Johnson en Erhard bespraken Oost-West betrekkingèn Tweede Amerikaans protest bij Bulgarije De regeringscrisis in Griekenland President Johnson over Oost-West Veiligheidsraad om Cyprus bijeen Het proces Argoud De „Lakonia" gezonken WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN HOOGWATER Volledige overeenstemming WW Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smldswaï Telefoon 01150—2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs 6,— per kwartaal: per maand 12,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW MAANDAG 30 DECEMBER 1963 20e Jaargang No. 6113 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te remeuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bil vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Amerikaanse president Lyn don B. Johnson en de Westduitse bondskanselier prof. Ludwig Er- hard hebben in een bekendma king, die zondag na twee dagen van onderling overleg, te John son City, in de Amerikaanse staat Texas werd uitgegeven, de hoop uitgesproken dat de Sow- jet-Unie op opbouwende wijze zal reageren op de pogingen van he Westen om tot internationale ontspanning te komen. Zij zeiden in dit verband nog dat de Verenigde Staten en de Bondsrepubliek alle mogelijkhe den zullen onderzoeken om de be trekkingen tussen Oost en West te verbeteren; de internationale spanning te verminderen en het tot stand komen van een recht vaardige en duurzame vrede te bevorderen. In het communiqué wordt ver klaard dat de president en de bondskanselier het er volkomen over eens zijn dat de fundamen tele rechten en belangen der vrije landen moeten worden ver dedigd. Zij onderschreven in het bij zonder het standpunt dat geen overeenkomst mag worden geslo ten, welke zou leiden tot een be stendiging van de Duitse deling, waarbij werd opgemerkt dat „de inwoners van Oost-Berlijn de elementaire rechten en vrijheden ontberen". In de bekendmaking wordt ook gezegd dat de grondpolitiek van het Westen moet bestaan uit ver groting van kracht en doelma tigheid van het „wordende Atlan tische deelgenootschap". Zij ver klaren in dit verband ervan over tuigd te zijn dat een steeds meer verenigd Europa hiertoe in be langrijke mate zal bijdragen. Volgens het communiqué voor ziet het Amerikaanse voorstel voor het in het leven roepen van een met kernwapens uitgeruste Navo-vloot met gemengde be manningen in een „nieuw mid del om de Westerse verdediging te versterken." President Johnson hernieuwde de door regering en volk der Ver- De plaatsvervangende Ameri kaanse zaakgelastigde in de Bul gaarse hoofdstad, Sofia, heeft zaterdag voor de tweede maal binnen 24 uur krachtig bij de Bulgaarse regering geprotes teerd tegen de aanvallen, die vrijdag bij een betoging op de Amerikaanse ambassade in So fia werden gedaan. De zaakgelastigde bracht het protest over aan de Bulgaarse minister van Buitenlandse Za ken, die hem de verzekering gaf dat de ambassade voortaan be schermd zou worden. Tijdens de betogingen werden ruiten van het ambassadegebouw ingegooid en Amerikaanse auto's gekanteld. De betogers protesteerden tegen beweerde Amerikaanse spionage tegen Bulgarije. Een beschuldiging die bij het proces tegen de Bulgaarse diplomaat Georgiev is geuit. Georgiev heeft verklaard, de zelfde ideëen te hebben als de voormalige Zuidslavische leider Milovan Djilas. Hij noemde Dji- las' boek „De nieuwe klasse", dat HOGERE TEMPERATUREN Boven de Oceaan is tussen de Azoren en de Golf van Biscaye een belangrijk hogedrukgebied ontstaan, terwijl tegelijkertijd een depressie ten zuiden van IJsland naar het oosten is bewogen. In verband hiermee is te verwachten dat de Oceanische luchtcïrcula- -tie zich het komende etmaal tot boven Europa zal uitstrekken. Er moeten bij ons vandaag dan ook zuidwestelijke tot westelijke winden worden verwacht hetgeen hogere temperaturen tot gevolg zal hebben. In de lucht die met deze winden toestroomt zullen enkele opklaringen voorkomen. medegedeeld door het K.N.M.Ï., geldig tot hedenavond. Hogere temperaturen Opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Matige tot krachtige westelijke tot zuidwes telijke wind. Hogere temperatu ren'. ZON MAAN op onder op onder Dec. 30 8.48 16.36 16.45 8.44 31 8.48 16.37 17.52 9.45 MAANDAG 30 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 1-14 1.39 Terneuzen 1-49 2.14 Hansweert 2.29 2.54 Walsoorden 2.39 3.04 DINSDAG 31 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 2.00 2.28 Terneuzen 2.35 3.03 Hansweert 3.15 3.43 Walsoorden 3.25 3.53 zijn auteur gevangenisstraf be zorgde en in 1957 in het buiten land werd gepubliceerd'. Georgiev zei evenals Djilas te menen, dat er twee klassen in de communistische landen zijn: mensen die handenarbeid ver richten enerzijds en intellectue len en politieke '-erkers ander zijds. Georgiev zei te geloven, dat er geen sprake van socialisme kan zijn als niet eerst door grotere produktiviteit de handarbeiders meer tijd krijgen om te denken en aan het politieke leven deel te nemen. Opstootjes om een haar De politie in Srinagar in Kasj mier heeft zaterdag het vuur ge opend op opgewonden groepen mohammedanen, die zozeer ver toornd waren over de diefstal van een haar van de profeet Mo hammed uit hun moskee, dat zij twee bioscopen in brand staken, een politiebureau aanvielen en auto's beschadigden. .Bij de actie van de politie viel een gewonde. De haar werd in een ^azen stolp, die zich in een zilveren doos bgevond, bewaard. Het ge heel stond in een kast, die door een mohammedaans gezin werd bewaakt. Politiemannen werden vrijdag het met sneeuw bedekte Kasj mierdal ingestuurd om naar de haar te zoeken. Totnogtoe zonder resultaat. Direct nadat de diefstal be kend was, werd de grens tussen Indisch en Pakistaans Kasjmier gesloten. De diefstal werd vrijdagoch tend ontdekt. Iemand had het dubbele slot van de kast, waarin men het relikwi bewaard, door gezaagd. Volgens de overleverin gen bracht de Mongoolse keizer Aurangzeb de haar eeuwen ge- den mee uit Zuid-India en schonk hem aan de Hazratbal moskee. Opmerkelijk is dat vrijdag ochtend een beroemde Moslim tempel in Kishtwar, ten noorden van Jammoe, tot de grond toe af brandde. De regering heeft een beloning van ƒ75.000 uitgeloofd voor de gene die de haar terugbrengt. enigde Staten aangegane ver plichting om de Amerikaanse troepen in West-Duitsland ter sterkte van zes divisies in on verminderde sterkte te handha ven, zolang hun aanwezigheid al daar noodzakelijk wordt geacht. De president verklaarde ook dat de Verenigde Staten hun verplichtingen tegenover Berlijn zullen blijven nakomen. Bonds kanselier Erhard sprak hierover zijn voldoening uit, aldus het communiqué. Johnson en Erhard legden de nadruk op het belang van het uitbreiden van een „doelmatige hulpverlening aan de onderont wikkelde gebieden." De Amerikaanse president en de Westduitse bondskanselier waren het er over een dat bij de pogingen, om tot Europese eenheid te komen, rekening dient te worden gehouden met de van oudsher tussen Europa, de Ver enigde Staten en de rest der niet- communistisehe landen bestaan de vrije handelsbetrekkingen." Het communiqué vervolgt hierover: „De twee staatslieden waren het er over eens dat de komende handelsbesprekingen op de dubbele basis moeten worden gevoerd van de internationale handel en steeds verder voort schrijdende economische eenwor ding in Europa. Zij meenden ook dat het over leg zowel over landbouwproduk- ten, als over de industriële voort brenging moet gaan en dat het zonder dralen moet worden ge voerd. President Johnson en bonds kanselier Erhard waren verder de mening toegedaan dat hun re geringen „op steeds nauwere wijze onderling overleg moeten plegen en gegevens uitwisselen." Hieraan wordt in de bekend making toegevoegd; „De twee staatslieden zijn overeengeko men op de nauwst denkbare wijze met elkander in verbinding te zullen blijven." membre „comité national arusti- que de la coiffure" parijs V. S. nemen schepen met Cubaanse ballingen in beslag De leider van de „Opstandige revolutionaire beweging", een or ganisatie van Cubaanse ballin gen in de Verenigde Staten, heeft zondag in Miami meege deeld, dat de Amerikaanse auto riteiten twee schepen met Cu- béanse ballingen voor de kust van Florida in beslag hebben ge nomen. Volgens de leider van de Cu baanse ballingen waren de twee schepen met een „zeker aantal mensen" en zes bommen van 50 kg op weg naar een geheime basis in het Caribische gebied. De groep was van plan geweest op donderdag a.s. het Plein van de Revolutie in Havanna te bombarderen met behulp van 'n tweemotorige bommenwerper, die zich ook in de geheime basis be vond. Donderdag wordt het feit herdacht dat Castro op Cuba de macht in handen kreeg. Plannen voor bezoek van Chroesjtsjov aan Cuba Het Cubaanse volk zal de ge legenheid krijgen Nikita Chroe sjtsov persoonlijk te ontmoeten, zo heeft Nikolai Podgorni, lid van het partijpresidium en secre taris van het Centrale Comité van de Russische communistische partij, in een vraaggesprek voor radio-Havanna verklaard. Wan neer dat zou gebeuren kon hij echter nog niet seggen. Koning Paul van Griekenland heeft zondag geen succes gehad met een beroep op de leiders van de „Unie van het centrum" en de „Nationale radicale unie" om samen te werken met het oog op de spanningen om Cyprus. De aftredende eerste-minister Papandreoe van de „Unie van het centrum" betoogde, dat al leen nieuwe verkiezingen op korte termijn een oplossing voor de regeringscrisis kunnen bren gen. Oppositieleider Canellopoelos verzette zich tegen dit denkbeeld. Volgens hem zouden de twee partijen wel degelijk kunnen sa- Verdubbeling van de Maleisische strijdkrachten De Maleise minister van De fensie heeft zaterdag maatrege len bekend gemaakt, waardoor de strijdkrachten van de fede ratie bijna verdubbeld worden. Bij de indiening in het parle ment van een ongekend hoge de fensiebegroting met een eindbe drag van 158.300.000 Maleisische dollar (ongeveer 184.240.000 gul den), zei de minister, dat uitbrei ding van de strijdkrachten nodig is om de bedreiging het hoofd te bieden, die schuilt in „de vrij on vriendelijke houding van Indone sië." menwerken, totdat de crisis om Cyprus zal zijn opgelost." Zoals gemeld trad de regering af, nadat zij in het parlement van Papandreoe op 24 december slechts het vertrouwen had kun nen krijgen dankzij de stemmen van de 28 afgevaardigden van de pro-communistische „Verenigde democratische partij". De premier had tevoren laten weten, dat hij niet bij de gratie van deze partij wilde regeren. De „Unie van het centrum" had bij de verkiezingen op 3 november 128 zetels gekregen, tegen 132 zetels voor de „Nationale radi cale unie". Koning Paul verklaarde dat hij nu zelf een beslissing zou nemen. Rover met mensenkennis De politie van San José in Ca- Iifornië zoekt een winkeldief die blijkbaar over een flinke dosis mensenkennis beschikt. Hij wan delde zaterdag een modezaak binnen en opende een doosje waaruit hij een flink uit de klui ten gewassen-muis tevoorschijn haalde. Terwijl het personeel vanaf toonbanken en stoelen angstig de verrichtingen van muis en vreemdeling tegelijk probeerde te volgen, zocht de man de kostbaarste japon uit, pakte zijn muis weer op en ver dween. President Johnson heeft op een persoonferentie gezegd dat hij ervan overtuigd is dat vooruit gang kan worden geboekt in de betrekkingen tussen Oost en West, en dat de Verenigde Sta ten van hun kant alles zullen doen om daartoe bij te dragen. Johnson zei dit tijdens een ge- improviseerde persconferentie op een partijtje dat hij op zijn boerderij in Texas gaf. De president en zijn minister van Landbouw, Orville Freemon, spraken beiden hun bezorgdheid uit over de conferentie in Brus sel. In feite is daar niets gezegd over de toelating van de Ver enigde Staten tot de landbouw markt van de E.E.G. op „recht vaardigde en redelijke basis", zeiden zij. President Johnson maakte voorts bekend dat hjj, de minis ter van Defensie, McNamara, opdracht had gegeven een spe ciale commissie te vormen die het gehele vraagstuk van de Amerikaanse militaire installa ties, zowel in de Verenigde Sta ten als in hét buitenland, moet bestuderen volgens het sober heidsprogramma van de nieuwe regering. De president acht de betrek kingen tussen Oost en West zeer belangrijk. Tijdens het onder houd met kanselier Erhard zul len deze ter sprake komen. Op uitnodiging van gouverneur Brown van Californië zal hij in februari in Palm Springs een onderhoud hebben met de pre sident van Mexico, Adolfo Lopez Mateos. Aan de huidige Amerikaanse ambassadeur in Mexico, Thomas Mann, is het gehele coördinatie plan yan de Amerikaanse poli tiek ten aanzien van Latijns- Amerika toevertrouwd. Hij wordt dus beheerder van de „Alliance for Progress". Mann is reeds on derminister van Buitenlandse Zaken voor inter-Amerikaanse aangelegenheden en speciale raadsman van het Witte Huis. Da oud-presidenten, vooral generaal Eisenhower, zijn reeds herhaaldelijk door de regering omtrent belangrijke kwesties ge raadpleegd. John McCnone, di recteur van de inlichtingendienst (CIA), heeft vrijdag opdracht ge kregen oud-president Eisenho wer een overzicht te geven van de laatste internationale gebeur tenissen. Hij wordt eveneens ge raadpleegd over de toekomstige begroting, de zuinigheidsmaat regelen en over de economische kwesties in het algemeen, aldus Johnson. De Veiligheidsraad is vrijdag avond laat (05.35 uur Ned. tjjd) bijeengekomen om de toestand op Cyprus te bespreken nadat uit Nicosia berichten waren ont vangen over het opstomen van Turkse oorlogsschepen naar het eiland. De bijeenkomst werd ge- honden binnen vijf uur nadat de regering van Cyprus om een spoedzitting had verzocht. Het is voor het eerst sinds de Hongaarse en Suez-crises in 1956 dat de Veiligheidsraad op zo korte termijn bijeenkwam. De stap van Cyprus kwam voor de V. N.-afgevaardigden als een verrassing omdat men meende dat de toestand na de op Kerst mis in Nicosia gesloten wapen stilstand rustig was geworden. Volgens sommige berichten had den de botsingen tussen de Grie ken en Turken op het eiland aan 300 mensen het leven gekost. Aangezien het hoofd van de Amerikaanse afvaardiging bij de V. N„ Adlai Stevenson, met va kantie is, werd de bijeenkomst voorgezeten door de Amerikaan Frances Plimpton. De afgevaar digden van Cyprus, Zenon Ros- sides, en van Turkije, Adnan Ku- ral, werden uitgenodigd hun standpunt te komen uiteenzet ten zohder recht van stemming. De twee landen zijn geen lid van de Veiligheidsraad, deze bestaat uit elf leden. Een officiële woordvoerder voor Cyprus zei vroeger op de avond dat vijf Turkse onderzeeboten, vier torpedobootjagers en drie troepenschepen bij de noordkust van Cyprus waren waargenomen. „Aan deze bedreiging bestaat geen twijfel", zei hij. In een officiële verklaring kort voor de bijeenkomst van de Vei ligheidsraad sprak Kural de Cy prische beschuldiging tegen en zei: „De Turkse regering heeft mij opgedragen officieel en ca tegorisch te verklaren dat er geen Turkse schepen onderweg zijn naar Cyprus, en dat schepen die in dat gebied zijn waargeno men van de ene Turkse haven naar de andere onderweg zijn". De Britse minister van Geme nebestzaken, Duncan Sandys, is zaterdagochtend onverwacht naar Cyprus vertrokken om de toe stand in ogenschouw te nemen. In Nicosia heeft president Ma- karios met de Griekse leden van zijn kabinet tot vroeg in de och tend vergaderd, waarbij volgens welingelichte kringen de Britse vice-hoge-commissaris Denis Cleary en de Amerikaanse am bassadeur, Fraser Wilkins, aan wezig waren. Vrijdag waren nog Britse troepenversterkingen op het eiland aangekomen om de orde te helpen handhaven. De Cyprische minister van Binnen landse Zaken, Polycarpos Yior- kadjis, noemde vrijdag de Turkse beweringen van gruwelen en moord op vrouwen en kinderen op Cyprus „onjuist en onge grond". In de nacht van vrijdag bp zaterdag zijn de stafchefs van de drie onderdelen van de Griek se strijdkrachten onder voorzit terschap van vice-premier Ve- nizelos bijeengekomen nadat vernomen was dat eenheden van de Turkse vloot naar Cyprus voeren. De toestand zou op deze bijeenkomst niet alarmerend ge acht zijn, maar wordt door de Griekse autoriteiten „nauwlet tend gevolgd". Zenon Rossides sprak als eer ste. Hij zei in de loop van vrij dagavond door zijn regering te lefonisch gewaarschuwd te zijn dat Turkse oorlogsbodems naar Cyprus voeren en dat „een in vasie dreigde". Daarna had hij om een spoedzitting van de Vei ligheidsraad verzocht om een einde te laten maken aan „de kanonnenpolitiek van Turkije en het bestand te doen eerbiedigen. Zojuist was hem meegedeeld dat de Turkse schepen zich niet langer in de richting van Cy prus bewogen. Hij schreef dit toe aan het bijeenroepen van de Veiligheidsraad. Rossides scheen zeer opgewonden. Hij gaf een lange beschouwing over de Cy prische grondwet, die volgens hem de steden verdeelt tussen Grieken en Turken en aan de Turkse parlementsleden in feite een recht van veto geeft. De Turkse afgevaardigde, Ad nan Kural, verklaarde hierna „verbaasd en verontwaardigd" te zijn door de beschuldigingen tegen de Turkse regering die in de Cyprische klacht zijn vervat. Hij verklaarde dat de gebeurte nissen op Cyprus veroorzaakt zijn door de actie van grote om vang, die op 21 december door de Griekse Cyprioten werd ont ketend „om de Turkse gemeen schap van het eiland te vernie tigen", na deze van al haar rech ten te hebben beroofd. Turkije, één van de landen die. de verdragen bij het tot stand komen van de republiek Cyprus hebben ondertekend en zich daar voor garant stellen, kan niet on verschillig blijven tegenover de gebeurtenissen op het eiland „temeer niet daar er Turken werden vermoord". „Zijn optre den is echter geduldig en ver zoenend geweest tot het laatste ogenblik en zal dat blijven", al dus Kurdal. Hij beschuldigde de Cyprische afgevaardigde vaneen „manoeuvre, door midden in de nacht de Veiligheidsraad bijeen te roepen en beschuldigingen te uiten die van alle grond ontbloot zijn". Kural sprak opnieuw tegen, uit naam van zijn regering, dat Turkse oorlogsschepen naar Cy prus zouden varen. Deze sche pen begeven zich van de ene Turkse haven naar de andere, zei hij. De Turkse kust ligt niet ver van Cyprus. Kural vroeg zich af „of de heer Rossides van plan is elke keer wanneer er een Turks oorlogsschip de Cyprische kust voorbij vaart, de Veilig heidsraad op een dergelijk uur bijeen te roepen. Dat is allemaal uitgedacht en gedramatiseerd om d° misdaden tegen de Turkse be- zekering van de Turkse afge- besloot hij. De Griekse afgevaardigde, Di- mitri Bitsios. stelde de Veilig heidsraad hierna voor de ver zekering van de Turkse afve- vaardigde, dat er geen enkel T.urks schip naar de Cyprische kust onderweg is, aan te nemen ..om de ongerustheid van de Cy- prifi-Ko bovnUHng te bedaren". Nadat Rossides had tegenge sproken dat Griekse Cyprioten Turkse vrouwen en kinderen hebben vermoord stelde hij een' resolutie voor waarin op de be volkingsgroepen van Cyprus een beroep wordt gedaan samen te werken en alle staten wordt ver zocht de soevereiniteit van Cy prus te eerbiedigen door zich te onthouden van geweld of bedrei ging met geweld. De raad ging daarop uiteen zonder dat één van de leden van de raad had gesproken. De datum van de volgende ver gadering zal later door de voor zitter worden vastgesteld. Tijdens de zaterdag gehouden derde zitting van het Hof waar voor ex-kolonel Argoud terecht staat, is een brief voorgelezen van de Franse minister van Bui tenlandse Zaken, Couve de Mur- ville, waarin staat, dat het Fran se ministerie van Buitenlandse Zaken geen enkele nota van West-Duitsland heeft ontvangen, waarin de terugzending van An- toine Argoud wordt geëist. (Ar goud staat terecht wegens zijn activiteit als leider van de O.A.S.) De Westduitse. regering heeft nimmer bekendgemaakt, dat een dergelijk verzoek officieel is overhandigd, maar in kringen, die in nauwe betrekking tot de Westduitse regering staan, is te verstaan gegeven, dat stappen zijn gedaan naar aanleiding van een door de Westduitse bondsdag goedgekeurde resolutie. Een van Argouds advocaten heeft ver klaard te weten, dat Westduitse stappen zijn gedaan bij de Fran se ambassadeur in Bonn. De ver dediging heeft het Hof verzocht te gelasten, dat Argoud naar de Het Griekse passagiersschip „Lakonia" is zondagmiddag om 15 uur gezonken, toen het naar Gibraltar werd gesleept. Het schip de voormalige „Johan van Oldenbarneve't" van de Maatschappij Nederland was bijna een week tevoren in brand geraakt, toen het met on geveer 600 passagiers een ple zierreis maakte naar Madeira. De ramp kostte zeker aan ongeveer 100 mensen het leven, terwijl er nog ruim 50 worden vermist. Een van de sleepboten die het nog brandend wrak naar Gibral tar trachtten te brengen, was de „Clyde" van L. Smith en Co. De andere sleepboten waren de Noorse „Herkules" en de Portu gese „Praia Grande" en „Praia da Adraga". De gezagvoerder van deze laatstgenoemde boot meldde het zinken van de .Lakonia". Men had gehoopt -het 20.000 ton metende passagiersschip maan dagmiddag of -avond de haven van Gibraltar binnen te slepen. In een radiotelefoniegesprek even voor half vijf bevestigde ook de „Clyde" (die zaterdagmiddag de „Poolzee" had afgelost), dat de „Lakonia" is gezonken. Dat gebeurde om drie uur Nederland se tijd, op 250 mijl ten westen van Gibraltar. Er hebben zich geen verdere ongelukken voorge daan. Op de „Clyde" heerste gister morgen al de vrees dat het uit gebrande passagiersschip de reis naar Gibraltar niet zou volbren gen. De „Lakonia" ging namelijk slecht „mee" in de sleep. Een ge volg van de vele lekkages. Zondagochtend kwamen in de Engelss haven Tilbury 124 pas sagiers en 141 bemanningsleden van de „Lakonia" aan. Van de zijde der passagiers werden klachten gehoord over het optre den van de bemanning, toen men het brandende schip had moeten verlaten. Zo zouden de beman ningsleden weinig bedreven zijn geweest in het hanteren van de reddingsboten en het afschieten van vuurpijlen. Ook was men niet te spreken over de kwaliteit van het reddingsmaterieel. Leden van de bemanning betoogden dat zij hun uiterste best hadden gedaan om zoveel mogelijk mensen te redden. De maatschappij van de „La konia", de „Greek Line", heeft in een te Londen uitgegeven ver klaring haar leedwezen uitge sproken over de „beweringen dat de bemanning in zekere opzich ten in de uitvoering van haar taak tekort is geschoten". De di rectie wees er op dat het schip bij zijn vertrek uit Southampton aan alle eisen voldeed en dat het reddings- en brandbestrijdings- systeem in tegenwoordigheid van een bevoegde ambtenaar van het Britse ministerie van Vervoer was beproefd. Tenslotte gaf de directie de verzekering dat zij aan al haar verplichtingen jegens geredden en de nabestaanden van de omgekomenen zal vol doen. Intussen is in Athene het voor lopige onderzoek begonnen naar de oorzaak van de ramp. Gezag voerder Matheos Zarbis werd za terdagavond gehoord. Hoewel de zitting achter gesloten deuren plaats vond, verluidt dat de ka pitein had verklaard dat de be manning volkomen haar plicht heeft «daan. Duitse grens wordt teruggeleid. Het Franse Hof voor de staats veiligheid heeft inmiddels uitge maakt, dat Argoud niet naar West-Duitsland teruggezonden kan worden. Een van Argouds advocaten heeft de pers medegedeeld dat „onder deze omstandigheden" Argoud noch zijn advocaten aan wezig zulleii zijn op de zitting van maandag Dean Rusk over China De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk, heeft zaterdag in een interview met de Japanse televisie ver klaard voor het ogenblik geen belangrijke wijziging in de poli tiek van Peking of in de houding van het Westen tegenover China te venvachten. Bij de contacten met de Chine se communisten -in Warschau hadden de Verenigde Staten geen aanwijzingen van verandering in de houding van Peking gekre gen. „Zij staan erop dat wij Formosa uitleveren", aldus Rusk, die hieraan toevoegde: „Wij kun nen tien of elf miljoen mensen niet tegen hun wil uitleveren aan déze lieden op het vasteland." De toestand op Cyprus Op initiatief van .de Britse, mi nister voor de betrekkingen met het Gemenebest, Duncan Sandys, is op Cyprus een politiek ver bindingscomité gevormd. Dit comité wordt geleid door de Britse hoge commissaris in Nico sia, sir Arthur Clark, terwij] de ambassadeurs van Griekenland en Turkije, de commandant van de gezamenlijke strijdkrachten op het eiland, de Britse generaal Young, en leiders van de Griek se en de Turkse bevolkingsgroep er lid van zijn. Zondagochtend beschoten Tur ken en Grieken elkaar in de Turkse wijk van Nicosia. Over slachtoffers werd geen melding gemaakt. Britse militairen kwa men tussenbeide. Cubaanse beschuldiging De Cubaanse radio heeft za terdag de Verenigde Staten er van beschuldigd een Cubaanse torpedoboot jager tot zinken ge bracht te hebben. Daarbij zouden drie matrozen zijn gedood en 18 gewond. De radio zei dat volgens het Cubaanse ministerie van Defen sie een onderzeëer was gebruikt om een mijn onder de torpedo- bootjager te plaatsen. De mijn ontplofte maandag j.l., toen het vaartuig zich in de Ensenada- baai bevond. Men had een twee de mijn gevonden op korte af stand van de plaats waar het Cubaanse marinevaartuig lag ge meerd. 4

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1