GEMEENTERAAD VAN AXEL DE WIN1ER IN AANTOCHT BINNENLANDS NIEUWS I- Eric de Noorman - De eerloze krijg Zaterdag 24 augustus 1963 DE VRIJE ZEEUW pagina 5. met herfstweer en hogere kolen- en boterprijzen DE BARRE ZOMER VAN 1963.... Vergadering van dinsdag 20 augustus 1963. Aanwezig: Voorzitter: M. L. M. IJsebaert, wnd. burgemeester. Wethouder: C. van Bendegem. Leden: P. J. van Bendegem, J. den Doelder, W. de Feijter, mevr. H. FolkersmaStaal, k. Hame link, A. H. van der Lee, A. J. van Luijk, D. J. Oggel, J. Vink en A. de Waard. Secretaris: P. J. van de Bosse. Afwezig wegens vakantie in het buitenland: burgemeester W. K. van Dijke en E. A. Maas. 1. Opening. De Voorzitter opent de verga dering met het uitspreken van het ambtsgebed. 2. Notulen. De notulen van de vergadering van 16 juli 1963 worden onge wijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mede delingen. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. worden deze alle voor kennisgeving aangenomen. 4. Voorstel tot benoeming van een bestuurslid van de Stich ting Beschuttende Werkplaat sen „Midden Zeeusvsch- Vlaandcren" te Tcrneuzen. Blijkens een mededeling van het bestuur van bovengenoemde stichting js aan de beurt van af treding als bestuurslid de heer E. A. Maas, De Ruyterstraat 22. In verband daarmede stellen B. en W. voor een keuze te doen uit de volgende anbeveling: E. A. Maas. De Ruyterstraat 22 en -L Vink, De Ruijterstraat 17. Bij schriftelijke stemming wordt de heer C. Maas met algemene stemmen herbenoemd. Zonder bespreking of hoofde lijke stemming worden achter eenvolgens goedgekeurd de agen dapunten: 5. Voorstel tot vaststelling van N de herziening 1963 van uit breidingsplan Oost en West, regelende de bestemming in onderdelen van gronden, resp. gelegen ten oosten van de bebouwde kom en ten westen van de Margrietstraat en de omgeving van de Buthdijk; 6. Voorstel tot aankoop grond Buthdtfk en toekenning scha deloosstelling aan L„ II. en N. van Dixhoorn te Axel; 7. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan de in trekking van de Rijksrisico- garantiewet en aanpassing van het toctredingsbesluit tot de N.V. Waterleiding Mij. „Zëcuwsch-Vlaanderen". I 8. Voorstel tot het verlenen van financiële medewerking voor de aansluiting van percelen in onrendabele gebieden op het ciectrisch net. De N.V. Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij de definitieve voorwaarden mede van de aansluiting van een aan tal percelen in onrendabele ge bieden. Dit betreft 5 percelen in de Coegorspolder. 2 in de Beoos ten en Bewesten Blijpolder, 2 aan de Zaamslagsedijk, 2 aan de Langedreef en 1 bij de Panhui zen. Over 11 van die 12 percelen is overeenstemming bereikt, zolat voor het perceel P 142, waarvan de eigenaar nog niet bereid is tot aansluiting, de garantieregeling van toepassing is. Voor zoveel nodig wordt opge merkt dat 3 percelen aan de Langeweg voorlopig buiten be schouwing worden gelaten om dat de kosten van aansluiting hiervan meer dan 10.000,per perceel bedragen. B. en W. stellen voor in over eenstemming met het gevoelen van de financiële commissie, te besluiten tot het verlenen van financiële medewerking aan de uitvoering van bovengenoemde projecten. De heer De Feütcr kan wel in stemmen met het voorstel van B. en W„ maar informeert naar de percelen, welke nog niet aan gesloten zijn. De Voorzitter antwoordt, dat er een bespreking is geweest met belanghebbenden en de P.Z.E.M. Er zijn onrendabele en super- onrendabele bedrijven of perce len. Het is mogelijk, dat er in de gemeente enkele percelen niet aangesloten kunnen worden, maar B. en W. streven er naar om dit tot een minimum te be perken. Z. h. s. wordt het voorstel van B. en W. aanvaard. 9. Voorstel tot vaststelling van de le wijziging van de „Ver ordening op de destructie in de gemeente Axel". Naar aanleiding van een schrij ven van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ver zoeken Ged. Staten van Zeeland een wijziging te bevorderen van de Destructieverordening. Volgens genoemde minister is in de praktijk gebleken dat in confiscaatemmers in slachterijen en in kadaverbakken niet daar in thuisbehorende voorwerpen zoals glas, ijzer, blik, chemica liën, vuilnis e.d. worden aange troffen. Deze vuilnis noopt tot het sorteren daarvan en brengt gevaar met zich van in hygië nisch opzicht ongewenste hande lingen met destructiemateriaal. Die verontreinigingen veroorza ken bovendien onnodig nadeel voor de bedrijfsvoering van de ondernemers. Zonder bespreking en hoofde lijke stemming gaat de Raad met het voorstel van B. ,en TV. akkoord Alsnu komt aan de orde: 10. Voorstel tot deelname in de Stichting Waarborginstituut voor de Tuinbouw in Zeeland. Bij besluit van Ged. Staten van Zeeland dd. 1 augustus 1961 is in het leven geroepen de Stich ting Waarborgfonds voor de Tuin bouw in de provincie Zeeland. Deze stichting heeft tot doel tuinders door middel van borg stellingen behulpzaam te zijn bij het sluiten van geldleningen voor het doen van investeringen ten behoeve van hun bedrijf. Bij het sluiten van leningen zal de gemeente garant moeten zijn voor 15 °/o van de lening. Ook dit voorstel van B. en W. wordt zonder bespreking of hoof delijke stemming door de Raad aanvaard. 11. Voorstel tot onderhandse aanbesteding van de verbe tering van het zwembad en het voteren van het daar voor benodigde krediet. Bij raadsbesluit van 27 februa ri 1962 werd in het belang van de volksgezondheid besloten tot verbetering van het zwemwater in de Kleine Kreek, door omleg ging van de oostelijke Rijks waterleiding ten zuiden van Axel. Bij de op 18 juni 1963 gehouden openbare aanbesteding van de hieruit voortvloeiende werken, vervat in het bestek „Het ver beteren van het zwembad en om geving te Axel, met bijkomende werken" werd door geen enkele gegadigde ingeschreven, terwijl van een herhaalde openbare aan besteding geen resultaten te ver wachten zijn. Teneinde echter tijdig vóór de aanvang van het volgende zwem- seizoen met deze werken gereed le zijn, streven B. en W. ernaar om hiermede zo spoedig moge lijk te beginnen. Het Adviesbureau Ir. K. Drok heeft zich bereid verklaard de werken in eigen beheer uit te voeren en daarmede te beginnen, zodra het zwemseizoen gesloten is. Hiervoor werd reeds goedkeu ring gevraagd aan de Rijksdienst voor de Aanvullende Werkgele- genheid. Het college van B. en W. stel len voor, in overeenstemming met het gevoelen van de finan ciële commissie, te besluiten tot: I. onderhandse aanbesteding van deze werken aan het Ad viesbureau Ir. K, Drok te Terneuzen, overeenkomstig het bij de stukken gevoegde ontwerp-besluit; II. voor de uitvoering een kre diet beschikbaar te stellen van 133.000,overeenkom stig een bij de stukken ge voegde specificatie. In deze kosten is een Rijkssubsidie toegezegd van maximaal 50.000.terwijl de Stich ting Axelse Bad- en Zwem inrichting een bijdrage zal verlenen van ƒ5000,—. De heer Oggel zegt niet tegen het voorstel te zijn, maar vindt het formeel niet juist. In een vorig besluit heeft de Raad al een krediet beschikbaar gesteld en dit bedrag zit in de thans ge vraagde post van 133.000,— besloten. Beter was het thans te spreken van een aanvullend krediet. De Voorzitter: Dit is wel zo, maar B. en W. willen nu de Raad in kennis stellen van alle ge maakte en nog te maken kosten. B. en W. verzoeken in feite een verhoging van de eerder toege stane ƒ102.000,—. De heer Oggel verzoekt toch het voorstel te wijzigen door te spreken van een aanvullend kre diet. De heer P. .1. van Bendegem zegt dat de heer Oggel formeel gelijk heeft, maar diens bezwaar is ondervangen door het ant woord van de Voorzitter. De heer Van Luijk informeert of in het thans gevraagde bedrag ook is meegerekend de ƒ21.000, welke eerder zijn gevoteerd voor de aankoop van gronden en het water bij het zwembad. De Voorzitter bevestigt zulks. Hierna wordt het voorstel van B. en "W. z. h. s. aangenomen. De nu volgende agendapunten 11a, b en c worden zonder be spreking en hoofdelijke stemming aangenomen. Ila. Voorstel tot onderhandse aanbesteding van de funde ringswerken voor de ten be hoeve van het Gemeentelijk Gasbedrijf te Axel te bou wen bolgashouder. Dezer dagen is het funderings plan gereedgekomen voor de ten behoeve van het Gemeentelijk Gasbedrijf te Axel te bouwen bolgashouder, waartoe op 19 maart 1963 besloten is. Inmiddels is ook van het labo ratorium voor grondmechanica te Delft het rapport ontvangen, zodat tot aanbesteding van de betreffende funderingswerken kan worden overgegaan. Gezien de nog steeds heersen de spanning op de bouwmarkt, menen B. en W. aan een onder handse aanbesteding de voorkeur te moeten geven. Op door B. en W. aan een aan tal daarvoor in aanmerking ko mende bedrijven gedane uitnodi gingen is slechts van de N.V. Mabuwat te Zwijndrecht een prijsopgave ontvangen. Met verwijzing naar de ter in zage liggende stukken stéllen B. en W. voor: a. bedoelde funderingen onder hands aan te besteden aan de N.V. Mabuwat te Zwijndrecht voor de som van 27.150, b. ten behoeve van dit onderdeel een aanvullend krediet te ver strekken van 2150, 11b. Voorstel tot vaststelling van de 5e wijziging van de ge meentebegroting voor 1963.' 11c. Voorstel tot intrekking van het Raadsbesluit van 23 april 1963, inzake garantie verlening Chr. Openbare Leeszaal en Bibliotheek en tot het verlenen van een nieuwe garantie. Bij raadsbesluit van 23 april 1963, goedgekeurd door Ged. Sta ten dd. 3e mei 1963, no. 1988/13, le afdeliing, werd conform een door de Coöp. Boerenleenbank „Terneuzen" overgelegd concept een garantie verleend voor een door de Chr. Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Axel te sluiten lening tot maximaal van ƒ40.000 In de overwegingen van dit besluit werd een rentepercentage van 4% ®/o genoemd. De juridische afdeling van ge noemde bankinstelling verzoekt thans het besluit zodanig te wij zigen dat als rentepercentage 4% wordt genoemd, met dien verstande echter, dat de gemeen te slechts garant zal zijn voor 4/4 »/o. Met het oog op de leesbaarheid van het garantiebesluit en ten einde daarin nog enkele voor waarden te kunnen opnemen, welke door Ged. Staten bij de goedkeuring van het raadsbe sluit zijn genoemd, stellen B. en W. voor: b. in te trekken het raadsbesluit van 23 april 1963, goedgekeurd door Ged. Staten dd. 31 mei 1963, no. 1988/13, le afdeling; vast te stellen het garantie- besluit, zoals dit bij de stuk ken in ontwerp is overgelegd. 12. Rondvraag. De heer Van der Lee zegt dat de konijnenplaaf in het bos der mate is, dat de volkstuinders aan de Zuidsingel en de gehele zuid kant van de kom er veel schade en last van ondervinden. Hij verzoekt haatregelen om dit euvel te bestrijden. Verder dringt hij aan om de oversteek van de Evertsenstraat naar de zuidzijde van de Ka naalkade te legaliseren, door het aanleggen van een voetpad. Gaarne zag hij ook hier een rijweg voor auto's omdat nu het toch wel drukke verkeer uit de Evertsenstraat een verhoogde be lasting geeft voor de kruising aan de Kinderdijk. De heer De Feijter is van mening, dat het brede trottoir in de Zeestraat een belemmering is om vlot deze straat in te kun nen rijden. Tevens verzoekt hij om de Kaaiwal door het plaatsen van borden des zaterdags alleen be schikbaar te stellen voor vee auto's ten behoeve van de vee markt aldaar. De Voorzitter sluit hierna de vergadering, met het uitspreken van het dankgebed. De winter kondigde zich deze week alweer aan. Niet alleen door het gure herfstweer, dat over ons land striemde, maar ook door het bekend worden van ontevredenheid in de metaalnijverheid, door het stijgen van de kolenprijzen en door de schrij verij over het komend stookseizoen, waarbij menig een zich niet meer afvraagt welke brandstof het voordeligst is, maar welke in de loop der jaren het minst in prijs stijgen zal... Het ziet er wel naar uit, dat verscheidene prijzen vóór of in de komende wintermaanden flink zullen oplopen. Het Consumentencontactorgaan verwacht, dat de huisbrandkolen 0,95 tot 1,45 per hecto liter gaan stijgen, omdat de voorjaarsprijzen dit jaar al 25 tot 75 cent per lil duurder waren dan de afgelopen winterprijzen, terwijl de kolenhandel roept om hogere lonen en een ruimere marge en er dit jaar meer duurdere kolen zullen moeten wor den geïmporteerd. Het brood is slechts een cent in prijs gestegen omdat onze (nieu we) minister van Economische Zaken, prof. dr J. E. Andriessen, deze strak in de hand wil hou den, maar de verhoging van de groothandelsprijs van boter door onze grootste boterhandelaar H. H. Buisman, is een veeg teken aan de wand van ons winterhuis- je. Als de groothandel nu 40 cent meer moet neertellen voor een BRAND IN NIEUW LEUSEN Om één uur donderdagnacht is brand uitgebroken in een schuur van de veehouder W. Stegerman in Nieuw Leusen. De schuur met rieten dak, waar in twee ton hooi lag opgeslagen, ging geheel verloren. Een kalf dat in de schuur was onderge bracht, kon niet: meer worden gered. Dank zij het krachtig op treden van de brandweer van Nieuw Leusen kon het woon huis, dat met de schuur één ge heel vormde, behouden blijven. Tot vrijdagmiddag is de brand weer bezig geweest met nablus sen. De heer Stegerman is tegen brandschade verzekerd. In verband met deze brand heeft de rijkspolitie een man voor een verhoor aangehouden. AAN BIJ AANRIJDING OPGELOPEN VERWONDINGEN BEZWEKEN De 17-jarige Kornelis Bos uit Nieuw-Dordrecht, die zondag avond op het kruispunt Post weg-De Stikke in Barger-Com- pascuum op zijn bromfiets werd aangereden door een personen- Ook de Franse stranden worden door de boze weergoden be paald niet gespaard. Een droef tafereel aan het strand van Trouuille in Nor- mandië, waar rukwinden grote schade aanrichtten. auto, bestuurd door I-I. J. H. uit Barger-Compascuum, is vrijdag in het Diaconessenhuis in Era- men aan de bij de botsing opge lopen verwondingen overleden. De bestuurder vah de auto, die na de aanrijding doorreed, heeft zich bij de politie gemeld. BANKWERKER BIJ BRAND OMGEKOMEN De 19-jarige Utrechtse bank werker C. A. Hovius, is gister middag in de 1 akspuiterij van de N. V. Stork-Jaffa in Utrecht bij een bedrijfsongeval c— het leven gekomen. De jongeman hield een bran dende lucifer bij een bak met „tinner", een verfverdunnende vloeistof. Het verdunningsmid del vloog in brand en de jongen pakte in paniek de bak op, waarschünliik met de bedoeling hem naar buiten te brengen. De vloeistof vloog echter over de rand en in een oogwenk ston den de kleren van de bankwer ker en de vloer in brand. Col lega's schoten nog toe met brandblusapparaten, maar de jongeman overleed ter plaatse. WOONHUIS AFGEBRAND - „Donderdagavond^ is de wo ning van de familie H. Lammer - tink aan de Brinkstraat in En ter (Overijssel) in korte tijd door brand verwoest. Het vuur ontstond toen men in de keuken van het huis een brandende petroleumkachel wilde bijvullen en de kachel omviel. F,en grote steekvlam zette onmiddellijk de keuken in lichterlaaie, waarna het vuur zich snel door het ge hele huis verspreidde. Twee sla pende kinderen k.. .den nog bij tijds worden gered. De inboe del ging echter geheel verloren. Het gedupeer- gezin was tegen brandschade verzekerd. KLEUTER OVERREDEN Op de Eekteweg in de buurt schap Haarle bij Nijverdal is donderdagmiddag het 2-jarig 'zoontje van het gezin Besten door een achteruit rijdende be stelwagen overreden en zó ern stig gewond, dat het korte tijd later is overleden. De chauffeur had de kleuter, vóór hij weg reed,- nog bij de wagen vandaan gehaald. AANSLAG MET SPRINGSTOF IN VENLO De 25-jarige J. S. uit Venlo heeft in de nacht van woensdag op donderdag met gestolen springstof een aanslag gepleegd op zijn vroegere buren, de ge pensioneerde werkman van de technische dienst der P.T.T., de heer H. Horsten en zijn echtge note aan de Hogeweg in Venlo. Bij de aanslag werd niemand ge wond, maar de woning en het meubilair van het echtpaar lie pen schade op. S. is aangehou den en zal voor de officier Van Justitie worden voorgeleid. Bij de aanslag is het raamko zijn van de woning versplinterd, terwijl het meubilair in de woonkamer vrij grote schade heeft geleden. De polite ontdek te aan het kozijn een massa kneedbare springstof. In de wo ning van S. werd nog een kleine voorraad van deze springstof, alsmede slaghoedjes en vuur- koord aangetroffen. De man had een en ander ontvreemd bij een Duitse zoutmijn, waar hij werk te. Vóór de aanslag had hij zich moed ingedronken. GEVAARLIJKE PATIËNT ONTSNAPTE UIT EEN PSYCHIATRISHE INRICHTING. Ongeveer vier uur is donder dagavond de 24-jarige R. S. uit Kampen, die zondagnacht zijn 54-jarige oom met de helft van een schaar om het leven heeft gebracht, op vrije voeten ge weest. Omstreeks zeven uur ont snapte hij uit de psychiatrische inrichting „Veldwijk" te Ermelo, waar hij was gedetineerd. Om vijf vóór elf had men de man weer gevat. Hij werd in Harder wijk aangetroffen op de nieuwe verkeersweg, die naar Kampen loopt. De man stond te liften. Men vermoedt dat hij van plan was naar Kampen te gaan om de begrafenis bij te wonen van zijn slachtoffer, die gisteren plaats vond. In de tussentijd is er naarstig naar de man gezocht. Hij wordt als gevaarlijk beschouwd en met speurhonden werden dan ook de bossen in de omgeving wan Er melo afgezocht. In' Karfipén had' de politie op de IJsselbrug en op alle toegangswegen naar de stad dubbele posten geplaatst. S. was reeds tweemaal in een psychiatrische inrichting ver pleegd. PRE-HISTORISCHE VONDST Bij het zandzuigen in het Bel- terwijde is een bot van een pre historisch dier aan de opper vlakte gebracht. Dit is thans in het bezit van de heer H van der Belt in Beltschutsloot (gemeen te Wanneperveen). De conser vator van het museum op Schok land, de heer Van der Heiden, meent dat men hier te doen heeft met een dijbeen van een reuzenhert, een diersoort, die ongeveer 20.000 jaar voor Chris tus heeft geleefd. TEGEN DE TREIN IN DE TREIN Hendrik Jan Wolshuis, een twintigjarige jongeman uit Ben- telo, vertrok gistermorgen met zijnbromfiets naar Hengelo en kwam er per trein aan. Tussen Goor en Delden reed hij tegen de trein die onderweg was van Zutphen naar Ensche dé. Hij had namelijk niet goed uitgekeken toen hij een zoge naamd overpad passeerde. Won der boven wonder liep de jonge man geen letsel op, maar van zijn brommer was niet veel over. Hendrik Jan gooide het op een akkoordje met de conducteur, liet de bromfiets voor wat ze was en stapte in de trein, die door dit incident met dertien minuten vertraging Hengelo binnenliep. kilo boter, wat zal er dan met de kleinhandelsprijs gebeuren van deze en vele andere levensmidde len waarvoor geen maximum prijzen zijn vastgesteld. DE BOTERHANDEL Die heer Buisman bleef wel een week lang in het nieuws. Niet alleen onze zuivelwereld, maar heel ons land schrok .op toen het bericht van de plotse linge prijsverhoging bekend werd. De voorzitter van de Alg. Ned. Agrarische bedrijfsbond en functionarissen van het produkt- schap voor zuivel verklaarden, dat deze verhoging niet de laat ste zal zijn. De coöp. verkoop verenigingen volgen Buisman nog niet, maar zullen t.z.t. toch ook wel omhoog moeten, vooral nu is gebleken dat Buisman 2100 ton Amerikaanse boter opkocht om het tekort te dekken, dat ont stond door de grootscheepse bo- terexport per correctiegebied en zonder invoerrechten naar Duits land toen op 1 augustus de grens verlegd werd. Onze boter schoof er onder door en het. bo- terland kan in feite de invoer rechten van buitenlandse boter gaan betalen in de vorm van een hogere boterprijs. Het is begrijpelijk, dat het nu niet allemaal botertje tot de boom is, al zal de heer Buisman voorlopig niet verder kunnen in grijpen in de botermarkt. Het bo tert niet goed met de boterhan delaar zelf, want hij is ziek te ruggekomen uit Ierland, waar hij... boter opkocht. Zou er werkelijk iemand zijn die zich blij maakt met de enige mogelijke prijsverlaging, name. lijk die van het vliegretour naar Amerika, welke door de K.L.M. is aangevraagd? MIDDEN BERM EN MIDDENRAIL Met het oog op de winterse gladheid heeft Rijkswaterstaat ook heel wat wegen in de repa ratie. Slechte stukken wegdek worden hopelijk nog tijdig door nieuwe vervangen. Omdat in de steeds toenemen de verkeersdrukte meer ongeval len optreden waarbij auto's door de middenberm schieten, klinkt steeds luider de roep om een af doende scheiding van de beide weghelften ter voorkoming van de vaak uiterst ernstige botsin gen in volle vaart met tegenlig gers. In West-Duitsland zijn de Autobahnen reeds over de gehele lengte voorzien van vangrails en in Nederland hoopt men het nu ook zover te krijgen, maar Rijks waterstaat wil eerst beproeven met welk type beveiliging de 'bes te resultaten worden bereikt. Dat op de autoweg Utrecht Zeist, die slechts van een ver hoogde middengeleider werd voorzien, het aantal ongelukken van dit type op slag tot een en kel geval verminderde, moet eingelijk al voldoende spreken. Maar onze Rijkswaterstaat moet ook aankloppen bij de schatkist en begon daarom deze week met een klein stukje vangrail tussen Utrechts beruchte verkeersplein Oudenrijn en de provinciegrens. Kosten ƒ43,per meter. Ook tussen Sliedrecht en Hardinxveld komt een bermrail. Ten oosten van Gouda wordt een proef ge nomen met 5 km olifantskabel. Over ongelukken gesproken: behalve de normale ernstige ver keersongevallen beleefden 14 Ne- derlandse vakantiegangers de schrik van hun leven toen hun Emmer autobus na een botsing met een (snijdende) personen auto op weg naar Oostenrijk in brand raakte en de deuren klem bleken te zitten, terwijl de ruiten van staalglas niet konden worden ingeslagen. Zij werden gelukkig toch op tijd uit de vuurgloed ge red, met de chauffeur, die geen enkele schuld trof. En 80 opvarenden van prins Rainiers nieuwe jacht, dat in Delfzijl gebouwd was, moesten tijdens de derde technische proef vaart in allerijl van boord worden gehaald, toen brand uitbrak in de machinekamer. Drie beman ningsleden raakten gewond. 46. Met grote ogen van angst ziet Ingrid haar onvrijwillige lotgenoot overeind komen en langzaam in de richting van de soezende schild wacht sluipen. Zou Harek willen proberen er vandoor te gaan? En zij dan? Als de Noor haar hier achter laat... Ja, wat dan nóg eigenlijk? Deze Britten maken een heel wat ménselijker indruk dan Camlech - en - zijn .Pieten en zelfs dan het merendeel van Erwins mannen. Maar als zij er achter zouden komen, wie zij is... de vrouw van de aanvoerder van Camlech's Noorse bondgenoten... Op dat moment ziet ze bij kans versteend van schrik Ha- rek de schildwacht van achteren bespringen. De hand van de Noor trekt het hoofd van de Brit ach terover tegen de rotswand, zodat de man verdoofd in elkaar zakt. Fluks sleept de Noor zijn slachtof fer naar binnen en maakt hem met rijn eigen wapens onschade lijk. Met een rilling hoort het meisje de schurk grinniken. Voor zichtig loert hij naar het kampe ment waar geen der slapende Brit ten zich verroerd heeft. Dan kómt de Noor geruisloos op haar toe. „Mee.meisjelief", gromt hij- Harek hoeft de weg vrijgemaakt. Hi, hi hi!" Vol afgrijzen deinst ze achteruit. Ze beseft maar al te goed, dat ze op Camlech's burcht terecht zal komen als ze met Harek meegaat. „Terug!", bijt ze hem tóe, „of ik schreeuw het hele kamp wakker". DE PRIJS VAN HET AARDGAS. Naar thans bekend is gewor den, heeft de Nederlandse Gas unie bij haar onderhandelingen over de aardgasprijs met de spe ciaal daarvoor gevormde werk groep van de gemeenten aange boden het aardgas te leveren tegen een prijs, die varieert van 7 tot 8 cent per kubieke meter. Deze prijs is samengesteld uit een basisprijs van 6,35 cent per kubieke meter plus een vast rechttarief plus een capaciteits toeslag, die varieert naar gelang van de hoeveelheid, welke een gemeente afneemt en het ver schil tussen zomer- en winter- verbruik. Day.r deze factoren van gefneente tot gemeente an ders kunnen zijn, kan de eind- prijs voor de ene gemeente 7 cent en voor de andere 8 cent bedra gen. Dit is dan de inkoopprijs der gemeenten. Welke prijs de ge meenten aan de verbruikers zul len vragen, moet door henzelf worden bepaald. De hoogte van de prijs voor de consument zal eveneens van gemeente tot ge meente kunnen verschillen. Dit hangt af van de vaste lasten, die de gemeenten hebben en die na tuurlijk niet overal gelijk zijn.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 5