MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN TREFT PRIJSMAATREGELEN De Geneefse ontwapeningsconferentie hervat RADIO DË KOCK DE PLANNEN VAN JOHNSON ZORG OM ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN DE E.E.G. Wserfeeri©Sit TSJOE NAAR PARIJS? HET WEER Hoogwater Zob- en Maanstanden Persconferentie van Oe Thant WOENSDAG 22 JANUARI 1964 20e Jaargang No. 6129 Zware straffen voor heroine- smokkelaars De Shell in Djakarta Ptankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smldswaï Telefoon 01150—2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs ƒ6.— per Kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 et. Losse nrs 10 ct. DE VRIJE ZEEUW Uitgeefster N.V. V/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; mfnlmura per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer tot 10 uur v.m. President Johnson heeft dinsdag voorgesteld, dat de Verenigde Staten, de Sowjet-Unie en hun wederzijdse bondgenoten de moge- gelijkheid onderzoeken om te komen tot een „bevriezen van het aantal en de typen van de strategische kernraketten voor aanvals- en verdedigingsdoeleinden". De Amerikaanse president deed dit in een boodschap aan de ontwapeningsconferentie die dinsdag haar werkzaamheden in Genève hervatte. De president was van oordeel, dat de conferentie in een sfeer van hoop haar werk voortzet. De aankondiging van de regeringen van de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten, dat zij de militaire uitgaven zij het in bescheiden mate zouden verminderen, had de atmosfeer verbeterd. Johnson somde vijf punten op, ten aanzien waarvan zijns in ziens op de conferentie overeen stemming kan worden bereikt. Behalve het genoemde punt be treffende kernraketten noemde de president een verbod om met geweld te dreigen of geweld te gebruiken, rechtstreeks of indi rect, hetzij door agressie, onder mijning of het klandestien ver schaffen van wapens, teneinde grenzen te wijzigen of zijn macht over andere gebieden uit te brei den door het bestaande gezag op zij te schuiven. Een ander punt betrof een overeenkomst om onder toezicht de produktie van splijtbaar ma teriaal voor oorlogsdoeleinden te staken. Intussen waren de V.S. bereid, op basis van wederkerig heid tot vermindering van deze produktie over te gaan. een eer ste stap in deze richting hadden de V. S. al gedaan. Tenslotte zou, volgens presi dent Johnson, overeenstemming kunnen worden bereikt over een niet verdere uitbreiding van het aantal landen met kernwapens. De z.g, kernmogendheden zouden akkoord moeten gaan met een geleidelijke controle op het ge bruik van kernmateriaal voor J vreedzaam gebruik. Ook zou men moeten komen tot een algeheel verbod op het nemen van kern proeven. „Elk van de voorgestelde stap pen is belangrijk voor de vrede. Voor geen enkel punt is het on mogelijk om tot een overeen komst te komen", aldus de presi dent. „De V.S. zijn bereid op deze gebieden tot duidelijke overeenkomsten te komen. Ook willen zij elk ander redelijk voorstel in overweging nemen", aldus de president in zijn bood schap. De ontwapeningsconferentie kwam voor de 157ste maal bij een, na sinds 29 augustus op re ces te zijn geweest. De Canadese afgevaardigde, generaal Burns, was voorzitter. De N.V.-onder-secretaris voor ontwapeningszaken, dr. Protitch, las een boodschap van secr.-ge- neraal Thant voor. Daarna be gon het debat achter gesloten deuren. Vóór het begin van de bijeen komst had de Russische delega tieleider, Tsarapkin, verklaard, dat hij hoopvoller was gestemd dan bij vorige zittingen. „Er is sprake van een duidelijke ver mindering van de spanning in de wereld", aldus de Rus. De Amerikaanse afgevaardig de William Foster zei na het voorlezen van de boodschap van president Johnson, dat zijn dele gatie haar pogingen zou verdub belen om stap voor stap tot be ëindiging van de bewapenings wedloop te komen. De Britse vertegenwoordiger Peter Thomas was van oordeel, dat men niet moet trachten fun damentele vraagstukken, zoals dat inzake verificatie, op te los sen, doch zijn krachten moet con centreren op het elimineren van de middelen om kernladingen naar hun doel te brengen. Thomas, die minister van Staat voor Buitenlandse Zaken is, bracht eerder gedane Britse voorstellen voor de vorming van kleine commissies van deskundi gen en afgevaardigden weer te berde. De Russen hebben tot dusver van deze voorstellen niets wil len weten. Volgens Thomas zou den de vertegenwoordigers van Zweden, de Verenigde Arabische republiek en Brazilië wel voor de instelling van dergelijke klei ne commissies voelen. Tsarrapkin zei dat men in de eerste plaats moet ijveren voor eliminering van het gevaar van een kernoorlog. Hij pleitte voor instelling van een kernwapen- vrije zóne in Noord- en Midden- Europa en op de Balkan. Alle wegen naar het verkrijgen van kernwapens zouden moeten wor den afgesloten, „Ook de geheime zijwegen". Volgens Westelijke waarnemers doelde de Russische afgevaardigde hierbij op de voor gestelde multilaterale kern macht. Het Russische plan voor een niet-aanvalsverdrag tussen de landen van de N.A.V.O. en de leden van de verdragorganisaties van Warchau achtte hij noodza kelijk voor het machtsevenwicht en de algemene stabiliteit. Vol gens Tsarapkin had het Westen bij het overleg over het gedeel telijke stopzetten van de kern- Droeven al voor een deel met het Russische plan ingestemd. BOODSCHAP VAN OE THANT Secretaris-generaal Oe Thant van de Verenigde Naties heeft in een boodschap aan de deelnemers aan de ontwapeningsconferentie te Genève verklaard, dat de steeds groter wordende ontspan ning tussen Oost en West en de eerste stappen die verleden jaar in de richting van ontwapening werden gemaakt de hoop op meer ontwapeningsovereenkom sten wettigen. Oe Thant zegt verder in zijn boodschap, die op de openingsbij eenkomst werd voorgelezen door de Zuid-Slaviër dr Protitsj (on der-secretaris voor ontwapening van de Verenigde Naties), dat deze hoop versterkt is door de re cente unilaterale besluiten van de Verenigde Staten en de Sow jet-Unie om hun defensiebegro tingen, strijdkrachten en bewape ning in te krimpen. „Als de vor deringen van het afge'open jaar zich in dit nieuwe jaar voortzet ten, kunnen toekomstige genera ties wellicht op 1963 terugblikken als het jaar dat een keerpunt in de betrekkingen tussen de mo gendheden teweegbracht", aldus de boodschap. Een Amerikaanse rechtbank heeft maandag elf lieden, die de vorige maand schuldig waren be vonden aan heroïnesmokkel voor een bedrag van 100 miljoen dol lar, veroordeeld tot gevangenis straffen van zeven tot twintig jaar. Volgens de openbare aan klager bevinden zich onder hen „belangrijke figuren uit de Cosa Nostra" (de Amerikaanse onder- wereldorganisatie). De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, heeft dinsdag op een persconfe rentie gezegd aan Zuid-Afrika verzocht te hebben aan de com missie van deskundigen, die het apartheidsvraagstuk moet be studeren in het kader van de resolutie van de Veiligheidsraad, alle medewerking te verlenen. Na de Arabische topconferen tie was hij minder ongerust over de toestand in het midden-Oos ten, dan enige weken tevoren. Oe Thant zei het niet „nuttig" te oordelen de uitnodiging van de Portugese regering voor een bezoek aan Angolo en Mozambi que aan te nemen, Op de vraag naar de even tuele gevolgen voor de Ver. Naties van de erkenning van communistisch China door Frank rijk, zei Oe Thant, dat hij het „zeer moeilijk en zeker zeer delicaat vond" zich uit te spreken over de buitenlandse politiek van een land. Hij zei dat het zeer moeilijk is de feiten betreffende de Chinese volksrepubliek te kennen. President Johnson heeft maan dagavond gezegd, dat het eerste jaar van de oorlog tegen de ar moede in de Verenigde Staten een bedrag van 300 miljoen dol lar zal vergen. Het Witte Huis maakte later bekend, dat John son begin volgende maand een speciale boodschap aan het con gres zal zenden waarin de voor stellen voor de strijd tegen de armoede zijn vervat. De Amerikaanse president wil zelf wat de bezuiniging in de regeringsuitgaven betreft het voorbeeld geven -en tracht, het bedrag dat voor de elektrische verlichting van het Witte Huis wordt uitgetrokken te laten be snoeien. Dit is een bedrag van enkele duizenden dollars per maand. Johnson zei maandag avond tot een groep ambtenaren van het begrotingsbureau, dat zij alle onnodige uitgaven op alle regeringsdepartementen, ook het Witte Huis, moeten laten schrap pen. Robert Marjolin, vice-voorzitter van de E.E.G.-commissie, heeft dinsdag in een jaaroverzicht voor het Europese parlement ernstige zorg uitgesproken over de economische ontwikkeling in de Euro pese Economische Gemeenschap. Hij gaf een somber beeld van de inflatoire ontwikkeling in de gemeenschapslanden en kon daarbij alleen ten aanzien van West-Dnitsland een uitzondering maken. Er is sedert 1960-'61 een pro ces van overbesteóing gaande, zo zei hij, met snelle stijging van de invoer en een snellere stijging prodüktiekost-en dan in de ande re grote industriestaten. De con currentiepositie van de gemeen schap is ernstig verzwakt en men merkt het alleen niet omdat de verzwakking vcrzlu ierd wordt door de gunstige wereldconjunc tuur. Zij zal echter onaangenaam duidelijk aan de dag kunnen tre den als de wereldeconomie zou stagneren. In zijn overzicht over de ont wikkeling in de zes gemeen schapslanden verklaarde Marjo lin ten aanzien van Nederland dat voor dit jaar een stijging van de loonsom met 15 a 18 in vergelijking met vorig jaar moet worden verwacht en prijsstijgin gen van 6 tot 7 De lopende rekening op de betalingsbalans, die in 1963 nog een overschot van 110 miljoen dollar vertoonde, zal in 1964 naar een tekort van circa 160 miljoen dollar kunnen omslaan, Marjolin meende dat er voor eerst nog wel geen rede was voor bezorgdheid ten aanzien van, de ontwikkeling in Nederland, docli de plotselinge ommekeer in het Nederlandse beleid op het gebied van de inkomens hield toch ern stige gevaren voor de groei van de economie in een verder ver wijderde toekomst in. Het is duidelijk, zo zei hij, dat de Nederlandse economie alleen haar evenwicht zal hervinden als na de aanpassing aan de loonsverhogingen, waartoe on langs wei'd besloten, de stijging van de produktiekosten en de totale vraag binnen redelijke grenzen worden gehouden. Hij legde er de nadruk op dat dit primair moest worden nage streefd door beperking van de overheidsuitgaven. Die beperking zou van directe invloed zijn op de totale vraag en minder nega tief dan andere maatregelen (ten aanzien van bankkrediet en dis conto) doorwerken op investerin gen ter verbetering van de pro- duktiekosten in Nederland, die, aldus Marjolin, in de loop van de laatste jaren achter is gebleven Het ministerie van Economische Zaken heeft gecon stateerd, dat in verschillende sectoren van het bedrijfs leven in overeenstemming met het prijsakkoord wordt gehandeld, maar dat in sommige gevallen tegen de af gesproken regels wordt gezondigd. De minister van Economische Zaken heeft zich daarom genoodzaakt ge zien prijsmaatregelen te treffen ten aanzien van bejaar denoorden, dekens, handbreigarens, tandtechnische werkstukken, dakpannen, rijwielstallingen en het onder houd van kantoormachines. Voorts zullen op verzoek van het ministerie van Economische Zaken de leden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmiacie bepaalde inmiddels gestegen prijzen matigen, terwijl ook van de zijde der Nederlandse Brouwe rijen is toegezegd, dat men zijn prijzen zal aanpassen aan de wen sen van het ministerie. De recente bierprijsverhoging van 2 en 3 cent resp. per fles en per pul zal worden teruggebracht tot resp. 1 en 2 cent. Het ministerie van Economi sche Zaken zegt in het commu niqué, waarin deze prijsmaat regelen worden medegedeeld, dat passende maatregelen zullen worden genomen, indien bij het onderzoek naar de prijsontwik keling, dat het ministerie op in tensieve wijze zal voortzetten, mocht blijken, dat ook in andere sectoren te veel in rekening wordt gebracht. „Niet toegestaan kan worden, dat door een te ge ringe discipline in bepaalde branches de doelstellingen van het prijsbeleid in gevaar zouden worden gebracht". Het ministerie roept daartoe de medewerking van het gehele bedrijfsleven in. Naar de mening van de minis ter van Economische Zaken kun nen ook de consumenten bijdra gen tot het slagen van het prijs beleid door bij hun aankopen zoveel mogelijk prijsbewust te handelen. Door prijzen van verschillende leveranciers te vergelijken, zegt het_ ministerie, zal vaak blijken dat' voordeliger aankopen moge lijk zijn. De. prijsvergelijking wordt soms bemoeilijkt door grote aantallen prijzen, verschil- Iende gewichten, hoeveelheden e.d. Het departement van Eco nomische Zaken heeft zich reeds verbinding gesteld met de CHROESTSJEF EN FIDEL CASTRO OP JACHT De Russische premier en partij leider Nikita Chroestsjef is tjjdens het weekeinde in het bos van Kalinin, een 150 kilometer van Moskou, op jacht geweest met zijn Cubaanse gast, Fidel astro. Terwijl Castro een uitbundige schapenwollen herdersmuts droeg tegen de kou, volstond zijn gast heer met een muts van grijs per- sianer lam. De gezichten stonden niet zo heel erg vriendelijk. De Indonesische regering heeft de vakverenigingensleden die hebben gepoogd het kantoor van de Shell in Djakarta over te ne men, laten weten dat hun actie onwettig was en dat het werk gewoon moet doorgaan. Dit standpunt van de regering werd naar voren gebracht op een bijeenkomst van vertegenwoor digers van de Indonesische rege ring en de directie van de Shell. De vakbeweging had verklaard dat de directie oo straat was ge zet cn dat de Shell in handen van de arbeiders was. Later deelde een woordvoer der van het actiecomité van de werknemers mee, dat men niet akkoord kon gaan met het ad vies van de overheid om het hoofdkantoor van de Shell weer aan de directie over te dragen. Rondom het gebouw zijn sterke wachtposten van de militaire- politie geplaatst. in vergelijking bij de andere E.E.G.-landen. In zijn algemene overzicht ver klaarde Marjolin dat tot 1962 de inkrimping van het overschot op de lopende rekening van de han delsbalans van de E.E.G. nog be schouwd kon worden als een bij drage aan het monetaire even wicht in de wereld. Dat is nu niet meer het geval. Het gevaar van een tekort is reëel geworden en dat terwij] de E.E.G. een overschot nodig heeft op haar uitvoer van overheids- en parti culier kapitaal op lange termijn en de hulp aan ontwikkelings landen te kunnen financieren. Ook in zijn algemeen overzicht (egde Marjolin de nadruk op de noodzaak van beperking van de overheidsuitgaven als middel ter bestrijding van de inflatie. De maatregelen, die tot op heden waren genomen, werden over het algemeen gekenmerkt door af wezigheid of ontoereikendheid van initiatieven op dit gebied. m consumentenorganisaties en de vakcentrales uit wier midden dienaangaande een suggestie was gedaan om te onderzoeken in hoeverre de prijzen doorzichti ger kunnen worden gemaakt en de prijsvergelijking voor het pu bliek kan worden vergemakke lijkt. Over de prijsmaatregelen wordt in het communiqué medegedeeld: De ministers van Economische (Adv.» Noordstraat 102 t Terneuzen Telefoon 3128 Zaken en Maatschappelijk Werk hebben een prijzenbeschikking voor bejaardenoorden afgekon digd. In een aantal gevallen is n.l. gebleken dat sommige van deze instellingen de prijzen be langrijk meer hebben verhoogd dan overeenkomt met de prijsge- dragsregels. Volgens de beschikking mogen de prijzen, die de bejaardenoor den in rekening brengen, voort aan niet meer dan 4 pet. liggen boven het niveau van 1 oktober 1963. De minister van Economische Zaken heeft voor dekens een margebeschikking afgekondigd, omdat bij de verkoop van deze artikelen te hoge handelsmarges worden berekend. De prijzenbe schikking houdt in, dat het be drag der geldmarge voor de han del ten hoogste 5 pet. hoger mag worden gesteld dan op 1 oktober 1963. Voor handbreigarens is een overeenkomstige margebesehik- king afgekondigd. Voorts keren de minister van Economische Zaken en de staats secretaris van Sociale Zaken zich met een maatregel tegen de prijs verhogingen voor tandtechnische werkstukken. Ook deze prijsver hogingen zijn aanzienlijk hoger dan aanvaardbaar kan worden geacht. De beschikking schrijft voor, dat de prijzen in deze sec tor ten hoogste 4 pet. boven het niveau van 31 december 1963 mogen liggen. De ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid hebben een prijzenbeschikking afgekondigd voor in Nederland vervaardigde dakpannen. In december 1963 had de minister van Economische Zaken zich in het overleg met de Vereniging van dakpannenfabri- kanten, gezien de situatie in deze bedrijfstak, de aanpassingsloons verhoging per 1 januari 1964 en stijging van grond- en hulpstof fen akkoord verklaard met een bepaalde verhoging van de dak- pannenprijzen met ingang van het nieuwe jaar. Inmiddels heeft een aantal fabrikanten in strijd met de afspraak, prijsverhogin gen doorgevoerd, die daar be langrijk boven uit gaan. Een prijsmaatregel kon daarom niet achterwege blijven. Ook de tarieven voor rijwiel stallingen zullen door een prijs maatregel voortaan aan een maximum gebonden zijn, omdat prijsverhogingen waren doorge voerd, die in strijd zijn met de regels van het prijsbeleid. Volgens de thans afgekondigde beschikking zullen bijvoorbeeld de dagtarieven voor het over dekt stallen van rijwielen niet hoger mogen zijn dan 17 cent. In de meeste gevallen zullen weekabonnementen niet meer dan lo cent, en maandabonne menten niet meer dan 25 cent in prijs mogen worden verhoogd. Voor onderhoud van kantoor machines gingen de prijsverho gingen eveneens aanzienlijk ver der dan geoorloofd is. De uitge vaardigde prijzenbeschikking voor deze onderhoudswerkzaam heden betekent, dat hiervoor in het vervolg maximaal 4 pet. meer in rekening mag worden ge bracht dan op 1 oktober 1963. medegedeeld door het K.N.M.l. geldig tot hedenavond. Lichte dooi Op vele plaatsen mist. Elders bewolkt. Overwegend droog, rne- Tsjoe En-Lai, eerste minister van China zal waarschijnlijk Pa rijs bezoeken alvorens naar Pe king terug te keren van zijn Afrikaanse tournee, zo wordt van gewoonlijk betrouwbare zijde te Bamako in Mali vernomen. De zegsman wil niet met name genoemd worden. Hij heeft in nauw contact gestaan met Tsjoe en zijn gezelschap toen zij op officieel bezoek in Mail waren. (Het bezoek heeft vijf dagen ge duurd en is gisteren geëindigd.) Omstreeks midden februari is de Afrikaanse reis van Tsjoe af gelopen. In Parijs deden berichten de ronde dat Tsjoe mogelijk een bezoek aan Frankrijk zal bren gen alvorens naar Peking terug te keren. In kringen die in nauw contact staan met de Franse re gering werd echter gezegd, dat tot dusver een dergelijk bezoek niet wordt overwogen. Men wees er in deze kringen op dat Tsjoe via Zwitserland naar zijn land terugkeert en men zei dat hij waarschijnlijk graag een Franse uitnodiging zou aannemen. MIST WIJKT NOG NIET Een krachtig gebied van hoge luchtdruk met in het centrale deel luchtdrukwaarden van meer dan 1040 mb., strekt zich van de Balkan via de Alpen naar Enge land uit. Met zwakke westelijke winden stroomde vochtige lucht van zee naar binnen, hetgeen aanleiding gaf tot een verdich ting van de reeds op vele plaat sen aanwezige mist. Hierbij lie pen de temperaturen tegelijker tijd op tot even boven het vries punt. Deze toestand ondergaat wei nig verandering. Het mistgebied heeft een grote omvang. Het reikt van Noord-Frankrijk en Engeland, via België en ons land tot over Noord-Duitsland. Ten zuiden ervan handhaafde zich in de drogere lucht de toestand met vorst, maar ten noorden ervan overheerst een algehele dooitoe- stand. Vooral in Scandinavië heerst voor de tijd van het jaar zacht weer onder invloed van met krachtige westelijke winden binnenstromende Oceaanlucht liggen de temperaturen tot op hoge noordelijke breedte, name lijk tot ver boven de poolcirkel, boven het vriespunt. rendeels dooi. zwakke wind. Lichte WOENSDAG 22 JANUARI v.m. n.m. Breskens 6.54 7.36 Terneuzen 7.29 8.11 Hansweert 8.09 8.51 Walsoorden S.19 9.01 DONDERDAG 23 JANUARI v.m. n.m. Breskens 7.59 8.43 Terneuzen S.34 9.18 Hansweert 9.14 9.5S Walsoorden 9.24 10.0S ZON MAAN op onder op onder 22 8.35 17.08 12.09 1.01 23 8.34 17.10 12.33 2.22 24 8.33 17.11 13.02 3.41 25 8.32 17.13 13.40 5.05 26 8.30 17.15 14.28 6.21 27 8.29 17.17 15.28 7.2S 28 8.28 17.19 16.40 8.22 V 1

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1