Kennedy gaf Duitsers les Chroesjtsjov in Oost-Berlijn Het bezoek van Kennedy aan Ierland Hevige brand in Rio de Janeiro De kabinetsformatie Het weer HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN Radio koek fktokwiag bö Kbennementf Temet! zen Otteeteun-Hoöfflpwïaefeur I. van Se SanSe Redactie, adres; Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smldswal Telefoon 011502073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per Kwartaal: per maand ƒ2,—; per week 48 et T.nc^f nr? rt. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks £ATERT)AC '29 JUNI Ï^Ü3 19e Jaargang No. 5949 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de San ere te rerneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; mnHmwn»per advertentie 2,40. Rubriek; Kleine Advertenties Tgêén handels- advertenties) 5 regels ƒ1,10. Tedere regel meer 22 ct Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor bet maandagnummer: zaterdags 10 uur. Sommige Duitse commentatoren hebben de zakelijke uiteenzettingen van Kennedy op zijn Duitse tournee wat kil gevonden. Terecht waarschijn lijk, maar dat is geen reden tot klagen. Kennedy deed een beroep op het ge zonde verstand dat dwingt tot Atlan tische samenwerking om samen sterk te zijn; tegen het communisme maar niet alleen daartegen. Waar nog meer tegen duidde hij in Frankfort zo duidelijk aan dat hij de naam van De Gaulle er niet bij be hoefde te noemen, die hij in feite ver weet door wantrouwen te wekken de eendracht in gevaar te brengen. Dat was waarschijnlijk Kennedy's hoofddoel: deze desintegrerende acti viteiten van de Franse president te neutraliseren in het Europese land dat er het meest gevoelig voor schijnt en dat wel kort voor De Gaulle cl^ar zelf een bezoek brengt. 'GEDWONGEN BUNDELING Tegenover de romantische Zwier waarmee de Franse pre sident grootse perspectieven pleegt te openen, stelde hij zijn nuchtere logica. En tegenover de toekomstvisies die gebaseerd Zijn op de ideeën van De Gaulle, plaatste hij een kalme analyse van wat gebeuren moet door de werkelijke feiten de revue te laten passeren. Tegenover de pogingen van de Fransman om wantrouwen te wekken, of de Amerikanen hun kernwapens ook zullen gebrui ken om de Europeanen te hel pen ook al zou de atomaire oor log daardoor ook in de Verenigde Staten zelf gehaald worden, con s'ateerde hij dat de Amerikanen dat wel moeten, niet zozeer om- lat ze zo van de Europeanen hou den. maar omdat ze zich net zo min kunnen permitteren los van Europa te komen staan als in feite wat De Gaulle ook zegt de Europeanen zich de weel de kunnen veroorloven zich los te maken van de Verenigde Sta ten. Geen van beide is op zich zelf economisch en militair sterk genoeg en dat feit dwingt al wil men misschien graag in zijn dagdromen anders dat men samenwerkt. ZAKELIJK OVERLEG NODIG Dat 's geen spelen op het ge voel, dit is een appèl aan het nuchter denken. Het is niet ro mantisch al heeft Kennedy in zi jn Berlijnse toespraken wel een emotioneel appèl' gedaan aan het Duitse gevoel, zoals De Gaulle kan zijn. Maar de harde zakelijk heid van de wereld waarin we leven eist nu eenmaal ook zake lijk overleg over hoe men de toekomst tegemoet wil gaan. De warme ontvangst van Ken nedy in Duitsland lijkt aan te tonen dat zijn lessen er wel in zijn gegaan. Hij werd stellig met meer geestdrift ontvangen dan :ndertijd president De Gaulle. Of die in de achting van de Duit sers is gestegen, zal men mis schien kunnen opmaken uit de ontvangst die hem teheurt valt als hij binnenkort voor de twee de keer in de bondsrepubliek komt. (Nadruk verboden.) Overlevenden van Amerikaans vliegtuigwrak in Rode ee gered Een Britse torpedojager heeft vrijdag vier overlevenden gered van een Amerikaans marinevlieg tuig. dat ongeveer 240 km ten zuiden van Port Soedan in de Rode Zee is neergestort. De over levenden werden op 'n rif waar genomen in een zeegebied dat wemelt van haaien. Men verwacht, dat de geredden over twee dagen in Aden aan wal worden gezet. Het was nog niet bekend hoe veel man zich oorspronkelijk aan boord van het toestel hebben be vonden. Normaal is de beman ning van een dergelijk vliegtuig vijf koppen sterk. Van Amerikaanse zijde in Cairo is meegedeeld, dat er maar vier mensen aan boord van het vliegtuig waren, zodat dus allen gered zijn. Noorifotraat 102 - Telefoon 8128 Terneuzen PRINSES MARGRIET HEEFT HERSEN SCHUDDING Prinses Margriet heeft een lichte hersenschudding opgeio pen, toen ze een paar dagen ge leden bij haar grootmoeder Prinses Armgard, op het kasteel ..Warmelo" in Diepenheim van een tran viel. Prinses Margriet wordt thuis oo paleis Soestdijk verpleegd. Prinses Irene onderbreekt verblijf in Span je Prinses Irene is gistermiddag onverwachts uit Madrid op Schiphol aangekomen. Zij heeft daarmee haar verblijf in Spanje onderbroken. Vandaag wil zij n.l. op paleis Soestdijk aanwezig zijn, als haar vader zijn verjaar dag viert. De Prinses werd op de lucht haven verwelkomd door jkvr. C. E. B. Röell, particulier secre taresse van H. M. de Koningin. Op Schiphol stapte zij direct uit het vliegtuig in een op het plat form gereed staande hofauto, die haar regelrecht naar paleis Soestdijk bracht. Wanneer zij naar Spanje terug zal keren is nog niet bekend. De Sowjetrussische premier en partijleider Nikita Chroesjtsjov is vrijdag precies te 13.55 uur Nederlandse tijd met een vier motorig. schroef-turbine-vliegtuig op het Oostberlijnse vliegveld Schönefeld aangekomen voor zijn zevende bezoek aan Oost-Berlijn dat ongeveer een week zal duren. Hij werd door de Oostduitse staats- en partijleider Walter Ul- bricht, wiens zeventigste verjaar dag hij volgens de officiële aan kondiging mee komt vieren, op het vliegveld met hartelijke om helzingen begroet. Chroesjtsjov is vergezeld van zijn vrouw Nina. Ook de echtge note van Ulbricht, Lotte, was VLOTVAREN OP DE ISAR Tot de toeristische attracties van 'Opper-Beieren behoort tegen woordig nok een vlot-tocht over de Isar. In Beieren heeft men ontdekt dat de vlotten, vroeger alleen gebruikt uit noodzaak bij het transport van boomstammen stroomafwaarts, een belangrijk middel zijn om deviezen te ver dienen. Ieder seizoen worden zo'n honderd vlottochten ge maakt (foto) en op zondagen ziet men soms meerdere dicht bevolkte vlotten op de Isar drij ven. Gemakkelijk naar de (op van de Mont Blanc Toeristen, die de top van de 4810 meter hoge Mont Blanc Europa's hoogste berg willen bereiken, zullen zich voortaan niet meer zo erg hoeven in te spannen. Volgens het Turijnse blad „La Stampa" zullen zij met een hefschroefvliegtuig tot 448 meter van de top, waar een klei ne landingsplaats is ingericht, worden gevlogen. Daar wachten gidsen die hen 'verder zullen lei den. Tegen een klim van twee uur zal men echter niet moeten opzien. aanwezig. Onder het publiek werd hier en daar in de handen geklapt en „hoch, hoch" geroe pen. Vóórdat de Russische premier op het vliegveld aankwam, had iemand de menigte geoefend in het roepen van „hoch". Het ge hele diplomatieke korps was ter verwelkoming aanwezig, ook de ambassadeur van China. Het was zonnig weer. De Rus sische premier droeg een pana ma-hoed en een donker pak, zijn vrouw een gebloemde zomerjurk. In zijn welkomstrede zei Ul bricht, dat president Kennedy een poging had gedaan het ene deel van het Duitse volk tegen het andere op te zetten. Chroesjtsjov zei in een korte toespraak het daar volkomen mee eens te zijn. De twee leiders namen daar na een parade af van Oostduitse soldaten met witte handschoe nen en de bajonet op het ge weer. Daarna reden zij in een open Russische wagen de 32 km van het vliegveld naar het stad huis van Oost-Berlijn. Twee uur tevoren waren langs de route om de 15 meter politiemannen neergezet. De spoorbanen in de nabijheid werden eveneens af gesloten door gewapende politie. Tijdens de rit zwaaiden de toe schouwers met vlaggetjes. De trottoirs waren met touwen tus sen de lantaarnpalen afgezet. Vóór het stadhuis aangekomen waren de staatslieden toege juicht door kantoorpersoneel en groepen partijleden, die onder meer riepen: „Nikita en Walter de beste mannen van de partij". Op het balkon van het stad huis hield Chroesjtsjov een rede, waarin hij onder meer zei: „De laatste paar dagen zijn er vreem delingen in Berlijn geweest. Wat hebben deze gasten in hun ba gage? Men zegt dat zij de toe stand in West-Berlijn willen normaliseren, hoewel hun daden het tegendeel bewijzen. Wij zijn naar de hoofdstad van de Duit se democratische republiek ge komen om de verjaardag van Walter Ulbricht te vieren, om hem de hand te schudden. Wij zijn begonnen met de opbouw van het socialisme in het oosten u bent begonnen het socialis me in zo'n groot westelijk land als Duitsland in te voeren. Wij begonnen op kleine schaal, maar u bouwt het socialisme op in een tijd waarin het meer dan een derde van de wereldbevol king omvat". Fabrieken en kantoren lieten hun personeel naar de afgespro ken plaatsen op het plein voor het stadhuis gaan, vóórdat pre mier Chroesjtsjov aankwam. Het gejuich van de menigte was in het begin niet levendig genoeg. T.V.-cameralieden tra den toen op als leiders van het gejuich voor de verschillende gedeelten van de menigte waar op zij hun camera richtten. Het enige waarmee Chroesjt sjov op het bezoek van Kennedy zinspeelde, was zijn ironische vraag over de bagage van som mige vreemdelingen. Met een brede grijns en het karakteris tieke teken met zijn wijsvinger zei Chroesjtsjov dat hij zelf ten minste geen voorwerpen voor een „koude oor.og" in zijn kof fer had. Vijf minuten na de toespraak van Chroesjtsjov barstte een hevige regenbui met rukwinden los, die het plein snel schoon veegde. Chroesjtsjov was toen al met Ulbricht in de open wa gen naar Niederschoenhausen in het noorden van de stad onder weg, waar hij, een paar straten van de officiële residentie van Ulbricht, zal logeren. Langs de route stonden duizenden kinde ren met vlaggetje. Het enige di plomatieke gebouw waar de Russische premier langs reed, dat geen vlaggen had uitgehan gen en waar geen toeschouwers achter de ramen stonden, was de Chinese ambassade. President Kennedy is vrijdag per helikopter van de Ierse hoofdstad Dublin naar Cork ge vlogen. Cork is de op één na grootste stad van de Ierse repu bliek. De grootouders van moe ders zijde van de Amerikaanse president zijn uit deze stad af komstig. De burgemeester van Cork. Casey, verleende Kennedy het erebürgerschap van de stad. Zo wel bij zijn aankomst als bij zijn vertrek werd Kennedy door een enthousiaste menigte toege juicht. Toen Kennedy per auto van het stadhuis van Cork naar het veld reed vanwaar een helikopter hem naar Dublin zou terugbren gen, deed zich een vermakelijk incident voor. De president stond achterin zijn auto en schudde een groot aantal mensen uit de menigte de hand. Op een gege- Slechte suikeroogst op Cuba Premier dr. Fidel Castro van Cuba heeft donderdag in een redevoering te Havanna gezegd, dat de suikeroogst 1963 de slecht ste is sinds de invoering van zijn bewind. Dit was het gevolg van „onze onervarenheid, onze tekort komingen, onze vergissingen" en van de ergste droogte sinds 60 jaar. Castro verklaarde dat alle rege- ringsvijandige elementen in de provincie Matanzas en de helft van die in het aangrenzende Las Villas onschadelijk zijn gemaakt. In een wolkenkrabber in het centrum van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro heeft vrij dagochtend een hevige brand gewoed, die drie slachtoffers heeft geëist. Vijftien mensen die het dak van het 21 verdiepin gen hoge gebouw waren opge- vlucht, werden met zes helikop ters in veiligheid gebracht. De brand was ontstaan in een filmlaboratorium op de 17de verdieping. Het vuur vond gre tig voedsel in de filmrollen en verspreidde zich razend snel, zo dat de aanwezigen in de hogere verdiepingen geen tijd meer had den om naar beneden te vluch ten. De brandweer hakte een gat in de muur van het aangrenzen de hotel en kon .daardoor vijf tien reeds door de rook be dwelmde mensen in veiligheid brengen. Door de hitte sprongen de vensters van de nabijgelegen gebouwen, waarbij twintig per sonen door glasscherven werden gewond. Enige vrouwen en een brandweerman die hen trachtte te redden, vielen voor de ogen van de toegestroomde menigte omlaag. Een jonge blonde vrouw miste bij haar sprong het net, dat over een paar touwen was gespannen, bleef aan een van deze touwen hangen maar viel rimlaag toen dit brak. Een ande re vrouw ontkwam aan de dood doordat zij op een lager gespan nen touw viel, nadat zij het ho gere niet meer kon vasthouden. Verscheidene brandweerlieden werden gewond. Volgens de brandweer zijn er geen mensen meer in het gebouw, hoewel dit nog niet met zekerheid is vast gesteld. Men ondervond bij het blussingswerk veel hinder van het gebrek aan water, dat uit de vierhonderd meter verder gele gen Guanabara-baai gepompt moest worden. Gevreesd wordt dat de vier uitgebrande boven ste verdiepingen van het beton nen gebouw zullen instorten. De Zweedse spionage-zaak Kolonel Stig Wennerstroem van de Zweedse luchtmacht is vrijdag voor een rechtbank in Stockholm verschenen en offi cieel van spionage beschuldigd. Vóór het voorlezen van de acte van beschuldiging moest het pu bliek ongeveer 70 mensen, onder wie een 40-tal. journalis ten de zaal verlaten. De open bare zitting duurde nog geen vijf minuten. Op een bijeenkomst van het Zweedse kabinet werd een juri dische commissie onder leiding van een rechter benoemd welke een onderzoek naar de zaak zal instellen. Naar aanleiding van de be schuldigingen van spionage die tegen de Zweedse kolonel Stig Wennerstroem zijn uitgebracht, heeft generaal Torsten Rapp, het hoofd van de Zweedse defensie, in een verklaring aan de pers ge zegd dat aan de verdediging van het land ernstige schade is toe gebracht. Het onderzoek naar de juiste omvang van hetgeen er aan geheimen verraden zou zijn is begonnen, maar zal veel moei te, tijd en mogelijk ook geld kos ten. De luchtmacht-kolonel is in middels in het hoofdbureau van politie in Stockholm aan kruis verhoren onderworpen. Hij zou reeds meer dan 15 jaar lang voor de Sowjet-Unie hebben gespio neerd. ven moment echter hield een van zijn Ierse bewonderaars Kennedy's hand te lang vast met het gevolg, dat deze het even wicht verloor en uit het gezicht van zijn verbaasde veiligheids functionarissen verdween. En kele ogenblikken later stond Kennedy weer breed lachend overeind. Het handen schudden liet hij echter verder achterwe ge. President Kennedy van de "Ver enigde Staten heeft donderdag een bezoek gebracht aan het huis van zijn voorouders in Dunganstown in Ierland. Met de huidige bewoonster van het huis, mevr. Mary Ryan en haar dochter Josephine, dronk de president op zijn gemak een kopje thee, terwijl onderwijl de familiebanden werden bespro ken. Het kabinet der Koningin deel de gisteren mede: H. M. de Koningin heeft heden ten paleize Soestdijk ontvangen de minister-president dr. J. "E. de Quay en vervolgens de minis ter van Staat dr. L. J. Beel. Hare Majesteit heeft dr. Beel verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om te komen tot de spoedige vorming van een kabinet, dat zich verzekerd kan achten van een vruchtbare sa menwerking met de volksver tegenwoordiging. DE WERKZAAMHEDEN VAN Prof. BEEL De kabinetsinformateur prof. Beel zal thuis in Wassenaar zijn informatiearbeid verrichten. Hij liet mededelen, dat hij eerst eni ge dagen studie nodig heeft, ten einde een overzicht te krijgen van de gehele situatie, zowel tij dens de informatie-Romme als tijdens de formatie-De Kort. Dit studiemateriaal is zeer omvang rijk. Prof, Beel zeide „geschrokken te zijn van de stapel". Sprekende over het woord „spoedig" in de opdracht, zeide de woordvoerder van prof. Beel, dat deze in 1959 in twaalf dagen tijds zijn infor matie had voltooid. MACMILLAN Premier MacMillan van Enge land heeft vrijdagavond in een vraaggesprek voor de televisie te kennen gegeven, dat hij van plan is bij de komende algemene verkiezingen als leider van de conservatieve partij op te treden. Als ik gezond blijf, hoop ik de partij bij de komende verkiezin gen te leiden, zo zou de Britse premier gezegd hebben. K liens de Blitse grondwet moeten de komende algemene verkiezingen vóór oktober van het volgend jaar gehouden wor den. Op een bijeenkomst van con servatieve parlementsleden in Londen is donderdagavond op nieuw geen besluit gevallen over de vraag, wie premier Macmillan moet opvolgen. Deze vraag werd niet gesteld en de kwestie van Macmillans persoonlijke positie kwam evenmin aan de orde, om dat er bijna de gehele avond ge sproken over het uitlekken van nieuws over de bijeenkomst van vorige week, toen de crisis over de leiding een hoogtepunt be reikte. Volgens gewoonlijk wel ingelichte zegslieden is hierbij de „veiligheid" van de besloten partijvergaderingen ter sprake gekomen. ENKELEBUIEN Boven West-Europa ligt een vrij omvangrijk lagedrukgebied dat zich globaal genomen weinig verplaatst. Iri detail komen er echter verschillende beweeglijke kernen in voor die een tamelijk grillige koers volgen. Zo trok een kleine maar zeer actieve storing vrijdag over Nederland en ver oorzaakte grote weersverschillen. Er kwamen bijvoorbeeld aan de kust zowel sterke noordoostelijke als zuidwestelijke winden voor, ZATERDAG 29 JUNI v.m. n.m. Breskens 7.44 8.12 Terneuzen 8.19 8.47 Hansweert 8.59 9.27 Walsoorden 9.09 9.37 ZONDAG 30 JUNI v.m. Breskens 8-47 Terneuzen 9.22 Hansweert 10.02 Walsoorden 10.12 MAANDAG 1 JULI v.m. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden 9.51 10.26 11.06 11.16 n.m. 9.18 9.53 10.33 10.43 n.m. 10.15 10.50 11.30 11.40 terwijl bovendien de maximum temperatuur in het zuidwesten (14 graden) veel lager was dan die in het noordoosten (21 gra den). Achter de genoemde storing, dié in noordelijke richting naar de Noordzee is verdwenen wordt enigszins onstabiele lucht aange voerd. Hierin zijn opklaringen te verwachten maar ook enkele buien met een kans op onweer. De temperaturen zullen in het zuidwesten iets hoger zijn, maar elders ongeveer dezelfde als vrij dag. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Enkele buien Enkele plaatselijke opklarin gen maar ook enkele buien met een kans op onweer. Zwakke tot matig© wind uit zuidelijke rich tingen. In het zuidwesten van het land iets hogere, elders onge veer dezelfde middagtemperatu- ren als vrijdag. ZON MAAN op onder op onder 29 4.22 21.04 13.19 1.00 30 4.23 21.04 14.25 LÏ7

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1