RADIO DE KOCK Socialisten niet in TV-pacificatie Tienduizenden Westberlijners in de rij voor Kerstpasjes Sowjet-Unie en Frankrijk tegen uitbreiding van de Veiligheidsraad Von Brentano ingestort DONDERDAG 19 DECEMBER 1965 20e Jaargang No. 6106 TWEEDE KAMER H^T WFPR WEERBFRirWT HOOGWATER POKKENEPIDEMIE IN NEPAL UITGEBROKEN Politieke commentaren De pacificatiecommissie HEVIGE AARDBEVING WAARGENOMEN Ongelukken in Columbia NOG 8300 HADDEN TEVERGEEFS GEWACHT Voor duizenden was er geen pas ZON- en lP.»Nri""!EN DE TUNNEL IN ANTWERPEN C. A. O. METAAL INDUSTRIE GOEDGEKEURD Publiek raakte opgewonden MGR ATHENAGORAS MET PAUS NAAR HETLIG GRAF VLIEGTUIG VAN MCNAMARA IN MOEILIJKHEDEN ZITTING VAN V. N.-ASSEMBLEE GESLOTEN ZUID-AFRIKA TREEDT UIT DÉ F. A. O. 1*. Fwffikeriag fcrö abemiemast: Ttnmrssa Direetenr-Hoofdredaetear L van 8e SanSe Redacöe-adres: Noordstraat 55—S7 Admlnlstratie-adres: Smldswaï Telefoon 01150-2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 et Losse nrs 9 et DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dageiyks - Uitgeefster N. V. v/h Firma P. j. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bil vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Twee de Kamer dr. ir. A. Vondeling heeft de minister van O., K. en W. de heer Bot meegedeeld niet te zullen toetreden tot de voor gestelde pacificatie-commissie voor de bezetting van het twee de televisie-net. Het was de heer Vondeling niet bekend of enige andere fractieleiders, die zich naar zijn zeggen ook niet gelukkig voelen met de pacificatiecommissie, wel tot de pacificatiecommissie zul len toetreden. De heer Vondeling verklaarde, dat het door zijn fractie bekrach tigde besluit niet in overleg met de V.A.R.A. of een andere om roep is genomen. Hoe de hou ding van de V.A.R.A., de V.P. R.O. en andere omroepen nu t.a.v. de pacificatiecommissie zal zijn is hem niet hekend. Het besluit van de heer Von deling om niet tot de pacificatie commissie toe te treden berust op vier hoofdmotieven. Ten eerste meent hij, dat nu het tweede zendernet praetisch gereed is, de zaak rijp is om be slist te worden. De regering moet handelen. Ten tweede zal de pacificatie- commissie een beslissing ander half trt twee jaar vertragen. Ten derde meent de heer Von deling, dat deze commissie niet met een deugdelijke oplossing te voorschijn zal kunnen komen. Bovendien hééft de regering voor de commissie niet als uitgangs punt aanvaard, dat de Kamer uitspraak moet worden geëer biedigd. Mede gezien de aan de heer Vondeling bekende samen stelling van de commissie is de kans op een echte pacificatie nihil geworden. Ten vierde blijft een lange termijn van onzekerheid gehand haafd. Dit vindt de heer Vonde ling te erger, omdat z.i. het toch onmogelijk lijkt op de gestelde voorwaarden een goede natio nale oplossing te vinden voor een tijdelijke bezetting van het tweede net. Gezien de noodzakelijke voor bereiding met veel inspanning er kosten lijkt het de heer Von deling „nauwelijks fatsoenlijk" om een organisatie of groep een tijdelijke bezetting op te dragen. De heer Vondeling en de zij nen willen geen enkele verant woordelijkheid aanvaarden voor vertragingen en tussenoplossin gen. Zij achten zich niet gebon den aan het akkoord van Was senaar der regerende partijen. „Wij willen geen medeverant woordelijkheid hebben voor het voortmodderen, dat nog jaren kan duren", zo zei de heer Von deling tijdens een persconferen tie naar aanleiding van zijn brief aan minister Bot. In zijn brief geeft hij de mi nister en de betrokken partijen in overweging de pacificatie- commissie alsnog te laten vallen en op korte termijn met een (Adv.l Noordstraat 102 Terneuzen Telefoon 3128 ENKELE BUIEN Over Scandinavië is een actie ve depressie naar het zuidoosten getrokken. Het front hiei-van be reikte, vergezeld van regen, sneeuw en hagelbuien, woensdag avond de Waddenkust. Het zal heden het gehele land gepas seerd zijn. Erachter komt op de Noordzee een sterke noordelijke tot noordwestelijke stroming voor. waarin de lucht van oor sprong zeer koud is. Op haar weg over het nog warme Noord zeewater wordt deze lucht ech ter verwarmd tot enkele graden boven het vriespunt. Er moet dan ook worden verwacht dat er bij ons in de kustprovincies heden lichte dooi zal voorkomen. Verder in het binnenland blijven de temperaturen door de lage temperatuur van het aardopper vlak om het vriespunt. In de noordwestelijke stroming zullen buien vallen in de vorm van regen, sneeuw of hagel. De vorst handhaaft zich in het grootste deel van Europa. Tot in Noord- Italië zijn de temperaturen gis teren overdag niet boven het vriespunt gekomen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Enkele buien Op de meeste plaatsen enkele buien. In hoofdzaak sneeuw, maar ook enkele opklaringen. In de kustprovincies lichte dooi, el ders temperatuur om het vries punt Matige tot krachtige wind. aan de kust af en toe harde wind. tussen noord en west. DONDERDAG 19 DECEMBER In Nepal is een pokkenepide mie uitgebroken, zo is uit de hoofdstad Katmandoe gemeld. Sinds zaterdag 14 december zijn er 3.112 gevallen van deze ziekte geconstateerd, aldus de wereld gezondheidsorganisatie. eigen voorstel inzake de bezet ting van het tweede net bij de Kamer te komen. In leidende Katholieke poli tieke kringen heeft het besluit van de heer Vondeling om niet aan de televisie-pacificatiecom missie deel te nemen, geen ern stige verbazing gewekt. Men ver wacht, dat minister Bot gewoon met het werk verder zal gaan. „Het zal jammer zijn, dat bij het vinden van een goede oplossing daarvoor geen krediet aan de heer Vondeling kan worden ge- gexen", aldus deze kringen. Het gebrek aan verbazing wordt ver klaard uit het gevoel dat de op positieleider niet verantwoorde lijk is voor de oplossing van een geval, dat de regeringspartijen raakt. De Christelijk-Historische frac tieleider de heer Beernink kan het standpunt van de heer Von deling' begrijpen. De P.v.d.A. heeft in t.v.-zaken altijd een ex treem standpunt ingenomen. Er is nu een kans, dat de zaken iets vlotter gaan lopen, omdat dit extreme standpunt hij de be sprekingen in de pacificatie commissie zal wegvallen. De heer Beernink hoopt zelf aan het pacificatiewerk te gaan deel nemen. De A. R.-fractieleider de heer Smallenbroek. verwacht, dat de pacificatiecommissie gewoon zal worden samengesteld. De rege ringspartijen zijn eraan gehou den door het akkoord van Was senaar. Mevrouw Van SomerenDow ner, liberaal voorvechtster van commerciële televisie, vond b»t ..een zwakteverbod om bij voor baat een gesprek te weigeren". Zulks temeer, omdat aan het be gin van de kabinetsformatie de heer Vondeling wel .oren naar het pacificatie-plan bleek te heb ben. Mevrouw Van Someren uitte bij dit besluit van de heer Vondeling haar verbazing over de „enorme verstarring in socia listische kring". Zij merkte op. dat de bezorgdheid van de heer Vondeling over de bezetting van het tweede net wonderlijk aan doet, omdat van socialistische kant vroeger werd gezegd, dat de omroepen deze bezetting di rect zouden kunnen verzorgen. Het ministerie van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen heeft woensdagavond meegedeeld, dat de pacifieatiecom,missie, zoals was voorzien, op 24 december zal worden geïnstalleerd. Het niet meedoen van de fractie van de P.v.d.A. wordt betreurd, doch brengt geen verandering in op zet en werkwijze van de com missie. De andere fracties heb ben geen aanleiding gezien op hun toegezegde medewerking te rug te komen. De Japanse weerkundige dienst meldde een aardbeving van aan zienlijke sterkte te hebben waar genomen, waarvan het epicen trum in de omgeving van het eiland Kermadec, op omstreeks 400 km ten noorden van Nieuw- Zeeland, zou zijn gelegen. De kern van de beving zou zich een 300 km onder het aardoppervlak hebben bevonden. Ad v. In de nacht van maandag op dinsdag zijn op de Rio Atrato in Columbia twee boten in aanva ring gekomen. 48 mensen ver dronken. Dinsdagmiddag kwamen, niet ver van de hoofdstad Bogota, twee autobussen in botsing. Een ervan stortte in een ravijn. Elf mensen vonden de dood en 34 liepen verwondingen op. Tienduizenden Westberlijners hebben woensdag de hele dag in de rij gestaan voor een Kerstpas waarop zij in de Kerstperiode naar familieleden in Oost-Berlijn kunnen reizen. Voor dag en dauw stonden ve len al bij een van de twaalf scho len die zijn ingericht voor de uit reiking van de pasjes. De tem peratuur was toen ver beneden het vriespunt en er lag een flink pak sneeuw. Toen de bureaus om zes uur 's avonds sloten hadden naar schatting 25.000 personen een aanvraagformulier ingevuld. Dui zenden hadden echter vergeefs gewacht en werden na sluiting der bureaus naar huis gestuurd. Zij zullen het een volgende keer moeten proberen. Vele Westberlijners dienden aanvragen voor meer dan één pas in zodat het totale aantal aanvragen slechts door de Oost- berlijnse autoriteiten kan worden bekendgemaakt. Oostduitse postbeambten, die woensdag naar W.-Berliin kwa men om de aanvraagformulieren uit te reiken, komen vandaag terug om de passen te verstrek ken. De eerste Westberlijners zul- v.m. 3.38 4.13 4.53 5.03 n.m. 3.57 4.32 5.12 5.22 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden VRIJDAG 20 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 4.16 4.36 Terneuzen 4.51 5.11 Hansweert 5.31 5.51 Walsoorden 5.41 6.01 ZON MAAN Op Dec. 19 8.4 4 20 S.45 21 8.46 onder op onder 16.29 11.19 19.41 16.30 11.52 20.51 16,30 12.19 22.04 Zo zal de Antwerpse antotunnel onder de Schelde eruit zien na de verwezenlijking van het étageplan. De firma, die het plan voor verdeling van de tun nel heeft ontworpen, zag dit reeds goedgekeurd door de ge meente. Het wachten is nu op het ministerie van verkeerswe zen. Naar wij vernemen zijn woens dag de collectieve arbeidsover eenkomst voor de handarbeiders in de metaalindustrie (groot metaal) en die voor de beambten in die industrie beide goedge- len vrijdagochtend om zeven uur naar Oost-Berlijn kunnen passe- ren. Stadsauvoiïtêïten schatten dat, indien de bureaus dertien dagen geopend zullen blijven, er onge veer een half miljoen passen zullen kunnen worden uitgereikt voordat de muur op 5 januari weer zal worden gesloten. Burgemeester Willy Brandt, die woensdag zijn 50ste verjaar dag viert, zei te hopen dat de be zoeken na 5 januari zullen kun nen worden voortgezet. Iedere aanvrager moest zijn persoonlijke gegevens vérstrek ken evenals de naam en 't adres van de persoon die hij wenst te bezoeken. Er wei-den geen vra gen gesteld over de aard van de verwantschap. Toen de kantoren sloten ston den er nog ongeveer 8500 men sen in de rij en bij drie van de twaalf bureaus werd het wach tende publiek „opgewonden". Po- litieversterkingen werden inge zet doch er deden zich geen on geregeldheden voor. DE KERSTPASJES VOOR DE WESTBERLIJNERS Westberlijners kunnen in de pe riode van 19 december en 5 jan. gedurende één dag naaste ver wanten in Oost-Berlijn bezoe ken, zo is bij overleg tussen een vertegenwoordiger van het be stuur van West-Berlijn en een afgevaardigde van de Oostduitse regering overeengekomen. Foto boven: In een gymnastiek lokaal aan de Belgizer straat in West-Berlijn, waar aanvraagfor mulieren voor pasjes zullen worden uitgegeven, wordt lino leum gelegd om de vloer te sparen. Foto onder; Straatvegers makeir bij de overgang Oberbauni- brücke een pad in de sneeuw vrij voor Westberlijners, die met een pasje naar de Oostsector willen. De orthodoxe oecumenische patriarch van Constantinopel, mgr. Athenagoras, zal naar Jeru zalem gaan en daar tezamen met Paus Paulus de Zesde gaan bid den bij het Heilig Graf, aldus heeft de Grieks-orthodoxe pa triarch van Antiochie, mgr Theo- dosios, in Damascus aan een ver tegenwoordiger van het Franse persbureau AFP verklaard. Mgr Theodosios zei dal mgr Athenagoras hem per speciale boodschap kennis bad gegeven van zijn voornemen om naar Jeruzalem te gaan. Mgr Theodo sios had geantwoord met dit plan in te stemmen m een geest van christelijke hoffelijkheid, en de oecumenische patriarch alleen verzocht zich van elk bezoek aan of doorreis door Israël te ont houden. Daar elke orthodoxe kerk on afhankelijk is, had patriarch Athenagoras alle patriarchen en metropolieten afzonderlijk van zijn voornemen in kennis ge steld. Uit goede bron in kringen van de orthodoxe kerk werd echter vernomen dat mgr Athe nagoras reeds besloten had in elk geval tezelfdertijd als Paus Paulus naar de heilige plaatsen te gaan, welke bezwaren daar ook tegen zouden worden inge bracht. De Amerikaanse minister van Defensie, Robert MacNamara, en zijn gevolg hebben woensdag een paar benauwde ogenblikken ge had op het vliegveld Orly bij Parijs. Bij de start van het militaire vliegtuig waarmee het gezel schap een non-stopvlucht van 13Vs uur naar Saigon zou ma ken, sprongen namelijk plotse ling vier bandén. De piloot moest, toen het toe stel hij de start op volle snel heid over de baan raasde, rem men om een botsing met een an der vliegtuig te voorkomen. In Saigon gaat MacNamara besprekingen voeren met de Zuidvietnamese leiders. De Algemene Vergadering der V. N. heeft dinsdagavond met 97 tegen elf stemmen bij vier ont houdingen besloten de Veilig heidsraad aan te bevelen zijn ledental uit te breiden van elf tot vijftien. De Sowjet-Unie en Frankrijk behoorden tot de tegenstemmers. Zoals bekend moeten de vijf grote mogendheden in de raad een desbetreffende wijziging van het handvest goedkeuren zodat de uitbreiding nog kan worden geblokkeerd. De Sowjet-Unie wil eerst er kenning van communistisch - China door de V. N. Het voorstel tot vergroting' van de raad' was afkomstig van een groep Afri kaanse en Aziatische landen, die betere vertegenwoordiging wen sen. De Algemene Vergadering keurde voorts een resolutie goed om de economische en sociale raad van 18 tot 27 leden uit te breiden. De Rus Fedorenko zei na de stemming over vergroting van het aantal zetels in de Veilig heidsraad, dat er in deze kwes tie overleg moet worden ge pleegd om tot een voor allen aanvaardbare oplossing te ko men. De Sowjet-afgevaardigde kri tiseerde de geografische ver deling van het personeel van het V. N.-secretariaat. Hij noemde het „beslist onaanvaardbaar" dat 68 procent van de functies bij het secretariaat worden bekleed door mensen uit de Westelijke invloedssfeer. Twaalf procent is voor de communistische wereld en 20 procent voor neutralisti- sche landen. „Bijna ongelofelijk" vond hij het dat het voorzitterschap van de assemblée in de 18 jaar van het bestaan der wereldorganisa tie nooit eens door een commu nist is vervuld. Heinrich von Brentano, ex- minister van Buitenlandse Za ken van West-Duitsland, is dins dag ingestort. Dit is meegedeeld door het ziekenhuis in Miinchen waar Von Brentano verpleegd wordt. Zijn toestand is weer verbe terd, hoewel de crisis nog niet geheel voorbij is. Von Brentano, die nu leider is van de Christendemocratische fractie in de Bondsdag, wordt de volgende maand 60 jaar. Twee weken geleden werd hij in het ziekenhuis opgenomen voor een keeloperatie. De crisis kwam onverwacht, daar Von Brentano, na de nogal zware operatie aan zijn slok darm en ondanks een bronchitis, De voorzitter van de Algemene Vergadering van de V. N„ de Venezolaan dr, Carlos Sosa-Ro- driguez, heeft gisterochtend om 3 uur (Ned. tijd) de 18e zitting gesloten verklaard. De volgende zitting begint op 15 september 1964. De voorzitter zei dat de as semble heeft meegeholpen de in ternationale spanning te vermin deren. Er waren wel geen op zienbarende resultaten bereikt, maar het wereldforum had de basis helpen leggen voor een la tere oplossing van belangrijke internationale problemen. aan de beterende hand was. Kort na de operatie bleek dat Von Brentano aan bronshiale astma leed, die volgens de artsen het gevolg was van zwaar rokén. Von Brentano trad in oktober 1961 als minister van Buiten landse Zaken af. Adenauer voer de toen onderhandelingen met de leiders van de Vrije Demo cratische Pastij om hun steun te krijgen voor zijn vierde periode als Bondskanselier. Von Brentano werd in 1904 in Offenbach geboren. Hij stu deerde rechten in Frankfort, Miinchen en Giessen (Hesse). Na 1932 was hij als advocaat in Darmstadt gevestigd. Von Bren tano is één van de stichters van de C.D.U. Bij de vorming van de Bondsdag in 1949 werd hij lid van het parlement. In 1955 werd hij minister van Buitenlandse Zaken. De Zuidafrikaanse minister van Buitenlandse Zaken Eric Louw heeft woensdag te Preto ria meegedeeld dat de Zuidafri kaanse ambassadeur te Rome de directeur-generaal van de F. A. O., de organisatie der V. N. voor landbouw en levensmiddelen voorziening, in kennis heeft ge steld van het uittreden van de Zuidafrikaanse Unie uit dit lichaam. De F. A. O. heeft kortgeleden een voorstel aanvaard om Zuid- Afrika uit te sluiten van alle F. A. O.-bijeenkomsten, die in Afri ka woi-den gehouden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1