GEEN OOM TOM MEER \f Voelt Chroesjtsjof voor regelmatig topoverleg Wostok-vijfgelanceerd Het weer Betogingen in Washington HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN Amerikaanse neger is Radio De Koek Manfcering ebdnaementt Ttrneuasn Wrectein^BroöiMpeaaefeta't van 8# 8ande Redactie, adres; Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smldswal Telefoon 01150—2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per Kwartaal; per maand ƒ2,—.; per week 48 et. Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW ZATERDAC? 15 JUNI 1963 19e Jaargang No. 5937 Verschijnt dagelflks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; mnwmam per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties '(géén handels, advertenties)5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 eent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 unr Voor het maandagnummer: zaterdags 10 ont DOOR veel vertoon van militairen en politie op het terrein van Alabama's staatsuniversi teit heeft gouverneur Wallace de sfeer gescha pen voor een spektakel, waarin hij de helden rol kon spelen van de man die op de bres staat in de strijd tegen wat hij als onrecht ziet. Hij heeft het zolang volgehouden als hij waar schijnlijk nodig achtte om zijn kiezers een vol gende keer weer op hem te laten stemmen en liet toen met zijn nogal smadelijk vertrek de groots opgezette show als een nachtkaars uitgaan. En de eigenlijke helden van het stuk zijn de twee kalme studenten, Vivian Malone en James Hood, die uiteindelijk toch rustig ingeschreven werden. Men moet hun moed niet onderschatten, HET UNCLE TOMISME DE basis voor de rassenhaat in het zuiden van de V. S. is altijd geweest de overtuiging dat de neger in alle opzichten inferieur is en daardoor niet in aanmerking komt om dezelfde rechten te heb ben als de blanken. Het is een geestesgesteldheid die de kinderen eigenlijk met hun geboorte werd meegegeven. En die nog versterkt werd door de manier waarop in boeken, op het toneel, in radio- en televisieshows doorgaans de neger werd afgebeeld als een onder danige en wat kinderlijk om sympathie vragende figuur, verzinne beeld in de gestalte van oom Tom. want zij hebben zich vrijwillig in het brand punt geplaatst van al wat aan negerhaat leeft in de zuidelijke staten en dat is heel wat. De moord op de negerleider Medgar Evers in het naburige Mississippi levert er een nieuw be wijs voor. Het is juist die moed die er waarschijnlijk het meest toe kan bijdragen dat de situatie op rassengebied hier verbetert. President Kenne dy doet zijn best nu door nieuwe wetten aan het congres voor te leggen om de negers alle wettelijke en daardoor gerechtelijke steun te geven in hun strijd-, maar hij ziet kennelijk ook in dat het in de eerste plaats hun taak is hun eigen strijd te voeren. Het uncletomisme is een tijd lang eigenlijk de enige manier geweest waarop de negers er kenning van hun rechten hebben proberen los te bedelen, uiter aard zonder succes want juist dat bedelen ondermijnde het respect en versterkte de superioriteits gevoelens bij de blanken. Dat is nu veranderd. De neger organisaties hebben met hun de- mate van moed te bezitten, maar bovendien een grote mate van waardigheid en een discipline die stellig in vele gevallen zoveel ontzag heeft ingeboezemd dat het niet tot de rel kwam, met eventuele lynchpartijen, die men zou hebben verwacht. En eisen werden ingewilligd. Het geheim van het succes HET lijdt niet veel twijfel of gouverneur Wallace hoopte met zijn spektakel aan de deur van de universiteitsaula juist de on geregeldheden uit te lokken die hij zei te vrezen. Ze bleven uit en dat is wellicht uit te leggen als een teken dat de actie van de negers enig succes begint te hebben. De basis van de rassenhaat overtuiging dat de neger in ferieur is in alle opzichten, is door het tegendeel bewijzende optreden van individuele negers en hun organisaties een flink stuk ondermijnd en het bouw werk er op moet daardoor wel wankelen. Het wijst op een ver andering in de geestesgesteld heid, die Kennedy met geen wet tot stand kan brengen. Wat hij wel kan doen en doet is door zijn maatregelen de over heid in de zuidelijke staten dwingen de wet te gehoorza men. Die steun verleent hij de negers. En hij gaat zelfs nog een stap verder. Bij de wetsvoorstellen die hij volgende week bij het congres indient zou naar ver luidt er een zijn dat de segre gatie in hotels, café's en restau rants onwettig verklaart. Door de zure appel EEN voorstel dat op een heel vreemde manier gerechtvaar digd moet worden: de horeca bedrijven spelen een rol in het handelsverkeer tussen de staten en dat is een aangelegenheid waarbij volgens de grondwet de federale regering meer zeggen schap heeft dan die der afzon derlijke staten. Deze wijdlopige motivering is nodig om de wet als zodanig mogelijk te maken, anders zou deze als inmenging in de bevoegdheden der staten zonder meer geen rechtskracht krijgen, waarover als het voorstel ondanks vertragende praktijken van zuidelijke parle mentariërs toch wordt aange nomen, wat nog geenszins zeker is uiteindelijk het opperste gerechtshof te oordelen zal krij gen. Gaat dit door, dan is dat voor de strijd der negers een enorme steun. Bovendien en dat is wel licht de bedoeling van het Witte Huis zal dan het probleem uitgebreid worden naar het noorden ook, waar op vele plaatsen eveneens een derge lijke discriminatie wordt toege past. Dat kan, dat moet wel weer tot conflicten aanleiding geven. Kennedy schijnt de mening toegedaan dat het tijd wordt dat de natie door deze zure appel heenbijt en hij kan die mening alleen maar hebben als hij er van overtuigd is dat het eind resultaat goed zal zijn, dat wil zeggen dat de rassenscheiding als deels particulier deels over heidssysteem rijp is om te wor den opgedoekt in de V. S. (Nadruk verboden.) DE KABINETS FORMATIE De kabinetsformateur, dr. De Kort, is gistermorgen een uur opgehouden door een verkeers- stagnatie bij de Maastunnel in Rotterdam. Zijn bespreking met de minister van Maatschappelijk Werk, mej. dr. M. A. M. Klom- pé, moest daardoor een uur la ter beginnen. De woordvoerder van de for mateur deelde gistermorgen mee, dat aan de bespreking met mej. Klompé geen bijzondere betekenis moet worden gehecht. De formateur heeft gisteren verder gewerkt aan zijn con- cept-basisprogram voor een vijf- partijen-kabinet. Maandag zal dr. De Kort dit voorleggen aan de fractievoorzitters van de vijf grote partijen in de Tweede Ka mer. Zij zullen ieder afzonder lijk met hem een bespreking hebben. Uiterlijk woensdag morgen zullen de fractie-voor zitters dan hun besluit aan dr. De Kort meedelen. Er wordt in dit stadium nog niet gesproken over de zetelverdeling van een nieuw kabinet. tfoordatraat 192 - Telefoon 8136 Terneuzen Premier Chroesjtsjov heeft 'n voorstel van Harold Wilson, de leader van de Britse Laliour- partij, voor een jaarlijkse top conferentie van, de „Grote Vier" tjjdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties gun stig ontvangen. Dit werd vrij dag na het tweede onderhond van Wilson met de Russische premier op een persconferentie meegedeeld. In een verklaring voor de pers zei Wilson, dat hij had voorge steld, dat de regeringsleiders van de Ver. Staten, de Sowjet-Unie, Groot-Brittannië en Frankrijk elkaar regelmatig en veelvuldig zouden ontmoeten. De meest ge- eigende gelegenheid daarvoor achtte hij de openingsbijeenkom sten van de V.N:-assemblée. Wat de kernproeven betreft werd in de verklaring gezegd, dat er geen hoopvolle tekenen zijn, dat overeenstemming kan worden bereikt over 'n volledig kemstopverdrag met zelfs maar de minimale inspectievoorwaar- den. Naar de mening van Wilson ligt wel een akkoord inzake het verbieden van alle kernproeven boven de grond, in. de ruimte en onder water binnen bereik en moet men 't daar voorpolig ook op aansturen. Over de onder grondse proeven kan dan later nog worden gesproken. De heer Chroesjtsjov en ik waren van mening, dat er geen vooruitgang ten aanzien van een volledig ver bod op kernproeven kan worden verwacht zonder een topconfe rentie", aldus Wilson. Ondanks enkele „fundamen tele en diepgaande" verschillen van mening over een aantal in ternationale kwesties was „een bemoedigende mate van overeen stemming" geconstateerd. Dat was echter geenszins het geval met betrekking tot Berlijn en de kwestie van een afzonderlijk vre desverdrag met Oost-Duitsland, zo stond in de verklaring. In het perscommuniqué van Wilson staat voorts, dat de Sow- jetpremier en hij het erover eens zijn, dat communistisch China in staat moet worden gesteld, volledig deel te nemen aan het werk van de Verenigde Naties Jenden'vóórdat"'het 'centrale"'co- en dat er bepaalde veranderin-mit- yan de Sowjetrussische De Sowjet-Unie heeft een be mand ruimteschip, de ,,Wostok- vijf", in een baan 0111 de aarde gebracht. Aan boord bevindt zich de ruimtevaarder luitenant-ko lonel' Valeri Bykovsky. Bykovsky, de vijfde Russische kosmonaut, heeft vanuit de ruimte laten weten dat hij zich goed voelt en dat alle apparaten goed functioneren. De „Wostok" (het Oosten) nummer vijf is vrijdag te 15 uur Moskouse tijd in een baan om de aarde geko men. Hoeveel omwentelingen voorzien zijn, is nog niet be kend. Doel van deze ruimtevlucht is de bestudering voort te zetten van de invloed van verschillen de factoren op het menselijk or ganisme, aldus meldt Tass. Ver der uitgebreid medisch-biolo- gisch onderzoek naar de om standigheden van een lange ruimtevlucht en verdere ver betering van de besturings systemen. Vrijdagmiddag werd van Sow jetrussische zijde te verstaan gegeven dat mogelijk de lan cering van Bykovsky zou wor den gevolgd door die van de eerste vrouwelijke kosmonaut. Volgens Tass is het gewicht van de „Wostok-vijf" minstens driemaal zo groot als dat van de Amerikaanse ruimtecabines. In verband met de lancering van de nieuwe „Wostok" heeft de radio-elektronische deskun dige Siforov verklaard, dat de Russische radio-elektronische apparatuur reeds radio-verbin dingen over afstanden van meer dan 300 miljoen km kan ver zekeren. De Russische televisie zond vrijdagmiddag tweemaal beel den uit van de kolonel in zijn ruimteschip. De eerste maal duurde dit ongeveer anderhalve minuut. Bykovsky liet een vel papier in zijn cabine drijven om de gewichtloosheid te demon streren. De tweede maal was hij vrolijk aan het praten, waar schijnlijk met een contrólesta- tion op aarde. Óm zes uur (4 uur Ned. tïjd)- had het ruimteschip zijn tweede baan om de aarde voltooid. By kovsky heeft een lichte maaltijd gebruikt. Hij voelt zich nog steeds goed en alle apparaten werken normaal. De tempera tuur is zoals was voorzien. Bykovsky deed in de avond uren fysiologische proeven en maakte lichaamsoefeningen. Bij het overvliegen van de conti nenten groette hij de bewoners van Europa, China en Latijns- Amerika over zijn boordradio. Om half acht had hij een ge sprek met premier Chroesjtsjov, die hem behouden vaart en een goede landing toewenste. Dit gebeurde tijdens de vierde om wenteling. Om twaalf minuten over tien was de vijfde omwen teling voltooid. De nieuwe Sowjetrussische ruimtevaart heeft vermoedelijk een tweeledig doel. Ten eerste wil men weten hoe de ruimte vaarder een vlucht van langere duur, van een week, dus drie dagen langer dan die van Niko- lajev, doorstaat. In principe moeten ruimtevaarders het in de „Wostok"-cabines tien dagen kunnen uithouden. Ten tweede wil men opnieuw proberen of het mogelijk is de ruimtevaartuigen zeer dicht bij elkaar te brengen. Wanneer dat gelukt, zullen de Russen de eer sten zijn die een „rendez-vous in de ruimte", zoals de technici dit noemen, verwezenlijken. Voor een werkelijke vooruitgang van de ruimtevaart is deze tech niek onmisbaar. In augustus na derden de ruimtevaartuigen Wostok 3 en 4 elkaar tot op 6,3 kilometer. Men kan verwachten dat de ruimtevaarder(s) niet zullen RUST HERSTELD IN TUSCALOOSA Het inschrijven van de twee negerstudenten aan de universi teit van Alabama in Tuscaloosa is bijzonder rustig verlopen en het leven in de stad en aan de universiteit heeft dan ook vrij wel zijn gewone loop hernomen. Foto: Gezellig babbelend met haar blanke mede-studenten kan Verscheidene honderden ne gers begonnen vrijdagmiddag met de protestmars in Wash ington, die was georganiseerd tegen de rassenscheiding. Er na men ook blanken aan de beto men Vivian Malone nu dage- ging deel. Reeds lang vóór de lijks naar college zien stappen. Storm boven Japan Door een tropische storm bo ven West-Japan zijn vrijdag drie mensen gedood en acht gewond, aldus de Japanse politie in Tokio. Ontploffing in Lissabon Ongeveer 40 arbeiders in een ndenfabriek in Lissabon zijn vrijdag door een ontploffing licht of ernstig gewond, aanvang van de betoging was 'n groot aantal politie-agenten sa mengetrokken rond het Witte Huis en langs de weg die de demonstranten zouden volgen. Na een gebed van de methodis tische voorganger Williams, be gaven de demonstranten zich haar het Witte Huis. Er werden spandoeken meegedragen waar op werd gevraagd om gelijke ar beidsvoorwaarden, toelating tot 'de scholen en vrijheid binnen de democratie. De minister van Justitie, Ro bert Kennedy, zei later tot de menigte demonstranten, die in middels was uitgegroeid tot on geveer 4000, dat op zijn ministe rie geen rassendiscriminatie wordt toegepast bij de aanstel ling van ambtenaren. Duidelijk ontstemd over vlugschriften, die door de betogers waren uitge- gen in de V.N.-organisaties moe ten worden aangebracht. Met name in de Veiligheidsraad en de Economische en Sociale Raad moeten de nieuwe V.N.-leden in voldoende mate worden ver tegenwoordigd. Wat West-Berlijn aangaat, had de labour-delegatie er de nadruk op gelegd dat zij alleen akkoord zou kunnen gaan met een over eenkomst die de vrede en veilig heid van West-Berlijn en de vrije toegang vanuit het Westen verzekert. Men was het eens over de „noodzaak om de wapenleve deeld en waarin hij hiervan werd rant'es aan Zuidafrikaanse - regering stop te zetten". MINISTER CALS GAAT WEER AAN HET WERK Minister Cals mag van zijn ge neesheren geleidelijk zijn werk zaamheden hervatten. Hij zal op maandag 17 juni a.s. weer de leiding van het departement die ge 1 mde zijn ziel:'" in han den was van mej. dr. M. A. M. KJompé op zich nemen. beschuldigd was hij uit zijn bu reau gekomen om de betogers te woord te staan. Boos vroeg hij de menigte: „Waarom doet u deze beschuldiging?" Zijn ge sprek met de betogers verliep echter verder vriendelijk. Robert Kennedy verklaarde, dat er veel vooruitgang is ge boekt in de strijd tegen de ras senscheiding sedert zijn broer president is geworden. De protestmars, die twee uur duurde, verliep rustig en orde lijk, jagerpiloot. Volgens zijn com mandant is Valeri Bykovsky moedig, bekwaam, kalm en vin dingrijk in moeilijke situaties. Hij is dan ook in het bezit van de medaille „voor onberispelijke dienst". Hij is tevens drager van de orde van de „Rode Ster", een onderscheiding die in vredestijd zelden wordt verleend. Luitenant-kolonel Bykovsky doet veel aan sport. Daarnaast gaat zijn hart uit naar het val schermspringer Hij maakte 72 sprongen' vóór hij instructeur werd. Momenteel is Valeri Bykovsky student aan de technische mili taire academie, waar ook zijn collega's Gagarin, Titov, Nikola- jev en Popovitsj studeren. Va leri is getrouwd met de 25-jari- ge laboratorium-assistente Ma- lentina Mikailovna. Ruim drie maanden geleden kreeg het echtpaar een zoon. Vrouw in de ruimte? Op een luisterpost bij Milaan is vrijdagavond een gesprek op gevangen tussen de ruimtevaar der Bykovsky en een vrouw, die tamelijk opgewonden was. Zo nu en dan kwam daar een derde stem tussen, waarschijnlijk af komstig van de vertrekplaats. Enige minuten waren de stem men zeer duidelijk, daarna werd de ontvangst steeds slech ter. Het gesprek werd om kwart vóór tien (Ned. tijd) opgevan gen. communistische partij dinsdag a.s. bijeenkomt. Met een specta culaire landing, die samenvalt met de opening van deze bijeen komst, zou deze in het teken komen te staan van een triomf van de mensheid en de Sowjet russische technici. En wanneer, zoals verwacht wordt, voor de eerste maal een vrouw de ruimte wordt inge stuurd, zal het „Wereldcongres van vrouwen", dat in Moskou gehouden wordt, zijn prestige hiermee verhoogd zien. Luitenant-kolonel Valeri F. Bykovsky, die momenteel in de „Wostok-vijf" om de aarde draait, is van ongeveer dezelfde leeftijd als Yoeri Gagarin, de eerste Russische ruimtevaarder, Over enkele maanden wordt hij 29 jaar. De kleine stad Pavlovo- Pasad, in het Moskouse district, krijgt thans bekendheid, omdat de vijfde Russische kosmonaut daar in 1934 werd geboren. In 1952 kwam hij van de middel- brire school in Moskou, waarna bij een opleiding tot piloot volg de in de Sowjen-ussische lucht macht. In 1959 werd hij straal- Christine Keeler Christine Keeler, het gerucht makende Londense fotomodel, heeft van een Londense nacht clubeigenaar een aanbod ontvan gen twaalf weken in zijn nacht club op te treden, waarvoor zij 5.000 pond sterling per week zal ontvangen Sleutelfiguur in problemen Britse kabinet De Engelse minister van Ge zondheid, dr. Enoch Powell, die we hier voor een bijzondere vergadering van het kabinet bij Admiralty House in Londen zien aankomen, zou de sleutelfiguur zijn in de moeilijkheden van de Engelse regering tengevolge van de zaak-Profumo. Ais Powell zou aftreden, zouden andere ministers zijn voorbeeld vol gen, zo verluidt in Londen. NORDEUJKE WIND. De regenval van vrijdag werd veroorzaakt door een storing, die over Duitsland langzaam verder wegtrok naar het oosten. In het zuidoosten van het land viel de meeste regen, daar werd in de periode van 6.00 tot 18.00 uur on geveer 2o mm gemeten. Geleidelijk komt het weer nu onder invloed van een rug van hogedruk boven de Britse eilan den, maar tengevolge van depres sie-activiteit ten zuiden van IJs- ZATERDAG 15 JUNI v.m. n.m. Breskens 7.41 8.00 Terneuzen 8.16 8.35 Hansweert 8.56 9.15 Walsoorden 9.06 9.25 ZONDAG 16 JUNI v.m. n.m. Breskens 8.54 Terneuzen 9.29 Hansweert Walsoorden 9.18 9.53 10.09 10.33 10.19 10.43 MAANDAG 17 JUNI v.m. n.m. Breskens 10.08 10.33 Terneuzen 10.43 11.08 Plansweert 11.23 11.48 Walsoorden 11.33 11.58 land neemt deze rug echter lang zaam in betekenis af. De komen de 24 uur blijft er echter in ons land een matige tot vrij krach tige wind uit het noorden waaien, waarmede voor de tijd van het jaar koude lucht van de Noord zee wordt aangevoerd. In deze lucht komt vrij veel bewolking voor, maar neerslag van beteke nis wordt niet verwacht. medegedeeld door het KN.M.L, geldig tot hedenavond. Plaatselijke opklaringen Plaatselij opklaringen, maar in het zuidoosten van het land aanvankelijk nog regen. Over wegend matige wind tussen noord en noordwest. Dezelfde y?mperaturen als gisterene of iets hogere. ZON MAAN op onder op onder 15 4.19 21.01 1.33 13.03 16 4.19 21.02 155 14.34 17 4.19 21.02 2.17 1546 18 4.19 21.02 2.41 17.09 19 4.19 21.03 3.09 18.33 20 4.19 21.03 3.43 19.53 21 4.19 21.04 4.25 31.05

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1