De moeilijkheden rond de Kabinetsformatie K.V.P. wenst Katholieke premier Mislukte ontsnappingspoging van O. A. S.-leden Vandaag hervatting Russisch-Chinees overleg Grieks Koningpaar in Engeland Overeenkomst federatie Maleisië getekend Na de verkiezingen in Argentinië WOENSDAG 10 JULI 1963 19e Jaargang No. 5958 DrDe Kort bij dr. De Quay Dr. DE QUAY ZET CONSULTATIES VOORT De rassenongelijkheid in Zuid-Afrika DE DREIGENDE SPOORWEGSTAKING IN DE V. S. DE RASSENSCHEIDING IN DE VER. STATEN Radio De Koek DE SPIONAGE IN ENGELAND Verkeersopstoppingen in België uw moderne wasmachine vraagt om een speciaal sop Roosendalers rijden man dood in Antwerpen Doodstraf geëist voor gruwelijke moordenaar STRAALTRAINER BIJ LANDING NEERGESTORT HET WEER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER PBMkeilng bö abonnement: Terneuzen Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per Kwartaal: per maand ƒ2.per week 48 ct. Losse nrs el Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie, adresNoordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswaï DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 of? minimum per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties '(géén handels- advertenties)5 regels ƒ1,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 unr. Voor bet maandagnummer: zaterdags 10 uur. De KVF-fractie, die gisteren naar in welingelichte kringen verluidt voor moeilijke beslissin gen staat, schorste haar om 11 uur begonnen vergadering om 14 uur. Men kreeg de indruk dat de voornaamste moeilijkheid schuilt in de keuze van een pre mier, die volgens een groot aan tal leidende politici in de KVP- kring zal moeten vallen. Nu vrij wel zeker vast staat dat dr. De Quay het premierschap niet zal aanvaarden, schijnt vanuit de de KVP-fractie een aantal pro posities te zijn gedaan, waaruit zou moeten volgen, dat een sug gestie-De Quay voor een niet- Katholieke premier door de KVP-fractie afgewezen wordt. Hiervan is gistermiddag om half drie door fractieleider dr. De Kort mededeling gedaan aan dr. De Quay. Van het verloop van dit gesprek zal afhangen of de KVP-fractie nog veel langer zal moeten vergaderen. De moeilijkheden rond de ka binetsformatie waren in de loop van de middag nog geenszins opgelost. Naar thans uitlekte speelde in de KVP-fractie niet alleen de kwestie van een pre mierschap van een niet-Katho- liek een rol, maar ook de binding op de sociaal-economische para graaf van het „akkoord van Wassenaar", dat verleden week donderdag gesloten werd. Naar verluidt kreeg gistermid dag de door dr. De Kort aange gane overeenkomst inzake so ciale verzekeringen etc. een aller minst hartelijke ontvangst in zijn fractie. Het meningsverschil schijnt zó hoog te zijn gelopen, dat dr. De Kort ook op dit punt gistermiddag overleg met de formateur heeft moeten plegen. Deze moeilijkheden hebben na dien ook een deel van het onder ling overleg van de vier fractie leiders, de heren De Kort, Beer- nink, Van Eijsden en Toxopeus in beslag genomen. Nadat dr. De Kort tegen drieën van zijn bezoek aan dr. De Quay in het gebouw van de Tweede Kamer was teruggekeerd, werd de vergadering van de KVP- fractie voortgezet. Korte tijd later betrad de CHU- fractie-voorzittei', mr. Beernink, het gebouw. Omstreeks vier uur werden de fractievergaderingen van de AR, VVD en de KVP on derbroken. Ongeveer een half uur lang hebben daarna de frac tie-voorzitters van de vier sa menwerkende partijen in de werkkamer van dr. De Kort ge confronteerd. Daarna werden de fractie-vergaderingen voortge zet. Omstreeks vijf uur werd de samenkomst van de KVP-fractie opnieuw onderbroken. Om half acht werd deze voortgezet. De vergadering van de AR-fractie liep tegen vijf uur af, maar de VVD was om half zes nog in ver gadering bijeen. Het voornaamste nieuws van de kabinetsformateur dr De Quay is, dat tot op heden geen beslissing over het premierschap voor de nieuwe regeringsploeg is genomen. Deze beslissing zal, naar uit welingelichte kringen wordt vernomen, waarschijnlijk niet eerder dan hedenavond kun nen vallen. Behoudens vele telefonische contacten zet Dr De Quay zijn persoonlijke consultaties voort, Aangenomen kan worden, dat deze niet meer de zetelverdeling, doch de zetelbezetting betreffen. De zetelverdeling zou voors hands zes Katholieke, drie libe rale, twee Chr. Historische en twee Anti-Revolutionaire minis ters omvatten. Zolang het niet zeker is, of de K.V.P. een premier zal opbrengen, blijft de vrasg open, of een der liberale candida- ten voor het ministerschap al of niet een zetel in de financieel- ïconomische sector zal bezetten, zo wordt in leidende politieke kringen vernomen. Men vraagt zich i deze kringen af, of een niet-K.V.P.-premier acceptabel zal kunnen zijn voor de andere partners. In sommige kringen is men bevreesd, dat de binding tussen de K.V.P.-fractie en een kabinet zonder Katholieke pre mier op een kritiek moment niet zo stevig als wenselijk zou kun nen zijn. Gisteravond om half tien ver klaarde de Katholieke fractielei der uit de Tweede Kamer, dr. De Kort, in aanwezigheid van zijn collega's Toxopeus (V.V.D.), Van Eijsden (A.R.P.) en Beernink (C. H.U.), dat de K.V.P.-fractie een Katholieke premier voor een te vormen kabinet wenst. Hij zeide goede hoop te hebben dat forma teur dr. De Quay deze ook zal vinden. Naast deze wens voor een geestverwante premier ver klaarde dr. De Kort dat de K.V. P.-fractie het akkoord van Was senaar thans volledig onder schrijft. Er zijn misverstanden over de tekst geweest die er niet hadden behoeven te zijn. In de fractievergadering die door 42 leden werd bezocht, hebben 39 leden het akkoord van Wasse naar onderschreven en drie heb ben zich onthouden van goed- of afkeuring. De heer Toxopeus zeide de eerder afgegeven verklaring van de anti-revolutionaire fractielei der Van Eijsden over een voor keur voor een R.-K. premier ge heel te onderschrijven. De keuze van een premier buiten de Ka tholieke kring had hij slechts kunnen aanvaarden onder de zelfde condities die ook van A.R. P.-zijde werden gesteld. Voor de C.H.U.-fractieleider, de heer Beernink, had dit vraagstuk geen probleem meer opgeleverd om- Zes leden van de z.g. Organi satie van het geheime leger (O.A.S.) hebben in de nacht van zaterdag op zondag een poging gedaan om te ontsnappen uit het fort van St. Martin op het eiland Re, waar zij langdurige gevangenisstraffen uitzitten. Door toedoen van een enkele be waker kon deze ontvluchtings poging worden verijdeld. Onder de zes mannen bevon den zich Philippe Castille, die wegens zijn deelneming aan de bezoek-aanslag op generaal Sa- lan in Algiers tot twintig jaar gevangenisstraf is veroordeeld, en Jean-Marie Vincent, die de kneedbomaanslag op de woning van de Franse minister voor Culturele aangelegenheden, An- dré Malraux, organiseerde, waardoor een vijfjarig meisje gedeeltelijk blind werd. Vincent kreeg hiervoor levenslange ge vangenisstraf. De zes mannen hadden enige tralies doorgezaagd en konden daardoor op een binnenplaats komen waar bouwmaterialen waren opgeslagen. Van enige stukken hout maakten zij een soort „machinepistool". Met be hulp van ander materieel klom men de mannen achter elkaar op een volgende muur, terwijl Cas tille beneden met het „machine pistool" de wacht hield. Toen alleen Castille nog was overge bleven kwam er een bewaker aan, die zich niet liet afschrik ken door het „wapen" en Cas tille vastgreep. De andere vijf mannen gaven zich, toen zij dat zagen, over aan de andere bewa kers die op het lawaai afkwa men. Behalve Castille en Vincent namen Jean Claude Legall, Ar nault Isnarelli, Ange Torregors- sa en Cella Eer aan de ont vluchtingspoging deel. Deze vier zitten gevangenisstraffen uit wegens deelneming aan acties van de O.A.S. Castille had een bedrag van 2.000 frank in zijn bezit, alsmede een lijst met 29 namen van men sen in Frankrijk, Spanje, Zwit serland, de Verenigde Staten en Indonesië, die eventueel O.A.S.- leden zouden willen helpen. o Patrick Duncan, lid van het verboden Zuidafrikaanse „Pan- Afrikaanse congres" heeft de Verenigde Naties verzocht een olieblokkade tegen Zuid-Afrika te steunen. Duncan (zoon van een vroege re gouverneur-generaal van Zuid-Afrika, zei in de speciale commissie van de Ver. Naties voor de apartheid, te menen dat er dan een eind zou komen aan de apartheid in Zuid-Afrika, daar het land 90 procent van zijn olie invoert. In een verklaring wordt ook gezegd, dat Frankrijk een be langrijke wapenleveranrier van Zuid-Afrika is. Er wordt in het bijzonder bij de Afrikaanse rege ringen op aangedrongen te trach ten Frankrijk te overreden met deze wapenleveranties te stop pen. dat tijdens de avondvergadering van de fractie reeds gebleken was dat de K.V.P. ook aan een Katholieke premier de voorkeur gaf. Naar aanleiding van het plan van prof. De Quay om de A.R.- minister van Financiën in het demissionaire kabinet het minis ter-presidentschap te doen be kleden, waarbij hij zelf als vice- premier zou fungeren, zeide de heer De Kort de grootste waar dering voor de persoon van de heer Zijlstra te hebben maar dat een premierschap in niet Katho lieke handen politiek ongewenst moet worden geacht. Voor zichzelve en zijn fractie legde de heer De Kort de navol gende verklaring af: „Overwe gende dat de vier betrokken fractieleiders van mening zijn dat uit de tekst (onder C. 5 van het akkoord van Wassenaar, in zake sociale zekerheid) vanzelf sprekend volgt dat na aanneming van de arbeidsongeschiktheids wet, deze ook in de lopende periode zou worden ingevoerd; overwegende voorts, dat de vier betrokken fractievoorzitters een onderzoek naar de wenselijkheid van mede-financiering van de kinderbijslag, (onder F van punt 5 van het akkoord van Wasse naar) uiteraard constructief wil len benaderen, heeft de K.V.P.- fractie het akkoord van Wasse naar ongewiizigd gehonoreerd. Voorts verklaarde de K.V.P.- fractie prijs te stellen op een geestverwante minister-president aan wie zij steun zou verlenen". Op een vraag of wensen van de K.V.P.-fractie naar een be paalde figuur uit eigen kring uitgaan, zeide de heer De Kort dat dit een kwestie is die nader hand wel door de formateur dr. De Quay zal worden beantwoord. In een bijeenkomst met ver tegenwoordigers der spoorweg maatschappijen en van de vak bonden heeft president Kennedy dinsdag voorgesteld om rechter Goldberg van het hooggerechts hof als arbiter in het arbeidscon flict te laten optreden. De presi dent gaf beide partijen tot heden middag 14.00 uur (Ned. tijd) de tijd om zijn voorstel in overwe ging te nemen. Zou geen compromis worden bereikt, dan zou naar werd ver nomen, de president de hulp van het congres inroepen om een staking, die donderdag a.s. zou moeten beginnen, af te wenden Direkt na het vertrek van troepen van de nationale garde uit de Amerikaanse stad Cam bridge zijn daar maandag weer betogingen tegen de rassenschei ding begonnen. Elf betogers (acht negers en drie blanken) zijn verwijderd uit een restaurant, waar alleen blan ken mogen komen. Zij zetten hun betoging op straat voort. In New York heeft de leider van de militante beweging van negers er voor gewaarschuwd, dat er in New York wel eens „bloedige relletjes" kunnen ko men, omdat „niet alle zwarte mensen tegen geweld zijn". Koordstraat 102 - Telefoon 8126 Terneuzen Het Amerikaanse weekblad Newsweek heeft maandag ge schreven dat de Amerikanse in lichtingendienst kribbig wacht op schokkende nieuwe onthullingen over Russische spionage in En geland, waarbij volgens zeggen gegevens over de Skyboltraket zouden zijn uitgelekt. Britse functionarissen hebben Londense persberichten hierover tegenge sproken, maar volgens het week blad zou men in Washington me nen dat dit wel het geval is. De Amerikaanse minister van De fensie, McNamara, heeft vorig jaar december een Skybofl-docu- ment aan het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken ver schaft, aldus het blad. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenland se Zaken 6 heeft dinsdag ver klaard, dat de Britse regering geen aanwijzingen heeft die de beweringen van het Amerikaan se weekblad „Newsweek" over een mogelijk nieuw spionage- schandaal van ,,megaton-om- vang" zouden onderschrijven. De woordvoerder zei: „Wij werken nauw met de Amerikanen samen over veiligheidsaangelegenheden van gemeenschappelijk belang en wij hebben geen berichten gekre gen van de door „Newsweek" ge melde aard". Niet alleen Brussel, ook de Belgische badplaats Oostende, overvol met toeristen heeft last gehad van „monsterachtige ver keersopstoppingen" als gevolg van de stiptheiasactie' van de Belgische politie, zo is van be voegde zijde vernomén. De poli tie wilde alle papieren zien en de banden controleren. Zij wil dit iedere maandag een uur lang doen. totdat haar eisen voor ho ger loon en betere arbeidsvoor waarden zijn ingewilligd. Het Russisch-Chinese overleg in Moskou, dat maandag op ver zoek van de Chinese afvaardi ging was verdaagd, zal vandaag in het hoofdkwartier van het centrale comité van de Russische communistische partij worden voortgezet. Dit is dinsdag van welingelichte communistische zijde in de Russische hoofdstad vernomen. De twee afgevaardigden had den maandag, na de respectieve standpunten in het ideologische geschil te hebben uiteengezet, besloten het gesprek op te schor ten om de Chinezen in de gele genheid te stellen, nieuwe in structies van Peking te vragen. Dinsdagmiddag brachten de Chinese afgevaardigden een be zoek van enige uren aan de Chinese ambassade, kennelijk om contact op te nemen met Peking. Geruchten, die dinsdag in de Russische hoofdstad de ronde hadden gedaan als zouden de besprekingen zijn afgebroken, werden door genoemde commu nistische kringen als „bespotte lijk" gekwalificeerd. Het Centrale comité van de Sowjetrussische communistische partij heeft maandagavond een verklaring uitgegeven over de bijeenkomst van zondag 7 juli in Peking, waarop „officiële perso nen de verkeerde handelingen van vijf Chinezen, van wie de te rugroeping uit Moskou door de Sowjetrussische regering is ver zocht, hebben gesteund". In de verklaring, door Tass verspreid, zegt het centrale comité dat deze houding „de betrekkingen tus sen de twee partijen slechter maakt, en dat op het ogenblik waarop hun vertegenwoordigers in Moskou bijeen zijn". Het cen trale comité betreurt de gang van zaken en „hoopt dat de Chinese kameraden tenslotte zullen be grijpen dat dergelijke daden de belangen van beide volkeren en hun gemeenschappelijke zaak geenszins dienen". Koning Paul en koningin Fre- derika van Griekenland zijn gis terochtend in Londen aangeko men voor een bezoek van drie dagen. Extra politie zal erop toe zien, dat de koningin niet op straat wordt gemolesteerd, zoals tijdens haar bezoek aan Londen in april van dit jaar gebeurde door politieke ijveraars. Koningin Elizabeth, prinses Margaret en andere leden van de Britse koninklijke familie waren ter verwelkoming van het Griek se koningspaar op het Londense Victoria-station aanwezig. Hon derden politie-agenten contro leerden de toegangskaarten v.an genodigden en bezetten alle toe gangswegen tot de buurt rond het station. De toegangsbewijzen van verslaggevers en persfoto grafen werden keer op keer na gezien. Een aantal jonge communisten die een blad, getiteld „Uitda ging", verkochten werden uit de straten die de stoet zou volgen verwijderd. Zij mochten hun De eerste ministers van Groot- Brittannië, Malakka, Singapore, Serawak en Brits-Noord-Borneo hebben maandagavond de over eenkomst getekend, waardoor de nieuwe federatie Maleisië op 31 augustus een feit zal worden. Broenei had eerder op de avond verklaard de overeen komst niet te kunnen tekenen. De overeenkomst werd bereikt na onderhandelingen die tien dagen hebben geduurd. In de grondwet van de nieuwe federatie is bepaald, dat van de 159 zetels in het. federale parle ment er 24 voor Serawak, 16 voor Noord-Borneo en 15 voor Singapore bestemd zijn. De belasting zal een federale aangelegenheid zijn. In de Bor- neose gebieden zal de belasting geleidelijk aan op Malakkaans peil gebracht worden. Serawak en Noord-Borneo zul len staatshoofden hebben. Deze zullen evenwel niet in aanmer king komen bij de verkiezing van het hoofd van de federatie. De Islam zal de nationale gods dienst zijn, maar in Serawak en Noord-Borneo zal er geen staats godsdienst zijn. Overigens zal overal godsdienstvrijheid ge waarborgd worden. Hoewel het Maleis de nationale taal zal wor den, zal het Engels als officiële taal gebezigd worden. Volgens de premier van Ma- Twee Roosendalers, J. J. en R. W., hebben maandag in Antwer pen een reeks aanrijdingen be sloten met een botsing waarbij het .slachtoffer, een havenarbei der, vrijwel op slag dood was. De bestelwagen kwam daarna in aanraking met een paal en sloeg over de kop. Volgens de Antwerpse politie verkeerden de Roosendalrs onder invloed van sterke drank toen zij maandag in de bestelwagen door de stad reden. lakka, Toekoe Abdoel Rachman, zal Maleisië met een bevolking van 10 miljoen mensen deel uit maken van het Britse gemene best. Malakka is twee jaar geleden met het voorstel voor een fede ratie gekomen. Engeland onder schreef het onmiddellijk. Men dacht op deze wijze, door econo mische en politieke verbeterin gen in te voeren, uitbreiding van het communisme te voorkomen. Het plan heeft indirect van de kant van China en openlijk van de zijde van Indonesië verzet ontmoet, evenals van de Philip- pijnen, die aanspraak maken op Noord-Borneo. Indonesië heeft zich inmiddels met het plan ver zoend. blad, dat in grote letters de kop „Ongewenste gasten" droeg, wel in nabijgelegen straten aan de man brengen. De enige betoging vond plaats toen koning Paul en koningin Frederika in de trein stapten die hen van Gatwick naar Lon-1 den zou vervoeren. Op een weg, evenwijdig met de spoorlijn, werd door een aantal betogers een spandoek gehesen met als opschrift „Bevrijdt de politieke gevangenen". De politie kwam niet tussenbeide. Toen het Griekse koningspaar het Victoria-station verliet, om plaats te nemen in de staats- koetsen, weerklonk gejoel en ge fluit, dat echter weldra werd overstemd door toejuichingen van het publiek. Koning Paul nam plaats in de voorste koets, naast koningin Elisabeth, terwijl koningin Fre derika met prins Philip in een tweede koets volgde. Langs de route naar het Buckinghampa- leis was politiebewaking opge steld om de orde onder het pu bliek te bewaren. Bij het bereiken van het paleis, dat door een omvangrijke poli tiemacht werd bewaakt, riepen enkele toeschouwers: „Stel de politieke gevangenen in vrijheid". In een nabijgelegen straat kwam het tot een handgemeen tussen politie en demonstranten. Een groot aantal mensen, die gehoor hadden gegeven aan een oproep van tegenstanders van het bezoek van het Griekse ko ningspaar, droeg rouwbanden om de arm. De 18-jarige Thomas Lee Bean, die beschuldigd wordt van moord op de voormalige Britse olympi sche skiester Sonja McCaskie, is door een jury in Reno schuldig bevonden. De jury heeft zich uit gesproken voor de doodstraf. Het in stukken gesneden lijk van Sonja is 5 april j.l. in Reno (Nevada) gevonden. Op 15 juli zal uitspraak wor den gedaan. De uitslag van de zondag in Argentinië gehouden verkiezin- i gen duidt op twee dingen: over winning van de kandidaten der middengroeperingen en een ne derlaag van het Peronisme. Op de beurs van Buenos Aires ver oorzaakte ,de verkiezingsuitslag een hausse. Het uitstellen van een algemene proteststaking door het in meerderheid Peronis- tische vakverbond schijnt een erkenning van een Peronistische nederlaag in te houden. In de acht jaar na zijn val was Peron in het buitenland nog steeds als overwinnaar uit de verkiezingen tevoorschijn gekomen. Een van zijn belang rijkste machtsinstrumenten vormde daarbij het vakverbond, waarin de Peronisten een ruime meerderheid over de „onafhan- kelijken" hebben. Op het ortho doxe Peronisme, vertegenwoor digd door het nationale volks front, werd zondag minder dan tien procent van de stemmen uitgebracht, als men althans af gaat op het aantal „blanco" stemmen. (De Peronisten hadden tot een boycot van de verkiezin gen opgeroepen.) Het Peronistische „gevaar", dat in bepaalde militaire krin gen nog wel eens als een aan leiding tot een staatsgreep werd gezien, is kleiner geworden. De achteruitgang der Peronisten heeft ook die van de uiterst- rechtsen met zich mee gebracht tot voldoening van de leden der middengroeperingen, die einde lijk het ogenblik zien aangebro ken waarop zij de regering in handen kunnen nemen. MAN NAAST ZEBRAPAD OVERREDEN De 73-jarige W. G. Linthorst te Zwolle is gisterochtend onder een vrachtauto gekomen. Korte tijd later is hij in het R.-K. zie kenhuis aldaar overleden. De man stak op tien meter afstand van een zebrapad de Kamper straat over, terwijl de auto hem reeds vrij dicht was genaderd. Door de hoogte van zijn zitplaats zag de bestuurder, die zeer lang zaam reed, de voetganger niet. dixan en uw wasmachine-; horen bij elkaar Een tweepersoons lesvliegtuig van de vliegbasis Woensdrecht is gistermiddag om tien minuten vóór twee vlak voor de landings baan neergestort en in brand ge vlogen. De beide inzittenden wa ren ernstig, doch niet levensge vaarlijk gewond en konden dooi de wachtmeester eerste klasse C. Verheijden van de legerplaats Ossendrecht en een boer, de heer Prinsen, uit de wrakstukken worden getrokken. De Lockheed-T 33, een straal- trainer, keerde terug van een lesvlucht. Aan boord waren de 31-jarige gehuwde instructeur kapitein J. Looisen uit Hooger- heide en de 23-jarige gehuwde leerlingvlieger onderluitenant J. H. R. Wisbecq van de Belgische luchtmacht uit Brasschaat. Nog juist vóór de brand uit brak slaagden de twee voor noemde hulpverleners er in de militairen uit hun benarde po sitie in het neergestorte straal vliegtuig te bevrijden. De gewonde militairen zijn in het Algemeen Burger Zieken huis in Bergen op Zoom opgeno men. Kapitein Looisen, die een enkelfractuur en een lichte rug- gegraatsbeschadiigng opliep tij dens de crash, slaagde er in zelf uit de straaljager te komen. Hij kreeg nog lichte brandwonden, toen hij de wachtmeester en de boer hielp bij het bevrijden van onderluitenant Wisbecq, die een gekneusde borstkas had opgelo pen. ZON MAAN op onder op onder 10 4.31 20.59 23.15 8.17 11 4.32 20.58 23.39 9.34 WEINIG ZON Het K.N.M.I. deelt mede: In de algemene circulatie tornt maar weinig verandering. Boven Scandinavië ligt een vlak lage drukgebied, dat een uitloper heeft naar het zeegebied ten zui den van IJsland. Een rug van hogedruk strekt zich uit van de Golf van Biscaje over Frankrijk naar Midden-Europa. Het koufront van het lage drukgebied trekt over het mid den van de Noordzee en Enge land langzaam naar het zuiden. Het zal de komende 24 uur dicht bij ons land komen te liggen, waardoor er over het algemeen veel bewolking zal zijn, waaruit hier en daar lichte regen zal val len. De wind blijft overwegend waaien uit richtingen tussen zuidwest en west terwijl in het temperatuurverloop weinig ver andering komt. medegedeeld door het K.N.M.I. geldig tot hedenavond. Veel bewolking Vrij veel bewolking met hier en daar wat lichte rgeen. Overwe gend matige wind tussen zuid west en west. Dezelfde tempera turen als gisteren of iets lagere. WOENSDAG 10 JULI v.m. n.m. Breskens 4.04 4.16 Terneuzen 4.39 4.51 Hansweert 5.19 5.31 Walsoorden 5.29 5.41 DONDERDAG 11 JULI v.m. n.m. Breskens 4.45 4.54 Terneuzen 5.20 5.29 Hansweert 6.00 6.OP Walsoorden 6.10 614

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1