Berlijn blijft wapen in koude oorlog Brood wordt weer 1 cent duurder Dokters tevreden na eerste nacht Schulden dreei S. tot moord op mevrouw Peenstra X „Hand. 10:34 e.v. HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Radio De Koek Dorp Harkema-Opeinde door wervelstorm getroffen Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smldswa] Telefoon 01150—2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs 6,per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW ZATERDAG 9 NOVEMBER 1963 19e laargang No. 6072 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/b Firma P. j. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Het is een riskante onderneming om antwoord te geven op de vraag wat de Russen heeft bezield om een Ameri kaanse colonne nogal lang vast te houden op de weg naar Berlijn. Men kan dit een bewijs noemen dat de Rus sen niet echt een ontspanning wensen in hun betrekkin gen met het Westen, maar die conclusie is wel wat voorbarig. Wat gebeurd is komt hier op neer. Een tijdje terug maakten de Amerikanen, Engelsen en Fransen een afspraak hoe zij zich zouden gedragen op de door de Russen gecontroleerde autowegen naar Berlijn. Daarover bestond geen voorschrift, maar bet was een ge woonte geworden dat bepaalde colonnes zonder meer doorreden na kleine formaliteiten, andere wat nauwkeuriger geteld werden. Die gewoonte werd nu in een soort reglement gevat, waarbij uit principe geen overleg met de Russen werd gevoerd, immers: naar Westelijke mening hebben de drie bezetters van West-Berlijn kort en goed het recht van de grote autowegen gebruik te maken en het wordt slechts als een beleefdheid beschouwd'dat de Russen er enig oog op mogen houden hoeveel troepen voor die bezetting door hun gebied gaan. ERGERNIS ZIT DIEPER Overeenkomstig dit reglement weigerden twee Amerikaanse en een Britse colonne-commandant hun mensen laten uitstappen om (Adv.) En Petrus opende zijn mond en zeide: Inderdaad bemerk ik dat er bij God geen aanneming des persoons is, maar onder elk volk is, wie hem vereert en gerechtig heid werkt, Hem welgevallig, naar het woord dat Hij heeft doen brengen aan de kinderen Israëls om vrede te verkondigen door Jezus Christus. Deze is aller Heer." Iedereen van goeden wille is har telijk welkom op de openbare vergadering, die de Volle Evan gelie Zakenlieden, afd. Zeeland, voornemens zijn te houden 16 november 1963, 's avonds zeven uur, in de bovenzalen van Hotel- Restaurant „des Pays-Bas" te Terneuzen. RUSTIG WEER Het K.N.M.I. deelt mede: Een actieve storing trok vrijdag langs onze kust naar het noord oosten, waardoor de wind gedu rende enkele uren sterk aanwak kerde. Tijdelijk werd zelfs wind kracht negen bereikt. De hoofd- depressiekern, waarbij de storing behoorde, trekt opvullens over Zuid-Zweden naar het noordoos ten. Tegelijkertijd doet een nieu we storing de luchtdruk in Span je en de Golf van Biscaje dalen. In verband hiermee zal de wind nog verder afnemen, tot matig of zwak, en krimpen naar zuidelijke richtingen. Daarbij blijft de aan voer van vrij zachte lucht voort duren. De nadering van de nieu we storing uit het zuidwesten houdt in, dat de regenkansen later weer stijgen. Het eerst voor het zuiden van ons land. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Krimpende wind Wisselende bewolking met en kele verspreide buien. Tot matig o fzwak afnemen de wind krimpend naar zuide lijke richtingen. Overhet alge meen iets lagere temperaturen. ZATERDAG 9 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 7.56 8.42 Terneuzen 8.31 9.17 Hansweert 9.11 9-57 Walsoorden 9-21 10.07 ZONDAG 10 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 9.18 10.00 Terneuzen 9.53 10.35 Hansweert 10.33 11.15 Walsoorden 10.43 11.25 MAANDAG 11 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 10.29 11.12 Terneuzen 11.04 11.47 Hansweert 11.44 12.27 Walsoorden 11.54 12.37 ZON MAAN onder 15.06 15.27 15.46 zich te laten tellen. Twee keer werd het vasthouden van de co lonnes in Londen en Washington afgedaan met de suggestie dat een Russische dienstklopper wat uit zijn slof was geschoten, de derde keer nam men het hoog op: men beschouwde de aanhouding bij Mariënborn als een regel rechte aantasting van een Wes telijk recht. Twee keer al heel gauw, de derde keer na wat wachten gaven de Russen toe en kon de colonne ongeteld verder rüden. Men hoeft niet aan te nemen dat de Russen gepikeerd waren dat buiten hen om een regeling voor het militaire verkeer over de autoweg was getroffen; hun ergernis zit wat dieper. Berlijn, ook al schijnt het thans niet meer zo hoog op de agenda van te re gelen punten te staan voor Mos kou, is en blijft een van Chroesjt- sjovs beste wapens in de koude oorlog. Hij kan hier altijd als hij eens wat druk op het Westen wil uitoefenen, met groot gemak spanningen teweeg brengen. Dat is altijd gebeurd door van zijn kant voorwaarden te stellen over het gebruik van wegen, voor waarden dus over zaken die nooit zijn geregeld. Immers: kort na de oorlog was men nog te zeer in bondgenootschappelijke stem ming om zich druk te maken over het regelen van details: dat zou gemakkelijk genoeg ter plaatse in vriendschap gedaan kunnen worden, dacht men, OVEREENKOMST NIET GEWENST Alle acties tegen Berlijn wer den ingeluid door het eenzijdig instellen van reglementen, die voor het Westen onaanvaard baar waren. In al die gevallen kon men op zijn hoogst zeggen dat de geest van overeenkom sten werd geschonden, maar niet de letter want die was er niet, of was uitermate vaag. Het Wes ten werd eigenlijk uitgenodigd te gehoorzamen aan de door Mos kou opgelegde gebruiksvoor waarden van de weg, waardoor die voorwaarden eigenlijk de kracht van een overeenkomst hadden gekregen. Het Westen heeft daar terecht altijd feestelijk voor bedankt. Wat nu gebeurt is iets derge lijks, maar in omgekeerde rich ting. Stemt Moskou stilzwijgend in met het door Amerikanen, Fransen en Britten vastgestelde wegreglement, dan is dat voort aan iets dat vrijwel gélijk staat met een overeenkomst tussen de vier. Een dergelijke overeen komst zou dan geschonden moe ten worden als Chroesjtsjov weer eens wat spanning om Berlijn wil kweken en dat zou het hem onmogelijk maken om wat het Kremlin graag deed formeel het gelijk aan zijn kant te ach ten. Waarschijnlijk is Moskou bang dat het Westen door nog meer dergelijke reglementen een si tuatie schept waarin alle ver keersproblemen tussen Berlijn en West-Duitsiand op papier zijn geregeld buiten hen om maar met hun stilzwijgende toestem ming, waardoor het hanteren van het koude oorlogswapen Berlijn moeilijker voor de Russen wordt, althans minder gemakkelijk een ietwat legaal tintje gegeven kan worden. RUSSEN HOUDEN VRIJE HAND Moskou heeft er altijd van ge profiteerd dat te weinig was vastgelegd over Berlijn en het moet het onaangenaam vinden dat dat zoveel jaren later nog eens via een omweg toch zou ge beuren. Met toenadering tussen Oost en West heeft de zaak dan min der te maken. De overeenkom sten die op dat gebied zijn geslo ten hebben alleen van doen met zaken waarin de belangen van beiden toevallig gelijk liepen: de kernstop, de nucleaire experi menten in de ruimte. Geen van beide partijen heeft enig wapen In de koude oorlog prijsgegeven. De Amerikanen en hun bond genoten zouden dwaas zijn als ze dat deden. De Russen, van hun standpunt bekeken, zouden ook dom zijn als ze zo handel den. En intussen beeft bet Westen de waarschuwing gekregen - voor zover nodig dat Berliin nog altiid een formidabel st"*"k Russisch stuk is in de schaak partij van de koude oorlog. (Nadruk verboden NEDERLANDSE TANKAUTO ONTPLOFT IN MARCINELLE Op het terrein van het hoogoven- bedrijf van Thy le Chateau in de door een grote mijnramp bekend geworden Belgische stad Marci- nelle, is donderdagochtend een Nederlandse tankauto, afkomstig uit Ouderkerk aan de IJssel, wel ke benzol stond te laden, door on bekende oorzaa'- i de lucht ge vlogen. Er zouden vier gewonden zijn, de schade in de omtrek is aanzienlijk. Het vuur sloeg over naar een opslagtank, welke zeven tig ton benzol bevatte en tastte ook bijna een tweede tankauto aan, welke in de buurt stond. Foto: Temidden van felle vlam men en zware zwarte rookwolken, vechten brandweerlieden hier voor het behouden van de tweede tankwagen. FINS VLIEGTUIG VERONGELUKT 21 INZITTENDEN OMGEKOMEN Een vliegtuig van de Finse maatschappij ,,Finnair" is vrij. dagavond kort vóór de landing in Mariehamm op de Alands- eilanden verongelukt. Twee passagiers en de stewar dess zijn de enige overlevenden. Het vliegtuig, dat uit Helsinki kwam, stortte neer in een bos. Er waren 21 passagiers en een bemanning van drie aan boord. Het was mistig weer. Even vóór dat het ongeluk gebeurde, had de marconist aan de verkeers toren te Mariehamm gemeld, dat alles in orde was. De tweemotorige DC-3 stortte neer op een kilometer afstand van de rolbaan. Alle inzittenden waren Finnen (Adv.) MET INGANG VAN MAANDAG De minister van Economische Zaken, prof. dr. J. E. Andriessen, heeft vrijdag toestemming verleend voor een verhoging' van de broodprijs, ingaande maandag aanstaande, met 1 cent per 800 gr. De Nederlandse Bakkerij Stichting had de noodzaak van deze prijsverhoging gemotiveerd door te wijzen op de hogere bloem en meelprijs als gevolg van een stijging van de tarweprijs in 3 weken met 1,70 per 100 kg. Deze stijging zet zich, aldus de Ne derlandse Bakkerij Stichting, nog steeds voort. Ook als gevolg van de hogere tarwe- en dus bloemprijzen is op 20 augustus en 14 oktober de broodprijs telkens met een cent verhoogd. Op 31 oktober j.l. kondigde de minister een prijsstop af. De Nederlandse Bakkerij Stichting heeft voorts berekend, dat de per 1 januari te verwachten loonsverhoging de kostprijs van het brood andermaal met omstreeks 2 cent zal doen stijgen. (Adv.) Noordstraat 102 - Telefoon 8128 Terneuzen Algerijnse troepen verplaatsingen naar grens met Marokko Het Marokkaanse persagent schap heeft vrijdag gemeld dat Algerië veel militaire versterkin gen, waaronder artillerie en pantservoertuigen, naar zijn grens met Marokko brengt. NA DE REDDING IN LENGEDE op onder op Nov. 9 7.47 17.00 10 7.49 16.58 1.03 11 7.51 1656 2.13 LICHAAM VAN VERMOORDE ONDER TRAP GEZET EN HUIS IN BRAND GESTOKEN Tijdens een gistermorgen ge houden persconferentie heeft de officier van Justitie in Leeuwar den, mr. M. H. Gelinck volledige opening van zaken gegeven om trent het onderzoek inzake de wurgmoord, die vorige week donderdag in Nes bij Akkrum werd gepleegd op de 65-jarige boerin mevrouw F. Peenstra Vellinga. Zoals bekend legde de tweede verdachte in deze zaak, de woensdag gearresteerde 27- jarige landarbeider E. Steenstra, donderdag een volledige beken tenis af. Diep in de schuld Steenstra, zo is uit zijn beken tenis gebleken, zat diep in de schuld, onder meer door de aan schaf van een motorfiets Hij is die donderdagmorgen de boer derij van Peenstra binnengegaan via de staldeur, waarvan hij wist, dat die niet gesloten was. Aan gezien hjj een paar jaar op de boerderij van Peenstra had ge werkt, was hij goed met de si tuatie op de hoogte. Via de keu ken sloop hij het woonhuis bin nen, maar zag toen tot zijn schrik mevrouw Peenstra in de gang staan. 'k Heb geld nodig S. draaide het licht in de gang uit. Mevrouw Peenstra vroeg fiem wat hij in de boerderij deed, waarop S antwoordde dat hij geld nodig'had omdat hij in moei lijkheden verkeerde. „Hoeveel", vroeg de boerin. „Minstens 500", antwoordde S. Mevrouw Peen stra is hem toen voorgegaan naar een zijkamertje van het woonhuis, waar ze uit een porte feuille die daar in een kast lag f500 nam. Ze telde het geld voor S. op tafel uit. De boerin liet 'n bedrag van 110 in de porte feuille zitten, maar verstopte tevens een bedrag van ƒ600 on der haar kled'ng, zonder dat S. dit zag. Dit geld werd later bij de sectie (lie op het hik werd ver richt ineen eef-o^meld in de kleding van de vr"'iw aangetrof fen. S. stak de ƒ500 in zijn zak en liep toen naar de keuken om weg te gaan. Wurging Volgens zijn lezing, waaraan de Justitie niet meent te moeten twijfelen, riep mevrouw Peenstra hem op dat moment achterna: „Je zult er nog wel meer van horen". o Deze bedreiging was voor S. aanleiding om de vrouw bij de keel te griinen en te wurgen. Hij zette het lichaam van de vrouw daarop onder aan de trap neer en stak vervolgens het rieten dak van de schuur in brand. De rechercheurs die het onder zoek hebben geleid, kregen woensdag een sterk vermoeden, dat S. de dader was toen ze van een der getuigen hoorden, dat hij oo de dag van de brand twee- of driehonderd gulden op zak had, W'ïil bekend was. dat hij diep in de schuld zat. S. verklaarde na enkele draaierijen, dat hii dit geld van zijn reeds eerder gear resteerde neef, Jakob Knol had gekregen, maar deze ontkende ten stelligste zijn oom geld te hebben gegeven. De politie was geneigd de verklaring van Knol voor waar aan te nemen. Confrontatie Woensdagavond werden S. en Knol met elkaar geconfronteerd, waarbij ze elkaar er van beschul digden weieens over de mogelijk heid om een inbraak te plegen te hebben gesproken. Tiidens een rustig verhoor, dat donderdagmiddag werd gehou den. legde S. ineens een beken tenis af. Jakob Knol is intussen op vrije voeten gesteld. Tegen S. zal een vervolging worden inge steld wegens het plegen van doodslag, gevolgd door een an der strafbaar feit, in casu de brandstichting, waarmee hij zijn misdaad heeft willen camoufle ren. Mijnwerkers uitgenodigd voor 14 dagen vakantie met vrouw en kinderen in Nederland Nederlandse bloemen voor geredde mijnwerkers De tien mijnwerkers en de Sie- mens-employé, die donderdag op zo dramatische wijze uit hun on. deraardse gevangenschap van veertien dagen werden verlost, hebben de eerste nacht na hun redding rustig geslapen. Negen van hen worden ver pleegd in het ziekenhuis van Salzgitter en de twee andere in dat van Peine. Volgens de hen behandelende artsen kan hun gezondheidstoestand, de om standigheden in aanmerking genomen, goed worden ge noemd. De negen mijnwerkers in het ziekenhuis van Salzgitter heb ben al een paar maal gegeten en een paar hebben zelfs al 'n sigaret gerookt. De directeur-geneesheer van het ziekenhuis van Peine, waarin de 20-jarige Siemens-employé Adolf Herbst en de 43-jarige mijnwerker Rudolf Wiese zijn opgenomen, heeft gistermor gen meegedeeld, dat beide pa tiënten onregelmatig geslapen hebben. Telkens schrikten zij uit hun slaap op. Zij zijn nog zeer moe,- hebben nauwelijks nog iets gezegd en zullen zeker nog veertien dagen in het zie kenhuis moeten blijven. Ove rigens is de arts tevreden. Intussen blijft de bij de mijn „Mathilde" halfstok hangende zwarte vlag nog steeds herin neren aan de negenentwintig mannen, die naar nu wel moet worden aangenomen bij de ramp zijn omgekomen. De mijndirectie heeft donderdag middag na de geslaagde red dingsactie bij monde van de heer Stein meegedeeld, dat de ondergelopen mijngangen thans zo snel mogelijk van het water en de dikke modderlaag die zich moet hebben gevormd, zullen worden ontdaan, waar na met het opsporen en ber gen der lijken van de slacht offers zal kunnen worden be gonnen. Kritiek In dezelfde persconferentie gaf de heer Stein nog lucht aan zijn hevige verontwaardiging over beweringen in bepaalde Westduitse persorganen, als zouden zich voor de redding van de mannen geen vrijwilli gers beschikbaar hebben wil len stellen om in de schacht af te dalen. Fel keerde de heer Stein zich tegen deze valse voorstelling van zaken, daar bij gesteund door de mijnbazen Habich en Ax. die donderdag middag, en volkomen vrijwil lig zoals zij nadrukkelijk ver klaarden, zich met de reddings- bom in de schacht hebben la ten afzakken om hun makkers de behulpzame hand te bieden. Vakantie in Nederland De veertien mijnwerkers die ge red zijn mogen met hun vrou wen en kinderen veertien da gen aan het strand bij Groet gen aa nhet strand bij Groot (gemeente Schoorl) in Noord- Holland. Twaalf pensionhou ders van de V. V. V. Groet- Kamperduin hebben donder- derdagavond besloten de ge redde mijnwerkers en hun ge zinnen hiertoe uit te nodigen. Een busonderneming (Nado) wil de gasten gratis halen en brengen. Het bestuur van de V. V. V. heeft de directie van de mijn gisteren telegrafisch van dit aanbod in kennis ge steld. Nederlandse bloemen De vereniging „De Nederlandse Bloemisterij" heeft gemeend uiting te moeten geven aan het medeleven in brede lagen van de Nederlandse bevolking bij de redding van de elf mijnwer kers te Lengede. Vrijdag ont ving elk van de geredden een grote bos gemengde anjers met rood-wit-blauwe linten, waarop vermeld „Verband Nie- derlandischer Blumenzüchter". Deze boeketten werden gister ochtend door de diensten van de Interflora-organisatie aan de beide ziekenhuizen bezorgd, waar de mijnwerkers ter ob servatie zijn opgenomen. Tijdens een onweersbui die ge paard ging met slagregens en krachtige windstoten is het dorp Harkema-Opeinde vrij dagmiddag omstreeks half één getroffen door een hevige windhoos die grote ravage aanrichtte in vier straten in het dorp. De beide kerken in het dorp heb ben veel schade opgelopen aan de dakbedekking. De pannen op de naald van de daken wer den volledig weggeveegd. Bo vendien moesten veel televi- siemasten het ontgelden, dra den van het bovengronds elek triciteitsnet knapten als touw tjes af Van het Groene Kruis gebouw werd het complete dak enkele centimeters opgelicht. De schade valt nog moeilijk te schatten, maar is vrij aanzien lijk. Dakpannen liggen overal ver spreid en er sneuvelden een groot aantal ruiten. Enkele autoboxen werden opgetild en honderden meters verder in een weiland geworpen, terwijl de auto's op hun plaats ble ven staan. Een auto die op straat geparkeerd stond, werd in beweging gebracht, de eige naar kon er nog net op tijd in springen om het voertuig tot

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1