V GROTE BELANGSTELLING VOOR REGERINGSVERKLARING LAATSTE NIEUWS Parate troepen gaan één tot twee maanden korter dienen Toch Nederlandse slachtoffers in Skoplje? Officiële Chinese reactie op kernstopakkoord HOOGWATER De Gaulle opnieuw naar Nederland? DONDERDAG 1 AUGUSTUS 1963 19e Jaargang No. 5976 De minister-president van het nieuwe kabinet, mr. V. G. M. Marijnen, is woensdagochtend precies om half twaalf in de ver gaderzaal van de Tweede Kamer begonnen met het voorlezen van de regeringsverklaring. Hij deed dat in een vergadering die een bijzondere belangstelling genoot De publieke en de gereserveerde tribune puilden uit, terwijl buiten een grote rij belangstellenden nog geduldig wachtte. WEERBERÏCHT ZON- en IP»NSTANDSN HET WEER H. M. DE KONINGIN BEZOEKT THAILAND DE RAMP IN SKOPLJE RUSSISCHE AANVAL OP CHINA BELGISCHE MINISTER AFGETREDEN rwuikeitae bO aoonnement: Terneuzen Wrecteur-Hoofdredaetetir van He Sande .■Redactie, adresNoordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswai Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal? per maand 2,—; per week 48 et. Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (e-één handels- advertenties)5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. BEGINSELEN De nieuwe minister-president mr. V. G. M. Marijnen verklaarde, dat dit kabinet geformeerd is op dezelfde be ginselen als het kabinet-De Quay, namelijk op de „Christelijke grond slag van onze beschaving, die van zoveel betekenis is voor de ontwik keling der menselijke persoonlijkheid. Eerbiediging van de persoonlijk heid van de mens en van zijn maat schappelijke verantwoordelijkheid staat ook dit kabinet bij zijn beleid voor ogen. Het zal streven naar ver breding en verdieping van de moge lijkheden voor de enkeling tot het dragen van eigen verantwoordelijk heid en tot het tot" ontplooiing bren gen van zijn talenten. Het kabinet wil zich richten naar de koers van het kabinet-De Quay. Wel heeft het tot verwezenlijking van zijn doelstellingen op verschillende on derdelen aanpassingen aangebracht. De regering is voornemens het be leid te continueren gericht op verho ging van de sociale, culturele en ma teriële welstand van ons volk en dit op een wijze, die past bij de persoon lijke en sociale bestemming van de mens naar Christelijke opvattingen. In deze tijd van ongekend snelle ontwikkelihg der techniek en van stijgende welvaart vraagt de bevor dering van het geestelijk en cultu reel welzijn van het Nederlandse volk meer dan ooit de aandacht. De rege ring acht het daarom noodzakelijk bij haar beleid voort to bouwen op de liëchte grondslag van hetgeen er in het verleden is tot stand gekomen; zij houdt daarbij mede het oog ge richt op een toekomst van steeds verdergaande internationale integra tie. Daarin zal Nederland eerst ten volle zijn eigen bijdrage kunnen leveren, indien voor de ontwikkeling van het geestelijke en culturele leven de nationale samenwerking tot volle ontplooiing komt," aldus premier Marijnen over de beginselen van zijn kabinet. PROGRAMMA- INTERNATIONAAL Inzake het beleid, dat de nieuwe regering zal voeren, verklaarde mr. Marijnen, dat dit met betrekking tot Suriname en de Nederlandse Antillen op dezelfde voet zal worden voortge zet. De regering vertrouwt op het voortduren van de constructieve sfeer, waarin tot dusverre met deze landen werd samengewerkt. De vice- minister-president blijft de konink rijksaangelegenheden behandelen. De regering heeft het voornemen uit haar midden, naast de Raad voor Economische Aangelegenheden (R. E. A.), de Raad voor de Burgerlijke Rijksdienst, de Raad voor de Ruim telijke Ordening en de Algemene Verdedigingsraad, een vast college voor Europese aangelegenheden te vormen. Het presidium berust bij de premier. Leden zijn de ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën, Eco nomische Zaken, Landbouw en Vis serij, Sociale Zaken en Volksgezond heid alsmede van Verkeer en Water staat. Zaken betreffende bezitsvorming en P.B.O., gaan over van Algemene naar Sociale Zaken, teneinde de zorg voor dit beleid een meer definitieve plaats te geven. Het beleid t.a.v. internationale be trekkingen zal worden voortgezet. Toenemende onderlinge afhankelijk heid vereist verdergaande interna tionale samenwerking op wereldwijde en regionale basis. Dit onderstreept de noodzaak van actieve deelneming aan internationale samenwerking op velerlei terrein, o.a. door naar ver mogen bijdragen tot de ontwikkeling van een internationale rechtsorde. De regering blijft grote waarde aan de V. N. hechten. De premier verklaarde verder, dat Nedei-land steeds op ruimhartige wijze evenredige bijdragen voor de ontwikkelingslanden zal blijven ge- ven. In hechte coördinatie wordt voorzien. T.a.v. overdracht van ken nis en kapitaal alsook versterking van politiek-economische relaties tussen meer- en minder-ontwikkelde landen zal de regering in alle inter nationale organisaties en ter voorbe reiding van de wereldhandelsconfe rentie 1964, een actief en construc tief beleid voeren. De samenwerking in atlantisch verband blijft een hoek steen, politiek zowel als militair. Daarnaast blijft het streven gericht op internationale maatregelen van bewapeningsregulering en bewape ningsbeperking. E. E. G., W. E. U., BENELUX In de regeringsverklaring zeide mr. Marijnen, dat Nederland zal blijven aandringen op handhaving van het open en democratisch karakter van de Europese gemeenschappen. Toe treding of associatie van andere lan den, met name het Ver. Koninkrijk, dient te worden verwezenlijkt. De E. E. G. dient bij te dragen tot ver mindering van beperkingen in het internationale handelsverkeer. De E. E. G. zal een belangrijke rol moe ten vervullen bij de wereldhandels besprekingen in Genève. De regering is zich ervan bewust, dat de taak, die zij aan de Europese gemeenschappen toedenkt bij de één wording van Europa en bij de ver betering van de onderlinge betrek kingen in de wereld, slechts vervuld zal kunnen worden wanneer de ge meenschappen aan innerlijke kracht winnen. Zij zal dan ook alle aandacht blijven wijden aan de versterking van de supranationale instellingen en aan de verdere ontwikkeling van het gemeenschappelijke beleid, uiteraard met inachtneming van de algemene doeleinden. De regering verwacht, dat de Westeuropese Unie van toenemend belang zal blijken te zijn voor een coördinatie van de politiek der zeven lid-staten. Daarbij denkt zij met name aan het onlangs genomen be sluit tot het voeren van periodiek overleg teneinde te voorkomen dat maatregelen worden genomen, wel ke de mogelijkheid van een latere toetreding van het Verenigd Konink rijk tot de E. E. G. ongunstig kunnen beïnvloeden. Op deze wijze zal de Europese een wording tevens bijdragen tot verdie ping en evenwichtige ontwikkeling van de Atlantische samenwerking. De regering acht het van groot be lang. dat de landen van de Benelux welke als vierde handelsmogend- heid van de wereld reeds een rol van betekenis op economisch gebied is gaan spelen hun samenwerking ook op politiek gebied nauwer coör dineren. In dit verband spreekt de regering haar grote voldoening uit over het 'feit, dat het onlangs mogelijk is ge bleken het oude geschil met België over het vraagstuk van de Schelde- Rijn-verbinding tot een voor beide landen bevredigende oplossing te brengen. Zij meent te mogen ver wachten, dat het verdrag van 13 mei 1963 een bijdrage zal vormen tot ver sterking van de vertrouwensbasis waarop de samenwerking tussen Ne derland en België dient te berusten. INDONESIË PARTIELE VERKORTING DIENSTTIJD De regering hecht grote waarde aan de onlangs herstelde betrekkin gen met Indonesië verder te ontwik kelen. Haar beleid te dien aanzien zal zijn gericht op blijvende en we zenlijke verbetering der verstand houding. Op verschillend terrein ont wikkelen zich reeds contacten welke tot een beter begrip tussen de beide landen zullen kunnen bijdragen. De regering hoopt, dat een bespreking van hangende problemen tussen beide regeringen binnen niet al te lange tijd zal kunnen plaatshebben. Van betekenis is, aldus mr. Marij nen, dat Indonesië, nadat eerst de belemmeringen voor de Nederlandse scheepvaart op Indonesië waren op geheven, thans de meeste discrimina- tore restricties ten aanzien van het rechtstreekse handels- en betalings verkeer tussen Indonesië en Neder land buiten werking heeft gesteld. Daarmede zijn de wegen geopend voor het hervatten van het normale handelsverkeer. De regering vertrouwt, dat de be trekkingen zich gunstig zullen ont wikkelen. Het defensiebeleid blijft gericht op het leveren van bijdragen aan het ge zamenlijk verdedigingsapparaat van de NAVO en het voorzien in, onder nationale verantwoordelijkheid val lende, verdedigingsbehoeften. Voorts zal desverlangd een bescheiden bijdrage kunnen worden geleverd aan door de Verenigde Naties te vor men strijdkrachten. De regering zal blijven streven naar versterking van de NAVO en naar nauwere interna tionale samenwerking, waarbij die met België de bijzondere aandacht zal hebben teneinde ook daardoor de Benelux-gedachte te versterken. Nu de proefneming met e«n nieuw aanvullingssysteem is geslaagd, zal dit systeem geleidelijk bij de konink lijke landmacht worden ingevoerd bij die eenheden, waarbij dit mogelijk is. Dit zal tot gevolg hebben, dat voor dienstplichtigen, ingedeeld bij de parate eenheden, de werkelijke diensttijd met één of' fwee maanden kan worden bekort. De regering zal doen bezien of de grotere lichtingssterkte tengevolge van de na-ooriogse geboortegolf uit breiding van dienstplichtfaciliteiten ten behoeve van urgente doeleinden mogelijk maakt. Het bestaande meerjarenplan voor de civiele verdediging zal tot verdere uitvoering worden gebracht. SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID Over het te voeren sociaal-econo misch beleid verklaarde mr. Marij nen, dat de bevordering van een zo hoog mogelijk groeitempo van de economie centraal gesteld blijft. Dit betekent versterking van onze econo mische positie en optimale werk gelegenheid. Bovendien verruimt een hoog groeitempo het perspectief van een vooruitstrevend sociaal beleid. Het primair stellen van dit groei- 1 tempo houdt in, dat uitvoermogelijk- heden gunstig moeten blijven om het evenwic-ht in de betalingsbalans te handhaven. Naast medewerking aan maatregelen, die een open interna tionaal economisch verkeer bevorde ren, blijft zorg voor onze concurren tiepositie ten opzichte van het buiten land noodzakelijk. Streven naar snelle groei heeft ook gevolgen voor het investeringsbeleid. Wij verheugen ons in een hoog investeringsniveau. Vertraging in het toenemen van par ticuliere investeringen houdt zekere gevaren in. Mr. Marijnen wees daar bij op de bouwnijverheid. De rege ring zal het beleid van de regionale industrialisatie krachtig voortzetten. Grote waarde wordt gehecht aan ge zonde ontplooiing van het midden- en kleinbedrijf. Het stimuleren van de groei zal moeten samengaan met een politiek, die erop gericht is, deze groei even wichtig te doen verlopen. Bij een evenwichtige situatie op de arbeids markt zal het b.v. eerder mogelijk zijn om de loonontwikkeling binnen de gewenste grenzen te houden. Onder de factoren, die de mate van loonstijging bepalen, zal speciaal aandacht geboden blijven voor het criterium van de macro-economische produktiviteitsstijging. De regering hoopt, dat het reeds Ingevoerde nieuwe systeem van loon vorming zich op gunstige wijze zal ontplooien. Ook blijft de regering bet wenselijk achten het op stabilisa tie van de prijzen gerichte beleid ten principale voort te zetten. Waar nodig zal dit beleid gevoerd worden in sa menhang met andere sec'oren van 't sociaal econom.sch beleid, met name met de loonpolitiek. Door een zo sta biel mogelijk prijsniveau zijn de con sumenten in het algemeen en de sociaal-zwakkere groepen in hel bij zonder gediend, aldus mr. Marijnen. SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID-BELASTING Bij het vervullen van wensen m de komende vier jaren zullen de gren zen, gesteld door de groei van de reële nationale produktie niet mogen worden overschreden. De mogelijk heden zijn dus beperkt en een keuze zal moeten worden gedaan. Het met elkaar in overeenstem ming brengen van wensen en be schikbare ruimte voltrekt zich voor een belangrijk gedeelte via de over ging van de staatsuitgaven bij die van wil het structureel begrotingsbeleid voortzetten. De groei van het nationale inko men heeft tot gevolg dat de staats inkomsten van jaar op jaar toene men. Het is een beleidsvraag, in wel ke mate deze middelenaanwas moet worden aangewend voor uitgaven- vergroting dan wel voor verlaging van belastingtarieven. Daarbij is van wezenlijke betekenis, dat bij onge wijzigde tarieven de progressiefactor in ons belastingstelsel de belasting druk, d.w.z. de verhouding van de totale belastingopbrengst tot het na tionale produkt, bij voortduring doet toenemen. De regering is van oordeel, dat neutralisering van de progressiefac tor die zich voornamelijk open baart in een sluipende verzwaring- van de druk van de loon- en inkom stenbelasting als minimum gebo den is. De loon- en inkomstenbelas ting is door de opbouw van het tarief speciaal voor de lagere en de midden - inkomens zwaar, niet alleen op zich - zelf gezien doch ook bij vergelijking met, die in andere landen. Indien budgettaire en sociaal-eco nomische overwegingen zich daar tegen niet verzetten, zal de regering haar streven niet alleen richter: op neutralisering van de progressiefac tor, doch tevens op een verdergaande verlaging van de belastingdruk, (Zie verder pag. 2.) De A.N.W.B.-alarmcentrale in Den Haag beschikt thans over gegevens, die doen vermoeden, dat bij de ramp in Skoplje Neder landers zijn omgekomen. Er zijn vier ernstige gevallen: De 20-jarige Auke Boerema, student te Leiden, is donderdag, één dag vóór de aardbeving, ont slagen uit een ziekenhuis in Skoplje, waarin hij met een ge broken arm was opgenomen. Hij had met drie vrienden een reis gemaakt; deze vrienden, die in het internationale studentenver blijf in Skoplje hebben gelogeerd, waren reeds eerder doorgereisd, nadat zij alles voor hun gewon de vriend hadden geregeld. Toen Auke Boerma (eerder dan was verwacht) uit het ziekenhuis was ontslagen, had hij familie- medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Plaatselijke buien Veranderlijke bewolking met plaatselijk een regen- of on weersbui. Zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Dezelfde temperaturen of iets lager. DONDERDAG 1 AUGUSTUS v.m. n.m. Breskens 10.57 11.20 Terneuzen 11.32 11.55 Hansweert 0.12 12.35 Walsoorden 0.22 12.45 VRIJDAG 2 AUGUSTUS v.m. n.m Breskens 11.25 11.53 Terneuzen 12.28 Hansweer 0.40 1.08 Walsoorden 0.50 1.18 ZON MAAN op onder op onder Aug. 1 5.00 20.32 17.38 1.16 U 5.01 20.30 18.37 1.16 leden bericht, dat hij met de Hellas-expres die donderdag avond laat uit Skoplje zou ver trekken, de thuisreis zou aan vaarden. Sedertdien is er niets meer van hem gehoord. Men vraagt zich nu af of de trein, die de student zou nemen, op tijd in Skoplje is aangekomen en ver trokken. Had de trein grote ver traging, dan is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat Boerema op het ogenblik van de aardbeving in het station zat te wachten. Zo als bekend, behoort het station tot de gebouwen, die werden ver woest. Ook is het mogelijk, dat Boerema, omdat hij eerder uit het ziekenhuis was ontslagen dan hij had verwacht, besloten heeft zijn verblijf in Skoplje nog wat te verlengen en dat hij zijn in trek heeft genomen in het inter nationale studentenverblijf, waar in-ook zijn vrienden hadden ge logeerd. Dit gebouw werd door de aardbeving beschadigd. De heer J. J. Arnoldi uit Am sterdam is maandag vóór de ramp liftend uit Saloniki naar Neder land vertrokken. Hij was van plan een dag in Skoplje te blij- Onweersachtig Een merkwaardige storing in de hogere luchtlagen bepaalt thans het weer in onze streken. Dicht bij het aardoppervlak komt de ze storing nauwelijks tot uiting, maar op hoogten tussen 5 en 9 kilometer komt aan de grens van West-Duitsland en ons land een koude massa voor waarvan het centrum woensdagavond in de buurt van Winterswijk lag. In de nabijheid van de storing ontwikkelen zich vooral overdag plaatselijk onweersbuien. Deze onweersactiviteit strekte zich woensdagmiddag uitsluitend over de oostelijke helft van ons land uit. Langs de kust bleef het toen over het algemeen zonnig. Ook vandaag zal een plaatselijke re gen- of onweersbui tot ontwik keling komen, in hoofdzaak in het binnenland. Over het alge meen zal er echter meer bewol king komen. ven. Ook van hem zijn geen ver dere berichten binnengekomen. (Adres alleen intern voor spoed- tip: Amsterdam Westlandgracht 131—1). De 29-jarige student in de bio logie, J. J. Duyvene de Wit, te Amsterdam, heeft kort vóór de ramp het bericht gezonden, dat hij naar Skoplje zou gaan liften. Hij wilde daar enige tijd blijven. Verder is mej. J. Geerts uit Amsterdam waarschijnlijk in Skoplje geweest op het moment van de ramp. Twee dagen daar voor stuurde zij een ansichtkaart vanuit Skoplje met de mede deling, dat zij er enige dagen wil de blijven, omdat zij het typisch deel van de stad zo interessant vond. De A.N.W.B. wijst er met na druk op, dat vakantiegangers vaak lang wachten met berich ten over hun reisverloop. Het is dus mogelijk, dat de vier nu ge noemde personen reeds elders zijn. In totaal zijn er tot nu toe bij de alarmcentrale 300 telefoontjes om inlichtingen binnengekomen. Vele mensen konden op grond van inlichtingen, die zij zelf ga ven, worden gerustgesteld. Zo bleven er vijftig gevallen over, die ernstig konden zijn, tien zijn er inmiddels opgelost. De vier „vermisten" die wij nu hebben vermeld, noemde de persdienst van de A.N.W.B. het meest opvallend. De Thailandse minister van De fensie, generaal Thanom Kitti- katsjorn, heeft gezegd dat Ko ningin Juliana tijdens haar be zoek aan Thailand van 15 tot 22 oktober graag olifanten wil zien. Volgens generaal Thanom die de voorzitter is van de commis sie tot voorbereiding van het be zoek, wenst de Koningin ook het bergoord Tsjiengmai in het noor den van Thailand te bezoeken. Thalilandse ambtenaren plegen overleg met de Nederlandse am bassade over het reisplan van de Koningin, aldus wordt uit Bang kok gemeld. Een triest beeld uit liet door de aardbeving verwoeste Skopje. Een ouderpaar in diepe rouw ge dompeld door het, verlies wat hun dierbaar was. (Advertentie.) De Chinese regering heeft gis teren voorgesteld om een top conferentie van alle staatshoof den van de wered te houden teneinde een volledig verbod en vernietiging van alle kernwa- Berichten over omkoperij in Zuid-Afnka De Zuid-Afrikaanse minister van Defensie, Fouche, heeft woensdag verklaard dat er in het buiten land een onderzoek wordt inge steld naar berichten als zouden ambtenaren van zijn departement steekpenningen hebben aangeno men van wapenleveranciers. Deze berichten zijn verschenen in het nationalistische dagblad „Die Burger". Ook „Die Transvaler", eveneens een regeringsgezind blad, bevatte soortgelijke berich ten. pens te bereiken. Volgens een verklaring, die door het officiële persbureau „Nieuw Chirra" werd gepubliceerd, js het gedeeltelijke kernstopakkoord van Moskou „een grote zwen del". Het verdrag is een poging van monopolie te consolideren en China is hiervan een ernstig tegenstander, aldus de verkla ring. China is ervan overtuigd, al dus de verklaring van Peking, «at de kernwapens kunnen wor den verboden en de wereldvrede gehandhaafd. Het Moskouse ver drag vormde een gevaar voor „alle vredelievende landen." China stelt voor alle militaire bases buiten het eigen grondge bied te ontmantelen en alle kernwapens en de middelen waarmee deze kunnen worden vervoerd van vreemd grondge bied terug te trekken. Kernwa- penvrije zones in te stellen, af te zien van in- en uitvoer van kernwapens en technische ge gevens voor de aanmaak ervan en alle kernproeven te staken, ook de ondergrondse. Het blad van de Russische vakbeweging, „Troed", schrijft, dat in de afgelopen drie jaar China's handel met de andere communistische landen met meer dan 50% is verminderd. „De schending van eerder ge tekende overeenkomsten door China heeft de nationale econo mieën van enkele socialistische landen en ook die van China zelf ernstig afbreuk gedaan. Uit welingelichte kringen foe» reikt ons het bericht dat de Gaulle voornemens is opnieuw een bezoek te brengen aan ons land. Hoewel het doel van zijn reis strikt geheim is,kunnen wil u verklappen dal het hem voor namelijk gaat om de nieuwe Ossestaartsoep van California* HU heeft nu eenmaal een neus voor kwaliteit! En ft? Haal morgen ook een paar pakjes en proef zelf hoe geurig, hoe krach tig, hoe smakelijk deze nieuwd soep is! De Belgische minister van On derwijs, de socialist Victor La- rock, heeft om gezondheidsrede nen ontslag gevraagd. Koning Boudewijn verleende het ontslag en benoemde de senator Henri Janne tot Larocks opvolger. De nieuwe minister werd woensdag avond beëdigd. Koning Boudewijn en koningin Fabioia waren ai op weg voor een vakantie in Spanje, toen zij van het vliegveld bij Brussel onver wachts terugkeerden naar het kasteel te Laken voor de beëdi ging van de nieuwe minister. l

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1