Marken in last dU $tkrj0€*t KERKDIENSTEN DE VERMETELE DOKTER Pagina 2 Zaterdag 24 augustus 1963 NINI BOESMAN ALS EERSTE MET BALLON OVER DE ALPEN Vikingen met oud schip in Harlingen NEDERLANDSE OMGEKOMEN IN OOSTENRIJK Geen vergunning voor speelbank in Valkenburg Voor de zondag DE VRIJE ZEEUW Marken is in last. De over vloedige regenval van de afge lopen weken heeft het waterpeil op het pittoreske schiereilandje bijna 30 cm doen oplopen, juist terwijl de pompinstallatie van het enige gemaal op Marken in de revisie was. Dit had tot ge volg oat de weilanden langs het IJsselmeer onder water kwamen te staan, evenals de kelders van de 1; :ig gelegen nieuwbouw-hui- zen. Maar erger nog was, dat de rioleringen verstopt raakten en alhoewel er dus bepaald geen sprake was van een noodtoe stand, dreigde er wel een gevaar voor de volksgezondheid. Ook dat gevaar is echter volledig ge weken, sinds gisterochtend tien motorspuiten van het korps mo biele colonnes uit Laren het werk van het gemaal hebben overgenomen. De „militaire invasie" heeft bij de Marker bevolking een zucht van verlichting teweeg gebracht, onder grote belangstelling reed ds militaire hulp-colonne Marken binnen en nog geen uur later lagen de eerste slangen al in de kleine slootjes. Even later gin gen de aggregaten aan en spo ten de eerste overtollige liters water het IJsselmeer in. De commandant van het depót •mobiele colonnes te Laren, kolo- - nel J. van de Graaf, die het werk zelf leidde, vertelde dat zijn tien motorspuiten dezelfde capaci teit hebben als het gemaal van Marken. Waarschijnlijk zal de pompinstallatie dinsdagmiddag uit de revisie komen, zodat de militairen Marken ruim vier dagen zullen moet behoeden. De oloeg die gisterochtend arriveer de bestond voornamelijk uit chauffeurs en instructeurs, s Nachts zullen zeven militairen de wacht houden bij de pompen en zo zal men doorgaan totdat iet gemaal weer kan werken. Kolonel De Graaf stelde zijn mannen een zware dienst in het vooruitzicht: twaalf uur op en vier en twintig uur af. Maar tonder uitzondering waren de militairen blij met hun onver wachte karwei: even blij als de jeugd van Marken die de spec, raculaire intocht nog mooier vond dan de komst van enige bussen met Amerikaanse toe- risten en even blij als de plaat selijke BB-leden, die al twee da gen met hun eigen apparatuur aan het pompen waren geweest, zonder grote resultaten. Overigens bracht de komst van de militairen nog wel enige problemen met zich mee. De smalle bruggetjes van het eiland zijn niet op verkeer berekend en Vragen in Tweede Kamer over mosselverwatering AL het visserijlaboratorium in Wemeldinge wordt overgeplaatst naar 't Waddenzeegebied, wordt dan ook afgezien van een onder zoek naar de mogelijkheden om de mosselverwatering in Zee land te behouden Deze vraag heeft het Tweede Kamerlid drs. Th. J. Westerhout (P. v. d. A.) schriftelijk gesteld aan de minister van Landbouw en Visserij, mr. B. W. Biesheu vel. Als niet van dat onderzoek wordt afgezien, wil de heer Westerhout weten of een onder zoek in het Waddengebied vol doende kan worden geacht om op de juiste wijze te kunnen oordelen over de mogelijkheden tot behoud van de mosselverwa tering in Zeeland. Voorts vraagt iet Kamerlid of over de ver- olaatsing van het visserijlabora- .orium overleg is gepleegd met 'iet provinciaal bestuur van Zeeland en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, die hier bij zijn betrokken. Nadelig saldo Landbouw Egalisatiefonds stijgt met 60 miljoen Voornamelijk als gevolg van hogere uitgaven voor de zuivel sector dan oorspronkelijk werd geraamd, heeft de minister van Landbouw en Visserij de raming van het nadelig saldo van het Landbouw Egalisatiefonds voor het dienstjaar 1963 met onge veer f60 miljoen moeten ver hogen. Blijkens de vrijdag ge publiceerde herziene begroting van het L. E. F. zal het nadelig saldo van het fonds over 1963 275.020.000 bedragen, verge leken met een nadelig saldo van ƒ215 miljoen volgens de oor spronkelijke begroting. De herziene begroting is sa mengesteld op basis van de op 1 juli 1963 bekende gegevens. De vorige begroting was ge- baseerd op de situatie in de periode voorafgaande aan sep tember 1962.. Het hogere na delig saldo is voornamelijk toe te schrijven aan een nieuwe taxatie van de opbrengst van de industriemelk, die 57 miljoen lager is dan verleden jaar en die in september kon worden ge- tsxcsrcl» De toeslag op de melkprijs over het melkprijsjaar 1962/63 werd oorspronkelijk begroot op ƒ247 miljoen, ma:.r bedroeg volgens de herziene raming 304 miljoen. al gauw bleek dat de jeeps met de pompinstallaties net iets te breed waren. De stadstimmer man bracht echter uitkomst: waar nodig zaagde hij enige stukken uit de brugleuningen, onder het goedkeurend oog van Markens' loco-burgemeester P. Visser. Deze was het geweest, die het ministerie van Binnen landse Zaken op de hoogte had gebracht van de dreigende moei lijkheden voor zijn eiland Bij af wezigheid van de burgemeester had de heer Visser vervolgens contact opgenomen met het mi nisterie van Defensie, waaruit de komst van de mobiele colon nes weer was voortgesproten. De heer Visser vertelde gister middag dat de oude huizen van Marken, die of op palen of op terpen gebouwd zijn, nagenoeg geen last van de hoge water stand hebben ondervonden. Maar in een veertigtal lager gelegen nieuwe huizen konden de bewo ners nauwelijks nog van het toi let gebruik maken en kwamen de kelders onder water te staan. De boeren kwamen klagen dat hun koeien in het water liepen en dat hun grasland grondig vernield werd door het water. Men kan zich dan ook voorstel len dat de loco-burgemeester de militaire hulp met open armen ontving, en met hem de hele Marker bevolking bouwvak arbeiders die langs de IJssel- meerdijk 12 huizen aan het bou wen waren, konden tot gister ochtend hun werk nauwelijks mijn zwemdiploma niet bij me", zo merkte een van hen op. Bin nen enkele uren waren de eerste resultaten van de militaire hulp al zichtbaar. Hoe langzaam ook, duidelijk kon men zien dat het water op de weilanden en in de kelders ging zakken. Marken was gerustgesteld en kon zich onder leiding van zijn bekende „koningin" Sijtje Boes weer vol overgave gaan wijden aan de vele toeristen die liet dagelijks ontvangt. Na dondermorgen om tien voor tien in het Zwitserse Mürren te zijn gestart, is mevr. Nini Boes man als eerste er in geslaagd in het kader van de Hoogalpenbal- lonweek werkelijk de Alpen over te varen. Zij landde gistermid dag na 200 kilometer te hebben afgelegd in het plaatsje Giraffe in Italië, ongeveer dertig kilo meter ten westen van Brescia. Donderdag startte ook de Oos tenrijkse ballon van F. Schmidt- bauer, die evenwel spoedig het radiocontact met de Jungfrau- ballonradiocentrale verloor, maar op korte afstand achter mevr. Boesman de trip over de Alpen kon volbrengen. Nog acht ballonvaarders kwa men in de Povlakte aan. Vier ballons landden in Oostenrijk en Duitsland. Vandaag of morgen starten de overige ballons. GELD ONDER DE MOLEN Een melkbus vol met bankbiljetten is donder dag door arbeiders onder een oude molen bij Troy in de Amerikaanse staat Ohio opgegraven, nadat de eigenaar daarvan kort vóór zijn sterven tegen zijn familie gezegd had, dat hij het geld daar had verborgen. De overledene, R. S. Altman, had eens gezegd dat hij geen ver- trouwen stelde in banken. Deze we?1', waren al eer- der op dezp1'-,~ plaats twee melkbussen opge graven, die volgens bank employés 350.000 dollar bevatten. In totaal is nu een half miljoen dollar geborgen. De arbeiders werken Onder politiebe waking. De buurtschippers van de „Ameland" hebben gisteren een meer dan 100 jaar oude Noorse vissersboot van Nes naar Har lingen gesleept. De bemanning, de 23-jarige verslaggever van „Nordland Farmtid" Jens Hen drik Stemland uit Baclo en zijn vriend, de 21-jarige bediende van hotel „Continental" in Oslo Odd Sorensen uit Faüske, had daarom verzocht. Hun scheepje, de „Victoria", moet worden op gelapt. De beide jongemannen zijn begonnen aan een reis naar Israël en zijn niet voornemens hun plannen op te geven. Wat vier eeuwen geleden hun voor vaderen konden, moeten zij toch ook kunnen, is hun mening. De beide Noren wanen zich heuse Vikingen. Hun scheepje heeft een vierkant zeil. Ze heb ben wel moeten toegeven, dat hun reis niet zonder moeilijk heden verloopt, althans tot Har lingen. Uit Cuxhaven voeren zij 13 augustus uit. Ze deden Bor- kum aan, waar een kennis werd begroet, die de familieleden van de ondernemende jongemannen zou inlichten over de vorderin gen. Ook zou de kennis door geven, dat de Vikingen andere havens zouden aandoen, dan b.v. Scheveningen en Great Yarmouth. Ook dat schijnt niet te zijn gebeurd. Zo verklaren de beide Noren althans de moeilijkheden, die er donderdag zijn geweest: dat zij met hun scheepje zoek zouden zijn. En dat, terwijl zij al in Harlingen waren, na het week einde amper heelhuids uit de verwikkelingen en stormen op de Waddenzee te zijn gekomen. In een vliegende storm kwam de boot vorige week zaterdag b:i de Cocksdorp op Texel. Ze dreven naar de kust van Vlie land, maar slaagden er niet in door de branding te komen. Ook Terschelling bleef voor de zee lieden terra incognita. De boot werd er intussen met beter op zodat het verheugend was, dat kon worden weggekro pen achter de pier van Nes op Ameland. Het veilig gevoel werd geen geweld meer aange daan, zelfs niet door dc plicht om elk uur te hozen, opdat de „Victoria" niet zou vergaan. Eenmaal in de Harlinger ha ven konden de Vikingen een beetje tot rust komen. Dc ver moeienissen van de laatste da gen hadden enkele sporen ach ter gelaten. Het scheepje zal worden opgelapt, waarna ander maal het zeegat wordt gekozen. Welke route de Noren zullen nemen, konden zij nog niet mee delen. Ze dachten via Londen te gaan, maar, gezien hun ervarin gen, durfden ze niet met zeker heid te zeggen, dat ze die ha ven zullen aandoen. De Nederlandse mevrouw Ge- sine Buizer is woensdag bij een bergtocht in het Oostenrijkse Kaiser-gebergte om het léven gekomen. Haar echtgenoot, de heer Frederik Buizer, en een andere Nederlander, Christian Kalse, zijn opgenomen in een ziekenhuis in Kufstein. De drie Nederlanders waren dinsdag tijdens hun klimtocht vanuit de Gruttenhütte over de Kopftoerlgrat overvallen door slecht weer en sneeuw en moes ten de nacht doorbrengen in een spleet in de rotsen. Woensdag morgen vroeg werden vanuit de Gruttenhütte hun noodsignalen gezien en een reddingsploeg van vier man ging op weg om hen naar beneden te brengen. Mevr. Buizer stierf tijdens de afdaling, vermoedelijk als ge- gevolg van uitputting. Haar man is, eveneens met uitputtingsver schijnselen, opgenomen in het ziekenhuis in Kufstein. De heer Kalse kreeg bevriezingen aan handen en voeten. Volgens het Duitse persbureau D.P.A. was mevr. Buizer afkom stig uit Rheden. De heer Kalse woonde vroeger in Hilversum, maar vestigde zich enige tijd ge leden in Kiefersfelden in Duits land. Beklaagde in komende proces-Heyde ontvlucht De 61-jarige voormalige ad vocaat dr. Gerhard Bohne uit Düsseldorf, die in het najaar, tezamen met zijn voormalige chef, prof. dr. Heyde (alias Fritz Sawade), terecht zou staan op beschuldiging van het om het leven doen brengen in de afge lopen oorlog van Duitse krank zinnigen, is erin geslaagd uit zijn woonplaats te ontvluchten. De procureur-generaal van Hessen, Fritz Bauer, heeft te Frankfort meegedeeld dat Bohne „met onbekende bestemming uit Düsseldorf is vertrokken". Hij voegde hieraan toe dat Bohne, „vermoedelijk met hulp van ge lijkgezinden", de Bondsrepubliek heeft weten te verlaten. Prof. Heyde, Bohne en nog twee anderen worden ervan be schuldigd verantwoordelijk te zijn voor het om het leven doen brengen van ruim 100.000 krank zinnigen - voormalige bewo ners van concentratiekampen. Bohne heeft 3Vb jaar in voor arrest doorgebracht. Hii werd hieruit om gezondheidsredenen ontslagen, doch hij moest zich wel dagelijks bij de politie in Düsseldorf melden. KANKERBESTRIJDING De jaarlijkse collecte van het Koningin Wilhelinina Fonds. Wat een zegen zou het zijn als, op een goede dag, de kanker een overwonnen ziekte zou zijn. Stap voor stap nadert de me dische wereld dat moment, zoals ook, in de loop der eeuwen, de een na de ander, zovele fatale aandoeningen geneesbaar bleken, en daardoor ook hun vreesaan jagende aspect verloren. Zozeer zelfs, dat wij er niet altijd bij stil staan, hoezeer wij bevoorrecht zijn, vergeleken bij vorige gene raties. Ook beseffen wij niet al tijd, hoeveel zorgvuldige en diep gaande studie en hoeveel krachtinspannend werk er ver zet moest worden om zover te komen. Maar, wij willen nu ook de kanker overwinnen! Veel werd reeds bereikt voor onze patiënten, dankzij vroegtij diger diagnose, uitgebreider en verfijnder behandelingsmetho den, verbeterd instrumentarium, grotere kennis van deze, toch nog raadselachtige, ziekte. Er wordt onafgebroken gezocht en ge werkt in de vele laboratoria en ziekenhuizen, nieuwe specialis ten worden opgeleid, die dan ook alle kansen geboden moeten worden hun onderzoekingen te verrichten in goed geoutilleerde laboratoria. De beste en nieuw ste instrumenten moeten be proefd worden kortom, al het mogelijke moet gedaan worden om de kankerbestrijding vooruit te helpen. Dit alles, voor ons allen ge daan, kost zéér, zéér veel geld, wat wij tesamen bijeen moeten brengen, tot daadwerkelijke, maar ook morele, steun aan al len, die geconfronteerd worden met het kankervraagstuk; on derzoekers geneesheren, en ook patiënten, ónze mede-mensen. Laat ons samen trachten, ook deze 'vreselijke ziekte te overwin, nen. Daarom: tast, én extra diep alstublieft, in uw beurs tijdens de collecte voor de kankerbestrij ding die van 26 aug, tot 7 sept. 1963 zal plaatshebben. Helpt allen en bestrijdt het leed dat kanker heet! Namens het plaatselijk comité, Terneuzen. C. SOL secretaris. De speelbank „Sept boules rou lent", die vrijdag in hotel „Berg en Dal" in Valkenburg zou wor den geopend, blijft voorlopig dicht. Burgemeester F. Breekpot van Valkenburg heeft vrijdag als hoofd van de plaatselijke politie in overleg mot de officier van Justitie te Maastricht, mr J. Franssen, de benodigde vergun ningen niet afgegeven. Beide autoriteiten hebben op de avond vóór de opening nog een bezoek gebracht aan de speelbank en hebben ambtshalve aan de rou lette gespeeld. Ze waren er na afloop niet van overtuigd dat de „Sept boules roulent" geen ha zardmogelijkheden bezit. De exploitant van „Berg en Dal", dc heer E. Huynen, en de uitvinder van dit roulettespel, de heer J. Weismann uit Den Haag, zullen hernieuwde pogingen doen om de legale en technische on volkomenheden van de nieuwe roulette uit de wereld te helpen. Het verschil van de „Sept bou les roulent" met de normale ha zardroulette is, dat de spelers het balletje zelf per bedieningsknop in de roulette kunnen schieten. Grotere schietvaardigheid levert derhalve grotere kansen op. Ook spelen bij de Weismann-roulette de deelnemers niet tegen dc bank maar tegen elkaar. DUITSER BIJ ZANDVOORT IN ZEE VERDRONKEN. De 51-jarige R. J. Geringhoff uit Osnabrück (Duitsland) is vrij dagmiddag om ongeveer vijf uur tijdens het zwemmen in de Noord zee bij Zandvoort. verdronken. De pogingen van de reddings brigade om de Duitser, die dooi de branding naar de ruwe zee was gegaan, aan de kant te bren gen, mislukten. Bij een van deze pogingen sloeg de vlet van dc Zandvoortse reddingsbrigade dóór het afslaan van de motor om. De beide inzittenden kon den zich in veiligheid stellen. Jaarlijkse ringrijderij in Middelburg Een beeld van de jaarlijkse ring rijderij welke donderdag in Mid delburg is gehouden. De strijd ging om de bekers van het Koninklijk huis", welke door wijlen Koningin Wilhelmina en H. M. de Koningin beschikbaar zijn gesteld. SOMMIGEN Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden. 1 Timotheus 1 19 Paulus houdt aan Timotheus (en achter Timotheus aan alle gelovi gen) de geloofs-schipbrouk voor om ze te waarschuwen. Een schip op strand, een baken in zee. Alzo kan dus het geloof schip breuk lijden. U mag van de waar schuwing van'Paulus de punt niet afbreken door te zeggen dat dit alleen maar aan namaak-geloof overkomen kan. Dat is juist niet waar Namaak-geloof is als zoda nig reeds schipbreuk. Het gaat hier zeer beslist over liet echie, zaligmakende gelooi. Over liet ge loof van de oprecht gelovende Ti motheus. Dat kan kapotgaan. Inderdaad is dat „sommigen" overkomen. Bij sommige ware christenen is de zondemacht zó sterk geworden, dat van hun kant de band aan God volkomen was doorgesneden. Ze werden los, ja, koud van God. Ze baden niet meer. Ze lazen de Bijbel niet meer. Ze braken met de kerk. „Ik doe er niet meer aan." Dat zijn „sommi gen". Maar deze „sommigen" zijn „velen". Men staat verbaasd, als men hoort (op een kantoor of in een fabriek of in de dienst) hoo- velen er vroeger „aan gedaan heb ben.", van huis uit christelijk op gevoed zijn, gedoopt zijn, ja zelfs belijdenis hebben gedaan en bij wie het geloof schipbreuk heeft geleden. En daarnaast zjjn er de zeer velen, die naar de schipbreuk on derweg zijn. Laat uw ogen maar eens over de vloot der kerk gaan. Bij hoeveel geloofsschepen is er niet de vaart uit! Ze maken water. Ze zijn lekgeslagen. Jazeker, ze pompen nog. Maar ze zijn zinken de. Het is inderdaad een ingezon ken geloofsleven. De draaikolken van de ongerechtigheid zuigen hen naar beneden. Of ze drijven snél af naar de zandbanken der volsla gen verwereldlijking. Dat wordt schipbreuk! Ieder is naast God schipper op zijn eigen schip. Verantwoordelijk voor schip en lading. „Schipper, hoe is het op uw schip? Alles wel aan boord?" OOST ZEEUWS-VLA ANDEREN. NED. HERV. KERK. ZONDAG 25 AUGUSTUS 1963 Axel: 10 uur en 2.30 uur Da P. J. Pennings. Hoek: Geen opgave. Hontenisse: 9 uur Ds. E. Grams- bergen. Hulst: 10.30 uur Ds. E. Gramsber- gen, van Hontenisse. Philippine: 9 uur Ds. E, Ed. Stern. Sas vatt Gent: 10.30 uur Ds. E. Ed. Stern. Sluiskil: 9 uur en 10.30 uur Ds. J. G. N. Cupédo. Terneuzen: Kerk Noordstraat: 10 uur Ds. J. A. Poelman. 7 uur Eorw. Heer G. M. C. de Vries, van Retranchement. Gebouw „De Schakel": 9.30 uur Ds. P. A. v. d, Vlugt. Zaamslag: 10 uur Ds. Ph. M. Becht. 2.30 uur Ds. E. Grams- bergen. GEREF. KERK Axel: 10 uur en 3 uur Ds. Van Leeuwen. Hoek: 10 uur en 2.30 uur Ds. Ver beek. Terneuzen: 10 uur en 4.30 uur Ds. D. Kloppenburg, van Nijverdal. GEREF. KERK (Vrijgemaakt.) Hoek: 10 uur leesdienst. 5 uur Ds. Hendriks, van Goes. Terneuzen: 10 uur en 3 uur Ds. H. Smit. CHR. GEREF. KERK. Zaamslag: 9.30 uur en 2.30 uur leesdienst. GEREF. GEMEENTE. Vlooswijkstraat.) Terneuzen: 9.30 uur, 2 uur en 6 Westduitse socialisten willen in nieuwe regering Erich Ollenhauer, de leider der Westduitse socialistische op positiepartij, heeft in een ge sprek met een vertegenwoordi ger van de „Westfalische Rund schau" verklaard dat zijn partij in het najaar Adenauers opvolger slechts dan zal steunen, wanneer ook socialisten in de regering zit ting krijgen. Hij noemde dit in overeenstemming met de grond slagen der democratie. Ollenhauer achtte vooral op het gebied der buitenlandse poli tiek een zo nauw mogelijke samenwerking geboden. „Het vraagstuk, hoe maatregelen tot internationale ontspanning ge combineerd kunnen worden met vorderingen op de weg naar Duitse hereniging, is dermate in gewikkeld, dat een zo nauw mo gelijke samenwerking van de regering met alle partijen nood zakelijk is", verklaarde hij. a oor M1LLY GANZ 57) (Nadruk verboden.) „Mooi!" antwoordde de dok ter, trok langzaam een stenen pot die hij zo juist ontdekt had, uit het kastje tevoorschijn en zette hem midden op de keuken tafel. Er steeg een weerzinwek kende reuk uit op van oud, ran zig geworden vet. Er zat een grijsbruine massa in en te oor delen naar de houten lepel, die er in stak, werd dit afzichte lijke goedje gebruikt. „Och, wat haalt u daar nu te voorschijn, dokter!" riep de kookster bijna hysterisch uit. „Dat is vet, waar wij het kip- pevoer mee mengen!" Onder het spreken keek zij opzettelijk langs de spottend glimlachende dok ter heen. „Zo, zo!" zei deze nu weer. „Dat is dus in zekere zin het aroma voor het kippenvoer! En die aardappels daar in die mooie pan en dat rundsgehakt jn die andere, is dat ook allemaal kip- pevoer? Het ruikt namelijk alle maal naar diezelfde stinkende rommel. Ik heb niet geweten, dat het hier een sanatorium voor kippen is! Maar ik zou er toch prijs op stèllèn, dat uw pluimvee in de toekomst beter voedsel krijgt. Anders zou op een goede dag het hele kippen- hoek wel eens kunnen wegvlie gen. Hebt u mij begrepen?" De laatste woorden van de dokter klonken zo scherp als een mes en hielden een dreiging in, die niet verkeerd te verstaan viel. Om zijn mond lag de harde, vastbesloten trek, die zijn tegen standers zo vreesden. Intussen had de directeur van bij de keukendeur met een ver ontwaardigd gezicht staan toe kijken, hoe zijn nieuwe contro lerende geneesheer in zijn „mó- delbedrijf" op ontdekkingsreis was. Dat kon ncyg mooi worden! Dat die man zich niet schaamde! En dat wilde een academisch ge vormde mijnheer zijn! Men zou voorzichtig moeten worden! Schoften! dacht Christen ech ter bij zichzelf terwijl hij in ge zelschap van Bauert het souter rain verliet. Schoften! In dit huis, dat voelde hij, moest hij streng zijn en die gewetenloze mensen .in de gaten houden. Hardop zei hij op bevelende toon tot zijn begeleider: „Mijnheer de directeur ik ver lang, dat in uw keuken góéde braadboter gebruikt wordt. Ik vind het barbaars, om niet te zeggen gemeen als men arme mensen, aan wier klachten nie mand gehoor schenkt, vanwege hun geestelijke toestand, var kensvoer voorzet. Neemt u me niet kwalijk maar ik ben ge woon mij duidelijk uit te druk ken. Bauert gaf er de voorkeur aan, niets te antwoorden; maar hij voelde wel, dat de zorgeloze en vette jaren voorbij waren. Deze knorrige zwartkop zou nog voor verrassingen gaan zorgen! En tenslotte was er toch maar alleen gebeürd, wat er in al zul ke inrichtingen gebruikelijk was: men was spaarzaam, om voor zijn moeite beloond te worden! Als hij Bauert, een fijnproever was, hoefden zijn krankzinnige verpleegden dat nog niet te zijn. Of was het misschien lekker- bekkerigheid, als velen onder hen hun eigen uitwerpselen aten? Deze sentimentele medi cijnman zou nog wel eens een andere indruk van die „halve dieren" krijgen! Met zulke gedachten begeleid de Bauert de controlerende dok ter zwijgend naar buiten. Toen rende hij, razend van woede, naar zijn vriend de hoofdbe-. waarder, en gaf bevel, dat er voortaan uitkijkposten opgesteld moesten worden, die dé weg naar de inrichting in het oog zouden moeten houden. Het kwartier, dat die halve gare dwarskop had, om de berg op te klimmen, was wel genoeg om een vetpot of iets dergelijks gauw even te doen verdwijnen. Christen kwam echter toch weer onge zien de hèuvél op. Hij kwam van de achterzijde door de sneeuw, die tot aan de knieën reikte, opende met de sleutels, die hem met tegenzin overhan digd waren, de deuren van huis en kamers en stond als een, uit een valluik opgestegen geest, in eens midden in de inrichting. Het verplegend personeel rende als een zwerm opgeschrikte wes pen door elkaar, toen het hem in het oog kreeg. Dat verhinderde echter niet, dat Christen nog genoeg te zien kreeg, om tot de bevinding te komen, dat dit huis, dat een plaats van erbarmen en geduld behoorde te zijn, alleen een mid del was om arme geesteszieken uit te buiten. En de slachtoffers konden zich doordat zij niet toe rekeningsvatbaar waren niet verweren, maar moesten als die ren aannemen, wat men hun beliefde te geven. Vooral in de kamers der zwakzinnigen stak Christen zijn neus in alle hoeken en gaten. In een van zijn onopgesmukte, on barmhartige rapporten aan de regering luidde het onder meer letterlijk: „Ik heb in het huis voor zwakzinnigen in alle ka mers ongeledigde nachtspiegels aangetroffen en beddegoed, waarin zelfs geen Zoeloekaffer zich zou neervlijen. Ik heb er de zwakzinnige vroegere departe mentsreferendaris Moor aange troffen, die zijn eigen uitwerp selen at, omdat men hem zonder toèzicht liet. Ik zal mijn best doen, om van deze varkensstal weer een sanatorium te maken, dat onze natie tot eer strekt." (Wordt vervolgd.) uur Ds, Aangeenbrug, van Rijs- sen. Hoek: 9.30 uur, 2 uur en 6 uur leesdienst. GEREF. GEMEENTE (Syn.) (Frans Halslaan.) Terneuzen: 10 uur, 3 uur en 7 uur leesdienst. Axel: 10 uur en 3 uur leesdienst. VOLLE EVANG. GEMEENSCHAP (Filadelfia kapel) Terneuzen: 10 uur samenkomst. 20.30 uur bidstond. Iedere vrij dagavond om 8 uur samenkomst. OUD GEREF. GEMEENTE Terneuzen; 9,30, 2 en 6 uur. Ds De Reuver. DOOPSGEZINDE KRING en NED. PROT. BOND Terneuzen: (Schoolweg 21) 10.3C uur Dr C. Lecompte, van Gent. LEGER DES HKILS. Terneuzen: 10 uur Heiligingssa menkomst 7.30 uur Verlossings samenkomst. Leidster: kapiteine H. Bierman. ROOMS-KATHOLIEKE KERK. Axel: 7 uur en 8.30 uur Gelezen H. Mis; 10 uur Gezongen H. Mis, 19 uur Gelezen H. Mis; 14.00 uur Lof. Clinge: 7 uur, 8.30 uur en 10 uur H. H. Missen. Hulst: 6.30 uur, 7.45 uur, 9 uur en 10 uur: H. H. Missen. Philippine: 7.30 uur en 10 uur: H. H. Missen. S»s van Gent: 7 uur, 8.30 uur, 10 uur en 17 uur H. H. Missen. Sluiskil: 6.45 uur, 8.30 uur, 10.30 uur en 5 uur H. H. Missen. Terneuzen: 7 uur en 9.30 uur: H. H. Missen; 17.00 uur: Avond mis. Triniteitskerk: 8 uur en 11 uur: H. H. Missen. WEST ZEEUWS-VLA ANDEREN. NED. HERV. KERK. Aardenburg: 10.30 uur Eerw. Heer H. J. Begeer, van Hoofdplaat. Biervliet: 11 uur Ds. L. Spaans, van Breskens. Breskens: 9.30 uur Ds. L. Spaans. 11 uur Duitse dienst Pf. Schu mann. Cadzand: 9.30 uur Ds. W. C. Luu- ring. Groede: 11 uur Ds. II. W. Door- nink. Hoofdplaat: 9.30 uur Ds. H. W. Doornink, van Groede. Nieuwvliet: 9.30 uur Ds. C. van Evert, van IJzendljke. 11 uur Pfarrer Zimmerman, van Ber lijn. (Duitse dienst.) Oostburg: 10 uur en 11.30 uur Ds. W. S. Hugo van Dalen, Retranchement: 11 uur Gust, M. C. de Vries. Schoondljke: 9.30 uur Ds. P. A. L. Brinkman. St. Kruis: 9 uur Eerw. Heer H. J. Begeer, van Hoofdplaat. Sluis: 9.30 uur Ds. C. Balk. St. Anna: 11 uur Ds. C. Balk. Waterlandkerkjc: 9.30 uur Ds. VV. B. Bergsma. IJzendijkc: 9.30 uur Ds. L. Doorn, van Amsterdam. Zuidzande: 9.30 uur Eerw. Heer Gust. M. C. de Vries, van Re tranchement. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Aardenburg: 10.15 uur Ds. A. Mul der. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Breskens: 7.00; 8/30 en 10,30 uur H, H. Mis.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 2