Doorwerken in de bouwvakken Meer dan 31/! mijlard! BEURSOVERZICHT RADIO EN TELEVISIE Het Schatten eiland Sportnieuws RECHTSZAKEN KORFBAL Coöp. Boerenleenbank «Terneuzen» RAIFFEISENBANK HOCKEY Zaterdag 21 december 1963 DE VRIJE ZEEUW Pagina 7 De stichting verletbestrijding bouwnijverheid heeft thans 10,6 miljoen beschikbaar- voor het toekennen van doorwerktoesla- gen. Evenals het rijk hebben de risicofondsen hun bijdrage voor dit doel verdubbeld en gesteld op ƒ7 miljoen respectievelijk ƒ3.6 miljoen. Tot nu werden 400 aanvragen voor een doorwerktoeslag inge willigd. Hiermede is een bedrag van 7 miljoen aan toeslagen ge moeid, waarvan S 5 miljoen voor Voetbalprogramma voor zondag 22 december Betaald voetbal EREDIVISIE Blauw Wit—DOS - 3 MW— Spartg 2 PSV—S C Enschede 1 VolendamGo Ahead 1 AjaxNAC 1 HeraclesADO 2 FeijenoordFortuna '54 1 GVAV—DWS 3 EERSTE DIVISIE BW—Veendam 1 SittardiaExcelsior 2 SHS—Fortuna VI. 1 RBCVolewi.1cker.-i 1 Telstar—DHC 3 Enseh. BoysEindhoven 3 Willem II—WV 1 VeloxElinkwijk 2 TWEEDE DIVISIE A ZFC—Be Quick 3 HeerenveenHaarlem 2 HilversumAlkmaar 2 PEC—Zwartemeer 1 HVCZwolse Boys 3 Tubantia't Gooi 2 EDOLeeuwarden 1 RCH—KFC 3 TWEEDE DIVISIE B Roda JCLonga 1 LimburgiaNOAD 2 SVV—Vitesse 3 Baronie—DFC 2 AGOVVHelmondia '55 2 Graafschap—HDVS 1 XerxesNEC 1 WageningenWilhelmina 1 AMATEUR VOETBAL VOOR ZATERDAG EN ZONDAG AFGELAST Hockey en korfbal eveneens afgelast In verband met de gesteldheid van de terreinen zijn alle ama teur voetbalwedstrijden van de K. N. V. B. en van de Afdelingen voor zaterdag en zondag afge last. De keuring van de terreinen van de wedstrijden voor het be taalde voetbal op zondag is voorlopig overgelaten aan con suls en scheidsrechters. 250 woningbouwobjecten. Er zijn nog 260 aanvragen tot een be drag van 2,5 miljoen in behan deling. Dagelijks worden er nog aanvragen ingediend.. De gele genheid tot inzending staat tot 31 december a.s. open. Bij de doorwerkorojecten zijn thans in totaal 15.000 bouwvak arbeiders betrokken. Zij werken in alle stadia van de bouw: aan de fundering, de ruwbouw en de afwerking. De stichting hoopte, dat 10% van de bouwactiviteit bij de toe passing van de regeling betrok ken zou zijn. Op dit moment kan dat percentage al op 15 worden gesteld en het zal wellicht tot 20 oplopen. Hoewel de stichting de inge diende aanvragen voor een door werktoeslag snel heeft behan deld, heeft de uitzonderlijk vroeg ingevallen vorstperiode tal van aannemers overvallen. Lang niet overal is van het begin af aan op de desbetreffende werken doorgewerkt kunnen worden. Het niet tijdig aanwezig zijn van de vereiste apparatuur, afdek materialen, enz. vormde hier voor een beletsel. Bij de huidige regeling wordt ervan uitgegaan, dat in ieder ge val wordt doorgewerkt tot en met weerfase 4. (Gemiddelde temperatuur gedurende het hele etmaal beneden 0 graden Celcius op de meeste plaatsen in de nacht niet meer dan 5 graden vorst.) Het is inmiddels gebleken, dat op meer werken ook bij lagere temperaturen dan de hierboven genoemde nog wordt doorge werkt. Hogere straf voor „miljoenen Dick'' Wegens heling van een grote partij in Wiesbaden gestolen gouden sieraden heeft de recht bank in Amsterdam gistermid dag de 30-jarige zich adverten tie-acquisiteur noemende D. H. T., bijgenaamd „Miljoenen Dick" veroordeeld tot een gevangenis straf van twee jaar met aftrek van voorarrest en verbeurdver klaring van zijn sportauto. Dit is een half jaar meer dan de of ficier van Justitie een week ge leden eiste. „Miljoenen Dick" werd op 22 oktober door de politie klemge reden toen hij in zijn auto een enorme hoeveelheid gouden sie raden en juwelen vervoerde. De partij had een winkelwaarde van 150.000 gulden en was kort te voren bij een juwelier in Wies- baden gestolen. „Miljoenen Dick" zou het goud aan de man pro beren te brengen, maar thuis zou hij pas hebben ontdekt dat deze partij onmogelijk van smokkel handel afkomstig kon zijn zoals de Duitsers zouden hebben be weerd. Hij had toen besloten er niets mee te ondernemen en na een week het goud terug te ge ven aan de dieven. (Adv.) (ƒ3.500.000.000,—) Dat is het totaal spaartegoed bij de boerenleen banken, aangesloten bij de Coöp. Centrale Raif- feisenbank te Utrecht. Ruim 3% miljard gul den. Ook U kunt profiteren van de gunstige voorwaarden. Er ligt een spaarboekje voor U klaar bij de Walstraat 7 TERNEUZEN Noordstraat 6 AXEL Het volledige hockey-program- vastgesteld is afgelast. Het pro- ma dat voor het weekeinde was gramma wordt opgeschoven naar 5 januari. Het programma, dat op 8 december gespeeld had moeten worden, gaat naar 12 januari en dat van 15 december naar 19 januari. Het volledige korfbalprogram ma voor dit weekeinde is even eens afgelast. Een nieuwe da tum is nog niet vastgesteld. BEVREDIGENDE AANVOER VAN BLOEMEN VOOR REDELIJKE PRIJZEN De prijzen voor bloemen en planten zullen tijdens de dagen vóór Kerstmis ongeveer op het zelfde niveau liggen als het vo rig jaar om deze tijd. Dit is de verwachting, die wordt uitge sproken in de kringen van vei lingbestuurders, bloemisten en kwekers. De aanvoer wijkt nauwelijks af van die van vorig jaar. Voor de bolgewassen geldt, dat deze in grotere hoeveelheden dan vo rig jaar aangevoerd zullen wor den. De export is thans vrij leven dig, met name naar West-Duits- land, België, Frankrijk en Zwe den, waar vooral vraag is naar anjers en rozen. Ook orchideëen worden in opmerkelijke hoeveel heden aangevoerd en zijn, hoe wel kostbaar, in het buitenland een veelgevraagde bloem. Tijdens de beide werkdagen vóór Kerstmis zal er, vlak na de zondag, minder dan vorige jaren op deze beide dagen naar het buitenland gaan. Door de natte zomer van 1962 en de daarop volgende strenge winter zal bes- goed, zoals hulst, schaars zijn. Hoewel de cijfers over decem ber uiteraard nog niet bekend zijn, mag nu reeds als vaststaand worden aangenomen, dat 1963 voor de export van bloemisterij- produkten een bevredigend jaar is geweest. Bedroeg de totale export waarde van bloemkwekerij-ge wassen in de eerste elf maanden van lj)62 ongeveer 88 miljoen gulden, in dezelfde periode van 1963 steeg dit totaal tot meer dan 101 miljoen gulden. De belangrijkste buitenlandse afzetgebieden waren België, En geland, West-Duitsland, Frank rijk, Italië, Noorwegen, Zweden, Oostenrijk en Zwitserland. De export naar West-Duitsland toont een aanzienlijke stijging, die naar België en Engeland loopt terug als gevolg van protektio- nistische maatregelen in deze landen. Acht maanden voor huwelijkszwendelaar De Amsterdamse rechtbank heeft gisterochtend de 53-jarige inpakker G. J. F. ter S. uit de hoofdstad wegens oplichting meermalen gepleegd ten nadele van een 40-jarige verkoopster met wie hij een romance was begonnen, veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest plus voor waardelijke terbeschikkingstel ling van de regering. Er was 12 maanden waarvan vier voor waardelijk met de nu opgelegde voorwaardelijke terbeschikking stelling geëist. De inpakker was al meermalen wegens oplichting en verduistering veroordeeld en hij is twee keer ter beschikking van de regering gesteld geweest. De man had zijn ex-verloofde na le trouwbelofte bewogen tot af gifte van allerlei geldsbedragen. Oud-voetbalinternationaal verdacht van oplichting Naar wij vernemen wordt de ïïlburgse aannemer en ex-voet- balinternationaal H. A. P. ver lacht van.oplichting van het So ciaal Fonds Bouwnijverheid en het Risicofonds voor de Bouw nijverheid in Amsterdam. Er is een aanklacht tegen hem inge diend. De Amsterdamse politie heeft deze aangifte voor onder- mek doorgezonden naar de po litie in Tilburg. De oplichting beloopt volgens de aangifte een bedrag van ongeveer 50.000. De heer P., die directeur is van een bouwbedrijf in Tilburg, zou volgens de aangifte over de ja ren 1961 en 1962 van hel Risico fonds voor de bouwnijverheid di verse malen uitkeringen hebben ontvangen wegens vorstverlet van werknemers, die volgens de aanmelding „uitgevroren" waren, doch in werkelijkheid nog werk ten. Het Risicofonds is volgens de aangifte de grootste bena deelde. Minder groot zou de strop zijn voor het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, dat aan de door P. geleide N.V. soortgelijke uit keringen heeft verstrekt op grond van de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering, aan gezien het werknemers betrof die nog niet een jaar bij het Til- burgse bouwbedrijf in dienst wa ren. Voor deze categorie werk nemers geldt de vorstverletrege- 'ing van het Risicofonds name lijk niet. De chef van de Tilburgse re cherche, hoofdinspecteur J. H. L. Manders Schout, deelde het A.N. P. mede dat het onderzoek in deze zaak nog moet beginnen. ..Een van mijn rechercheurs ver diept zich thans in het zeer om vangrijke dossier", zei hij. LICHT HERSTEL VOOR STAATSFONDSEN Voor zover gisteren van enige aktiviteit ter beurze kon worden gesproken, viel deze waar te ne men in de hoek van de Neder landse Staatsfondsen. Na de re cente flauwe stemming die voor de toonaangevende staatslening heeft geheerst, viel eindelijk de laatste dagen enig herstel waar te nemen, dat zich gisteren be hoorlijk heeft voortgezet. Met name wat dit het geval voor de "taffellening die aantrok tot 86%, maar ook diverse andere lenin gen lieten een herstel zien, waar door trouwens uiteindelijk de gehele beleggingsmarkt een vriendelijker aanzien had. Het wekte in de hoek voldoening dat nu een deel van de geleden koersverliezen hiermee wordt ingehaald. Op de aandelenmarkt was het bijzonder geanimeerd. Men had trouwens niet anders verwacht 'want in New York zijn de koer sen donderdag afgebrokkeld en was de stemming zwak, terwijl in Amsterdam factoren ontbra ken. Bovendien sprak een stevig woordje mee het feit dat we voor een weekend staan, dat niet alleen, maar bovendien voor de Kerstweek waarin twee beurs- dagen zullen ontbreken en waar in voorts op dinsdag 24 decem ber de beurs zal worden gehou den in de ochtenduren van half elf tot half twaalf. Toch viel de koers'vorming betrekkelijk mee. Van overwegend aanbod was geen sprake en voor zover de koersen gedrukt, waren kwam dit vooral tot uiting in de hoek van de Koninklijke die zich be wogen rondom 176 dus ruim een gulden beneden donderdag. AKU haalde twee procent van het dividend in en monteerde tot 516. Hoogovens handhaafde zich op 547. Voor Philips draait alles om de vraag of er aanbod uit Amerika is. Dit was gisteren in lichte mate het geval waar door de koers ruim een halve gulden beneden het. vqrige ni veau lag. Alleen Unilever wist zich uitstekend te handhaven en liep zelfs ruim een halve gulden omhoog. De affaire was echter in al deze boeken zeer beperkt. Wat de overige afdelingen be treft, veel viel daarvan niet te vertellen. Van de 'bankaandelen werden H.B.U. genoteerd ex het dividend van 12'procent en, dit in aanmerking nemende, was de koers zelfs iets beter. Aandelen Nyma waren in herstel in de hoop dat de nieuwe plannen de toestand zullen saneren. Cultuur fondsen hadden een ongeani meerd verloop en Amsterdam Rubber, na een ooening op 118, liepen terug tot 117. Even trok de scheepvaartmarkt de aan dacht. De stemming was hier over het algemeen iets beter, zo als voor K.N.S.M. die aantrok ken tot 152 en Scheepvaart Urne die een punt omhoog gingen. Bi j zonder vast was Paketvaart die onliepen tot 171'2 (donderdag 167), zulks in verband met de berichten over de verkoon en verhuur van schenen der K.P.M. aan Indonesië. De markt behield in het verdere verloop haar on- geanimeerde aspect en sloot zon der dat zich veranderingen van betekenis voordeden. Beursindices Int. conc. Industrie Scheepv. Banken Handel enz. Algemeen 18/12 545.1 339.0 152.2 231.4 163.7 389.5 19/12 20/12 543.0 541.5 338.2 151.0 230.5 163.0 388.1 337.8 151.4 229.5 162.8 387.2 Nabeurskoersen A. K.U.: Hoogovens: Kon. Olie: 175.90—176.10 Philips: 146.20—146.50 Univlever: 138.10 Stemming: stil. (514Va) (547Va) (176.00) (147.00) (138.30) Advieskoersen buitenlands bankpapier De advieskoersen voor buiten lands bankpapier geldend in Amsterdam op de volgende werkdag luiden: Engelse pond 10.0410.14 Amerik. dollar 3.57 V:3.61V3 Canadese dollar 3.29V23.44'/a Franse frank (100) 74.4074.80 Belg. frank (100) 7.15V2—7.20'A Duitse mark (100) 90.2590.75 Zweedse kroon (100) 68.8069.80 Deense kroon (100) 51.7052.70 Noorse kroon (100) 49.7050.70 Zwitserse frank (100) 83.35—84.85 Italiaanse lire (10.000) 57.00—59.00 Oostenrijkse schilling (100) 13.96—14.06 Portugese escudo (100) 12.45—12.60 Spaanse peseta (100 gr. coup.) 5.95—6.10 OMWISSELING GIRO- STORTINGSKAARTEN In verband met de verhoging van het stortingsrecht met in-1 gang van 1 januari 1964 van 0,15 op 0,20 zal tot 1 maart 1964 gelegenheid bestaan om de bij het. publiek aanwezige giro- stortingskaarten met opdrukze- gel van 15 cent tegen bijbetaling van 5 cent bij alle postkantoren om te wisselen tegen stortings- kaarten met opdrukzegel van 20 cent. Desgewenst kan inlevering plaatsvinden tegen terugbetaling van 0,16. Na 1 maart 1934 kan inwisse ling tot een nader aan te geven datum geschieden bij de giro kantoren te A •:nhem en te 's-Gravenhage. Na 1 maart 1964 zullen de stortingskaarten met opdruk 15 cent ongeldig worden verklaard. Inwisseling van de vroegere slappe driedelige stortingsformu- eren k—1 nog tot uiterlijk 1 fe bruari ^'4 bij de postkantoren plaatsvinden. Na dit tijdstip wordt niet meer tot restitutie overgegaan. ZONDAG 22 DECEMBER 1963 HILVERSUM I: 8.00 Nws., sportmeded. en soc. strijdl.; 8.18 Voor het plattel.; 8.30 Weer, of geen weer, gevar. progr.; 9.45 Geeste'ijk leven, toespr.; 10.00 Viool en piano: Klas. en moder ne muz.; 10.30 Gespr. portret; 10.45 Alleen op zondag, gevar. progr.; 12.00 Muz. is troef; 13.00 Nws.; 13.07 De toestand in de wereld, lez.; 13.17 Knipperlicht, een progr. voor alle weggebrui kers; 14.00 Boekbespr.; 14.10 Gastenmiddag, gevar. progi'.; 15.30 Pianorec.: Spaanse muz.; 16.15 Licht ensemble; 16.30 Sportrevue; 17.00 Discobal: Dansmuz. voor de jeugd; 17.30 Voor de jeugd; 17.50 Nws., sportuitsl. en sportjoum.; 18.30 Vorm en visie; Beeldende kunst bij schriftloze volken, lez.; 18.45 Parlando, een 14-daags progr. van praats en praatjes; 19.30 Korte Vrijzinnig Herv. kerkd.; 20.00 Nws.; 20.05 De Kalief van Bagdad, komisch zangspel; 2105 Zigeunerork.21.25 Het licht in de duisternis, Adventsspel; 22.00 Vocaal ensemble: Oude liede ren; 22.30 Nws.; 22.40 Act.; 22.55 Meded. en sportuitsl. 2e kl. voet bal; 23.00 Intern. Festival van de lichte muz.; 23.25 Klas. gr.; 23.55—24.00 Nws. HILVERSUM II: S.OO Nws.; 8.15 Klas. gram.; 8.25 Inleiding Hoogmis; 8.30 Hoogmis; 9.30 Klas. gram.; 9.45 Nws.; 10.00 Heiligingssamenkomst van het Leger des Heils; 11.15 Medaillon: Fragm. uit 't intern, muziekre pertoire; 12 05 Zwart op wit: Act. publicaties voor kerk en wereld; 12.15 Bei-Canto progr. met toelichting; 12.50 Buitenl. comment.; 13.00 Nws. en me ded.: 13.10 Jaar in jaar uit: Liedjes uit 1929; 13.30 Voor de kind.; 14.00 Utrechts stedelijk ork. en zangsol.; Oude en mo derne muz.; 14.40 Pianorec.: K'as. muz.; 15.00 De hand aan de ploeg, lez.; 15.05 Zondagmid dagklanken: Lichte gram., snortreport., comment, en uitsl.; 16.30 God hoortAdventsnro- gr.; 17.00 Herv. kerkd.; 18.00 Oecumenisch nws.; 18.15 Zang avond: Geestel. liederen; 18.30 Lit. progr.; 18.45 Gram.; 18.50 De kerk aan het werk: Act. van bet kerkelük erf; 19.00 De onen deur, veertiendaagse rubriek; 19 30 Gewilde muz.: Verzoekpro- er.: 20.00 Nws.; 20.08 Med'tatie; 20.15 Kor°n en instrument en semble; 20.35 Dubbelspion, luis- tersp. (9); 21.25 S+rïkkwartet: Ki=s. muz.: 22 00 Wissewassen.... licht progr.; 2220 22.0C Boekbespr.; 22 30 Nws.; 22 40 Avondgebed: 22 50 Dwars dim de groene hel. reisreiort.; 23 0" VYne muziektribune; 23.5524.00 Nws. RHURSEL (VI.); 12 00 Nws.; 12.03 Gevar. progr.: 12.55 Pro- at-pmma-overz.; 13.0o Nws.; 13 90 Voor de sold.; 14.00 Nws.: laog Onera- en Be' Caitonnc.: 1100 p-ovtnrogr.I8.no Nws.: 18.03 Pl—m.pr,.. IR 90 Coded uitz.; 19.00 Nws.: 19 40 Amuse- m°itsmu7.: 20 00 Werden vei R°\g. compo"''e+en: 21.00 "d Olen+oeonc.22.00 Nws.; 221K AnUove en hetere; 23,00 Nws c)3 Gewijde muz.; 23.5524.00 Nws. 15. Op de Hispania zitten de muiters in de kapiteinskajuit om een grote fles rum luidruch tig te praten. Doch eensklaps wordt het doodstil. In de deur opening staat John Silver. Zwij gend komt hij het trapje af en veegt met zijn kruk de flessen en glazen van tafel. Merry grijpt plotseling een pistool, maar een forse zwaai van de kruk slaat hem het wapen uit de handen. „Doet hem de boeien aan", be veelt John Silver, op Merry wij zend. De mannen weifelen. „Geef hem nog één kans, John, hij is een stommerd, maar we kunnen hem nog nodig hebben.'' Televisieprogramma's NED. TV: 19.30 Weekiourn 19 55 Jour-n.; 20.00 Sport in beeld; 20.30 Me'sieskoor; 20.40 Fen zaak van algemeen belang, Kerstspel; 21.45 Daar werd iets groo*s verricht, document, pro- er.; 22.15 Züricher ork. met sol.; Klas. muz.; 22.35 Dagsluiting; 22.4522.50 Journ. VLAAMS BFLG. TV: 11.00— 11.40 H. Mis; 15.00 De kat op de koord: De hongerigen spijzen, tv-feuilletoi; 15 30 Bezoek aai Zweden, f'lmreport.; 16.10 Re- oor. van het Belg. danskam- i'oensch. voor liefhebbers te Brusse1; 17 0017.20 Voor de kleuters; 18.45 Een onvergete lijke dag. Tsieehisehe film voor de ieugd; 19Ë5 De sportuitsl.; 20.00 Journ.; 20.20 Film: Vroe ger en nu; 21.10 Amahl en de -i-'cbtelïke bezoekers, opera; '21.55 Sportuitz.: 22.25 Journ. 19.45 Regeringsuitz.: Mens en samenleving; 20.00 Nws.; 20.05 Dansork. en zangsol.; 20.35 Aan geboden: gemeubileerde kamer, progr. over kamerverhuur en bemiddelingspraktijken; 21.05 Licht ensemble met zangsol.;' 21.30 Terug in de tijd, lez.; 21.45 Vocaal dubbelkwartet; Moderne Kerstliederen; 22.00 Strijkork.: Oude muz.; 22.10 Kersliederen van de zigeuners in Andalusië; 22.30 Nws.; 22.40 Balans: Hoofd en bijzaken uit de act.; 22.50 Jazzmagazine; 23.30 Zo klonk het vroeger; 23.5524.00 Nws. HILVERSUM II: 7.00 Nws. en SOS-ber.; 7.10 Dagopening; 7.20 Klas. gram.; 7.35 Sportuitsl. van zaterdag; 7.45 Radiokrant; 8.00 Nws.; 8.15 Gewiide muz.; 8.30 Lichte gram.; 9.00 Verzoekprogr. voor de zieke luisteraars; 9.40 Voor de huisvr.; 10.10 Klavecim- belrec.; 10.20 Rondom 't Woord: Theolog. etherleergang; 11.05 Muz. bij het werk; 12.25 Voor boer en tuinder; 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuinb.; 12.33 Or gelspel: Amusementsmnz.; 12.53 Gram., event, act.; 13.00 Nws.; 13.15 Lichte orkestmuz. en zangsol.; 13.35 Lichte orkest muz.; 14.00 De jeugd op eigen wieken, luisterspel (21): 14.25 Londens filh. ork.: Moderne muz.15.00 Kerstwijd'ng voor de zieken; 15.50 Gram.; 16.00 Herh. wedstr.: Opsnoring verzocht, van donderdag 12 dec. jl.: 16.40 Te nor en gitaar: Kerstliederen uit de Provence; 17.00 Voor de kleu ters; 17.15 Voor de jeugd; -17.30 Op tiener toeren: Lichte gram, voor de jeugd; 17.50 Regerings uitz.; Suriname journ. door H, van Boheemen; 18.00 Milit. ork.; 18.20 Uitz. van het Geref. Poli tiek Verbond: Overheid en on derdaan; 18.30 Met band en plaat voor u paraat; Klas. gram.; 18.50 Openbaar kunstbezit; 19.00 Nws. en weernraatie; 19.10 Op de man af, praatje; 19.15 Licht instru ment. kwartet; 19.30 Radiokrant; 19.50 Metroiole-ork.Lichte muz.; 20 20 De konsekwentie, luisterspel; 2145 BBC Svmfonie ork. en sol.: Klas. en moderne muz.; 22 05 Zoek de zon on de bovenste sport; Sportact.; 2215 Bianorec.: Klas. muz.; 2° 30 Nws.: 22.40 Avondoverd 22.55 Boekbespr.; 23.05 Verto1kers be luisterd. muz. lez.; 23.45 Gram.; 23.55—24 00 Nws. BRTT.Rp.EL (VI.): 19.no Nws.; 12 03 T.ieMf, muz.; 1280 Weer- her 19 98 Voor de lao^Njiwp^s,; 12 42 T"tti c*nti; 1250 Reurs- ber.ï 1-3.10 Nws.; 13 20 Famer- mnz.: 14 00 Nws.; 14 03 Gram.; 1A15 We'hiochtsoratoT-'um; 1C10 Nws.; 16.03 Beur°ber.; 10n9 Progr. voor de 7.iek»n; 17 00 Nws.; 17.15 Voor de k-'nd.; 17 40 T.ïrhtp muz.: 17.41 Frfuse les; 18.00 Nws.; 18 03 Voor de sold.; ■<8 98 Paardesiortber.; 18.30 i-nf-gsf uitz.: 18.45 Volicszaig; moo Nws.; 1940 On°v,s>fi',gm.; 90 00 M'ssiek'ankb.: °1 15 Fno- neso pianomi'z.; 2n52 Gram.; 91 no Cesnr.: 2130 Lichte muz.; 9.2 00 Nws.: 9915 Volksdansen en -zanger- 22 35 De zeven hm- e»n: 2,9 50 Omm.; 2° n0 Nws.; 39.05 .Tazzkroniek; 29.55 Nws.; 24.000 45 Voor de zeelieden. Televtsieiroaramma's NED. TV; 19-30 Logboek: Kin deren van de Montessorischool in Haarlem vertellen en tekenen hun eigen Kerstverh.; 19.40 let Freedom Ring. de rede van ds. Martin Luther King, uitgespr. op 28 aug. 1963 t.g.v. de March on Washington: 20.00 Journ. en weeroverz.; 20.20 Uitz. van de Boerenpartij; 20.30 Vo'kskerst- zang in de Margriethal te Utrecht; 21.00 Rockerts galore, speelfilm; 22.3022.35 Journ. VLAAMS BELG. TV: 16.30 Document, over valsehermsprin- gen; 17.30—17.40 De den en de zon, tekenfilm; 19.00 Progr. voor de jongeren; 19.25 Zoek licht; 19 50 De weerman; 19 55 Soort; 20.00 Journ.; 20.20 Speel film: De niet verzonden brief. Russische avonturenfilm; 22.05 Panorama; 22.40 Journ. Silvers gedachten werken snel. Het is beter de mannen niet te gen zich in het harnas te jagen. „Houdt u dan aan mijn beve len", gromt hij tot Merry. „In orde, kapitein," antwoordt deze met een valse grijns. Dan geeft Silver zijn orders. „Wij gaan kapitein Smoilet in het fort een bezoek brengen. Ik zal u van wapens en munitie voorzien." Zonder acht te slaan op de ge zichten der kerels hinkt John Sil ver naar de kajuitsgang. Eén schot is voldoende om het s'ot te vernielen. De kerels blijven rus tig aan de tafel zitten. „Wat wilt ge? Drinken of vechten," roept John Silver uit. „Vechten", schreeuwen de mui ters, „maar eerst nog een glas rum, dan gaan we er op af." „Dat zal ik bepalen," snauwt Silver, terwijl hij in stilte zijn plannen over denkt. Van deze plannen weet Jim Hawkins niets af. Hij kan de kapitein alleen vertelen 'tan Ben Gun. „Silver zal ons niet met rust laten," zegt de kapitein. „Komt nog bij dat hun overmacht groot is. Kunt gij de musketten laden, Jim?" „Nou en of," antwoordt de jon gen trots. Op verschillende punten van het fort worden wachten buiten gezet. Buiten 't fort klinkt plot seling een schot. De aanval is be gonnen, huivert nu de jonker. Doch dan klinkt een luide stem: „Wapenstilstand!!" Het is John Si'ver. „Ieder blijft op zijn post," be veelt: de kapitein, „ik ga naar bo ven." Daar opent hij een luik en z'et Silver een witte vlag zwaaien. „Wat wilt ge?" roept hij de eenbenige toe. „Onderhandelen," zegt deze kort. „Kapitein Silver wil onder handelen, meneer Smo'lett!'." „Ik ken geen kapitein Silver." „Mijn mannen hebben mij als kapiein benoemd meneer Smoi let. Tja, als een kapitein deser teert De kapitein antwoordt hierop niet. „Er valt niets te onderhan delen", zegt hij kort. „Maar als de kok van de Hispania mij wil spreken? Er zal u niets gebeu ren." Smoilet haast zich terug naar zijn mannen. „Blijft op uw post, John Silver wenst me te spreken." Met het pistool in zijn hand wacht de kapitein de hinkende kerel af MAANDAG 23 DECEMBER HILVERSUM I: 7.00 Nws.; 7.10 Ochtendgymn.; 7.20 Soc. strijdl.; 7.23 Lichte gram.; (7.30 Van de voorpag.;) 8.00 Nws. en soc. strijdl.; 8.18 Lichte gram.; 9.00 Ochtendgymn. voor de vrouw; 9.10 Moderne gram.; 9.35 Waterst.; 9.40 Leven en laten leven (slot), overd.; 10 00 Voor de vrouw; 11.00 Voordr.; 11.15 Nederl. moderne orkest werken; 11.40 Moderne piano- muz.; 12.00 Tango-rumba-ork. en zangsol.; 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuinb.; 12.33 Voor het p'atteland; 12.38 Pianotrio; 13.00 Nws.; 13.15 Voor de midden stand, praatje; 13.20 Electronisch orgel en vocaal ensemble: Lich te muz.; 13.45 Wikken en we ten, praatje; 14.00 Grepen uit de muziekgeschiedenis, muz. lez.; 14.30 Het harakiri-mysterie, hoorsp. (Herh. van 11 dec. '63); 15.40 Tenor en piano: Klas. lie deren; 16.00 Gram.; 16.30 Ge deelte van de Kerstviering van het Koiinklijk gez'n met het ge zamenlijk nersoneel in 't gebouw van de Koninkl. Marechaussee Bij 't paleis Soestdijk; 17.00 Oude IV'dies: 17.15 Friese streekui+z.; 17.40 Draaioreelk1.; 17.50 Milit. comment; 18.00 Nws.; 18.15 Licht instrument trio; 18.35 Parlement, overz.18.50 Onder dp afwas, een progr. alleen voor mannen, die niet mogen afdro gen; 19.20 Melodieën-Expres; COÖP. VRUCHTENVEILING „ZEEUWSCH-VLAANDEREN" TERNEUZEN (Veiling van 20 december.) GROENTEN: Per 100 stuks: Sla II ƒ10— ƒ12,90, C ƒ5,40—ƒ6. Per stuk: Knolselderij 14—23 ct. Per bos; Selderij 1213 ct. Per kg: Andijvie II 2139 ct; Sav. kool 1430 ct; Witte kool 6 ct; Boerekool 1020 ct; Breek- peen 710 ct; Waspeen A II 10 35 ct; Prei 3754 ct; Sprui ten geschoond 80—82 ct, onge- schoond 49—78 ct; Uien I 13 ct: Witlof A II 52—76 ct, B 64—78 ct, B II 3674 ct, afw. 2456 ct. FRUIT: Per kg: Appelen: Cox Orange I 80 85—86 ct, 75 84—S5 et, 70 84 ct, 65 69 ct, 60 51 et, 55 29 ct, II 80 78 ct, 75 76—77 ct, 70 70— 71 ct, 65 55 ct, 60 45 ct; G. De- Mcious I 80 45 ct, 75 51—55 et, 70 48—52 ct. 65 36—37 ct, 60 21 —23 ct, II 80 35—36 ct, 75 36— 45 ct, 70 36—40 ct, 65 29—33 ct. 60 2024 ct; Jonathan I 80 37 —38 ct. 75 36—37 ct, 70 .37 ct, 65 33 ct, 60 25—28 ct, II '75 26—27 ct, 70 28—29 ct. 65 25—26 ct, 60 16—17 ct, II D 17 ct, III grof 15 —21 ct; Goudreinette I 85 44— 45 ct, 80 4546 ct. 75 4243 ct. 70 39—40 ct, 65 33 crt, II 85 38 ct, 80 39—40 ct, 75 40—41 ct. 70 37—38 ct, 65 34—35 ct, II D 17— 21 ct, III grof 30—31 ct, III fijn 17—21 ct.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 7