Geen vuurwerk in de E. E. G.-ministerraad Salarismaatregelen van de Regering Af. Het Duitse standpunt over de onderhandelingen in Brussel Wijziging ouderdoms voorzieningen HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN y DONDERDAG 12 DECEMBER 196S 20e Jaargang No. 6100 Memorie van antwoord Verkeer en Waterstaat Vaste oeververbinding met Zeeuws- Vlaanderen ,nog ver verwijderd" PRINS BERNHARD TERUG IN NEDERLAND Frankering bij abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smldswal Telefoon 01150—2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maand f2,per week 48 et. Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. j. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum pei advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties fgéén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur, Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Noch het Franse ultimatum, nóch de gereserveerde houding van de Duitse bondsrepubliek, heeft woensdag in Brussel een merkbare invloed gehad op de besprekingen in de ministerraad van de Europese Economische Gemeenschap over de landbouw vraagstukken. Met de Franse minister van Landbouw, Pisani, doch zonder diens Duitse collega, Schwarz, is op deze derde dag van de „marathon" het technische debat voortgezet met als onderwerpen de marktorganisatie voor zuivel en voor rijst. Werd er woensdagochtend enige onverwachte vooruitgang gemaakt met de rijstverordening zonder dat overigens de han delspolitieke vraagstukken wer den opgelost in de middag was het resultaat wederom gering. Voor sommige delegatieleden was dit echter geen verrassing en een aanduiding v,an de „marathon sfeer": waarom vandaag een con cessie doen, die morgen bij de „paekagedeal" kan worden ge maakt? Tot een algemeen debat over de zuivelverordening kon het zelfs niet komen omdat de Euro pese commissie voor een aantal hoofdproblemen, de mogelijkhe den van subsidies betreffend, nog nieuwe voorstellen moet indienen. Dit was voor de Duitse staats secretaris van Landbouw, Hüt- tebrauker, aanleiding om een ge sprek daarover te weigeren, eon standpunt waarin hij alleen bleek te staan, doch dat de overige mi nisters op formele gronden moes ten accepteren. Dit was echter niet het enige .'Duitse isolement in het debat. De Duitse staatssecretaris diende na melijk bij de bespreking van de technische kwesties een voorstel in om in het handelsverkeer in de marktorganisatie voor zuivel alleen boter van eerste kwaliteit !ioe te laten. Met uitzondering van Luxem burg vond hij daarbij alle E.E.G.- partners tegenover zich. Ook een Duits voorstel om voor verschillende kwaliteiten boter verschillende heffingen vast te stellen in het handelsverkeer tus sen de „zes" vond geen genade. Eén van de argumenten was daarbij, dat het moeilijk is nor men vast te stellen voor het be palen van de boterkwaliteit. Blijkbaar was het Duitse voor stel bedoeld om betere mogelijk heden te geven aan de afzet van Deense boter op de Duitse markt. Een tweede onderwerp bij de zuivelverordening, waarover nog geen akkoord werd bereikt, was het voorstel om de .drempel- prijs" voor andere zuivelproduk- ten dan boter t.w. kaas en melkpoeder twee procent ho ger te stellen. Deze op een hogere bescher ming van de nationale markten neerkomende maatregel kon geen genade vinden in Nederlandse ogen, hoewel de Nederlandse de legatie liet doorschemeren, zich erbij te zullen neerleggen, „in af wachting van de ontwikkeling van de verdere onderhandelin gen". Bij de besprekingen van woens dag heeft Nederland voorts nog een voorbehoud gemaakt bij de bespreking van het rijstregle- ment. De Europese commissie heeft aangekondigd, dat met het in werkingtreden van de gemeen schappelijke markt voor rijst een regeling zal worden getroffen voor de invoer van rijst uit Su riname en de voormalige Franse gebieden in Afrika, die met de E.E.G. zijn geassocieerd. Van Nederlandse zijde is echter aangevoerd, dat moeilijk met een rijstverordening kan worden in gestemd, indien niet bekend is hoe deze regeling voor de rijst uit de geassocieerde gebieden zal zijn. Voorgesteld is, dat het huidige regelingen van kracht zullen blij ven, totdat de nieuwe voorstellen van de Europese commissie zijn aanvaard. Suriname heeft een niet onbelangrijke rijstexport naar de Bondsrepubliek. Vandaag gaan de ministers van Landbouw de laatste dag van de eerste „marathonronde" in, zon der dat veel is bereikt. Met in begrip van heden hebben zij nog vier dagen de tijd de techni sche problemen van de markt organisaties voor zuivel rijst en rundvlees en voor de financiële regelingen voor het gemeen schappelijke landbouwbeleid te bespreken, vóórdat de volgende week woensdag de ministers van Buitenlandse zaken en van Eco nomische Zaken zich bij hen zul len voegen voor de poiitieke be slissingen. OP 21 dec. loopt vol gens de agenda de „marathon" af, die beslissingen zou moe ten brengen over de voltooiing van 't gemeenschappelijke land bouwbeleid enerzijds en het standpunt van de E.E.G, tegen over de „Kennedy-ronde" ander zijds. (Adv.) 'Adv.) De Amerikaanse graanleveranties aan communistische landen De Amerikaanse regering wil geen ontheffingen meer verlenen van de bepaling dat vijftig pro cent van de graanleveranties aan communistische landen met Ame rikaanse schepen moet worden vervoerd, zo heeft de Amerikaan se onderminister van Handel, Franklin D. Roosevelt, dinsdag verklaard. Alleen als er geen Amerikaanse schepen beschik baar zijn zullen buitenlandse schepen meer dan vijftig procent mogen vervoeren. Roosevelt zei dit na bijeenkomsten met ver tegenwoordigers van de scheep vaartmaatschappijen en de vak bonden waarop hij uitlegde dat de ontheffing, die werd verleend in het geval van de verkoop van 100.000 ton tarwe aan Hongarije (waarvan 91.000 ton met buiten landse schepen wordt vervoerd), het gevolg was van onvoldoend aanbod van Amerikaanse sche pen. Nadat het misverstand over deze ontheffing uit de weg was geruimd, hebben de scheepvaart maatschappijen en de vakbonden hun steun aan het regeringsbe leid toegezegd, aldus Roosevelt. De minister van Binnenlandse Zaken, mr. E. H. Toxopeus, heeft in een nota over salarismaatrege len voor he overheidspersoneel aan de voorzitter van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, mr. F. J. F. M. van Thiel, mee gedeeld, dat de regering heeft besloten tot een algemene sala risverhoging van tien procent, nadat de salarissen met 0,6 pro cent zijn verhoogd op grond van de na-calculatie van de trend over 1963, nacalculatie van het percentage van tien (met even tuele nabetaling over 1964) zal te zijner tijd geschieden aan de hand van de loonsverhogingen in het particuliere bedrijfsleven, met inbegrip van de per bedrijfs tak en per onderneming gediffe rentieerde verhogingen. 99* Naar uit de memorie van ant woord op de begroting van Ver keer en Waterstaat blijkt, zal de afsluiting van de Grevelingen als gevolg van ondervonden tegenslagen bij de aanleg van de Demonstratieve optocht in Bonn Een beeld van de grote de monstratieve optocht welke gisteren in Bonn is gehou den door duizenden oorlogs gewonden. Op de foto een klein deel van de 7 km lange stoet, waarin vele spandoe ken en borden de wensen en eisen van de demonstranten kenbaar maakten. MINISTER BUTLER IN WEST-BERLIJN De Britse minister van Bui tenlandse Zaken, Butler, heeft ■woensdag een bezoek gebracht aan West-Berlijn, waar hij „de muur" die de stad in tweeën scheidt, in ogenschouw heeft ge nomen. Bij de controlepost Char lie sprak hij met de Amerikaan se militaire politie. Op het Pots dammer plein keek minister Butler V?-af een houten verho ging naar het oostelijke stad- deel. Naderhand zei hij tegen verslaggevers dat hij diep ont roerd was bij het zien van de muur en herhaalde dat Engeland en zijn bondgenoten Berlijn en de vrijheid van de Berlijners te zullen blijven verdedigen. De minister bezocht vervolgens de Brandenburgerpoort en begaf zish daarna naar het Britse hoofdkwartier. Minister Butler had maandag en dinsdag met z;:n Westduitse ambtgenoot Schroder in Bonn besprekingen gevoerd. kabelbaan naar wordt verwacht met ongeveer een jaar worden vertraagd. Op de uitvoering van de Deltawerken in hun geheel zal deze vertraging echter geen invloed behoeven te hebben, al dus de memorie van antwoord op de begroting van Verkeer en Waterstaat. Minister Van Aartsen streeft evenals zijn voorganger naar een zodanig uitvoeringstempo van de Deltawerken, dat deze omstreeks 1978 voltooid kunnen zijn. Het hiervoor noodzakelijke werk schema brengt mee, dat in de eerstvolgende jaren hoge bedra gen zullen moeten worden geïn vesteerd in de werken tot afslui ting van de zeegaten, zodat er dan slechts een matige ruimte beschikbaar zal zijn voor een toeneming van de ten behoeve van dijkverhogingen ter beschik king te stellen middelen. Het tijdstip waarop een vaste oeververbinding over of onder de Westerschelde rendabel zal zijn, acht de bewindsman nog ver wijderd. Om half zes gistermiddag is Prins Bernhard met een speciale Fokker F 27 Friendship op het vliegveld Soesterberg geland. Zoals bekend is de Friendship speciaal naar Zürich gevlogen om de Prins vandaar rechtstreeks naar Soesterberg te brengen, waardoor zijn reistijd met onge veer 2% uur werd bekort. Naar de mening van de West duitse regering kan men zich bij de landbouwbespreking In Brus sel slechts dan houden aan de termijn van 31 december, als voor de nog open vragen vóór die tijd een voor alle landen der Europese Economische Gemeen schap (E.E.G.) een draaglijke oplossing gevonden wordt. Het Westduitse kabinet, dat zich diepgaand bezighield met de besprekingen in Brussel, ver klaarde gisteren, dat er nooit een besluit genomen werd om de termijn tot op 31 december 1963 te vervroegen. Bij de afdoening van de eerste landbouw-verordeningen in jan. 1962 is integendeel geconsta teerd, dat in de landbouwsector een verkortende overgangstijd niet mogelijk is. De Westduitse regering consta teert in haar verklaring, dat vol gens het werkprogramma van mei 1963 tegelijkertijd ook de ge meenschappelijke houding van de gemeenschap tegenover de zgn. Kennedy-ronde moet wor den vastgesteld. Er zal echter nog een aanzienlijke inspanning van de zes E.E.G.-landen nodig zijn, om ook dat deel van het programma te bereiken. Volgens de besluiten van 9 mei 1963 kunnen de in het program ma voorziene werkzaamheden op dit gebied en op dat van de landbouwpolitiek slechts gelijk tijdig worden beëindigd, zo wordt in de verklaring gezegd. Aan de Westduitse regerings delegatie zijn voor Brussel duide lijke onderhandelings-richtlijnen gegeven. De woordvoerder der regering weigerde tegenover de pers ech ter de marsrichting van Bonn voor Brussel reeds bekend te maken. Naar verluidt, heeft het kabi net de delegatie opdracht gege ven in Brussel niet in een rege ling toe te stemmen, die zou kunnen leiden tot een prijsver laging, en daardoor tot een ver mindering van het inkomen van de Duitse landbouwers. De woordvoerder der regering ver klaarde, dat in Brussel tot nu toe nog geen gemeenschappelijke oplossingen gevonden waren. Men heeft slechts voorstellen besproken. Tegenover het verwijt dat de Westduitse regering de verhandelingen vertraagt en daarmede ook overeenstemming in Brussel, antwoordde de woord voerder: „Wie niet te aanvaar den eisen ten aanzien van de verordeningen voor de land bouwmarkt stelt, vertraagt de Kennedy-ronde". Met deze woor den zinspeelde hij klaarblijkelijk op de jongste eis van Frankrijk, dat de melk premies voor de Duitse boeren zouden moeten vervallen. Men kan het in Brus sel echter niet eens worden, als voor West-Duitsland onaan vaardbare eisen gesteld worden, zo meende de woordvoerder. De verklaring van de West duitse regering over de stand van de onderhandelingen in Brussel laat. een negatief geluid horen, zo merkt men volgens het Franse persbureau AFP in diplo matieke kringen in Bonn op. Men wijst er in genoemde krin gen op, dat de verklaring eerder aan vroegere standpunten her innert dan dat zij iets nieuws brengt. Men zegt echter ook, dat de verklaring de band bevestigt, die Bonn wil leggen tussen de voorbereidingen van de Kenne dy-ronde en het sluiten van land- bouwovereenkomsten. Deze on derlinge afhankelijkheid werd reeds door kanselier Erhard naar voren gebracht. Zij werd, zo zegt men, gisteren op een zeer categorische manier geformu leerd en ging gepaard met een veel betekenende opmerking over „de aanzienlijke inspanningen", die gedaan zullen moeten worden vóór het doel bereikt kan wor den. Met andere woorden, zo zeg gen de diplomatieke kringen, West-Duitsland weigert conces sies te doen, zonder dat er iets tegenover staat, (zoals de offi ciële woordvoerder heeft beves tigd) en het is van mening, dat zijn concessies op landbouwge bied nog lang geen voldoende tegenwaarde hebben verkregen op het gebied van de Kennedy- ronde. Ook wijst men op de nadruk waarmede de Westduitse rege ring zegt, dat er voor de be staande problemen oplossingen gevonden moeten worden, die voor alle landen draaglijk zijn. Het schijnt dus, zo zeggen ge noemde kringen, dat men zich voorbehoudt gebruik van zijn „veto" te maken als de tot stand te komen oplossing West-Duits land niet ligt. De Westduitse regering heeft in haar verkla ring, zo zeggen de diplomatieke kringen, de beginselen in herin nering gebracht, zonder dat het concrete eisen onthult. Er blijft dus een zekere ruimte open voor onderhandelingen, welke de bondsrepubliek harerzijds be reid is voort te zetten zonder dat een tijdslimiet gesteld wordt. Het kabinet heeft tot deze en andere salarismaatregelen be sloten nadat in de centrale com missie voor georganiseerd over leg in ambtenarenzaken geen overeenstemming was bereikt. Zoals gemeld aanvaardden twee van de vijf ambtenarencentrales de laatste voorstellen. De overi ge drie centrales echter verwier pen deze. Blijkens de nota is besloten de verdienstebeloning af te schaffen en het huidige gemiddelde per centage van de verdienstebelo ning, te weten acht procent, on der te brengen in de werklieden salarissen. De maatregelen behelzen ook een gewijzigde opbouw van de werkliedensalarissen. Deze houdt in dat de afstand tussen de ma xima van de groepen 1, 2, 3 en 4 wordt vastgesteld op zes pro cent nadat het maximum van loongroep 1 met vier procent is verhoogd en de uitloopperiodie ken voor loongroep 1 zijn verval len. De afstand tussen de maxi ma van de groepen 4 en 5 wordt vastgesteld op zeven procent en die tussen de maxima van de groepen 5 en 6 op acht procent. De toongroepen 7 en 8 worden opgeheven. Het In deze loongroe- pen ingedeelde personeel wordt overgebracht naar de schalen 32 en 43 of 45 van de bijlage a van het bezoldigingsbesluit burger lijke rijksambtenaren. Wat bevordering op grond van diensttijd betreft, heeft de rege ring bepaald dat het personeel met een bezoldiging tot en met schaal 20 (werklieden tot en met groep 5) na een diensttijd bij het rijk van vijftien jaar en wanneet- zes jaar lang het maximum van de schaal zal zijn genoten, bij een goede dienstvervulling be vorderd zal worden tot de naast- hogere rang. De werklieden in loongroep 6 en de in de schalen van de bijlage a ingedeelde amb tenaren die een lagere bezoldi ging ontvangen dan die van schaal 39, maar voor wie tot en met dat niveau geen hogere rang aanwezig is, zullen voor een toelage in aanmerking ko men, indien zij voldoen aan de vermelde eisen van diensttijd en dienstuitvoering. De standplaatsenaftrek zal verminderd worden. Voor werk lieden tot nul cent per uur in klasse 1, twee cent in klasse 2, vier cent in klasse 3 en zes cent in klasse 4. Voor ambtenaren, in gedeeld in de schalen van bijlage a, wordt deze standplaatsenaf trek verminderd tot nul in klasse 1, vier gulden per maand in klasse 2 en tien gulden per maand in de klassen 3 en 4. Wat betreft het invoeren van een minimumloon, zal nader worden overwogen welke conse quenties voor het overheidsper soneel dienen te worden getrok ken uit de thans op dit punt i11 de Stichting van de Arbeid be reikte overeenstemming. In de nota van de minister wordt gezegd dat bet treffen van salarismaatregelen voor de middelbare en lagere ambtena ren buiten de rend onaanvaard baar moet worden geacht nu voor de ambtenaren reeds een salarisverhoging van tien pro cent tot stand komt met de toe zegging dat wanneer bij de na calculatie zal blijken dat deze verhoging nog achterblijft bij de stijging van de lonen in het par ticuliere bedrijfsleven, correctie naar boven zal plaats vinden. In het verslag over het wets ontwerp tot wijziging van de A.O.W., A.W.W. enz. verklaart de vaste commissie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid van de Tweede Kamer zich gaarne akkooord met de door minister Veldkamp voorgestelde verhogin gen ingaande 1 januari 1964. Algemeen leeft de wens bin nen deze commissie om de A.O.W. uitkeringen zo spoedig moogelijk tot een redelijk sociaal minimum op te trekken, waarbij wordt ge dacht aan een bedrag van 3200 of 3300 per jaar voor een echt paar. Neemt men aan, zo oordeelde de commissie, dat het sociale minimum van de A.O.W.-uitke- ringen tenminste 70 procent mag bedragen van het minimumloon van een ongeschoolde arbeider en stelt men dit loon op ƒ5200 per jaar, dan zou de A.O.W. zelfs ten minste 3640 per jaar moeten be dragen. Het leek de commissie bepaald niet uitgesloten dat de prijsstij gingen van de afgelopen weken de A.O.W.-trekkers en enkele vergelijkbare groepen zwaarder getroffen hebben dan de rest van de bevolking. De commissie vroeg zich af of de regering in verband hiermee geen aanleiding ziet met de thans voorgestelde verhoging van de uitkeringsbe dragen nog iets verder te gaan. De voorgestelde wijziging van de premie-inkomensgrens voor de A.O.W., A.W.W., algemene kinderbijslagwet en de kinder bijslagwet voor loontrekkenden per 1 april 1964 alsook de voor gestelde verhoging van de inko mensgrenzen voor ziekenfonds verzekering voor bejaarden, von den algemene instemming. Dr. G. M. J. Veldkamp, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de staats secretaris van Financiën, dr. W. H. van den Berge, zeggen in hun nota naar aanleiding van het ver slag het advies van de S.E.R. af te willen wachten alvorens in dis cussie te treden over de vraag op welk bedrag het sociale mini mum voor de A.O.W.-uitkering dient te worden gesteld. Zij ach ten het ook niet opportuum min of meer vooruit te lopen op de beslissingen die zullen worden genomen in het kader van de aangekondigde optrekking van de ouderdomspensioenen tot een sociaal minimum per 1 januari 1965 en de uitkeringsbedragen met een groter bedrag verhogen dan in het wetsontwerp is voor gesteld. Dit zou bovendien een principiële afwijking van de aan passingsregelingen van de uitke ringen aan de loonindex beteke nen. OOSTELIJKE WIND Een depressie bewoog woens dag ten zuiden van Iertand lang zaam naar bet oosten. Aan de voorzijde voerden zuidelijke win den over Frankrijk zachtere lucht naar het noorden. Ook in delen van ons land be reikte de temperatuur iets hoge re waarden dan dinsdag. De wind in onze omgeving blijft echter vandaag oostelijk, en overwe gend matig. Daardoor blijft de lucht uit Duitsland naar ons land stromen, waarin veel be wolking voorkomt en hier en daar mist. Plaatselijk bestaat een kans op wat lichte neerslag. De temperaturen zullen van daag in het zuiden van het land om het vriespunt liggen, in het noorden van het land handhaaft zich lichte vorst. medegedeeld door het K.N.M.I* geldig tot hedenavond. Oostelijke wind Bewolkt weer met hier en daar mist en op enkele plaatsen wat lichte neerslag. Overwegend ma tige oostelijke wind. In de noor delijke helft van het land lichte vorst, elders temperaturen om het vriespunt. DONDERDAG 12 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 11.25 11-35 Terneuzen 12.10 Hansweert 0.40 12.50 Walsoorden 0.50 1.00 VRIJDAG 13 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 9.06 12.17 Terneuzen 0.41 12.52 Hansweert 1.21. 1.32 Walsoorden 1.31 1.42 ZON MAAN op onder op onder Dec. 12 8.38 16.28 4.33 15.03 13 8.39 16.28 5.39 15.23 14 8.40 16.2S 6.46 15.47 15 8.41 16.28 7.51 16.17 16 8.42 16.29 8.53 16.55 17 8.43 16.29 9.50 17.41

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1