RADIO DE KOCX Minister-president Lefèvre waarschuwt de Belgische artsen Maatregelen ten behoeve van de Nederlandse mijnen HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Protesten tegen televisieuitzending «Zo is het toevallig ook nog eens een keer» Flonkering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150—2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maand 2,—; per week 48 et. Losse nrs 10 ct. DE VRIJE ZEEUW WOENSDAG 8 JANUARI 1964 20e Jaargang No. 6119 Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer tot 10 uur v.m. Minister-president Th. Lefèvre heeft maandagavond de Belgi sche artsen gewaarschuwd, dat zijn regering de hervorming van de ziekte- en invaliditeitswet on danks hun afwijzende houding zal doorzetten. „De regering is besloten de wet toe te passen, omdat dit zijn plicht is", zei hij in een toespraak voor radio en televisie. Premier Lefèvre hekelde scherp de oppositie van het over grote deel van de meer dan 10.000 praktizerende Belgische artsen, die in de nieuwe ziekte- en inva liditeitswet een aantasting zien van het medische beroep en het beroepsgeheim en zich verzetten CYPRUS Een drie personen tellende de legatie die de Turkse bevolkings groep van Cyprus zal vertegen woordigen op de komende confe rentie jn Londen over de toe komst van het eiland is dinsdag naar Ankara vertrokken voor voorbereidend overleg met de Turkse autoriteiten. De leider .van de delegatie, Rauf Denktasj, zei vóór zijn vertrek tot verslag gevers, dat vaste garanties nodig zijn voor de veiligheid van de Turks-Cyprische gemeenschap en dat men dit keer niet op mooie woorden zal afgaan. Volgens Denktasj zijn de laat ste cijfers van het aantal Turks- Cyprische slachtoffers van de on lusten van de vorige maand 99 doden, 154 vermisten en ongeveer 470 gewonden. Grieks-Cyprische functionaris sen hebben het aantal doden aan hun zijde op ruim 50 geraamd. Twee weken rust voor Nehroe De geneesheren van de Indi sche minister-president Nehroe hebben hem aangeraden voorlo pig algehele rust te nemen. Nehroe heeft nu al zijn afspraken voor onbepaalde tijd afgezegd. De dokters vinden dat Nehroe's bloeddruk de afgelopen weken wat aan de hoge kant is geweest. Zij schrijven dit toe aan door het werk van de premier ontsane spanningen. De doktoren spra ken de hoop uit dat Nehroe weer snel de oude zal zijn. De 74-jarige eerste minister heeft de openingszitting, op maandag j.l. van de jaarlijkse bijeenkomst van de regerende Congrespartij, die thans te Bhoe- baneswar, in de Indiase staat Orissa, wordt gehouden, niet bijgewoond. Tsjoe En Lai ook naar Soedan Het communistisch-Chinese persbureau Nieuw-China meldt dat de zich thans in Albanië be vindende eerste-minister der Chi nese volksrepubliek Tsjoe En-- Lai ook Soedan in het kader van zijn Afrikaanse reis zal bezoe ken. 1963: record-jaar voor Amsterdamse haven Zowel wat betreft het aantal aangekomen schepen als wat be- betreft de hoeveelheid aange voerde goederen, is 1963 voor de Amsterdamse haven een record jaar geweest. De vereniging „De Amsterdamsche Haven" heeft bekend gemaakt dat in het afge lopen jaar 8514 schepen de ha ven binnenliepen. De totale hoe veelheid aan- en afgevoerde goe deren bedroeg 14.300.000 ton. Het zeegaande goederenverkeer steeg met 2.100.000 ton, of ruim 17 procent t.o.v. 1962; de grootste toename die dit goederenver keer ooit heeft vertoond. Volgens de bekendmaking van „De Amsterdamsche Haven" is deze toename vooral veroorzaakt door de sterk groeiende aanvoer van massagoederen als kolen, ertsen, granen en petroleumpro- dukten. De aanvoer van stukgoe deren steeg echter ook: met 300.000 ton De stukgoedafvoer daalde met 200.000 ton, hetgeen men te wijten acht aan de toene mende goederenuitwisseling tus sen de Euromarktlanden buiten de zeehavens om. Het internationale binnen- scheepvaartvervoer van en naar Amsterdam nam met 1 miljoen ton toe, een opmerkelijke stijging omdat dit verkeer in de eerste drie maanden van 1963 t.o.v. overeenkomstige periode in 1962 met bijna 700.000 ton daalde ten gevolge van de strenge winter. Het internationale spoorweg verkeer steeg met 300.000 ton (30' procent) en het internationale wegverkeer met 170.000 ton (34 procent) Deze grote stijgingen werden voornamelijk geboekt tijdens de vorstperiode van begin 1963, toen trein en vrachtauto het binnen schip wel moest vervangen tegen de regelingen voor 't vast stellen van het honorarium. Hij sprak daarbij van „een bepaalde groep geneesheren, die aan de lopende band communiqués, be ledigende pamfletten en circu laires lanceert, waarin op ten dentieuze wijze hun zienswijze wordt uiteengezet". „Het verzekeringsstelsel is niet nadelig geweest voor de artsen. Sinds 1949 is hun aantal in België met 50 procent gestegen. Zij leven goed en dat verdienen zij", verklaarde de Belgische minister president. Hij betoogde, dat thans niet' kan worden gesproken van een conflict tussen de artsen en de regering, maar slechts van een verzet tegen de wet. De in de zomer van vórig jaar door het Belgische parlement goedgekeurde nieuwe stelsel voor ziekte- en invaliditeitsverze kering is op 1 januari van kracht geworden. Premier Lefèvre wees er in zijn rede op, dat de wet vele verbete ringen voor de verzekerden in houdt. Zo zullen de uitkeringen voor arbeidsonbekwaamheid aanzienlijk worden verhoogd, de ziekenhuiskosten volledig zijn ge dekt, een hogere terugbetaling worden gedaan voor dure ge neesmiddelen en de medische verzorging voor wezen, gepen sioneerden, weduwen en invali den met bescheiden inkomens kosteloos worden. Premier Lefèvre deed in zijn rede tenslotte een oproep tot de artsen, die „steeds nadrukkelijk hebben verklaard vol zorg te zijn voor hun patiënten", mede te werken' om de regering de wet te doen eerbiedigen. Hij voegde daaraan toe, dat de regering be reid blijft rekening te houden met de ervaringen, die in het eer ste jaar van de nieuwe regelin gen worden opgedaan. De Belgische federatie van me. dische genootschappen heeft dinsdag bekend gemaakt dat de Belgische artsen géén medewer king zullen verlenen aan de nieu we Gezondheidswet. De federatie deed deze mede deling in antwoord op een radio uitzending van eerste minister Lefèvre, waarin deze zei dat de regering had besloten de nieuwe wet in werking te doen treden. Mr. F. J. KRANENBURG Commissaris der Koningin in Noord-Holland Bij Kon. Besluit is mr. F. J. Kranenburg uit Den Haag met ingang van 1 februari a.s. be noemd tot Commissaris der Ko ningin in Noord-Holland. Mr. Kranenburg volgt dr. M. J. Prin sen op, die met pensioen gaat. Hij is lid van de P. v. d. A. Ferdinand Jan Kranenburg werd op 1 april 1911 in Tiel ge boren. Hij bezocht het gymna sium in Amsterdam en Leiden. Hij studeerde in Leiden rechten aan de Rijksuniversiteit, waar aan hij in'1934 zijn doctoraal examen aflegde. Van 1935 tot 1951 was hij advocaat en procu reur in Dordrecht en Rotterdam. In 1951 werd hij benoemd tot staatssecretaris van Oorlog. In 1958 nam hij ontslag als staats secretaris, waarna hij lid werd van de Tweede Kamer der Sta- ten-Generaal. Mr. Kranenburg was reserve ritmeester der cavalerie. Hij commandeerde in 1957 de tacti sche school der cavalerie. Voorts was hij voorzitter van een der Rotterdamse afdelingen van de Partij van de Arbeid, lid van de Rotterdamse en Haagse gemeen teraad en secretaris van de rqili- taire commissie van de Partij van de Arbeid. Mr. Kranenburg is ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Westberlijners keerden niet van bezoek aan Oost-Berlijn terug Drie inwoners van West-Ber- lijn, die gedurende Kerstmis en Nieuwjaar Oost-Berlijn bezoch ten, zijn niet teruggekeerd. Dit werd dinsdag door functionaris sen van het stadsbestuur bekend gemaakt. Eén van hen zou door de Oost- duitse politie zijn gearresteerd. De reden daarvoor was niet be kend. De tweede werd door Oost- duitse grenswachten gevangen genomen toen hij probeerde zijn broer naar W.-Berijjn te smok kelen. Het is niet bekend waar om de derde Westberlijner niet naar zijn woonplaats is terugge keerd. Huwelijk prinses Anne Marie en kroonprins Constantijn Blijkens een officiële bekend making van het Deense konings paar, zal het huwelijk tussen prinses Anne Marie en kroon prins Constantijn van Grieken land in januari 1965 in Athene worden voltrokken. ARGOUD West-Duitsland heeft in een nieuwe nota gereageerd op de Franse weigering de voormalige O.A.S.-leider ex-kolonel Argoud uit te leveren. Bondskanselier Erhard zei dins dag in een vergadering met de parlementsfractie Van de C.D.U. dat zijn regering in haar jong ste nota aan Frankrijk nog één maal haar standp' nt jn de kwes tie van de uit München naar Frankrijk ontvoerde O.A.S.-leider heeft uiteengezet. West-Duitsland zou de zaak in het belang van de Frans-Duitse betrekkingen verder willen laten rusten. Argoud werd in december door het Franse hof voor staatsveilig heid tot levenslange gevangenis straf veroordeeld op grond van zijn O.A.S.-activiteiten en deel neming aan de generaalsopstand in 1961 in Algiers. HOGERE KOLENPRIJS PER 15 JANUARI A.S. Minister Andriessen (Economische Zaken) heeft maan dag in een bijeenkomst van de Mijnindustrieraad in Heerlen drie maatregelen aangekondigd in verband met de moeilijkheden, waarin de Nederlandse mijnen ver keren. Deze zijn: Een verhoging van de kolenprijs; Een jaarlijkse overheidsgarantie van 23 miljoen aan het Algemeen Mijnwerkersfonds en het Beambten- fonds en een jaarlijkse bijdrage van 2,5 miljoen aan de ziekenkas van het Algemeen Mijnwerkersfonds; Een versnelde integratie van de staatsmijn Hendrik met staatsmijn Emma, die op de duur kan leiden tot opheffing van de mijn Hendrik. Voor de arbeiders, die niet elders in de mijnen kunnen worden geplaatst, moet een bevredigende financiële regeling worden getroffen, zo zei de minister. Hij heeft de staatsmijnen gevraagd hem voorstellen te doen voor regelingen t.a.v. vervroegde pensionering of wachtgeld. Het is gebleken, aldus de mi nister, dat binnen het kader van het prijsstabilisatiebeleid een verhoging van de kolenprijs mo gelijk is. De minister wees erop dat de Staten-Generaal zich nog zullen moeten uitspreken over de over- heidsgaranties aan de mijnfond- sen. Deze maken een verlaging van de bijdragen van werkgevers en werknemers aan deze fondsen mogelijk. De regering sluit zich op het punt van de garanties aan bij het voorstel dat de Mijnindustrieraad op 2 mei 1963 aan de minister heeft gedaan. De overheidsga rantie is namelijk gesteld op het bedrag dat voortvloeit uit de daarin bepleite verlaging der pensioenbijdragen. Een versnelde integratie van de staatsmijn Hendrik is nodig, omdat niet voldoende onder grondse arbeiders beschikbaar zijn voor een efficiënte exploita tie van alle miinzetels van de staatsmijnen. Aan een zekere concentratie is niet te ontkomen, zo heeft de minister verklaard. Het communiqué waarin de minister zijn maatregelen heeft bekend gemaakt geeft ook een overzicht van de huidige moei lijkheden. BEDRIJFSRESULTATEN LOPEN TERUG. Ondanks dalende opbrengsten en stijgende loonkosten die met inbegrip van sociale lasten 65 pet van de kostprijs uitmaken konden de bedrijfsuitkomsten van de Nederlandse mijnen tot en met 1961op een bevredigend niveau gehandhaafd blijven. Na dien liepen de bedrijfsresultaten der mijnbedrijven terug; bij de staatsmijnen in 1962 en 1963 resulterend in een verlies. Te verwachten is, dat in 1964 ook het merendeel der particuliere mijnen, bij overigens gelijkblij vende omstandigheden, verlies zullen boeken. Deze teruggang van de be drijfsresultaten is mede toe te schrijven aan een teruglopen van de produktie als gevolg van een daling van het aantal onder grondse mijnarbeiders. Een ver mindering van het aantal arbei ders aan het kolenfront, zoals thans heeft plaatsgevonden, heeft daarom een ongunstige invloed op de bedrijfsresultaten omdat zij een onderbezetting van de overige bedrijfsonderdelen en daarmede een belangrijke toene ming van de kosten per ton ge produceerde kolen medebrengt. Een rendabele produktie van een kolenmijn is slechts mogelijk, wanneer de mijn op volle capa citeit kan werken. Deze daling van het aantal ondergrondse mijnarbeiders vindt mede zijn oorzaak in een gebrek aan vertrouwen bij de arbeiders in de toekomst der Nederlandse mijnen. Diverse omstandigheden hebben medegewerkt aan het ontstaan van dit gebrek aan ver trouwen. Hiertoe behoren zowel de gang van zaken in andere EGKS-Ianden, waar sanerings maatregelen de sluiting van een vrij groot aantal mijnen ten ge volge hadden, als het niet in ex ploitatie nemen van de staats mijn Beatrix en het reeds eerder genomen besluit de staatsmijn Hendrik nog maar gedeeltelijk te ontginnen. Ook de steeds verder gaande overheidssteun in andere landen en het aantonen van gro te hoeveelheden aardgas in de Nederlandse bodem, waren hier bij van invloed. Een en ander had tot gevolg, dat er enerzijds steeds minder jongeren in het mijnbedrijf kwamen, terwijl an derzijds jonge ondergrondse mijnarbeiders het mijnbedrijf verlieten. VERHOGING KOLENPRIJS GAAT 15 JANUARI IN De minister van Economische Zaken, prof. dr. J. E. Andriessen, heeft maandagmiddag tijdens een persconferentie te Heerlen mede gedeeld dat de kolenprijs met ingang van 15 januari wordt, ver hoogd. De verhoging heeft tot gevolg dat het indexcijfer voor de kosten van levensonderhoud in Nederland met 0,1 punt zal stijgen. Op de persconferentie heeft de minister niet meegedeeld hoe groot de verhoging van de prijs van de verschillende soorten zal zijn. Hij' wilde op vragen hier over niet ingaan. De verhoging zal een geringer effect op de kosten van het levensonderhoud hebben dan de verhoging van de broodprijs, zo zei de minister. Noch het ministerie van Eco nomische Zaken noch de geor ganiseerde Nederlandse kolen handel kon gisteren reeds bii be nadering de stijging bekendma ken van de prijs van huisbrand en Industriekolen, die op 15 januari in zal gaan. Het zal nog verscheidene da gen duren, voordat een definitie ve prijsverhoging bekend kan worden gemaakt. Wel staat nu reeds vast dat de prijsverhoging voor huisbrandkolen groter zal zijn dan die voor industriekolen. Op het ogenblik vindt intern beraad plaats over het percenta ge van prijsverhoging. Dit per centage is niet alleen afhanke lijk van hetgeen minister An driessen in Heerlen heeft bekend gemaakt. Ook een winstmarge verhoging van de kolenhandel zal worden doorgevoerd, maar dit is waarschijnlijk een kwestie van enkele centen per mud. Evenmin is bekend, met welk percentage de spoorweg-vracht tarieven voor kolen omhoog zul len gaan en ook deze verhoging zal in de consumentenprijs moe ten worden doorberekend. Het ministerie van Economische Za ken hoopt begin volgende week de exacte prijsverhoging bekend te maken. PROTESTTELEGRAM UNIE NED. KATH. VROUWEN VERENIGING De Unie Nederlandse Katholie ke Vrouwenvereniging, het sa menwerkend orgaan van de drie grote Katholieke vrouwenorgani saties in Nederland, te weten de Katholieke Arbeiders Vrouwen beweging in Nederland, de Ka tholieke Nederlandse Boerinnen- bond en het Landelijk Katholiek Vrouwengilde, met een gezamen lijk ledental van ruim 165.000, heeft naar aanleiding van het T.V.-programma „Zo is het toe vallig ook nog eens een keer" een telegram aan de Vara-om- roep gestuurd. Daarin zegt de Unie dat zij de afgelopen dagen van alle zijden is benaderd waarbij uiting werd gegeven aan het groot gevoel van onbehagen dat in brede krin gen heerst over peil en inhoud van bedoelde uitzending. Het lijkt de Unie overbodig elk van deze grieven nader onder de loep te nemen, aangezien de be zwaren genoegzaam bekend ge maakt zijn. „We willen alleen protesteren tegen het feit dat u zich in deze uitzending voor tekening van een door u te hekelen situatie op on toelaatbare wijze bediend heeft van uitingen van waarden en overtuigingen, welke zolas u be kend moet zijn, voor het grootste gedeelte van ons Nederlandse volk tot de grondslag van haar bestaan behoort." Aldus het telegram van de Unie van Katholieke Vrouwen organisaties in Nederland. Generale Synode der Geref. kerken over „Zo is het toevallig ook nog eens een keer" In de Generale Synode van de Gereformeerde kerken, die in het conferentie-oord „De Blije Werelt" te Lunteren bijeen is, heeft de praeses, dr. P. G. Kunst uit Amsterdam, gistermorgen uiting gegeven aan zijn misnoe gen over wat zaterdagavond in de televisie-uitzending „Zo is het toevalig ook nog eens een keer" is gezegd. Bij de Synode was een telegram binnengekomen van de kerkeraad van Arnhem, die even eens protest aantekende tegen deze uitzending. Ook was er een telegram van de kerkeraad van Bilthoven, die zich kantte tegen de uitzendingen van de VARA iq het algemeen en die de Syno de vroeg om bij de betrokken instanties stappen te doen. De voorzitter sprak van „spotten met gebed en gebod". De Synode zal deze zaak nog nader bespre ken. Prinses Beatrix bij opening Studentencongres in Den Haag In aanwezigheid van H. K. H. Prinses Beatrix en minister Luns is dinsdagochtend in de Ridder zaal in Den Haag een internatio naal studentencongres geopend, dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van latijns-Ame- rika in het licht van de Europese intergratie. De foto toont de Prinses tijdens het congres gezeten tussen (I.) de heer Lampe, gevolmachtigd minister van de Antillen en (r.) mr. Emanuels, gevolmachtigd minister van Suriname. (Adv.) Noordstraat 102 Terneuzen Telefoon 3128 Ben Bella krijgt vliegtuig van Chroesjtsjov President Ben Bella van Al- gerië heeft maandag van pre mier Chroesjtjov een vliegtuig ten geschenke gekregen met een Russische bemanning van tien leden, onder wie enige boord werktuigkundigen. Het toestel, een schitterend uitgeruste Iljoe- sjin—18 met propeller-turbine aandrijving, werd door de Rus sische ambassadeur op een mili tair vliegveld bij Algiers aan het staatshoofd overgedragen. Ben Bella maakte direct een rondvlucht met zijn nieuwe aan winst. De Iljoesjin en zijn beman ning blijven permanent ter be schikking van het Algerijnse staatshoofd. Tot dusver gebruik te Ben Bella altijd een Caravelle van de Algerijnse luchtvaart maatschappij met een Franse bemanning. KERKELIJK VUURWERK Twintig personen zijn om hei leven gekomen en veertig ge wond, toen maandagavond in een Mexicaans dorp een kerk door een ontploffing werd vernield. In het gebouw was een grote hoeveelheid ontplofbare middelen opgeslagen voor het maken van vuurwerk voor godsdienstige fes tiviteiten. Tijdens een druk be zochte dienst gooide iemand een voetzoeker die terechtkwam in voorraad explosieven. De kerk werd vrijwel geheel verwoest. Deze ontploffing deed zich voor in Tetelcingo, op 100 km van Mexico-stad. Gemeente Opsterland schaft gemeenteclassificatie af De raad van de Friese ge meente Opsterland heeft maan dagmiddag met algemene stem men besloten bij het vaststellen van de bezoldiging van het ge- meentepersoneel geen rekening meer te houden met gemeente classificatie. Het personeel van de gemeente zal te rekenen vanaf 1 januari een slaris ontvangen dat overeenkomt met dat van hun collega's in een eerste klas ge meente. Opsterland is ingedeeld in de derde klasse. Burgemeester Harmsma heeft maandagmiddag een voorstel van B. en W. tot afschaffing van de classificatie verdedigd. Een der raadsleden toonde zich sceptisch over het resultaat. Hij verwacht te dat de Kroon het besluit van de raad zal vernietigen. Hij wil de echter niet tegen het voor stel stemmen. De maatregel betekent dat de ambtenaren voortaan ongeveer 10 gulden per maand meer gaan verdienen. Ook de gemeente arbeiders zullen in bezoldiging vooruit gaan. TAMELIJK ZACHT Een langgerekt hogedrukgebied strekt zich uit van Engeland naar midden-Europa. Het cen trum ligt boven het Kanaal en verandert maar weinig van plaats. Het veroorzaakt in ons land een zwakke westelijke stro ming, waarmee tamelijk zachte lucht van de Noordzee binnen stroomt. In de komende 24 uur zal een oud warmtefront ons land passe ren, en veel bewolking brengen. Plaatselijk kan Meruit wat lichte regen vallen, terwijl ook mist zal voorkomen. De temperaturen zullen onge veer dezelfde zijn als dinsdag of iets hoger. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Overwegend droog Veranderlijke bewolking met op de meeste plaatsen droog weer en plaatselijk mist. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Dezelfde temperatu ren als gisteren of iets hogere. WOENSDAG 8 JANUARI v.m. n.m. Breskens 8.50 9.25 Terneuzen 9.25 10.00 Hansweert 10.05 10.40 Walsoorden 10.15 10.50 DONDERDAG 9 JANUARI v.m. n.m. Breskens 9.51 1031 Terneuzen 10.26 11.06 Hansweert 11.06 11.46 Walsoorden 11.16 11.56 8 9 10 ZON op onder 8.47 16.46 8.46 16.48 8.46 16.49 MAAN op onder 2.21 13.08 3.27 13.28 4.34 13.51 i

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1