Kennedy in Duitsland aangekomen Het ideologisch conflict Rusland-China De Berlijnse muur Toespraak van Paus Paulus Nieuwe Italiaanse regering Huldiging ruimtevaarders MAANDAG 24 JUNI 1963 19e Jaargang No. 5944 DE RASSENINTEGRATIE IN AMERIKA WIJLEN PAUS JOHANNES De moordzaak Evers DE STAKING IN BRITS GUYANA RUSLAND VERWERPT VOORSTELLEN IN BEGROTINGS COMMISSIE DER V. N. Tekenen op de schrijfmachine Eerbewijzen aan Paus Paulus REGENJAS VOOR CHROESJTSJOV HET WEER RUSSISCHE RUIMTEVROUWEN ZON- en MAANSTANDEN Fmakarlnff hij abonnement: Ternereen Wwefeur-Hoofdredaetewr I. van de Sand® Redactie, adres; Noordstraat 55—57 Admlnlstratie-adres: Smldswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijsƒ6,— per kwartaal; per iwaRWa f2,—j per week 48 ot. T,oss*» nrs 9 ot. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma F. J. van de Sande te Ternereen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie 'ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties Tgêên handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 unr. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nur. President Kennedy is zondag ochtend in Keulen aangekomen voor een bezoek van tien dagen aan Europa. Hij landde om 9.40 uur (Ned. tijd) op het vliegveld Wahn. Ongeveer 5.000 mensen waren op het vliegveld aanwezig om getuige te zijn van zijn aan komst. De president werd door bondskanselier Adenauer en het Westduitse kabinet begroet. Onmiddellijk nadat de presi dent zijn speciale Boeing-707 ver laten had werden 21 saluutscho ten gelost met 10,5-centimeter houwitsers. Op het vliegveld stonden compagnieën van leger, marine en luchtmacht opgesteld. Het kabinet en de eregasten, onder wie de Amerikaanse am bassadeur MacGhee en de inspec teur-generaal van het Westduit se leger, generaal Foertseh, had den zich verzameld op een rood tapijt onder een rood balkon. Boven het vliegveld vlogen hef- schroefvliegtuigen van de Ame rikaanse en Westduitse lucht-' macht heen en weer. De president stapte uit zijn .vliegtuig met de hoed in de hand, glimlachend naar de applaudi- serende menigte. Hij schudde kanselier Adenauer de hand en liep met hem naar het rode ta pijt, waar hij naast Adenauer in de houding ging staan toen do Amerikaanse en Westduitse volksliederen gespeeld werden. Daarna inspecteerde hij met Adenauer, ziin minister van Bui tenlandse Zaken. Rusk, en de Westduitse minister van Defen sie, Von Hasssel. de ereformatie op het vliegveld. In zijn begroetingstoespraak zei kanselier Adenauer het be zoek van president Kennedy als een politieke daad op te vatten. De president had voor de eenheid van Westelijke alliantie niets beter kunnen doen dan het be zoeken van West-Duitsland en andere Westeuropese landen. Hij herinnerde eraan dat Kennedy ovdangc onnieuw heeft be loofd dat de Verenigde Staten West-Eurona en West-Berliin zullen verdedigen, „waarvoor de Duitsers oDreoht dankbaar ziin". President Kennedy antwoord de o.m.. dankbaar te ziin voor de uitnodiging voor het bezoek. „Onze eenheid werd gesmeed in een tijd van gevaar. Zii moet worden gehandhaafd in een tiid van vrede. Onze gemeerisehan werd gesticht om een nieuwe oorlog te voorkomen. Z'i moet nu een nieuwe wp" naar de vre- de vinden. West-Europa is niet langer door striid verzwakt, >^aar begint snel te rEien in wel vaart en veiligheid. West-Euro pa is niet langer de broeikas voor een wereldoorlog, maar een instrument van eenheid en een voorbeeld van verzoening. West- Europa is tenslotte niet langer een gebied dat hulD nodig heeft, maar kan nu een krachtbron zijn voor alle krachten der vrijheid over de gehele wereld", aldus president Kennedy. Tijdens zijn bezoek van vier dagen aan West-Duitsland zal de Amerikaanse president in Bonn, de Amerikaanse leger basis Hanau, in Frankfurt, Wies- baden en West-Berlijn verblij ven. Daarna zal hij Ierland, En geland en Italië bezoeken. Kennedy zei in zijn rede: „Wij zijn bondgenoten en de enige oorlog die wij zoeken is de oor log tegen armoede, honger, ziek te en onwetendheid. Uw vrijheid is onze vrijheid en ieder aanval op uw grondgebied is een aan val op ons grondgebied." Kennedy schetste hierna kan selier Adenauer als „een archi tect van eenheid, een kampioen van vrijheid, een vriend van het Amerikaanse volk. Hij leeft reeds in de geschiedenis die hij heeft helpen maken." Onder toejuichingen van de belangstellenden reed de presi dent hierna staande in een open wagen met kanselier Adenauer naar Keulen. In het stadhuis van Keulen werd president Kennedy verwelkomd door burgemeester Burauen, die hem een 19de eeuws geïllustreerd boek over de Rijn overhandigde. Op de roep van de samengestroomde menigte ver scheen Kennedy op het balkon. Even later begaf hij zich onder de opgewonden mensen en schudde de hem toegestoken handen. Daarna reed de presi dent naar de kathedraal om de Hoogmis bij te wonen. Na de Hoogmis verlieten bondskanselier Adenauer en president Kennedy Keulen op weg naar Bonn, waar evenals in Keulen duizenden waren samen gestroomd om de Amerikaanse president toe te juichen. Op het stadhuis zei Kennedy. „Ik ben er trots op, dat de Ver enigde Staten na 1945 de moge lijkheid hebben gevonden om na 150 jaar van afzijdigheid een belangrijke rol te spelen in de wereldomvattende strijd om de vrijheid." De Amerikaanse president vervolgde met te verzekeren, dat de Verenigde Staten bereid wa ren hun eerl'jke aandeel in de strijd van Berlijn tot Saigon te leveren zolang er medestanders zijn, die de gemeenschappelijke inspanning willen doen voortdu ren. „Wij zullen deze vrije wereld vrij houden totdat de dag komt, die door Thomas Jefferson is voorspeld, waarop de vrijheid zich als een besmettelijke ziekte over de wereld zal verspreiden." Na zijn toespraak begaf Ken nedy zich naar Bad Godesberg, de diplomatenstad bij Bonn, waar hij zijn intrek nam in een ge bouw, dat toebehoort aan de Amerikaanse ambassade. De Russische «wnmunistische leiders heben vrijdag de Chinese aanvallen op hun ideologische stellingname verworpen. Zij be vestigden opnieuw, dat zij het Sowjet-standpunt zullen verde digen tijdens de komende ideo logische besprekingen met Chi na, die volgende maand worden gehouden. De Russische leiders noemden de Chinese aanvallen „ongegrond en lasterlijk". De afwijzing van de Chinese kritiek is vervat in een resolutie die vrijdag eenstemmig door het centrale comité is aangenomen na een zitting van vier dagen. Volgens de Prawda, die de resolutie zaterdagochtend publi ceerde, wordt in het stuk onder meer de politiek van het presi dium van het centrale comité en zijn eerste seretaris, Nikita Chroesjtsjov, ter versterking van de internationale communistische beweging volledig onderschreven. Het centrale comité zal zich on der meer inspannen om de „broederlijke betrekkingen" tus sen de volkeren en communisti sche partijen van de Sowjet-Unie en China te versterken, in het belang van de internationale communistische beweging en met het oog op de overwinning van het communisme. De Oostduitse regering heeft vrijdag een strook van 100 meter langs de Berlijnse muur tot ver boden gebied verklaard. Alleen Oost-Duitsers, die in het betrok ken gebied wonen of werken krijgen een speciale pas. De nieu we beperkingen gelden niet voor de grensovergangen (er zijn er zeven tussen West- en Oost-Ber- lijn en één tussen West-Berlijn en Oost-Duitsland). De verboden zóne zal worden aangegeven door borden met het opschrift „grensgebied". Het ver bod geldt ook voor militair per soneel van de Westelijke geal lieerden. Volgens het regeringsbesluit worden deze en andere beper kende maatregelen genomen om „de voortdurende ondermijnende activiteit van revanchistische en militairistische kringen in West- Berlijn" te bestrijden. Alle bars, restaurants, biosco pen en hotels in het verboden gebied zullen worden gesloten. De speciale passen, die telkens voor een half jaar worden uit gegeven, zullen van maandag a.s. af nodig zijn. De maatregelen zullen ook be trekking hebben op een vijfhon derd meter brede strook langs de Westberiijnse grens met Oost- Duitsland in de provincie Pots dam. De strook van honderd meter werd voor het eerst in augustus 1961 als een „beschermende zóne'' ingesteld, maan e? jyaren tot dusver geen speciale bepa lingen vastgesteld. In het regeringsbesluit wordt nog gezegd dat de Oostduitse grenswachten door de maatrege len in staat worden gesteld „in filtratie van vijandige elementen uit West-Berlijn" te voorkomen en „de veiligheid van de (Oost duitse) burgers te garanderen". In de Oostduitse pers is onlangs een campagne tegen het „mis bruik" van de toegangswegen naar Oost-Berlijn gevoerd. Vrij dag werden vier mannen tot ge vangenisstraffen veroordeeld op beschuldiging van het „smokke len" van vluchtelingen naar het Westen en wegens spionnage. Achttien Amerikaanse vakver enigingen op het gebied van de bouwnijverheid, die tezamen on geveer drie en een half miljoen arbeiders vertegenwoordigen, hebben vrijdag besloten de ras sendiscriminatie te beëindigen. De vakverenigingen namen een uit vier punten bestaand pro gramma aan volgens welke zij alle ervaren arbeiders als lid zullen aannemen evenals alle ge gadigden voor het leerlingschap ongeacht hun ras. De overeenkomst volgde na een ontvangst van de leiders van de vakverenigingen in het Witte guis door president Kennedy. - Gezegd wordt dat het commu nisme in de Sowjet-Unie is op gebouwd volgens de Marxistisch- Leninistische theorie en op grond van de praktische ervarin gen bij de opbouw van het socia lisme. Er wordt gewezen op de noodzaak dat de activiteit van de partij, de staatsorganen, de vak bonden en de jeugdorganisaties op ideologisch terrein wordt ver groot. De voornaamste ideologi sche taak is een grootscheeps offensief tegen de „imperialisti sche ideologie". Men zal zich moeten concentreren op het uit wissen van de sporen die het ver leden in het bewustzijn en ge drag van het Sowjetvolk heeft achtergelaten, en op het verho gen van het peil van onderwijs en cultuur. Het volk moet wor den opgevoed in de geest van de Sowjet-patriottisme en het socia listische internationalisme. In de resolutie worden de ideeën die Chroesjtsjov op bij eenkomsten met kunstenaars heeft geponeerd, met instemming begroet. De partij zal zijn onver zoenlijke strijd tegen ideologische weifelingen, middelmatigheid in de kunst, het vreedzaam naast elkaar bestaan van ideologieën en formalisme voortzetten. Het centrale comité uit zijn voldoening over de resultaten die op alle terreinen van de pro- duktie en het geestelijke en so ciale leven zijn bereikt. Tenslotte verklaart het, zich van elke polemiek in de commu nistische beweging te zullen ont houden. Naar thans van betrouwbare zijde nader gezegd wordt, heeft wijlen Paus Johannes de 23ste in november j.l. zelf geweigerd zich te laten opereren omdat hij de voortgang van het concilie niet wilde laten belemmeren. Destijds heeft men het de behan delende geneesheren wel kwalijk genomen dat zij niet tot opera tie overgingen terwijl dit toch, zo werd gezegd, gezien de hui dige voorzorgsmogelijkheden slechts een minimaal risico zou heben opgeleverd. Hierop was door 's Pausen lijfarts Gasbarri- ni slechts een gedeeltelijk ant woord gegeven met de verkla ring dat het ten tijde van de crisis in november moeilijk pre cies te voorzeggen viel hoeveel de zieke zou kunnen verdragen. De in consult geroepen chirurg professor Valdoni zou wel tot operatie heben willen overgaan maar Paus Johannes zou gezegd hebben; „Ik weet precies wat ik heb. Het staat aan God alleen om te beslissen of hij mij in leven wil laten om het concilie ten einde te brengen of die taak aan een ander wil toevertrou wen." Professor Valdoni zelf meent zich verplicht er het zwij gen toe te doen. De 42 jaar oude Byron de la Beckwith, een oud marineman, die het beroep van vertegen woordiger uitoefent, is in de nacht van zaterdag op zondag door de federale recherche ge arresteerd. Volgens een lid van de politie zal Beckwith officieel worden beschuldigd van moord op de negerleider Medgar Evers, die op 12 juni door een sluipschutter werd vermoord. Beckwith werd gearresteerd Op grond van de klacht, dat hij met andere nog niet bekende personen zou hebben samenge zworen teneinde de Wet van 1957 op de burgerrechten te schenden. Deze samenzwering zou uiteindelijk tot de moord op Medgar Evers hebben geleid. De federale regering heeft niet de bevoegheid om Beckwith wegens moord te vervolgen. De aanklacht werd echter uitge sproken door de politie van Jackson.. De onderhandelingen tussen de regering van Gheddi Jagan en de vakbondsraad (TUC) in Brits Guyana zijn vrijdag afgebroken omdat de regering geweigerd heeft de door de staking verloren gegane arbeidsuren uit te be talen. De leider van de oppositiepar tij, het nationale volkscongres, Burnham, heeft op een bijeen komst vrijdag opnieuw het aftre den van Jagan geëist. Van ande re zijde wordt vernomen dat Amerikaanse autoriteiten tegen liet gebruik van de marinebasis Atkonson voor het lossen van olieprodukten uit oostelijke lan den hebben geprotesteerd, en dat premier Jagan vjn plan zou zijn vertrek te eisen van alle Ame rikaanse burgers, alsmede slui ting van het Amerikaanse con sulaat en van het Amerikaanse agentschap voor internationale ontwikkeling. De Britse gouver neur zou Jagan erop gewezen 'hebben dat alle aaken betreffende de Amerikaanse aanwezigheid in Brits Guyana uitsluitend on der het Britse kabinet vallen. Dr. Fedorenko, de Sowjetrus- sische vertegenwoordiger in de begrotingscommissie der Ver. Naties, waarin alle 111 leden der volkerenorganisatie zijn verte genwoordigd, heeft vrijdag voor stellen, die door 35 leden waren ingediend, verworpen. In de voorstellen, die in vijf ontwerpresoluties waren neerge legd, werd verklaard dat V. N.- operaties, die ergens ter wereld werden ondernomen met het doel de vrede te handhaven of te herstellen, onder de verantwoor delijkheid van alle leden der Ver. Naties vielen. Overeenkomstig dit standpunt was in de voornaamste ontwerp resoluties verklaard dat de kos ten van dergelijke V.N.-acties ten laste moesten komen van alle leden, waarbij de bijdragen van de economisch onderontwik kelde landen zouden kunnen worden verlaagd. In andere resoluties werden voorstellen gedaan voor het ver krijgen van de 42.500.000 dollar (ongeveer 153 miljoen gulden), die nodig zijn om de kosten voor de V. N.-operaties in Kongo en het Midden-Oosten tot eind 1963 te dekken. Dr. Fedorenko verklaarde dat de voorstellen geen financieel, maar een politiek karakter droe gen en hij achtte ze een schen ding van het handvest. Volgens hem was het doel ervan „de ko lonialisten en hun moderne na volgers in staat te stellen zich gemakkelijker in te laten met de Kongolese binnenlandse aange legenheden, zulks in strijd met de terzake door de Veiligheids raad genomen besluiten". Vervolgens werd de zitting van de begrotingscommissie tot hedenmiddag verdaagd. In Amerika is een tekenma chine uitgekomen, die werkt als een schrijfmachine, waarmede technische tekeningen kunnen worden gemaakt. Iedere typist kan hierop naar een ruwe schets een volwaar dige werktekening maken. Daar er naast horizontale zowel als verticale lijnen, ook letters op de machine voo>komon, kan de tekst direct naast de tekening getikt worden. Paus Paulus de Zesde heeft zaterdag in een toespraak ge zegd dat de taak bij uitstek van zijn pontificaat zal worden ge vormd door het voortzetten van het Vaticaanse algemene con cilie. De nieuwe Paus zei in een Latijnse boodschap voor de ge hele wereld, dat hij „met alle kracht het grote werk voor de christeijke eenheid, dat door Paus Johannes is begonnen", wenst voort te zetten. Na bevestigd te hebben dat hij het concilie, „waarop de ogen van alle mensen van goede wil zijn gericht", zal voortzet ten, vervolgde de Paus: „Deze voornaamste taak, waaraan wij alle krachten die God ons heeft gegeven zullen wijden, zal de Katholieke Kerk in de wereld doen schitteren als een stan daard, geheven over alle verre landen, opdat zij door de majes teit van haar organisatie, de schoonheid van haar geest, de veelvuldigheid van haar krach ten, alle mensen oot zich kan trekken, die uit alle volken, alle talen, alle naties voortkomen. De Paus drukte ook zijn be zorgdheid uit voor „de broeders en zonen in die gebieden waarin de Kerk wordt belemmerd in de uitoefening van haar rechten". Paus Paulus begon zijn bood schap met te wijzen op „de uit gestrektheid van de taak" die vóór hem ligt. Hij herinnerde aan zijn voorgangers de pausen Pius XI en XII en zei: „Maar op heel bijzondere wijze wensen wij met godvruchtige en bewo gen herinnering de persoon van de overleden Johannes XXIII te gedenken, die in zijn korte maar zeer werkzame ambtsperiode de harten van de mensen, zelfs van hen die ver weg zijn, tot zich heeft getrokken". Het Concilie zal de eerste taak van zijn pontificaat zijn „opdat steeds sterker aan de wereld zal worden verkondigd dat alleen het Evangelie vanJezus het verwachte en gewenste heil is." „In dit licht komt ook te staan het werk aan de herziening van het Herderlijk Wetboek, de voort zetting van het werk in de lijn van de grote sociale encyclieken van onze voorgangers, tot beves tiging van de rechtvaardigheid in het burgerlijke, sociale en inter nationale leven, in waarheid en in vrijheid en onder eerbiediging van wederzijdse rechten en plich ten." Onze taak zal het met de hulp van God bovendien zijn alles in het werk te stellen voor het behoud van het grote goed van de vrede tussen de volken. Een rede die niet alleen afwezig heid van oorlogshandelingen be tekent, maar een weerspiegeling is van de door God, Schepper en Verlosser, gewilde orde een wil tot opbouw, gedragen door be grip en broederschap, een mani festatie van goede wil, het ver langen van de mensheid met een ongeveinsde liefde. De Paus vroeg om maatrege len ter ondersteuning van de onderontwikkelde landen, „waar- in de levensstandaard dikwijls mensonwaardig is". Er is een bestudering over de gehele wereld nodig ter verbetering van de levensomstandigheden. „Het nieuwe tijdperk dat ver overingen in de ruimte is begon nen, zal speciaal door God ge zegend worden wanneer de mensen leren elkaar in waar heid eerder als broeders dan als mededingers te herkennen". Op dit ogenblik waarop de gehele mensheid naar Rome ziet, „kunnen wij niet anders doen dan opnieuw oproepen tot loyaal, eerlijk en welwillend be grip opdat de mensen verenigd zullen worden in wederzijds en ernstig respect". De Paus drong er op aan alles te doen „om de mensheid te redden, de vreedzame ontwik keling van de door God gegeven rechten te bevorderen en het geestelijke en godsdienstige leven te vergemakkelijken". „Bemoedigende tekenen ont breken niet, deze komen tot ons van de mensen van goede wil. Wij danken hier God ten zeerste voor, terwijl wij geheel onze rustige maar vastbesloten sa menwerking aanbieden ter hand. having van de grote gave van de vrede in de wereld". De toespraak werd over de radio uitgezonden. De kardinalen van de Rooms- Katholieke Kerk hebben zater dag voor de derde maal hun eerbewijzen gebracht aan de nieuwe Paus. Zij naderden één voor één de pauselijke troon, knielden voor hem neer, wissel den een paar woorden en kusten zijn ring. Deze plechtigheid ge schiedde in de Sixtijnse kapel, waar de nieuwe Paus vrijdag werd gekozen. Na deze eerbe wijzen sprak Paus Palus zijn eerste boodschap aan de wereld uit. Vrijdag tot ver na midder nacht bleef het licht in het stu deervertrek naast zijn slaapka mer branden. De nieuwe Paus is iemand die aan slechts een paar uur slaap voldoende heeft. De 54-jarige rechtsgeleerde en voorzitter van het parlement Giovanni Leone heeft een nieu we regering gevormd, die geheel uit christen-democraten bestaat. Attilio Piccioni is hierin, even als in de vorige, vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken. Giulio Andreotti is weer minister van Defensie. Er zijn slechts twee nieuwe ministers in deze regering die volgens waarnemers als een za kenkabinet wordt beschouwd in afwachting van het congres van de Nenni-socialisten in oktober Harold Winlson, de leider der Britse socialistische oppositie partij, die kortgeleden Moskou heeft bezocht, heeft bij die ge legenheid de Sowjetrussische premier en partijleider een nieu we regenjas, met een voering in Schotse ruit-motief, geschonken. Wilson heeft zelf jaren lang een dergelijke jas gedragen en hij meende de Russische eerste mi nister met dit geschenk een ge noegen te doen. Men heeft de mateh van Chroesjtsjov verkregen door een beroep te doen op de medewer king van het te Londen geves tigde museum van wassen beel den van mevrouw Toussaud. a.s. De nieuwe ministers zijn die van Financiën (Mario Marti- nelli) en Industrie (Giuseppe Togni). De socialisten moeten op hun congres uitmaken of zij nieuwe pogingen om tot een links-centrumregering te komen zullen steunen. In het nieuwe kabinet zijn de verschillende stromingen van de christen-democratische partij opgenomen. Hoewel het niet op de steun van grote groepen in het parlement zal kunnen reke nen, is het toch zó samengesteld dat het niet op een vijandige houding van de voormalige links-centrum-meerderheid zal stuiten. VAN DAK GEVALLEN TIMMERMAN OVERLEDEN De 39-jarige gehuwde tim mer H. J. Bouwhuis uit Rijssen is vrijdagavond in een zieken huis te Almelo overleden. Hij was 's middags van het dak ge vallen van een in aanbouw zijn de woning aan de Markeloseweg in Rijssen. Hij kwam op een be tonnen vloer terecht en kreeg zeer ernstige verwondingen aan het hoofd. Het Russische „ruimtepaar", kolonel Valery Bykovski en Va- lentina Teresjokova die geza menlijk dagenlang in hun Wos- toks vijf en zes om de aarde heb- ben gedraaid, zijn zaterdag op het Rode Plein in Moskou gehul digd. Zij kwamen op het vlieg veld aan met een Iljoesjin-18 die door 7 Mig-straaljagers werd ge ëscorteerd. Premier Chroesjtsjov en andere leden van de regering heetten de beide ruimtevaarders welkom. Toen het vliegtuig landde om armde Chroesjtsjov de moeder van 's werelds eerste vrouwelijke ruimtevaarder, Yelena Teresjo kova. Het vliegtuig kwam vlak bij de wachtende Sowjet-leiders en de bij hen opgestelde verwan ten en vrienden van de ruimte vaarders, tot stilstand. Verder waren er een 500 andere belang stellenden op het vliegveld die ballonnen, bloemen, vlaggen en portretten bij zich hadden. Bykovski en, daarna Valentina brachten Chroesjtsjov en liet centrale comité officieel rapport uit van hun ruimtevlucht: ,De eervolle taak is met succes vol bracht. Wij gevoelen ons wel. Ge reed voor het uitvoereh van ver dere opdrachten". De kosmonau ten werden daarna door Yoeri Gagarin en andere collega's be groet. Volgens Tass was de 136 km lange route van het vliegveld naar het Kremlin in Moskou om zoomd door een muur van men sen. Er was even een hachelijk mo ment toen Valentina midden in haar rapport haperde. Maar iia enkele seconden hervond zij haar woorden. Chroesjtsjov kuste haar op de wang ,en omhelsde haar. Valentina omarmde op haar beurt de premier en zij her haalden de omhelzing meerma len, terwijl saluutschoten weer klonken. Valentina had tranen op haar gezicht toen zij haar moeder be groette. Bykovski omhelsde na de verwelkoming door Chroesjt sjov zijn vrouw en vader. Valen tina was in een eenvoudig don ker mantelcostuum gekleed en Bykoski in luchtmachtuniform. In Moskou is zaterdag bekend geworden dat er minstens drie en mogelijk vier vrouwen voor- ruimtevaart zijn opgeleid. Valentina Teresjkova heeft in een vraaggesprek met de Prawda gesproken over haar „vriendin nen" die zich op komende vluch ten voorbereiden. Bij de lance ring van Teresjkova was haar „dubbelgangster" aanwezig. BUITENLUCHT VOORKOMT HARTZIEKTEN Getroffen door het aantal hart ziekten onder de in Amerika ge boren Ieren, is een Amerikaanse arts een onderzoek begonnen on der 2000 Amerikaanse Ieren en 2000 Ieren die in hun vaderland bleven, van dezelfde leeftijd. De eerste resultaten zijn na ,125 tests: de Amerikanen eten 300 calorieën minder (vooral bo ter), dan zij die thuis bleven, doch de laatsten zijn veel gezon der en wegen minder. Zij werken voor een groot deel nog op het land, dus in de frisse buitenlucht en wandelen, terwijl de Ameri kaanse Ieren betere financiën en vrijwel allemaal een auto heb ben. De eerste conclusie is dus: ge zonde beweging in de buitenlucht kan hartziekten voorkomen. TOENEMENDE BEWOLKING Als gevolg van de aanhouden de depressie-activiteit is koele Oceanische lucht tot ver in het Europese continent binnenge drongen. In Duitsland en grote delen van Frankrijk waren de middagtemperaturen dan ook niet veel hoger dan 20 graden. In Zuid-Duitsland en Zwitser land ging de weersomslag met veel regen gepaard. Op verschil lende plaatsen werd meer dan 20 mm regen afgetapt. In ons land bleef het vrijwel overal .droog onder invloed van een rug van hogeluchtdruk die over de Noordzee trok. Deze wordt evenwel gevolgd door een depressie op de nadering waar van de bewolking zal toenemen, terwijl een regengebied ons land in de loop van de dag kan be reiken. De wind neemt tot matig of krachtig toe uit richtingen tus sen Zuidwest en Zuid. Het koele weer blijft voortduren. youuunuuifjpi'j medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Koel weer Half tot zwaar bewolkt met tijdelijk regen. Matige tot krach tige wind tussen zuidwest en zuid. Koel weer. MAANDAG 24 JUNI v.m. n.m. Breskens 3.40 3.57 Terneuzen 4.15 4.32 Hansweert 4.55 5.12 Walsoorden 5.05 5.22 DINSDAG 25 JUNI v.m. n.m. Breskens 4.27 4.43 Terneuzen 5.5.02 5.18 Hansweert 5.42 5.58 Walsoorden 5.52 6.08 24 25 ZON op onder 4.20 21.04 4.20 21.04 MAAN op onder 7.31 23.30 8.43 23.58

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1