De Gaulle blijft bij zijn standpunt De stakingen in Frankrijk Israëlische functionaris afgetreden Onrust in Syrië Bolletje/ HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER vl DINSDAG 2 APRIL 1963 19e Jaargang Nr 5877 Aprilgrap in Moskou VONNIS IN ZUID-RHODESIë Man in Haarlem doodgestoken DR. STARIF WOENSDAG BIJ MINISTER LUNS MINISTER SOEBANDRIO DANKT MINISTER LUNS Twee Nederlandse huzaren in Duitsland verongelukt PRINSES BEATRIX NAAR TOKIO VERTROKKEN BIDAULT MAG NAAR BRAZILIË Haagse jongen nog niet gevonden Zuid-Rhodesië wil onafhankelijkheid Lawines in Oostenrijk en Zwitserland AARDBEVING IN PERZIE ION- en M4SNSWIN Frankering by abonnement: Terneuzen 3!recteur-Hoöf(fredaeteOT t van 8e Sande Redactie, adresNoordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per Kwartaal: per maand f2,-—; per week 48 ct. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. j. van ae sande te Terneuren Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie 2,40. Rubrtek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. President De Gaulle handhaaft zijn scherpe kritiek op de kern- politiek van Washington voor de verdediging van Europa. Dit blijkt uit een artikel in de „Re vue Militaire d' Information", het aan van het Franse tem Defensie, dat de ïgen van De Gaulle pleegt weer te geven. Het blad schrijft, dat de Ver. Staten, nu zij de raketten in Tur- Kije en Italië hebben weggehaald, uiteindelijk gedwongen zullen kunnen worden om voor de Russen de verantwoordelijk heid op zich te nemen voor het gebruik van kernwapens. Toen er nog raketten in Turkije en Italië waren, zouden de Russen, vóórdat zij Europa hadden kun nen aanvallen, gedwongen zijn geweest eerst deze raketten met kernwapens te vernietigen, want anders hadden deze raketten tegen hen gebruikt kunnen wor den. Maar de Russen behoefden nu niet meer het initiatief op kerngebied te nemen, aldus het blad. Zij konden het nu houden op een aanval met conventionele strijdmiddelen. Het orgaan van het ministerie merkt dan verder op, dat er ken nelijk een overeenkomst tussen de Ver. Staten en Rusland is ge sloten over de demilitarisering van West-Europa, een operatie die door de Russen afgedwongen is in ruil voor het terugtrekken van hun troepen en raketten van Cuba Het blad vindt het wel bij zonder eigenaardig dat de bond genoten van de Ver. Staten, die het meest blootstaan aan even tuele Russische aanvallen, door een over hun hoofden heen ge sloten overeenkomst beroofd zijn van een deel van hun middelen om hun veiligheid te waarbor gen. Het doelt hierbij dan op En geland, Turkije en Italië. In En geland zijn de Thorbases ont manteld en de Amerikanen heb ben hun Jupiterraketten uit Tur kije en Italië weggehaald. Onder het mom, dat zij hun wapens in Italië en Turkije willen moder niseren, hebben de Amerikanen zich wel heel handig „losge maakt", terwijl zij toch voor zich het recht blijven opeisen om tus senbeide te komen in Europa. „Paris Presse" gaat zelfs nog verder. Het zegt dat de Ameri kanen al in feite afstand hebben gedaan van de strategie, geba seerd op de vernietiging van de kern-bases van de tegenstander door eigen kernwapens. De Ver. Staten, aldus het blad, zijn terug, gevallen op een strategie, die ge baseerd is op de verwoesting van steden en zullen er steeds meer toe gaan overhellen om hun kernpotentieel te reserveren voor de verdediging van het Ame rikaanse grondgebied. De vertegenwoordigers van de vakbonden der Franse mijnwer kers en de leiders van de gena tionaliseerde kolenindustrie zul len hedenochtend opnieuw pro beren een einde te maken aan de staking der mijnwerkers die nu al een maand duurt. Intussen heeft zich een nieu we ontwikkeling voorgedaan met een verklaring van de be langrijke vakbond waarin de communisten de leiding hebben. In deze verklaring wordt gezegd dat een mogelijke basis voor een De chef van de Israëlische ge heime dienst is wegens verschil van mening met premier David Ben-Goerion afgetreden zo is of ficieel in Jeruzalem bekendge maakt. De naam van de betrokken functionaris werd niet genoemd. Hij trad af wegens „verschillen in politieke waardebepaling". Er varen waarnemers menen dat dit slaat op het vraagstuk van de Israëlische houding tegenover West-Duitsland, die na de Israë lische klacht over de hulp- van Westduitse geleerden bij het ver vaardigen van aanvalswapens in Egypte een omstreden punt ge worden is. De persoon die het Israëlische centrale kantoor van inlichtin gen. en veiligheidsdiensten heeft geleid, is altijd in een waas van geheimzinnigheid gehuld geble ven. Het is echter bekend dat hij zijn post sinds de vorming van Israël in 1948 heeft bekleed. In mei 1960, ten tijde van de ontvoering van Eichmann uit Argentinië, werd officieel iets losgelaten over de structuur van de Israëlische geheime dienst. In een persbulletin van het kantoor van premier Ben Goerion werd onthuld dat Israël vijf inlichtin gen- en veiligheidsdiensten heeft, die zich ieder op een speciaal ge bied toeleggen. Deze vijf diensten waren gecoördineerd in een bu reau, maar de naam van de chef hiervan is nooit bekendgemaakt. Volgens gewoonlijk betrouw bare kringen heeft de premier een functionaris ontslagen om dat hij de betrekkingen met West-Duitsland wilde veilig stel len. Tegen sterke oppositie van politieke rivalen van uiterst rechts en links in heeft Ben Goe rion enige tijd vastgehouden aan de opvatting dat Israël nauwe betrekkingen met West-Duits land behoort te onderhouden. Hardnekkige geruchten, die her haaldelijk officieel zijn ontkend, willen dat Ben Goerion de laatste weken enig contact met kanse lier Adenauer heeft gehad om te bewerkstelligen dat Bonn tussen beide komt in de zaak van de ge leerden die in Egypte werken. Intussen ontkennen officiële zegslieden dat er enig verschil van mening zou bestaan tussen de premier en zijn minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Meir, over de houding die als ge volg. van dit vraagstuk tegen Duitsland moet worden aangeno men. Zij zeggen dat de premier het kabinet over de ontwikkeling van deze zaak zondag op de hoog. te heeft gesteld. Later zei een regeringswoord voerder dat de premier het kabi net heeft meegedeeld de chef van de geheime dienst maandag c^zegd te hebben dat hii het met d'ens politieke zienswijze niet e„ns was. De man diende hierna 7;-n ontslag in. Er is reeds voor een 'ndelijke plaatsvervanger ge. zoi'gd. (De Westduitse regering heeft toegezegd te zullen bestuderen of er maatregelen tegen Westduitse ingezetenen genomen kunnen worden om hen te verhinderen door hun activiteiten Buitenlands politieke spanningen te veroor zaken.) regeling zou zijn: voltooiing van de door de regering aangeboden getrapte loonsverhogingen op 31 december in plaats van 1 april 1964, vier weken vakantie in plaats van drie en een premie van 200 fr. per mijnwerker bij hervatting van het werk. Na af loop van de staking zouden be sprekingen kunnen beginnen over een geleidelijke verminde ring van de werktijden. Door de duur van de staking worden de moeilijkheden van de mijnwer kersgezinnen steeds groter. In verscheidene streken van het mijngebied Lotharingen meldden zich enkele mijnwerkers voor werk omdat zij genoeg hadden van de staking. Er ontstonden enige kleine incidenten toen de versterkte stakingsposten de mannen terug hielden. De stakingsleiders beschuldi gen de regering van een poging om de stakers af te matten en leveren verbitterd commentaar op een artiekei van de minister voor gerepatrieerden, Francois Missoffe, die voorspelde dat de vakbonden hetzelfde lot zullen ondergaan als de oude politieke partijen omdat zij niet inzien dat hun taktiek verouderd is. In twee andere genationali seerde sectoren de spoorwe gen en de gas- en elektriciteits bedrijven zijn loononderhande lingen aan de gang. De metaal industrie in het gebied van Pa rijs heeft maandag in een ver klaring geprotesteerd tegen „sa botage van de produktie" door onaangekondigde stakingen bij de elektriciteitsbedrijven. In sommige industrieën waren hier door grote hoeveelheden grond stoffen verspild, aldus de verkla. ring. In Parijs heeft het busperso- neel maandag opnieuw gestaakt, waardoor het vervoer op 43 lij nen stil kwam te liggen. Voor vele voorsteden betekende dit opnieuw narigheid. Gistermorgen in alle vroegte zijn verscheidene Westelijke cor respondenten telefonisch naar het ministerie van buitenlandse zaken in Moskou ontbonden door iemand die gebroken En gels sprak. Er zou een belang rijke mededeling worden gedaan. De meesten hadden de grap door, maar zeker één verslag gever ging naar het ministerie, om daar te horen dat hij was beetgenomen. ONTPLOFFING IN AMERIKAANSE STOMERIJ EIST 6 LEVENS Zes mensen werden gedood bij een ernstige ontploffing, welke een stomerij in Tucson in de Amerikaanse staat Arizona to taal verwoestte. 25 mensen, die zich in en bij het gebouw bevon den werden min of meer ernstig gewond. De kracht van de ont ploffing was zó groot, dat brok ken gewapend beton van honder den kilo's bijna 200 meter ver weg werden geslingerd. Op de foto zoeken redders in de ravage naar mogelijke bedolven slacht offers. Josjua Nkomo, gewezen leider van de verboden Afrikaanse volksunie in Zuid-Rhodesië, is maandag wegens het organise ren van een klandestiene op tocht veroordeeld tot zes maan den gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Voor geheel Syrië is maandag een uitgaansverbod ingesteld van zes uur 's avonds tot twaalf uur 's middags, zo heeft het Egypti sche persbureau van het midden oosten gemeld. Deze maatregel was afgekon digd door de Syrische minister van Binnenlandse Zaken, briga de-generaal Hafez, die maandag ook tot plaatsvervangend mili tair gouverneur-generaal werd benoemd. Op verschillende plaat, sen in de Syrische hoofdstad zijn maandagmorgen vuurgevechten uitgebroken, zo hebben reizigers uit Damascus in Libanon verteld. Volgens deze mensen heerst in Damascus grote beroering. Stu denten trokken maandag in op tocht door de straten en raakten slaags met andere betogers. Na dere bijzonderheden waren nog niet bekend. De revolutionaire raad heeft bekend gemaakt, dat zij met kracht zal optreden tegen orde verstoorders. Volgens de raad hebben zekere elementen ge- Gisternacht om 12 uur is op de Botermarkt in Haarlem de 35- jarige opperman J. Bram uit Haarlemmermeer bij een vecht partij met een stiletto gestoken. Tijdens het vervoer naar het zie kenhuis is de man overleden. De politie heeft maandagmor gen om 6 uur een man aange houden die ervan verdacht wordt de dodelijke steek toegebracht te hebben. Het slachtoffer was gestoken in de borst en rechteroksel. De dader heeft inmiddels een beken tenis afgelegd. Toen de politie ter plaatse ver scheen was de dader verdwenen. Omstanders konden wel een be schrijving geven, maar de naam was niet bekend. Na een onder zoek kon de politie maandagmor. gen om 6 uur de 21-jarige zee man P. N. O. uit Haarlem in zijn huis aanhouden. Hij bekende bij de vechtpartij betrokken te zijn geweest en verklaarde om streeks 12 uur een café te heb ben verlaten. Op de Botermarkt kreeg hij ruzie met een hem on bekende man. De ruzie liep zó hoog, dat de zeeman eeen stiletto De Nederlandse minister van buitenlandse zaken, mr J. M. A. H. Luns, zal de Indonesische zaakgelastigde in Nederland, dr Moh. Sjarif, woensdagochtend ontvangen, aldus heeft het A. N. P. maandag vernomen. Dr Sjarif heeft maandag op het ministerie van Buitenlandse Zaken een gesprek gehad met de chef van de directie kabinet en protocol mr., R. B. baron van Lynder,. Zoals bekend, is de Indone sische zaakgelastigde zaterdag in Den Haag aangekomen. Minister Luns heeft zondag een in de Engelse taal gesteld telegram van minister Soeban- drio ontvangen waarin deze het volgende zegt: „Ik bevestig de ontvangst van uw attente boodschap waarin medeleven wordt geuit in ver band met de tragische nationale ramp van de vulkaanuitbarsting op Bali. Ik wens diepe dank te uiten, ook namens de regering van de republiek Indonesië, voor de vriendschappelijke boodschap en voor de zeer waardevolle hulp, die het Nederlandse Roode Kruis per vliegtuig overbrengt, waardoor het lijden van hen die door de ramp getroffen worden, wordt verlicht". Het telegram was getekend dr Soebandrio, tweede plaatsver- vangend m-emier, tevens minis ter van Buitenlandse Zaken. trok en daarmee de onbekende enkele steken toebracht. In de woning van de zeeman is een sti letto gevonden en in beslag ge nomen. De zeeman was tijdens een kort verlof bij zijn ouders en zou maandagmiddag in Amsterdam weer aan boord stappen voor een reis naar Ierland. Drie in West-Duitsland ge legerde Nederlandse militairen zijn zondagavond door een per sonenauto van achteren aange reden. De huzaar M.Th. Gerrits (20) uit Nijmegen overleed ter plaatse. De huzaar H. Emmen (19) uit Raamsdonk werd zwaar gewond en is zondagavond tij dens een operatie overleden. De derde huzaar liep slechts- enige ontvellingen op. Het ongeluk gebeurde op de weg HohheBergen Belsen. De drie huzaren van het 41 ste tank bataljon liepen aan de rechter kant van de weg toen een Duitse personenauto hen van achteren aanreed. De derde huzaar was de 19- jarige Peter van Gorb. De personenauto werd be stuurd door een 19-jarige kan toorbediende uit Lüeneburg. Na de aanrijding kwam hij met, zijn wagen op de linker weghelft, waar de auto over de kop sloeg om vervolgens naast de weg in een sloot te belanden. De be stuurder kreeg ernstige verwon dingen aan zijn hoofd. Hij is aan een bloedproef onderworpen. Nagewuifd door talrijke be langstellenden is Prinses Beatrix gisterenochtend om kwart voor twaalf van Schiphol naar Japan vertrokken. Wegens een kleine, storing aan een der generatoren van het DC-8 vliegtuig, waarin' zij de reis naar Tokio ging ma ken, moest het vertrek even wor den uitgesteld, doch dankzij een voorspoedige reparatie bleef de vertraging tot minder dan 2 uur beperkt. Voor zij als laatste instapt© nam de Prinses op het platform hartelijk afscheid van enkele K. L. M.-officials en vertegen woordigers .van de N. V. lucht haven. Koningin Juliana, Prins Bernhard en Prinses Marijke, die haar 's ochtends naar Schip hol hadden gebracht, konden niet op het uitgesteld vertrek wachten en hadden reeds eerder afscheid genomen. Brazilië heeft Georges Bidault, de Franse ex-premier en leider van de „nationale verzetsraad" tegen De Gaulle, een inreisvi sum toegestaan. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rio de Janeiro betekent dit echter niet het verlenen van asiel. Bi dault, dit thans in Portugal ver blijft, heeft geen recht om asiel te vragen aangezien hij zich niet op Frans grondgebied bevindt, aldus de woordvoerder. Men ver wacht niet, dat Bidault terstond naar Rio zal gaan. Politie houdt rekening met misdrijf De achtjarige Haagse jongen Cornelis Wallard, die sinds vrij dag wordt vermist, is die dag om 12 uur uit school op weg naar huis gegaan, maar sinds dien niet meer gezien. De jongen had een vaste route, die over het Rijswijksepiein naar huis voerde. Onderweg zwaaide hij dan naar zijn groot moeder. Ook ging hij vaak even langs bij een patat-friteskraam, waarvan hij de eigenaar goed kende. Zijn grootmoeder en de baas van de patat-friteskraam hebben hem vrijdag echter niet langs zien komen. Nu komt de jongen ook wel langs de Laakhaven en de mo gelijkheid, dat hij bij het spelen te water is geraakt is onder ogen gezien. Hij heeft echter water vrees. De politie houdt er reke ning' mee, dat een misdrijf is ge pleegd. De politie heeft dit weekeinde enkele tips binnengekregen. Naar aanleiding daarvan is ge dregd in de Laakhaven en bij de molen aan de Trekweg. Volgens één der tips zou hij gesignaleerd zijn in Rotterdam. Een andere tracht misbruik te maken van het vreugdebetoon waarmee een Algerijnse delegatie is ontvan gen. De delegatie, die onder lei ding staat van de Algerijnse mi nister van Defensie, kolonel Hoe- madian, arriveerde zondag in Damascus voor besprekingen over de Arabische eenheid. Bij de aankomst van de Alge rijnse delegatie in Damascus was het zondagmiddag tot heftige botsingen gekomen tussen aan hangers van Nasser en leden van de Baath-partij. De machts strijd tussen deze twee pan-Ara- bische nationalistische groeperin gen in Syrië had zich voorheen achter gesloten deuren afge speeld. Maandag werd de span ning tussen Cairo en Damascus nog groter. In Egyptische radiö- uitzendingen werd de Syrische bevolking opgeroepen tot mas sale betogingen voor Nasser. Radio-Damascus heeft omge roepen, dat tot nader order alle betogingen en samenscholingen zijn verboden. Ook mag men geen wapens op zak dragen, zelfs al heeft men daarvoor een vergun ning. Zuid-Rhodesië heeft Groot-Brit. tannië officieel om onafhanke lijkheid verzocht, zo is maandag uit gezaghebbende bron in Lon den vernomen. Het verzoek was vervat in een brief die maandag morgen door de Britse vice-pre- mier Butler, die belast is met zaken betreffende de federatie van Rhodesië en Njassaland werd ontvangen. De brief was ondetekend door de premier van Zuid-Rhodesië, Field. Deze wil een zo spoedig mogelijke onaf hankelijkheid voor zijn land, m ieder geval vóór de feitelijke ont binding van de federatie. De Zuidrhodesische regering wil kennelijk spoed achter deze kwestie zetten, nu de Britse rege. ring vrijdag j.l. besloot aan Noord-Rhodesië het recht op af scheiding van de federatie te ver lenen. Njassaland heeft dit recht verleden jaar reeds gekregen. Het verzoek van Zuid-Rhodesië om onafhankelijkheid zou in Britse regeringskringen overi gens met zeer gemengde gevoe lens zijn ontvangen. Minister But ler, zo meent men te weten, heeft in recente besprekingen met Field de hoop geuit, dat in Zuid-Rhodesië het nodige voor de Afrikaanse bevolking zal worden Door lawines zijn dit weekein de in de Tiroler Alpen en in het Zwitserse kanton Wallis vermoe delijk 12 mensen om het leven gekomen. Bij de Kematlier Alm in Tirol begroef een 800 m. lange en 7 m. diepe lawine negen mensen, on der wie zeven Westduitsers. Zondagavond waren de lijken van vier hunner gevonden. Voor de vijf vermisten heeft men geen hoop meer. gedaan. Hij zou in het bijzonder gewag hebben gemaakt van de bezorgdheid die in Engeland is ontstaan door de onlangs alge- kondigde wetten tegen het terro risme, met name die waarbij de doodstraf wordt gesteld op be- Daalde sabotagedaden. De Afri kaanse nationalisten in Z.-Rho- desië hebben inmiddels gedreigd met het te baat nemen van „on grondwettige middelen" en met de vorming van een regering in ballingschap, zo de Britse rege ring het verzoek van de blanke autoriteiten van de kolonie mocht inwilligen. Een zware aardbeving heeft het dorp Hendodjan in het noord oosten van Perzië verwoest. De beving deed zich zondag om 3.30 uur voor. Hendodjan ligt 150 km vari de stad Sab- zevar. Het Rode Kruis meldde later, dat de beving van zondag aan vier mensen het leven heeft ge kost. Er zijn twee gewonden. Honderd woningen zijn vernield. Perzië heeft sinds 1958 zes zware aardbevingen beleefd. Vorige week nog maakte een beving in de buurt van Kerman- sjah in het westen van het land velen dakloos. Vorig jaar sep tember kostte een aardbeving "in West-Ferzië aan 11.000 mensen het leven. tipgever meldde dat hij de jon gen heeft gezien ergens in het centrum van het land met een onbekende automobiel. Zijn vader en moeder leven gescheiden. De jongen woont bij zijn vader in de Poeldijksestraat, zijn zusje woont bij de moeder. De jongen heeft zijn moeder de laatste twee jaar niet meer ge zien. De vader van de jongen heeft zaterdag de Utrechtse helder ziende Max Croiset geraad pleegd. De heer Croiset gaf een spoor aan, dat eindigde bij de twee grote deuren van een pak huis, dat volgens zijn beschrij ving in de Hofwijckstraat staat. De politie heeft de heer Wallard alle medewerking verschaft, doch het raadsel van de verdwenen jongen bleef onopgelost. Ook een speurhond heeft geen goed spoor kunnen vinden. Gisteren zijn het onderwijzend personeel en de leerlingen van de school in de Asstraat, waar Cornelis in de tweede klas zat, ondervraagd. ZON op ondei MAAN on onder April 2 6.15 19.14 12.06 3.41 3 6.13 19.15 13.12 4.21 4 6.11 19.17 14.19 4.54 VEEL BEWOLKING Boven West-Europa bevindt zich een rug van hoge lucht» druk, waarin de luchtdrukver-» schillen gering zijn. Deze rug van hogedruk wordt aan de noordwestflank aangetast door het frontensysteem van een de pressie tussen IJsland en Schot land. Het front brengt ons een nieu we zóne met veel bewolking, waarin later op de dag plaatse lijke enige lichte regen of mot regen zal vallen. De wind zal zwak tot matig zijn uit weste lijke richtingen, waarbij de mid- dagtemperaturen op een iets hoger niveau komen. Aanvanke lijk zal zich ook hier en daar mist vormen. Achter de frontale zóne vormt zich ten westen van Ierland een nieuw hogedrukgebied De In vloed zal eerst na vandaag merk baar worden. medegedeeld door het K.N.M.I. geldig tot hedenavond. Minder koud. Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen of mot regen en hier en daar mist. Zwakke tot matige wind uit wes telijke richtingen. Iets hogere middagtemperaturen. DINSDAG 2 APRIL Breskens Temeuzen Hansweert Walsoorden WOENSDAG 3 APRIL v.m. n.m. Breskens 9.47 10.17 Te.rneuzen 10.22 10.52 Hansweert 11.02 11.32 Wlalsoorden U,12 1&42 v.m. n.m. 8.21 8.56 8.56 9.31 9.36 10.11 9.46 10.21

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1