Gemeenteraad van Hoek Gemeenteraad van Breskens De houtworm komt in trek Zaterdag 21 december 1963 DE VtüjE ZEEUW Pagina 5 JAAR VOOR DE NED. SPOORWEGEN AMERIKAANSE BALLONSATELLIET IN BAAN OM DE AARDE Nationalistische leider in Zuid-Rhodesië veroordeeld De raad kwam donderdagavond bijeen onder voorzitterschap van burgemeester A. F. Hanssens. De notulen van de raadsver gadering van 29 november wer den ongewijzigd vastgesteld. Bij de ingekomen stukken was de goedkeuring van G. S. van het door de raad bij haar vorige vergadering genomen besluit tot het verlengen van de rekening courant overeenkomst met een maximum krediet van 70.000 bij de Bank voor Ned. Gemeen ten voor het jaar 1964. Van het verificatie-bureau van de Vereniging van Nederl. Ge meenten was een rapport inge komen betreffende de kontró'e van de kas en de boeken van de gemeente-ontvanger over het 4de kwartaal 1963 en van de kontrole van de boeken van de gemeentelijke instelling voor Maatschapneliike Zorg eveneens over het 4de kwartaal 1963. Alles werd in ox'de bevonden. Ingekomen was een accoun tantsrapport van het accoun tantskantoor Kroll betreffende de exploitatie van het le half jaar 1963 en een kapitaals- en exploitatiebegroting voor het jaar 1964 van het Ju'ianazieken- huis met een tekort van 50.000 in welk tekort de gemeente Hoek 4000 zal bijdragen. Het ambtenarenreglement van de gemeente Hoek werd gewij zigd. Hierin werd thans opgeno men een overwerkregeling met de daarin genoemde percentages der vergoeding voor overwerk tot bepaalde tijdstippen in avond en nacht en op vrije dagen. Naar aanleiding van de desbe treffende circulaire van de mi nister van Binnenlandse Zaken werden de salarissen van de ge meente-ambtenaren aangepast aan de daarin genoemde punten. Zo werd besloten de na-calcula tie voor de z.g. trendberekening op 0,2 bepaald van de jaar wedde. Tevens zal een terug gaaf op de pensioenstortingen plaatsvinden van 4 per maand. Op het desbetreffende ver zoek van het bestuur van de neutra'e Fröbelschool besloot de raad op grond van art. 50 der Kleuteronderwijswet gelden be schikbaar te stellen voor de aanschaffing van schoolmeubi- lair en enig ontwikkelingsmate riaal. Besloten werd het raadsbesluit van 25 januari 1963 tot herzie ning van het uitbre'dmgsplan in hoofdzaak in te trekken. Deze intrekking heeft een formeel karakter. Binnenkort zal een nieuw plan tot herziening van 't uitbreidingsplan in hoofdzaak aan de raad ter vaststelling vvor- 'den voorgelegd, in welk plan jüians rekening is gehouden met rle begrenzingen o.a. met be trekking tot de spoorweg, welke in het ingetrokken plan ontbra ken. In verband met het uittreden van de gemeente Terneuzen uit de dienst voor Bouw- en Wo ningtoezicht en de dienst voor gemeentewerken in Oost Zeeuws-Vlaanderen stelden B. en W. voor de dienst als aanpas sing aan de gewijzigde situatie aan te pa=sen en de noodzake lijke wiiziging in de gemeen- schannelijke regeling te aan vaarden. De Voorzitter zei het jammer te vinden dat door het uit'onen van één gemeente ook anderen de samenwerking dreigden on te zeggen. Gelukkig kan de Cen trale Dienst thans worden voort gezet zonder Temeuzen. Spre ker hooote, dat men van de dienst zal kunnen profiteren. De heer L. M. Jansen zei te hebben gezien, dat de begro tingspost voor de Centra'e Dienst nog al aanmerkelijk is opgetrokken. Deze nost is name lijk ƒ2600 hoger dan voorheen. De Voorzitter gaf dit toe, maar deze verhoging is mede veroor zaakt door stiiging van de kos ten, dus niet alleen door het uit treden van Terneuzen. De heer Tollenaar sorak er zijn twiifel over uit, dat men voordeel van deze dienst zal kunnen hebben. In dit verband wees hii op het personeel van de dienst dat neiging heeft elders emplooi te zopken. Overigens zag de heer Tollenaar geen a'- ternatief. men moet wel instem men met een gewnzigde ge- meenschaopeinke regeling. De raad verklaarde zich zon der hoofdeh'ike stemming met de vdeuwe regeling akkoord. De Voorzitter sprak de hoon uit, dat de 'dienst nu meer tijd aan de zaken van de gemeente Hoek zal kunnen besteden en idat men meer service zal kun nen krijgen. Behandeling begroting 1961. Hierna werd de behandeling der begroting 1964 ter hand ge nomen. Allereerst maakte de lieer Leunis gebruik van de hem geboden gelegenheid tot het hou den van algemene beschouwin gen. De heer Leunis: Meneer de Voorzitter, nu wij weer aan het begin van een nieuw begrotingsjaar staan, wil ik toch eerst mijn waardering uitspreken over datgene wat in het afgelopen jaar tot stand is gekomen. Door de verbetering van riolering en bestrating van de Markt, St. Hubrechtstraat en geven. Gaarne zouden wij zien dat ook het verdere gedeelte van de St. Hubrechtstraat wordt verbeterd. Het tweede punt dat ons grote voldoening schenkt is het feit dat de achteruitgang van ons in wonertal nu toch wel definitief tot stilstand is gekomen, ja dat het zich zelfs in stijgende 'ijn be weegt Dit is toch wel een be wijs dat ons standpunt juist was, toen wij beweerden dat ons dorp wanneer het de geboden kansen weet te benutten ze ker nog levensvatbaarheid bezit, vooral wanneer we zien dat het aantal woningzoekenden bijna even groot is als het aantal dat zich hier het afgelopen jaar heeft gevestigd. Met klem wil ik er dan ook bij het college van B. en W. op aan dringen alle mogelijkheden, om tot uitbreiding van onze woning voorraad te komen, aan te grij pen. De dee1 name aan de ratiobouw lijkt ons hiervoor een niet te verwaarlozen kans, hoewel wij tegen het rapport van deze ratio bouw wel enkele bedenkingen hebben. In de eerste plaats de aan vangsdatum welke voor Hoek op 1966 is gesteld, zal door ons ze ker worden aangevonhten. Als men, zoals in dit rapport, uit gaat van het standpunt dat in verband met de ontwikkeling in de kanaalzone en de vestiging van nieuwe industrieën in een versneld tempo woningen be schikbaar moeten komen, dan liikt het ons toch we' erg inkon- s°kwent om in gemeenten als Vogelwaarde, Koewacht en Sv. Jansteen reeds in 1984 en 1965 met de bouw te beginnen. Ier- wijl Hoek, dat door ziin ligging toch wel bijzonder geschikt is als woonoord voor deze indus triebevolking, pas in 1966 zou kunnen beginnen. Ik hoop dan ook, meneer de Voorzitter, dat het co"ege van B. en W. hier nauwlettend de "inger op de pols zal houden en dat de ons toe»ezeode nadere bespreking over d't rapport spoedig zal plaatsvinden. D» tiid dringt, meneer de Voorzitter, wi'len wij onze kansen ten volle benutten. In dit verband wil ik ook op een spoedige behandeling aan dringen van het nieuwe uitbrei dingsplan. De voorbereiding hiervan heeft toch wel zeer lang geduurd, al onderschat ik de moeilijkheden hiervan niet en bedoel ik dit ook niet als een verwijt aan het college van B. en W.. daar ik weet dat verschil lende omstandigheden buiten de werkingssfeer van het college van B. en W. hier debet aan zijn. Ook ten aanzien van de finan- cië'e positie van onze gemeente is een gematigd optimisme wel op zijn plaats. Onze begroting sluit wat betreft de gewone dienst met nog een behoorlijke post onvoorzien, terwijl ook het beeld wat de kapitaalsdienst te zien geeft, geen verontrusting behoeft te wekken, hoewel ik mij er volkomen van bewust ben dat wanneer bovengenoemde plannen tot uitvoering komen dat wel een grondige wijziging van deze gunstige cijfers zal te zien geven. Ik zou in dit verband het col lege van B. en W. in overweging wil'en geven de nodige stappen te ondernemen om te trachten uit de infrastruktuurpot, we'kc Gedeputeerde Staten voor 1964 en 1965 heeft te verdelen, een extra uitkering te bemachtigen voor de aanleg van het nieuwe sportveld in ons uitbreidingsplan. Meneer de Voorzitter, ik zou willen besluiten met nogmaals de aandacht van het college van B. en W. te vragen om ook de leefbaarheid van de grotere buurtschappen, zoals Knol, WuT- penbek en Boerengat te bevor deren, door betere voorzienin gen, onder andere wat betreft riolering, bestrating en verlich ting. De Voorzitter dankte de heer Leunis voor de aan het adres van B. en W. gerichte waarde rende woorden. Voor wat be treft de wens van de heer Leunis het verdere gedeelte van de St. Hubrechtstraat te verbeteren, zei spreker, dat het cle bedoeling van B. en W. is om binnen het raam van de mogelijkheden in de begrotingspositie van de ge meente voort te gaan met de aangevangen verbeteringen aan openbare werken. Sprekende over de ratiobouw zei hij, dat dit een maaltje is dat moeilijk te verteren is. B. en W. doen hun uiterste best om er uit te halen wat er uit te halen is. De problemen rond het uitbrei dingsplan zijn inderdaad groot- geweest. Hoe eerder we de be schikking over de gronden heb ben hoe beter het is. Wat betreft het sportveld in het uitbreidingsplan is het col lege van B. en W. steeds dili gent geweest. Het college heeft steeds de mogelijkheden afgetast om een zo voordelig mogelijke financiële oplossing hiervoor te kunnen verkrijgen, en dat B. en W. zich het meest heeft laten leiden door zich de vraag te stellen en deze ook te beant woorden wat op een bepaa'd moment het meest verantwoord is. Immers er is nog zoveel geld nodig voor andere objecten. De realisatie van het sportterrein heeft aan een hele reeks van factoren afgehangen. Thans is het wachten op de beslissing van Hierna volgde de behandeling van de begroting. De heer Tollenaar zei te vin den, dat de uitgetrokken post voor onderhoud en aankoop meubilair voor het gemeentehuis wel wat laag is. Voorts vroeg hij inlichtingen over de post reddingsmiddelen. De Voorzitter zei, dat er tou wen zijn aangekocht en dreggen, dit in overleg met de politie. Deze middelen zijn stellig vol doende. Hij hoopte dat deze mid delen nimmer gebruikt zullen behoeven te worden. De hoofden van scholen heeft spreker ver zocht de kinderen op het hart te binden de grootste voorzichtig heid te betrachten. Ook heeft hij de politie gevraagd uiterst waak zaam te zijn, nu de vorst is in getreden. De heer Leunis vraagt naar de mogelijkheid tot het p'aatsen van een abri aan de bushalte bij de aftakking voor de toekom stige weg naar Sluiskil. De Voorzitter zei, dat de plan nen in een ver gevorderd stadi um zijn met betrekking tot deze weg. Inzake de abri zegde hij toe kontakt op te nemen met inge nieur v. d. Berg van de provin cie. De lieer Tollenaar bracht de armetierige staat ondér cle aan dacht, waarin het gebouwtje op de begraafplaats zich bevindt. Hij vroeg of er tocli wel licht is en of liet is aangesloten op de waterleiding. De Voorzitter gaf toe dat het gebouwtje erg primitief is en dat men elect) iseii licht on water hierin mist. Op die momenten, dat het gebouwtje gebruikt zou dienen te worden is hij er steeds voor teruggeschrokken dit te doen en verklaarde diverse ma- 'en naar een waardiger oplossing te hebben gezocht en te hebben toegepast. Ik ben het met U eens dat er iets moet gebeuren, maal ais we iets doen, laten we he* dan ook goed doen. Ik heb al jaren de gedachte gehad een aula'tje op de begraafplaats of) te richten; wellicht is er nu aan leiding de mogelijkheden hier voor nader te bezien. De heer Leunis vond de post ontspanning voor ouden van da gen ad 150 wel wat schraaltjes. De Voorzitter zei, dat hij het damescomité, dat een en ander ten behoeve van de ouden van dagen organiseert, inzake de ge meentelijke subsidie op het hart heeft gebonden ais ze middelen tekort mochten komen dit te la ten weten. Hij zegde toe zich met de dames te zullen verstaan of er op dit punt wensen zijn. Een verhoging van bedoelde post is natuurlijk steeds mogelijk bij be grotingswijziging. Bij de post subsidie aan de Zeeuws-Belgische Vereniging a 25 stelde de heer Tollenaar de vraag of deze subsidie wel nut afwerpt, en, zo ja, of hem dit kan aangetoond worden. De Voorzitter antwoordde dat genoemde vereniging propagan da maakt en tentoonstellingen organiseert, hetgeen wel zulk 'n geringe subsidie waard is. De heer Jansen had gezien, dat de gemeentelijke bijdrage in het recreatieschap Braakman op f 12.000 is begroot. Als lid van de Braakmancommissie zei hij niet bekend te zijn mot deze fi nanciële behoefte, wat hem wel speet. Het is al 'ang geleden, dat deze in vergadering bijeen is ge weest. De Voorzitter zei, dat deze commissie niet heeft vergaderd, omdat bepaalde zaken nog niet rond lagen. Nu bestaat het voor nemen in januari bijeen te ko men. De lieer Tollenaar wees, in verband met de huidige winterse omstandigheden met haar grote ongemakken voor het verkeer, op de gladheidsbestrijding. Hii drong er bij B. en W. op aan ook aandacht te besteden aan de gladt>°'"dsbestrijding 0p de bui tenwijken. De Voorzitter zegde dit toe. Hii vroeg indien de toestand van de wegen op de buitenwijken strooi en noodzakelijk maken, dit even op het gemeentehuis te meiden, waarop hij toezegde dan de no dige maatregelen te zullen be vorderen. Bij dit punt kwam de zand- strooier ter sprake. Het bleek, dat deze nog al zuinig strooit en een onvoldoende werkbreedte heeft. Hierna werd de begroting zon der hoofdelijke stemming vast gesteld. De géwone dienst sluit aan in komsten en uitgavpn op een be drag van ƒ719.172,01 met een oost voor onvoorzien groot f 13.612,37. De kapitaa'dienst sluit met een nadelig saldo van 166.654,26. Als gevolg van liet vaststellen van de begroting werd het be drag per leerling, dat ten be hoeve van het openbaar lager onderwijs beschikbaar is gesteld, bepaald op ƒ59,04. Molendijk en de aanleg van het de D. A. C. W.. die moet bepalen trottoir voor het gemeentehuis, of de arbeidsmarkt het vrijge- is het aanzien van ons dorp be- ven van een bepaald werk in 'n Iangrijk verbeterd. Met bijzon- bepaalde streek verantwoord is clere instemming heb ik ook in de begroting gezien dat het col lege van B. en W. het voorne men heeft ook Oud-Vlissingen een grondige opkagpfeejirt te Voorzitter zei voorts, dat men moet zorgen de leefbaarheid in de gemeente op te voeren, zodat men het prettig wonen vindt in Dc gemeenteraad kwam don derdagavond in het gebouw „De Uitkomst" bijeen onder voorzit terschap van burgemeester J. A. Eekhout. Van dc N.V. Exploitatie Maat schappij „Zeebad Breskens" was bericht ingekomen, dat zij geen gebruik maakt van het aanbod het jeugdgebouw in de Weijk- manlaan in eigendom te verkrij gen. De heer Lutcijn informeerde er naar wat er nu met dit ge bouw zal gebeuren. Wethouder Zegers antwoordde, dat het nu afgebroken zal wor den. Dc Voorzitter deelde mede, dat het college van B. en W. bij haar besluit d.d. 6 november W. A. Vinke heeft aangesteld als ge meente-werkman in algemene dienst op arbeidsovereenkomst, zoek van de N.V. „Breskens" te zoek van de N.V. „Bresaens" te Breskens werd in principe be sloten het wederopbouwplan zo danig te wijzigen, dat ter plaatse waar thans de grondstrook bij de uitmonding van de De Hullu- straat en de Visserijstraat zich bevindt een door genoemde N.V. aan te leggen kampeergelegen heid kan worden gemaakt. De heer Kareis informeerde, waarom het zolang heeft geduurd vooraleer dit verzoek in de raad werd gebracht. Wethouder Zegers antwoordde dat dit in verband met de voor bereidende maatregelen en de in leidende besprekingen nog al eni ge tijd heeft gekost. Op voorstel van B. en W. werd een verordening op het innen van marktgeld vastgesteld, het geen nodig is ter verkrijging van de Koninklijke goedkeuring, zon der welke deze belastingsver ordening geen geldigheid heeft. Ondanks de bezwaren, welke dc Provinciale Commissie ter be oordeling van de gemeentelijke uitbreidingsplannen tegen de par tiële herziening van het uitbrei dingsplan West heeft geopperd, stelden B. en W. voor nu deze herziening in kaart is gebracht en met de bijbehorende bebou wingsvoorschriften de wettelijk voorgeschreven termijn ter visie heeft gelegen, kan thans deze herziening met bebouwingsvoor schriften worden vastgesteld. De heer Kareis zei het ten dele met le bezwaren van de Com missie Uitbreidingsplannen eens te kunnen zijn, in verband waar mee hij op stemming over dit agendapunt aandrong. Mevr. NiermansGosseije on dersteunde het voorstel-Karels. Bij stemming bleek de herzie ning, als door B. en W. voorge steld, met 7 stemmen te zijn aan genomen. Tegen stemden mevr. Niermans en de heer Kareis. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werd besloten aan het dagelijks be stuur; van .de Centrale Dienst West Zeeuws-Vlaanderen te ver zoeken aan de gemeente-opzich ter D. J. Ornée ingaande 1 febr. 1964 eervol ontslag te willen verlenen. Na een uitvoerige diskussie werd in principe besloten deel te nemen aan de gemeenschap- oelijke vuilnisophaaldienst West Zeeuws-Vlaanderen. Er werden wel bezwaren geopperd in ver band met het hoge tarief dat dan stellig geheven zou dienen te worden om de kosten voor de gemeente, namelijk 15 per jaar voor de eerste en 10 per jaar voor dc tweede en, volgende em mers goed te kunnen maken. Het huidige tarief is 6,voor de eerste emmer. Terzake van het regenwaterge- maaltje in het uitbreidingsplan West, waarvoor de raad d.d. 30 oktober 1961 een krediet van f 15.000 voteerde, stelden B. en W. voor de begroting 1963 te wij zigen. Dit plan zal namelijk we gens de gewijzigde omstandig heden geen doorgang meer vin den. In plaats daarvan stelde het college voor een tweede pomp in het opjaaggemaal aan de Van Zuijenstraat aan te brengen met de hiervoor benodigde werken, waarvoor in totaal een bedrag van ƒ11.000 benodigd is. De raad ging hiermee akkoord. Na op een aantal subsidie-aan vragen goedgunstig te hebben beschikt en de subsidie-aanvrage van de Katholieke Reclasserings- vereniging té hebben afgewe zen kwam de behandeling van de begroting 1964 aan de orde. De heer Vergouwe hield na mens zijn fraktie algemene be schouwingen waarin hij er on der meer op wees het prettig te vinden, dat de begroting sluitend is, hoewel hij de post voor on voorzien niet zo groot vond. De woningbouw in 1963 is maar tegengevallen terwijl de sane ring van de Bloemenwijk niet in het tempo plaats vindt zoals was voorzien. Naar zijn mening dient men de woningen vlugger af te werken. Hierbij doelde hij op de woningwetwoningenbouw. De bungalowbouw daarentegen gaat vrij vlot. De huisvesting voor de ouden van dagen noem de hij bevredigend. Met betrek king tot het sportveld in het Uit breidingsplan West zag spreker de ingebruikname met belang stelling' tegemoet. In dit verband wees hij op het ontbreken van een kleedlokaal, waaraan vóór de ingebruikneming moet worden voorzien. Spreker vestigde de aandacht van B. en W. op de noodzaak een ijsbaan aan te leggen. Dit zou kunnen op een braak liggend ter rein aan de Dr. Broodmanstraat Philips van Kleefstraat. Hij sprak zijn tevredenheid uit over de uitvoering van de openbare werken, hierbij noemde hij de boulevard, de promenade en het uitbreidingsplan West. Hij oor-, deelde een verdere mechanisatie EEN ROMANTISCHE GOLF IS IN AANTOCHT NADAT geruime tijd de moderne tot hyper-moderne meubels bijzonder in trek waren, zien we nu langzaam een wijziging ont staan in de smaak van het grote publiek. In ons land komt deze nieuwe richting nog slechts schoorvoetend op gang en veel firma's durven er zich nog niet aan te wagen, maar in het buitenland is de romantische golf al tot een ware zondvloed uitgedijd. In een buitenlands tijdschrift voor architectuur ontdekten we een foto van een moderne huiskamer anno 1964. Het in terieur zag er als volgt uit Boven een eetkamertafel van imitatie notehout, zweefde een barokengel. De huisbar keurig ondergebracht in een oude Spaanse ladenkast werd door twee koetsierslan taarns verlicht en voor het televisietoestel. geplaatst in een kast in de stijl Lodewijk XVI, stond een wormstekig voetenbankje uit dc tudortijd. Een totaal verroest borsthar nas aan de muur maakte de inrichting compleet. Deze gehele tendens was ook reeds duidelijk merkbaar op de beurs in Frankfurt. „Waar halen de meubelmakers toch al die (houtwormen vandaan?" zuchtte een bezoeker, toen hij het overweldigende aanbod van oude en nieuwe antiqui teiten bekeek. De standhouder, tot wie hij deze vraag richtte, wist het: „Men kan wormste ken bedrieglijk echt imiteren", lachte hij. En als bewijs haal de hij een schijnbaar door wormen opgevreten console Italia" ise rococo voor de dag. Uit de voegen van het oeroude erfstuk droop verse Ir. Lohmann: 1963 WAS GUNSTIG Het jaar 1963 is voor de Ne derlandse Spoorwegen als ge heel een gunstig jaar geweest. Dit zegt de directie van de Ne derlandse Spoorwegen, in een korte oudej aarsoverdenking in „De Koppeling". Het reizigersvervoer is on danks de tariefverhoging met een half procent toegenomen, terwijl het goederenvervoer (waarvoor sinds september 1962 eveneens hogere tarieven moeten worden betaald) gemeten naar het aan tal tonkilometers zelfs met veer tien procent steeg. Voor het bin nenlandse goederenvervoer was het stijgingspercentage 8, voor het grensoverschrijdende 23. Een deel van deze groei is het gevolg van de strenge winter, maar een nog groter deel kan men zo zegt de directie „natuurlrke groei" noemen, al is er voor deze uitbreiding bij de spoorwegen hard gewerkt. Van 1963 kan verder worden gezegd, dat de verliessituatie van het bedrijf vrijwel is overwon nen, onder meer dank zij het itreven bij exploitatie en onder houd om „met minder meer te doen". Nieuwbouw, modernise ring (zowel van gebouwen en in stallaties als van rollend materi eel) en beveiliging namen ook dit jaar een belangrijke plaats in onder de N.S.-aktiviteiten. hars. Wie het dus nog niet wist, weet het nu: de hout worm in de huiskamer is op zettelijk actueel. Romantiek keert terug Het teakhout, waarvan wij ook in Nederland de invloed on dergingen, mag ais vrijwel passé worden beschouwd. Ro mantiek is nu het parool. Dit heeft er toe geleid, dat goti sche madonnabeeldjes, mid deleeuwse kerkstoelen en hoe renkasten uit de baroktijd al lang niet meer te krijgen zijn. Door de grote vraag' werden zij uiterst zeldzaam. Maar voor de steeds groter wordende kring van consumenten fabri ceerden vindingrijke meubel makers ijlings nieuwe anticiui- teiten in alle gewenste stijlen en maten. De romantische golf zwelt aan. Ondertussen zijn grote buitenlandse importfir ma's en groothandelaren in meubelen er toe overgegaan stijlmeubelen uit alle tijdper ken met wagonladingen tege lijk in te voeren. In ons land is het nog niet zover, maar het ziet er naar uit, dat de golf ook over onze grenzen zal slagm. Want op de Frank furter beurs werd het wel duidelijk dat deze rage zich niet tot Duitsland beperkt. Scheepslantaarns en kanonnen Ook in andere landen wil men de houtworm horen knagen. De orderboeken van meer dan 109 firma's, die op deze be langrijke Westduitse beurs an tiquiteiten en kunstnijver- heidswerk aanboden, werden met talrijke opdrachten ge vuld, waaronder vele uit Neder land. Een metaahvarenfabriek boekte zeer veel bestellingen voor „werkelijkheidsgetrouwe scheepslantaarns" alsmede mi niatuurkanonnen en middel eeuwse harnassen. Een bijzondere attractie voor het buitenland was de idee van een firma, die kopieën van beroemde houten beeldhouw werken levert, waarbij deze kunstwerken niet alleen het zelfde gewicht als het origi neel hebben, maar ook alle be schadigingen en scheuren in het hout daarvan vertonen. Ongetwijfeld zullen ook vele Nederlanders enthousiast wor den voor deze „romantic look", de interieurstijl van 1964. Wat denkt u van een kanon bij de voordeur, een televisie in een rococokast en een stel duim schroeven voor de kinder kamer? ELLY MARTINS (Nadruk verboden). Het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart (N.A.S.A) heeft vrijdag meegedeeld, dat de donderdag van Point Arguello in Californië gelanceerde ballon- satelliet in een baan om de aarde is gekomen. De ballon, „Verken ner 19" gedoopt, heeft een door snee van vier meter en kan, ge lijk de „Venusster", in de och tend- en avondschemering vanaf de grond worden waargenomen. De zeven kilogram wegende op blaasbare kunstmaan, die gege vens moet verschaffen die van nut kunnen zijn voor het voor spellen van zonnevlammen on der meer door meting van de dichtheid van de lucht is met lucht gevuld toen zij in een baan om de aarde kwam. De baan loopt over de Poolcirkels. Zowel de ballon als de bus die hem heeft uitgeworpen is door een Australische observatiepost waargenomen. Men heeft vol gens de geleerden waarschijnlijk een verrekijker of een telescoop nodig om de kunstmaan te kun nen zien, omdat zij klein en niet- weerkaatsend is. van de dienst gemeentewerken noodzakelijk. Met betrekking tot de visserij was spreker verheugd, dat deze zich steeds uitbreidt. De heer Kareis hield namens zijn fractie eveneens algemene beschouwingen. Hij vond de be grotingscijfers flatteuzer, dan ze in werkelijkheid zijn. Er is im mers nog geen rekening gehou den met de salarisverhoging' in 1964, waardoor de post voor on voorzien, die al niet te groot is, aangesproken zal dienen te wor den. Hij sprak zijn teleurstelling uit, dat het stratenplan nog steeds achterwege is gebleven en vroeg aandacht voor een nieuw zwem bad terwijl hij er prijs op stelde dat ter stimulering van de voort gang van de bouw van de onder- handen zijnde woningwetwonin gen aan de woningbouwvereni ging een termijn wordt gesteld waarin de woningen gereed zul len moeten zijn. Hij was teleur gesteld, dat het Industrieschap maar niet verder van de grond kan komen en dat de realisatie van het uitbreidingsplan aan de kust geen perspectieven heeft geopend. Hij vroeg welke stap pen zijn gedaan inzake de tot standkoming van de derde ha ven. Tot slot stelde spreker, dat door het afschaffen van de mon delinge rondvraag en het ophef fen van de huisvestings-advies commissie er voor de raadsled :n veel extra werk is ontstaan. De Voorzitter beantwoordde de bepaalde punten uit de Algemene beschouwingen van de beide heren Vergouwe en Kareis, waar na de begroting werd vastgesteld. De Gewone dienst sluit aan in komsten en uitgaven mot een be drag van 1.564.964,— terwijl de post voor onvoorziene uitgaven 10.070,bedraagt. De Kapitaaldienst sluit met een nadelig saldo van ƒ411.483, De begroting van baten en las ten van het Vismijnbedrijf werd eveneens vastgesteld, met op de gewone dienst aan inkomsten en uitgaven een bedrag van 410.000 gulden. De post vcor onvoorzien bedraagt ƒ5500. Het bedrag per leerling' per jaar werd voor het openbaar .lager onderwijs voor 1964 be paald op ƒ70. PRINSES DESIREE Deze foto werd gemaakt naar aanleiding van de bekendmaking van de verloving van prinses Desiree, de 25-jarige kleindoch ter van koning Gustaaf Adolf, met baron Niclas Silfverschïoeld, een 29-jarige Zweedse land eigenaar. MASSALE BEVOLKINGSGROEI IN AZIE Alleen een oorlog op grote schaal kan voorkomen dat de be volking van Azië tegen 1980 tot 2,5 miljard zielen zal zijn geste gen, tegen 1,6 miljard inwoners in 1960. Tot deze conclusie is de eerste conferentie over het be volkingsvraagstuk in Azië geko men. Vrijdag werd de conferentie in Nieuw Delhi, die tien dagen ge leden was begonnen, beëindigd. De vertegenwoordigers van de 21 deelnemende landen, waar onder de Sowjet-Unie, de Ver. Staten en Frankrijko, waren het er over eens, dat een „positieve bevolkingspolitiek" nodig is om een einde te maken aan de stij ging van het geboortecijfer. In dit verband werd er op gewezen, dat de snelle bevolkingsaanwas een belemmering is voor de eco nomische en sociale vooruitgang. In de slotverklaring werd voor gesteld, dat de V. N. en hun ge specialiseerde organen de Azia tische landen in dit opzicht hel pen. Josjoea Nkoma, een Afrikaan se nationalistische leider in Zuid- Rhodesië, is vrijdag in Boelawayo iot negen maanden gevangenis straf veroordeeld wegens het verspreiden van gezagondermij- nende geschriften. Zes maanden van de straf zijn voorwaardelijk en verbonden met een proeftijd van drie jaar. In afwachting van een behande ling van de zaak in hoger be roep is voor Nkomo een borg som van 100 pond sterling vast gesteld voor zijn voorlopige vrij lating. De 46-jarige Nkomo was voor zitter van de Afrikaanse Volks unie, die vorig jaar door de Zuidrhodesische (blanke) rege ring is verboden. Nkomo is thans leider van de „waarnemende volksraad", die tot eind januari geen vergaderingen mag houden. Nkomo zelf mag tot februari geen openbare vergaderingen bij wonen. Hij is voorzitter geweest van reeds drie partijen, die ach tereenvolgens door de Zuidrho desische regering zijn verboden.' Er is nog een beroep van Nko mo in behandeling tegen een veroordeling in oktober van 9 maanden gevangenisstraf wegens het afleggen van een „gezag- ondermijnende" verklaring in Gwelo in de maand augustus.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 5