De kwestie van de Israëlische agenten het weer Het televisiedebat weerberïcht Russische vliegtuigen vlogen over Amerikaans vliegdekschip PRINSES IRENE IN AMSTERDAM TAS ONTSTOLEN MINISTER VISSER MAAKTE VLUCHT MET BELGISCHE STRAALJAGER WAAROM VERLATEN EUROPESE IMMIGRANTEN AUSTRALIË WEER? ZON- en MAANSTANDEN WOENSDAG 20 MAART 1963 19e Jaargang Nr 5866 TWEEDE KAMER BLOEDIGE BOTSINGEN IN IRAN Radio De Koek Pdankertas bij abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van He Sande Redactie, adresNoordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per Kwartaal; per maand T 2,—; per week 48 ct. Loss»* nrs 9 ct. Advertentieprijs per mm 16 ct; miffiWuss gëf advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels? advertenties): 5 regels 1,10. Iedere regel meèP 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: AdreS Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. DE VRIJE ZEEUW clame-contract zou hebben ge sloten. De heer Goedhart verklaarde zich een warm voorstander van het regelmatig en onafgebroken relayeren van buitenlandse tele visieprogramma's er. vroeg, boe de regering hierover dacht. De liberale afgevaardigde me vrouw Van SomerenDowner, meende, dat bij de spoedige in voering van een tweede televi sieprogramma dit niet via de omroepverenigingen moest ge beuren, maar via een andere ge gadigde, een en ander te bekos tigen uit de reclameopbrengsten Zij meende dat de uitdruk king „bank en bierkapitaal" voor de andere gegadigden in middels al klassiek was gewor den, maar vroeg zich, sprekend over de omroepverenigingen, af, „hoe een overtuigd vegetariër een slagerij kan explcriteren of eén overtuigd aanhanger van de blauwe knoop een café met ver gunning". Volgens spr. moest een zo groot mogelijke vrijheid van meningsuiting en een zo groot mogelijke vrijheid van creativi teit voorop staan. „Ook bij een uitbreiding van de technische mogelijkheden bij een tweede televisie-programma is de vol strekte vrijheid van menings uiting niet uitvoerbaar", aldus dit V.V. D.-lid. Zij besloot haar betoog met de opmerking: „Het gaat om monopolie of vrijheid. Wij dur ven die vrijheid aan. Wij hebben daar geen enkele moeite mee". Mevrouw Van Someren vroeg tenslotte aandacht voor de com merciële belangen van de dag bladen bij invoering van recla me in de televisie. Zij wenste voorts objectieve consumenten voorlichting en het aanpakken van regionale uitzendingen op het tweede T.V.-net. De heer Jager (C.P.N.) voer de industriële en handelscon cerns alsmede de Landbank-pre- sident Zwolsman als boze wol ven ten tonele, ofschoon hij ook over „haaien in de ether" sprak. Hij wilde de verbruikers tegen „kapitalistische monopolies" in bescherming nemen. Evenzeer keerde hij zich echter tegen de in zijn ogen „monopolies van de omroepen". Hij bleek tenslotte voor een nationale omroep op het tweede net zonder commer ciële aspecten. Mede omdat hij tegen de om- roepzuilen is, zag de P. S. P.- spreker, de heer Noordenbos, een nationaal programma op het tweede net, echter niet betaald uit reclame-inkomsten. Hij wilde de kijkers „geen weerloze slacht offers van geraffineerde recla memethoden" laten worden. Met de heer Blaisse en mevr. v. Someren schaarde de spreek ster voor een deel van de C.H.U.- fractie, freule Wttwaal van Stoetwegen, zich achter de nota van de Staatssecretarissen. Ook zij bepleitte een van te verto nen reclame strikt gescheiden programmamaatschappij, naast de N. T. S., die de uit reclame verworven revenuen onafhanke lijk beheert en besteedt. Haar fractiegenoot de heer Kikkert keerde zich niet tegen reclame-televisie, mits zaken en programma's gescheiden zijn en mits de dabladondernemingen bij verliezen schadeloos gesteld wor den. Hij keerde zich tegen een commerciële concessionaris en opperde de mogelijkheid om nieuwe deelnemers aan de pro grammavorming bij de N. T. S. te integreren. Minister Cals en later ook mi nister Veldkamp woonden de avondvergadering aan de rege ringstafel bij. Minister Marijnen volgde het debat in de regerings- loge. Staatssecretaris Sehelten zal vandaag antwoorden. l)it is ren archieffoto van H. K. H. Prinses Irene niet haar Fiat sportwagen. Aan Prinses Irene is dit week einde in Amsterdam een tas met persoonlijke bezittingen ontstolen. De dief (dieven) heeft (hebben) de tas bemach tigd door een gat te snijden in de bnnen kan van de auto van de Prinses. De politie in Am sterdam bewaart over deze zaak het zwijgen. De diefstal is zondagavond ge.- pleegd in Amsterdam-Zuid. Met de tas zijn persoonlijke bezittingen, wat geld en en kele autopapieren verdwenen. Prinses Irene heeft in Amster dam o a. een modeshow bijge woond. De Nederlandse minister van Defensie, ir. S. H. Visser, heeft dinsdag een vlucht gemaakt met een „Fouga Magister" van de Belgische luchtmacht, waarmede Belgische en Nederlandse vlie gers worden opgeleid voor het besturen van straaljagers. De Nederlands" minister maak te deze vlucht tijdens een werk bezoek aan de vliegschool van Brustem in Belgisch Limburg. Hier vindt een deel van de geza menlijke opleiding van de Belgi- pehe Nederlandse luchtmach ten nlaats. De ..Fouga Magister" werd be stuurd don.- majoor Van de Poel van de Belgische luchtmacht. De justitie in Bazel heeft dins dag bekendgemaakt, dat één van de twee Israëlische agenten die in Bazel worden vastgehouden, zich Josef Ben Gal noemt. Hij is 33 jaar en verbonden aan het Israëlische ministerie van On derwijs en Cultuur. Het is ech ter mogelijk dat Gal met de werkelijke naam van de agent is. De andere agent is de Oos tenrijker Otto Joklik. Gal en Jo"klik zouden druk hebben uit geoefend op een YVestduitse ge leerde die voor Egypte werkt. De agenten werden op 2 maart in Zürich gearresteerd nadat zij gespi'Oken hadden met twee Westduitse vrouwen. Eén van deze vrouwen, de 25-jarige Heidi Görcke, is de dochter van pro fessor Paul Görcke, die het hoofd zou zijn van de afdeling elektronica op een raketbasis in Egypte. De justitie in Bazel maakte voorts bekend, dat de Zwitserse politie bij het onderzoek werd betrokken op verzoek van' het O. M. in Freiburg in West- Duitsland, Volgens het door de Westduitse autoriteiten ingestel de onderzoek is Joklik, die eerst voor Egypte zou hebben gewerkt en daarna naar Israël was over gelopen, in de herfst van 1962 in München opgedoken. In die tijd verdween een zekere dr. Krug. Krug, die directeur is geweest van het Westduitse instituut voor de wetenschappelijke as pecten van de straalaandrijving, verdween in september van het vorig jaar met nog een Duitse geleerde uit München. Krug was toen niet meer in overheids dienst, maar directeur van een maatschappij die' Egypte ma teriaal leverde voor zijn raket centrum bij Cairo. Volgens de Bazelse justitie is Joklik kort geleden opgedoken in Lörradh1 in West-Duitsland, dat vlak bij de Zwitserse grens ligt. Zijn komst aldaar houdt verband met de poging tot moord op dr. Kieinwachter. Hans Kleinwach- ter, die meegewerkt zou hebben aan de ontwikkeling van het elektronische besturingssysteem van een Egyptische raket, werd in Lörrach beschoten. Hij bleef echter ongedeerd. Zowel Krug als Kieinwachter „waren o.m, zijn medewerkers van professog Görcke", aldus de Bazelse justi tie. In de verklaring van de Ba zelse justitie wordt gezegd, dat Ben Gal optrad namens de re gering van Israël of als lid van een Israëlische organisatie. Dr. Charles Rice van de na tionale universiteit te Canberra heeft een opinie-onderzoek ver richt onder Europese immigran ten in Australië met de bedoe ling te weten te komen, waar om deze immigranten na ver loop van tijd Australië weer verlaten. Volgens een voorlopige ana lyse van de resultaten van het onderzoek worden als de voor naamste factoren beschouwd moeilijkheden bij het vinden van een betrekking, huisvestings moeilijkheden en gezinsproble men. Ook het gevoel een twee derangsburger te zijn, schijnt een rol te spelen bij het besluit van een immigrant Australië maar weer te verlaten. Bij West- europese immigranten schijnt voorts de economische opbloei in West-Europa een woord mee te spreken. PLAATSELIJK WAT REGEN Het K.N.M.I. deelt mede: Dinsdag passeerde een rug van hogedruk met plaatselijke opklaringen ons land. Daarach ter begon een depressie bij Ier land zijn invloed over de Britse eilanden uit te breiden. De bij behorende regenzone, die echter in betekenis afneemt, zal het komende etmaal ons land pas seren. De wind wordt vandaag overwegend matig uit richtingen tussen zuid en oost. De temperaturen zullen dezelf de waarden bereiken van dins dag, of iets lager blijven. Plaat selijk zal mist voorkomen. m WOENSDAG 20 MAART v.m. n.m. Breskens 9.00 9.40 Terneuzen 9.35 10.15 Hansweert 10.15 10.55 Walsoorden 10.25 11.05 DONDERDAG 21 MAART v.m. n.m. Breskens 10.19 11.00 Terneuzen 10.54 11.35 Hansweert 11.34 12.15 Walsoorden 11.44 12.25 ZON MAAN op onder op onder Mrt 20 6.45 18.51 4.11 12.28 21 6.43 18.53 4.57 13.35 22 6.41 18.55 5.36 14.50 23 6.38 18.56 6.08 16.10 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Elf sprekers en spreeksters hebben zich gistermiddag in de Tweede Kamer aangeipeid voor- het debat rond de „Nota inzake reclametelevisie" van de staats secretarissen van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van Economische Zaken. Van regeringszijde waren al leen de staatssecretarissen Schol ten en Gijzeis aanwezig. „Het plan van de staatssecre tarissen is louter pportunistisch en in strijd met het geschreven en ongeschreven recht". Dat was één der conclusies yan de K.V.P.- afgevaardigde Baeten. Hij. adstrueerde zijn conclusie met de redenering, dat beschik bare zendtijd naar billijkheid over omroeporganisaties moet worden verdeeld. De bestaande omroeporganisaties hebben door gebrek aan zendtijd op het T.V.- net de grootste moeite om een goed programma te brengen. Nu er meer zendtijd komt worden de omroepen zwaar gediscrimineerd. Terwijl een nieuwe, commerciële concessionaris met twintig uur zendtijd hoog te paard geheven moet worden. De heer Baeten zeide te spre ken voor een groot aantal frac tiegenoten. Reclame in de televi sie kan worden toegestaan vol gens een systeem, waarbij geen enkele invloed op de program ma's kan worden uitgeoefend. De baten ervan zouden ten goede moeten komen aan alle omroep organisaties, die wortelen in geestelijke en maatschappelijke stromingen in ons volk. Volgens spreker zal een commerciële tele visiemaatschappij nimmer in ons volk wortelen. Daarom dient zo'n maatschappij verworpen te wor den. De heer Baeten zei reclame- televisie desastreus te achten voor onze bloeiende, rijk gescha keerde dagblad- en tijdschriften- bedrijven. De heer Kleijwegt (Arb.) meen de. dat de staatssecretarissen dui delijk voor commerciële televisie hebben gekozen en niet voor reclame in ije televisie. Hij kon digde aan, dat zijn fractiegenoot de heer Kranenburg de nota juri disch zou aanvechten. Spreker was verontwaardigd over de R.T.N., die in de kranten van maandag voor zo'n slordige .honderdduizend gulden in adver tenties de Kamerleden op hun plicht meende te moeten wijzen. Dat was onnodig. De heer Kleijwegt was .geen tegenstander van reclame m de televisie. Hij had drie hoofdbezwaren tegen de in de nota vervatte plan nen. De primaire doelstelling van een commerciële televisie-onder neming is winst en niet het die nen van geestelijke, culturele en maatschapelijke waarden. - De winsten gaan naar de onderne mers, niet naar de programma makers. De plannen geven onvoldoende bescherming tegen zakelijke in vloeden op de programma's, al thans theoretisch wel, practisch niet. De noodzaak van een commer ciële televisiemaatschappij was volgens de heer Kleijwegt niet aangetoond. De heer Kleijwegt drong aan op een goed systeem, indien re clame in de T.V. wordt toegela ten. Een goed systeem vond hij een nieuw te vormen lichaam, een nationale programmaraad voor het tweede net met coördi- natiebevoegdheid, waarin de be staande omroepen zouden moe ten medewerker. De heer Bruins Slot (A.R.) was het volkomen onduidelijk geble ven, waarom de regering met haar plannen gekomen is. Waar om moet commerciële televisie worden ingevoerd? Spreker vond de economische belangen ervan niet aangetoond. Hij had geen ernstige klachten over de recla me in de Duitse televisie ge hoord. Bovendien meent de mid denstand, dat bij reclame in de televisie het grootbedrijf bevoor deeld wordt. In zijn ogen beteken de reclame in televisie additio nele inkomsten bij de kijkgelden De regering heeft de noodzaak van commerciële televisie juri disch noch economisch aange toond. Zij gebruikt ondeugdelijke argumenten in een bij uitstek politieke zaak, namelijk het open breken van het bestaande om roepstelsel ten faveure van een nationale omroep. Een commer ciële concessionaris zal geen om roeporganisatie zijn en derhalve niet passen in het bestel. Als principieel tegenstander van commerciële televisie vroeg hij een regeling bij de wet, de om roepwet. De heer Bruins Slot zeide, dat commerciële televisie moorden de concurrentie zal betekenen. Het wordt een slag om de kij kers, want de 'adverteerders eisen waar voor hun geld: ki,ik-i dichtheid. Dat betekent dan het einde van de vrijheid, want dan komt er automatisch invloed van de adverteerders op de pro gramma's. Het groot-kapitaal, geassisteerd door voorstanders van een nationale omroep, werft naar concessies. AVRO plus commerciële con cessiehouder zullen bij ver wezenlijking van de regerings plannen de andere omróepen in een hoek drukken, alléén al door hun gezamenlijke aantal zend uren. Spr. vroeg een uitspraak van de Kamer over de vraag of Ver andering van het omroepstelsel alleen bij de wet zal mogen ge schieden. De K.V.P.-afgevaardigde Aar den kwam het onaanvaardbaar voor, dat ,de programma-maat- sehppij of programma-stichting, „draagster van wat de regering- commerciële T.V. noemt", niet in hetzelfde vlak zou worden geplaatst als de omroepvereni gingen en in dit verhand de 'isi. T. S. bij de verdeling van zendtijd. Hij meende dat daardoor het bestaande omroepbestel in zijn ontwikkeling „op onrechtvaar dige wijze blijkt te worden ge remd". „De commerciële con cessionaris wordt in een duide lijk gunstiger concurrentieposi tie geplaatst", aldus de heer Aarden, die overigens akkoord ging met de invoering van re clame in de televisie. Dat de regering bij de af weging van economische belan gen en die van de omroepver enigingen de laatstgenoemde be langen had tekort gedaan, zag spreker als een essentieel be zwaar tegen het regeringsvoor stel. Met een groot deel van zijn fractie plaatste hij zich „voor lopig in het kamp der tegenstan ders" van de regeringsplannen. Na de pauze kwam de heer Kranenburg (arb.) aan het woord. Minister Cals was in de loop van de middag ook naar de Kamer gekomen. De heer Kranenburg bleek van mening, dat door de nota zowel de wet als de conventie van Rome opzij wordt gezet. Met de heren Baeten en Bruins Slot was hij van mening, dat het ver lenen van een concessie op het tweede T.V.-net aan een com merciële maatschappij ons voor acht jaar in een onwettige toe stand zal brengen. Huur en ver huur van zendtijd worden door de conventie noch door de wet toegelaten. Dat de staatssecreta rissen bij nota de wet willen verzetten vond hij volstrekt on aanvaardbaar. Voorts vocht hij reclame in televisieprogramma's als een bedreiging van mens en cultuur aan. Het socialistische Kamerlid Goedhart bleek het eens te zijn met Rotterdam's burgemeester mr. Van Walsum, dat zich nu een gelegenheid voordoet om op bescheiden schaal iets te ver wezenlijken van het beginsel van een nationale omroep. Overigens had de wijze waar op de Stichting Televisie "Neder land (T. V. N„ waarvan de heer Van Walsum voorzitter is), zich had gemanifeseerd, de heer Goedhart enigszins verbaasd. Met name was het hem opgeval len, dat het links-onkerkelijke volksdeel hierin praktisch niet vertegenwoordigd was, wat hij „een onbehaaglijke lacune" vond. De heer Goedhart, die zei een „persoonlijke mening" te ver tegenwoordigen, welke dus af week van die van andere spre kers van zijn fractie, veroordeel de een organisatiepatroon waar bij het brede veld van de ether uitsluitend betreden mocht wor den door het .v.suwe poortje" van de omroepverenigingen. Hij vond dat de „apartheidspolitiek der verzuiling" in het huidige bestel triomfen viert en brak een lans voor de verwezenlijking van een nationale omroep. Reclametarieven mogen niet leiden tot exhorbitante winsten, zo vond de heer Goedhart. Hij informeerde naar de juistheid van een gerucht, dat de N. T. S. met 47 dagbladen e"n 'r e- medégedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Rustig weer Veranderlijke bewolking met hier of daar wat regen en plaat- telijk mist. Zwakke tot matige wind, in hoofdzaak tussen zuid en oost. Dezelfde middagtempe'- raturen als gisteren, of iets lagere, Een beeld van de bijeenkomst van presidenten van zes Midden- Amerikaanse staten en president Kennedy van de Verenigde Sta ten te San José in Costa Rica: We zien de deelnemers aan de conferentie hier vol goede moed aan het begin ervan gefotogra feerd. V.I.n.r. de presidenten Vidigoras Fuentes van Guatema la, Julio Rive van EI Salvador, Roberto Chiari van Panama, Ra mon Villera Morales van Hon duras, John Kennedy van de Ver. Staten, Francisco Orlieh van Costa Rica, Luis Somoza van Nicaragua en René Schick de verkozen nieuwe president van Nicaragua. Vier Russische vliegtuigen hebben zaterdag over het Ame rikaanse vliegdekschip „Constel lation" gevlogen toen dit schip De premier van Iran, Assa- dollah Alam, heeft dinsdag mee gedeeld, dat tijdens botsingen tussen regeringstroepen en op standige stammen in Fars, in het zuiden van het land, 44 men sen werden gedood en meer dan 100 gewond. Tot de doden be hoorden 10 politiemannen. De regering heeft de situatie volkomen in de hand, aldus de premier, die verder mededeelde, dat landerijen, toebehorend aan stamhoofden die zich tegen de landhervormingen verzetten, in beslag zijn genomen en onder de boeren zijn verdeeld, zonder schadeloosstelling voor de be trokkenen. zich in het westelijke deel van de Stille Oceaan bevond, aldus heeft het Amerikaanse minis terie van Defensie bekendge maakt. Het ministerie maakte bekend dat de Russische vliegtuigen op een afstand van 160 km van het vliegdekschip door Amerikaanse marinevliegtuigen waren opge vangen. De Amerikanen bleven naast de Russen vliegen, die negen maal over het vliegdek schip heen vlogen. 'De Russen waren het eerst waargenomen op het radarscherm, toen zij nog meer dan 300 km van de „Con stellation" waren verwijderd. Het vliegdekschip was op weg van Pearl Harbour naar de Phi- lippijnen. Tijdens het voorval bevond het zich op bijna 1000 'km ten zuidwesten van 't eiland Midway. Het afgelopen weekeinde wer van Amerikaanse zijde gemelu dat twee Sowjetrussische ver kenningsvliegtuigen op vrijdag over Alaska hadden gevlogen. De Amerikaanse minister van' Defensie, McNamara, heeft ge zegd, .dat Sowjetrussische lange- afstands-verkenningsvliegtuigen over het Amerikaanse vliegdek schip „Forestal" hebben gevlo gen, toen dit vorige maand op de Atlantische Oceaan voer. Noordstraat 102 - Telefoon 8188 Xernouun DE CONFERENTIE IN SAN JOSE A

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1