BINNENLANDS NIEUWS Rechtszaken KERKDIENSTEN BURGERLIJKE STAND D'NGEMANSE AGENDA Zondagdiensten Pagina 2 DE VRIJE ZEEUW ZATERDAG 9 MAART 1968 Altijd gaaf huidje „Loire" op weg naar Brits vrachtschip Bootverbindingen met Ameland en Schiermonnik oog maandag weer normaal Nederlands vrachtschip redt opvarenden van Franse boot Het Nederlandse vrachtschip Stad Delft" heeft gisternacht de bemanning aan boord geno men van de Franse vrachtboot „Manéah" die bijna een etmaal tevoren bij het eiland Boa Vista één der Kaap Verdische eilan den op de kust was gelopen. 't Zit voorjaren... met Ceta-Bever RMITFNRI ITSjSF- DE ONTWAPENINGS BESPREKINGEN KLM vliegt miljoenen sigaretten naar Keoweit Voor de zondag OAC' NIJMEGEN SCHEEF OP AANRANDERS In korte tijd zijn in Nijmegen vijf aanranders aangehouden. Donderdag greep de politie een 17-jarige en een 18-jarige arbei der in verband met een op 7 maart gepleegde aanranding en beroving van een 17-jarig meisje. Een in de dagbladen geplaatste oproep voor getuigen leverde zo veel aanwijzingen op, dat donder dag tot arrestatie kon worden overgegaan. Op 7 februari probeerde een jongeman een verpleegster insec tenpoeder in de ogen te wrijven in de verwachting, dat zij daar door bewusteloos zou raken. De verpleegster slaagde erin te ont snappen en de dader kon precies een week later worden gearres teerd. Op 22 februari sloeg een 30-ja- uit Veenhuizen ontsnapte man in Nijmegen op straat een 25-jarige wandelaar bewusteloos met de bedoeling zijn begeleid ster aan te randen. Zij ontsnapte door list en waarschuwde de po litie die vijf dagen later de ge zochte te pakken had. Op 17 februari werd nabij het stadscentrum een wandelende dame aangegrepen door een man, die echter korte tijd later door voorbijgangers op de vlucht werd gejaagd. Ook hij is nu achter haald. Het is een in Nijmegen werkzame Griek, die inmiddels een bekentenis heeft afgelegd en voor de officier van Justitie is geleid. STELENDE SCHIPPER De Rotterdamse politie heeft gisteren drie mannen, de 27-jari- ge schipper H. A. S„ de 20-jarige J. C. v. d. B. en de 22-jarige C. B., beiden havenarbeider, aangehou den Zij worden ervan verdacht schuldig te zijn geweest aan een serie havendiefstallen ter waarde van enige duizenden guldens. Twee Rotterdamse havencon troleurs brachten de zaak aan het rollen. Woensdag j.l. zagen zij de twee havenarbeiders een zware jutenzak aan boord van een in de Rotterdamse haven ge legen binnenschip tillen. De ha vencontroleurs vertrouwden het niét erg en waarschuwden de po litie. Tijdens het onderzoek bleek dat er in de zak o.m. een elektri sche naaimachine had gezeten die de twee havenarbeiders in op dracht van de schipper uit een ander binnenvaartuig hadden ge stolen. Het tweetal had voor de medewerking ƒ10 ontvangen. Verder is de politie gebleken dat schipper S. over een groot arsenaal goederen van de meest uiteenlopende aard beschikte, za ken die hij zelf in het Rotterdam se havengebied had gestolen. Zo trof men een ateliernaaimachine ter waarde van ƒ1000, een kist met 109 transistorradio's, een zak thee, een zak graszaad en grote partijen serviezen aan. VEEL KIPPENDIEFSTALLEN IN DE ACHTERHOEK Volgens de groepscommandant van de rijkspolitie in Brummen worden op vele plaatsen in de Achterhoek de laatste tijd veel kippen gestolen. Vrijdagmorgen werd de rijkspolitie in kennis ge steld van een kippendiefstal bij de landbouwer Voskamp aan de Plagweg onder de gemeente Brummen. Er worden hier min stens 200 kippen vermist. VOETGANGER NA AANRIJDING OVERLEDEN De 37-jarige heer W. Daemen uit Delft is gistermorgen na een aanrijding op de secundaire weg van rijksweg 13, op weg naar een ziekenhuis bezweken aan de verwondingen, die hij bij een verkeersongeluk opliep. De heer D. stak 's nachts on verwachts de weg over, een automobilist uit Pijnacker kon de voetganger niet ontwijken. Bij de aanrijding werd de heer D. ernstig gewond. VILLA UITGEBRAND Te Selmien bij Drachten is vrijdag een 100 jaar oude villa uitgebrand. Vijf mensen werden daardoor dakloos. De brand moet ontstaan zijn, doordat in de keuken een petro leumstel omviel. De vlammen grepen zö snel om zich heen, dat de brandweer weinig anders doen kon dan nablussen. Van de inboedel werd slechts.een klein gedeelte gered. Het pand werd bewoond door de kweker K. lest en zijn gezin en een bejaarde medebewoner. Het pand was laag verzekerd. INBREKERSBENDE OPGEROLD De Amsterdamse centrale re cherche heeft in de afgelopen 2 maanden een inbrekersbende op gerold, die voor vele tienduizen den guldens aan textielgoederen en bontjassen moet hebben ge stolen. In totaal zijn thans elf personen aangehouden, van wie de expeditieknecht J. van E., de drie gebroeders H. en de chauf feur H. P., allen uit. Amsterdam, van diefstal worden verdacht. Wegens heling zijn in arrest ge steld de 38-jarige Amsterdamse caféhouder D. de L., de 25-jarige vertègenwoordiger H. G. en zijn 32-jarige collega M. van S., bei den uit Enschede, de 38-jarige confectionair J. R., de 45-jarige koopman D. C. en de 29-jarige handelaar J. D., allen uit Amster dam. De zaak is aan het rollen ge bracht toen begin januari kost bare bontjassen in Amsterdam tegen bijzonder lage prijzen wer den verkocht. Tijdens het onder zoek bleek, dat de echtgenote van de Amsterdamse caféhouder een der bij een groot modemaga zijn in Amsterdam gestolen bont jassen droeg. Al spoedig bekende de caféhouder dat hij 13 bontjas sen had gekocht van de 45-jarige koopman D. C., die inmiddels in de gevangenis te Arnhem bleek te zitten voor heling van horlo ges. Hij bekende spoedig de bont mantels te hebben gekocht van J. van E. De sneeuwbal rolde voort en bracht de politie op het spoor van de twee vertegenwoordigers uit Enschede, die twaalf bontjassen hadden gekocht en intussen ook al weer verkocht, waarvan drie naar Duitsland. Bij deze vertegen, woordigers werd ook een grote partij textiel aangetroffen, die zij ook van de caféhouder hadden betrokken. Deze gaf toe de tex tiel van diverse „leveranciers" te hebben ontvangen. In totaal is nu al voor een be drag van ruim zeventig duizend gulden aan gestolen goederen achterhaald. DRIE GEWONDEN BIJ GECOMPLICEERDE BOTSING Drie chauffeurs zijn gisteroch tend gewond bij een gecompli ceerde botsing op de oprit aan de stadszijde van de brug over het buiten-IJ bij Schellingwoude. De 56-jarige textielverkoper H. Kars uit Zwanenburg werd met ernsti. ge verwondingen naar het O.L.V.- gasthuis in Amsterdam overge bracht, evenals de 42-jarige chauffeur van een tankauto, A. Kleinveld uit Woudenberg, die echter minder ernstig letsel had opgelopen. Tenslotte moest de 20- jarige militaire chauffeur H. C. Kwakman wegens een shock worden behandeld. De botsing ontstond om acht uur toen de textielverkoper met zijn personenwagen een voor hem rijdende vrachtauto inhaalde en te laat bemerkte dat uit de rich ting Schellingwoude de tankauto, bestaande uit een trekker met op legger, naderde. Waarschijnlijk uit angst is de textielverkoper naar rechts uitgeweken en raak te de vrachtauto. Zijn wagen caramboleerde naar links, werd door de tankwagen gegrepen en totaal versplinterd. De heer Kars vloog met een boog door de lucht en kwam een eind verder terecht in het omgekeerde dak van zijn wagen. Tot zijn ge luk was een aantal dekens, die hij vervoerde, vóer hem in het dak gevallen, zodat zijn val nog enigszins werd gebroken. De tankauto was door de botsing ge kanteld. De chauffeur zat in zijn cabine beklemd en kon pas na een kwartier worden bevrijd. Inmiddels waren duizenden li ters stookolie uit de tank over de weg gestroomd, die voor het ver keer in beide richtingen gesloten moest worden. De militaire chauffeur kreeg een shock toen zijn vrachtauto door de kantelen de tank werd geraakt en in de berm van de weg tot stilstand kwam. Zijn wagen en de eerst in gehaalde vrachtauto werden slechts licht beschadigd. Door de olie met zand te vermengen en daarna de substantie op te schep pen heeft men de weg weer vrij kunnen maken. Tegen elf uur werd het verkeer hervat. AXEL Huwelijks-aangiften: 9 febr. Gerrit L. de Waele, 26 j„ jm en Rosalia L. Verpoorte, 19 j,, jd. Huwelijks-voltrekkingen: 14 febr. Jan Bakker (van Gouda), 27 j., jm en Cornelia M. den Hamer, 22 j., jd; Gerhardus van Dijk (van Koewacht), 23 j„ jm en Clara L. Hoogstraate, 21 j„ jd; 21 febr. Pieter F. Noens, 22 j.. jm en Catharina P. de Koeijer, 21 j„ jd; 28 febr. Willem B. Ver- helst (van Overslag), 22 j., jm en Adriana Koster, 22 j., jd. Geboorten: 15 l'ebr. Sarina, d. van J. de Feijter en P. M. Rie- mens, Sassing P 30; 16 febr. Ja cobus Krijn, z. van J. K. de Put ter en J. A. de Feijter, Wijk 1, 48; 17 febr. Elizabeth Adriana, d. van M. van Ham en D. A. van den Berge, Steenovens M 29; 20 febr. Cornells Francois, z. van J. C. van Bendegen: en A. Koek koek, Oudeweg 33; 26 febr. Hen drik, z. van H. R. Kotvis en C. M. de Jong, Weststr. 30; Eduar- dus Willibrordus, z. van P. Lam bert en A. R. dc Bruijn, Hospi- taalstr. 2. Overleden: 17 febr. Corri Neli Kooman, 79 j., geh. gew. met G. Gilijamse; 27 febr. Tanneke de Kraker, 76 j., echtg. van M. L. Butler. HOEK Huwelijks-voltrekking: 14 febr. Adriaan J. Dieleman (van Bier vliet), 24 j., jm en Leuntje Tol lenaar, 21 jd. Overleden: 7 febr. Abraham Hamelink, 55 j., echtg. van W. A. Rinkhoud; 9 febr. Cornelia P. van Es, 75 j., echtg. van A. Moens; 10 febr. Wilhelmina C. Blok, 81 j., wed. van J. F. Beu- zenberg; 25 febr. Aagtje van der Peijl, 83 j„ wed. van J. de Kra ker. ZAAMSLAG Geboorten: 2 febr. Albert, z. van Jan Houtzager en Jacoba Id. Serrarens, Axelsestr. 143; 9 febr. Gilles Abraham, z. van Abraham Dieleman en Dina de Blaeij, B 32; 15 febr. Jacobus Adriaan, z. van Daniël Hamelink en Krina L. de Ridder, Polderstr. 11; Ma ria Angelina Wilhelmina, d. van Attilio Marini en Foulina M. da Vos, B 103; 16 febr. Martha Cor nelia, d. van Adriaan Donze en Jacomina Hamelink, D 144; 20 febr. Francoise Pietemella, d. van Jan Meesen en Anna J. Scheele, Axelsestr. 55. Overleden: 11 febr. Jacob J. IJsebaert, 64 j., echtg. van D. Lourens, Hooldst)'. 41; 24 febr. Adriaan J. de Kraker, 82 j., wed. van M. de Regt, C 190a; 27 febr. Jacomina Hqrrebout, 76 j., echtg. van J. de Jonge, Molenstraat 1. HuweHjks-aangiiten: 15 febr. Adriaan Leendert de Putter, 23 j. en Levina de Kraker; 28 febr. Dirk Witte (van Terneuzen), 25 j. en Maria Suzanna Hamelink, 21 j- Huwelijks-voltrekking: 28 febr. Adriaan Leendert de Put ter, 23 j. en Levina de Kraker. POEDER -ZALF-OLIE-ZEEP De zeesleper „Loire" van L Smit en Co heeft de Franse vrachtboot „Maneah", die twee agen geleden bij het Kaap Ver- dische eiland Boa Vista op de kust was gelopen niet behoeven te assisteren. De „Loire" vaart, op het ogen blik met volle kracht naar het Britse m.s. „Governor" dat 400 mijl ten zuiden van Monrovia met machineschade te kampen heeft gekregen. De „Governor" is voorlopig op sleeptouw geno men door een zusterschip. De „Loire" wordt maandag a.s. bij het transport verwacht. Het ruim 8000 ton metende Britse schip was op weg van Londen naar Kaapstad en kreeg op 1 maart j.l. voor de eerste maal met machineschade te kampen. Men slaagde er aanvankelijk in de schade zelf te repareren maar donderdag moest de „Governor", opnieuw vanwege machinescha de. wel assistentie inroepen. De „Loire" onder comman do van kapitein J. Pannekoek heeft opdracht de „Governor" die eigendom is van T. en J. Harris- son Ltd uit Liverpool, naar Da kar te slepen. Met ingang van maandag zal de bootvevbinding met de eilan den Ameland en Schiermon nikoog resp. vanaf Holwerd en Oostrnahorn. weer hersteld wor den. Meri zal trachten zo goed mogelijk weer volgens dienst regeling te varen. Verwacht werd dat bet Franse schip, dat nu geheel verlaten is, spoedig zal breken. De boot meet 2.676 ton en is eigendom van de Compagnie de Naviga tion Fruitière te Nantes. De „Stad Delft" meet 8.786 ton en behoort aan de Halcyon- lijn in Rotterdam. De Neder landse sleepboot „Loire" is in de omgeving. 26 mooie Steuren- 5 transparante houttintcn UUI I bllUIJ I W De Sowjetrussische vertegen woordiger van de ontwapenings- besprekingen der 17 landen in Genève, Tsarapkin, heeft vrij dag gezegd dat de kans op een kernstopovereenkomst steeds kleiner wordt omdat het Wes ten .kunstmatige moeilijkheden' schept. Hij zei dat zijn regering „ernstig bezorgd" is over de toekomst van de besprekingen. De TERNEUZENSE MELKSLIJTERS VRIJGESPROKEN economische strafkamer van het gerechtshof in Den Haag heeft vier melkslijters uit Ter- neuzen en een directeur van een zuivelfabriek uit IJzendijke gis termorgen vrijgesproken. Zij wa ren ervan beschuldigd, een melk- saneringsovereenkomst niet te hebben aangemeld bij het bedrijf schap voor de detailhandel in melk en melk- en zuivelproduk- ten. De economische politierechter in Middelburg sprak men vrij; de officier van Justitie ging in ho ger beroep. De procureur-gene raal bij het hof had tegen een der slijters ontslag van rechtsvervol ging geëist, tegen de andere slij ters en de directeur gedeeltelijk voorwaardelijke geldboetes. IN HOGER BEROEP TWAALF JAAR GEËIST TEGEN ZEEMAN, DIE HAMBURGER DOODSCHOOT Twaalf jaar gevangen: af met aftrek van voorarrest en terbeschikkingstelling van dé regering zoals in eerste in stantie ook het vonnis luidde van de Haagse rechtbank eiste vrijdag de procureur-gene raal bij het Haagse gerechtshof tegen de 29-jarige zeeman J. J. L„ die in de ochtend van 23 juli 1961 te Hamburg, samen met de Amsterdammer K. W„ een roof overval pleegde op een juwelier te Hamburg en bij zijn poging te vluchten een 'schoenmaker doodschoot. De zeeman wilde met een flin ke buit naar Zuid-Amrika gaan om bepaalde ideeën tot uitvoe ring te brengen. Het is zo ver niet gekomen. Het tweetal be trad de winkel en deelde de ju welier hot doel van hun komst mee. Daarop gilde de juwelier en sloeg hij met een gummika bel W. neer. Door de herrie ont stond een L. wilde vluchten werd hem de weg ver sperd door de buurman van de juwelier, de schoenmaker J. Shockman. L. los: een schot dat de scho jn ,je buik trof. Deze overleed ter plaatse. L. wist te ontkomen. W. werd gearresteerd. De juwelier werd levensge vaarlijk gewond en kon thans nog niet door het hof worden gehoord. Verdachte L. betoogde, dat de schoenmaker hem op de rug was gesprongen. THdc"- de worsteling ging het pistool, dat schietklaar was, af. Op een vraag van de president, waarom hij het wapen schietklaar had, zei verdachte: „Het zou kunnen zijn, dat de juwelier een hond had". Tevoren had hij echter aan W. gezegd: „Mij kronen zij niet, desnoods schiet ik mij vrij". De president *-bet hof con stateerde, dat veiV'vol maakt onverschillig over het gebeurde spreekt en zich alleen op eigen verdediging instelt. De arrestatie van verdachte had plaats op 11 augustus 1.1. te Den Haag, toen hij aan het station een in bewaring gegeven koffer, met in Rotterdam gestolen kleding, kwam afhalen. Ook toen had hij een geladen pistool schietklaar. Verdachte had ook het paspoort van een kennis ge stolen. De verdediger in deze zaak, mr. N. Foortse, voerde juridi sche bezwaren aan en bepleitte clementie gezien de moeilijke jeugd van verdachte. Het hof zal arrest wijzen op 22 maart. Een heel K. L. M. DC-7 F vrachtvliegtuig was vrijdag no dig om ruim 9 miljoen Ameri kaanse sigaretten van New York naar Koeweit te vliegen. Oorspronkelijk zou deze lan ding, die in 1000 kisten verpakt is en een totaal gewicht van 16.000 kg heeft, per schip ver voerd worden. De dokwerker staking in New York haalde echter een streep door deze rekening. Aangezien de sigaret ten bestemd zijn voor een ..ieu- we supermarket in het oliesheik- dom, besloot men op het laatste moment een K. L. M.-vllegtuig te charteren opdat de rokertjes nog vóór de opening op maan dag a.s. in huis zouden zijn. (Adv.) Kijkt U eens in onze étalage on past U ze i'S vrijblijvend! Axelsestr. 46 - Tel. 01150-3373 HEDEN TERNEUZEN: Luxor-Thea- ter, 8 uur: Romance a ia car te (a.l.) Concertgebouw, 2.30 uur: De nieuwe avonturen van Bulletje en Boonestaak; 8 uur: Drie revolverhelden uit Kansas (14 j.T. AXEL: Het Centrum, 6.30 en 9 uur: Invasie op Guam (14 j-). ZONDAG 19 MAART TERNEUZENLuxor-Thea- ter, 2 uur: Drie revolverhel den uit Kansas: 4.30 en 8 uur: Romance h la carte. Concertgebouw, 8 uur: Drie revolverhelden uit Kan sas. AXEL: Het Centrum. 3.45 uur: Invasie op Guam; 8 uur: Cape Fear (18 j.). Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagochtend 8 uur wordt de praktijk der artsen waargenomen door dokter A. C. S. van Breda Vriesman, Herengracht 11, telefoon 2003. Apotheek geopend: Hamann, Noordstraat 69, tel. 2060. Zondagdienst Kruisverenigingen Groene en Wit-Gele Kruis: mevr. Deurlo-Buijze, Guido Gezellestraat 50. AXEL. Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur wordt de praktijk der artsen waargenomen door dokter A. Kats, Oranjestraat 19. tel. 555. DIERENARTSEN. Van zaterdagmiddag 12 uur tot zondagnacht 12 uur wordt de prak tijk der dierenartsen in Axel, Sas van Gent en Zaamslag waargeno men door dierenarts Ctjsouw, te Sas van Gent, tel. 01158588. NéG GEEN BRUIDEGOM! Terwijl de bruidegom uitbleef... Matth. 25 5 De tien maagden, die uitgin gen, de bruidegom tegemoet zó moeten we het ons wei voor stellen hebben de bruid naar de woning van de bruidegom ge bracht. Daar kan nu elk ogenblik ook de bruidegom met zijn gezel len worden verwacht. Dat is dan het grote moment, waar de eigenlijke spanning van deze gelijkenis ligt. Daarop zijn ze allen gespitst. Als zo aan stonds de roep zal weerklinken: „De bruidegom komt" dan zullen ze met hun brandende flambouwen uitgaan: de bruide gom tegemoet. En dan zullen ze, tezamen met de bruidsjonkers, ia een vrolijke lichtstoet de brulde, gom voeren in de armen van zijn wachtende bruid. Hier komt nu de kink in de ka bel. De bruidegom vertoeft te ko men. Och, de eerste uren gaat het nog wel. Maar als het dan la ter en later wordt. Het wordt 9 uur, 10 uur, 11 uur en nóg geen bruidegom. Zie dan gaat het niet meer. Dan gaat de span ning eruit. Dan verwachten ze niet meer. Zó is het inderaad gegaan. De Kerk is over de wederkomst van. Christus in slaap gevallen. In de jonge christelijke Kerk waren de mensen het wachten al moe. „Waar blijft de belofte Zijner toe komst?" zo vroegen ze. En hoe- vele eeuwen zijn er sedert niet voorbijgegaan! Hoe ver en lang is voor de Kerk niet de tocht ge worden de tocht door de tijd de bruidegom tegemoet! En als dan de trouwdag nooit komt, gaat de Kerkbruid indommelen, knikkebollen, slapen. Het is de trieste geschiedenis van de Maranatha-verwachting der Kerk. Na het eerste scherpe waken van de apostolische tijd (toen men de Heiland letterlijk iedere dag, elk uur verwachtte), is het uitzien naar Christus' we derkomst verslapt en ingezonken. De Kerk verwacht... in haar be lijdenis. Verwacht ze ook in hart (Uit: „De stem achter U") en léven? OOST ZEEUWS-VLAANDEREN NED. HERV. KERK. ZONDAG 10 MAART 1963 (Derde Lijdenszondag) Axel: 10 u. en 2.30 u. Ds. P. J. Pennings. Hoek: 10 u. en 2.30 u. Ds. W. J. van Meeuwen. (Bidstond voor het gewas. Hontenisse: 9.30 u. Ds. E. Grams- bergen. (Biddag voor 't gewas.) Hulst: 10 u. Ds. R. G. J. Timmers (Heilig Avondmaal). Philippine: 11 u. Ds. E. E. Stern. Sas van Gent: 9.30 u. Ds. E. E. Stern. Sluiskil: 9.30 u. en 11 u. Ds. J. G. N. Cupédo. Terneuzen: (Noordstraat) 10 u. Ds. J. Scholten; 3 u. Ds. J. A. Poel man. (Kerkhoflaan) 10 u. Wika De Haan, van Hedenesse. Jeugd dienst. (Driewegen) 7 u. Ds. J. Scholten. Zaamslag: 10 u. en 2.30 u. Ds. Ph. M. Becht. GEREF. KERK. Axel: 10 en 3 uur Ds. Van Leeu wen. Hoek: 10 u. en 2.30 u. Ds. Verbeek. Terneuzen: 10 uur en 3 uur Ds. W. C. van Hattem. GEREF. KERK (Vrijgemaakt.) Hoek: 10 uur en 2.30 uur Ds. Ohmann. Terneuzen: 10 u. en 3 u. Ds. H. Smit. (Openb. Geloofsbel.) OHR. GEREF. KERK. Zaamslag: 9.30 uur en 2.30 uur leesdienst. Z W W S3 door OLAF J. DE LANDELL S3 O Sh 8) (Nadruk verboden). Eva moest eerlijk bekennen, dat ze het kijken in de spiegel niet kon laten. Keek ze wel naar zichzelf? Zij had niet die indruk Ze keek naar het werk van mon sieur Albert, en van Amanda Pêche, en van de modedame. En het resultaat was héél aange naam. De wenkbrauwen waren wonderlijke, driftig-vragende boogjes. Licht-bruin. Haar ogen waren groter dan ooit, maar niet lelijk groot. Ze vroegen hard mee, al wist Eva niet, wat ze vroegen. Haar neus d'. ,:d het in de poeder keurig, en haar wangen waren ronder, nu ze roze waren. En haar mond, ach haar mond! Die had ze best zélf willen zoenen. En dat hele poppengezichtje was omlijst door die heerlijke blonde krullen zo quasi-onsehuldig, dat je rilde van ontwakend raffinement. En haar figuur was heus heel goed; wat érg slank misschien. En haar benen waren lang, en haar voeten in de schoentjes met hoge hakken beslist klein. Eva was, met net zulke hoge hakken als Sally, even langer dan zij, wat niet misstond. „Derk is zo groot," zei Sally, „dat dat geen verlies is. want als je klein bent, wil hij altijd over heersen." Derk, Derk, Derk.—Derk was de slotsom van al Sally's zuster lijke toespraken. Hij leek een fantastisch mens: jong, vrij van velerlei conventies, een mengsel van fijngevoeligheid en tactloze lachlust, zeer begaafd illustrator en blijmoedig levensgenieter. Intussen doemde er, toen Sal ly en Eva in een halfdoorwaakte nacht eens tot wat dieper inti miteit kwamen, achter Sally en Derk de brute schaduw van een humeurige, ouderwetse papa op, die Eva tot de slotsom bracht, dat zelfs voor een Reyder van Hellenduyn het leven niet door lopend champagne schonk. Zo ver warén ze dan, de volgende middag om vijf minuten voor drie. De zon scheen en de lucht was zo blauw als maar kon. In Sally's vensterbank bloeiden heerlijke bloemen, die een mens blij hadden kunnen maken. On danks dit alles was Eva zover, dat ze maar liefst de hele boel weer ongedaan had willen ma ken en haar voormalige baas met het grootste plezier zijn dertig gulden met rente had teruggebracht, als ze weer ach ter de toonbank had mogen staan in alle veiligheid van grij ze egaliteit. Naast haar, met onmisken baar meer gemak, stond Sally voor de spiegel, en gaf de laatste wenken: „Als Derk vriendelijk tegen je is, pas clan helemaal op, Eefje, lieverd. Want hij is een beest van een vent, en ik weet nooit of hij het meent of niet. Het is trouwens voor een ander meisje even gevaarlijk. Het is toch zon goeie kerel!" Ja, dat klonk wel wat inconse quent, maar er klonk nog meer: een kort, bevelend belletje. „Hoe voel je je?" informeerde Sally. Eva begreep, dat het avontuur begon. Hét stuitte haar vreselijk tegen de borst, en ze beklaagde zichzelf om haar zwakheid, de dag tevoren toegegeven te heb ben, terwijl ze zei: „Heerlijk!" Als ze dan liegen moest, en de branie uithangen, dan moest ze maar meteen beginnen. Het was trouwens geen seconde te vroeg, want de deur ging open en daar stond... „Dag Derk!" zei Sally, zo blij, alsof ze niet net over een beest van een vent gepraat had. „Dag kind van mezei Derk. „Dit", ging Sally stralend voort, met een wuifje naar haar vriendin, „is Eva Blonibergh. je verloofde." Eva vergat alle goede raad, al het voorgenomen raffinement; en stond er bij als een te vast opgedraaid speeltuig. Het zweet brak haar uit, want Derk's ogen waren zeer keurend, en ze stond daar, met zo'n strakke jurk aan. en dan die bustehouder. O. en wat kéék hij Derk zelf viel lang niet tegen. Hij was een lange, donkere jon geman; hij leek op zijn zuster, maar had iets onmiskenbaar dia bolisch in zijn uiterlijk. De tan den waren spits, de hel. lach was spits en snel. Het profiel was ook scherp. De grijze ogen konden opglanzen als hij lachte, en even stralend kijken als die van Sally. Maar bij hem duurde het slechts een ogtnblik, dan keken ze weer dwars door de mensen heen. Zijn haar groeide aan het voorhoofd in een on merkbaar puntje naar het mid den. wat hem nog spitser maak te. Hij droeg het hoofd hoog, op een lange, slanke hals. De schouders waren breed, de heu pen smalmaar ja, Eva wist nou al, dat een mens met een goede kleermaker knap kan zijn. Hij maakte een zeer levendige indruk. Derk gaf haar een ferme hand en grinnikte met plezierige kwa jongensachtigheid. Hoe kwam ze aan die indruk van melancho lie? „Dus u gaat met mij mee om de Hellenduynse kust te ver dedigen," zei hij. (Wordt vervolgd). GEREF. GEMEENTE. Axel: 19 u. Student A. Bergman, van Benthuizen. Hoek: 9.30 uur, 2 uur en 6 uur leesdienst. Terneuzen: 9.30 uur. 2 uur en uur leesdienst. GEREF. GEMEENTE. (Syn.) (Frans Halslaan.) Terneuzen: 10 u. en 3. u. Student A. Bergman, van Benthuizen. OUD GEREF. GEMEENTE. Terneuzen: 9.30 uur, 2 uur en 6 Ds. De Reuver. VOLLE EVANG. GEMEENSCHAP (Filadelfia kapel) Terneuzen 10 uur samenkomst. 20.30 uur bidstond. Iedere vrij dagavond om 8 uur samenkomst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Aardenburg: 10.15 uur Ds. S. A. Vis. VRIJE EVANG. GEMEENTE. Terneuzen: 19 uur Ds. De Jonge, van Yerseke. (Gebouw „Bethel") LEGER DES HEILS. Terneuzen: 10 uur Heiligingssa menkomst: 7.30 uur Verlossings samenkomst. Leidster: kapiteins H. Bierman. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Axel: 7 uur en 8.30 uur Gelezen H. Mis: 10 uur Gezongen H. Mis, 14 uur Lof en 19 uur Gelezen H. Mis. Jlinge: 7 uur. 8.30 uur en 10 uw; H. H. Missen. Hulst: 6.30 uur, 7.45 uur, 9 uur en 10 uur: H. H. Missen. Philippine: 7.30 uur en 10 uur: H. H. Missen. Sas van Gent: 7 uur, S.30 uur, 10 uur en 17 uur H. H. Missen. Sluiskil: 6.45 uur, 8.30 uur, 10.30 uur cn 5 uur: H. H. Missen. Terneuzen: 7 uur en 9.30 uur: H. H. Missen; 17.00 uur: Avond mis. TriniteitskerkS uur en 11 uur: H. H. Missen. WEST ZEEUWS-VLAANDEREN. NED. HERV. KERK. ZONDAG 10 MAART 1963 (Derde LUdenszondag) Aardenburg: 10.30 u. Ds. W. C. Luuring, van Cadzand. Biervliet: 10 u. Ds. J. A. Poelman, van Terneuzen. Breskens: 10 u. Ds. W. B, Bergs- ma, van Waterlandkerkje: 6.30 u. Ds. L. Spaans. Cadzand: 10 u. Wika R. Wasterval. Groede: 10 u. Ds. H. W. Doornink. Hoofdplaat: 10 u. Eerw. heer H. J. Begeer. Nieuwvliet: 10 u. Ds. Joh. Brezel. Oostburg: 10 u. Ds. W. S. H. van Dalen; 11.30 u. kinderkerkdienst.. Retranchement: 10 u. Erw. heer G. M. C. de Vries. Sehoondijke: 10 u. Ds. P. A. L. Brinkman. Sluis: 9 u. Ds. C. Balk. ST. Anna ter Muiden11 u. Ds. C. Balk. St. Kruis: 9 u. Ds. W. C. Luuring, van Cadzand. Waterlandkerkje: 10 u. Ds. L. Spaans, van Breskens. IJzendijke: 10 u. Ds. C. van Evert. Zuidzande: 6.30 u. Ds. C. Balk, van Sluis.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 2