossingen te bewerkstelligen. Alle 28 bemanningsleden van de Panamese vrachtboot „Cis- soula" van 4499 ton zijn opge pikt door het Zweedse schip Hallaren" (6715 ton), nadat de Panamees dinsdagavond in het Kanaal in aanvaring was ge weest met een onbekend vaar tuig, dat is doorgevaren. De „Cissoula" heeft een lek opge lopen en is later door een Britse sleepboot op sleeptouw genomen. Het schip dat met de Panamees in aanvaring is geweest, is vol-* gens nadere berichten de 494 ton metende Zweed „Solklint". Deze werd aan de boeg bescha digd, maar kon de reis op eigen kracht vervolgen. De Philippijnen en Indonesië hebben een verzoek van Maleisië, besprekingen over het bestand op Borneo te openen, aanvaard. Zij lieten Thailand, dat als be middelaar in bet geschil om de jonge federatie Maleisië optreedt, weten dat hun ministers van Buitenlandse Zaken volgende week dinsdag naar Bangkok zul len komen. Het besluit werd ge nomen in Den Pasar op Balï, waar president Soekarno en zijn ambtgenoot van de Philippijnen, Macapagal, met hun ministers van Buitenlandse Zaken over Ma leisië van gedachten wisselen. Het Nederlandse bedrijfsleven zal meer initiatief moeten ont plooien, als bet in het kader van de E. E. G.-Iuilp aan Afrika vaste voet wil krijgen in de voormalige Franse gebieden, zo heeft de di recteur van het. E. E. G.-fonds voor ontwikkelingshulp aan de geassocieerde landen overzee, de Fransman Ferrandi, woensdag verklaard. Hij zei op een persconferentie in Den Haag, dat associatie van Nederlandse ondernemingen mot het bedrijfsleven in de betrokken landen de enige manier is om bij aanbesteding van E. E. G.-projec- ten aan bod te komen. De Fran sen ter plaatse hebben een enor me voorsprong doordat ze de lo cale omstandigheden kennen en reeds ingevoerd zijn, Uit de cijfers blijkt dat er in de afgelopen jaren slechts drie maal van Nederinadse zijde is in geschreven op een totaal van 255 aanbestedingen voor E. E. G.- projecten in de voormalige Fran se gebieden. Slechts één keer is een Nederlandse firma aan bod gekomen (bij de aanleg van een vissershaven te Abidjan) en dan nog in samenwerking met een plaatselijke onderneming. De heer Ferrandi sprak er zijn verbazing over uit, dat liet Ne derlandse bedrijfsleven, dat over al ter wereld zijn initiatieven zo krachtig ontplooit, niet veel meer moeite doet en veel meer in schrijft op aanbestedingen in Afrika, Het E. E. G.-foiids beschikte in een eerste periode van vijf jaar (1958—1962) over 581,25 miljoen dollar, waarvan het leeuwendeel, t.w. 51125 miljoen, in de voor malige Franse overzeese gebie den moest worden besteed. Ne derland heeft aan dit fonds 70 miljoen dollar bijgedragen en kon rekenen op 35 miljoen dollar voor projecten in Nederlandse overzeese gebieden. Dat was aan vankelijk alleen Westelijk Nw.- Guinea. Er is van dit bedrag 27 miljoen dollar over, die ten goe de 'komen aan Suriname dat in- VRIJDAG 28 FEBRUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 2.29 3.02 3.42 3.52 n.m. 2.51 3.27 4.07 4.17 ZON MAAN op onder op onder Febr. 27 7.33 18.14 18.08 8.00 28 7.31 18.16 19.24 8.22 E9 7.29 18.18 20.37 S.41 De minister van Cultuur van de Westduitse deelstaat Slces- wijk-Holstein, Edo Osterloh, die sinds dinsdag werd vermist, blijkt te zijn verdronken. Het mi nisterie van Justitie in Kie] deel de woensdag mee dat on het lük geen sporen van g well rijn aangetroffen. Het lijk van de 54-jarige minister werd woens dagmorgen door een voorbij- gangster in de haven van Kiel aangetroffen. Osterloh was een christen-de mocratisch politicus die bekend stond om zijn verzet tegen de nazi's. De politie vermoedt dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Osterloh was dinsdag na het ont bijt te voet op weg gegaan naar zijn ministerie. Hij was vorige week naar zijn werk terugge keerd, nadat hij enige tijd met ziekteverlof was geweest we gens overspanning. Dr. Werner Heyde, die werd beschuldigd van medeplichtig heid aan dc euthanasie-moorden I tijdens Hitier, heeft verscheidene jaren in Sleeswijk-Holstein ge woond, voordat hij zichzelf aan- gaf. Osterloh werkte toen mee aan de instelling van een parle mentaire commissie van de deel staat voor onderzoek naar de beschermers van Heyde, die door hun stilzwijgen de dokter in staat gesteld hadden onder valse naam aan verscheidene officiële instanties mee te werken. De commissie publiceerde later de pleegd, even voordat hij zou burgers die Heyde's ware identi teit kenden. Heyde heeft twee weken geleden zelfmoord ge pleegd, even voordat hij zou te- terechtstaan. middels bij de gemeenschap ge associeerd is, en de Nederlandse Antillen, wier associatie wacht op parlementaire bekrachtiging in enkele lidstaten. Volgens de Parijse correspon dent van „Het Parool" zou Don Carlos bij zijn geboorte twee na men hebben gekregen n.l. Hu- gues Charlos. Onlangs zou op verzoek van de familie de naam Hugues Charlos veranderd zijn in Char los Hugues. De rijksvoorlichtingsdienst was niet bereid hierop commentaar te geven, omdat het onderzoek van de zijde der regering nog niet beëindigd is. De naam Carlos zou in geen enkel document voorkomen, ook niet in het doopregister. De pastoor van de doopkerk van Don Carlos heeft inzage van de doopregisters geweigerd zon der toestemming van de ouders van Don Carlos. Wij laten dit bericht uiteraard voor rekening van de Parool correspondent. „De vier Duitse oorlogsmisda digers zijn nog steeds In de strafgevangenis te Breda. Er zijn de nodige voorzieningen getrof fen om ontvluchtingen te voor komen. De bewaking voldoet aan de te stellen eisen", zo heeft mi nister mr. V. Scholten (Justitie) in de Eerste Kamer meegedeeld. De vraag of er voor de rege ring ook een verantwoordings plicht bestaat, ook wanneer géén gratie wordt verleend, beant woordde de bewindsman beves tigend. Een dergelijke openbare verantwoording zal echter van geval tot geval moeten worden bezien. De minister wilde verder geen uitspraak doen over zijn beleidslijn, omdat dat vraagstuk, zo merkte hij op, thans gaat om individuele beslissingen. Eerder deze maand besloten de ministers van de drie landen tot een bestand op Borneo, waar troepen van de federatie gevech ten leverden met Indonesische in filtranten. Thailand werd aange wezen om toezicht op de naleving van het bestand uit te oefenen. Maleisië beschuldigde maandag Indonesië ervan dat het de over eenkomst niet naleefde en het sloot het luchtruim boven Bor neo. Het Indonesische persbureau Antara verspreidde eerder op de dag een verklaring waarin werd gezegd dat een nieuwe conferen tie in Bangkok geen zin zou heb ben, als deze beperkt zou blijven tot bespreking van bestandsaan gelegenheden. Een nieuwe hij- eenkomst kan slechts van nut zijn, als daar wordt gesproken over een politieke oplossing van de kwestie-Maleisië op grond van reeds door Indonesië en de Philippijnen naar voren gebrach te denkbeelden, aldus de Indone sische verklaring. Prinses Beatrix heeft woens dag een bezoek gebracht aan de Koninklijke Nederlandse Heide maatschappij, vergezeld van jonkvr. S. E. baronesse van Boet- zelaer, hofdame van de Konin gin. Prinses Beatrix, die van deze maatschappij beschermvrouwe is, heeft zich uitvoerig laten voor lichten over de werkzaamheden van deze instelling. Ze hoorde o.m. uiteenzettingen aan over de organisatie en de structuur van de heidemaatschappij; het ont werpen van recreatieplannen; de plattelandsvernieuwing met name wat de ruilverkaveling betreft; de problematiek van de hulpverlening in de ontwikke lingslanden en het inschakelen van eletronische hulpmiddelen bij werkzaamheden ten behoeve van cultuurtechnische werken, kunnen beginnen. Woensdag is te Moskou van welingelichte zijde vernomen (jat in totaal tien personen ter dood werden veroordeeld bij het pro ces tegen „speculanten", dat on geveer twee maanden geleden te Moskou is begonnen. Zes dei- negen personen, die dezer dagen ter dood werden veroordeeld, zouden Joden zijn. Vier beklaagden zouden ieder zestien jaar hebben gekregen, terwijl een tiental anderen tot gevangenisstraffen van verschil lende duur zouden zijn veroor deeld. De „speculanten" zouden wol len stoffen, die door de verpleeg den van een Moskouse inrichting voor geestelijk gestoorden wer den vervaardigd, ten eigen bate hebben verkocht, waardoor zij zich in vier jaar tijds weder rechtelijk een bedrag van drie miljoen roebel zouden hebben toegeëigend. De Amerikaanse ruimtevaar der John Glenn is woensdag in zijn badkamer uitgegleden, waardoor hij aan het hoofd ge wond werd. Met een hersenschudding is hij in een ziekenhuis opgenomen. Glenn, die voor de democra tische partij lid van de senaat wil worden, is in afwacthing van zijn ontslag uit de marine, om zijn verkiezingscampagne te President Paz Estensoro van Bolivia heeft in een woensdag te La Paz uitgegeven verklaring de terroristische aanslagen cue dins dag in de Boliviaanse hoofdstad zijn gepleegd, op krachtige wijze veroordeeld. Hij heeft de minis ters van Binnenlandse Zaken en Landsverdediging opgedragen 'n onderzoek in te stellen, waarvan de resultaten zullen worden ge publiceerd. „De schuldigen, on geacht wie dit zijn, zullen voor beeldig worden gestraft", aldus president Estensoro. De aanslagen betreffen een moordaanslag op de bevelhebber van de Boliviaanse luchtmacht, generaal René Barrientos Ortu- no, die uit een auto met een ma chinepistool werd beschoten en voorts dynamiet-aanslagen op de woningen van de minister van Arbeid en van de gouverneur van La Paz. De legerleiding heeft een ver klaring uitgegeven, waarin zij zegt geheel achter generaal Or- tuno te staan. Het leger is in staat van paraatheid gebracht, opdat snel kan worden opgetre den tegen terroristische aansla gen. Verscheidene personen, die er van worden verdacht bij de aan slag op generaal Ortuno betrok ken te zijn, werden gearresteerd. Zes van hen reden in een auto die geleek op de wagen van waaruit de generaal werd be schoten. Ortuno is opgenomen in het Amerikaanse militaire hos pitaal in het gebied van het Pa namakanaal. Zijn toestand is niet verergerd. Ook de Boliviaanse oppositie partijen hebben de aanslag op generaal Ortuno eensgezind ver oordeeld. Vice-president Juan Lechin heeft een verklaring uit gegeven waarin hij de regering van president Estensoi'o ervan beschuldigt geweld tegen haar tegenstanders te gebruiken. Hij legde er de nadruk op dat de aan slag op generaal Ortuno 24 uur vóór het tijdstip werd gepleegd waarop hij te Cochabamba tot kapdidaat voor het president schap zou zijn benoemd. Er zijn verscheidene betogin gen ten gunste van generaal Or tuno aangekondigd,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1