Frankrijk zet Engeland opnieuw de voet dwars M Overleg over lonen en prijzen RADIO DË KOCK Hoogwater Zon- en Maanstanden Persconferentie president Johnson HET WEER Weerbericht Tsarapkin over ontwapening Geruchten ©ver verloving van Prinses Irene worden tegengesproken Mr. Scfoyrmasiii paar Was^ln^on, dr. Bews naar New York SOCIAAL 1VSINSIVÜU1VS A.O.W. EN A.W.W. A WIE BI IC AN EN DOEN BEROER CP FRANSE OPENBARE MENING Moning van Noorwegen drie dagen naar Nederland SOEBANOR1Ó OVER MALEISIË Fnufieitng b$ abonnementi Terneuzea Dïweteur-FIooMredaeteur L van (Je Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smldswaï Telefoon 01150—2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct Losse nrs 10 ct DE VRIJE ZEEUW ZATERDAG 25 JANUARI 1964 20e Jaargang - No. 6132 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. 3. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie 2,40 Rubriek: Kleine Advertenties (géén fmndels- advertenttes)5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 et Kleine Advertenties bfl vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 3 uur. Voor het maandagnummer tot 10 uur v.m. De W. E. U.-ministerraad te Londen De Britse, vooral door Nederland gesteunde wens om tot een grotere politieke samenwerking te komen tussen de zes landen van de Europese Economische Gemeenschap en Engeland zal voor lopig niet gerealiseerd worden. Aangezien, zoals minister Luns vrijdagavond na afloop van de tweedaagse bijeenkomst van de Westeuropese Unie in Londen verklaarde, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Couve de Murville, zeker zijn medewerking aan die samenwerking tussen de zes en Engeland zou weigeren, werd deze kwestie op de agenda geplaatst voor de volgende bijeen komst, die in de tweede helft van april in Brussel wordt gehouden. Nederland had voorgesteld de permanente raad van de West europese Unie, bestaande uit de ambassadeurs van de zeven lan den, de mogelijkheden van een Uitbreiding van het politieke overleg te laten onderzoeken, waarvan de Britse minister van Buitenlandse Zaken, R. A. Butler, de belangrijkheid had onder streept. Om echter een breuk in de ministerraad van de W. E. U. tussen Frankrijk en de overige zes landen te vermijden, stelde minister Luns zelf voor deze kwestie nu niet verder te behan delen doch op de agenda van de volgende bijeenkomst te plaat sen. Dit waê overigens het enige politieke punt, dat vrijdag op de tweede en laatste dag van de W.E.U.-ministerraad werd be handeld. Besproken werden ver der economische kwesties zoals de komende onderhandelingen over internationale tariefverla gingen in het G A.T.T. in Gene ve de Kennedy-ronde en de komende wereldhandelsconferen tie, die onder auspiciën van de Verenigde Naties in maait even eens in Genève wordt gehouden. Bij de behandelingen van deze onderwerpen bleken de opvattin gen van de „zes'' en Engeland nogal uiteen te lopen. Zo noemde minister Butler het uitgangspunt van de E.E.G. voor de onderhandelingen in het G A.T.T. over industriële produk- ten „onaanvaardbaar", omdat daardoor de handel tussen de .,zes" en de andere Westeuropese landen teveel zou worden ge schaad.. Minister Butler verklaarde op een persconferentie na afloop van de bijeenkomst dat Engeland een verlaging van 50 procent voor een maximaal aantal pro- dukten wenst als resultaat van de Kennedy-ronde". Het E.E.G.- systeem is er echter op gericht een aantal produkten, waarvan de douanetarieven van de bij de onderhandelingen betrokken lan den te veel uiteenlopen, van een verlaging over de hele linie uit te zonderen. Het Belgische lid van de Euro pese Commissie van de E.E.G., J. Rey, die een toelichting had gegeven op het E.E.G.-standpunt, legde er de nadruk op, dat de Europese Commissie tot overleg over deze kwestie bereid blijft. In het communiqué, dat over de W.E.U.-conferentie werd ver- verstrekt, werd er bovendien de Politie contra plunderaars nadruk op gelegd, dat de E.E.G.- ianden en Engeland tijdens de Kennedy-ronde" zo nauw moge lijk contact met elkaar zullen on derhouden. Wat de tweede sector van de „Kennedy-ronde" - de landbouw- produkten betreft vroeg de Britse minister van Landbouw Soames, zich af, waarom de E.E.G. niet, zoals Engeland, be paalde garanties kan geven voor de invoer daarvan uit derde lan den. De vice-voorzitter van de Europese Commissie, dr. S. L. Mansholt, die de jongste beslui ten in de E E.G. op landbouwge bied had toegelicht, wees op de verschillen, die er tussen de Europese gemeenschap en Enge- 'and op het gebied van de land bouwpolitiek bestaan en op het feit, dat in het voorstel van de Europese Commissie voor de vaststelling van een gemeen schappelijke graanprijs voer de „zes" is uitgegaan van het hand haven van de invoer uit lan'den buiten de gemeenschap. Minister Butler verklaarde op zijn persconferentie, in antwoord op vragen hierover, dat „dit bij het ontbreken van garanties in ieder geval iets is". Bij de bespreking van de ko mende wereldhandelsconferentie van de geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden legde minis ter Luns de nadruk op het be lang, dat de Nederlandse rege ring hecht aan het slagen daar van. Een gemeenschaoDelijk standpunt van de zeven W.E.U.- Ianden jegens deze conferentie kon echter nog niet worden ge formuleerd, omdat Engeland wel bereid is tot bilaterale onderhan delingen met ontwikkelingslan den over de preferentie van hun exoortprodukten, doch niet tot het verlenen van een algemene preferentie. Minister Luns zei na afloop van de bijeenkomst in antwoord on vragen dat, na de eerste W E.U.-conferentie in „nieuwe stiil" in Den Haag, ook deze ver gadering had gebracht „wat wij er in positieve zin van konden vei-wachten". Hii legde er de na druk op, dat de besnrekingen „in een goede sfeer" waren ver lopen en dat de Franse houding „nositiever" was geweest dan in Den Haag. De Britse minister Butler, die r's voorzitter ontrad. noemde de conferentie „levendiger" dan in Den Haag. llllllllllÉllÈ! Tegen tien over acht vrijdag avond is in het nieuwe gebouw van de Directie van de Arbeid te Voorburg het overleg begonnen over lonen en prijzen tussen een delegatie van het kabinet en het vrijwel voltal'ige bestuur van de Stichting van de Arbeid. Het be raad wordt ook gevolgd door mr. R. J. Erdbrink, voorzitter van het college van rijksbemidde- laars, en de secretarissen van de Stichting van de Arbeid, dr. P. S. Pels en mr. Engel. De delegatie van het kabinet bestond uit ministers Velkamp, Andriessen, Witteveen, Biesheu vel, Bogaers en Toxopeus en staatssecretaris J. F, G. M. de Meijer. Bij de bestuursleden van de Stichting bevond zich de heer C. J. van Mastrigt, voorzitter van het C.N.V., die, na de vele verga deringen welke hebben geleid tot het Mammoetakkoord, enige tijd buiten gevecht gesteld is ge weest. Voor he Verbond van Ne derlandse Werkgevers, dat niet is vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting, nam de heer H. J. de Koster, voorzitter van dat verbond, aan het overleg deel. Te ruim halftien kwam de de legatie van het kabinet uit de ver gaderzaal om zich afzonderlijk te beraden. Na een beraad van ongeveer drie kwartier keerde de delegatie uit het kabinet in de vergaderzaal terug. Om kwart over elf was het be raad voor deze dag afgelopen. Volgende week vrijdag, dezelfde tijd en zelfde plaats wordt het voortgezet. Vóórdat de delegatie van het kabinet een persconferentie gaf, die om vijf vóór half twaalf be gon, verifaarde drs. D. Roemers, voorzitter van het N.V.V., dat de werknemersorganisaties hebben uitgesproken, dat zij bereid zijn het beleid, zoals tot nu toe door de Stichting van de Arbeid is ge voerd, voort te zetten. Ir. J. Bosma, optredend voor 't Centraal Sociaal Werkgevers verbond, verklaarde o.m., dat de vakcentralen en de industriële werkgevers het vrij eens waren. Een beeld van de roerigheden in Dar-es-Salaam in Tangan yika na de muiterij van enkele dagen geleden: politie schiet op plunderaars, die een wa renhuis leeg halen. De naam van deze winkel, de „Uhuru- shop", betekent „onafhanke lijkheids-winkel" ZATERDAG 25 JANUARI v.m. n.m. Breskens 10.35 11.10 Terneuzen 11.10 11.45 Hansweert 11.50 12.25 Walsoorden 12.35 ZONDAG 26 JANUARI v.m. n.m. Breskens 11-25 11.50 Terneuzen -12.25 Hansweert 0.40 1.05 Walsoorden 0.50 1.15 MAANDAG 27 JANUARI v.m. n.m. Breskens 0.12 12.48 Terneuzen 0.47 1.23 Hansweert 1.27 2.03 Walsoorden 1.37 2.13 De Russische afgevaardigde naar de ontwapeningsconferentie in Genève, Tsarapkin, heeft vrij dag na afloop van een bijeen komst tegenover depers ver klaard, dat hij nooit had gezegd, dat er geen discussie over het vraagstuk van de verdere ver spreiding van kernwapens zou kunnen zijn, zolang de Verenig de Staten niet zouden afzien van hun plan voor een multila terale kernmacht in NAVO-ver- band. De Rus zei, dat het Amerikaan se plan wel een hinderpaal is voor het bereiken van een over eenkomst tegen een verdere ver spreiding van kernwapens. De Sowjet-Unie was volledig bereid een dergelijk akoord te onder tekenen. Tsarapkin herinnerde er aan, dat Frankrijk en Enge land tegen het Amerikaanse plan zijn gekant. Als doel van het plan zag' hij hetbrengen van West-Duitsland op de weg naar kernbewapening. In antwoord op vragen zei de Russische afgevaardigde, dat de Sowjet-Unie vasthoudt aan haar opvatting, dat het instellen van waarnemingsposten tegen ver rassingsaanvallen gepaard moet gaan met een vermindering van de strijdkrachten in Europa en met de afspraak dat West-Duits land geen kernwapens krijgt. Op de vergadering van vrijdag spraken o.a. de afgevaardigden van Roemenië en Bulgarije, resp Dumitrescu en Loekanov. Zij waren van oordeel, dat het Wes ten zich nu over de Russische voorstellen moet uitspreken. De Nigeriaanse vertegenwoordiger Obi vond, dat er de voorstellen van Oost en West ter voorko ming van verrassingsaanvallen in de grond veel met elkaar ge meen hebben. De volgende vergadering zal volgende week dinsdag worden gehouden. Berekeningen hebben aange toond, dat het gemiddelde van de contracten, die tot nu toe zijn af gesloten (omvattende ongeveer 385.000 werknemers), exclusief de differentiatie die er nog niet is, ongeveer schommelt tussen de 11 en 12 Gehoopt wordt dat de rest van de contracten ongeveer op hetzelfde niveau zal kunnen worden gehouden als dat van de contracten, dir.- ,1 zijn afge sloten. 1 Het kabinet had gisteravond graag iets concreets willen horen van de kant van werkgevers en werknemers, maar, aldus ir. Bos ma, dat is natuurlijk moeilijk om dat men niet weet hoe het in de praktijk zal werken. In de komende dagen zullen par tijen nader overleg plegen. De secretaresse van Z. K. H. Prins Bernhard, mej. C. Gilles, heeft gistermiddag desgevraagd hardnekkig de ronde doende ge ruchten tegengesproken, dat H. M. de Koningin en de Prins binnenkort de verloving zullen bekend maken van hun dochter Irene met een Spaanse edelman. De geruchtena, vorige week opgedoken in Spanje naar aan leiding van het bezoek aan dit land door H. K. H. Prinses Irene, worden officieel ontkend. Ten paleize zei men gistermiddag dienaangaande: „De wens is de vader van de gedachte". Het Britse persbureau Reuter meldde gistermiddag uit Madrid, dat ook daar geen bevestiging van persberichten is te verkrij gen over een aanstaande verlo ving van de op een na oudste Nederlandse Prinses. Prinses Irene is donderdag per vliegtuig in" Madrid aangekomen na bezoeken aan Sevilla en Bar celona. Volgens het Reuterbe- richt is zij sedert haar aankomst in Snanje nergens vergezeld ge worden door iemand, die als mo- geliike „partij" kan gelden. Bo vendien scheen de Prinses geen uitvoerige contacten te hebben onderhouden met figuren uit hogere Spaanse kringen. Binnenkort is de benoeming te verwachten van mr. C. W. A. Schurmann, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur, laatstelijk permanent vertegen woordiger van het koninkrijk bij de Verenigde Naties in New York, tot Hr Ms buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Washington. Ook is binnenkort de benoe ming te verwachten van dr. J. G. de Beus, laatstelijk Hr. Ms bui tengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Canberra, tot permanent vertegenwoordiger van het koninkrijk bij de Ver. Naties. Prins Rertil's bezoek aan Soestdijk Prins Bertil van Zweden, die donderdagmiddag in Nederland is gearriveerd om later op de dag het nieuwe kantoor van de Zweeds-Nederlandse Kamer van Koophandel in Den Haag offi cieel te openen, heeft vrijdag ochtend ongeveer twee uur op naleis Soestdijk vertoefd, waar hij is ontvangen door H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Bern hard. Kort na het middaguur keerde hij per auto naar Den Ha-'g terug, vanwaar hij naar Schip hol is vertrokken voor zijn terug keer naar Zweden. Na een kort bezoek aan Ne derland is gistermiddag om vijf uur prins Bertil van Zweden van Schiphol naar Londen ver trokken. De reis van de Zweedse prins naar Londen heeft een privé karakter. Minister Veldkamp vertrouwt, dat de op hem uitgeoefende aan drang tot een spoedige totstand brenging van een sociaal mini mum A. O. W. en A. W. W. voor de Sociaal Economische Raad (S E. R.) mede een stimulans zal zijn om spoedig zijn advies over dit vraagstuk uit te brengen. Ge zien de urgentie van het vraag stuk heeft de minister bij de S. E. R. op spoed aangedrongen. Minister Veldkamp, die dit de Eerste Kamer heeft meegedeeld, voegt hieraan nog toe, dat ver hoging van de A. O. W.-uitkerin- gen tot een sociaal minimum een voorname plaats in het re geringsbeleid heeft. Spoedig na ontvangst van het S. E. R.-advies terzake zullen voorstellen worden uitgewerkt. Vooruitlopend op dit advies kan niet tot uitwerking Het „Comité van een miljoen", een Amerikaanse organisatie die tegen toelating van" communis tisch China tot de Verenigde K heeft vrijdag in twee Parijse kranten een beroep ge daan op de Franse openbare me ning, „zich met ens te verzetten tegen alle maatregelen die de macht en het prestige van com munistisch China vergroten en dus schade toebrengen aan onze gemeenschappelijke belangen en aan de belangen van de vrije mensen in de gehele wereld." (Adv.» Noordstraat 102 Terneuzen Telefoon 3128 Het comité had zich bij de op richting tot doel gesteld, een mU- ioen handtekeningen te verzame len van Amerikanen die toena- h'ng van Peking tot de V. N. af keuren. tïW zijn een-en-een kwart miljoen handtekeningen geworden. Ere-voorzitter is oud ambassadeur Joseph C. Grew en in het bestuur hebben verschei dene leden van het Amerikaanse congres zitting. JAPAN GAAT AFRIKAANSE MENING PEILEN De Japanse vertegenwoordi ger bij de Verenigde Naties, Aki- ra Matsui, gaat volgende maand een reis van drie weken door Afrika maken om de meningen van de Afrikaanse leiders te peilen aangaande het Franse voornemen, communistisch Chi na te erkennen. Volgens het Japanse persbu reau Kiodo zal de kwestie-China opnieuw een der belangrijkste zaken zijn die tijdens de negen tiende zitting van de algemene vergadering der V. N. aan de orde zullen zijn. Frankrijk zou dan waarschijnlijk voor toelating van China tot de V. N. stemmen. Bij deze stemming zullen de Afrikaanse landen groot gewicht in de schaal leggen. (In de laat ste zitting van de V. N. werd de motie om Peking toe te laten met een geringe meerderheid verworpen.) De moord op Belgische priesters in Kongo Eén van de negen nonnen, die donderdag naar Kikwit, de hoofdstad van de Kongolese pro vincie Kwiloe, waren gevlucht, heeft verteld hoe zij op hun missiepost Kilembe door dorpe lingen werden aangevallen. De post werd bestormd door met kapmessen, speren en ouder wetse geweren gewapende ne gers. „Zij hakten drie priesters met hun messen tegen de grond. Toen zij weg waren hebben wij de priesters begraven", bracht de non snikkend uit. President Kasavoeboe heeft in het betrokken gebied de nood toestand afgekondigd. Gewapen de benden, die naar men zegt gevormd zijn door een vroegere medestander van separatist An- toine Gizenga, vallen regerings posten, industriële vestigingen en plantages aan. Volgens de Belgische ambas sade in Leopoldstad wordt, af gezien van de drie vermoorde priesters, in Kilembe een vierde geestelijke vermist. In Tsjikapa, waar een missie hoofdkwartier is gevestigd, zijn Nigeriaanse militairen van de Verenigde Naties aangekomen om er een basis te vormen van waaruit zij acties kunnen on dernemen. Een Amerikaans hefschroef- vliegtuig haalde gisteren negen mensen van een Amerikaanse missiepost in Kandale, dat 155 kilometer ten zuidoosten van Kikwit ligt. De post was platge brand. Volgens radioberichten wordt Kandale door jeugdben den geterroriseerd. President Johnson heeft don derdagavond op een informele persconferentie gezegd dat de Verenigde Staten bereid zijn met Panama aan tafel te gaan zitten om elk onderwerp dat aan beide kanten naar voren kan komen te bespreken. Hij zei dat de Ver. Staten dat willen doen dertig da gen nadat de betrekkingen tus sen beide landen zijn hersteld. Beide regeringen zullen dan vrij elk onderwerp te berde kun nen brengen en elk standpunt kunnen innemen dat zij wensen, en de Ver. Staten zullen dan alle praktische oplossingen voor prak tische vraagstukken die in goed vertrouwen gesteld worden, over wegen. Johnson zei dat de Ver. Staten geen enkele voorafgaande voor waarde hebben gesteld voor de hervatting van vreedzame be trekkingen met Panama en zich ook niet hebben voorgesteld wat nieuwe besprekingen zullen op leveren. Hij sprak de hoop uit dat Panama eenzelfde houding kan aannemen. Ophalen van re cente en oudere gebeurtenissen betreffende het Panamakanaal dient nergens toe, zei hij. Er zijn buitensporigheden en fouten zo wel door Panamezen als Ameri kanen begaan. Dat heeft aan bei de zijden nodeloos en tragisch verlies van mensenlevens gekost, aldus de Amerikaanse president. De verklaring van de Ameri kaanse president werd later door de Panamese ambassadeur bij de organisatie van Amerikaanse staten, Miguel Moreno, „deels constructief, deels betreurens waardig" genoemd. Met dat „be treurenswaardig" doelde hij op een zinsnede waarin Johnson zei, dat de Amerikaanse troepen in de kanaalzone zich teweer had den moeten stellen tegen agres sie. Moreno zei: „Deze passage geeft de indruk, dat president Johnson niet volledig op de hoog te is met de gebeurtenissen, die zich in Panama hebben voorge daan, want hoe zouden scholie ren agressie kunnen plegen tegen de militaire politie?" Amerikaanse ambtenaren zei den donderdagavond, dat presi dent Johnson eerst de concrete voorstellen van Panama voor een herziening van het kanaalverdrag wil kennen alvorens een besluit te nemen over eventuele onder handelingen over dit verdrag. ZON MAAN op onder op onder 25 8.32 17.13 13.40 5.05 26 8.30 17.15 14.28 6.21 27 8.29 17.17 15.28 7.28 28 8.28 17.19 16.40 8.22 29 8.26 17.20 17.57 9.03 30 8.25 17.22 19.15 9.34 31 8.23 17.24 20.32 9.59 van voorstellen worden overge gaan, aldus de bewindsman. Al leen al om technische redenen zal het niet mogelijk zijn met het optrekken van deze uitkeringen te beginnen vóór 1 januari 1965. De minister die o m. nog opmerkt niet te beschikken over cijfer materiaal waaruit zou kunnen blijken dat de recente prijsstijgin gen de A. O. W.-trekkers en an dere vergelijkbare groepen zwaarder getroffen hebben dan de rest van de bevolking, heeft de Kamer meegedeeld te menen thans nog geen uitspraak te moe ten doen over het vraagstuk van de medefinanciering van de op trekking van de A. O. W., en A. W. W. uit de algemene midde len. De koning van Noorwegen, Olaf V. za1 op zijn verzoek en op uitnodiging van Koningin Julia na en Prins Bernhard op 9,10 en 11 september een statiebezoek aan Nederland tav«gei;. Dit heeft een woordvoerder van het minis terie van Buitenlandse Zaken in Den Haag meegedeeld. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soeban- drio, heeft donderdag op een massabijeenkomst van 10.000 jon geren in Djakarta verklaard dat Indonesië zijn confrontatiepoli tiek tegen Maleisië zal voortzet ten om de volken van Singapore, Malakka en Noord-Borneo wer kelijke onafhankelijkheid te ver lenen. Dr. Soebandrio zei dat in de overeenkomst van Manilla tussen Malakka, de Philippijnen en In donesië vorig jaar was vastge legd op welke manier Maleisië moest worden gevormd. President Soekamo heeft deze overeenkomst ondertekend en In donesië zal niet toestaan dat deze handtekening door de kolonialis ten wordt genegeerd, zei Soeban drio. „Het staat aan de toenkoe de overeenkomst van Manilla na te komen" zei hij. Op de bijeenkomst van donder dag verklaarde ook president Soekarno dat „de confrontatie zal doorgaan. De taktiek mag ver anderen, maar de confrontatie gaat door". Soekarno sprak niet over de overeenkomst van Ma nilla of het bestand in Noord- Borneo. Dezelfde temperaturen Het K.N-M.I. deelt mede: Boven Ierland ligt een hoge- drukgebied, dat maar weinig van plaats verandert. Aan de noord kant daarvan trekt over Scan dinavië een depressie naar het oost-zuidoosten. Het front hier van was vrijdagavond boven de Noordzee aangekomen. Het zal vandaag enkele verspreide buien veroorzaken, maar vooral aan de achterkant ervan zijn ook op klaringen te verwachten. De wind kan in de nabijheid van het front tijdelijk tot matig of krachtig toenemen. De rich ting van de wind zal daarbij in hoofdzaak noordwestelijk zijn, zodat de temperaturen in de middag op ongeveer hetzelfde niveau, zullen blijven. medegedeeld door het K.N.MJ., geldig tot hedenavond. Dezelfde temperaturen Nu en dan opklaringen maar ook plaatselijk een bui. Matige tot vrij krachtige aan de Wad- denkust tijdelijk krachtige wind tussen noordwest en west. Onge veer dezelfde temperaturen als vandaae.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1