1 Ruim kwart miljoen reizigers gedupeerd door buschauffeursstaking NAVO dreigt kernkans te missen Verf met voldoening HET WEER HOOGWATER wmm ir,PT ZON- en MAANSTANDEN VRIJDAG 15 NOVEMBER 1963 f 19e Taargang No. 6077 Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150—2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maand f 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Temeuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. OOK HEDEN WORDT NOG GESTAAKT Naar schatting ruim een kwart miljoen reizigers zijn gisterochtend gedupeerd doör een staking die onder de chauffeurs van de streekvervoersondernemingen in ons land is uitgebroken. Het personeel van de streekvervoersondernemingen voelt zich achtergesteld bij de chauffeurs van gemeentelijke vervoerbedrijven in de grote steden, die ongeveer 40 gulden per week meer ver dienen dan hun collega's in het streekvervoer. Men wil nu gelijk schakeling bij tenminste gelijk werk. De streekvervoerchauffeurs menen zelfs, dat aan hun vaardigheid en hun verantwoordelijkheid hogere eisen worden gesteld. In dit verband voeren zij aan, dat in de winterse maanden hun stedelijke collega's kunnen rijden over met zand en pekel bestrooide wegen, terwijl zij overvolle bussen moeten voeren langs spiegelgladde provinciale wegen. De nachtvergadering die aan de staking onder het busperso- neel voorafging, was er een van grote bewogenheid maar ook van grote ordelijkheid. Men ver weet met circulaires en uitspra ken van de erkende vakhonden in de hand, dat deze vakbonden te weinig aandacht hebben be steed aan het probleem van ach terstelling. Men voelde zich ge griefd, omdat de vakbonden wei gerden in te gaan op het verzoek van de streekvervoerchauffeurs om een nachtelijke vergadering te organiseren waarop de leden hun grieven naar voren konden brengen. Deze weigering van de vakbonden was er de oorzaak van dat de chauffeurs zelf zo n nachtelijke vergadering organi seerden. Men heeft daarin recht chauffeurs zich achtergesteld voelen. Maar een gemeente, zo zei hij, is niet gebonden aan een C.A O. en kan zij eigen salaris schalen bepalen. Deze schalen wijken inderdaad aanzienlijk af van die welke voor de andere busondernemingen gelden. De Nederlandse Spoorwegen heeft tengevolge van de staking extra drukte gehad op de lijn EnkhuizenAmsterdam en de lijn Apeldoorn. Op de andere lijnen was de drukte niet opval lend. LIFTEN Wie liet wel druk hadden wa ren de taxichauffeurs die gister ochtend reeds vroeg de wat meer kapitaalkrachtige reizigers, die bij de verlaten bushaltes aan- vrijdagnacht wordt gecontinueerd zoals op de demonstratieve vergadering in Utrecht wordt ge suggereerd voor het geval de ac tie geen onmiddellijk succes zou hebben. Wij willen geen mensen duperen, dijë op hun vrije zater dag familiebezoeken en derge lijke willen afleggen aldus de heer Keyzer. Ook gisteren reeds hielden de chauffeurs hier en daar rekening met de belangen van hun klan ten. In Sliedreeht bijvoorbeeld, waar de bussen van het vervoers bedrijf pas later op de dag wer den stilgezet, hebben tussen vijf en zeven uur gisteravond weer enkele diensten gereden. Dit om de forensen en schoolkinderen, die gistermorgen zijn vervoerd, ook weer naar huis te brengen. De heer Keyzer noemde dit niet meer dan de plicht van de be trokken chauffeurs: „Anders had- den die mensen gisterochtend beter thuis kunnen blijven". POLITIE ASSISTEERDE Werkwillige chauffeurs van „Vermaat Autobedrijf" dit be drijf verzorgt het reizigersver- voer op Voorne en Rozenburg zijn beschermd door de politie van Hellevoetsluis naar hun bus sen gebracht. Motorpolitie met zijspan rijdt voor de bussen uit om de chauffeurs voor eventueel geweld te vrijwaren. Chauffeurs uit het Westland en uit Rotter dam waren namelijk in de loop van de dag naar Hellevoetsluis gegaan om hun collega's te be letten hun werk te doen. GEEN STAKING IN ZEELAND De chauffeurs van de Z.V.T.M. en van BreskensMaldegem, die Egyptische militairen in strijd van Algerië tegen Marokko Deze foto, welke is afgedrukt in een krant in Cairo, laat volgens Let bijschrift in die krant zien, hoe leden van een bataljon van de V. A. R. ergens in hei grens gebied tussen Algerië en Marok ko de Algerijnse vla" hesen. Troepen van de Verenigde Ara bische Republiek strijden aan Algerijnse zijde in het grens conflict in Noord-Afrika. gedaan aan de vakbonden door het voorlezen van de circulaire die deze bonden hadden opge steld en waarin ongeorganiseer de acties en ongeorganiseerde vergaderingen ten scherpste wer. den afgekeurd. Het antwoord van de honder den chauffeurs uit alle delen van het land was gisternacht: Wij zullen onze eigen boontjes dop pen, wij willen niets meer met de vakbonden te maken hebben. We gaan een eigen buschauf- feursbond oprichten en we leg gen de zqak 48 uur plat. Een beslissing die door de 1500 aan wezigen om precies half vier gisterochtend genomen werd. De chauffeurs die zelfs vanuit het verre noorden en zuiden na hun late dienst nog naar Utrecht wa ren gekomen reden terug naar hun standplaats om het stakings parool aan hun 11.000 collega's door te geven. Drs. Pasman, chef van de af deling vervoerscoördinatie van de N. S„ zei in een onderhoud met het ANP, dat men reeds gerui me tijd op de hoogte was van de ontevredenheid bij een groot deel van het streekvervoerpersoneel over de achterstelling bij het ge. meentelijk vervoerspersoneel. De autobusondernemingen van de Nederlandse Spoorwegen hebben samen met de particuliere auto- busdienstondernemingen voor het personeel een uniforme col lectieve arbeidsovereenkomst. Deze werd in 1962 aanzienlijk verbeterd en in april 1963 werden wederom verbeteringen aange bracht. Het komende jaar zal men weer rond de tafel gaan zitten om te trachten aan de verlangens van het personeel tegemoet te komen. De heer Pasman acht het be grijpelijk, dat de streekvervoers. kwamen, oppikten. Maar zij die zich de luxe van een taxi niet konden permitteren, probeerden te liften. Dat bood in de vroege morgenuren weinig soulaas, maar nadat men het nieuws over de staking voor de nieuwsdienst had gehoord, toonden ook de automobilisten begrip en namen vele lifters op. Bedrijven die tevergeefs op hun werknemers zaten te wach ten, dirigeerden charterbussen, bestelauto's en zelfs vrachtwa gens naar de bushaltes om het personeel op te halen. Er was een grote drukte op de talrijke busstations waar geen bussen, maar wel auto's af en aan reden. Directiewagens werden gebruikt om kantoorpersoneel te vervoe ren en een enkele huisvrouw die haar dienstbode niet kon missen, had er een rit met eigen- of ge huurde auto voor over om dit personeel te halen. OOK HEDEN STAKING. Het ziet er naar uit, dat de stakende buschauffeurs zaterdag weer aan het werk zullen gaan. Vandaag wordt de staking echter voortgezet. Dit deelde de heer D. Keyzer, lid van de actiecom missie van de Westlandse Stoom tramwegmaatschappij (die het ini tiatief tot de staking heeft geno men) gisteren aan het A.N. P. mee. We houden ons aan de afspraak van 48 uur, aldus de heer Key zer. Hij verwacht, dat er heden nog meer busbedrijven platgelegd zullen worden dan gisteren, om dat het stakingsparool dan ook is doorgedrongen tot in de ver ste uithoeken van het land. De commissies, die in de ver schillende busondernemingen zijn gevormd, zullen nog nader over leg plegen, maar de heer Keyzer gelooft dat dit overleg er niet toe zal leiden dat de staking ook na Na een nachtelijke vergaderiv in Tivoli in Utrecht hebben hov derden buschauffeurs van streek vervoersondernemingen in de vroege uren van donderdag be sloten tot een staking van 48 uur. De chauffeurs van het streekvervoer wensen een gelijke beloning voor hun zware arbeid als de chauffeurs van de ge meentelijke vervoerbedrijven in de grote steden van Nederland, die vaak enige tientallen gul dens meer verdienen per week. Foto: Actie in de nachtver gadering. DRIE DUITSE MIJNWERKERS NAAR HUIS Drie van de elf geredden uit de schacht van de ertsmijn „Ma- thilde" in Lengede, zijn giste ren uit het ziekenhuis ontsla gen. Het zijn Dieter Richey, Hel mut Webranitz en Bernhard Wolter. In Lengede en Klein-Lafferde, waar de mijnwerkers wonen, werd hun geen grote openbare ontvangst bereid onder grote pu blieke belangstelling. Slechts fa milieleden begroetten voor de woningen de mannen, die elf dagen geleden nog doodgewaand werden. Tot het laatste ogenblik had de leiding van het ziekenhuis, waar de mannen verpleegd zijn, de namen van de mijnwerkers die naar huis zouden gaan, ge heim gehouden. De vermoedelijke oorzaak van de mijnramp in Japan Het Japanse persbureau „Kyo- do" meldde donderdag dat des kundigen, die een onderzoek heb ben ingesteld naar de ramp in de steenkoolmijn van Mikawa, in Zuid-Japan, tot de slotsom zijn gekomen dat de ramp vermoede lijk is veroorzaakt door het los raken van lorries. Bij deze ramp zijn, als gemeld, 451 van de ruim 1300 mijnwer kers, die zich ten tijde van het ongeluk ondergronds bevonden, om het leven gekomen. het streekvervoer in Zeeuws- Vlaanderen verzorgen, zijn gis termorgen gewoon aan hun dag taak begonnen. Er hebben zich geen onregelmatigheden voorge daan. Aan de staking werd ook niet deelgenomen door het personeel van streekvervoer „Walcheren" in Middelburg en evenmin door de chauffeurs van de Auto-Mij „Zee land" in Goes, die het personen vervoer op de Bevelanden ver zorgt. STAKERS SLAAGS MET NIET-STAKERS EN DE POLITIE. Omstreeks half zeven gister avond is het tot een treffen ge komen tussen stakende bus chauffeurs van de N. T. M. uit Heerenveen en een niet-stakende chauffeur van de N. O. F.-bus- diensten uit Dokkum. In de N. T. M. bevindt zich een vrij harde stakerskern, die de N. O. F.- chauffeurs bewerkt eveneens het werk neer te leggen. Toen men zei hieraan geen behoefte te heb ben, werden andere maatregelen beraamd. Omstreeks half zeven gisteravond reden yier bussen De multilaterale kernmacht van de N.A.V.O. (kortweg omstandigheden moet men er- kennen dat Kennedy s vreemde de M.L.F.) moet een schrikbeeld voor de Russen worden om hen af te houden van eventuele aanslagen op de Westelijke vrije wereld. Maar voorlopig is de idee zelfs van een nog niet bestaande M.L.F. een spook dat de Europeanen niet goed in de ogen durven zien. De par lementariërs van de N.A.V.O. hebben vorige week in Parijs duidelijk van hun weerzin laten blijken en vele landen zien er tegen op om de Amerikaanse idee zelfs maar in studie te nemen. van N. O. F. Leeuwarden binnen. Een groep stakende chauffeurs van de N. T. M. dwongen één der N. O. F.-chauffeurs tot stoppen en trokken hem achter het stuur weg. Het kwam tot handgemeen, dat werd opgemerkt door enkele politiemannen. Die trokken op hun beurt de stakers uit de bus. Maar op dat moment kregen de N. T. M.-ers steun van een aan tal van hun collega's, die de poli tie te lijf gingen. Het ging er hard toe en de politie moest het onderspit delven. De stakers trachtten daarop de bus te ver nielen. De chauffeurs van de drie andere N. O. F.-bussen verlieten, bang voor represailles, snel de Friese hoofdstad. Aangezien de stakende N. T. M.- chauffeurs gedreigd hadden ook op de provinciale lijnen N. O. F.- chauffeurs tot stoppen te dwin gen, heeft de directie van de N. O. F. te Dokkum besloten de busdiensten in overleg met de rijksverkeersinspctie te staken. REISPERIKELEN ROND DE STAKING Op het Utrechtse Jagerskerkhof stond donderdagochtend om half vijf een oud vrouwtje. Zij wacht te op de bus die haar naar Zeist moest brengen, waar zij iedere ochtend, nu al zes jaar lang, een legerkamp schoonhoudt. Het vrouwtje maakte zich zorgen over de verlate bus, want als ze na vijven in Zeist aan zou komen werd dit op haar loon ingehou den. Een automobilist zag haar staan in de gure ochtendkou en vertelde haar van de staking. Ze schudde meewarig het hoofd en dorst de man niet te vragen of hij haar weg wilde brengen. Toch gebeurde dit en tijdens de rit vertelde het grijze vrouwtje haar problemen: iedere ochtend om vier uur op, dat is niet mis, ook al ben je nog maar drieënzestig, en dan hard werken, dweilen, boenen, de hele dag door. Maar ik ben blij met de 9o gulden die ik verdien, zo zei ze. De automobilist zette haar in Zeist af en reed terug naar Utrecht. Onderweg stonden twee mannen te wachten op een bus die niet kwam, twee arbeiders die enkele kilometers buiten Haarlem werken aan een nieuwe weg en iedere ochtend om vijf uur opstaan om de bus naar Utrecht te halen e* de aanslui tende trein naar Haarlem niet te missen. Vóór het Haarlemse sta tion staat dan weer een bus die hen naar hun werk vervoert. „Vier uur reizen, acht uur wer ken voor 140 gulden per week. Geen gek loon misschien, maar je moet het hebben, want alles wordt zo verschrikkelijk duur. De bakker heeft mijn vrouw al ver teld dat het brood binnen ander half jaar 72 cent gaat kosten. Dan maar vier uur reizen en acht uur werken per dag. Maar het wordt natuurlijk vervelend, zo ver trouwde een der mannen de automobilist toe, als de bus chauffeurs staken. Dan moet ik op de fiets naar Utrecht rijden gn nog een uur eerder op,'* Minister Luns was voor Nederland duidelijk in de Kamer: hij meent dat die M.L.F. niet nodig is en vindt het alleen moeilijk om deelneming in de studiecommissie te weigeren omdat anderen hij doelt op de Verenigde Staten en Duitsland er anders over denken. Een argument tegen is, dat de M.L.F. veel geld kost. Een ander dat die vloot van koopvaarders vol polarisraketten militair niet nodig is. Beide argumenten zijn tot op zekere hoogte juist. Al thans nu. Op dit ogenblik is de Noordamerikaanse kernmacht groot genoeg om de Russen af te schrikken, vooral door de on derzeeërs niet raketten. Maar op een gegeven moment zullen de Russen ook zoveel kernwa pens vanuit zee kunnen laten opstijgen dat ze iedere aanval op de Sowjet-Unie met vernietiging van de aanvaller kunnen vergel den. En dan? Dan wordt van beslissende betekenis dat de NA.V.O. met gewone tanks, vliegtuigen en divisies niet tegen het rode leger is opgewassen. ALS DE KANSEN KEREN Als de Russen nu zouden aan. vallen, dwingen ze het Westen over te gaan tot een kernoorlog en dat kunnen de Amerikanen vooralsnog doen, omdat ze mo gen aannemen dat de Russische mogelijkheden tot gelijke vergel ding nog te klein zijn. Maar dat verandert. De Fransen hebben hieraan de conclusie verbonden dat op een gegeven moment de zekerheid, dat een raketaanval op de U.S. S.R. wordt afgestraft met ver nietiging van de Verenigde Sta ten, Washington de lust zal be nemen een kernoorlog te begin nen om Europa te redden. En Parijs begon zelf een kernmacht op te bouwen, een die echter net als de Engelse gedoemd is wei nig betekenend te blijven. Im mers: de Russen kunnen met een fractie van hun arsenaal deze twee nabije landen van de kaart vegen, maar zowel Britten als Fransen kunnen hooguit een paar Russische steden teisteren en dan nog alleen als ze zelf en onverhoeds beginnen. Beide zijn bovendien vooreerst afhankelijk van vliegtuigen voor het transport, waarvoor Parijs en Londen enorme bedragen uitge ven. De Britten willen miljarden steken in het T.S.R.-vliegtuig, overigens wetend dat over niet al te lange tijd ieder vliegtuig de prooi van een raket wordt voor het boven Russisch gebied is ge komen. Dat gevaar bedreigt zelfs de raketten nu al, wanneer men Chroesjtsjov moet geloven. De Amerikanen kunnen daar nog iets tegen beginnen door zo'n grote hoeveelheid raketten Rus- landwaarts te zenden dat er altijd iets doorkomt, voor de Fransen en Britten gaat iets dergelijks boven hun macht, WEGGEGOOID GELD Zo liggen de feiten: zoals het nu gaat krijgt Europa twee kernmachtjes die geen van beide iets te betekenen hebben. Zelfs al zouden de Britten en Fransen samengaan en met hulp der an deren een Europees geïntegreerd kernwapen opbouwen waar overigens geen kijk op is dan nog blijft dit te zwak en te kwets, baar om betekenis te hebben. Maar het betekent wel dat er zo veel geld ingestoken wordt dat de conventionele bewapening er onder lijden moet. Dat is daarom zo gevaarlijk omdat het machtsevenwicht in kernzaken de Russen ertoe kan verleiden een gok te wagen, dat er toch geen kernaanval komt als ze hun krachtige divisies op laten marcheren tegen de zwak kere van de N.A.V.O. De beste manier om de Sowjets van avon turen te weerhouden, is nog altijd hun de zekerheid te geven dat het avontuur tot falen ge doemd is. En die zekerheid geeft men hen nooit door met opzet zwakker te zijn. De Brits-Franse plannen zijn geldverspilling; de M.L.F. is dat fwaarschijnlijk ook, maar dan een die minder kost, dus minder af breuk doet aan de (conventione le) sterkte. En onder deze vreem. plan dan nog het redelijkst is. WAT WIL KENNEDY? Hij offreert Europa een zeg genschap in een kernmacht, waarbij hij de mogelijkheid open laat dat het veto van Washing ton over het gebruik wordt Ver vangen door een gezamenlijk be sluit, wellicht met meerderheid van stemmen. Dit alles bij elkaai geeft de Europese N.A.V.O.- leden een stem in het kapittel in een effectievere kernmacht dan ze zelf op kunnen bouwen. Kennedy's voorstel komt niet van harte, dat is wel zeker. Hij zou liever een Amerikaans mono., polie in kernzaken gezien heb ben. Maar als dat dan toch ge broken moet worden, aldus zijn redenering, dan liefst op een manier waarbij de schade aan de Westelijke kracht zo klein moge lijk blijft. Ongetwijfeld zou het nog veel beter zijn als men elkaar als bondgenoten vertrouwde en zich hield aan de taakverdeling dat de Europeanen voor het land leger zorgen (wat ze nog maar zeer ten dele hebben gedaan) en de Amerikanen de zorg voor het kernzwaard op zich nemen (een taak die deze wel uitgevoerd hebben), maar nu dit onmogelijk schijnt zou de N.A.V.O. wellicht toch wat meer aandacht voor de mogelijkheden van de M.L.F. aan de dag mogen leggen dan ze nu doet. Het is verre van denk beeldig dat de N.A.V.O. door neen te zeggen een goede kans mist. (Nadruk verboden) (Adv.) Een produkt van de Sikkens Groep TOENEMENDE BEWOLKING Een langgerekt lagedrukge bied strekt zich uit van Zuid- Noorwegen naar het zeegebied ten westen van Schotland. Samen met een hogedrukgebied boven Centraal-Europa houdt dit een zuidwestelijke luchtstroming in stand boven de Noordzee en de Britse eilanden. Ten noordwesten van Portugal bevindt zich een depressie die zich langzaam in de richting van Het Kanaal beweegt. Op de na- VRIJDAG 15 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden NOVEMBER v.m. n.m. 1.13 1.48 2.28 2.38 1.24 1.59 2.39 2.49 ZATERDAG 16 NOVEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden dering hiervan krimpt bij ons de wind naar zuid tot zuidoost en neemt later mogelijk weer tot krachtig toe. De depressie gaat vergezeld van een regengebied dat ons land tegen de avond kan bereiken. In het temperatuurs- verloop komt weinig verande ring. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Toenemende wind Toenemende bewolking en la ter van het zuiden uit regen. Matige tot krachtige langs de kust harde zuidoostelijke wind. Dezelfde of iets hogere middag- temperaturen. ZON MAAN v.m. n.m. Nov. op onder op onder 1.42 1.55 2.17 2.30 15 7.58 16.50 6.43 16.56 2.57 3.10 16 8.00 16.49 7.49 17.18 3.07 3.20 17 8.02 16.48 855 17.44

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1