HET WEER 4 Professor Barghoorn vrijgelaten Demonstratief congres van de Partij van de Arbeid Boediaf vrijgelaten Engelands buitenlandse politiek JONGENS Kennedy over werkloosheid in de V.S. WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Nederlandse kustvaarder „Heiloo' had moeilijkheden J. G. MEIJER ZONEN j Frankering bi] abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur t van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 01150—2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRUE ZEEUW MAANDAG 18 NOVEMBER 1963 19e ïaargang No. 6079 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bil vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Prof. Fredirick C. Barghoorn -van de Yale-universiteit, is za terdag met een vliegtuig uit Moskou in Londen aangekomen. Hij was onverwacht uit hechte nis ontslagen en direct in Mos kou op een vliegtuig gezet naar Londen. De 51-jarige Ruslandkenner, die door de Russische autoritei ten werd vrijgelaten wegens de „persoonlijke" bezorgdheid die president Kennedy voor zijn lot had getoond, zou bij aankomst in Londen „vreselijk vermoeid en zenuwachtig" zijn geweest. Toen hij in Londen uit de Comet van de B.E.A. stapte, werd hij direct omringd door politiemannen, die hem door de wachtende menigte loodsten. Een functionaris van de Ame rikaanse ambassade in de Britse hoofdstad die de professor was gaan afhalen, zei dat Barghoorn, rond October in Rusland werd gearresteerd op beschuldiging van spionage en pas zaterdag middag op kwart over twee Moskouse tijd vernam dat hij in vrijheid gesteld zou worden. Op Londen verbleef de profes sor rond 45 min. in de douane hal. Daarna werd hij door de po litie naar een auto van de Ame- kaanse ambassade gebracht waarmee hij vertrok. De functionaris van de Ame rikaanse ambassade deelde nog mee, dat de professor in Rusland goed behandeld schijnt te zijn. Zijn persoonlijke bezittingen wa ren niet inbeslhggenomen. Toen hij gevangen zat mocht de pro fessor geen Amerikaanse func tionarissen ontvangen en had hij alleen maar de „Prawda" mogen lezen. Tijdens de vlucht naar Lon den had men Barghoorn niet in contact laten komen met ande re passagiers. Zondagmiddag is professor Barghoorn per vliegtuig uit Lon den naar de Verenigde Staten (Adv.) vertrokken. Vóórdat hij in het toestel stapte, zei de hoogleraar alleen: „Ik ben erg blij hier te zijn en ik verheug mij er op thuis te komen". Zondagavond is prof. Barg hoorn op het vliegveld van New York aangekomen. Hij werd op Idlewild ontvangen door ver. scheidene familieleden en een 30- tal journalisten en fotografen. Hij wilde zich echter niet uitla ten over zijn arrestatie en ver blijf in de Sowjet-gevangenis, maar zei dat hij elk ogenblik be reid was tot overleg met presi dent Kennedy. Hij was zeer dankbaar voor diens uitlatingen op een persconferentie, welke tot zijn vrijlating hadden geleid. De hoogleraard aan de Yale- universiteit, die er vermoeid uit zag, stapte onmiddellijk in een vliegtuig dat hem naar z'n woon plaats New Haven in Connecti cut bracht. Tot journalisten die hem om zwermden zei prof. Barghoorn in antwoord op vragen dat het niet nodig is zo'n drukte van de zaak te maken of er zich in te ver lustigen. Hij was erg blij terug te zijn. Hij is bezig een boek te schrijven over het politieke stel sel van de Sowjet-Unie. Zoals bekend is de hoogleraar een des kundige inzake de Sowjet-Unie. Bij zijn aankomst in New Ha ven werd hij door de burgemees ter en een menigte vrienden ont vangen en talrijke mensen .ston den langs de straten om hem toe te juichen. Speculaties omtrent leden van BaTghoorns arrestatie. Westelijke waarnemers in Mos kou menen, dat de arrestatie opzettelijke uitdaging of beledi ging aan hef adres van de Ame rikaanse regering is geweest, maar eerder het gevolg van een inbreuk, mogelijk onopzettelijk, van één van de nogal vage Rus sische wetten inzake het verza melen van inlichtingen. Zij me nen dat er sterke aanwijzingen zijn voor de juistheid van deze veronderstelling. Men wees erop, dat er bij de spionageprocessen tegen buitenlanders onder het bewind van Chroesjtsjov meestal voldoende bewijsmateriaal is overgelegd om de veroordelin gen, althans binnen het raam van het Sowjetrecht, begrijpelijk te maken. Men acht het echter tevens mogelijk, dat de Russische auto riteiten Barghoorn hebben laten arresteren om hem later tegen Igor Ivanov, een chauffeur van een Russische handelsmaat schappij die in Amerika wordt vastgehouden op beschuldiging van spionage en die geen diplo matieke onschendbaarheid ge niet, te kunnen uitwisselen. In elk geval heeft de Russi sche regering de verzekering van Kennedy aanvaard, dat Barghoorn niet met een spiona- ge-opdracht naar de Sowjet- Unie is gegaan. Volgens senator Everett Dirk- sen, de republikeinse leider in de Amerikaanse Senaat, kan Barg- hoorns arrestatie het gevolg zijn geweest van de vragen die de professor heeft gesteld toen hij in een ziekenhuis in Rusland was opgenomen. Senator Dirksen had gehoord, dat Barghoorn ziek was geworden en naar een zieken huis was gebracht toen hij in de (Adv.) membre „comité national ariisti- que de la coiffure" parijs moderne coiffures de betere toiletartikelen elect, blijvende ontharing van professor Barghoorn geen Sowjet-Unie reisde MEER DAN 20 BOMMEN IN VENEZUELA ONTPLOFT Vrijdag en zaterdag zijn in de Venezolaanse hoofdstad Cara cas meer dan twintig bommen ontploft. Dit is het werk van linkse extremisten, die aldus de Venezolaanse kiezers pogen te intimideren om niet aan de op één december a.s. te houden ver kiezingen deel te nemen. Op het ogenblik is de uitwer king van deze terreuractie ech ter een averechtse. Een woeden de menigte heeft vrijdag ge poogd zich van een door de po litie gearresteerde bommenwer per meester te maken, om het recht in eigen handen te nemen. De politie wist dit te voorko men. Bij dit voorval werden zes personen gewond. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken Manuël Mantilla heeft verklaard dat de bomaanslagen een (gewelddadig) onderdeel zijn van de prooagan- da-campagne van uiterst-link sen. Hij voorzag een rustige ver kiezingsdag. LOONSVERHOGING - EN WAT VERDER NU „Minister Bogaers kondigt in zijn bouwnota een beleid aan, dat in een aantal van de grote lijnen onze instemming en medewer king kan verkrijgen. Als hij kon doen wat hij wilde, zou zijn pro gramma er waarschijnlijk nog anders uitzien, maar hij vrijt in de verkeerde bogaard. Zijn gezel schap is hem een blok aan het been, een vervelend ding, een V. V. D.-ding. Dat struikelblok zal hem blijven hinderen bij het voeren van een werkelijk sociaal beleid". Deze opmerkingen maakte de heer J. C. Wilmans, lid van de Tweede Kamer voor de P.v.d.A., zaterdagmorgen op het demon stratief congres van de Partij van de Arbeid in Utrecht. Deze bij eenkomst werd gehouden onder het motto: „Loonsverhoging en wat nu verder?" De heer Wilmans zei, dat on der het kabinet-De Quay op het gebied van de woningbouw met laksheid is gereageerd, dat van enig planmatig behoefte aan bouwcapaciteit buiten de wo ningbouwsector geheel ont breekt. Als men wil bereiken dat de woningnood in 1970 opgeheven is, moeten er elk jaar gemiddeld 53 procent meer huizen worden ge bouwd dan in 1962. De minister van Volkshuisvesting is een ste vig en doortastend man, aldus de heer Wilmans, maar af en toe krijg je de indruk dat hij met zijn hoofd in de wolken loopt. De theorie van de minister is, dat tengevolg van de door hem te bevorderen maatregelen de pro- duktiviteit zo zal stijgen, dat de hogere kosten daardoor zullen worden opgevangen. Zolang hij die kosten echter al1 een maar op een afstand kan beoordelen en rekent op de bereidheid van het bedrijfsleven om voorbij te zien aan direkt eigen voordeel, lijkt het volgens de heer Wilmans toch meer op een wensdroom. De heer Wilmans vreest, dat minister Bogaers eenvoudig de middelen ontbreken om een aan tal van zijn goede bedoelingen waar te maken. De minister wil op lange termijn werken, maar daarvoor is nodig, dat de ge meenten op lange termijn over bouwgronden beschikken. De heer Wilmans vroeg zich in dit verband af, waaraan men de ge dachte ontleent dat de grondprijs zich wel ergens zal vastzetten. Volgens hem is daarvoor prijs- beheersing nodig, in die zin, dat de prijs gehouden wordt op de gebruikswaarde en niet op de droomwaarde. Eigenlijk, zo zei hij, is een gemeenschap die zich- schaarse goederen gaat, doodge woon dom. In tijden van schaar ste aan meel wordt het brood ge rantsoeneerd, maar aan grond- schaarste wenst men niets te doen. Gezien het gezelschap waarin minister Bogaers ver keert, was de heer Wilmans dan ook geneigd, een stuk van diens plannen te betitelen als „Bo gaers beste bouwbedoelingen". Het Kamerlid merkte verder op, dat het duidelijk is dat een huurverhoging gepaard moet gaan met looncompensatie, maar dat waarschijnlijk alleen degenen die denken dat kippen ook meer zu'len gaan leggen als er meer eieren worden gegeten, vermo gen te begrijpen waarom loons verhoging tot huurcompensatie noet leiden. Volgens hem is het moment waarop de werkgevers zich geroepen voelen, pleitbezor gers van een huurverhoging te worden, dom gekozen. Deze regering geeft, blijkens haar voornemens, hoge prioriteit aan de huurverhoging boven het optrekken van de A. O. W„ aldus de heer Wilmans, en ze zegt niets over de subsidies aan de woningbouw. Maar de cijfers spreken wel: de zogenaamde huursubsidies dalen van 226 mil joen gulden in 1963 tot 221 mil joen in 1964. Daar komt volgens hem bij, dat de kwaliteit van de woningbouw zal moeten stijgen, omdat men op de duur niet meer toe kan met woningen die uit gekleed zijn tot op de grens van het nette. Hij meent, dat er steeds meer behoefte zal komen aan woningen waarvan de kwali teit een expressief en creatief leven mogelijk maakt. De heer J. J. A. Berger, even eens Tweede Kamerlid voor de P.v.d.A., uitte in een toespraak zijn voldoening over de forse stijging van het loonpeil die de drie vakcentralen hebben weten te bewerkstelligen. Voor het loonakkoord zijn, volgens hem, niet alleen de werkgevers en werknemers verantwoordelijk, maar ook de regering die het akkoord heeft bekrachtigd. Zij draagt, aldus de heer Berger, evenals de vorige regering die uit dezelfde partijen was ge vormd, mede-verantwoordeiijk- heid voor de situatie die is ont staan en voor de pijnlijke opera tie die men moest ondernemen: 1 door dr Vondeling. het vorige kabinet kon de hoog conjunctuur niet aan. Over de gevolgen van de loons verhoging zei hij, dat de beste manier om de prijzen omhoog te krijgen is, om met zijn allen te gaan roepen dat de prijzen wel omhoog zuilen gaan. Niet alleen de economie, maar ook de psy chologie speelt hier, naar zijn oordeel, een belangrijke rol. Hij pleitte voor een realistisch binding afschaft. Volgens hem binding afschaft. Volgens hem hebben de consumenten onder de huidige omstandigheden recht op wat meer vrije concurrentie. De heer Berger stelde, dat de Nederlandse werkgevers nu op het punt van de prijzen een even grote verantwoordelijkheid dra gen als destijds, toen Nederland in zorgelijke omstandigheden verkeerde, de werknemers ten aanzien van de lonen. Men beweert de laatste tijd herhaaldelijk, aldus de heer Ber ger, dat de socialisten de klasse- strijd weer van stal halen. Naar aanleiding hiervan merkte hij op, dat de typisch marxistische opvatting dat de klassestrijd zou voeren tot een socialisische maatschappij, dat denkbeelden over moraal en recht afhankelijk zijn van de klassepositie en dat de klassestrijd de motorische kracht in de maatschappelijke ontwikkeling is, door hem en naar hij meent ook door de P.v.d.A., in die zin niet wordt aangehangen. Het heeft volgens hem echter geen zin, te ontken nen dat er diepgaande funda mentele belangentegenstellingen zijn. De voorzitter van de P. v. d. A., heeft bij de opening van het con gres verklaard dat de P. v. d. A. zich opmaakt voor een nieuwe strijd. De ruim 1500 deelnemers aan het congres werd een resolutie ter goedkeuring voorgelegd, waarin van de regering wordt verlangd dat geen huurverhoging wordt ingevoerd, scherpe contro le op de prijzen wordt gehouden, een verbod wordt opgelegd van schadelijke prijsafspraken, meer steun wordt gegeven aan de con sumentenorganisaties, terwijl de grondprijzen dienen te worden beheerst en maatregelen worden genomen tegen speculatie in hui zen. Aan het slot van de vergade ring werd nog het woord gevoerd Na bij stormweer gestrand- te zijn weer vlot gekomen en de reis voortgezet De Nederlandse kustvaarder „Heiloo" (249 brt, thuishaven Terneuzen, heeft gisteren in VEEL WIND Een diepe Oceaandepressie, met in de kern een luchtdruk van 948 millibaar, lag zondagavond op ongeveer 500 km ten westen van Schotland. Aan de zuidrand van deze depressie wordt met medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Stormachtig Wisselende bewolking met plaatselijk een bui. Krachtige tot stormachtige zuidwestelijke wind, langs de kust tijdelijk zuid- westèrstorm. Hogere temperatu ren. MAANDAG 18 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 2.46 3.01 Terneuzen 3.21 3.36 Hansweert 4.01 4.16 Walsoorden 4.11 4.26 DINSDAG 19 NOVEMBER K v.m. n.m. Breskens 3.20 3.35 Terneuzen 3.55 4.10 Hansweert 4.35 4.50 Walsoorden 4.45 5.00 ZON MAAN zeer krachtige zuidwestelijke wind zachte lucht naar West- Europa getransporteerd. Het frontensysteem, dat aan deze zachte lucht voorafgaat, is ons land zondagavond met lang durige regens gepaard gaande gepasseerd. De wind wakkerde hierbij langs de kust tot storm achtig aan uit zuidelijke richting en ruimde na de frontpassage naar zuidwest. Een tweede stormveld ten zuiden van de kern zal in de komende 12 uur ons land berei ken, zodat de wind opnieuw langs de kust zal aanwakkeren tot een zuidwesterstorm. Af en toe zullen opklaringen voorko men, maar plaatselijk kan een bui vallen. De temperaturen ko men op een hoger niveau. Üov. op onder op onder 18 8.03 16.46 9.59 18.16 19 8.05 16.45 10.59 18.57 20 8.07 16.44 11.53 19.46 Passagiers van „Maasdam" kunnen niet van boord Door een staking in de haven van de Ierse stad Cork kunnen de twintig passagiers voor Ier land van de' 15.000 ton metende „Maasdam" van de Holland- Amerika-lijn niet van boord. Naar verluidt zullen 46 pas sagiers die in Cork aan boord zouden komen nu per vliegtuig naar New York vertrekken. De „Maasdam" is op weg van Rot terdam naar New York. De sta king is uitgebroken onder de be manningsleden van de boten die zorgdragen voor het vervoer van passagiers naar en van de lijn schepen die in de monding van de haven van Cork voor anker gaan. De afstand van deze plaats tot de stad zelf bedraagt onge veer vijf kilometer. moeilijkheden verkeerd. De kapi tein zocht contact met Seheven- ingen-radio en had voorts de kustwacht te Walton en toen deze niet reageerde die van North Fo reland opgeroepen. Het schip, dat zich in de nabijheid van Walton bevond, verzocht assistentie van de reddingboot van Walton. Het schip is zaterdag met een lading kunstmest uit Terneuzen vertrokken met bestemming Ips wich. Er zijn zes opvarenden. Kapi tein is de heer H. Heida uit Lei derdorp. De „Heiloo" liep voor de mon ding van de Theems aan de grond. De reddingboot van Walton voer uit. Sleepboothulp was, in verband met de lage waterstand, niet mogelijk. In het gebied waar het schip aan de grond zat, woedt een hevige storm. Kapitein Heida heeft later ge meld, dat by het opkomen van de vloed de „Heiloo" is vlot ge komen en de reis naar Ipswich heeft voortgezet. Aan boord is alles wèl. Mohammed Boediaf, een vroe gere vice-president van de voor lopige Algerijnse regering en een politieke tegenstander van de tegenwoordige president, Ben Bella, is zaterdagavond in vrij- zeif niet veilig stelt als het om heid gesteld. Dit is door zijn R. A. Butler, de nieuwe Britse minister van Buitenlandse Zaken, heeft vrijdag in het Lagerhuis over de buitenlandse politiek ge sproken. Hij zei dat Engeland niets zal nalaten om tot harmonieuze be trekkingen met alle landen van de E.E.G. te komen. Het opnieuw aanvragen van het lidmaatschap van de E.E.G. is op het ogenblik niet aan de orde. Hij hoopt op (Adv.) GEVRAAGD: voor magazijn werk en om opgeleid te worden tot VERKOPER. Noordstraat 25-27 - AXEL Telefoon 795. nauwe betrekkingen tussen de zes van de E.E.G. en de zeven van de E.V.A. (Europese Vrijhandels associatie). Overigens acht hij de W. E. U. (Westeuropese Unie) een geschikt medium tot versteviging van de Europese eenheid. Het ge sprek met zijn Franse ambtge noot Couve de Murville op de jongste bijeenkomst van de W.E. U. had tot een beter begrip van eikaars standpunt geleid. Een nauwe samenwerking tus sen West-Europa en Noord-Ame- rika acht de minister onmisbaar. Het gesprek met de Sowjet- Unie moet worden voortgezet. Een verbetering van de betrek kingen met dat land mag niet ten koste van het militair maeht- evenwicht, de Westelijke eenheid, de vrijheid van West-Berlijn of het zelfbeschikkingsrecht van het gehele Duitse volk. De oogmerken van de Sowjet- Unie acht Butler niet veranderd. In het spoor van het beperkte President Kennedy heeft vrij dag op het nationale congres van het machtige Amerikaanse vak verbond A.F.L. C.I.O. ver klaard, dat „de Verenigde Staten nu sterker zijn dan ooit tevoren", maar dat, met vier miljoen werk lozen, „de economische veiligheid op het ogenblik vraagstuk-num- mer-één is". Wat de versterking van het militaire potentieel van de Ver. Staten betreft, deelde de Ameri kaanse president mee, dat onder zijn regering het aantal strategi sche kernwapens verdubbeld is en het aantal gevechtsklare divi sies met 45 procent toegenomen. Ook het aantal „Polaris"- en „Minuteman'-raketten is ver dubbeld. De sterkte van de „spe ciale oproertroepen" is met bijna 600 procent vergroot. De president zei, te betreuren dat „het aantal werklozen dit jaar het peil heeft bereikt van 1954, dat een jaar van teruggang was". Hij deed een klemmend be roep op het congres, zo spoedig mogelijk het wetsontwerp inzake belastingverlaging goed te keu ren. Belastingverlaging zal vol gens hem de werkgelegenheid doen toenemen. Hij noemde een dergelijke maatregel „een ver zekering tegen recessie". De werklozen zullen hiervan het meest profiteren. Als het Congres het wetsontwerp zonder uitstel aanvaardt, zal in april van het volgend jaar „de grootste en krachtigste economische expan sie van de Verenigde Staten in vredestijd" beginnen, zo voor spelde Kennedy. Het Amerikaanse staatshoofd drong ook aan op snelle aanvaar ding van het wetsontwerp inzake rassengelijkheid, opdat de consti tutionele .verplichtingen om vrede en recht te doen heersen worden nagekomen. De koopkracht van de Ameri kanen is toegenomen, zo zei Ken nedy nog. De fabrieksarbeiders verdienen nu voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis meer dan honderd dollar per week, dat is tien dollar per week meer dan drie jaar geleden. Britse kustvaarder in nood. In de lading van de Britse kustvaarder „Kilo" (488 b.r.t.) is voor de Engelse kust brand uit gebroken. De lading bestaat uit vaten natrium. Er doen zich he vige ontploffingen voor. De ka pitein heeft echter medegedeeld, dat er geen onmiddellijk gevaar is. Het schip zet de reis naar Swansea voort kernstopakkoord zou Moskou wel licht voordeel kunnen zien in be paalde overeenkomsten met het Westen, zoals het instellen van waarnemingsposten in een uitge strekt gebied tussen de grens van de Sowjet-Unie en die van Ame rika, het niet verder verspreiden van kernwapens en een niet-aan- valsverdrag. Op de vraag van de Labour- afgevaardigde Noel-Baker zei de minister dat Engeland zich nog op geen enkele wijze heeft gebon den wat betreft de door Amerika voorgestelde multilaterale kern macht. De minister sprak de be wering tegen dat Engeland zijn conventionele bewapening zou verwaarlozen ten behoeve van een statussymbool, zoals de spe-iugaan en niet teruggekeerd. Der- n, 1 1 r*4* t~ AM Jam TTT-11-m.. -1 1—1..: i.I vrouw meegedeeld. Hij heeft en kele maanden gevangen gezeten. De 44-jarige Boediaf heeft sa men met Ben Bella het nationale- bevrijdingsfront (F. L. N.) opge richt. Hij is in juni met drie anderen uit de regering aange houden. Er werd niet meege deeld waarvan de vier werden verdacht. Later maakte presi dent Ben Bella bekend dat hij een komplot tegen de regering had verijdeld. In de voorlopige regering van Algerije heeft Boe diaf de functies van vice-pre mier en minister van Buiten landse Zaken bekleed. „Ik stel er prijs op te verkla-. ren, dat alle schandelijke en tegenstrijdige beschuldigingen om mijn oppakken op 21 "juni te rechtvaardigen, op de zuiver ste fantasie berusten", zo ver klaarde Boediaf zondagmiddag op een persconferentie in Algiers. PASSAGIERS VAN RUSSISCH SCHIP VROEGEN ASIEL Eenentwintig passagiers van het Russische schip „Pobeda" zijn vrijdag in Istanbul van boord ge- cialist Gordon-Walker de Britse atoomstrijdmacht noemde. Russen aangehouden wegens „anti-Sowjet- activiteit" De Russische veiligheidsdienst heeft drie Russen aangehouden wegens anti-Sowjet-activiteit, zo meldt het blad „Leningradskaja Prawda". De drie mannen Fainer-Zaitsev, Baranov en Te- rentjev zullen binnenkort in Leningrad terechtstaan. Volgens het blad had Fainer- Zaitsev zich in de tweede wereld oorlog aan de militaire dienst ont- trokken. Hij bleef achter in Odes- sa toen de Duitsers die stad be zetten. Na daar een winkel in parfumerieën te hebben gedre ven, zei hij na de oorlog dat hij een „invalide legerarts" was. Hij schreef zijn „mémoires" waarin hij het Sowjet-volk en de com munistische partij „kwaardaardig bekladde". In de jaren 1961 en 1962 vorm de hij in Leningrad een illegale groep waartoe Baranov en Terent- jev toetraden. Zij verspreidden „anti-Sowjet-documenten, uitda gende brochures en lasterlijke geruchten", aldus het genoemde blad. tien van hen hebben zich inmid dels bij de Turkse politie gemeld en politiek asiel gevraagd. Het zijn voor het merendeel jonge Polen maar er zijn ook passagiers van Russische, Oostduitse en Tsjechoslowaakse nationaliteit bij. De „Pobeda" is vrijdagavond naar de Roemeense stad Constan ta vertrokken. Deens kanonneerboot bracht twee Britse treilers op TWEE Britse treilers op. De Deense kanonneerboot „Vaed- deren" heeft vrijdag twee Britse treilers, de „Aberdeen Merchant" en de „Glengairn", aangehouden toen deze op een mijl binnen de visserijzóne van de Faeroër- eilanden aan het vissen waren. De „Aberdeen Merchant" gaf pas gevolg aan het bevel om bij te draaien nadat de kanonneerboot twee schoten had gelost, één bij wijze van waarschuwing, het an dere om te raken. De Britse sche pen werden daarna opgebracht naar Torshavn, de hoofdstad van de Faeroër-eilanden, waar de zaak waarschijnlijk voor het gerecht zal komen. Toen de schepen wer. den aangehouden bevonden ze zich ten zuidwesten van 't eiland Suderoe.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1