Rassenrellen met konsekwenties RADIO DE KOCK Studenten betogen voor Franse ambassade in Saigon Westberlijners betreden schuchter en onzeker Oost-Berlijn Raad van commissarissen van de K.L.M. stelt mandaat ter beschikking HET WEER Veroordeeld wegens De Gaulle van belediging n-. HOÖGWATER ZON- en MAANSTANDEN bij Ontroerende taferelen weerzien van bloedverwanten Frankering bij abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie adres: NooFdstraat 55 -57 Administratie-adres: Smldswaj Telefoon 01150- 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal: per maand 12,per week 48 et. Losse nrs 9 ct. VRIJE ZE ZATERDAG 21 DECEMBER 1963 20e Jaargang No. 6108 Verschijnt dagelijks - Uitgeefster N. V v/h Firma p J van de Sande te Temeuzen Adverfen Reprits per mm 16 et; mint-mum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (gëén handels- advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct Kleine Advertenties bfl vooruitbetaling. Vermelding: Brieven ondeT nummer, of: Adres Bureau van dit Rlad 20 cent nrtepr. Inzending advertenties te 's namiddags 2 nur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Een demonstratie als die van de zevenhonderd stu denten voor de poorten van het Kremlin, zou in welk ander land ook betrekkelijk weinig opzien baren. In Moskou is het anders: daar heeft men sinds de revolutie van 1917 geen dergelijke betoging gezien met verzet tegen de politie. Zeker, er is wel eens gedemonstreerd, onder meer om ruiten van een ambassade in te gooien. Maar die demon stranten hadden weinig te duchten van de politie, om dat ze met instemming van hogerhand hun voorgeschre ven verontwaardiging kenbaar maakten. In de eerste plaats is het voor de Russische regering onaangenaam 0111 te bedenken dat heel wat Moskouers hebben gezien, hoe men de agenten kan trotseren om een protest te uiten. En anderen vernemen er ongetwijfeld van ook al zal Tass er over zwijgen. Wat liberaler zijn is mooi, maar het Kremlin is bepaald op dergelijke uitin gen van volkswil niet gesteld en het zou op zijn minst betreurd worden als Russen het Ghanese voorbeeld gaan volgen. EERSTE WESTBERLIJNERS DOOR DE MUUR EEN TWEEDE ALABAMA Maar nog meer te betreuren is ciè achtergrond van de hele affaire voor de Russische regering. De betogers hebben op spandoeken Moskou een tweede Alabama genoemd en zo onverbloemd geuit dat op het punt van rassendiscriminatie de Sowjet-Unie geen haar beter is dan de Verenigde Staten. Westberlijners met pasjes heb- En de oorzaak van de hele historie is er wel naar om deze klacht tegen achterstelling van negers ben van donderdag af toestem- nun? gekregen on: naar de te rechtvaardigen. Oost-sector van de stad te gaan. Het voornaamste protest gaat over de dood van de Ghanees Andrew Addo in Kalinm. Eerst zeiden p\,to: Als eerste Westberlijners de Russen dat hij van kou zou zijn omgekomen, la'er volgde de lezing dat hij dronken was, volgens gaan een echtpaar met drie hin de Ghanezen is hij doodgestoken. En de reden voor de moord zou zijn dat Addo op het punt stond te trouwen met een Russisch meisje wier familie 7'~'i daartegen verzette. Kortom' alle ingrediën ten voor een rassendrama in een notedop. SLECHTE BEURT Een dergelijke historie maakt een heleboel stuk 1 Cc Russische propaganda in Afrika waar men zich voor de grote vrienden van de zwarte Afrikaan uitgaf en kapitaal sloeg uit de rassenrelletjes in de Verenigde Staten om aan te tonen dat uit dat land voor de jonge naties in t zwarte wereld deel weinig te verwachten valt. Dit gebeuren slaat de bodem uit die opmerkingen. En bovendien ondersteunt het juist wat de Chinezen zo dapper propageren in Afrika onder meer door de reis van Tsjen Ji en Tsjoe En- Lai dat de blanke volken, of ze nu communistisch of kapitalistisch heten te zijn, de vijand zijn van de gekleurde volkeren. Het kan best zijn dat Addo een natuurlijke dood is gestorven en dat de hele rel voor niets is ge weest. Maar het schadelijke effect ervan kan Chroesjtsjov met geen tien redevoeringen meer teniet doen, omdat al die woorden minder indruk maken dan deze daad. (Nadruk verboden.) In de ochtenduren van vrijdag trokken de West berlijners voor de eerste maal in groten getale via de. vijf nieuwe doorlaatposten naar Oost-Berlijn. De Westberlijners betre den enigszins schuchter en onzeker 't Oostelijke stads gedeelte, alsof zij in een voor hen vreemde wereld binnenkomen. Oostduitse beambten drukken hen papiertjes in de hand, waarop te lezen staat, „Van harte welkom in de hoofdstad van de Duitse democratische repu bliek" en „Wij wensen u een vrolijk en verkwikkend Kerstfeest in de kring der uwen toe". Er zijn tot nu toe onge veer 60.750 dagpassen uit gegeven. Hiermede kunnen 160.000 tot 170.000 West berlijners bloedverwanten in het Oostelijke stadsge deelte opzoeken. Rond 13.000 mensen stonden 's morgens vroeg al voor de twaalf passen'oureaus te wach ten. Om half zes stonden er al Westberlijners bij de doorlaat posten. De Oostduitse grens wachten lieten hen al door, hoe wel de posten officieel pas om zeven uur open gingen. Een groepje Westberlijners wa ren donderdagmiddag, direct na de uitgifte van de eerste pasjes, naar Oost-Berlijn gegaan. Rond middernacht keerden zij naar het Westelijke stadsdeel terug. De controle bij de doorlaatpos ten verliep vrijdagochtend vlot. Ze duurde maar enkele minuten. Bij alle vijf doorlaatposten be vonden zich Oostduitse beamb ten, die toezicht houden op het verloop der „pasjes-operatie" en die de bevoegdheid hebben ver anderingen in de werkwijze te gelasten, wanneer zij dit nood zakelijk achten. Bij enkele doorlaatposten wer den met behulp van cokes vuren gestookt om de wachtenden te verwarmen. Bij de doorlaatpost aan de Friedrlchstrasse werden de West- berlijnse bezoekers pamfletten overhandigd, waarin stond: „Zie voor uzelf, welke vorderingen wij hebben gemaakt". Ontroerende taferelen Volgens de Westberlijnse poli tie zijn de mensen, die in de wij! Wedding op een vergunning voo een pasje stonden te wachten, sten rij op muziek uit draagbare radio's. Een krachtig gebouwde vrouw van middelbare leeftijd, die in haar hand een net draagt, waar in zich sinaasappelen, chocolade, koffie, gebak, waspoeder en een witte speelgoedbeer, met het op schrift „Berlijn blijft Berlijn" bevindt, zegt: „Ik hoop, dat ik nu ook iemand aantref. Ik heb geen telegram gestuurd, want •mijn bezoek moet een verrassing zijn". Een jeugdige Westberlijnse ver klaarde: „Ik wil mijn man zijn -oon nu ook in levende lijve la- en zien". Het jeugdige echtpaar was van ->lan geweest zich in augustus 1961 in West-Berlijn te vestigen. De muur heeft dit onmogelijk gemaakt. De jonge vrouw had de dagen van de scheiding nauw- :eurig geteld: „Wij hebben el kaar 850 dagen niet gezien". Een oudere man, in een don kere winterjas, heft plotseling een arm .op, aan de andere kant 'an de doorlaatpost wenkt een ■rouw terug. Midden op straat vallen zij el kaar in de armen en kussen el- deren door een genie akte ope ning. Een vopo onent het Ijzeren hek. Nertsen gestolen uit fokkerij Uit een nertsfokkerij van mevr. A. Keiler bij een boerderij in de Nieuwe Boer polder in Dubbel dam, heeft men 80 nertsen ge stolen. De dieren zijn waarschijn lijk met een flobertbuks doodge schoten. De politie heeft kogel tjes en bloedvlekken in de hok ken gevonden. De nertsen waren gemiddeld ƒ100 per stuk waard. Spandoeken met leuzen tegen generaal De Gaulle Enkele duizenden studenten en leerlingen van middelbare scholen in Saigon hebben vrij dagmorgen een betoging gehou den voor de Franse ambassade. De betogers droegen borden en spandoeken waarop leuzen tegen de Franse president, generaal De Gaulle, en het neutralisme stonden. De tekst van een dei- borden luidde: „Neutralisme is communisme". De manifestatie, die zorgvuldig voorbereid scheen te zijn, heeft twee uur geduurd. Incidenten hebben er zich evenwel niet voor gedaan. De deuren van de Fran se ambassade bleven gesloten en de weinige politiemannen die ter plaatse waren behoefden niet in te grijpen. Waarnemers merken op, dat deze betoging samenvalt met een bezoek van de Amerikaanse mi nister van Defensie, MacNamara, aan Zuid-Vietnam. De protestbetoging gold de steun die president De Gaulle zou geven aan het denkbeeld van een neutralistische oplossing voor een verenigd Vietnam. De Franse zaakgelastigde in De minister van Verkeer en Waterstaat heeft gisteravond de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal schriftelijk bericht, dat de raad van commis sarissen van de K. L. M. hem heeft medegedeeld, dat deze raad besloten heeft met ingang van een door de minister te bepalen Standbeeld van Plesman in K. L. M.-strijd betrokken Zelfs het standbeeld van wijlen Albert Plesman is gisternacht in de strijd om de K. L. M. betrok ken geraakt door onbekenden. Gistermorgen ontdekte men dat het beeld dat tegenover het hoofdkantoor van de K. L. M. staat in Den Haag was opge sierd met een blinddoek terwijl de heer Plesman een bezem in de hand was gegeven en hem een bord was omgehangen met de tekst „Quo Vadis". De politie heeft zodra zij er van kennis kreeg, de blinddoek, bezem on liet bordje verwijderd. (Adv.) donderdagnacht niet naar huis J kaar. De vrouw laat haar tas gegaan. Om zich warm te hou- vallen, maar zij schiint dit niet te den dronken zij jenever en dan- 1 merken. Beiden huilen. datum zijn mandaat tér beschik king te stellen teneinde-de ver gadering van aandeelhouders der K. L. M. voor een vernieuw de samenstelling van de raad zoveel mogelijk de vrije hand te laten. De minister heeft inmiddels de situatie in beraad genomen en de raad van commissarissen ver zocht zijn taak voort te zetten tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, bij welke gelegenheid de nodige voorzie ningen met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen zullen worden getroffen. De minister heeft zijn waar dering uitgesproken over het feit, dat de raad van commissa rissen dit besluit genomen heeft. Wij vernemen, dat gisteravond een niet nader genoemd aantal commissarissen van de K. L. M. een onderhoud heeft gehad met de minister van Verkeer en Wa terstaat. Deze commissarissen kwamen niet als delegatie van de raad, noch namens de raad. Na afloop van dat onderhoud heeft de minister aan de voor zitter van de Tweede Kamer, de vermelde beslissing van de raad schrifelijk laten meedelen. Het ligt in de lijn der ver wachtingen, dat niet vóór janu ari een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden, waarop nader aandacht aan deze zaak kan worden gewijd. DOCHTER VOOR PRINSES SOPHIA Prinses Sophia van Grieken land, de echtgenote van de Spaanse prins Juan Carlos, heeft vrijdagmiddag in Madrid het leven geschonken aan een doch ter. De 25-jarige prinses trad in mei van het vorige jaar te Athe ne in het huwelijk met de zoon van de Spaanse troonpretendent. Don Juan. Het echtpaar woont in het paleis van Zarsuela bij Madrid. De bevalling geschiedde in een Madrileense kraamkli niek. Aanhoudend winterweer Fabrieken Zevenbergen Alfred Fabre-Luce, de schrij ver van het boek „Hooggerechts hof", waarin een denkbeeldige berechting van president De Gaulle wordt beschreven, is gis teren wegens belediging van het staatshoofd door een Parijse rechtbank tot een boete van 1.500 frank (ruim 1.000 gulden) veroordeeld, met bevel tot ver nietiging van het geschrift. In het boek, dat inmiddels ook in Engeland is verschenen, wordt De Gaulle beschuldigd van schending van de grondwet, waarvoor hij terecht moet staan voor een hooggerechtshof, be staande uit de nationale verga dering en de senaat. De openbare aanklager nam vooral aanstoot aan een passage, waarin wordt gezegd dat De Gaulle behoorde tot „de psy chiatrische categorie van para- noai-lijders". Fabre-Luce verklaarde met zijn vergelijking van De Gaulle met „een haai in een aquarium" niets beledigends te hebben be doeld. Volgens het woordenboek zijn „haaien de intelligentste en best gewapende vissen", aldus zijn verweer. Ook de uitgevers werden tot een boete van 1.500 frank ver oordeeld, en de uitgever van een tijdschrift dat uittreksels uit „Hooggerechtshof" had gepubli ceerd, tot een boete van 2.000 frank. OVERSTROMINGEN IN IN NOORD-MAROKKO Bij 'overstromingen in Noord- Marokko zijn dertien mensen verdronken. Het getroffen ge bied ligt ten noorden van Rabat. De weg- en spoorverbindingen met Tanger zijn verbroken. Tus sen Casablanca en Rabat ener zijds en Tanger anderzijds is een luchtbrug ingesteld. ■Met zwakke zuidwestelijke stroming breidde een mistgebied zich vrijdag vanuit België en Noord-Brabant ovef het midden en noordoosten van het land uit. In het mistgebied bleef het over dag vrij koud. De temperatuur kwam op de meeste plaatsfen niet hoger dan min vier graden. Aan de kust daarentegen, waar tus sen de hagel en sneeuwbuien de zon scheen, werd plus vier gra- ZATERDAG 21 DECEMBER Breskens Temeuzen Hansweert Walsoorden v.m. 4.54 5.29 6.09 6.19 n.m 5.18 5.53 6.33 6.43 ZONDEG 22 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 5.35 6.08 Temeuzen 6.10 6.43 Hansweert 6.50 7.23 Walsoorden 7.00 7.33 MAANDAG 23 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 6.23 7.04 Temeuzen 6.58 7.39 Hansweert 7.38 8.19 Walsoorden 7.4S 8.29 ZON MAAN op onder op onder Dec. 21 8.46 16.30 12.19 22.04 24 8.47 16é.32 13.23 0.36 22 8.46 16.30 12.42 23.19 den geregistreerd. In de nacht breidde het mistgebied zich nog verder uit. De toestand met mist in het binnenland en sneeuwbuien aan de kust zal ook vandaag voort duren. De instroming van zee lucht aan de kust wordt echter steeds zwakker. Van de Oceaan nadert een hogedrukgebied dat tijdens het weekeinde zich verder over ons land zal uitbreiden. Voor de eerstvolgende twee dagen blijft het dus overwe gend rustig weer met in het bin nenland matige tot strenge vorst. Op plaatsen waar de mist de ge hele dag aanwezig blijft zal het niet meer dan matig vriezen. Saigon heeft een delegatie van de betogers ontvangen en een boodschap in ontvangst genomen voor de Franse regering. Een andere grief van de be togers is het feit, dat Frankrijk de nieuwe regering in Zuid- Vietnam nog niet nadrukkelijk heeft erkend. De Franse functio naris, die de delegatie te woord stond, zei, dat Frankrijk had laten weten, dat het een schrij ven had ontvangen waarin werd meegedeeld, dat de nieuwe Zuid- vietnamese regering het bewind in handen genomen had en hoe wel in het Franse antwoord het woord „erkenning" niet voor komt, werd dit antwoord door de Franse regering voldoende ge acht, aldus de Franse functiona ris. MIJNWERKERS UIT LÊNGEDE KOMEN NAAR KAMPERDUIN De veertien geredde mijnwer kers uit Lengede (Did.), die on langs door de V.V.V. van Groet- Kamperduin waren uitgenodigd om met hun gezinsleden veer tien dagen in Groet en Kamper duin te komen logeren hebben, naar de voorzitter van de V. V. V. de heer G. Sleking gisteren meedeelde, deze uitnodiging in principe aanvaard. De datum waarop de gezinnen van de mijnwerkers naar Groet zullen komen kon nog niet wor den vastgesteld in verband met het feit dat verschillende hun ner nog onder medische behan deling staan. De mijnwerkers krijgen ook gratis vervoer heen en terug. AANSLAG OP PRESIDENT JOHNSON BERAAMD 29-jarige man gearresteerd Donderdag is in Berkeley, bij San Francisco, een zwerver ge arresteerd die een briefje in zijn zak had waarop stond „Het derde doel is het vermoorden van pre sident Johnson". Dit werd vrij dag door de Amerikaanse ge heime dienst bekendgemaakt. De man, de 29-jarige Robert B. Fennell, afkomstig uit Sioux City in de staat Iowa, werd dooi de politie van Berkeley wegens landloperij opgepakt. Fennell loopt de kans een gevangenis straf van maximaal vijf jaar te krijgen. Volgens de politie waren er vier afschriften van het briefje, dat aan het Witte Huis en aan dagbladen gestuurd moest wor den. Het briefje luidde als volgt „Berkeley, Calif, dec. 19, 1963. L.S. Ik word ziek van de reactie van de mensen op de moord op president Kennedy. Ik heb ner gens van gematigde, rechtse of linkse zijde de werkelijke reden vernomen. Tenzij de Ame rikanen hun politieke verant woordelijkheden aanvaarden en het leiderschap afschaffen zullen wij voortgaan leiders op te rui men. Mijn directe doel: Het do den van president Johnson. De 'iwe in vrede en strijd. Robert Fennell, psychiater der gemeen schap". medegedeeld door het K. N. M. I., te De Bilt, geldig van hedenoch tend tri hedenavond Weinig wind en op vele plaatsen mist. Op vele plaatsen mist en in de kustgebieden slechts nog een en kele verspreide sneeuwbui. In de ochtend over het algemeen ma tige vorst, in de middag over wegend lichte vorst. Zwakke wind. (Adv.) Noordstraat 102 Temeuzen Telefoon 3128

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1