Breuk tussen Russen en Chinezen aanstaande Het weer pnn(;w«ffl Het kern stopoverleg De kabinetsformatie Dubbele moordaanslag in Hengelo Duitse natuurkundige moet uit Zwitserland De spionage in het Westen ZON- en MAANSTANDEN Het ideologisch geschil Fraüwriac &B tbamtment: Terneuzen Telefoon 01150—2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— oer Kwartaal: per maand f2.—: per week 48 et. Losse nrs 0 et. Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie, adresNoordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal DE VRIJE ZEEUW MAANDAG 15 JULI 1963 19e Jaargang No. 5961 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. 3. van de Sande te Terneuzen Advertentfeprtts per mm 16 cf; minimum per advertentie f2,40. Rubriek: Kleine Advertenties '(géén handels- advertenties)5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor bet maandagnummer: zaterdags 10 uur. OPEN BRIEF VAN RUSSEN AAN CHINEZEN De Bussen hebben zondag hun tot nu toe hevigste aanval op de leiders van de Chinese communistische partij gedaan en deze leiders ervan beschuldigd dat zij trachten de ideologische besprekingen in Moskou te torpederen. De aanval, vervat in een open brief van 18.000 woorden, door de „Prawda" gepubliceerd, is een antwoord op de Chinese brief van 15.000 woorden die op 14 juni werd gepubliceerd. Volgens Westelijke waarnemers in Moskou is de Russische blief zodanig gesteld, dat een toenadering tussen beide partijen vrijwel uitge sloten moet worden geacht. Men acht het wel zeker, dat het ideologische overleg in Moskou binnen de komende dagen zal worden afgebroken. De Russische brief is een krachtig pleidooi voor 't Russische standpunt inzake de „vreedzame coëxistentie". De Chinezen worden beschuldigd van pogingen om de toestand nog slechter te maken en zelfs vergeleken met „Trotzkisten". De Russen geven in hun brief te verstaan dat een volledige breuk ophanden is als de Chine zen niet inbinden. „Binnen zeer korte tijd zal blijken of de Chine se kameraden bereid zijn onze wederzijdse betrekkingen te ba seren op wat ons verenigt en niet op wat ons scheidt", aldus de brief. De Russen geven de Chi nezen onomwonden de schuld voor <le breuk in de communisti sche beweging. Zij verwijten hun dat dat zij de „anti-partijgroe- pen" in de buitenlandse partijen steunen en „lasterlijke" verkla ringen in hun persorganen pu bliceren van dergelijke „afvalli gen en scheurmakers". De brief bevat een uitvoerige weerlegging van de punten, door de Chinezen opgeworpen in hun brief van 14 juni. Deze laatste brief is nu voor het eerst in de Sowjet-Unie gepubliceerd en wel in dezelfde aflevering van de Prawda waarin het Russische antwoord staat. De Russen be schuldigen in hun antwoord de Chinese leiders ervan, dat zij ,zich verlagen door te insinueren dat de communistische partij van de Sowjet-Unie optreedt als medeplichtige van het imperia lisme". „Alleen de Trotzkisten hebben totnogtoe op een dergelij ke duidelijk belachelijke manier zulke lasterlijke beschuldigingen tegen de grote partij van Lenin durven uiten". De Russen, die in hun brief niet de geringste concessie doen aan de Chinezen, zeggen dan dat de „kameraden" in Peking gewa pende opstanden beschouwen als „het basiscriterium voor het be staan van een revolutionaire geestesgesteldheid". Hoewel de Russen dergelijke opstanden in bepaalde omstandigheden niet voor onmogelijk houden, zeggen zij in hun brief dat de commu nistische partijen de huidige mo gelijkheden voor „een vreedzame socialistische revolutie" volledig moeten uitbuiten. Over deze kar dinale kwestie die beide partijen verdeeld houdt, wordt dan in de brief gezegd: „Iedereen die na denkt over Ijet denkbeeld dat schuilt achter de huidige strijd om de vrede en tegen de kern oorlog, begrijpt dat de Sowjet- communisten door hun vredes politiek een onschatbare hulp geven aan de arbeidersklasse in de kapitalistische landen. Het gaat er niet alleen om de 'kern oorlog te voorkomen, maar ook om de arbeidersklasse en de be volking van hele landen, ja van continenten te redden van de on dergang". De Russen honen de econo misch nog achterlijke Chinezen door de suggestie dat hun stand punt het standpunt van de Chinezen dus ereen is van een „volk dat, nu het met moeilijk heden te kampen heeft bij de op bouw van het socialisme gedes illusioneerd is geworden en niet meer de mogelijkheid ziet om de grootste invloed te oefenen op de internationale revolutionaire be weging". In de brief van de Russen wordt ook nog ingegaan op de beschuldigingen van de Chinese communistische partij inzake het Russische optreden op Cuba. De Russen ontkennen dat zij een fout hebben gemaakt toen zij ra ketten naar Cuba brachten en „gecapituleerd" hebben voor het Amerikaanse imperialisme toen zij die raketten weer weghaal den. Uitvoerig gaan zij in op de stappen die zij genomen hebben om Cuba te helpen en op de maatregelen, getroffen om aan de crisis rond Cuba een einde te maken. De crisis in bet Caribi- sche-Zeegebied behoort nu al acht maanden tot het verleden en de Ver. Staten houden hun woord; aldus de brief. Maar, zo Veranderlijke bewolking Het weer in ons land stond zondag onder invloed van een hogedrukgebied met het centrum boven Frankrijk. Ten zuiden van IJsland is een depressie aangekomen, die nu nog maar weinig van plaats verandert. Een front van deze depressie trekt over de Britse eilanden naar het noordoosten en het ziet ar niet naar uit dat de daarbij behorende regenzone ons land zal kunnen bereiken. medegedeeld doof hét K.N.M.I., geldig tot hedenavond, Op tie meeste plaatsen droog Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Matige tot vrij krachtige wind tussen zuidwest en zuid. In het bin^nland iets hogere tempera- tut*. MAANDAG 15 JULI v.m. n.m. Breskens S.17 S.44 Terneuzen 8.52 9.19 Hansweert 9.32 9.59 Walsoorden 9.42 10.09 DINSDAG 16 JULI v.m. n.m. Breskens 9.30 10.01 Terneuzen 10.05 10.36 Hansweert 10.45 11.16 Walsoorden 10.55 11.26 ZON op onder 15 4.36 20.54 16 4.38 20.H MAAN op onder 0.45 14.51 1.10 16.13 Wél zal er vooral in de kust provincies meer bewolking zijn, terwijl de wind nog wat toe neemt uit richtingen tussen zuid west en zuid. Hiermee wordt warmere lucht uit Frankrijk aangevoerd, zodat in het binnen land de temperaturen enkele graden hoger zullen worden. Chroesjtsjov antwoordt lord Russell Premier Chroesjtsjov heeft in antwoord op een brief van de Britse filosoof lord Bertrand Russell de Westelijke mogendhe den de schuld gegeven voor de financiële moeilijkheden van de Ver. Naties. Lord Russell had de premier geschreven dat hij teleurgesteld was over het feit dat de Sowjet- regering tekort schoot in haar bijdragen aan de financiering van de V.N.-strijdkrachten in het Midden-Oosten en Kongo. Chroesjtsjov zegt dat deze strijdkrachten in het leven wa ren geroepen door een .mechani sche meerderheid" en het ver langen der Westelijke landen om de V. N. te gebruiken voor hun „koude-oorlog-oogmerken", te weten inmenging in de binnen landse aangelegenheden van an dere volkeren en kolonialisme. Alcoholvergiftiging in India Bij een drinkgelag in een In diaas dorp zijn 17 mensen over leden. De caféhouder die de drank had verschaft, is aange houden. Volgens de politie deed zich het geval voor in Rangamatiah, op bijna 300 km ten noordwesten van Calcutta. Dertig mensen ge raakten buiten kennis en moes ten naar een ziekenhuis worden overgebracht. Daar werd gecon stateerd dat zij aan alcoholver giftiging leden. gaat het verder; „mochten de Amerikaanse imperialisten hun belofte breken en Cuba binnen vallen dan zullen wij Cuba ver dedigen met raketten die van Russisch grondgebied worden gelanceerd. In de brief van de Russen worden de Chinezen ook aange vallen omdat zij niet geloven in de mogelijkheid om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. De Russen beschuldigen hun „kame raden" in Peking ervan dat zij door middel van een kernoorlog op een snelle en drastische wijze een einde willen maken aan het kapitalisme. De Chinezen, aldus de brief, behandelen de kernbom als een „papieren tijger", die toch eigenlijk helemaal niet ver schrikkelijk is. Maar wij, aldus de brief, zijn ons terdege bewust van de vernietigende kracht van deze bom en wij zullen, als wij niet worden aangevallen, niet de eersten zijn die dit wapen ge bruiken. De Chinese leiders had den gesproken over het opoffe ren van honderden miljoenen mensen in een oorlog met als doel de ondergang van het ka pitalisme. Zij hadden ook ver klaard, dat er op de ruïnes van het vernietigde imperialisme een beschaving zou worden opge bouwd die een niveau zou heb ben dat veel hoger lag dan dat van de kapitalistische bescha ving. Maar wij, aldus de Russi sche brief, kunnen 'deze mening membre „comité national artisti- que de la coiffure" parijs moderne coiffures de betere toiletartikelen elect, blijvende ontharing niet delen. Een dergelijk stand punt is in strijd met de denk beelden van het Marxisme en Leninisme. De Russen beschuldigen de Chinezen ook van een volledige omzwaai wat betreft hun hou ding tegenover Stalin. Eerst had den de Chinezen de kritiek op de persoonsverheerlijking van de Russische partij toegejuicht, maar later hadden zij deze kri tiek veroordeeld. De Chinezen hadden verder beweerd dat de maatschappij in de Sowjet-Unie „burgerlijk" wordt. Volgens de logica van de Chinese leiders, zo gaat de Russische brief verder, spreekt men van communisme als een volk in schoenen van lap pen loopt en dunne koolsoep lepelt uit een kom voor gemeen schappelijk gebruik. Maar als een arbeider behoorlijk leeft en morgen nog beter wil leven, dan is dat volgens de Chinezen al bij na het herstel van het kapitalis me. Averall Harriman, de leider van de Amerikaanse delegatie naar het kernstopoverleg, dat vandaag in Moskou begint, heeft zondagmiddag bij zijn aankomst verklaard, te hebben begrepen dat premier Chroesjtsjov aan het hoofd zal staan van de Rus sische onderhandelaars. Hij zei dat hij vóór het begin van de conferentie een onderhoud met de Russische premier zou heb ben. De Sowjet-onderminister van Buitenlandse Zaken Zorin, die eerder was genoemd als even tuele leider van de Russische de legatie, haalde de Amerikaanse onderhandelaar af op het Mos- PROTEST VAN LANDBOUWERS Landbouwers en veehouders uit de omgeving van Haarlem- merliede, allen leden van land bouworganisaties welke zijn aan gesloten bij de Kon. Ned. Land- bouwcomité, de Kath. Ned. Boe ren en Tuindersbond of de Ned. Chr. Boeren- en Tuindersbond, hebben in een speciaal daartoe belegde openbare vergadering- gesproken over landbouwaange- legenheden. Ter vergadering werd besloten een brief te zenden aan de mi nister van Justitie, waarin de verontrusting wordt uitgespro- over het feit dat voortgegaan wordt vonnissen van diverse eco nomische politierechters te exe cuteren, die blijkens het arrest van de Hoge Raad van 23 okto ber 1962 de toets der juridische kritiek niet kunnen doorstaan. Juister was het geweest, aldus de brief, deze vonnissen niet ver der ten uitvoer te leggen, temeer daar deze vonnissen tot strek king hebben landbouwers tot er kenning van het Landbouwschap te dwingen, welk schap een om streden instelling is. Voorts wordt geprotesteerd tegen het feit, dat de landbou wers juist gedurende de hooi bouw opgepakt worden. Het Landbouwschap, ingesteld om op te komen voor de belan gen van de landbouw en land bouwers, heeft tot op heden na gelaten tegen deze, de belangen van landbouw en 'landbouwers schadende handelingen, te pro- testeren, aldus de brief. kouse vliegveld. Harriman deelde mee dat in de speciale Boeing van de Ame rikaanse luchtmacht waarmee hij uit Londen was gekomen, ap paraten met een gezamenlijk ge wicht van 3.000 kg lagen voor de permanente telexverbinding tus sen Washington en Moskou. Tegen 1 september a,s. zou deze verbinding gereed moeten zijn. De Amerikaanse delegatielei der verklaarde voorts dat pre sident Kennedy hem had opge dragen, alles te doen om een overeenkomst inzake een verbod op het nemen van proeven met kernwapens te bereiken. Hij zei „natuurlijk" ook bereid te zijn over andere kwesties te praten. Een uur na Harriman kwam de leider van de Britse afvaardi ging. de minister van Weten schappen, lord Hailsham, in Mos kou aan. De Britse minister zorgde voor een hartelijk gelach toen hij tot Zorin zei, dat hij diens zoon in Londen had ontmoet. De Britse ambassadeur, sir Humphrey Tre- velyan, haastte zich een misver stand uit de weg te ruimen door tot lord Hailsham te zeggen, dat deze niet de Sowjet-minister van Buitenlandse Zaken, Gromiko, voor zich had. Gromiko's zoon werkt n.l. bij de Sowjet-ambas- sade in Engeland. Indonesië en de federatie Maleisië Pre-/'.ent Soekarno heeft het „operationele opperbevel" der Indonesische strijdkrachten uit gebreid in verband met de vor ming van de nieuwe federatie Maleisië, zo heeft de Indonesi sche minister van Buitenlandse Zaken Soebandrio zaterdag ge zegd na een onderhoud met pre sident Soekarno, de chef van de staven en ministers in Bogor, 50 km ten zuiden van Djakarta. Het opperbevel, dat voorheen was belast met de „militaire en burgerlijke actie" in West-Irian, zal nu worden belast met „de uit voering van onze politiek van confrontatie". Soebandrio deelde mee, dat president Soekarno heden o,p een bijeenkomst de grote lijnen voor de Indonesische politiek ten op zichte van de federatie Maleisië zal uiteenzetten. In politieke kringen heerst on zekerheid over het wel en wee van de formatiepoging-De Quay. De formateur heeft, naar thans bekend wordt, zondagmiddag een langdurig onderhoud gehad met dr. Veldkamp, de demissionaire minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, die opnieuw voor deze portefeuille was aan gezocht. De rassenkwestie in de Verenigde Staten Negerleiders- in de Ameri kaanse stad Cambridge hebben zondag aangekondigd vandaag een vreedzame demonstratie tegen de rassenscheiding in openbare gelegenheden te zul len houden. De blanke restaurantsbezitters maakten intussen bekend dat zij voldoende handtekeningen heb ben verzameld voor een petitie, waarin om een referendum over de negereisen wordt verzocht. De negers zijn tegen een der gelijk referendum omdat zij in Cambridge een minderheid vor men. Hun leiders zijn bovendien van mening dat de beweging tegen rasonderscheid over het gehele land hierdoor in gevaar zou worden gebracht. Verwacht wordt dat de de monstratie vandaag kalm en be heerst zal verlopen. De negers zullen er niet naar streven te worden gearresteerd, zo zei één van leiders. Vrijdag j.l. werd in Cam bridge een beperkte avondklok ingesteld na hevige botsingen en schietpartijen tussen blanken en negers. Zondag was de stad rustig. De nationale garde con troleerde het verkeer tussen de blanken en de negerwijk, waar bij zij zo nu en dan auto's op wapens doorzochten. Turkije wijst Russisch voorstel af De Turkse regering heeft het Russische voorstel om het ge bied van de Middellandse Zee vrij van kernwapens te maken, van de hand gewezen. Volgens Turkije is de vrede alleen gediend met een algemene ontwapening. Communisten gearresteerd in Ecuador In de Ecuadoriaanse stad Guayaquil heeft de politie zon dag een aantal communisten aangehouden. Onder hen bevon den zich de vertegenwoordiger van het communistische pers bureau „Nieuw-China", Pedro Sorroza Encalada, en de alge mene secretaris van de commu nistische partij, Pedro Saad. De politie nam een hoeveelheid pro pagandamateriaal in beslag. Dr. Veldkamp had zoals be kend, grote bezwaren tegen de in de overeenkomst van Wasse naar vastgelegde punten op het gebied van de sociale verzeke ringen. Hij wenste grotere finan ciële toezeggingen ten behoeve van een verbetering van de A. O. W. en van de Kinderbij slag voor zelfstandigen. Hierover sprak hij vrijdag met candidaat-premier Marijnen, en de kandidaten voor Financiën en Witteveen (V.V.D.) en Andries- sen (C.H.U.). Officieel is zondagavond be kend gemaakt, dat dr. De Quay alle antwoorden op zijn vërzoe- ken tot medewerking aan een te vormen kabinet heeft binnenge kregen. Bij die antwoorden is dat van prof. mr. Th. A. Versteeg, welk A.R.P.-Kamerlid voor de porte feuille van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap werd aangezocht, negatief geweest. Prof. Versteeg had persoonlijke bezwaren ten aanzien van een deel der schone kunsten, die onder dit departe ment vallen, weshalve hij zich daarmede niet wenste in te la ten. Over de antwoorden van prof. mr. J. E. Andriessen (C.H.U.), van mr. B. W. Biesheuvel (A.R.), alsook over dat van dr. Veld kamp (K.V.P.) bestond zondag avond laat geen zekerheid. Het gerucht, dat dr De Quay van plan zou zijn om vandaag een bezoek aan paleis Soestdijk te brengen, kon bevestigd, nóch ontkend worden. De 34-jarige textielarbeider B. J. G. T. uit Tubbergen heeft, zaterdagavond in Hengelo (O.) de vrouw, met wie hij omgang had, de 37-jarige mej. M. B. en haar 70-jarige moeder, de we duwe H. B.-Y., ernstige verwon- dingen toegebracht. Beide vrou wen zijn in een ziekenhuis opge nomen. De moeder had bezwaren tegen de omgang van haar dochter met T. en liet dit ook blijken. Zaterdagavond, toen de dochter voor een boodschap was ver trokken, kwam het opnieuw tot ruzie tussen de moeder en T„ die op bezoek was. Deze ruzie liep zó hoog, dat T. de oude vrouw bij de keel greep, haar neersloeg en haar hoofd tegen de keukenvloer beukte, tot zij bewusteloos was. Daarna heeft T„ die volgens zijn zeggen niet meer wist wat hij deed, een wapen gezocht. Hij vond een bijl en daarmee wachtte hij de dochter op, die hij bij haar terugkeer vier of vijf slagen op het achterhoofd gaf. Zij werd hierdoor ernstig gewond, maar wist niettemin de straat op te lopen en om hulp te roepen. Daarna zakte zij in elkaar. De dader nam per fiets de vlucht. Hij reed naar het station, waar hij een taxi naar Borne nam. Uit Borne liet hij zich, weer per taxi, naar Almelo brengen, waar hij zich bij de politie meld de. Deze stelde de man op trans port naar Hengelo, waar hij een uur na het plegen van de dub bele moordaanslag aankwam. Tegenover de politie in Hen- De Zwitserse regering heeft de Duitse natuurkundige dr. Hans Erhardt verzocht het land te verlaten omdat hij zich bezig hield met wapenproeven, die door een vreemd land werden gefinancierd. Het ging om een „dodende straal" ter bestrijding van vliegtuigen. In een schriftelijk antwoord op een in het parlement gestel de vraag zegt de re«oring, dat Erhardt Zwitserland in februari 1961 onder een valse naam is binnengekomen. Later werd ontdekt dat hij inOost-Duits- land had gewerkt aan brand stof voor raketten, aldus de mededeling van de Zwitserse regering. In een televisie-uitzending heeft McGeorge Bundy, presi dent Kennedy's adviseur op het gebied van veiligheidsaangele genheden verklaard, dat de al gemene veiligheidspositie van het Westen niet „ernstig is be dreigd" door de recente spio- nage-onthullingen in W.-Duits- land, Zweden, Engeland en de Verenigde Staten, hoewel elke aanslag van de Sowjet-Unie op de veiligheid van het Westen be langrijke gevolgen heeft en niet te lichtvaardig moet worden op gevat. McGeorge sprak berichten tegen, als zouden de Verenigde Staten voornemens zijn om in verband met de recente ;spio- nagegevallen verdere militaire geheimen aan Engeland te ont houden. De Verenigde Staten zijn van oordeel, dat er op het ogen blik geen aanleiding bestaat om de samenwerking op het gebied van militaire, strategische en „intelligence"-aangelegenheden te herzien, aldus McGeorge Bundy. Het mogelijke bezoek van president De Gaullë aan de Verenigde Staten. McGeorge Bundy heeft voorts verklaard, dat president Kenne dy het voor zichzelf zeer nuttig zou vinden in de Verenigde Sta ten een ontmoeting te hebben met de Franse president. Bundy wilde echter niet zeg gen of op het ogenblik plannen voor een bezoek van president De Gaulle aan de V. S. bestaan. Hij herinnerde aan het bezoek, dat president Kennedy in 1961 aan Frankrijk heeft gebracht daaraan toevoegend dat het nu de beurt van president De Gaulle was om naar Washington te ko men. „Wij hopen dat hij te zijner tijd zal komen", aldus Bundy. Voor de tussen de Verenigde Staten en Frankrijk bestaande meningsverschillen zou dit be zoek van groot nut zijn. Overi gens zouden deze meningsver schillen wel eens minder ernstig en meer „handelbaar" kunnen blijken t£ zijn dan men wel denkt, zo zei Bundy verder. Dr. Erhardt had van de Zwit serse overheid die toen nog niets van hem afwist vergun ning gek. -en om prototypen te vervaardigen van eranaten, zon der huls. Deze v"~"""mng heeft hii echter nooit gebruikt. In zijn woning bij Sarnen in Obwaiden (Midden-Zwitserland) werkte hij aan een l:o~'--golfstraal, waarmee naar zijn mening vliegtuigen konden worden neergehaald, zo gaat de verkla ring van de Zwitserse regering voort. Hij had zijn vinding aan het Zwitserse departement voor oorlogsmateriaal aangeboden, maar deskundigen van dit de partement zagen er niets in. De heldere, lange lichtstraal, die 's nachts in de wijde om geving van Sarnen kon worden waargenomen, had wel de no dige sensatie gewekt. Volgens de verklaring had Ehr- nardt nooit van het ministerie van Defensie toestemming gekre gen voor zijn proeven met de korte-golfstraal. Hij had echter geen last van de kantonnale auto riteiten gehad omdat deze meen den dat de federale overheid met de proeven akkoord ging. In 1962 was uit „zekere inlich tingen" gebleken dat de geleerde over zijn verleden, in het bijzon der over zijn bedrijf in Oost- Duitsland, onwaarheden had ver teld. Begin juni deelde de vreem delingenpolitie hem mee, dat zijn verblijfsvergunning op 15 juli zou aflopen en dat hij niet meer in Zwitserland zou worden toegela ten. Volgens kringen die in nauw contact met de Zwitserse regering staan, werkte Erhardt waar schijnlijk voor een Oosteuropees land, maar 'men wist niet welk land dat is. gelo heeft hij een volledige be kentenis afgelegd. Beide vrouwen, die ernstig aan het hoofd waren gewond, zijn naar het R. K. ziekenhuis in Hengelo overgebracht. Mej. B. is later naar het ziekenhuis Zieken zorg te Enschedé vervoerd voor het ondergaan van een hersen operatie. Niemöller wil vrijlating Nazi-leiders Dr. Martin Niemöller, voorzit ter van de Evangelische Kerk in de Duitse staat Hessen, heeft zaterdag voor de televisie ver klaard dat hij van plan is in Moskou de vrijlating te vragen van Rudolf Hess, Balder von Schirach en Albert Speer, de drie kopstukken van de Nazi's die nog steeds in Spandau yevangen zitten. Nièmöller, die acht jaar in een concentratiekamp van de Nazi's heeft gezeten, is zaterdag naar Moskou vertrokken. Hij zal daar de viering bijwonen van het gouden bisschopsjubileum van patriarch Alexis van de Russi sche Orthodoxe Kerk. Maatregel tegen Z.-Afrika India heeft zaterdag alle Zuid- Afrikaanse schepen en vliegtui gen de toegang tot Indische ha vens en. vliegvelden verboden als protest tegen de Zuid-Afrikaan se apartheidspolitiek. In een officiële Indiase mede deling wordt een aantal nieuwe maatregelen genoemd om alle banden met Zuid-Afrika te ver breken, in overeenstemming met de vorig jaar door de algemene vergadering der V. N. aangeno men resolutie. India had in 1954 zijn diploma tieke missie uit Zuid-Afrika teruggeroepen maar er bestond nog enig contact tussen beide regeringen via de missies in Londen. Dit contact is nu ook verbroken. Indische schepen mogen voort aan geen Zuid-Afrikaanse ha vens meer aandoen. Volgens luchtvaart- en scheep vaartkringen in de Zuid-Afri kaanse havenstad Durban heeft de maatregel van India hoege naamd geen effect aangezien er geen Zuid-Afrikaanse schepen op Indiase havens varen en et ook geen luchtdiensten tussen de twee landen zijn. Charles Trenet opgesloten Vrijdagavond is de Franse zanger Charles Trenet in het huis van bewaring te Aix en Provence opgesloten. Hij is be schuldigd van onzedelijke hande lingen met jonge mensen. Tegelijk met hem is zijn aan brenger, zekere Robert Derlin, aangehouden die pas 18 jaar is geworden en bij de zanger op diens landgoed in genoemde plaats woonde. Indonesisch schip gezonken Het dertig ton metende Indo- sische motorschip „Talise" is bij het eiland Biaro in de Celebes- zee gezonken. Negen opvaren den worden vermist. Volgens de gezagvoerder van de „Talise" hebben 71 personen het ongeluk overleefd. Rode-Kruispostzegels In 1967 zal een serie Rode- Kruiszegels met toeslag worden uitgegeven door de posterijen, zo is bekend gemaakt in de jaar vergadering van het Nederland- sche Roode-Kruis in Rotterdam, De P.T.T. heeft daartoe beslo ten in verband met het honderd jarig bestaan van het Neder- landsche Roode-Kruis in dat jaar. l

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1