kerstweek poedelprijs f 50.000,- De Oost-West-rondetafelconferentie te Moskou Steun voor echtgenote van Lee Oswald Pleidooi voor vaste verbinding over Wester-Schelde Inbreker schoot politieman neer Vrijheidsmedaille voor Kennedy en Paus Johannes Belgisch-Nederlandse Zuidpoolexpeditie uit Antwerpen vertrokken HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Nederlands minderjarig meisje in Duitsland gevonden ZIE STROOIBILJETTEN Frankering bij abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van 9e Sande Redacöe-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswaï Telefoon 01150—2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal: per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW MAANDAG 9 DECEMBER 1963 20e Jaargang No. 6097 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P j. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. In de zaal van het Kremlin, waar enkele maanden geleden het gedeeltelijke kernstopverdrag werd ondertekend, heeft de Rus- sche eerste vice-premier Miko yan zaterdag de deelnemers aan de rondetafelconferentie tussen Oost en West ontvangen. Tot de verschillende onderwer pen. die Mikoyan bij deze gele genheid aanroerde, behoorde o. frt. de Russische eis tot het slui- ten van een niet-aanvalsverdrag tussen de Navo-landen en die van het Verdrag van Warschau. Dit zou tot stand moeten komen alvorens verdere maatregelen, die tot een opheffing van de in ternationale spanning zouden kunnen leiden, kunnen worden beraamd. De vice-premier had, volgens eonferentiekringen, het ook nog over een boodschap van wijlen president Kennedy aan Sowjet- premier Chroesjtsjov, waarin een voorwaardelijke erkenning van Oost-Duitsland door de Verenig de Staten, in een bepaalde vorm, in het vooruitzicht zou zijn ge steld. Volgens Mikoyan was deze boodschap later echter ingetrok ken. Een Britse deelnemer aan de conferentie. die vloeiend Rus- (Adv.) sisch spreekt, sprak later tegen, dat Mikoyan over een beweerde boodschap van Kennedy aan Chroesjtsjov zou hebben gespro ken. Volgens andere zegslieden zou Mikoyan op erkenning van Oost- Duitsland hebben aangedrongen. Mikoyan zou daarbij hebben be toogd, dat het lang had geduurd alvorens de Sowjet-Une werd er kend, doch dat het Westen dit uiteindelijk toch had gedaan. Hij voorspelde, dat hetzelfde met Oost-Duitsland zou geschieden. (Adv.) mernbre „comité national arxisti- que de la coiffure" parijs moderne coiffures de betere toiletartikelen elect, blijvende ontharing De president van de Verenigde Staten, Lyndon Johnson, heeft de presidentiële vrijheidsmedaille, de hoogste burgerlijke onder scheiding die een Amerikaanse president in vredestijd kan ver lenen, postuum toegekend aan wijlen president Kennedy en wij len Paus Johannes de Dertiende. De president deed dit tijdens een plechtigheid op het Witte Huis gedurende welke hij de pre sidentiële medaille uitreikte aan 31 Amerikanen en buitenlanders, die zich hebben onderscheiden op het gebied van de veiligheid en de nationale belangen van de Verenigde Staten, de wereldvre de of op cultureel of weten schappelijk terrein. Tot de 31 onderscheiden per soonlijkheden behoren o.a. Jean Monnet, de cellist Pablo Casals, de vice-secretaris-generaal van de Veren. Naties Ralph Bunch, de negerzangeres Marion Ander son, de Amerikaanse vakbonds voorzitter George Meany en eveneens postuum de oud gouverneur van de staat New York Herbert Lehman. Het was op initiatief van de overleden Kennedy, dat de jaar lijkse -uitreiking van de vrijheids medaille weer is ingesteld. Hij was het ook die de namen van de 31 personen voor dit jaar vaststelde. Nadat president Johnson de 31 medailles had uitgereikt stapte hij naar het spreekgestoelte en zei: „Ik heb besloten de presi dentiële vrijheidsmedaille pos tuum toe te kennen aan een man die zes maanden geleden over leed: Paus Johannes XXXII. Hierna las hij het volgende citaat: „Zijne Heiligheid Paus Johannes de drie-en-twintigste, toegewijd dienaar van God, heeft alle bewoners op aarde een scherper gevoel gegeven van Mevrouw Marina Oswald, de Russische echtgenote van de vermoedelijke dader van de moordaanslag op president Ken nedy, heeft van vele kanten financiële steun ontvangen. Een Inwoonster van Forth Worth, de woonplaats van ae Oswalds, die een ondersteuningsfonds heeft gevormd verklaarde dit vrijdag en zei dat de weduwe, die met twee kinderen achterbleef, in middels ongeveer achtduizend dollar ontving. Zij had dat ge hoord van politiemannen die het gezin beschermen. Toen het geld haar overhandigd werd zou me vrouw Oswald gehuild hebben. Mevrouw Oswald, de moeder van de vermoedelijke moordenaar van president Kennedy, heeft vrijdag op een persconferentie opnieuw verklaard dat zij in de onschuld van haar zoon, die door nachtelubeigenaar Jack Ruby werd vermoord, blijft geloven. Ik weet niet wat er precies is gebeurd, maar het zou toch zo kunnen zijn, dat Lee, toen hij tijdens het gebeurde in dat leer middelengebouw was, in paniek raakte omdat de politie hem kende en dat hij vreesde verdacht te worden, zei mevrouw Oswald. Zij vond dat het gezien de aard van haar zoon logisch was dat hij een pistool trok en zich verdedigde. Mevrouw Oswald deelde voorts mee dat zij in 1961 naar Wash ington was gereisd om met pre sident Kennedy over het ver blijf van haar zoon in de Sowjet- Unie te spreken. Op het Witte Huis had men haar gezegd dat de president haar niet kon ont vangen. Zij verklaarde dat dit bezoek ten doel had onjuiste ver klaringen op te helderen. Mevrouw Oswald vroeg'vervol gens de minister van Buitenland se Zaken te spreken. Zij kreeg toen een onderhoud met diens ccretaris en enkele andere func tionarissen van het ministerie. Het resultaat van dit onderhoud nw-hnwaiUgpnd. aldus me vrouw Oswald, die geen bijzon derheden wilde vertellen. Volgens Floyd Davis, eigenaar van een schietterrein nabij Dal- las, hebben drie mensen Lee Os wald enige dagen vóór de moord zien oefenen met zijn ongewone geweer dat voorzien was van een televizier. Agenten van de federale re cherche hebben kilo's lege pa troonhulzen van het terrein mee genomen om na te gaan of er bij zijn die in het geweer van Os wald zijn gebruikt. Volgens een in de Verenigde Staten gehouden opiniepeiling was 52 procent van de onder vraagden van oordeel dat de moord op president Kenendy worden toegeschreven aan een samenzwering. Slechts weinigen hadden een bepaalde groep of stroming, die aan deze samen zwering schuldig zou zijn, op het oog. Een op de honderd onder vraagden was er van overtuigd dat de Sowjet-Unie, Cuba, of communisten voor de aanslag verantwoordelijk waren. Bijna niemand noemde in dit verband tegenstanders van rassengelijk- stelling. Veiligheidsmaatregelen voor dr. Erhard De politie in Bonn heeft extra veiligheidsmaaregelen getroffen ter bescherming van de West duitse kanselier, dr Erhard, in verband met een anonieme tele fonische mededeling, dat een moordaanslag op de kanselier zal worden gepleegd als hij niet on middellijk de eisen inwilligt van Duitse oorlogsinvaliden en voor malige krijgsgevangenen tot uit kering van hogere vergoedingen. Duitse ex-gevangenen, meren deels uit Russische kampen, hebben zondag in Bonn betoogd voor een hogere schadevergoe ding. Morgen zullen in de bonds- hoofdstad 40.000 oorlogsinvali den een betoging voor verhoging van hun uitkering houden. menselijke waardigheid, van menselijke broederschap en van de wil van alle mensen een vreedzaam klimaat te scheppen voor de gehele mensheid." Hierna kondigde de president aan de medaille aan wijlen pre sident Kennedy te verlenen „uit naam van de grote republiek waarvoor hij leefde en stierf. Hij leidde het land dat hij lief had naar nieuwe grenzen van opportuniteit voor iedereen en vrede in alle tijden", aldus dit citaat. Mevr. Kennedy sloeg van ach ter een scherm gade hoe haar zwager, Robert Kennedy, naar voren stapte en de onderschei ding in ontvangst nam. Hogere liaventarieven in Antwerpen De tarieven in de Antwerpse haven zullen met ingang van 1 januari worden verhoogd, aldus heeft de voorzitter van de Ver eniging van Antwerpse Expedi teurs, de heer L. Verhulst, vrij- dagavond in Antwerpen medege deeld. Sprekende op het jaarlijkse diner van de vereniging zei hij, dat deze te betreuren ver hoging het gevolg is van de stij gende kosten voor de sociale voorzieningen. Hij noemde het een „schrale" troost, dat ook in de buurlanden de tarieven zul- len worden verhoogd, in som mige gevallen zelfs sterker dan in Antwerpen het geval zal zijn. De heer Verhuist deelde niet mede met welk percentage de Antwerpse tarieven omhoog zul len gaan. Overval in Noord-Kenia Twee en twintig leden van de Gabbra-stam in Noord-Kenia zijn woensdag bij een overval door leden van de uit Ethiopië afkomstige Galoeba-stam ge dood. De overvallers roofden 10.000 stuks vee. maar 4.000 daarvan konden w-orden achter haald. Premier van Thailand overleden De premier van Thailand, de 55-jarige veldmaarschalk Saritt Thanarat, is zondag in een hos pitaal te-Bangkok overleden. Elf dagen geleden werd hij met longontsteking en nier- en hart klachten in het ziekenhuis op genomen. Vrijdag werd zijn toe- stand kritiek en zondagmorgen vroeg werd gemeld dat er zich „een complicatie in de hersenen" had voorgedaan. Een 19jarig meisje uit het Drentse Rolde, Aaltje Bruins, dat al acht weken werd vermist, is zaterdag in Burg op het eiland Fehmam door de politie aange houden. Fehmarn ligt in de Kie- lerbocht tussen Grossenbrode en de Deense stad Gedser op Lol- land. Het meisje, eertijds bediende in een fotozaak in Assen, wordt verdacht van oplichting. Haar partner, de ongeveer 27-jarige, zich „Peter Schultz" noemende Duitser, ontsnapte met een auto, in de richting van Grossenbrode. „Schulz" gaf zich uit als jour nalist en echtgenoot van het meisje aan wie hij trouwbeloften had gedaan. Beiden werden gezocht, omdat zij, in hotels en pensions over- nachten om daarna zonder beta len te verdwijnen. De hotelhou der op Fehmarn vertrouwde het zaakje niet en belette het meisje te vertrekken door haar op te sluiten. Daarna werd de politie gewaarschuwd. Naar de Duitse politie aan D. P. A. meedeelde heeft de Duit ser het Drentse meisje slecht be handeld en zelfs geslagen. Toen zij werd aangehouden had zij nog spaarbankboekjes bij zich. Zij kon echter geen geld opnemen, omdat zij haar paspoort ergens in on derpand had achtergelaten. Zij bevindt zich thans in voor arrest in het huis van bewaring voor vrouwen „Lauerhof" in Lü- Het Kerstbezoek aan Oost-Berlijn Het Oostduitse voorlichtings bureau heeft zaterdag bij monde van het persbureau A.D.N. in een officiële verklaring gezegd dat Oost-Duitsland had voorgesteld in West-Berlijn kantoren te ope nen om daar aan Westberlijners vergunningen uit te reiken voor een bezoek aan het oostelijke stadsdeel tussen 15 december en 5 januari. Tevens werd gezegd dat Oost-Duitsland onmiddellijk onderhandelingen met het West- berlijnse stadsbestuur wil openen. De verklaring zegt verder dat West-Berlijn het voorstel van Oost-Duitsland heeft gesaboteerd en keert zich scherp tegen het feit dat het Westberlijnse stads bestuur de Oostduitse voorstel len aan de regering in Bonn heeft voorgelegd. „Het is reeds meermalen ge zegd dat West-Berlijn niet tot West-Duits grondgebied behoort en daar nooit deel van zal uit maken", aldus het communiqué. De Westduitse regering heeft met deze zaak in het geheel niets te maken. Door deze daad zijn de bezoeken'vrijwel onmogelijk ge maakt, zegt het communiqué. Burgemeester Willy Brandt van West-Berlijn heeft zaterdag avond in een televisie-uitzending verklaard, dat zoals de zaken er nu voorstaan, er geen aanleiding is om aan te nemen, dat de West berlijners met Kerstmis pasjes zullen krijgen voor bezoeken aan Oost-Berlijn. Brandt betreurde de publici teit, die buiten Berlijn aan deze zaak was gegeven. beek. Zij kwam daar vrijdag j.l. via Oldenburg aan. Volgens de gevangenisautoriteiten is haar gezondheid goed. Haar ouders zijn inmiddels op de hoogte van haar verblijfplaats gesteld. De mogelijkheid van een samenkomst Johnson—De Gaulle President Johnson van de Ver enigde Staten zou een samen komst met president De Gaulle van Frankrijk nagenoeg afge schreven hebben voor minstens één jaar, tenzij de Franse pre sident erin zou toestemmen naar Washington te komen. Johnson, die de volgende maan den besprekingen zal voeren in de Verenigde Staten met de lei ders van West-Duitsland, Cana da, Italië, Engeland en Mexico, heeft Franse voorstellen voor 'n bijeenkomst in Parijs over me ningsverschillen omtrent defen siezaken en de Navo-politiek van de hand gewezen. In kringen van de Amerikaan se regering meent men te weten, dat president Johnson tenminste zeker niet vóór eind 1964 reizen naar het buitenland zal maken. (De presidentsverkiezingen wor den in november van het volgend jaar gehouden.) Een woordvoerder van het Franse ministerie van Buiten landse Zaken heeft naderhand gezegd, dat diplomatieke voorbe reidingen voor een bijeenkomst van president Johnson en pres- dent De Gaulle nog steeds voort, duren. Er is nog geen beslissing genomen over de plaats en het tijdstip van de samenkomst. De woordvoerder zei dat bij zijn weten van Franse zijde de mogelijkheid dat de bijeenkomst in de Verenigde Staten plaats vindt nog niet is uitgesloten. Het Economisch -Technologisch Instituut voor Zeeland is vi mening dat een vaste verbinding over de Westerschelde zeer ur gent en van enorme betekenis is, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Het instituut komt tot deze conclusie in een studie ,,De vaste verbinding over de Westerschelde". In de studie wordt de ver wachting uitgesproken dat in 1970 bijna 10.000 en nog eens tien jaar later zeker 15.000 auto's de ze thans nog ontbrekende ver- keersschakel zouden passeren. De waarde van deze vaste ver binding is. aldus het instituut te berekenen op ruim een miljard gulden. De verliezen van omrij den, vaar- en wachttijden en veerdienstexploitatie zullen in 1970 ƒ45 a ƒ50 miljoen en in 1980 70 a 80 miljoen per jaar bedragen. In de studie wordt er verder op gewezen, dat in 1962 door de drie veerdiensten reeds meer dan een miljoen auto's over de Westerschelde werden ver voerd, in 1970 zal dit aantal vol gens het instituut rond 2 miljoen zijn en in 1980 omstreeks 2,6 mil joen. Het zal zeer hoge investe ringen vereisen om de veerdien sten aan deze eisen te laten vol doen. Indien een vaste verbinding tot stand komt op de gunstigste plaats (in de omgeving van Ter- neuzen), dan kan niet handha ving van een veer (Breskens Vlissingen) in zijn huidige om vang worden volstaan, aldus het ET.I. Gewezen wordt op een uit spraak van het Provinciaal Be stuur van Zuid-Holland: „Het gaat immers in wezen om de verkeersligging van Rotterdam, om de verbinding van Holland, Zeeland en Vlaanderen, om de recreatie langs de gehele Bene- luxkust, om het einde van de versplintering van Zeeland, om de kortste weg van Randstad naar Londen en Parijs". In de studie wordt de nadruk gelegd op de betekenis van de verbinding. „Internationaal vormt zij een essentiële schakel in het noord-west Europese wegennet. Bijzonder belangrijke, dichtbevolkte en welvarende ge bieden worden er door verbon den: in het noorden de randstad Holland (5 min inwoners), in het zuiden de beide Belgische pro vincies Oost- en West-Vlaande- ren en noord-west Frankrijk (S min inwoners). In noord en zuid dus sterk geïndustrialiseerde en snel groeiende streken waarin grote zeehavens zijn gelegen. Naar het noorden en zuiden zijn uitstekende doorgaande ver bindingen in aanleg. De weg over de Oosterscheldebrug, de Grevelingendam, de Haringvliet brug en de Beneluxtunnel ver zorgen de communicatie met de Randstad, de E3- en E5-wegen verbinden de Westerschelde met west-België en noord-west Frankrijk tot aan Parijs en even tueel Londen. Het internationale wegverkeer groeit zeer snel, mede onder in vloed van de Europese éénwor ding. De betekenis van het Ne derlandse vrachtautoverkeer is relatief in west-Europa zeer groot. Ook in het onderhavige gebied spelen de Nederlandse vrachtauto's een bijzonder be langrijke rol, naar uit tellingen van de Gentse universiteit is ge bleken. Voor het behoud van de ze positie zijn goede doorgaande verbindingen onmisbaar. Dit wijst op het nationale as pect van de Westerscheldever- binding. Zij betekent voor weste lijk Nederland een behoud van een snelle aansluiting aan het noord-west-Europese wegennet, dat door de aanleg van de E3- weg RijsselAntwerpenRuhr- gebied ons land grotendeels dreigt te passeren. De snelle noord-zuidverbinding door Zee land zal de centrale uitvalsweg voor de Randstad worden in zui delijke richting. Alternatieve ver bindingen zijn 352 km langer en moeilijker berijdbaar. Naast de hier genoemde zake lijke functies zal de Westerschel- deverbinding ook toeristisch van grote betekenis zijn. In interna tionaal en nationaal opzicht wor den grote bevolkingsagglomera ties verbonden met omvangrijke recreatiegebieden: lange standen, natuur- en stedeschoon en de toekomstige Deltameren, waarin grote recreatieprojecten zullen ontstaan. Tenslotte is er nog het regio nale aspect. Zeeuws-Vlaanderen wordt door de Westerscheldever- binding ten opzichte van overig Nederland uit zijn verkeersisole- ment verlost. De Zeeuwse noord- zuidweg zal een ontwikkelings- as vormen, waarlangs een groot economisch-geografisch poten tieel tot waarde wordt gebracht: zeehavens, industrialisatie, toe risme en tuinbouw zullen zich ontwikkelen. Thans wordt dit potentieel gedeprecieerd; de remmende invloed van de veerdienst op het wegverkeer van en naar Zeeuws-Vlaanderen bedraagt 40 a 50 procent van de huidige verkeersomvang", aldus het Economisch-Technologiseh In stituut van Zeeland. DADER GEARRESTEERD De Apeldoornse politie is er za terdagavond laat in geslaagd om de dader te arresteren van een aanslag die gepleegd is op de Apeldoornse hoofdagent W. Ro- ke. De dader, de 22-jarige Apel- doorner C. M. G. S., werd aange troffen op een van zijn contact adressen, zoals de politie het noemde. Hij pleegde bij zijn ar restatie geen verzet en ging zon der meer mee naar het politie bureau. S. heeft van vrijdag op zater dag rond middernacht in Apel doorn, na dwars door een groot raam van een fabriekspand naar buiten te zijn gesprongen, met een snelvuurpistool de 38-jarige hoofdagent van politie W. Roke neergeschoten. De politieman maakte deel uit van de ploeg, die het terrein had afgezet om de inbreker te kunnen arreste ren. Agent Roke werd in de buik getroffen en zeer ernstig gewond in het St. Liduina-ziekenhuis op genomen. Zaterdagmorgen ver keerde hij niet meer in direct levensgevaar. Patrouillerende politiemannen zagen op de Kayersdijk een auto staan, die er wat verdacht geparkeerd stond. Een eerste onderzoek leverde de weten schap op, dat de wagen van een inbreker moest zijn. Er werden diverse inbrekerswerktuigen, een revolver en een doos met kogels in de auto gevonden. Per mobilo foon werd assistentie gevraagd, waarna kon worden vastgesteld, dat de inbreker zich in de instru mentenfabriek Instrumenta N.V. aan de Kayersdijk moest bevin den. Het terrein werd afgezet. Aan de achterzijde van het ge bouw sprong de inbreker door een grote ruit, terwijl hij met zijn snelvuurpistool een salvo gaf, waarna hij er in slaagde in de duisternis te ontkomen. Een ambtenaar van de dis trictsrecherche van de rijkspoli tie kon de dader bijna inrekenen. Hij reed in zijn auto omstreeks vijf uur over de Zwolseweg, even buiten de gemeente Apeldoorn. Daar stond een man te liften. De rijkspolitie stopte en zag de lif tende man bukken en naar een voor zijn voeten staande tas grijpen. In een flits zag de rijks politieman daarin een automa tisch pistool. Op het moment dat hij de lifter wilde grijpen, ging De uit negen Belgen en vier Nederlanders bestaande Zuid poolexpeditie is zondagmiddag met de Deense ijsbreker „Magga Dan'* uit Antwerpen naar zijn bestemming vertrokken. Het doel van de expeditie is wetenschappelijke onderzoekin gen te doen in het raam van het internationale geofysisch jaar. De expeditie zal tot eind januari 1965 in het Zuidpoolgebied blij ven. De expeditie staat onder lei ding van de Antwerpse inge nieur Luciën Cabes, die reeds deel uitmaakte van de Belgische expeditie van 19571958. De afgelopen dagen is onge veer 400 ton materiaal in de Magga Dan" geladen. Er is ook een indrukwekkende hoeveelheid levensmiddelen aan boord: 2.000 kg bevroren vlees, 2000 kg meel, 200 kg eieren, 600 kg boter, 297.000 sigaretten en 875 kisten bier. Vele Belgische en Nederlandse autoriteiten woonden in Antwer pen het vertrek bij. Aan com mandant Cabes werd de Belgi sche wimpel overhandigd, die in 1897 door de eerste Belgische ex peditie op de Zuidpool werd ge plant. Nadat de Belgische en Neder landse volksliederen ten gehore waren gebracht, werden, onder het loeien van de sirenen van de in Antwerpen liggende schepen, de trossen van de „Magga Dan" losgemaakt. De kosten van de expeditie worden geschat op anderhalf miljoen Belgische frank per lid (ruim 100.000 gulden), tweeder de hiervan wordt gedragen door België en het overige deel door de Nederlandse organisatie voor zuiver wetenschappelijk onder zoek. De reig gaat eerst naar Kaap stad, vanwaar het afhankelijk van de weersomstandigheden een vijftiental dagen varen is naar het Zuidpoolgebied. De ex peditie zal aan land gaan nabij de vroegere, door de Belgen ge stichte Koning-Boudewijnbasis, die, na vier jaren verlaten te zijn geweest, waarschijnlijk onder meters sneeuw bedolven ligt. De „Magga Dan" zal in de laatste dagen van februari of be gin maart uit het Poolgebied vertrekken. Daarvoor zuilen de prefabricated onderkomens ge reed moeten zijn. De naaste „buren'' van de Bel gen en de Nederlanders zullen de Russen zijn, die op 500 km af stand hun basis hebben. Het onderzoek zal worden ver richt bij temperaturen, die tot 50 graden onder nul kunnen dalen. Naast deze koude zal de een zaamheid de grootste vijand zijn. deze er vandoor. Hij vluchtte de landerijen in. De rijkspolitieman ging met het automatische pistool dat do vluchtende man achterliet naar de gemeentepolitie, waar hij het verhaal over de neergeschoten agent te horen kreeg. Uit het onderzoek bleek, dat uit het zeer moderne wapen de kogels zijn afgevuurd. Het Israëlische leger is met deze automatische pisto len, zogenaamde uzi's, uitgerust. (Adv.) Plaatselijk mist Een groot langgerekt hogé- drukgebied bepaalt het weerbeeld op het Europese vasteland. P't hogedrukgebied, waarvan het centrum zich boven Duitsland bevindt, heeft verscheidene uit lopers, waarvan er zich één over de Noordzee naar Engeland uit strekt. Deze uitloper zal zich van daag boven ons land bevinden, zodat er weinig of geen wind zal zijn. De voornamelijk in de noor delijke helft van het land ont stane mist zal daarom moeilijk kunnen optrekken. In deze mist- gebieden blijft ook de tempera, tuur iets onder het vriespunt. Elders zal de zon het kwik tot twee a vier graden boven het vriespunt doen oplopen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Plaafeselijk mist Droog weer met vooral in de noordelijke provincies geruime tijd mist of lage wolken. Elders weinig bewolking. Meest zwakke wind. In de ochtend lichte vorst, hedenmiddag temperaturen van omstreeks nul graden in mistge- bieden, tot vier graden elders in het land. De communistische spionage in W.-Duitsland Het hoofd van de Westduitse dienst voor bescherming van de Grondwet, Gerken, heeft zater dag tijdens een radiogesprek ver klaard, dat in West-Duitsland ge- middeld 5 communistische agen ten per dag onschadelijk worden gemaakt. Tot dusver in 1963 be droeg het aantal 1,600. MAANDAG 9 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden DINSDAG 10 Breskens Terneuzen Hansweert: Walsoorden DECEMBER v.m. n.nv 8.37 9.12 9.52 10.02 9.16 9.51 10.31 10.41 DECEMBER v.m. n.m. 9.45 10.20 11.00 11.10 10.24 10.59 11.39 11.49 ZON MAAN op onder op onder Dec. 9 8.35 16.29 1.11 14.11 10 8.36 16.29 2.19 14.28 11 8.37 16.29 3.26 14.45 12 8.38 16.28 4.33 15.03

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1