SPORTNIEUWS Wilde staking bij A.D.M. BEURSOVERZICHT De boterkwestie Radio en Televisie VOETBAL Zaterdag 24 augustus 1963 DE VRIJE ZEEUW Pagina 7 PROGRAMMA 25 AUGUSTUS EREDIVISIE SpartaDOS - EnschedeBlauw Wit Go AheadMVV NAC—PSV ADOV olendam Fortuna '54Ajax DWS—Heracles GVAVFcijenoord EERSTE DIVISIE ExcelsiorVeendam De VolewijckersSittardia DHCSHS EindhovenRBC VVV—Telstar ElinkwijkEnsch. Boys VeloxWillem II TWEEDE DIVISIE A HaarlemBe Quick AlkmaarZFC ZwartemeerHeerenveen Zwolse Boys—Hilversum 't Gooi—PEC LeeuwardenHVC KFCTubantia RCH—EDO TWEEDE DIVISIE B NOADLonga VitesseRoda JC DFCLimburgia Helmondia '55SVV Hermes DVSBaronie NEC—AGO W Wilhelmina—Graafschap vVageningen—Xerxes □NULLING ZATERDAGCOMP. AFD. ZEELAND De geografische indeling van i Zeeland met de daarmee verbon den reismoeilijkheden stelt de competitieleiders steeds opnieuw voor bijna onoplosbare proble men. Een van de nare gevolgen daarvan is dat tot heden de elf tallen op Schouwen en Duiveland er steeds een „onderonsje" van moesten maken, met vaak nood gedwongen dubbele of anderhal ve competities. De eompetitielei- dcr zaterdagvoetbal van de afde ling Zeeland heeft nu een poging gedaan om deze en dergelijke geestdodende competities uit de wereld te helpen en de ploegen .uit Schouwen en Duiveland zijn dan ook dit seizoen uit hun isole ment verlost en ingedeeld met elftallen uit Noord- en Zuid-Be veland en Walcheren. Natuurlijk zullen hierdoor enkele andere verenigingen grotere i-eizen moe ten gaan maken, wat hier en daar ongetwijfeld protesten zal uitlokken, maar desondanks is op enkele verschuivingen na de voorlopige indeling gehandhaafd. Door opgave van meer elftal len heeft men de derde klasse gl&nog in 4 groepen kunnen in delen. De klassen waarin Zeeuws- Vlaamse elftallen uitkomen, wer- den als volgt ingedeeld: Eerste klasse: AZW II, Bruse Boys, Hoek, Kapelle, Kats, Krab- bendijke II, MEVO, Nieuwland, Wemeldinge, Wolfaartsdijk, Yer- seke III. Tweede klasse AKloetinge II, Middelburg VI, Oostkapelle, RCS IV, Rillandia II, Serooskerke, Tern. Boys II, Veere, Waarde, Wemeldinge II, Zaamslag, Zee land Sport VI. Derde klasse C: AZW III, Borssele, Hoek II, Kapelle II, Rillandia III, Spui II, SVD II, Tern. Boys III, Waarde II, Zaamslag II. De aanvang van de competitie is gesteld op zaterdag 7 septem ber a.s. Zaterdagvoetbal WEDSTRIJDFROGBA3IMA le HELFT SEIZOEN 1963—'64 ZUID I DERDE KLASSE 7 september AZWWoudrichem; Rillandia Arnemuiden; Sprang—SSC '55; AalburgDinteloord. 14 september ArnemuidenAZW; SSC '53 —RillandiaDinteloordSprang WoudrichemAalburg (return 23 november). 21 september AZW—SSC '55; Arnemuiden Woudrichem; RillandiaDin teloord; SprangAalburg. 28 september SSC '55Arnemuiden; Dintel oord—AZW; Aalburg—Rillan dia; WoudrichemSprang. 5 oktober SSC '55—Woudrichem; Arne muiden—Dinteloord; AZW Aalburg; Rillandia—Sprang. 12 oktober DinteloordSSC '55; Aalburg —Arnemuiden; Sprang—AZW; RillandiaWoudrichem. 26 oktober WoudrichemDinteloord (naar 19 okt.); SSC '55—Aalburg; Ar- nemuidèn—Sprang; AZW—Ril landia. 16 nov. return van 7 sept. VIERDE KLASSE A 7 september Chrislandia—Spui; Good Luck —Tern. Boys; The Gunners— VCK; SSV '54—WN. 14 september Tern, Boys—Chrislandia; Meeu wenGood Luck (return 23-11); Spui-SW '54. 24 september Tern. Boys—Spui; Chrislandia —Meeuwen; Good LuckVCK; The Gunners—SSV '54 (return 23/11). 28 september Meeuwen—Tern. Boys; VCK Chrislandia; WN—Good Luck; SpuiThe Gunners. 5 oktober MeeuwenSpui; Tern. Boys VCK; ChrislandiaWN; Good Luck—SSV '54. 12 oktober VCKMeeuwen; WisTern. Boys; SSV '54—Chrislandia (n. 19/10)The Gunners—Good Luck Luck. 26 oktober VCK—Spui; Meeuwen—WN; Tern. BoysSSV '54; Chrislandia —The Gunners. 2 november WN—VCK; SSV '54—Meeu wen; The GunnersTern. Boys; Good Luck—Spui. 9 november SpuiWNMeeuwenThe Gunners; VCK—SSV '54; Chris landiaGood Luck. 16 nov. ret. v. 7 sept. Samenzwering tegen Zuidamerikaanse presidenten Volgens enkele in Bogota ver schijnende dagbladen is een samenzwering ontdekt om de presidenten van Columbië en Venezuela tijdens hun ontmoe ting op 7 september aan de grens van beide landen te ver moorden. De samenzweerders hadden het plan de plaats waar de presidente:. Valencia en Betan- court, elkaar zouden ontmoeten, vanuit een vliegtuig te beschie ten en te bombarderen. Zij zou den daarna naar Cuba vluchten. KUIKENINVASIE OP SCHIPHOL Het. grootste 'transport kuikens, ooit door de K. L. M. in een vliegtuig vervoerd 72.000 één- c '-uikens, zijn vrijdagoch tend in alle vroegte met een DC-7-F vrachtvliegtuig uit Bos ton in de V: S\ op Schiphol aan gekomen. 56.000 kuikens wer den gelost om naar een fokkerij in Hamersveld te worden ge bracht. De overige diertjes wer den verder gevlogen naar het Italiaanse filiaal van dat bedrijf in Milaan. Foto links: gezagvoerder J. Noomen schepte veel plezier in zijn donzige lading. Rechts: Kui ken in contrast. Sinds vrijdagmiddag half twee hebben enige honderden werk- nemers van de „Amstcrdamsehe Droogdok Maatschappij" het werk neergelegd! directie van de A.D.M. spreekt van een „wil de stakingsactie". De werkne mers hebben kenbaar gemaakt dat zij een hoger loon .wensen. Nadat zich rond het middag uur ongeveer vierhonderd (van de bijna zestienhonderd) A.D.M-. arbeiders op liet werfterrein in Amsterdam-Noord hadden ver zameld en het besluit tot staking hadden genomen, vroegen vier vertegenwoordigersvan- hen. de directie te spreken. A.D.M.- directeur ir. J. W. R. Thomson weigerde echter het viertal te ontvangen. Hij verwees naar de erkende vakbonden en liet hen. weten, dat hij niet in staat was over looneisen te spreken met vier willekeurige werknemers. Na de verwarring die daarop onder het personeel-ontstond, besloten successievelijk enkele honderden werknemers het werk stil te leggen. Tegelijkertijd,, poogden zij hun werkwillige col- "ega's van het werk af te hou den, met wisselend succes. Vrijdagmiddag omstreeks viel' uur was dc situatie zo, dat nog steeds enkele honderden arbei ders het werk niet wensten te hervatten. Verwacht werd, dat de stakers liet personeel van de avondploeg, dat het werk om half zes moet overnemen, ook zou trachten over te halen tot een staking. Ir Thomson zei gistermiddag dat 'de staking „absoluut niets" te maken heeft met de kwestie van de koppelbazen. „Onze werknemers ageren niet tegen te hoge lonen van andei'en, maar willen alleen zelf een ho ger loon hebben", aldus ir. Thomson, die hieraan toevoegde dat hij zijn wensen daarvoor toch echt moest verwijzen naar het georganiseerd overleg. Bij de andere grote Amster damse scheepswerf, de Neder landse Dok- en Scheepsbouw maatschappij (N.D.S.M.) werd gistermiddag normaal gewerkt. Ook op andere bedrijven in de hoofdstedelijke haven was de situatie normaal. In directie-kringen in de Am sterdamse haven vreest men dat de wilde staking bij de A.D.M, zich in de komende dagen zou kunnen uitbreiden tot andere bedrijven. Bij de A.D M. zelf heeft men al weinig hoop dat de werknemers vóór "maandag a.s. allen weer normaal aan het werk zullen gaan. Van de ruim tweehonderd ar beiders die deel uitmaken van de avondploeg, heeft slechts de helft het werk ter hand geno men. De andere helft werd door de arbeiders die vrijdagmiddag de staking begonnen zijn, over gehaald het werk stil te laten liggen. Alhoewel zich tussen de stakers en werkwilligen wel enige moeilijkheden hebben voorgedaan, hoefde de A.D.M.- directie de hulp van de politie niet in te roepen. De stakende arbeiders slaagden er in om op -verscheidene plaatsen van het werfterrein de stroomtoevoer af te sluiten, zodat het de werkers bij dc A.D.M. wel bijzonder moeilijk werd gemaakt hun taak uit te voeren Bij de. A.D.M. zouden in het weekeinde normaal slechts onge veer vijftig werknemers hebben moeten werken. De directie van de werf heeft, naar zij ons mee deelde, echter al bij geruchten vernomen, dat de arbeiders het werk niet voor maandag nor maal zullen hervatten. Bij de N.D.S.M. -is de avond ploeg vrijdagavond normaal aan het werk gegaan. Amerikaanse ondergrondse kernproef Dc Verenigde Staten hebben vrijdag in de woestijn van Ne vada ondergronds een kernproef genomen van geringe explosieve kracht, zo heeft de commissie voor kernenergie'in Washington bekend gemaakt. Het was de derde ondergrondse kern'ont'p]of fing sinds te Moskou het verdrag werd ondertekend, waarbij het, nemen van kernproeven in de ruimte, in de atmosfeer en onder water werd verboden. INTERNATIONALS VERDEELD In een verdeelde stemming voor de internationale waarden hebben de Philipsaandelen gis termiddag bij de opening op 1 154,40 een tamelijk flauwe ten dentie te .zien gegeven, verge leken met de slotprijs van don derdag op 156,90. De gepubli ceerde eerste halfjaarcijfers 1963 van het Philipsconcern zijn wat tegengevallen. Weliswaar had de beurs hiermede reeds eerder rekening gehouden, waardoor de prijs van de aandelen gedurende de voorgaande beursdagen een dalende richting had ingeslagen, toch lokten genoemde cijfers gis termiddag verder aanbod uit. Op het verlaagde niveau werd ech ter steun geboden met als ge volg, dat de prijs steeg tot 154,70. De handel verliep kalm. Dit was ook het geval in de overige hoofdfondsen. Kon. Olie sloot deze beursweek af met een koersdaling voor gisteren van 1,30 op 171,70. Dit fonds lag donderdag in Wall Street, even als Philips, lager in de markt. Unilevers konden zich in Am sterdam goed handhaven op 179,50, plus 40 ct. AKU moest drie punten prijsgeven- op 483. Hoogovens zetten heel kalm een punt hoger in op 599. Later op de middag kwam er belangstel ling in deze hoekwaardoor de koers opliep tot 606. Dit hoofd zakelijk op de gunstige berich ten uit Amerika voor de staal- maatschappijen aldaar. Thans hebben alle hoofdfondsen hun eerste halfjaarcijfers bekend ge maakt. Hierbij kwam, zoals be kend, Unilever verrassend goed voor de dag. Veel steun heeft het Damrak gisteren van de overige beurzen niet gehad. De vaste stemming van donderdag voor de Amerikaanse fondsen in Wall Street, werd op het Dam rak genegeerd. Gistermorgen deed Philips ais hoogste prijs nog 156,30. Vergeleken met de slotprijs van de vorige week daalde Philips de_j beursweek bijna 3 gulden. Unilever daar entegen steeg ruim zes, Kon. Olie goed 4 gulden. AKU bleef praktisch onveranderd terwijl Hoogovens, hoofdzakelijk dank zij gisteren een 15-punten op liepen. Van de hoofdi'ondsen zijn het dus alleen de Philips- waarden geweest die deze week verlies moesten incasseren. Van de leidende cultures lag HVA gevraagd in de markt. De scheepvaartwaarden gaven door-. elkaar weinig verandering te zien. De staatsfondsenmarkt was goed prijshoudend. Dit kan ook gezegd worden van de overige beleggingsm'arkt, ondanks de aangekondigde nieuwe lening Bank voor Nederlandsche Ge meenten groot 100 min eerder deze week. In de lokale afdelingen wer den aandelen „Ver. Machines" hoger geadviseerd op het leve ren, samen met een Duitse maatschappij, van een suiker fabriek aan Mexico. Hiermede is een bedrag gemoeid van 20 min. „De Drie Hoefijzers" lagen wederom iets beter in de markt. De aandelen van de grootban ken, waarin de laatste tijd wei nig wordt omgezet, kregen een lagere adviesprijs. Beursirtdices 21/8 22/8 23/8 544.1 350.1 151.3 247.5 154.4 391.6 Int. conc. Industrie Scheepvaart Banken Handel, enz. Algemeen 543.7 350.2 150.5 247.2 155.3 391.6 Nabeurskoersen AKU: (483%) Hoogovens: (603) Kon. Olie: 171.80—172.20 gl (171.70) 541.9 350.2 150.3 246.4 155.5 390.7 Philips: 154.30—154.90 (154.60) Unilever: 180.00 gb181.00 gl (179.60) Stemming: Unilever aflopend, daarna iets teruglopend. De overige 'ondsefi weinig veran derd. Advieskoersen buitenlands bankpapier De advieskoersen voor bui tenlands bankpapier, vandaag geldend in Amsterdam, luiden: Engelse ponden 10.0510.15 Amerikaanse dollar 3.583.62 Canadese dollar 3.303.35 Franse frank (100) 73.4073.90 Belgische fr. (100) 7.12'/;—17.15'/= Duitse mark (100) 90.3599.85 Zweedse kr. (100) 68.9069.90 Deense kroon (100) 51.8052.80 Noorse kroon (100) 50.0051.00 Zwitserse fr. (100) 83.4083.90 Italiaanse lire (10.000) 57.50—59.50 Oostenrijkse schilling (100) 13.97»'=—14.07»/= Portugese escudo (100) *12.57' 'o—12.72'/: Spaanse peseta (100, gr. coup.) 5.97'/:—6.12»/= COÖP. VRUCHTENVEILING „ZEEUWSCH-VLAANDEREN" TERNEUZEN Veiling van 23 augustus. GROENTEN Per 100 stuks; Sla 3,50— f 12. Per stukBloemkool A II 44 71 ct, B II 46—58 ct, afw. 12— 61 ct; Groene komkommers 11— 19 ct; Witte komkommers 12— 13 ct; Meloenen 2897 ct. Per bos: Selderij 1114 ct; Peen II 10 ct; Uien 13 ct. Per kg: Andijvie 720 ct; Stoksnijbonen 71—84 ct; Princ bonen I 60—78 ct. II 30—57 ct; Kroten 15—19 ct; Rode kool 16 30 ct; Savoye kool 3038 ct; Witte kool 19 ct; Waspeen 10 11 ct; Prei 14—52 ct; Tomaten A 64—67 ct. A II 58 ct, B 71— 72 ct, C II 40 ct, CC 28 ct; Pronk- bonen II 35—49 ct; Uien 22 ct. AARDAPPELEN Per 100 kg; Eerstelingen bon ken 16,30—17. I f 9,10— ƒ15,50; Bintjes I 9,10—IQ: Eigenheimers f 12,50; Barima I /ll. ZACHT FRUIT Per doos: Rode bessen II 17 IS ct; Bramen I 29—34 ct, TI 23—24 ct. Per kg; Pruimen. Czar grof 60 ct, I 65 ct, II 37 ct, III 15 ct; Ontario grof 53—58 ct, I 54—65 ct, II 3650 ct; Washington grof 32—50 ct, I 76 ct, II 14—25 ct. HARD FRUIT Per 100 kg; Appelen. Stark Earliest I m. 75 80,40—81,20, m. 70 80,90—82.10, m. 65 ƒ72,90—ƒ75, m. 60 ƒ61,50— ƒ62.10. m. 55 f 46,30, II m. T5 ƒ65—ƒ70,10, m. 70 ƒ65,10—ƒ70, m. 65 59,90—ƒ64, m 60 54— 55, m. 55 ƒ36, II D ƒ15, III grof ƒ38—ƒ53, III fijn ƒ12— ƒ14, kroet 10—ƒ15; Perzik Zomerappel I m.. 80 ƒ31,80, m, 75 f30,40—f30.60, m. 70 /33,60, m. 65 ƒ34,80, II m. S0 25,80, m. 75 ƒ26, m. 70 ƒ26, m. 65 ƒ28,50, III grof ƒ20,90; Yellow Transparant I m. 75 38, m. 70 ƒ38, m. 65 ƒ30, m. 60 ƒ30, m 55 ƒ18. Peren. Precor Trevous I m. 70 ƒ53,10. m. 65 ƒ52,10 m. 60 ƒ46 48,50, m. 55 36,80—37,60, m. 50 26,30—28,90, II D 18— ƒ122,90, III grof ƒ21—ƒ30. III fijn ƒ16—ƒ18; Clapp's I m. 70 ƒ49,90, m. 65 ƒ46, m. 60 42,30, m. 55 ƒ39,60—ƒ40, III grof ƒ33. „Hoewel de statistische cijfers daartoe geen aanleiding gayen bleef men in Nederland de boter- export zo krachtig stimuleren, omdat men nog steeds bevangen was door .de vrees, voor het ont staan van een ongekend groot boteroverschot", aldus de heer C. F. Robsenschoon, hoofdredac teur van het „Officieel Orgaan", het weekblad van de Koninklijke Nederlandse Zuivëlbond F.N.Z. Dit heeft er toe geleid, aldus het F.N.Z.-orgaan, dat in de eer ste helft van het jaar 31.600 ton werd uitgevoerd tegenover slechts 13.000 ton in de eerste helft van 1962. Zelfs in de maand juni, toen het reeds volkomen duidelijk was dat er eerder sprake was van een tekort aan boter dan een teveel, voerde Nederland nog 10.000 ton boter uit tegenover 2000 ton in de maand juni 1962. „Het is deze overschatting van het overschotgevaar dat ons thans parten speelt. Inmiddels is er in feite geen sprake van een botertekort, maar van het niet aanwezig zijn van overchotten. Dit is een situatie die men in Nederland sinds jaren niet meer heeft, gekend en waar in wij ons dus ietwat onwennig voelen. De grote vraag is ech ter of dit een zuiver tijdelijk en toevallig' verschijnsel is of dal wij te maken hebben met liet ge volg van een blijvende tendens tot aanpassing van de rundvee houderij aan het huidige markt- aspect." Met betrekking tot de vraag naar welk prijspeil op de bin nenlandse markt dient te worden gekoerst, wordt in het F.N.Z.- orgaan gesteld,dat de prijzen van de agrarische produkten moeten worlen verhoogd, wil de Nederlandse boerenstand niet hopeloos ten achter raken bij het welvaartsniveau in het alge meen. „Dit geldt zonder enige twij fel ook voor de boter, waarvan de prijsindex sinds jaren nage noeg onveranderd is gebleven terwijl de algemene prijsindex met tientallen procenten steeg". De gewenste prijsaanpassing, aldus het bondsorgaan, werd on mogelijk gemaakt door het op treden van de overschotten. Een voorzichtige en matige prijsaan passing lijkt zowel noodzakelijk als mogelijk, zo wordt voorts op gemerkt. Met betrekking tot de contro verse tussen de heer H. H. Buis man uit Leeuwarden en de Bond van Coöperatieve Zuivelverkoop- verenigingen wordt in het F.N.Z.- orgaan gesteld, dat deze waar schijnlijk niet van lange duur zal zijn. ZONDAG 25 AUGUSTUS 1963 HILVERSUM I: S.OO Nws, en weeroverz.8.15 Gewijde muz. S.30 Goede morgen; 9.Ó0 Drive in-dienst; 9.30 Nws.; 9.45 Klas. gram.; 9.55 Inl. Hoogmis; 10.00 Hoogmis; 11.30 Fragnv. uit het klas. en romantische repertoire; 12.05 Lichte orkestmuz. en sol.; 12.35 Vibrafoonroc.; 12.50 Bul- tenl. commentaar; 13.00 Nws, en meded.; 13.10 Franse chansons;. 13.35 Lichte gram.; 14.00 Radio Filharm. ork.: Klas. "en moderne muz.; 14.40 Klein Radiokoor; 15.00 De hand aan de ploeg, lez.; 15.05 Zondagmiddagkl: Lichte gram., afgewisseld met sport- report., comment, en uit.sl.; 16.30 Vespers', 17.00 Geref. kerkd. te Bentheim (Duitsl.); 1S.30 Kerk- cone.; 19.00 Nws. uit de kerken; 19.05 Mannenkoor met orgelsp.: Geestel. liederen; 19.30 Gespr. over de Heidelberger, lez.; 19.45 Nws.; 20.00 Een avond in Zwe- 'den, muz. klankb.; 21.30 Pleister- aktie: Loterijber.; 12.40 Piano- ree.; 22.00 Strijkork.; 22.20 22.25 Boekbespr.; 22.30 Nws.; 22.40 Avondgebed; 22.50 Om- roepork. en piano: Klas. muz.; 23.30 Klas. kamermuz.; 23.55— 24.00 Nws. HILVERSUM II: 8.00 Nws., postduivenber. en soc. strijdlied; 8.18 Weer of geen weer, geval', progr.9.45 Geestel, leven, toe- spr.; 10.00 Voor de kind.; 10.30 Nederl, Herv. kerkd.; 11.30 Vraag en antwoord; 11.45 FlitsenNws. van eigen erf; 12.00 Gevar. pla- tenprogr.; 13.00 Nws., daarna event, postduivenber.; 13.07 De toestand in de wereld, lez.; 13.17 Rijkdom der welluidendheid: KI. gram,; 13.50 Boekbespr.; 14.00 Orkesten parade; 14.30 Voordr.; 14.50 Kamerork. en sol.: Moder ne muz.; 15.40 Eigen weg, caba ret; 16.00 Lichte gram.; 16.30 Sportrevue; 17.00 Béat: Nws. uit de wereld van de natuurweten schappen; 17.15 Stad en land, gespr.; 17.34 Voor de jeugd; 17.50 Nws. en sportuitsl. Aansluitend: Sportjourn.; 18.30 Salonork. en zangsol.: Amusementsmuz.19.00 Boeketje romantiek; Liedjes; 19.25 Pianorec.: Klas. muz.; 20.00 Nws.; 20.05 Licht ensem ble; 20.45 Kolderkeuken, gevar. progr.; 21.15 Lichte gram.; 21.55 Amerikaanse schetsen: De Na tionale Parken (slot); 22.00 Klas. en moderne gram.; 22.30 Nws.; 22.40 Act. en meded.; 23.00 Licht instrument, kwartet met zang sol.; 23.25 Licht ork.; 23.5524.00 Nws. BRUSSEL (VI.): 12.00 Nws.; 12.03 Fanfaremuz.; 12.30 Weer- ber.; 12.35 Amusementsmuz.; 12.50 Progr.-overz.; 13.00 Nws. en weerber.; 13.15 Voor de sold.; 14.00 Nws.; 14.03 Opera, en bel- cantoconc.; 15.30 Gevar. progr. en sportber.: (17.00 Nws.;) 18.00 Nws.; 1S.03 Lichte muz.; 1S.30 Godsdienstig progr.; 19.00 Nws. en weerber.; 19.30 Lichte muz.; 20.00 Operettemuz.; 22.00 Nws. en ber.; 22.15 Dansmuz,; 23.00 Nws.; 23.05 Gewijde muz.; 23.55 24.00 Nws. Televisieprogramma's NED. TV: 14.00 Eurovisie: In tern. concours hippique te Ko penhagen; 17.0018.00 Open- luehtdienst in Het Grote Bos te- Driebergen; 19.30 Weekjourn.; 20.00 Sport in beeld; 20.30 Hallo Wereld, amusementsprogr.; 21.40 I-Ioop en vertrouwen, report, van één van de eerste grote acties, die door de negerbevolking in New Orleans tegen de rassen scheiding werd ondernomen; 22,3022.35 Journ. VLAAMS BELG. TV; 14.20 Report, van de srielheidswedstr. autorennen te Zolder; 14.50 15.10 Buster toneelspeler, film klucht; 15.40 Voor-de kleuters; 16.10—17.10 Report, van de-10e Cavalcade t.g.v. do Hanswljk- jubelfeesten te Mechelen; 19.00 Safari, tv-filmreport.; 19.30 Een ongewoon ork., poppen Cilm; 19.40 Chaplin behanger, filmklucht; 20.00 Nws.; 20.20 Vliegtuig in ge vaar (Flight into danger), tv-sp.; 21,20 Boerenbruiloft in Oosten rijk, tv-variété-film; 21.50 Sport- uitz.; 22.15 De gesch. van een jockey (6); 22.40 Nws. MAANDAG 26 AUGUSTUS 1963 HILVERSUM I: 7.00 Nws.; 7.10 Dagopening; 7.20 Klas. gr.; 7.45 Radiokrant; 8,00 Nws.; 8.15 Gewijde muz.; S.30 Lichte gr.; 9.00 Voor de zieken; 9.35 Water- st.; 9.40 Voor de vrouw; 10.10 Klas. gram.; 10.45 Theologische etherleergang; 11.05 Cello en piano: Moderne muz.; 11.35 Or gelspel met ritmische begel.; 12.05 Lichte gram.; 12.25 Voor boer en tuinder; 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuinb.; 12.33 Meis jeskoor en instrument, kwintet; 12.53 Gram., event, act.; 13.00 Nws.; 13-15 Licht instrument, ensemble; 13.45 Lichte gram.; 14.00 Volksdansen; 14.15 Moder ne gram.; 15.25 Utrechts Stede lijk Ork.: Moderne muz.; 15,40 Vocaal ensemble: Klas. muz,; 16.00 Bijbeloverd.; 16.30 Alt, kla vecimbel en cello: Oude muz.; 17.00 Voor de kleuters; 17.15 Muz. voor de kleintjes; 17.25 Licht instrumentaal kwintet; 17.40 Beursber.; 17.45 Gram.; 17.50 Regeringsuitz.; Suriname journ., door H. van Boheemen; 18.00 Popul. orgelspel; 18.30 Lichte gram.; 19.00 Nws. en weerber.; 19.10 Lichte gram. voor de teenagers; 19.30 Radio krant; 19.50 Lichte gram.; 20.20 Promenade-ork. en zangsol.: Weens operette progr.; 21.05 In specteur Scott heeft een idee, detective hoorsp. (3); 21.35 Pro menade-ork en zangsol. (verv.) 22.20 Gram.; 22.30 Nws. en S0S- ber.22.40 Avopdoverd.; 22.55 Boekbespr.; 23.05 Carillonbesp.; 23.25 Lichte gram.; 23.45 Gram.: 23.55—24.00 Nws. HILVERSUM II: 7.00 Nws.; 7.10 Oehtendgymn.; 7.20 Lichte gram.; 8.00 Nws.; 8,15 Lichte gram.; 9.00 De groenteman; 9.05 Klas. gram.; 9.40 Morgenwijding; 10.00 Lichte gram.; 11.00 Voor de huisvr.; 12.00 Licht ensemble met zangsol.; 12.30 Land- en tuinbouwmeded.; 12.33 Voor het platteland; 12.40 Licht instru ment. kwintet met zangsol.; 13.00 Nws.; 13.15 Meded., event, act. of gram.; 13.25 Beursber.; 13.30 Licht, ork.; 14.00 Planoree.: Klas. muz.; 14.30 Voordr.; 14.45 Muz. is troef: Lichte muz.; 15.45 Mo derne gram.; 17.15 Voor de pad vinders; 17.30 Lichte gram.; 18.00 Nws.; 18.15 Event, act.; 18.20 Metropole ork.; 19.00 Klarinet en piano; Moderne muz,; 19.30 Van, voor en door amateurs; 20.00 Nws.; 20.05 Licht ork. en licht vocaal ensemble; 20.53 Pianospel: Lichte muz.; 21.05 Het hart van Mokum, klankb. over de Amsterdamse Jordaan, t.g.v. het 350-jarig bestaan21.45 Bas en clavecimbel; 22.10 Licht ork.; 22.30 Nws.; 22.40 Act.; 23.00 Vocaal kwartet; 23.15 Mo dern strijkkwartet; 23.55—24.0C Nws. BRUSSEL (VI.)': 12.00 Nws.; 12.03 Lichte muz.; 12.30 Weer ber.; 12.35 Voor de landbouwers; 12.42 Lichte muz.; 12.50 Beurs ber.; 13.00 Nws.; 13.15 Kamer muz.; 14,00 Nws.; 14.03 Gevar. muz.; 15.00 Casinoeonc.; 16.00 Nws.; 16.03 Beursber.; 16.09 Vooi de zieken; 17,00 Nws. en weer ber.; 17.15 Pianospel en zang; 17.45 Noorse muz.; 18.00 Nws.; 18.03 Lichte muz.; 18.18 Faarde- sportber.; 18.20 Voor de sold.; 19.00 Nws. en weerber,; 19.40 Operamuz.; 20.00 Operettemuz.; 22.00 Nws.; 22.15 Volksmuz.: 22.35 De zeven kunsten; 23.00 Nws.; 23.05 Kamermuz.; 23.55 Nws.; 24.000.45 Voor de a?e- lieden. Televisieprogramma's NED. TV: 19.30 Huckleberry Hound, tekenfilm; 19.55 't Man neke; 20.00 Journ. en weeroverz.; 20.20 100 jaar na een herinne ring, film over de oprichting en het werk van het Rode Kruis; 20.50 Bezoek van de president, Poolse speelfilm; 22.20 Hout op drift, poëtisch filmpje; 22.40— 22.45 Journ. VLAAMS BELG. TV: 19.30 Zoeklicht op de cult, act.; 19.44 Franse les; 19.57 De Weerman; 20.00 Nws.; 20.20 De week in beeld; 20.50 Speelfilm: De wen ding van het noodlot, politiefilm- 22.20 Nws.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 7