Kernstopverdrag ondertekend Weer Nederlandse komkommers naar West-Duitsland De kwestie-Maleisië V oorgeschiedenis van het kernstopverdrag Het aantal slachtoffers in Skoplje Noodweer in Europa en de Verenigde Staten HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Frankering bfl abonnement! Terneuzen Diseeteur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 5551 Administratie-adres: Smldswa] Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,—. per kwartaal: per maand 12.—: per week 43 et T .nee*- prs 9 ct DE VRIJE ZEEUW DINSDAG 6 AUGUSTUS 1963 19e Jaargang No. 5980 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. 3. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum pei advertentie ƒ2,40. Rubriek; Kleine Advertenties (tréén handels advertenties)5 regels 1,10. Tedere Tegel meei 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor. het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De ministers van Buitenlandse Zaken van Amerika, Engeland en de Sowjet-Unie hebben maandagmiddag om 14.30 uur in Moskou het beperkte kernstopverdrag ondertekend. Het verdrag werd achtereenvolgens ondrtekend door Andrej Gromiko, Dean Rusk en lord Home. Hierna stonden de ministers op en schudden elkaar hartelijk de hand. De plechtigheid vond plaats in de Catherina- zaal van het Kremlin. Na de ondertekening gaven de aanwezigen, onder wie premier Chroesjtsjov en V. N.- secretaris-generaal Oe Thant, met handgeklap blijk van hun instemming. Chroesjtsjov stond stralend achter de ministers toen zij hun handtekening onder de documen ten plaatsten. Naast hem stond Oe Thant, eveneens glimlachend. Onmiddellijk na de ondertekening bracht minister Gromiko een heildronk uit op „de vrede en vriendschap" een voorbeeld dat door de andere aanwezigen werd gevolgd. Gromiko, die als eerste het woord voerde, verklaarde onder meer, dat het verdrag de weg kan openen tot andere zeer belangrijke akkoorden, met name over een volledige ontwapening. De Sowjet- regering zal al het mogelijke doen om in dat opzicht tot resultaten te komen. Hij sprak de hoop uit dat de ondertekening van het verdrag zal bijdragen tot oplossing van andere internationale vraagstukken, met inbegrip van dat der Europese veiligheid. Hij wenste de ministers Rusk en lord Home geluk met totstandkomen van het verdrag. Deze gelukwens werd met een luid applaus be groet. De Sowjet-minister dankte Oe Thant voor zijn inspanning gericht op vermindering van de internationale spanning. Hij bracht vervolgens een heildronk uit op de „vrede en vriendschap" tussen alle volkeren. De ondertekening geschiede enkele minuten nadat men de zaal bad betreden. internationale spanning en de versterking van de vrede. Zij hopen dat er nog meer voort gang op deze weg gemaakt zal worden. Premier Chroesjtsjov zei op de grote receptie in het Krem lin in een toespraak, dat de vol gende stap het sluiten van een niet-aanvalsverdrag tussen de Navo en de landen van het Warschaupact moet zijn. Het zojuist ondertekende kernstop verdrag noemde hij „een groot succes voor alle mensen van goede wi" en een „document van grote internationale be tekenis". Wij moeten echter be denken, aldus de Sowjet-pre- mier, dat er nog veel kwesties te regelen zijn en dat wij het hierbij niet mogen laten. Chroesjtsjov, die in een zeer goed humeur scheen te zijn, zei voorts, dat de Russen van oor deel zijn dat sociale en klasse kwesties niet door een oorlog tussen de verschillende staten maar door de inwoners van elk land zelf moeten worden ge regeld. Hij merkte op, dat het verdrag het gevaar van een kernoorlog niet uitbant. Dit ge vaar zal volgens hem blijven bestaan zolang de bewapenings wedloop voortduurt. Hij hoopte echter, dat de ondertekening van dit verdrag „een positief effect zal hebben op het inter nationale klimaat en op de be trekkingen tussen de staten". Hij wees op de grote instem ming waarmee miljoenen men sen het akkoord hadden ont vangen en sprak in dit verband van een „soort referendum" dat momenteel gaande is. Tal van diplomatieke ver tegenwoordigers woonden de receptie bij. De ambassadeur van communistisch China, Pan Tzoe-Li, ontbrak echter op het appèl. Na Gromiko sprak Rusk die de ondertekening een „eerste goede stap" noemde welke ech ter nog geen einde maakt aan het opslaan van kernwapens. In dien het akkoord door andere wordt gevolgd, dan zal de droom der mensheid die al lang naar vrede heeft verlangd, werkelijk heid worden. Lord Home zei dat het opti misme en de verwachtingen van thans het resultaat zijn van het feit dat de verantwoordelijke leiders in de Sowjet-Unie en het Westen tot de conclusie zijn ge komen dat een kernoorlog „on denkbaar" is. Alle volkeren zijn thans trots, maar de verwerke lijking van onze verwachtingen zal tijd, arbeid en inspaning ver gen. Dat zal niet snel gaan. aldus de Britse minister. Oe Thant verklaarde dat het akkoord mogelijk is geworden door het staatsmanschap en de moed van de leiders der drie on dertekende landen. Hij sprak de hoop uit dat men al het mogelij ke zal doen om een overeen komst tot stand te brengen waarbij alle kernontploffingen voorgoed worden verboden. Het einddoel moet volledige en alge mene ontwapening met deelne ming van een doeltreffende in ternationale instantie blijven. Hij hoopte dat de drie landen hun steun zullen geven aan voorstel len voor kernwapenvrije zones en hun aandacht zullen besteden aan middelen om te voorkomen dat kernwapens in handen van naties komen die er op het ogen blik niet over beschikken. Ook wenste hij beperking van de middelen waarmee kernwapens worden vervoerd. Na de toespraak van de secre taris-generaal der Ver. Naties begaf men zich om 15.15 uur naar de St. George-zaal van het Kremlin waar de Sowjet- regering een receptie ter ere van de Amerikaanse en Britse dele gaties aanbood. Bij de ondertekening waren o.a. aanwezig de president der Sowjet-Unie, Leonid Brezjnov, en een aanzienlijk aantal diplo maten der drie landen. De plech tigheid werd door de Sowjet- televisie uitgezonden. De uitzen ding werd door andere landen overgenomen. Na de ondertekening werd een communiqué uitgegeven, waar in een beroep op de andere lan den in de wereld wordt gedaan om het verdrag eveneens te te kenen. Met ingang van 8 augus tus kan dit gebeuren in Moskou, Washington en Londen. In het communiqué wordt voorts gezegd, dat de Sowjet- Unie, de Ver. Staten en Engeland die maatregelen zullen nemen die nodig zijn voor een snelle ratificatie van het verdrag. De regeringen van deze lan den, aldus het communiqué, zijn het erover eens dat het verdrag een eerste belangrijke stap is naar de vermindering van de Hieronder volgt een korte voorgeschiedenis van de onder handelingen tussen Oost en West, die geleid hebben tot het kernstopverdrag, dat maandag in Moskou is ondertekend. Op 2 juli 1957 stelde Groot- Brittannië voor aan te vangen met de technische bestudering voor het ontwerpen van een controlesysteem op naleving van de opschorting van kernproeven. De Sowjet-Unie verklaarde zich echter in de sub-commissie voor ontwapening van de vijf mogendheden tegen dit voorstel. Jn februari en maart 1958 na men de Russen een groot aantal kernproeven. Op 31 maart kon digden de Russen aan de proeven te zullen onderbreken. Op 2S april 1958 schreef de toenmalige president van de Verenigde Staten Eisenhower een brief aan Chroesjtsjov waar in hij er op aandrong in te stem men met het Britse voorstel voor de technische bestudering. Dit voorstel werd in mei aanvaard. Van 1 juli tot 21 augustus 1958 werd in Genève een conferentie van experts gehouden die de mo gelijkheid bestudeerde overtre dingen van een mogelijk kern stopverdrag te ontdekken. De experts kwamen tot overeen stemming over een gedetailleerd technisch rapport dat tijdens de conferentie was samengesteld. Op 22 augustus 1958 maakten Engeland en Amerika bekend, met ingang van 31 oktober van dat jaar hun kernproeven voor de duur van een jaar te zullen onderbreken. De onderbreking zou steeds voor een jaar worden verlengd als de Russische rege ring hetzelfde deed en als voor uitgang werd geboekt bij het ontwerpen van een doelmatig controlesysteem. Op 31 oktober begonnen Groot- Brittannië, de Verenigde Staten en Rusland een conferentie in Genève die tot doel had de kern proeven niet voort te zetten. Op 1 en 3 november hielden de Rus sen nieuwe proeven. De Weste lijke mogendheden zetten echter toen hun proeven niet voort. Op 30 augustus 1961 kondig de Rusland aan de kernproeven te zullen hervatten. Op 1 septem ber volgde de eerste uit' een se rie van ongeveer 40 proeven. Enige van deze proeven hadden een kracht van meer dan 50 me gaton. De Verenigde Staten zet ten daarop op 15 november on dergrondse kernproeven voort. Op 27 november publiceerde de Sowjet-Unie de tekst van een ontwerp-verdrag, dat uit vier punten bestond en tot doel had alle kernproeven in de atmosfeer zowel als in de ruimte en onder water te verbieden echter zonder internationale controle en met een moratorium voor onder grondse kernproeven. Op 25 april 1962 begonnen de Verenigde Staen een serie proe ven in de Stille Oceaan, die op 5 augustus werd gevolgd door een uitgebreide reeks Russische proeven, waarvan velen de kracht hadden van een megaton. Op 27 augustus 1962 dienden de Westelijke mogendheden twee ontwerpverdragen in, die echter door Rusland van de hand wer den gewezen. In december 1962 en januari 1963 volgde daarop een briefwis seling tussen premier Chroesjt sjov en president Kennedy. De Russische leider zei dat hij be reid was bij wijze van politiek gebaar jaarlijks twee of drie in ternationale inspecties ter plaat se op Russisch gebied toe te staan. De Westelijke mogend heden waren echter van mennig dat zeven inspecties per jaar een minimum is. In april en juni van dit jaar volgde een uitwisseling van per soonlijke brieven tussen presi dent Kennedy, premier MacMil- lan en premier Chroesjtsjov, die gevolgd werd door besprekingen in Moskou. Deze besprekingen leidden daarop tot de parafering op 25 juli van het kernstopver drag. Op 15 juli kondigde president Kennedy aan dat de Ver. Sta ten hun proeven in de atmosfeer niet zullen hervatten tenzij an dere landen dit wel doen. Op 18 juli maakte premier MacMillan een gelijkluidend besluit bekend. Op 2 juli htrhaalde Chroesjt sjov tijdens een rede in Oost- Berlijn zijn aanbod voor een ver bod op kernproeven. Hij sprak toen echter niet over een mora torium in verband met een ver drag over een gedeeltelijk ver bod op kernproeven. Chroesjtsjov suggereerde toen ook dat een overeenkomst gelijk tijdig zou moeten worden gete kend met een niet-aanvalsver- drag tussen de NAVO en de lan den van het Pact van Warschau. Op 25 juli werd in Moskou het kernstopverdrag geparafeerd, dat tenslotte gisteren eveneens in Moskou is ondertekend. Het kernstopverdrag, dat gis teren in Moskou is ondertekend, verbiedt het houden van kern proeven in de atmosfeer, in de ruimte en onder water. Elk ander land kan, in navol ging van de Sowjet-Unie, Enge land en de Ver. Staten, het ver drag op elk gewenst tijdstip mede ondertekenen. DE VERJAARDAG VAN PRINSES IRENE Prinses Irene vierde gisteren haar verjaardag in huiselijke kring in het Italiaanse vakantie verblijf van het Koninklijk ge zin in Poro Ercole. Zij is hiertoe van Barcelona naar Porto Ercole gereisd. De Prinses is reeds in de af gelopen week in Porto Ercole aangekomen. Zij zal nu niet meer naar Barcelona terug keren. o West-Duitsland ondertekent kernstop verdrag nog niet De Westduitse regering heeft besloten qog niet toe te treden tot het in Moskou tussen Rus land, de Ver. Staten en Engeland gesloten kernstopverdrag. Ze wil afwachten hoe de pei lingen van de Ver. Staten en Engeland in Moskou verder ver lopen. Voorts wil Bonn graag van de Ver. Staten en Engeland schriftelijke waarborgen hebben' tegen misbruik van het verdrag door Moskou of de Oostduitse regering. Eerst als het resultaat van de peilingen bekend is en de Ver. Staten de verlangde waarborgen hebben gegeven, zal de West duitse regering de kwestie van de ondertekening van het kern stopverdrag opnieuw bestuderen. Het standpunt van de Westduit se regering werd maandag in Bonn bekend na een onderhoud tussen bondskanselier Adenauer en de Amerikaanse minister van Defensie, McNamara, die op ver zoek van Adenauer zijn terug keer naar de Ver. Staten had uitgesteld. In Bonn maakt men zich voor al druk om één bepaling van het kernstopverdrag, namelijk de be paling -die iedere ondertekenaar mits hij kan rekenen op de steun van een derde der aange slotenen het recht geeft een conferentie van de landen bijeen te roepen die het verdrag gete kend hebben. Op deze wijze zou een land, dat het verdrag mede heeft ondertekend, aanvullingen op het akkoord kunnen voorstel len. De Westduitse regering wil nu speciaal van de Ver. Staten en Engeland de verzekering hebben dat zij van hun vetorecht ge bruik zullen maken als de Oost duitse regering of Moskou pro beert om een dergelijke confe rentie over aanvullingen te laten beslissen die in strijd zijn met de politiek van Bonn en zijn bond genoten. o DE ZU1DKORE A AN SE BESTANDSLIJN Gisteren zijn in de gedemili tariseerde zóne tussen Noord- en Zuid-Korea opnieuw schoten ge wisseld tussen Amerikaanse en Noordkoreaanse soldaten, voor de tweede maal binnen 48 uur. Dit heeft het commando van de Verenigde Naties in Seoel meegedeeld. De schermutselin gen duurde ongeveer drie minu ten. Een Amerikaanse patrouille was gisterochtend ten zuiden van de demarcatielijn op een aantal Koreanen gestoten. Het incident wordt niet ernstig ge acht. Er waren geen doden of gewonden. Om vijf vóór drie maandag middag deelde het ministerie van Landbouw het A. N. F. mee, thans definitief bericht te hebben ont vangen dat heden (dinsdag) in de Duitse „Bundesanzeiger" de publikatie zal worden opgenomen betreffende heropening van de Duitse grens, met ingang van heden twaalf uur, voor de ge noemde categorie komkommers. Negentig, zo niet negenennegen tig procent van de Nederlandse komkommers vallen onder deze categorie. Het Produktschap voor Groen ten en Fruit zal van vandaag af weer uitvoermachtigingen ver strekken. De invoerstop is zaterdag 27 juli ingegaan en heeft dus een week en twee dagen geduurd. Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen schat, dat in die tijd op de Nederlandse vei lingen vijf miljoen komkommers zijn doorgedraaid, waarvan vier miljoen in de afgelopen week. Nader vernemen wij van het ministerie van Landbouw in Den Haag, dat de publikatie reeds gisteren in de „Bundesanzeiger" stond. Van een officiële mede deling van de Duitse aan de Nederlandse regering had dit ministerie om half vier maandag, middag echter nog niets verno men. Op 24 juli, dus drie dagen vóór de invoerstop .inging, heeft Ne derland langs diplomatieke weg aan West-Duitsland aangeboden, de handhaving van minimumprij zen bij uitvoer van Nederlandse komkommers naar Duitsland te handhaven. Nederlandse en Duit se regeringsfunctionarissen heb ben deze aangelegenheid op 30 juli te Brussel besproken, waar toen een E. E. G.-ministersconfe- rentie werd gehouden. Sindsdien is van Duitse zijde geen reactie op het aanbod gehoord. Het Nederlandse ministerie van Land bouw is „voorlopig blij" met het weer opengaan van de Duitse grens voor de Nederlandse kom kommers, maar wacht nog steeds op een antwoord op het aanbod van juli. De leiding van de reddingsor ganisatie in de tien dagen ge leden door een aardbevingsramp getroffen Zuidslavische stad Skoplje hebben maandag meege deeld dat thans 1011 personen als dodelijke slachtoffers van de ramp geregistreerd zijn. Daarbij zijn meegerekend gewonden die later in ziekenhuizen overleden. Jn het dodencijfer zijn volgens de mededeling niet begrepen slachtoffers die door familie of vrienden zijn begraven zonder dat de identificatiedienst ervan over de hoogte is gesteld. Volgens het hoofdkwartier van Malakka, Indonesië en de Phi- lippijnen zullen de secretaris generaal van de Ver. Naties ver zoeken teams naar Brits Noord- Borneo te sturen om de kwestie van zelfbeschikking in dit gebied op te lossen. President Soekarno van Indo nesië, zijn ambtgenoot van de Philippijnen, Diosdado Maeapa gal en de eerste-minister van Malakka, Abdoel Rachmen, die gedurende zes dagen in Manilla hebben gesproken over de op 31 augustus te vormen federatie Maleisië, maakten dit maandag in een gezamenlijke verklaring bekend. Malakka zal de regerin gen van Engeland en Borneo om medewerking bij het V.N.-werk verzoeken. Volgens het communiqué zijn de drie landen voorts overeenge komen buitenlandse bases, die gebruikt worden om de onafhan kelijkheid van hun staten te on dermijnen, van hun grondgebied te weren. Zoals bekend is bezit Engeland bases in Malakka en de Ver. Staten op de Philippijnen. Malakka en Engeland hebben voorts een defensieverdrag, ter wijl een dergelijk akkoord ook tussen de Ver. Staten en de Phi lippijnen bestaat. Dit laatste land is tevens lid van de Zuid-Oost- Aziatische verdragsorganisatie. De Philippijnen, Indonesië en Malakka zijn nu in Manilla tot de afspraak gekomen zich te ont houden van het gebruik van col lectieve defensieregelingen die dienen om de bijzondere belan gen van een van de grote mo gendheden te dienen. Delen van Frankrijk, Noord- Spanje en Zwitserland hebben in het weekeinde te lijden gehad van overstromingen als gevolg van onweders met wolkbreuken. In Tournon (Zuidoost-Frank rijk), waar de rivier de Doux in de Rhóne komt, werden vijf kam De regeringen van de drie landen zullen zich onthouden van het verlenen van hulp aan andere landen bij het houden van kernproeven. Zij zullen het houden van deze proeven door andere landen ook niet aanmoe digen of op enigerlei wijze er aan deelnemen. Het verdrag is voor onbepaal de tijd geldig. Een land kan zich echter wél terugtrekken als het van mening is dat buitengewone gebeurentissen, die betrekking hebben op het verdrag, het landsbelang in gevaar hebben gebracht. Terugtrekking moet drie maanden tevoren worden aangekondigd. De ondertekenaars kondigen in de inleiding aan. dat zij de on derhandelingen zullen voortzet ten om te komen tot een volledig kernstopverdrag met inbegrip van een verbod op het houden van ondergrondse proeven. Zij verklaren ook, dat zij zo spoe dig mogelijk overeenstemming wensen te hereiken over een al gemene en algehele ontwapening onder strenge internationale controle. peerplaatsen door een muur van water met modder en stenen overstroomd. Vier personen, on der wie de 23-jarige Guus Nyst uit Zeist, kwamen om het leven, De overige slachtoffers waren 'n zesjarige Franse jongen en een boer uit de omgeving en zijn vrouw van wie de boerderij werd vernield. Ook in Zuidwest-Frankrijk in de omgeving van Lymoges, Bor deaux en Marande hebben over stromingen grote schade aange richt. Te Beaufort moest ook een kampeerplaats het ontgelden. Een vrouw op een luchtbed werd met enige tenten meegesleurd. De brandweer wist de vrouw in vei ligheid te brengen. Elders kwa men twee mensen door bliksem- insulag om het leven. In het dorp Veleille vonden twee vrouwen en een jongen van vijf jaar de dood, doordat hun primitieve woning werd weggeslagen. Door het buiten hun oevers treden van de rivieren de Riba- gorzano en Bal op ongeveer 150 km ten westen van Barcelona in Noord-Spanje kwamen twee men sen om het leven. Intussen duurde in Italië en Oost-Europa de hittegolf voort. In Wenen was het 34 graden Cel sius. In Warschau smolt het as falt. In Moskou wees de thermo meter 27 graden aan. In de Ver. Staten kwamen za terdag bij een hevige onweers bui te Glassport twee mensen om het leven en werden ruim 70 mensen -gewond. Over de tot dusver door Ma lakka gestelde eis, dat de federa tie op 31 augustus tot stand moet zijn gekomen, wordt in het com muniqué niet gesproken. Naar verluidt zullen de teams van de Ver. Naties mogen zeg gen of zij een referendum voor de bevolking van Noord-Borneo, zodat deze zich over toetreding van hun land tot de federatie kunnen uitspreken, noodzakelijk achten. De drie landen hebben voorts afgesproken verder te werken aan de oprichting van Maphilin- do, een statenbond van Malakka, de Philippijnen en Indonesië. Waarnemers in Manilla wezen erop, dat Groot-Brittannië al hetgeen de conferentie over Noord-Borneo en Serawak heeft besloten kan tegenhouden tot de federatie Maleisië een feit is. President Maeapagal, premier Rachman en president Soekarno droegen bloemenkransen om de schouders toen zij het witte ge bouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Manilla betraden voor de ondertekening van het slotcommuniqué. Premier Rachman zei, dat de conferentie er in was geslaagd om de Indo nesische oppositie tegen Maleisië op een vreedzame wijze te bena deren. President Maeapagal zei dat de overeenkomst een „moge lijke catastrofe in' Zuidoost-Azië" heeft vermeden. Waarnemers zeiden dat presi dent Soekarno in een slechte stemming verkeerde toen hij bij de ceremonie het woord voerde. Het scheen dat hij verre van ge lukkig was met het compromis. In zijn toespraak kei Soekarno dat de socialistische staten te zamen met de Aziatische, Afri kaanse en Latijns-Amerikaanse landen de nieuwe krachten zijn die trijden om de ouderwetse or de te vernietigen. Hij was zicht baar verstoord toen premier Rachman zei dat het communis me destructiever was dan het imperialisme. Volgens de premier is er wel misverstand over Maleisië ge weest. Hij zei dat de federatie een einde aan het kolonialisme maakt en een verdedigingsblok tegen communistische penetratie en ondermijning zal vormen. de reddingsorganisatie bedroeg' het aantal gewonden 3350 van wie vijf en twintighonderd kort na de ramp en een honderdtal enige tijd later uit ziekenhuizen zijn ontslagen. Daar worden thans nog zeven honderdvijftig patiënten verpleegd. In de wijk Karpós in Skoplje werd het grootste aantal slacht offers onder de puinhopen van één pand aangetroffen namelijk 195 doden en 102 gewonden. In het hotel „Macedonië" vonden 70 personen de dood. Het seismologisch station in Skoplje heeft zondagnacht voor het eerst sinds de ramp geen aardschokken waargenomen. In totaal registreerde het sta tion sedert 26 juli 243 aard schokken. o McNAMARA WEER IN BONN De Amerikaanse minister van Defensie, McNamara, is zondag avond onverwachts in Bonn teruggekeerd, waar hij maandag nog een onderhoud met honds kanselier Adenauer had. Aan vankelijk zou de minister zon dag naar de V. S. zijn terugge keerd. In de loop van de vorige week had hij in de Westduitse hoofdstad al overleg gepleegd met dr. Adenauer en zijn col lega Von Hassel. Zondag had McNamara in Salzburg een particulier gesprek met burgemeester Brandt van West-Berlijn. Een woordvoerder in Bonn verklaarde dat de Amerikaanse minister de bondskanselier op de hoogte wilde stellen van de indrukken van zijn bezoek aan de bondsrepubliek. In welinge lichte kringen meent men ech ter dat nog eens zal worden ge sproken over de mogelijke on dertekening van het kernstop verdrag door Oost-Duitsland. Kroonprins Constantijn van Griekenland bezocht Nederlandse verkenners in Marathon Kroonprins Constantijn van Griekenland heeft maandag morgen ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses Irene een bezoek gebracht aan het kamp van de Nederlandse pad vinders op de wereldjamboree in Marathon (Griekenland). Een verkenner uit Suriname verras te de prins met een inheemse pijl en boog en de leider van het Nederlandse contingent Jaap Versteeg bood prins Constantijn een boek met foto's aan over diens laatste bezoek aan ons land. De prins bezocht o.m. de zie- kentent, waar op het ogenblik twee verkenners zijn opgeno men: Gerrit Scholte uit Den Haag en Jan de Kreuk uit Utrecht. Zij verkeren in goede conditie en zullen vandaag weer volop aan de Jamboree deel- nemen. MINDER WIND Het K.N.M.I. deelt mee: Een depressie, die ons maan dag vrij krachtige wind bracht, trok naar het noordelijk deel van de Noordzee weg. Een nieu we storing, die zich in de mid dag boven Spanje vormde, be woog noord-oostwaarts Hier door wordt bij ons in Neder land vandaag aanvankelijk wei nig wind, later een zwakke tot matige wind tussen noord en oost verwacht. Daarbij wordt het iets warmer, terwijl de be wolking veranderlijk zal zijn met een toenemende kans op regen of op een onweersbui. medegedeeld door het K.N.M.I, geldig tot hedenavond. Iets warmer Veranderlijke bewolking met een toenemende kans op regen of onweer. Zwakke tot matige wind, draaiend naar richtingen tussen noord en oost. Iets warmer. DINSDAG 6 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden AUGUSTUS v.m. n.m. 2.28 3.03 3.43 3.53 2.41 3.16 3.56 4.06 WOENSDAG 7 AUGUSTUS Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.11 3.46 4.26 4.36 n.m. 3.21 3.56 4.36 4.46 ZON MAAN op onder Op onder Aug. 6 5.08 20.23 21.18 6.01 7 5.09 20.21 21.44 7.19 8 5.11 20.20 22.07 8.39 9 5.12 20.18 22.28 959 10 5.14 20.16 22.50 11.19 1)1 20.14 23-L4 12.40

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1