Kennedy over de rassenincidenten De toestand in Perzië Dr. Ward gearresteerd Voorstel uitbreiding van de S.E. R. N. C. R.V.-voorzitter betreurt houding A.V.R.O. Westduitse militaire hulp aan ontwikkelingslanden Arrestaties in Marokko HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Verrassing voor de S.E.R. TVP- F JU Frankerins bQ abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van 8e Sand# Redactie, adresNoordstraat 55—57 AdministratieadresSmldswal telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per Kwartaal: per maand f2.per week 48 et. Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW MAANDAG 10 JUNI 1963 19e Jaardag No. 5932 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et: mimrmmi per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties Tgdén handels, advertenties)5 regels ƒ1,10. Sedere regel 'meer 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrw Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur, Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. President Kennedy heeft zon dag op een congres van Ameri kaanse burgemeesters op Hawaii verklaard, dat de negers in Ame rika hun strijd voor gelijke rech ten als de blanken zullen winnen en dat het land eraan mee moet Werken dat deze overwinning op vreedzame wijze tot stand komt. „Wij hebben te maken met een ogenblik van een morele en con stitutionele crisis en mensen met invloed en inzicht moeten hun stem in elk deel van het land laten horen", zo zei hij. De presi. dent waarschuwde, dat in de ko mende maanden nog meer neger- betogiijgen moeten worden ver wacht. Hij vroeg de steun van de aanwezigen om de strijd van de negers in een vreedzame revolu tie te veranderen. „Ik vraag u, hier en nu, met mij de rechten van alle Amerikanen te erkennen en de weg naar een vreedzame revolutie langs constructieve ka nalen te leiden, een vreedzame revolutie die niet alleen een ramp zal voorkomen maar onze hoogste verplichtingen zal ver vullen". De Amerikaanse president zei voorts, dat iedere Amerikaan een billijke kans moet krijgen om zijn talenten te ontplooien. Hij drong er bij de burgemeesters op aan, teruggekeerd in hun gemeenten, een voorbeeld te stellen dat de genen die zich nog aan het ver leden vastklampen niet kunnen negeren. De regering kan maat regelen nemen om de grieven van de negers op vreedzame wij ze te verhelpen, zo zei hij. Hij sprak zich uit voor het instellen van gemengde commissies in de steden om spanningen weg te ne men vóórdat deze een kritiek punt bereiken. Gouverneur Wallace van Ala bama heeft president Kennedy meegedeeld dat hij 500 soldaten van de nationale garde naar Tus caloosa heeft gestuurd voor het handhaven van de orde in deze universiteitsstad. De maatregel is genomen met het oog op de verwachte toelating van twee negerstudenten tot de universi teit. Zoals bekend heeft de gouver neur verklaard dinsdag bij de universiteit aanwezig te zijn om persoonlijk de studenten de toe gang te beletten. De politie van Alabama heeft zaterdag zes blanken gearres teerd die in hun auto clandestien wapens vervoerden, waaronder revolvers, knuppels en bajonet ten. Minstens 20 Afrikaanse diplo maten hebben in de afgelopen anderhalf jaar bij het Ameri kaanse ministerie van Buiten landse Zaken geklaagd over een discriminerende behandeling in kapperszaken te Washington, zo heeft een ambtenaar van het mi nisterie tegenover de „Washing ton Post" verklaard. Ook Afri kaanse studenten en ander gas ten van de Amerikaanse regering hadden hierover hun misnoegen kenbaar gemaakt. Een van de diplomaten had gezegd, dat hij van een kapper moest wachten tot de klanten die een afspraak hadden gemaakt, geholpen wa ren. Klanten die geen afspraak hadden gemaakt, werden echter ook eerder geholpen. Twee beelden van de rassenon- rust, welke zich in de Verenig, de Staten nog steeds uitbreidt. (Boven): In Jakson, Missis sippi, wordt ds. Ed. King, predi kant van het Tougaloo College North in Jakson naar een poli tiewagen gedragen Tun naar de gevangenis te worden gebracht. Hü had met twaalf anderen ge demonstreerd voor rassengelijk- stelling op de trappen van het stedelijke gebouw van het fede rale bestuur. (Onder): Stedelijke en ver. keerspolitie in Philadelphia in fel gevecht met negerdemon- stranten bij een bouwplaats in de stad, waar ook aan rassenschei ding wordt gedaan. WEST-DUITSLAND EN POLEN Dr Konrad Adenauer heeft zondag op een bijeenkomst in Keulen van 100.000 vluchtelingen uit Silezië de hoop uitgesproken, dat de betrekkingen met Polen stap voor stap kunnen worden verbeterd. Elke stap diende ech ter met grote voorzichtigheid te worden gedaan. Op grond van een in maart gesloten overeen komst zullen er binnenkort Westduitsers naar Polen gaan voor besprekingen over de ves tiging van een handelsvertegen woordiging in dat land. De bondsrepubliek heeft tot dusver geen volledige diplomatieke be trekkingen met Polen willen aanknopen, omdat dit land Oost- Duitsland erkent. Het aantal slachtoffers in Oost-Pakistan Gouverneur Abdoel Moneum Chan van Oost-Pakistan heeft bekend gemaakt, dat het aantal doden en vermisten als gevolg van de wervelstorm die op 29 mei het kustgebied van het land' getroffen heeft, 11.942 bedraagt. BOMBARDEMENT Egyptische vliegtuigen hebben zaterdag van Jemen uit de Saoe- di-Arabische havenstad Djizann aan de Roode Zee gebombar deerd. zo meldt radio-Mekka. Hierbij werden 30 mensen ge dood en 19- gewond. Volgens een communiqué van het ministerie van Defensie in Amman werden woonhuizen en ook het zieken huis bestookt. Zaterdag hebben Egyptische Vliegtuigen ook een tweede aan val uitgevoerd op Chamis Moe- sjait. De eerste aanval was don derdag. Deze stad ligt dicht bij de grens met Jemen. TRAANGAS VOOR BLANKEN In de wapenwinkels van Trans vaal kunnen blanken boven de 18 jaar zonder vergunning voor 40 gulden een spuitbusje traan gas kopen, dat men gemakkelijk bij zich kan dragen. Men kan er op een afstand van maximaal 4 meter iemand voor tien minuten mee verblinden. Het is een uitvinding van Gun- ther Pruss, die vroeger bij de gasdienst van het Duitse leger heeft gewerkt. Mettertijd zullen de busjes in het gehele land te koop zijn. Ge gadigden moeten zich legitime ren en voor de aankoop teke nen. De voorzitter van de NCRV, mr A. B Roosjen, heeft op de jn Utrecht gehouden vergadering van zijn omroepvereniging de houding van de AVRO betreurd. Hij acht het onjuist dat deze om roepvereniging zich plotseling van de andere omroepen heeft ge- distaneieerd door voor zich aan spraak te maken op de program. maverzorging op de netten die in 1964 gereed zullen zijn. Volgens hem dient de onzeker heid die op het gebied van de ra dio en televisie heerst, weg te worden genomen. Bij de wettelij ke regeling, aldus de heer Roos- jen, kan mogelijk aandacht wor den geschonken aan de wensen van een meer ,open" bestel die, in deze tijd worden gehoord. In- die men andere zendgemachtig den naast de bestaande wil aan wijzen, dient er, volgens hem een objectief criterium te komen voor de representatie van een groepering waaraan zendmachti ging wordt verleend. Op voorstel van het dagelijks bestuur nam de vergadering een motie aan waarin de wens wordt uitgesproken dat op korte ter mijn een wettelijke regeling van het Nederlandse omroepbestel tot stand zal komen. In afwach ting van deze wettelijke regeling dient, aldus de motie, de pro grammaverzorging op het twee de t.v.-net toevertrouwd te wor den aan de omroeporganisaties en de N.T.S. en die op het dei-de F.M.-radionet aan de omroepor ganisaties. Bij het openstellen van deze voorlopige regeling moet, aldus de motie, aandacht woi-den ge schonken aan de vraag of het wenselijk dan wel noodzakelijk is, reclameboodschappen in de ether toe te laten, los staande van het programma. Branden in Gotenburg Twee grote branden hebben brandweerlieden en militairen in de Zweedse stad Gotenburg het grootste gedeelte van de zondag beziggehouden. Eerst brak brand uit in een magazijn met chemi caliën en terwijl men druk bezig was met de blussing kwam het bericht, dat elders in de stad brand was ontstaan in een olie opslagplaats. Toen de branden zondagmorgen hun hoogtepunt hadden bereikt werden over de Zweedse radio brandweerlieden opgeroepen, terwijl de mensen die in de buurt van de opslag plaats van de chemicaliën wo nen werd aangeraden, hun ramen gesloten te houden wegens ge. vaarlijke gassen. Over de oorzaak van de bran den en de aangerichte schade is nog niets bekend. In welingelichte Westduitse Tdaar behulpzaam te zijn bij de kringen is vernomen, dat de Bondsrepubliek aan een twaalf tal neutrale staten in Afrika en Azië militaire hulp in de vorm van opleidingen en uitrusting verleent. Regei-ingswoordvoerder Von Hase deelde vrijdag op een pers conferentie mee, dat voor de mi litaire- hulpverlening aan Afri kaanse landen en de opleiding in het kader van de NAVO dit jaar 109 miljoen Mark is uitgetrok ken tegen 50 miljoen vorig jaar. Naar verluidt is West-Duitsland i-eeds in 1959 met de militaire bij stand aan ontwikkelingslanden begonnen. Alleen de toenmalige minister van Defensie Franz-Jo sef Strauss en generaal Becker van de afdeling Economische Za ken van zijn ministerie zouden toen de omvang van deze hulp hebben vastgesteld. De activiteit van de Westduit se regering op dit gebied waarover de meningen nogal verdeeld zijn bleef in de afge lopen jaren niet alleen op grond van politieke overwegingen, maar oók volgens de uitdrukkelijke wens van de ontvangende staten verborgen. Momenteel zouden zich ongeveer di-iehonderd Duit se militaire instructeurs in Afri kaanse en Aziatische landen be vinden. Deze week zuilen de parie- mentsfracties van de Christen democraten, de vrije democraten en de soriaal-democraten\ zich met de kwestie van de Westduit se militah-e hulp aan het buiten land bezighouden. In Westduitse dagbladen werd zaterdag kritiek geleverd op de regering naar aanleiding van de militaire hulp aen Nigeria"en an dere ontwikkelingslanden. Vol gens sommige berichten bevin den zich ongeveer 300 Duitse mi litairen in meer dan een half do zijn landen in Afrika en Azië om HET VERKEER MET BERLIJN De Westduitse minister voor zaken geheel Duitsland betref fend, dr. Rainier Barzel, heeft in een persgesprek gezegd dat Oost-Duitsland op een reactie van het Westen moet rekenen als het voortgaat het verkeer naar West-Berlijn te belemme ren. Zaterdag stonden er bij een Oostduitse controlepost aan de grens met West-Berlijn op zeker ogenblik 1500 auto's op doorla ting te wachten. De Oostduitse grenspolitie deed het rustig aan. In Bonn is men van mening dat deze vertragingstaktiek, die van Pinksteren af wordt toege past, het gevolg is van de aan houding van Oostduitse journa listen in West-Duitsland. militaire opleiding. De linksge- richte „Frankfurter Rundschau" meent: „Een school is in Afrika belangrijker dan een leger". Het onafhankelijke Hamburgse dag blad „Die Welt" vindt dat West- Duitsland op deze wijze gevaar loopt, betrokken te worden bij conflicten tussen Afrikaanse lan den. T oeristenvliegtuig verongelukt Eén van het vliegveld Toussus le Noble (in Fi'ankrijk) opgeste gen toeristenvliegtuig is zondag ochtend bij Nonaneourt neerge stort. Het ongeluk heeft vier do den geëist. Zaterdagochtend hebben mili tairen en tanks in de lucht ge. schoten toen op enkele plaatsen in het zuidelijke deel van Tehe ran betogingen werden gehou den. Vrijdag was het in Perzië de gehele dag rustig geweest. De betogingen van zaterdag zouden weer zijn georganiseerd door religieuze elementen, uit protest tegen bepaalde heivormingen, zoals de afschaffing van de sluier voor Perzische vrouwen en landhervormingen, die de sjah heeft ingevoerd. Er vielen zaterdag geen slacht offers. Uit Qm, ten zuiden van Tehe ran, werd gemeld dat volgelin gen van een Moslim-leider de bevolking hadden aangespoord zich tegen de regeringsstrijd krachten te verzetten. Zij gaven „vurige Moslems" de verzeke ring, dat, zo zij zouden sneuve len, zij „rechtstreeks naar de hemel" zouden gaan als zij zou den proberen neuzen en oren van politiemannen en militairen af te snijden en vrouwen, die zich on gesluierd op straat begeven zou den „vernietigen". Ofschoon de studenten vlak voor hun examen zitten, was de universiteit van Teheran zater dag gesloten als gevolg van de betogingen. In de afgelopen 24 uur werden dertig Moslempriesters gearres teerd. Zij zullen voor militaire rechtbanken terecht staan. De sjah vloog zaterdag naar Tomahadan, in West-Perzië, om een nieuwe stuwdam die naar zijn dochter prinses Sjahnaz is genoemd, in gebruik te stellen. déposltaire: huidverzorging*- producten„lancóme" „dr. payot" jarenlange ervaring, dus vertrouwd advies. De in „geheel Londen" beken de osteopaat dr Stephen Ward, wiens naam in de geruchtmaken de zaak-Profumo herhaaldelijk werd genoemd, is zaterdag in Londen gearresteerd. Ward heeft de Britse ex-minis- ter van Oorlog John Profumo destijds in contact gebracht met zijn vriendin Christine Keeler, het Londense fotomodel. Hij ont kende donderdagavond in een televisie-interview met klem dat hij aan het hoofd zou staan van een „call-girl"-organisatie. Hij had zelf de Britse contra-spiona- ge op de hoogte gesteld van de verhouding die Christine Keeler met Profumo en tezelfdertijd Israël antwoordt de U.S.S.R. Israël heeft geantwoord op het Russische voorstel tot het scheppen van een kernwapen- vrije zóne in het gebied van de Middellandse Zee. Het zegt dat het voor elke vermindering van kernbewapening is, maar dat het gevaar voor Israël in „de oorlog zuchtige politiek van de Arabi sche landen" ligt. Israël herin nert eraan, dat het lid is van De voorgestelde Navo-kernmacht van oppervlakteschepen Premier MacMillan van En geland heeft volgens de „Sunday Express" besloten, dat Engeland zal deelnemen aan de voorgestel de Navo-kernmacht van opper vlakteschepen met gemengde bemanningen. Dit had president Kennedy van de Verenigde Sta ten op zijn beurt ertoe bewogen aan het eind van de maand een Been enkel militair bondgenoot- bezoek te brengen aan Engeland. De „Sunday Express" schrijft, dat de politieke overwegingen van MacMillan en zijn minister van Buitenlandse Zaken, lord Home, tenslotte zwaarder gewo gen hebben dan de kritiek van technische aard van de kant der deskundigen van de Britse ma rine. De Verenigde Staten zou den concesjsies gedlaan hebben omdat zij beseften, dat zonder Engeland de voorgestelde Navo- kernmacht eigenlijk alleen maar een Amerikaans-Westduitse aan gelegenheid zou zijn en daardoor onaanvaardbaar voor de ovrige Navo-landen. Eén van de Amerikaanse con cessies zou zijn de benoeming van een Britse admiraal tot be velhebber van de kernmacht van ongeveer 25 met Polarisraketten bewapende oppervlakteschepen, waarvan ten minste een derde in Engeland zou worden gebouwd. schap, geen kernwapens bezit en aan geen enkel land bases heeft afgestaan. Verder wijst Israël er op, dat de Sowjet-Unie sinds 1955 veel waptns aan Egypte heeft geleverd. De droogte in China Aan de ernstigste periode van droogte van de afgelopen 60 jaar is, zo meldt het „Chinese Volks dagblad" zaterdag uit Peking, 'n einde gekomen, doordat na 1 juni voldoende regen is gevallen. Het communistische partijblad schrijft dat er vanaf vorig jaar oktober tot eind mei van dit jaar bijna geen druppel regen is ge vallen. Vooral in de provincie Kwan Toeng, waar veel rijst wordt ver bouwd, heeft de regen een totale verandering teweeggebracht. Op plaatsen waar nog geen regen viel, worstelen de landbouwers echter nog steeds met hun oogst. De recente adviesaanvraag van staatssecretaris Schmeltzer aan de Sociaal-Economische Raad over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet op de bedrijfsorganisatie is, wat de daarin voorgestelde uitbreiding van het aantal leden van de Raad betreft, een verrassing ge weest voor de leden van de S. E. R. zelf. Dit heeft de heer H. J. de Kos ter, algemeen voorzitter van het Vei-bond van Nederlandse Werk gevers, onthuld in een toelichting op het jaarverslag over 1962 van zijn verbond. De heer De Koster merkte op dat over deze voorgestelde uit breiding van te voren geen con tact is geweest tussen de staats secretaris en de S. E. R. De heer De Koster, die vice-voorzitter van werkgeverszijde van de So ciaal-Economische Raad is, toon de zich niet erg gelukkig met deze gang van zaken. Overigens stelde hij in het licht dat uitbreiding van het aantal leden van dit toporgaan van het georganiseerde bedrijfs leven van 45 op 60 de problemen niet zal oplossen. Het ziet er naar uit dat alles er alleen maar moeilijker door zal worden. Zo wel aan de zijde van de organi saties van werkgevers als aan de kant van die van werknemers zal een uitbreiding moeilijkheden geven; deze gelden niet of in ge ringere mate voor de door de kroon aan te wijzen leden. De heer De Koster herinnerde er aan dat de werkgeversver bonden dwang in de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie steeds hebben afgewezen; zij wijzen die nog af. Dat neemt niet weg dat wanneer iets wet zal zijn geworden daar aan medegewerkt moet worden. Gehoopt wordt dat de S. E. R. in het geven van advies over in stelling van publiekrechtelijke organen zonder dat alle organi saties er mee instemmen niet zo ver zal gaan. Dwang kan niet bevorderlijk zijn voor de samen werking. De heer De Koster stelde voorts dat het een feit is dat in enkele sectoren van de P. B. O. goed is gewerkt. Hij heeft dat als bestuurslid van een produkt- schap zelf ervaren. Anderzijds zijn er sectoren en hiervan ge tuigde ir W. van Osselen, be stuurslid van het verbond, voor wat de metaalindustrie aangaat, waar werkgevers herhaaldelijk getracht hebben het ook door hen gewenste overleg met werk nemers langs privaatrechtelijke weg tot stand te brengen zonder dat succes kon worden geboekt. Vrijdagavond is in de Marok kaanse hoofdstad Rabat verno men dat vijf leden van de Istiq- lal-partij, onder wie drie "-leden der nieuw gekozen volksverte genwoordiging, in arrest zijn gesteld. Zij zullen ervan worden beschuldigd de veiligheid van de Marokkaanse staat in gevaar te hebben gebracht. Onder de arrestanten bevindt zich de .grootgrondbezitter en vroegere minister van Landbouw Ahmed Mansoer Nedja, voorzit ter van de Marokkaanse land- bouwvereniging. Nedja heeft de Marokkaanse regering er kortgeleden van be schuldigd dat zij aan Marokko geschonken Amerikaanse tarwe had gebruikt om de kiezers te harer gunste te beïnvloeden. Hij verklaarde dit in een protest, dat hij bij de Amerikaanse ambas sade te Rabat heeft ingediend. Dagbladen, die een Istiqlal- gezinde politieke koers volgen, hebben berichten gepubliceerd, volgens welke de ministers van Landbouw Ahmed Reda Guedi- ra de verkiezingen op deze ma nier heeft beïnvloed, toen hij nog minister van Binnenlandse Za ken was. De regering heeft daarop aanklachten wegens smaadschrift tegen de leiding dezer bladen ingediend. Belangrijke rede van president Kennedy aangekondigd President Kennedy zal van daag in het gebouw van de Amerikaanse uninversiteit te Washington „één van de belang rijkste redevoeringen" houden sinds hij staatshoofd werd. Dit hebben kringen die in nauw con. tact staan met het Witte Huis meegedeeld' in Honoloeloe op Hawaii, waar de president in verband met een congres van Amerikaanse burgemeesters zon. dag heeft vertoefd. Het is niet bekend, waarover de president zal spreken. Hij zal zich kort na zijn terugkeer van een reis van vijf dagen door het westen van dé Verenigde Staten naar de universiteit begeven, moe- ee ij.edend eenCen met de Russische marine-attaché Ivanov had. Dr Ward had teven» verteld, dat mej. Keeler en Pro fumo elkaar soms ontmoetten In zijn woning. Dr Ward wordt ervan beschul digd geleefd te hebben van de op brengsten van prostitutie. Tot de patiënten die dr Ward heeft behandeld, behoren beken de figuren als sir Winston Chur chill, de Amerikaanse actrice Elisabeth Taylor en de acteur Douglas Fairbanks en de Ame rikaanse miljonair Paul Getty. Veiligheidsmaatregelen op Londeon Airport Op het Londense vliegveld Londen Airport heeft men zater dag strenge veiligheidsmaatrege. len getroffen, nadat was komen vast te staan dat de ontploffing op dit vliegveld van j.L donder dag werd veroorzaakt door een brandbom. De ontploffing vond plaats in bagage bestemd voor een Portugees vliegtuig. Politiemannen en veiligheids- ambtenaren doorzochten vlieg tuigen die het Iberisch schier eiland als bestemming hadden terwijl de passagiers aan drie speciale balies werden gevisi teerd. De bom, die donderdag op een bagagewagentje ontplofte, zat in een plastic tas. De politie zoekt nu naar een man die zich met de tas door de controle begaf en daarna wist te verdwijnen. De branden die eerder deze week in Frankfort en Genève ontstonden in bagage, bestemd voor Barcelona, worden door ds Londense politie met de ontplof fing op het Londense vliegveld In verband gebracht. In maart werden in Madrid vlugschriften verspreid, waarin toeristen wer den gewaarschuwd tegen de risi co's, verbonden aan het reizen met Portugese of Spaanse vlieg tuigen. Zondag werd van het noord oosten uit drogere lujeht over ons land gevoerd. Daarom werd ■slechts aan de zuidgrens, waar- zich nog vochtigere lucht wist te handhaven een enkele onweers. bui waargenomen. Inmiddels heeft het hogedruk. gebied dat het fraaie zomerweer heeft veroorzaakt, zich iets van West-Europa verwijderd. De kern ervan treffen we nu bij de om geving van IJsland aan. Tegelij kertijd komen boven het West. europese continent barometerda, lingen voor. Het ziet er daarom naar uit, Dat de wind bij ons meer noordelijk zal worden. Vooral in de kustprovincies zai daarom enige temperauurdalin- gen moeten worden verwacht, 'Het blijft echter overwegend zonnig en op de meeste plaatsen droog weer. medegedeeld door het K.N.M.Ï., geldig tot hedenavond. Overwegend zonnig Overwegend zonnig en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Dezelfde of iets lagere temperaturen, MAANDAG 10 JUNI v.m. n.m. Breskens 3.35 3.51 Terneuzen 4.10 4.36 Hansweert 4.35 351 Walsoorden 5.00 5.16 DINSDAG 11 JUNI v.m. n.m. Breskens 4.15 4.31 Terneuzen 4.50 5.06 Hansweert 5.30 5.46 Walsoorden 5.40 5.56 ZON MAAN op onder op onder *1? 4.21 20.58 23.37 7.00 n 4.20 20.58 8.03 12 4.20 20.59 0.13 9.13 13 4.20 21.00 0.44 10.28 14 4.20 21.00 1.10 11.45 15 4.19 21.01 1.33 13-93

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1