<=2^uitóe ótakmg Regeringscrisis in Syrië Nationale herdenking gevallenen in Amsterdam He 1 weer Persconferentie van OeThant HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN Radio De Koek Frankerlns bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adresNoordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswai Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per maand f2,—; per week 48 nt Loser nrs O et. ZEEUW ZATERDAG 4 MEI 1963 19e Jaargang Nr 5904 Verscbiint dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels, advertenties): 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Een staking van enige omvang wekt als uiting van sociale onrust altijd de bezorgdheid van een regering. Wat nu in de Westduitse metaalindustrie gebeurt brengt ook nog om andere redenen diepe rimpels in de voor hoofden der Bonner regeerders. Daar is de economische zorg. Zoveel bedrijven zijn voor hun produktie afhankelijk van wat de metaalindustrie voortbrengt dat ze, nu die is lamgelegd, binnenkort ook hun deuren moeten sluiten. En dat gebeurt juist nu internationaal niet alleen de concurrentie is verhevigd, maar ook op een moment dat door het beslechten van tolmuren hun uitvallende produktie met graagte en gemak wordt overgenomen door anderen in de Euromarkt. Dat betekent dan dat hun klanten overstappen op een ander merk en het valt niet altijd mee hun later weer te bewegen de stap terug naar het oude te maken. De vakbond I. G. Metall had gehoopt de werkgevers op een zacht pitje van enkele stakingen en dreiging met meer zó gaar te kunnen koken dat ze zouden toestemmen in de geëiste acht procent loonsverhoging. Ze blij ken de solidariteit onder de werkgevers, die niet verder dan 3Va procent wilden gaan, te heb ben onderschat. De industrieën hebben de uitdaging aanvaard en door massale uitsluitingen in een omvang als de Duitse historie nog niet kende van het conflict een regelrechte oor log gemaakt. De uitsluiting is voor een groot deel ook bedoeld als een aanval op de stakings kas van de I. G. Metall, die wekelijks enige tientallen mil joenen mark zal moeten missen. Dat zijn bedragen, die aanko men, ook al heeft de vakbond wel de beschikking over enige honderden miljoenen. WAAROM DEZE KRACHTPROEF? Het krachtige verweer van de industrieën is zeker een gevolg van het feit dat de geëiste loonsverhoging minder gemak kelijk kan worden opgebracht dan vroeger. De bruisende tij den van het Wirtschaftswunder zijn voorbij, de economische groei is in Duitsland als overal elders naar een kal mer tempo afgezakt en de con currentie is alom sterker ge worden. Dit besef heeft bij de werkgevers de samenwerking veroorzaakt waarvoor ze vroe ger geenszins befaamd waren. De vakbond heeft dit onder schat, waarschijnlijk nog teveel levend in de sfeer van de storm achtige industriële ontwikkeling toen zelfs de forste looneis al thans voor de grote meerder heid der industrieën niet teveel moeilijkheden veroorzaakte om ze in te willigen. Bij de onder handelingen, toen die nog vreed zaam waren, hebben de vakbon den ook maar weinig kunnen overtuigen dat hun eis het mo gelijke niet te boven ging. En merkwaardigerwijs is de staking lang niet zo populair als men zou verwachten, dat bleek o.m. uit de lauwe bijval als ze genoemd werd in een mei-rede- voering en wordt de uitslui ting niet zo algemeen veroor deeld als een dergelijke maat regel ook tegen onschuldigen doorgaans wordt. HET GAAT NIET OM HET LOON. Het conflict over de procen ten is uitgegroeid tot een machtsstrijd waarbij de lonen in de metaalindustrie nog maar een ondergeschikte rol spelen. Het is een oorlog die moet be slissen wie in de Duitse econo mie voortaan de toon aan zal geven. Juist deze achtergrond maakt het zo weinig waarschijnlijk dat een bemiddelaar, die moet po gen de tariefpartners tot een vergelijk te brengen door af te wegen wat wenselijk en wat mogelijk is, snel succes zal heb ben. En zelfs al zou dat wel het geval zijn, dan blijft het feit dat één der partijen niet zomaar een concessie op loongebied zal heb ben gedaan, maar een nederlaag heeft geleden in deze machts strijd. Een nederlaag, die die partij, of het nu de bonden zijn of de industrie, later weer zal proberen goed te maken. Er is een conflict met een zó diepgaande bitterheid ontstaan, dat Bonn met reden mag vrezen dat de arbeidsverhoudingen en de arbeidsvrede er voor lange tijd door verstoord zullen zijn. (Nadruk verboden.) geslapen^ 0feen Fabrieken Zevenbergen Noordstraat 102 - Telefoon 8126 Terneuzen AMERIKA EN RUSLAND WILLEN ONTWAPENING De Verenigde Staten en de Sowjet-Unie hebben donderdag een gezamenlijke ontwerpresolu tie ingediend bij de commissie voor sociale kwesties van de Ver- enigde Naties waarin gevraagd wordt „de enorme hulpbronnen, die thans worden gebruikt voor de bewapening, te benutten voor het welzijn van de mensheid". Bij de aanbieding van de tekst van de resolutie uit naam van de Verenigde Staten verklaarde mevr. Jane Dick, dat ontwape ning ongetwijfeld een zekere te rugslag zal hebben op de Ame rikaanse economie, maar dat de ze terugslag tenslotte een posi tieve uitwerking zal hebben. Secretaris-generaal Oe Thant van de Verenigde Naties heeft vrijdag op een persconferentie in Genève gezegd, dat hij „op het ogenblik" niet van plan is te be middelen bij het zoeken naar een oplossing om uit de impasse te geraken waarin de ontwape ningsconferentie zich bevindt, maar hij voegde er aan toe dat hij niet pessimistisch is. Hij zei verheugd te zijn over het initiatief van de vijf Latijns- Amerikaanse landen om hun ge bied tot kernwapenvrije zóne te In Syrië is een regeringscrisis uitgebroken. Vijf niet-socialisti- sche ministers hebben hun ont slag ingediend als gevolg van een meningsverschil tussen de socialistische Baathpartij en de andere unionistische partij en van de regeringscoalitie, die sterker pro-Nasser zijn dan de socialisten. Twee van de voornaamste le den van de raad van de revolu tie, de generaals Kattini en Ei Soefi, zijn eveneens afgetreden. Volgens Libanese persberichten zou laatstgenoemde politiek asiel in Libanon hebben gevraagd. De Libanese kranten brachten vrij dagochtend het nieuws van de regeringscrisis in Damascus in grote opmaak, in tegenstelling lot de Syrische pers en radio, die er het stilzwijgen over bewaren. In Syrië bestaat een strenge cen suur op nieuwsberichten. Naar vernomen wordt is de crisis, die al sinds begin april sluimerde, het gevolg van verzet van de unionistische partijen te gen wat zij noemen de overheer sende positie van de Baath in het kabinet. De unionistische partijen, te weten het Verenigde Arabische front, de Arabische nationalisti sche beweging en de unionisti sche socialisten, die samen met de Baath-socialisten de regering vormen, vonden niet goed dat premier Salah Bitar, leider van de Baath, het land alleen verte genwoordigde bij de besprekin gen over een samengaan van Irak, Egypte en Syrië, die on langs in Cairo zijn gevoerd. Er ging van elke partij een vertegen woordiger naar Cairo. Na de terugkeer van de Syri sche delegatie in Damascus spit ste het meningsverschil zich toe. De premier overwoog een kabi netswijziging. Volgens Libanese persberich ten is de directe aanleiding tot de kabinetscrisis het ontslag van 47 Nassergezinde officieren. Een andere reden zou zijn het niet aanvaarden door de unionisti sche partijen van een voorstel van de Baath tot oprichting van een „unionistische eenheidspar tij", die de politieke activiteit in Syrië zou moeten coördineren in de federale unie met Egypte en Irak. GASTARBEIDERS STAKEN MEE Onder de duizenden stakende Duitse arbeiders in de metaalin dustrie bevindt zich ook een groep zgn. „gastarbeider" uit Arabische- en Afrikaanse landen. Ook zij hebben zich solidair ver klaard met luin Duitse kamera den en ook zij demonstreren met plakkaten in het Duits en in hun landstaal zoals hier tij. dens een manifestatie in Mann heim. NAASTING VAN BANKEN IN SYRIë Het (Egyptische) persbureau van het Midden-Oosten meldt, dat in Syrië bij discreet met in gang van 3 mei alle banken zijn genationaliseerd en eigendom van de staat zijn geworden. Een tweede decreet van de Syrische ministerraad en de nationale raad van de Syrische revolutie behelst, dat de huidige gouverneur van de centrale bank en diens plaatsvervanger zijn vervangen. In een derde decreet wordt het overmaken van Syrisch geld naar het buitenland voor bedra gen hoger dan 100 Syrische pond per persoon verboden en over treding strafbaar gesteld. verklaren. Hij noemde dit een stap in de goede richting. In antwoord op een vraag zei de secretaris-generaal, dat tus senkomst van de V. N. niet aan de orde was gekomen bij het Chinees-Indisch geschil, omdat de twee partijen geen inmenging van derden wensten. Over de toelating van communistisch China als lid van de Verenigde Naties zei Oe 'Thant, dat deze kwestie afhangt van de algeme ne vergadering van de Ver. Na ties. „Wat mijn persoonlijke ge voelens op dit punt mogen zijn, ik kan niet verder gaan dan de resoluties die zijn aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties". In antwoord op een vraag over de kwestie-Berlijn en het Duitse vraagstuk legde Oe Thant er de nadruk op dat oplossing van deze problemen nog geen oplos sing van het ontwapeningsvraag- stuk in het algemeen inhoudt. De Ver. Naties zullen niet be middelen in de kwestie-Berlijn, tenzij de vier machten die hier bij in hoofdzaak zijn geïnteres seerd, hiertoe overeenkomen, voegde hij er aan toe. Op een vraag van een Israëli sche journalist over de hedrei- ging van Israël door zijn Arabi sche buren antwoordde Oe Thant, dat deze nu niet zo sterk is, dat de Veiligheidsraad hier voor bijeengeroepen moet wor den, wat wel gebeurt als de we reldvrede in gevaar is. Met betrekking tot de span ning tussen de V.A.R. en Jorda nië, zei hij te menen, dat de hui dige situatie daar het instellen van een bufferzone niet nood zakelijk maakt. Over de Kongo merkte de secretaris-generaal op, dat de troepen van de Verenigde Na ties daar eerder dan is voorzien zullen kunnen worden terugge trokken. DE RASSENSCHEIDING IN DE V. S. 450 Negerscholieren, die don derdag in Birmingham demon streerden tegen de rassenschei ding, zijn gearresteerd. De brandweer hield waterka nonnen gereed, doch deze be hoefden niet te worden gebruikt. De kinderen-tussen zes en 16 jaar-gingen rustig naar de ge vangenis en de jeugdgevangenis. Zij worden beschuldigd van het houden van een demonstratie zonder vergunning. Het hoofd van de christelijke beweging voor de rechten van de mens in Alabama, Fred L. Shuttleworth, zei tot verslag gevers dat de demonstraties zul len worden voortgezet „tot we geen kinderen meer hebben". Onder de arrestanten bevindt zich dominee Martin Luther King, die de demonstranten voor rassengelijkheid, die sinds 3 april in het hoofdstad van Alabama zijn gehouden, heeft georgani seerd. Het aantal gearresteerde ne gers in Birmingham, sinds het begin van de actie in die stad voor rassengelijkheid, wordt ge schat op 900. Het hoofd van de politie in Birmingham, Eugene O'Connor, die ook U.D.-burge meester van Birmingham is heeft gezegd, dat hij zal doorgaan met het laten arresteren van mensen die op de openbare weg beto gingen houden „totdat de ge vangenissen van de stad vol zijn". In tegenwoordigheid van het Koninklijk Paar zijn gistermid dag bij het Nationaal Monument op de Dam in de hoofdstad alle gevallenen burger en militair die waar ook ter wereld tij dens en na de tweede wereld oorlog het hoogste offer hebben gebracht op plechtige wijze her dacht. Vooraf waren in twee kerken en een kapel herden kingsdiensten gehouden, waarin een predikant, een rabbijn, en een R.K. geestelijke voorgingen. Deze nationale herdenking waartoe twee jaar geleden weid besloten vormt een bundeling van de voorheen afzonderlijke herdenking militaire gevallenen, de kransleggingen namens het Koninklijk Paar (voorheen op 4 mei om twaalf uur) en de 5- jaarlijkse herdenking der geval lenen in de Ridderzaal. Het co mité Nationale herdenking mili taire gevallenen en de commis sie Nationale herdenking hadden tezamen de herdenking georgani seerd. Tot de autoriteiten, die de dienst in de Oude Lutherse kerk bijwoonden behoorden o.m. pre mier De Quay, de voorzitter van het comité Verenigde chefs van staven, luitenant-generaal G. J. Ie Vèvre de Montigny, de groot meesteres van H.M. de Koningin, mevr. M. L. van Wickevoort Crommeling, gebr. J. K. V. W. Texeira de Mattos, de minister en de beide staatssecretarissen van Defensie en de gevolmach tigd minister van Suriname in Nederland. Tot de bijzondere gasten bij de herdenking behoor den de Canadese generaal Char les Foulkes met zijn echtgenote. Hij commandeerde de Canadese strijdkrachten bij de bevrijding van ons land in 1945, Dreigende wolken pakten zich samen boven de Dam, toen de lange stoeten nabestaanden na de dienst in de Oude Lutherse kerk bij het nationaal monu ment arriveerden. Gedurende de gehele plechtigheid bleef het evenwel droog en op het moment dat Koningin Juliana en Prins Bernhard in een zwarte hofauto het Damplein opreden, kwam een zwak zonnetje zelfs even door de wolkenmassa heen. De Koningin was gekleed in een zwart complet, Prins Bernhard droeg het generaals uniform van de koninklijke landmacht. Het vorstenpaar en het gevolg werden aan de trappen van het monument ontvangen door een groot aantal autoriteiten. Terwijl de rijen genodigden nog steeds aan kwamen lopen, declameerde Rob de Vries het 12e couplet van het Wilhelmus. Om "vijf minuten over vier begaven Koningin en Prins zich naar de voet van het monument, om daar de eerste krans te leggen. Deze bestond uit vele witte tulpen en was ge sierd met een rood-wit-blauw lint. Vervolgens legden minister president De Quay en minister Visser namens het kabinet een krans van veelkleurige bloemen bij het monument, gevolgd door de chefs van staven. Bijna een half uur duurde de kranslegging door vertegenwoor digers van allerlei organisaties. De marinierskapel speelde ko- raalmuziek terwijl de Koningin en de Prins de kranslegging staande gadesloegen. Om half vijf werd de taptoe geblazen en namen 'alle aanwezi gen een minuut stilte in acht ter nagedachtenis aan de gevalle nen. Aangezien 't verkeer tot in de verre omgeving van de Dam geheel was stilgelegd, was de stilte compleet. Alleen de duiven vlogen wat onwennig, heen en weer, gewend als zij zijn aan de grote drukte rond het „hart des vaderlands". Een langdurig défilé besloot de nationale herdenking. Voorafgegaan door Koningin en Prins, ministers en vele an dere hoge en burgerlijke en mi litaire autoriteiten, trok de lange stoet van nabestaanden langs de voet van het monument toen kort na vijf uur de laatste be langstellenden langs het monu ment liepen, lag aan de voet van de witte pyloon een schat van bloemen. Nederland had zijn doden weer op waarlijk nationale wijze her dacht. Generaal Foulkes tijdens, herdenkingsplechtigheid onwel geworden De 60-jarige Canadese generaal Charles Foulkes is gistermiddag tijdens de nationale herdenkings plechtigheid in de Oude Lutherse kerk onwel geworden. Dit gebeurde tijdens de toe spraak van de opperrabijn A. Schuster. Enkele opper-oificieren wilden de generaa', hem onder steunend, de kerk uitgeleiden. Juist voor de kansel zakte hij in een. Onmiddellijk schoten twee helpsters- van het Roode Kruis toe. Enkele ogenblikken later werd een brancard binnengebracht waarop de generaal naar een der kamers nabij de werkruimte ge bracht werd. De militaire genees kundige generaal majoor dr H. J. v. d. Giessen onderzocht de generaal. Nog tijdens dit onder zoek kwam generaal Foulkes weer bij kennis. Hij gaf de wens te kennen toch ook de plechtige herdenking bij het nationaal mo nument op de Dam bij te wonen. Op advies van de medicus zag hij hier echter vanaf en ging met deze per auto naar een hartspe cialist. DODENHERDENKING OP DE GREBBEBERG Gisterochtend is op de Greb- beberg de centrale herdenkings plechtigheid gehouden voor de Koninklijke Landmacht. Er werd onder andere aan deelge nomen door een compagnie van hei regiment Van Heutz, van welk onderdeel vijf man de vlaggewacht hadden betrokken. Terwij] de grote bronzen klok op het nationale legermonument werd geluid arriveerden de ge nodigden, onder wie de burge meester van Rhenen, jhr. mr. L. H. N. F. M. Bosch ridder van Rosenthal. Nadat de Koninklijke militaire kapel twee coupletten van „Wilt heden nu treden" ten gehore had gebracht, hield de hoofdlegerpredikan; ds. B. A. Bos een herdenkingstoespraak. De hoofdlegeraalmoezenier P. G. M. Schoonebeek ging daarna voor in gebed. Aan de voet van het monumentale kruis aan de hoofdingang van de begraaf plaats werden vele kransen ge legd, onder andere door de chef van de generale staf, intussen speelde de Koninklijke militaire kapel gewijde muziek. Met twee minuten stilte en het Wilhelmus werd de plechtig heid besloten. TREKKER MET OPLEGGER SCHOOT DOOR BALUSTRADE Donderdagmiddag is een trekker met oplegger op het viaduct van rijksweg 12, over de provinciale weg in Bunnik, door de balustra. de geschoten. De trekker bleef nog juist hangen. De chauffeur werd uit de cabine geslingerd en raakte ernstig gewond. KORTSTONDIGE WEERSVERBETERING Het K. N, M. I. deelt mede: Een regenfront van een kleine depressie die over de Noordzee naar het zuidoosten trok, pas seerde 'ons land met op de ZATERDAG 4 MEI v.m. n.m. Breskens 11.25 11.41 Terneuzen 12.16 Hansweert 0.40 12.56 Walsoorden 0.50 1.06 ZONDAG 5 MEI v.m. n.m. Breskens 11.55 12.25 Terneuzen 0.30 1.00 Hansweert 1.10 1.40 Walsoorden 1.20 1.50 MAANDAG 6 MEI v.m. n.m. Breskens 0.36 1.02 Terneuzen 1.11 1.37 Hansweert 1.51 2.17 Walsoorden 2.01 2.27 Café's en restaurants in Zermatt weer open De café's en restaurants in Zermatt, die op 30 maart als ge volg van de daar heersende ty- fus-epidemie, werden gesloten, zullen vandaag hun deuren weer voor bezoekers mogen openen. De hotels blijven nog gesloten, doch verwacht wordt dat ook deze bedrijven half mei weer zullen kunnen openen. meeste plaatsen ca. 7 mm regen. Vanuit het westen nadert een rug van hoge luchtdruk, verge zeld van flinke opklaringen. In het binnenland zullen zich wel iswaar stapelwolken ontwikke len, maar slechts enkele hier van zullen het buienstadium bereiken. Ten westen van de Britse eilanden bevindt zich een fron tensysteem van een diepe IJs land-depressie. Dit 'frontensys teem gaat vergezeld van veel bewolking die in de loop van de dag vanuit het westen ook ons land zal binnendringen. Het bijbehorende regengebied zal ons naar het zich laat aanzien niet vóór de avond kunnen be reiken. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Zonnige perioden. Vooral aan zee aanvankelijk zonnig weer, in het binnenland wisselend bewolkt met slechts enkele verspreid voorkomende buien. In de middag vanuit het noordwesten toenemende bewol king. Zwakke tot matige wind, krimpend naar zuidwest. Mid- dagtemperaturen van 10 tot 14 graden. ZON MAAN op onder op onder Mei 4 5.07 20.08 15.31 4.10 5 5.05 20.10 16.37 4.28 6 5.03 20.11 17.42 4.46

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1