Nachtelijke E. E. G.-ministerraad zonder resultaat Het Auschwitz-proces RADIO DE KOCK it Optimistische klanken uit Nederlands kabinet Opvarenden van Franse vrachtboot opgepikt HET WEER HÖOGWATER ZON- en MAANSTANDEN NIEUWE VIJZELFLAT Frankering fc>y abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55 -57 Admlnistratie-adres: Smidswai Telefoon 01150- -2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs 6,— per kwartaal; per maand 12.per week 48 et. Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW MAANDAG 23 DECEMBER 1963 20e Jaargang No. 6109 Versehflnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm IC et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek; Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. tedere regel meer 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of; Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Een nachtelijke poging van de Europese commissie van de Europese Economische Gemeen schap om in één klap de politie ke vraagstukken van de „Mara- ton-zitting" op te lossen is mis lukt. Om 5.30 zondagmorgen deel de een uiterst vermoeide minis ter Luns mede, dat „over het voorstel van de commissie nog geen diepgaand debat" had plaatsgehad en dat „nog geen be slissing" was genomen. De „Ma- raton" zal vandaag om half elf worden voortgezet. Het Neder landse kabinet heeft zich zondag in Den Haag over de thans in de E.E.G. ontstane situatie be raden. Na afloop van de vergadering, die met korte onderbrekingen bijna 20 uur had geduurd, wei gerde de minister van Landbouw, mr. Biesheuvel, in te gaan op vragen van journalisten over de mogelijkheid, dat de voorstel len van de Europese commissie vandaag alsnog zullen worden goedgekeurd. Hij wees daarbij op het overleg, dat de Nederland se regering zondag zal voeren. Verontwaardigd toonde men zich in de Nederlandse delegatie over de van Franse zijde geves tigde indruk, dat alleen Neder land een akkoord in de weg had gestaan. „In feite was het al leen Frankrijk, dat de gehele „package-deal" van de commissie onmiddellijk accepteerde, ver klaarde de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, mr. De Block. De Franse minister van Land bouw, Pisani, had in antwoord op vragen verklaard, dat Nederland het moeilijkst was." Hij noemde de voorstellen „redelijk". Staatssecretaris De Block deel de mede, dat de Duitse delegatie fundamentele bezwaren had, Bel gië uitgesproken bedenkingen op punten van de landbouw, finan ciën en de buitenlandse politiek van de gemeenschap en Italië de „package-deal" eerst aanvaard de nadat het een aantal bezwaren had uitgesproken. Minister Spaak deelde trouwens mede geen be slissing te kunnen nemen, zonder eerst zijn regering te hebben ge raadpleegd. Mr De Block beschuldigde de Europese Commissie ervan de zaak „op de spits te hebben ge dreven". De midden in de nacht aan de ministers voorgelegde voorstellen sloten een gedegen bespreking uit Over de zakelijke bedenkingen tegen de voorstel len wilde de Staatssecretaris geen mededelingen doen behalve, dat In februari 1964 zal worden be gonnen met de bouw van een nieuwe vijzelflat in Amsterdam. Het flatgebouw krijgt zeven bouwlagen met daaronder nog eens een parkeergarage in drie lagen voor 275 auto's. Op de be gane grond (oppervlakte 3400 m2) komen winkels, de eerste étage (oppervlakte 4000 m2) is bestemd voor kantoren. De 2e t/m 6e étage voor kantoren en flatwoningen. Het bouwterrein heeft een lengte fan 150 m en een breedte van 20 m. er in het geheel geen rekening in werd gehouden met het stre ven naar een „open karakter" van de gemeeschap, waarop de Duitse delegatie bij de bespre king van het standpunt voor de Kennedy-onderhandelingen zó had gehamerd, doch waarvoor Nederland het tenslotte alleen moest opnemen. Staatssecretaris Dé Block laak te tenslotte de „onwelwillende" commentaar, die in de minister raad op de verklaringen van mi nister Luns over het ontbreken van het „open karakter" werd uitgeoefend. „Deze opmerkingen waren volledig gerechtvaardigd. Het is een belangrijke zaak, maar sommige reacties waren van dien aard, alsof Nederland de kwestie saboteerde." Het besluit de Europese Com missie een „package-deal" van politieke beslissingen over de onderwerpen van de „Marathon zitting" te laten opstellen werd in de loop van vrijdagnacht ge nomen, nadat weer vele uren waren besteed aan ondergeschik te kwesties en een oplossing van de vraagstukken in een zich voortslepend debat dreigde te verzanden. Terwijl de meer dan 20 minis ters uit de E.E G.-landen en de talrijke ambtelijke adviseurs de tijd in de wandelgangen van het congrespaleis doodden, werkte de Europese Commissie de „packa ge-deal" in de nachtelijke uren uit. Hoewel de tekst niet bekend werd gemaakt, zouden er naar in conferentiekringen werd ver nomen de volgende punten in voorkomen: 1.) Handhaving van de markt organisatie voor rijst, zoals oorspronkelijk door de com missie wordt voorgesteld. Vooral de Duitse bondsrepu bliek had daartegen aanvan kelijk belangrijke bezwaren. 2.) Van het produktiejaar 1964- 1965 af een progressieve af braak van de producenten subsidies op melk in Duits land, vervanging daarvan door sociale maatregelen voor de producenten. Neder land zou de producentensub- sidies op melk blijven geven en bij export de prijsverho gende werking door restitu ties ongedaan mogen maken. 3.) Rundvlees: de Duitse bonds republiek zou een invoercon tingent voor 16.000 stuks Deense runderen per jaar krijgen op voorwaarde, dat deze niet beneden de oriënta tieprijs ingevoerd worden. De interventieprijs voor rund vlees zou worden gesteld op 96 procent van de oriëntatie prijs. 4.) Een heffing op de margarine tot een totaalbedrag van Dm 350 miljoen voor steun aan de Italiaanse olijfolieindus trie. Uit eerdere verklaringen van Nederland is gebleken, dat voor ons land een derge lijke heffing onaanvaardbaar (Adv.) terneuzén - markt 16 - brc'uwerijstr. 9 membre „comité national arristi- que de la coiffure" parijs werd genoemd, zowel wegens de daaruit voortvloeiende verhoging van de margarine- prijs als voor de consequen ties voor de invoer van oliën en vetten uit ontwikke lingsgebieden. 5.) De Europese Commissie zal nog verdere voorstellen kun nen doen, indien in de oliën- en véttensector moeilijkhe- heden rijzen. 6.) In het handelsverkeer in de E.E.G. en naar de gemeen schap zou boter moeten vol doen aan normen van eerste kwaliteit, geldend in het invoerende land, verse bo ter moet bereid zijn gepa steuriseerde room. 7.) Vóór 1 april 1964 moet over de graanprijs voor het sei zoen 1964-1965 een beslis sing worden genomen op basis van het „plan-Mans- holt." (Adv.) Ernstig ongeluk in Columbia Zestien mensen kwamen za terdag in Columbia om het leven en dertig werden gewond toen dé autobus waarin zij zaten op een spoorwegovergang in de buurt van de stad Santa Maria door een trein werd gegrepen. Na afloop van de kabinetsver gadering zondagmiddag in Den Haag gebonden, verklaarde mi- nister-president Marijnen, dat ln de Ministerraad eenheid van op vattingen bestaat over de E.E.G.- onderhandelingen in Brussel. Gevraagd naar z(jn mening over deze onderhandelingen zei mr. Marijnen: „Ik ken Brussel en ik ben optimistisch." Hij ver klaarde voorts „overtuigd te rijn van een goede afloop." Aange zien de delegatie, bestaande uit de ministers Andri essen, Bies heuvel, Luns en Witteveen als mede Staatssecretaris De Block vandaag verder moeten onder handelen, meende de premier verder niets te moeten zeggen. Vice-pnemier en minister van Landbouw, mr. Biesheuvel, ver klaarde dat de politieke wil bij de zes landen aanwezig is om tot overeenstemming in E.E.G.-ver- band te komen. Hij was ervan overtuigd, dat vandaag in Brus sel een redelijke oplossing voor de hangende vraagstukken zal worden gevonden. Tsjoe En-Lai in Algerië Premier Tsjoe En-Lai van com- munistisch-China is zaterdag in Algiers aangekomen. Hij werd op het vliegveld verwelkomd door president Ben Bella van Al gerië, die in een toespraak her innerde aan de steun die China aan Algerië heeft gegeven toen dit land voor zijn onafhankelijk heid vocht. Tsjoe En-Lai zal overleg ple gen met de Algerijnse leiders en ook boerderijen en fabrieken be zoeken. Zijn aankomst kwam een dag na de publikatie in Algiers van een vraaggesprek tussen Chroe- sjtsjov en een Algerijnse journa list. De Russische premier ver dedigde de politieke koers die door de Chinezen wordt aange vallen. De vice-premier wilde niet veel zeggen, omdat hij in een onder handelingspositie verkeert, doch bleek de opvatting toegedaan, dat voor het Italiaanse vraagstuk van de olleproduktie, welke veel al op marginale tot onrendabele bedrijven wordt beoefend en waarvan een ste in van 315 miljoen per jaapte heffen op grondstoffen voor margarine binnen de E.E.G. werd gevraagd, een oplossing zal worden gevon den. Gevraagd naar de gevoelens van derde landen en ontwikke lingslanden omtrent deze en der gelijke E.E.G.-kwesties, verklaar de minister Biesheuvel er stellig van overtuigd te zijn, dat niet al leen de zes Europese landen, doch ook andere landen beslist van de E.E G. zullen profiteren. De delegatie is zondagavond nog naar Brussel teruggekeerd. McNamara optimistisch over Zuid-Vietnam De Amerikaanse minister van Defensie, Robert McNamara, die zaterdag in Washington terug keerde van een reis naar Zuid- Vietnam, is „optimistisch" ge stemd wat de campagne van de Zuidvietnamese regering tegen de communistische Vieteong-re- bellen betreft. McNamara zei bij zijn aan komst tegen verslaggevers, dat de aanvallen van de Vietcong- rebellen, direct na de omverwer- oing van de regering-Ngo Dinh Diem, in hevigheid toenamen. Maar in de afgelopen tien dagen waren tempo en hevigheid van de aanvallen met sprongen ach teruitgegaan. De minister zei voorts dat de operaties tegen de communisti sche strijdkrachten het volgend jaar doeltreffend zullen zijn. Zij zouden de communistische acties blokkeren. Zuidvietnamese regeringstroe pen hebben zaterdag een com munistisch konvooi bestaan de uit kleine bootjes in de delta van de Mekong overvallen. Rond dertig communisten sneu velden. De regeringstroepen, die het konvooi vanuit een hinder laag overvielen, maakten ook wapens buit. In Frankfort is het proces be gonnen tegen twee en twintig Duitsers, beschuldigd van moord op miljoenen mensen, voorname lijk Joden, die gedurende het nazibewind van Duitsland in het vernietigingskamp Auschwitz (Polen) het leven hebben ge laten. De belangrijkste beklaagdeh zijn de thans 57-jarige winkel bediende Wilhelm Boger, die in Auschwitz de uitvindingvan de „Bogerschommel" op zijn naam had staan, een martelwerktuig waaraan kampbewoners bij hun verhoor werden opgehangen, en de thans 68-jarige zakenman Robert Mulka, die als S.S.- hauptsturmführer in het vernie tigingskamp de voornaamste ad judant was van kamp-comman dant Richard Bar. Deze overleed dit jaar in voorarrest. Als eerste verscheen vrijdag middag Mulka voor de recht bank, Zijn voornaamste taak in Auschwitz bestond uit de zorg voor vergassingskamers, de aan voer van het dodelijke gas en de selectie van de slachtoffers. In het korte overzicht dat alle be klaagden van hun werk in Auschwitz moesten geven zei Mulka, dat hij vóór zijn plaatsing in het kamp dacht dat dit een gewoon gevangenenkamp was. Men zou hem gezegd hebben dat er een boerderij aan verbonden was, waar het in verband met zijn zwakke gezondheid goed toe ven was. Hij werd na de oorlog door de Britse troepen gevan gengenomen en in 1948 vrijge laten. De opvolger van Mulka als adjudant van de kampcomman dant was Karl Hoeker, een thans 52-jarige man, die vrijdag ver klaarde dat hij zich bij de nazi's had aangesloten om zijn baan als ambtenaar te kunnen behouden. Hij had al in twee concentratie kampen gewerkt toen hij in 1944 in Auschwitz werd geplaatst. Ook aan Hoeker werd ten laste gelegd dat hij selecteerde wie naar de gaskamer moest of wie nog zware arbeid kon verrichten. De volgende die opstond om enige bijzonderheden uit zijn ver leden te vertellen was Boger. Alsof hij er nog prat op ging zei deze beklaagde: „Ons kamp hal tijdens mijn aanwezigheid het kleinste aantal geslaagde vlucht pogingen. Als ik dit na de oor log zelf gewild had zou mij dat gemakkelijk zijn gelukt. Maar waarom zou ik, ik heb toch niets op mijn geweten?" Pathetisch gedacht Boger de omgekomen gevangenen, „maar ook de men sen van de S.S., die in Ausch witz hun dienst moesten vervul len", voegde hij er snel aan toe. De 42-jarige voormalige ober- scharführer en blokleider Hans Stark kwam op 19-jarige leeftijd op de afdeling politieke vorming van het kamp. Hij kreeg thuis een „ouderwetse Pruisische op voeding" en het was de wens van zijn vader dat hij lid werd van de S.S. Klaus Dylewski, 47 jaar oud, die het neerschieten van Russi sche gevangenen ten laste wordt gelegd, verklaarde na een maand dienst in Auschwitz last van migraineaanvallen te hebben ge kregen. De voormalige S.S.'er Pery Broad zei dat hij als Braziliaan tot de S.S. was toegetreden, om dat hij anders geen verblijfsver gunning voor Duitsland meer zou krijgen. Broad zou een voor aanstaande rol hebben gespeeld bij het vermoorden van Tsjechi sche gevangenen na de aanslag op Heydrich in Praag. De bijzonderheden over de moordpartijen in Auschwitz zou den misschien nimmer aan het licht zijn gekomen als een vroe gere gevangene van dit kamp in- april 1945 niet een bundel papie ren uit het brandende S S.-hoof d- kwartier in Breslau had meege nomen. Hij hield de papieren der tien jaar bij zich, vermoedelijk niet beseffend welke waardevol le gegevens erin stonden. Toen hij deze aan een journalist gaf kwam de zaak aan het rollen. Duitse justitieambtenaren werk ten vijf jaar aan de voorbereiding van het proces. Gedurende het vooronderzoek werden dertien honderd personen verhoord. Er zijn ongeveer 250 getuigen op geroepen, onder wie vele over levenden uit Auschwitz. Men schat dat het verhoor van de be klaagden minstens drie maanden in beslag zal nemen. Voor de kust van New Found- land zijn zondag zestien van de 29 opvarenden opgepikt van de 2.333 ton metende Franse vracht boot „Douala" die de dag tevo ren tijdens een hevige storm was vergaan. De zestien overlevenden wa ren bijna een etmaal met alle macht in de weer geweest om hun reddingsboot temidden van de huizenhoge golven voor om slaan te behoeden, toen zij dooi de ijsbreker „Sir Humphrey Gil bert" werden gered. De ijsbreker vond de reddings boot dankzij een verkennings vliegtuig dat de schipbreukelin gen het eerst had opgemerkt. De ijsbreker zetten met de geredden koers naar de 50 mijl verder ge legen haven van Port Aux Bas ques op New Foundland. Het was niet direct bekend hoe de geredden er aan toe zijn. Later ontdekte een opsporings vliegtuig op tien mijl ten zuiden van de plaats waar de eerste red dingsboot van de „Douala" werd gevonden, een tweede sloep. Over het aantal inzittenden gaf de be manning van het vliegtuig geen uitsluitsel. Wél werd gemeld, dat men tekenen van leven had ge zien. Het weer in het betrokken ge- (Adv.) Noordstraat 102 Terneuzen Telefoon 3128 bied verbeterde zondag, nadat het er de dag tevoren nog hevig had gestormd met sneeuwbuien. De hoogte van de golven ver minderde van 23 tot ongeveer 4 meter. Het bezoek aan Oost-Berlijn Meer dan 30.000 Westberlijners hebben zondag een bezoek ge bracht aan hun familieleden in Oost-Berlijn. Evenals de vorige dagen was de Oostduitse contro le bij de muur soepel en de door gang geschiedde snel en zonder incidenten. De passenbureaus in het Wes telijke stadsdeel waren zondag gesloten. Zij gaan hedenochtend weer open. Er zullen dan volg nummers worden uitgereikt om incidenten bij het wachten te voorkomen. Het aantal Oostduit se beambten beiast met de af handeling van de aanvragen en de uitgifte der passen, zal nog worden uitgebreid en van twee honderd driehonderd wórden. Grafische werknemers krijgen alvast 5 Pet loonsverhoging De werkgevers- en werkne mersorganisaties in het grafisch bedrijf zijn overeengekomen ge bruik te maken van de vergun ning van het college van rijksbe middelaars inzake de zogenaamde aanpassingsloonsverhoging met ingang van 1 januari 1964. Dit betekent dat de onder de technische C.A.O. vallende werk nemers met ingang van de loon- week waarin 1 januari valt, en de onder de C.A.O. voor de chefs en de C.A.O. voor het admini stratief personeel in het grafisch bedrijf vallende werknemers met ingang van 1 januari 5 procent loonsverhoging zu'len ontvangen. De onderhandelingen over de grafische C.A.O.'s zijn nog niet afgesloten. Deze C.A.O.'s waar van de technische in januari 50 jaar bestaat, lopen op 1 februari af. De onderhandelingsdelegaties hebben hun voorstellen uitgewis seld en komen begin januari weer voor nader overleg bijeen. Overeenstemming nieuwe C.A.O. handarbeiders Philips Bij de onderhandelingen over de vernieuwing van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de handwerknemers in het Philips Concern per 1 april 1964 is vol- Iedige overeenstemming bereikt. De nieuwe overeenkomst geldt tot 1 april. 1965. De voornaamste verbeteringen in deze nieuwe overeenkomst zijn: Een generale loonsverhoging van 10 pet. Voor de mannelijke werknemers bedraagt deze ver hoging op de topleeftijden der klassen tenminste 20 ct per uur. ten tweede: vermindering van de bestaande gemeenteklassenver schillen. Ten derde: de toeslagen voor het werken in ploegendiens ten worden verhoogd met 6 per week. Ten vierde; vanaf januari 1964 wordt een toeslag van 5 pet op de thans geldende lonen be taald Deze toeslag loopt vooruit op de loonmaatregelen, die in april 1964 van kracht worden en er vervalt dus op dat moment. Ten vijfde: de minimum vakan tie wordt 15 dagen, de maximum vakantie 19 dagen. Na het officiële akkoord van de bevoegde organen van de werk nemersorganisaties zal de nieu we overeenkomst aan de Stich ting van de Arbeid ter goedkeu ring worden voorgelegd. RUSTIG WINTERWEER Het K.N.M.I. deelt mede: Tijens het afgelopen weekeinde steeg de luchtdruk boven West- Europa tot meer dan 1035 mb. Er ontstond een uitgestrekt hoge- drukgebied waarin twee centra zijn te onderscheiden, waarvan het ene boven Engeland ügt en het andere hoven Duitsland. Bij IJsland bevindt zich een diepe depressie die in het zee gebied ten noordwesten van Schotland 'n krachtige zuidwes telijke luchtstroming veroor zaakt die zich over het noorde- MAANDAG 23 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 6.23 7.04 Terneuzen 6.58 7.39 Hansweert 7.38 S.19 Walsoorden 7.48 8.29 DINSDAG 24 DECEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 7.22 8.08 7.57 8.43 8.37 9.23 8.47 9.33 lijke deel van de. Noordzee uit breidt. Het weer in onze omgeving blijft onder invloed van het bo vengenoemde hogedi-ukgebied. Plaatselijk worden opklaringen verwacht maar hier en daar kan ook nog mist voorkomen. In de ochtend zal het overwegend ma tig vriezen, in de middag lichte vorst tot temperaturen om het vriespunt. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Opklaringen Opklaringen maar ook hier en daar mist. In de ochtend over wegend matige, in de middag lichte vorst tot temperaturen om het vriespunt. Overwegend zwak ke wind uit oostelijke richtingen. ZON MAAN op onder op onder; Dec. 23 8.47 16.31 13.03 24 8.47 16é.32 13.23 0.36 25 8.47 16.32 13.43 1.55 26 8.48 16.33 14.05 3.16

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1