Lintjesregen over Nederland -■ 1 Noodtoestand Jordaanse grensgebieden Staking van metaalarbeiders in Baden-Würtemberg Prinses Beatrix terug van haar wereldreis Sleepreisvanl3.000zeemijlen HET WEER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN Radio De Koek Mededeling HELANCA „EIGEN HAARD" Frankering b|j abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per maand f2.per week 48 ot T,nsc«- nrc 2 rt. DE VRIJE ZEEUW DINSDAG 30 APRIL 1963 19e Jaargang Nr 5900 I - Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer; zaterdags 10 uur. De minister van Binnenlandse Zaken van Jordanië, Salah el Majali, heeft medegedeeld, dat in alle grensgebieden van het land de noodtoestand is afge kondigd, gepaard met een uit gaansverbod tot nader order van 17.00 uur 's middags plaat selijke tijd tot 06.00 "uur 's mor gens. Volgens officiële kringen is het besluit tot deze maatrege len genomen op aanbeveling van de Hoge Raad voor de na tionale veiligheid. De aanleiding ertoe werd niet bekendgemaakt. De minister maakte bekend, dat iedere overtreder van het uitgaansverbod zonder waar schuwing kan worden neerge schoten door de veiligheidstroe pen, die 'met de controle op de stricte naleving van het verbod zijn belast. In een ander regeringscom muniqué werd bekendgemaakt, dat niemand het land mag ver laten zonder vergunning van de betrokken militaire districts commandant. Op overtreding zijn strenge straffen gesteld. Uitreisvergunningen moeten 48 uur tevoren worden aange vraagd. Op het uitgaande telegraaf- en telefoonverkeer zou een strenge censuur zijn ingesteld. Radio-Cairo heeft maandag middag gemeld, dat aan de Jor- da-nse grens een concentratie van Saoedi-Arabische strijd krachten zou hebben plaats ge had. Deze troepenbeweg'ng zou zijn uitgevoerd op grond van' het tussen Jordanië en Saoedi- Arabië gesloten verdrag tot wederzijdse militaire bijstand. Voorts meldde. Radio-Cairo, dépositaire: huidverzorginjrs- producten „lancóme" „dr. payot" jarenlange ervaring, dus vertrouwd advies. dat in alle grensgebieden van Jordanië de noodtoestand is af gekondigd, gepaard met een uitgaansverbod gedurende der tien uur. Radio-Cairo citeerde als bron voor zijn bericht het Jordaanse ministerie van Bin nenlandse Zaken. Noordstraat 102 - Telefoon 8128 Terneuzen DE INDONESISCHE TROEPEN IN NIEUW-GUINEA De „Melbourne Herald" schreef maandag dat er te veel militai ren door Indonesië naar Weste lijk Nieuw-Guinea worden ge zonden. Het blad schreef dit in commentaar op de bekendma king dat er nog 12.000 militairen naar dit gebied zullen worden gezonden, waardoor het totaal aantal 15.000 zal zijn. „Als Indonesië van plan is al deze militairen in Westelijk Nieuw-Guinea te houden, dan moet er in Australisch Nieuw- Guinea en Australië wel onge rustheid zijn over de bedoeling daarvan", aldus het blad. AUSTRALIë WIL DEFENSIE VERSTERKEN Het Australische kabinet heeft maandag in beginsel besloten, de jaarlijkse uitgaven voor de defensie tegen eind 1964 of be gin 1965 met minstens 50 pro cent te verhogen. Op het ogen blik wordt voor de landsverdedi ging ongeveer 2.15 miljard gul den per jaar uitgegeven. ■Meer dan 100.000 mteaalarbei- ders in Baden-Würtemberg zijn gisteren in staking gegaan. Voorlopig zullen slechts de grote industriesteden als Stuttgart en Mannheim door de staking ge troffen worden waarvan men vreest, dat zij zich over heel West-Duitsland zal kunnen uit breiden. De werkgevers in Ba- den-Wür tember dreigen met een uitsluiting, die de 500.000 metaalarbeiders het gebied zal treffen. De vakverenigingen eisen een loonsverhoging van 8 maar de werkgevers wen sen niet verder te gaan dan 6 De salariscommissie van de bond van metaalarbeiders in Rijnland-Westfalen kwam giste ren in Gelsenkirchen bijeen om de mogelijkheid te bespreken van een staking in de metaalindus trie van het Ruhrgebied waarbij 1.200.000 mensen werkzaam zijn. Ook in Hamburg en Bremen be staat kans op een staking der arbeiders in de metaalindustrie. De salariscommissie van de bond van metaalarbeiders in Rijnland-Westfalen besloot giste ren tot een aanbeveling voor een staking van de 1.200.000 metaal arbeiders in dit gebied. Men wil in de tweede week van mei gaan staken. Chili levert Rauff niet uit Chili heeft het verzoek van West-Duitsland tot uitlevering van de voormalige SS-kolonel Walter Rauff afgewezen. Rauff wordt beschuldigd van oorlogs misdaden. De 59-jarige Rauff zou mede plichtig zijn aan het doden van 97.000 Joden te Kief. Hij ont kend dit. Eerder was tot uitleve ring besloten, maar het hoogge rechtshof in Santiago heeft in laatste instantie dat besluit on gedaan gemaakt. Het opperste gerechtshof in Santiago heeft de onmiddellijke invrijheidstelling van Rauff be volen. Het zeven leden tellende rechtscollege stemde met zes stemmen tegen één tegen uit levering. Inspecteur Leenhouts Officier in de Orde van Oranje-Nassau Ter gelegenheid van de ver jaardag van H. M. de Koningin is gisteren weer de traditionele lintjesregen op Nederland neer gedaald. Wel niet op zo kwistige wijze als in de voorafgaande jaren het geval piaeht te zijn maar toch altijd nog genoeg om veertien pagina's van de Neder landse Staatscourant te vullen. De burgemeesters hebben het weer' druk gehad om overal in den lande de gelukkigen de toe gekende onderscheidingen op de fiere borst te spelden. Misschien hebben zij hier en daar ook nog tijd gevonden de ongetwijfeld vele teleurgestelden te troosten en hun een riem onder het hart te steken. Er komen immers nog meer jaren en wie er dan nog niet bij is, kan rustig doorgaan nieuwe hoop te koesteren. Want hoop doet leven en éénmaal zal het misschien wel eens raak zijn Zeeuws-Vlaanderen is er over het geheel nogal „bekaaid" afge komen. Een paar „ridders", maar verder bleef de oogst beperkt tot een aantal medailles, naar „rang en stand" zo goed als mogelijk was verdeeld in gouden, zilveren en bronzen. Wij bepalen ons in de hierna volgende lijst tot de onderschei dingen die zijn toegekend aan in woners of oud-inwoners van de provincie Zeeland. Het zou waar lijk te veel plaatsruimte vergen de gehele Staatscourant af te drukken. Officier in de orde van Oranje-Nassau, Tot officier in de Orde van Oranje-Nassau is benoemd de heer A. A. Leenhouts, inspecteur van het lager onderwijs te Mid delburg, voorheen hoofd van de openbare school voor U.L.O. te Terneuzen. Officier werd ook de oorspron kelijk uit Zaamslag afkomstige heer L. M. van Dis, inspecteur van het gymnasiaal onderwijs te Zutphen. De vroeger te Hulst woonach tige heer L. F. Veugders, thans hoofdinspecteur-titulair van be lastingen te Breda, werd even eens officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Tot ridder in deze Orde wer den benoemd de heren J. C. Everaars, burgemeester van Groede en Nieuwvliet; M. A. Reneman, commissaris van poli tie te Middelburg; B. J. van Oeveren, president-kerkvoogd van de Ned. Herv. kerk te Poort vliet; D. F. P. Hoegen, directeur kantoor der Amsterdamse Bank te Middelburg... J. W. van der Burgt te Souburg en P. Kas te Vlissingen. Eremedaille in goud. De eremedaille in goud viel ten deel aan de heren C. J. Compiet, raadslid der gemeente Terneu zen; L. Krijger te Brouwersha ven; R. F. E. van Dommelen, adjudant rijkspolitie te Sas van Gent; A. Cijsouw, organist Ned. Herv. kerk te Groede; C. J. de Clerck, raadslid te Overslag; R. G. A. Hermans, secretaris der gemeente Vogelwaarde; J. de Beste te Oudelande; J. F. Vriens, commies der domeinen te Mid delburg; L. B. de Smit, kapitein Prov. Stoombootdienst te Vlissin gen; A. J. op den Brouw te St. Maartensdijk; G. A. Nelissen, waterbouwkundig ambtenaar te Hoofdplaat; P. Flipse, penning meester van V.V.V. te Koudeker- ke; J. Pijpelink te Axel; F. Voet te Hulst; L. Willebroer te Kapel- Ie. Eremedaille in zilver. De eremedaille in zilver werd verleend aan de heren M. Caljé'e te Biggekerke; A. Ruben, leider zondagsschool te Terneuzen; J. H. Vink te Ritthem; F. X, van Dam te Nieuw-Namen; D. Din- gemanse, W. M. Dingemanse en M. G. Noordhoek te Kortgene; G. Jasperse te Vlissingen; F. B. Meijers te Souburg; H. M. Mijns- bergen te Goes; J. H. Drioel, hoofdassistent A te Middelburg; J. Wielemaker te Vlissingen; A. de Hulster te Wemeldinge; M. van M. van Duuring te St. Phi- lipsland; A. de Klerk te Vlissin gen; B. M. de Bleijker te Noord- welle; N. Pierens te Souburg; .T. C. Wisse te Middelburg, en voorts aan de dames C. de Jong, hoofdzuster „Bethesda" te Vlis singen en zr. E. Adriaansen (eerw. zuster Gervasia) te St. Jansteen. Eremedaille in brons. De bronzen medaille tenslotte is toegekend aan de heren G. J. Beukert te Middelburg; M. Ka- kebeeke te Nieuw- en St. Joos- land; J. Adriaanse te Oostkapal- le; J. de Bakker te Hontenisse; C. C. de Dreu te Yerseke; J. B. de Greve te Aardenburg; A. Her mans te Overslag; G. Kouwen te Haamstede; H. van Putten te Nieuwerkerk; F. van de Velde te Hoek; J. I. Wisse te Bres- kens; A. Schauwaert te Hulst; A. Theune te Arnemuiden; en aan mej. P. J. de Waart te Mid delburg. Anton Geesink ridder in de Orde van Oranje Nassau „Ik vind het enorm", aldus luidde de korte maar kernachti ge reactie van wereldkampioen Anton Geesink toen Utrechts burgervader, jhr. mr. C. J. A. de Ranitz, hem gistermorgen mee deelde, dat hij voortaan naast trotse drager van de titel „zesde dan" ook kan bogen op de ko ninklijke onderscheiding Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester De Ranitz, zelf een van de leerlingen van de school Geesink en houder van de bruine band, zei zijn leermees ter die kennelijk was geïmpo neerd door de gewichtigheid van deze ogenblikken „Zij zijn onze sport niet vergeten, Anton, maar ik geloof niet dat je de on derscheiding op je judokostuum kunt dragen, daar is hij een beetje te groot voor." „Hij is enorm", vond Anton wederom. En de judoreus, die zijn ver bazing over zijn pas verworven ridderschap slechts langzaam kon verwerken, hoorde daarna nog uit de mond van de burge meester, dat de onderscheiding hem wegens zijn prestaties op de judomat was toegekend. H. H. ADVERTEERDERS In verband met Konin- nedag moeten advertenties voor het nummer van woensdag 1 mei hedenmor gen vóór 10 uur in ons bezit zijn. Administratie Dagblad De Vrije Zeeuw Dc in Engeland gearresteerde Italiaanse natuurkundige Euratom heeft maandag bij zonderheden bekendgemaakt omtrent de Italiaanse natuur kundige Giuseppe Martelli, wiens aanhouding op grond van de be palingen van de Britse wet op staatsgeheimen zaterdag werd bekendgemaakt. De 39-jarige Italiaan, die in Southend werd gearresteerd, trad op 1 april 1962 in dienst van Euratom. Sinds 1 november j.l. was hij op grond van een overeenkomst met de Britse autoriteiten betrokken bij on derzoekingswerk betreffende het plasma in het instituut van Culham, dat een onderdeel vormt van het kerncentrum te Harwell. Evenals bij zijn werk te Brussel had de Italiaanse ge leerde in Culham geen toegang tot geheimen, aldus Euratom. Nader wordt vernomen, dat de heer Martelli vorig jaar op Brits verzoek door Euratom be schikbaar was gesteld voor het werk in Culham. Na zijn studie aan Italiaanse universiteiten was hij in 1958 benoemd tot lec tor in de natuurkunde aan de universiteit van Birmingham. DE ACTIE TEGEN DE POQO-BEWEGING De commissaris van politie in Kaapstad heeft maandag be kendgemaakt, dat tot dusver ruim 2.000 negers zijn aange houden onder verdenking lid te zijn van de ondergrondse Poqo- beweging. De arrestaties duren nog voort. De actie was begonnen nadat een vrouw was aangehouden, die op weg was naar Bloem fontein om daar een reeks brie ven te posten. De vrouw zou de secretarese zijn van Potlako Le- ballo, de leider van de verboden Pan-Amerikaanse congresbe weging. Volgens de commissaris, is in het afgelopen weekeinde te Kaapstad, iri de negerwijk Lan- ga, een voorraad wapens ont dekt. ONTSNAPPING Vier Oostduitsers van 19 tot 24 jaar hebben maandagmorgen vroeg met een zware vrachtauto de muur tussen Oost- en West- Berlijn geramd. De auto, die in de muur bleef steken, werd vol gens de Westberlijnse politie, door Oostduitse grenswachten onder vuur genomen. De jon gens, die naar West-Berlijn ont snapten, werden niet getroffen. RUSSISCH PROTEST De Sowjet-Unie heeft dezer dagen voor de tweede maal ge protesteerd naar aanleiding van een beschieting van een Russi sche vissersboot door Ameri kaanse oorlogsschepen op 8 mrt j.l. In de tweede nota van Mos kou, die volgens Tass op 26 april werd overhandigd, wordt het Amerikaanse verweer dat de treiler zich in een gebied be vond, dat steeds door de Ame rikaanse marine als oefengebied wordt gebruikt, van de hand gewezen. Maandagochtend in de vroegte zijn Prins Bernhard en Prinses Beatrix samen met het vliegtuig uit Montreal (Canada) op Schiphol aangekomen. Koningin Juliana was op het vliegveld aan wezig om man en dochter te begroeten. Gehuld in een lange bruine mantel is maandagochtend om vijf minuten voor 8 een stralende Prinses Beatrix uit Montreal teruggekeerd van haar wereld reis, die bijna een maand heeft geduurd. Zjj arriveerde op Schip hol in de .Albert Plesman" van de KLM, het DC-8 lijntoestel dat uit Montreal kwam; in dezelfde machine keerde ook Prins-Bern- hard, die de vorige week in Me- xico-City het tweejaarlijks con gres van de internationale Ka mer van Koophandel heeft bijge woond, naar ons land terug. Op het platform stond Konin gin Juliana gereed, die eerst haar oudste dochter in de armen sloot en vervolgens Prins Bern hard omhelsde. Met Hare Majes teit was een ware karavaan van hofauto's naar Schiphol geko men met familieleden van het gevolg, dat Prinses Beatrix op haar reis door Japan, de Ver. Staten en Canada heeft begeleid. Het werd een bijna uitgelaten weerzien, dat zich temidden van veel persfotografen en Schiphol- personeel ongedwongen op het platform afspeelde. Het gevolg bestond uit mevrouw baronesse Sweers de Landas Wyborgh, da me du palais honoraire, de par ticulier secretaresse van onze Kroonprinses, mej. M. C. C. Wijnen, de adjudant van Prins- Bernhard, luitenant-ter-zee eer ste klasse G. Pauli, hoofdcom missaris C. Sesink, hoofd van de veiligheidsdienst van het konink lijk huis, en namens de regering de gevolgmachtigd minister C. J. van Schelle van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Prins Bernhard was evenmin alleen: hij kwam terug met zijn particulier secretaris, mr. A. E. van Braam Houckgeest. Terwijl de Koningin vervol gens in de ontvangstkamer bleef wachten, begaf Prinses Beatrix zich naar het op de eerste ver- Na een non-stop sleepreis van 13.000 zeemijlen meer dan de helft van de omtrek van de aarde heeft zondagavond de sleper „Mississippi" van L. Smit en Co een drijvende boorinstal latie („Side-winter") afgeleverd bij Labuan op Borneo. De „Side-winder", eigendom van de Zapata off Shore Co, ver trok op 27 december van Oran ge in Texas; de reis heeft dus meer dan vier maanden ge duurd. Dat was vooral het ge volg van het feit dat de boor installatie, die voor dé Brunei Shell Petroleum Co in de Chi nese Zee naar olie zal gaan bo ren, te breed was voor het Pa namakanaal. Na de aankomst in Labuan werd de „Mississippi" direct ge contracteerd om op basis van Lloys open Form de 9896 brt. metende Britse vrachtvaarder „Eastern" vlot te trekken, die donderdag j.l. in het Oostkanaal van Labuan aan de grond was gelopen. Een plaatselijke sleep boot had al vergeefse pogingen gedaan om de Brit naar open water te krijgen. Maandagmor gen is begonnen met het uitzet ten van de bergingsankers. De „Eastern", geladen met stuk- bleem. goed en boomstammen is eigen dom van de Eastern and Austra lian Steamship Co Ltd in Lon den. Engeland zegt visserijconventie van 1882 op De Britse onderminister van Buitenlandse Zaken, Heath, heeft maandag in het Lagerhuis medegedeeld, dat Engeland zich terugtrekt uit de visserijconven tie van 1882, waarbij de grens der territoriale wateren werd vastgesteld op drie mijl. De Britse regering heeft de landen, die de conventie hebben onder tekend, van haar besluit in ken nis gesteld. De terugtrekking gaat in op 15 mei volgend jaar. Tevens is de regering voor nemens om, met ingang van 24 juni 1964, haar medewerking aan de visserijbepalingen van 1843 te beëindigen.. Tenslotte zal de Britse re gering de E. E. G.- en E. V. A.- landen, alsmede Spanje, IJsland en Ierland uitnodigen voor een in het najaar te beleggen con ferentie over het visserijpro- dieping gelegen restaurant „De Wijde Wereld", waar ze de ver zamelde journalisten inlichtte over haar reiservaringen. Het was haar tweede persconferentie op Schiphol. Geflankeerd door Prins Bern hard aan haar rechterzijde en haar secretaresse, mej. Wijnen, aan de linkerzijde wachtte de Prinses glimlachend de vragen af. Het duurde even voor het ijs was gebroken en de adjunct di recteur van de rijksvoorlichtings dienst, de heer G. van der Wiel, moest zelfs het gesprek op gang. brengen. Toen echter werden de vragen van verschillende zijden op de Prinses afgevuurd. „In Nagasaki ontdekte ik tot mijn verrassing een uitgebreide Nederlandse kolonie, die nog steeds Nederlandse kostuums draagt. Het was ontzettend leuk. Bij die mensen leeft dat enorm. Nederland zegt hun iets", aldus de Prinses. „Hebt u op uw wereldreis de kans gehad u af en toe vrij te bewegen?" De Prinses lachte. „Zo nu en dan", zei ze peinzend, „maar het is moeilijk. U weet hoe zo'n reis verloopt. Toch is het me af en toe wel gelukt." „Hebt u wellicht ook plannen voor nieuwe reizen, misschien daar andere werelddelen?" „Dat hangt van de regering afantwoordde de Prinses. „Dit soort reizen kan ik natuurlijk niet zo maar maken. Het ge schiedt op instigatie van de re gering. Wie mijn programma vaststelt? In gezamenlijk over leg wordt beslist welke landen ik zal bezoeken. Natuurlijk doe .ik het met veel genoegen. Ik ge loof. ook dat het erg nuttig is. Afgezien van het directe nut, dat het voor me zelf heeft, want u begrijpt ik leer er enorm veel van, geloof ik dat het toch ook goed is voor de naam van. Ne derland. De Engelsen noemen dat; to put Holland on the map, in het nieuws brengen zou je kunnen zeggen. Het schept altijd >vel nieuwe contacten". Een van de journalisten bracht in dit .verband Zuid-Amerika ter sprake. „Hebt u tot nu toe dit werelddeel niet een beetje ver waarloosd?" zei hij. Het ant woord luidde; „Misschien wel, maar opnieuw: het hangt van de regering af. En nou ja, Zuid- Amerika is voor mij iets moeilij ker. Ik spreek de taal niet, in tegenstelling tot de andere leden van de familie, die spreken wel Spaans" - met een knipoog naar haar vader. Het antwoord op de vraag hoe het met de democratie van Ja pan stond was kort en bondig; Op het ogenblik gaat het viel goed. „Over het vredeskorps voor hulp aan ontwikkelingslan den, waarvan ze in Washington gezien heeft hoe de Amerikanen het aanpakken, zei ze: „Ik heb veel belangstelling voor dit werk, dat ik erg nuttig vind. Ik vond het erg interessant te zien hoe het daar wordt georganiseerd. Het begint nu in Nederland ook te leven, want hier is zoals u weet nu ook een vredeskorps op gericht, al functioneert het nog niet. Uiteraard zullen wij het nooit zo groot kunnen opzetten als de Amerikanen, maar ik ge loof wel, dat we er veel van kunnen leren." Of ze lang met president Ken nedy had gesproken. Weer gleed de glimlach over haar gelaat ,Aan tafel," zei ze. „Hij is zeer goed op de hoogte "van alles. Ook wat Nederland betreft. Op vallen goed". Gedurende de gehele perscon ferentie luisterde Prins Bern hard, die zelf zo veel routine in het leiden van conferenties heeft, vol belangstelling en uiterlijk wel tevreden naar de prestaties van zijn oudste dochter. Hij deed er rustig het zwijgen toe, want ze had geen. hulp nodig. DAMESPANTALONS Alle maten en vele kleuren vanaf 24,50. Enorme sortering. SPORTHANDEL NOORDSTRAAT 76 lucht lucht ook voor. ENKELE OPKLARINGEN Een omvangrijk hogedrukge- bied, waarvan het centrum ten noorden van de Azoren ligt, heeft een uitloper tot boven de Britse eilanden. Het hogedrukge- bied wordt op de noordwest flank aangetast door 'n Oceaan depressie, maar deze zal de ko mende 24 uur het weer bij ons nog niet beïnvloeden. Rond het hogedrukgebied stroomt met overwegend matige westelijke tot noordwestelijke winden dro gere, maar enigszins onstabiele naar ons land. In deze komen naast opklaringen enkele verspreide buien De temperaturen zullen waarden van 12 tot 15 graden be reiken, maar aan de kust enkele graden lager zijn als gevolg van het koude Noordzeewater. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Wisselend bewolkt. In de loop van de dag opkla ringen en enkele verspreid voor komende buien, maar in het oos ten van het land aanvankelijk nog zwaar bewolkt met enige regen. Zwakke tot matige wind tussen west en noordwest. Wei nig verandering in temperatuur. "Ijff. ft] 77 DINSDAG 30 APRIL v.m. n.m. Breskens 6.42 7.12 Terneuzen 7.17 7.47 Hansweert 7.57 8.27 Walsoorden 8.07 8.37 WOENSDAG 1 MEI v.m. n.m. Breskens 7.56 8.33 Terneuzen 8.31 9.08 Hansweert 9.11 9.48 Walsoorden 9.21 9.58 ZON MAAN op onder op onder April 30 5.14 20.01 11.00 2.23 Mei 1 5.12 20.03 12.08 2.58 2 5.10 20.04 13.17 3.27 3 5.09 20.06 14.25 3,50 4 5.07 20.08 15.31 4.10

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1