Jemens vuur blijkt niet te blussen Staatsgreep in Syrië Opzienbarende roofoverval in Parijs President De Gaulle zal Nederland bezoeken De Verenigde Staten en een kernproevenverbod Het vraaggesprek met Bidault HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN ZATERDAG 9 MAART 196S 19e Jaargang Nr 5857 AANSLAG BERAAMD TEGEN TSJOMBE? Radio De Koek Alleen 't beste... goed genoeg! BInnenvering Schuimrubber DE BESPREKINGEN VAN GROMIKO IN DENEMARKEN „Ik ben geen Griek" Brandt herkozen als burgemeester Regering heeft bezwaar tegen uitzending van het vraaggesprek met Bidault DE SALARISSEN VAN DE ZEELOODSEN Republikeinse bezwaren tegen Amerikaanse lening aan Indonesië ANTWERPEN WIL TUNNEL a33 Frankerfng 6t? abonnement: Terneuzen Dfreeteur-HoofdredaeteUr I. van 8e Sand© Redactie, adresNoordstraat 5557 Administratie-adres: Smldswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per Kwartaal* per maand 12,pier week 48 et. Losse nrs 9 et. DE VRUE ZEEUW Versebünf dagelijks Uitgeefster N. V. v/h firma P. J. van de Sande te Terneuren AdvertenReprMs per mm 16 et: mfnlfflWM jpSP advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels, advertenties)5 regels 1,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrei Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 UUA In de Arabische wereld hebben de Britten lange tijd de rol van de wijkagent vervuld, laatst nog in Koeweit waar vertoon van macht moest voorkomen dat het tot geweld pleging kwam. Het was een van de laatste plekken waar dit nog kon als antwoord op een dreiging met oorlog. De taak van ordebewaarder is op een subtielere basis voor een groot deel overgenomen door de Verenigde Staten, die niet als de Engelsen door het voorhanden zijn van militairen in de buurt (vooral in de basis Aden) hun kalmerende invloed uitoefenen. Washington poogt een soort vaderlijk gezag uit te oefenen en het verrassende is dat in het Nabije Oosten zoveel acht wordt geslagen op de vermanende woorden en het fronsen van de wenkbrauwen waarmee de Amerikanen pogen de rust zoveel mogelijk te bewaren. Waarbij natuurlijk ook de vuist die zich dreigend om de geldbuidel klemt wel enige indruk maakt De Noordamerikanen gaan uit van een gezond principe. Ze steu nen Nasser, inziend dat deze streeft naar verbetering van de levensomstandigheden van zijn volk en daarbij kennelijk de steun van de massa's heeft. Hoe afkerig Washington ook tegen over bepaalde praktijken mag staan die Nasser daarbij toepast, het erkent'dat dit in de eerste plaats een zaak van de Egyptena- ren is waarin niemand anders het recht heeft zich te mengen. Op dezelfde grond van onpartijdig-, heid wordt op allerlei wijzen steun verleend aan bijvoorbeeld Syrië en Saoedi-Arabië. Ertegen zijn de Ver. Staten echter dat de een zijn principes aan een ander wenst op te dringen. DE STRIJD IN JEMEN HET was ook helemaal in de lijn van deze politiek dat de Ame. rikanen het bewind van de alras tot maarschalk opgeklommen Je- menietische putschleider Sallal erkenden. Als de Jemenieten door een republiek uit te roepen de sociale vooruitgang wensten te stimuleren die onder de mid deleeuwse absolute heersers niet in het verschiet leek, dan was dat hun zaak. Maar zomin ais ze dat zelf de den wensten de Amerikanen dat de buren zich met deze affaire gingen bemoeien. Ze oefenden druk uit op de Egyptenaren die de nieuwe president, en de Saoe- üisehe Arabieren en Jordaniërs die imam Badr bleven steunen. Nasser beloofde zelfs zijn troe pen terug te trekken, als de an dere twee de partij van de imam in het burgeroorlogje niet zouden steunen. Dat belooiden Ammam en Ryad wel vagelijk, maar ze deden het niet en daarom bleven ook de Egyptenaren in Jemen. Het voornaamste dat de Ameri kanen bereikten is dat het bin nenlandse conflict in Jemen niet uitgroeide tot een regelrechte al gemene strijd in het Midden-Oos ten. De rust bleef daar in grote trekken bewaard, al gaat de strijd in het kleine landje onvermin derd door. Voor beide groepen buren is het in feite een hard ge lag dat ze zich niet tegen de Ame rikaanse wil in met de strijd kun nen bemoeien op grotere schaal. Nasser kan slecht toelaten dat de op zijn voorbeeld steunende revo lutie weer teniet wordt gedaan, omdat hij dan in de Arabische wereld te kijk zou staan als iemand die zijn vrienden in de steek laat; de koningen Saoed en Hoessein kunnen niet toelaten dat de revolutie slaagt omdat die wellicht teveel onderdanen op weinig gewaardeerde ideeën zou brengen. En zo kan het vechten in Jemen nog wel even doorgaan. De Belgische minister van Buitenl. Zaken, Spaak, heeft ge weigerd te antwoorden op een vraag in de Kamer van Volks vertegenwoordigers over een aanslag, die in Brussel zou zijn beraamd op het leven van de Katangaanse leider Tsjombe. Volgens het Kamerlid Parisis zouden twee leden van „een am bassade van een bevriend land" getracht hebben mensen te vin den, die 25.000 frank per maand zouden krijgen en nog een dag vergoeding van 400 frank, voor het uitvoeren van de aanslag. Het Kamerlid noemde niet de naam van het bevriende land, maar volgens „Het Volk" zou de Kongolese ambassade zijn be doeld. Minister Spaak zei echter niet op de vraag te kunnen ingaan, omdat de zaak in handen van de Belgische justitie is. Tsjombe heeft een maand in Parijs vertoefd en zou één dezer dagen naar Katanga terugkeren. HOE DE BRAND TE BLUSSEN? MAAR het is verre van be haaglijk dat een onbenullig stuk je woestijn gevaarlijk blijft smeu len in de nogal explosieve sfeer van een belangrijk stuk wereld. Washington kan niet verder in grijpen zonder zich al te zeer te vereenzelvigen met Sallal en zich zo dus de haat op de hals te ha len van die Arabische landen die Nasser haten. Dat zou dan tevens betekenen dat de op onpartijdig heid gelasterde kalmerende in vloed van de Ver. Staten hier ver loren zou gaan. De enige instantie die zoals trouwens ook tot haar taak be hoort iets zou kunnen berei ken, zijn de Verenigde Naties. Zeer zeker zal het op aandrang van Washington zijn dat Oe Thants vertegenwoordiger Bun dle hier een kijkje is gaan ne men, waarschijnlijk gerugge- steund door een toezegging dat Amerika de Ver. Naties in alles zal steunen wat ze maar ter blus sing van het Jemenietische vuur tje willen ondernemen. En als Amerika zijn macht inzet onder de blauwe vlag van deze wereld organisatie kan niemand het als partijdigheid aanmerken. De Noord«traat 102 Telefoon 8120 Terneuzen moeilijkheid schijnt echter te zijn dat in de eerste plaats de Ver. Naties er niet al te happig op zijn de schijn op zich te laden dat ze Amerikaanse belangen behartigt en in de tweede plaats dat Sallal weinig lust gevoelt de U.N.O. in de zaak te betrekken: hij spiegelt zich aan het voorbeeld Kongo, waar een permanente aanwezig heid van de internationale troe pen noodzakelijk dreigt te wor den. Bovendien kunnen de Ver. Naties zich moeilijk in de zaak mengen als dat niet gevraagd wordt. Het voorkomen dat het Jemenietische vuur een uitslaan de brand zou worden is wel ge lukt, maar het blussen van de brandhaard zelf blijkt haast on: doenlijk. (Nadruk verboden) ijood wili HAZET FABRIEKEN ZEVENBERGEN In Syrië hebben legerofficie^ ren zich vrijdag in een waar schijnlijk onbloedige staatsgreep meester gemaakt van de macht. Het was de derde revolutie in het Midden-Oosten van het af gelopen halfjaar. Volgens berichten uit Ankara en Cairo zijn premier Khaled El Azem en zijn gezin, samen met enkele ministers, uit de handen van de opstandelingen gebleven door over een tuin muur van hun huis naar de daarnaast gelegen Turkse am bassade uit te wijken. Het is niet bekend wat er met presi dent Nazem Koedzi is gebeurd. Radio-Damascus heeft gemeld, dat kolonel Louay El Atassi ge promoveerd is tot generaal en het opperbevel van de Syrische strijdkrachten heeft overgeno men. El Atassi werd destijds bij verstek ter dood veroordeeld omdat hij de leiding zou hebben gehad van de opstand van het garnizoen van Aleppo in maart van het vorig jaar. De opstande lingen waren voor een herstel van de unie tussen Syrië en Egypte. Na de mislukking van de opstand was El Atassi ge vlucht en sindsdien onvindbaar gebleven. Tot bevelhebber van de troepen voor de binnenlandse veiligheid, waaronder politie, gendarmerie, grens, en kust wacht vallen, is benoemd gene raal Jabrini. De revolutionairen, die de noodtoestand en een uitgaans verbod hebben afgekondigd, hebben hun misnoegen geuit over de breuk met Egppte die dateert van 1961. Egypte en de nieuwe machthebbers in Irak en Jemen hebben reeds enkele uren na de staatsgreep hun steun aan de revolutionairen Even voor het aanbreken van de dag hebben vrijdagmorgen vijf gemaskerde en met automa tische wapenen uitgeruste man nen in Parijs een overval ge pleegd in de woning van de Franse industrieel L. Israel, ge legen in hetzelfde gebouw waar in het kantoor van zijn maat schappij, de Société Générale Commerciale de l'Est, is geves tigd. Als politiemannen verkleed, reden zij in een bestelauto de tuin van het gebouw binnen, na de portier te hebben gedwongen de poort te openen. Binnengeko men dwongen zij de industrieel, onder bedreiging met revolvers, zijn brandkast te openen, waarna zij er met een buit van 300.000 frank in contanten en 100.000 frank in gouden munten (totaal ongeveer 300.000 gulden) van door gingen. Woensdag werd in Parijs de bankier Henri Lafond vermoord, terwijl dezelfde avond ten huize van baron Alain de Rothschild per telefoon dreigementen wer den geuit. De politie onderzoekt thans of Lafond en andere ban kiers door de O.A.S. werden be dreigd. Het is bekend dat deze organisatie een tekort aan geld heeft en dat haar „oorlogskas" voor vijfzesde deel uitgeput is. De leider van da bende voegde de directeur van de maatschappij, Israël, ónder bedreiging met zijn wapen, toe: „Dit is de O.A.S.... De O.A.S. heeft geld nodig." In Beanue jO.-Frankrijk) zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in een bank vijftien par ticuliere kluizen en de brandkast van de directeur geplunderd. De politie raamt de buit op een tot drie miljoen frank. Evenals bij de roofoverval in parijs werden geen juwelen en effecten geroofd. De Deense minister van Bui tenlandse Zaken, Per Haekke- rup, heeft donderdag op een persconferentie meegedeeld, zijn Russische ambtgenoot Gromiko te hebben gezegd, dat Denemar ken in vredestijd geen kernwa pens op zijn grondgebied wil hebben en dat het voorlopig ook geen aanleiding ziet tot wijzi ging van deze houding. Minis ter Haekkerup had tevoren een onderhoud van drie uur met Gromiko gehad. Gromiko had Denemarken ge waarschuwd voor een te grote samenwerking met West-Duits- land. Haekkerup had daarop ge antwoord dat het gemeenschap pelijke Deense-Duitse opperbe vel tot de structuur van de Navo behoort en dat deze strijd krachten nooit zouden worden gebruikt voor agressieve oog merken. Wat .de vorming van een multilaterale Navo-kern- macht betreft, had de Deense minister gezegd, dat zijn re gering nog geen concrete plan nen hiervoor had gezien, dat haar ook niets terzake was voorgelegd en dat zij dan ook nog geen standpunt had kunnen innemen. toegezegd. Irak zond zelfs troe pen naar de grens met Syrië om de opstandelingen eventueel bij te staan, maar de revolutionai ren wezen dit aanbod van de hand, omdat zij naar zij zei den de toestand meester wa ren. De grenzen, havens en vliegvelden zijn gesloten en de uitvoer van kapitaal is ver boden. Berichten over vuurge vechten nabij de grens met Is raël zijn door Damascus tegen gesproken. Waarnemers zijn echter van oordeel dat er nog wel verzet wordt geboden, wat zij afleiden uit een waarschu wing aan de militairen, alleen opdrachten van het revolutio naire opperbevel uit te voeren. Naar aanleiding van geruchten als zou president De Gaulle van Frankrijk dit jaar een bezoek aan H. M. de Koningin brengen, wordt in Haagse kringen eraan herinnerd, dat H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins der Neder landen in september 1961 als gasten van de Franse president hebben geluncht op het Elysee in Parijs. Te verwachten is derhalve dat president De Gaulle te eniger tüd aan de Koningin een tegen bezoek zal brengen. Van officiële zijde werd bij navraag bevestigd dat inderdaad verwacht wordt dat te eniger tijd een tegenbezoek van de Franse president kan worden tegemoet gezien. Men kon even wel geen nadere bijzonderheden omtrent het tijdstip van een zo danig bezoek verstrekken. Het Britse persbureau Reuter- meldt uit Parijs dat een woord voerder van het paleis van de president heeft gezegd dat pre sident en mevrouw De Gaulle Koningin Juliana en Prins Bern- hard in de loop van de komende weken een kort privé bezoek zul len brengen. Dit is een tegen bezoek voor het bezoek van het Nederlandse Koninklijke Paar in september 1961 toen de Koningin en de Prins op het Elysee hebben geluncht. Voor het bezoek is geen datum vastgesteld, aldïo meldt Reuter uit Parijs. De rijksvoorlichtingsdienst be vestigde dat president en mevr. De Gaulle in de komende weken een kort particulier bezoek aan de Koningin en de Prins zullen brengen. Het Atheense blad „Ethnos" (Het Volk) heeft de suggestie gedaan dat de hertog van Edin- burgh, de gemaal van de Engel se koningin, de Griekse kleuren van zijn familiewapen laat ver wijderen omdat bij gezegd zon hebben; „Ik ben in Griekenland geboren, maar ik ben geen Griek". Dat was het antwoord geweest op een vraag van een Australisch! kind van Griekse afkomst of hij een Griek was. De directeur-generaal van de B.B.C., Hugh Carleton Greene, heeft donderdag in een in „The Times" gepubliceerde brief de uitzending van het televisie vraaggesprek met oud-premier Bidault verdedigd. Hij verzeker de dat de uitzending niet moet 3unm uaa sju pAtnogosaq uap.tOAt van vijandigheid jegens de wet tige Franse regering of een aan moediging van degenen die dit gezag omver willen werpen. Naar aanleiding van de vraag van het socialistische Lager huislid Edelman in een inge zonden stuk in „The Times" hoe hij het zou vinden als de Franse radio het woord zou geven aan de leider van een or ganisatie die het bewind in En geland zou willen omverwerpen, schreef Greene dat zijns inziens de Franse radio in dat geval het openbaar belang zou dienen, als de leider van een dergelijke or ganisatie evenals Bidault oud premier en voormalig minister van Buitenlandse Zaken zou zijn. Greene zei voorts te hopen dat de Franse radio, bij het po gen een kenschets te geven van het „karakter van de man en de motieven achter een zo onge bruikelijke carrière", het vraag gesprek ook in een zodanig ka der zou plaatsen, dat het abso luut duidelijk zou zijn, dat zij zich niet stelde achter de denk beelden van de ondervraagde. Intussen heeft het socialisti sche Lagerhuislid Alice Bacon politiebescherming gekregen bij haar woning in Londen. Woens dagavond werd zij door een man met een Frans accent opgebeld, die haar meedeelde dat zij op „de l,:st van de O.A.S." stond en niet lang meer zou leven. Deze week heeft mej. Bacon in het Willy Brandt is vrijdag her kozen als burgemeester van West-Berlijn. Het onlangs gekozen nieuwe stadsparlement sprak zich op zijn eerste bijeenkomst met 97 tegen 37 stemmen voor hem uit. Het aantal tegenstemmen duidt erop dat de fractie der christen democraten als één blok stemde. Zoals bekend zijn de christen democraten ditmaal in de oppo sitie gegaan nadat zij eerder in een coalitie met de sociaal democraten hadden geregeerd. De 49-jarige sociaal-demo craat Brandt, die voor de derde maal tot burgemeester is ge kozen, zal maandag zijp nieuwe stadsbestuur, dat 10 sociaal democraten en drie vriie demo craten (liberalen) omvat, aan het parlement voorstellen. Hier in hebben de socialisten de ab solute meerderheid. v Lagerhuis vragen gesteld over het vraaggesprek dat de B.B.C. met Bidault heeft gehad. De regering heeft bezwaar tegen de uitzending van het in Engeland afgenomen interview met Bidault, die voor hedenavond op het televisieprogramma van de K. R. O. staat. Zy heeft dit telegrafisch meegedeeld aan de voorzitter van de K. R. O. De regering vreest van deze uitzending, die volgens het pro gramma om tien vóór half negen in de rubriek Brandpunt" zal plaats vinden, „ernstige directe verstoring van de goede betrek kingen met een bevriende mo gendheid". Dit kan volgens de regering gevaar opleveren voor de veiligheid van de staat en de openbare orde. Mocht de K. R. O. de uitzen ding door laten gaan dan zal de regering maatregelen nemen krachtens artikel 20 van het televisiebesluit of zo nodig ande re maatregelen. Het nemen van maatregelen als bedoeld in het televisiebesluit komt neer op het doen staken van een uitzending, eenvoudig, door bij de televisiezender „het beeld eruit te draaien". Een uitzending verbieden is zoals bekend, niet mogelijk. Het toezicht op radio- en televisie-uit zendingen is repressief. Wat de K. R. O. zal doen, kon overigens nog niet worden mee gedeeld. President Kennedy ziet zich geplaatst voor een groeiende kri tiek uit het congres op de poli tiek van de Ver. Staten op de Ge. neefse conferentie inzake een ver bod op het nemen van proeven met kernwapens. De democratische senator Tho mas Dood betoogde donderdag in een ingezonden stuk in de Wash ington Post, dat de Amerikaanse voorstellen geen garantie geven tegen „vals spel van de Sowjet- Unie". Volgens hem hebben de Ver. Staten de laatste vijf jaar zoveel concessies en zoveel stap pen terug gedaan, dat het voor gestelde stelsel van waarne mingsstations en inspecties ter plaatse in de Sowjet-Unie „thans een lege dop is". De dag tevoren had president Kennedy op zijn persconferentie nog de verzekering gegeven, dat de Ver. Staten geen verbod op het nemen van kernproeven zul len aanvaarden, als ontdekking van ondergrondse kernproeven niet in alle opzichten zeker is. De republikeinse senator Bar ry Goldwater sprak zich donder dag in een rede in de senaat uit voor terugtrekking van de Ame rikaanse onderhandelaars in Ge- nève. Volgens hem is de regering Vrijdagmorgen is onder voor zitterschap van prof. mr. N. E. H. van Esveld de bespreking van de centrale commissie voor ge organiseerd overleg in ambtena renzaken van 19 februari j.l. voortgezet, nadat een onderzoek was ingesteld met betrekking tot de gang van zaken rond de eis tot hogere salariëring van de zeeloodsen, verenigd in „De Nederlandse Loods". Na afloop van de bespreking van vrijdag morgen is de volgende verkla ring uitgegeven: „De centrale commissie ver klaart het onjuist te achten dat het ambtenarencentrum en de daarbij aangesloten vereniging „De Nederlandse Loods" niqt de vereiste zorgvuldigheid hebben betracht met betrekking tot het overleg over de salarissen van de rijksioodsen". Van de zijde van „De Neder landse Loods" en het ambtena rencentrum deelde men mede niet gelukkig te zijn met de „ver oordeling" die uit de verklaring van de centrale commissie voor georganiseerd overleg in amb tenarenzaken spreekt, omdat er een feitelijke onjuiste grondslag voor is genomen. Het overleg over de materiële kwestie zal over enkele weken de juiste datum wordt geheim gehouden beginnen. Het ambtenaren- centrum en het bestuur van ,.De Nederlandse Loods" betreuren het dat dit overleg nu door de gang van zaken ruim een maand vertraagd is. De republikeinse senator Hugh Scott heeft in een boodschap pre sident Kennedy dringend ver zocht een donderdag in Djakarta getekende overeenkomst inzake een Amerikaanse lening van 17 miljoen dollar aan Indonesië on gedaan te maken. De senator was van mening dat het ver schaffen van dergelijke fondsen president Soekarno zal aanmoe digen in diens „buitensporige en expansionistische plannen". In dit verband haalde Scott persberichten aan, dat Soekarno orders zou hebben geplaatst voor drie luxueuze straalverkeersvlieg- tuigen voor een bedrag van 20 miljoen dollar. De republikeinse senator had ook bezwaar tegen het verstrek ken van de lening, omdat het In donesische staatshoofd gedreigd heeft de vorming van de federa tie Maleisië bestaande uit Ma- lakka, Singapore en Noord-Bor- neo te zullen verhinderen. Tenslotte herinnerde Scott er in zijn boodschap aan het Witte Huis aan, dat de Indonesische strijdkrachten, naar verluidt, be schikken over Russische wapens ter waarde van bijna één miljard dollar. bezig met een poging om een ver bod op het nemen van kernproe ven tot stand te brengen, zonde? dat er inspecties zullen zijn. „Al3 u kijkt naar de concessies die wij al op dit gebied hebben gedaan, kunt u zien dat wij zeker in dia richting worden gestuurd", alduS Goldwater. Tegen de wens van de Belgï» sche regering in gaat Antwerpen een (tweede) tunnel onder da Schelde bouwen, aldus meldden vrijdag verscheidene Belgischs kranten. De Belgische minister van Openbare Werken, Bohy, heeft deze week in de Kamer yan Volksvertegenwoordigers ver- klaard, dat de regering tegen de tunnelplannen is, maar wel de bouw van een brug wil steunen. Het Antwerpse gemeentebe stuur ziet echter slechts heil in een tweede tunnel, omdat da bouw van een brug het verkeer vele uren per dag zou blokkeren. De stad zou een speciale lening willen uitschrijven tot een bedrag van 500 miljoen frank om de tun nel te financieren. De bouw van een brug zou gro tendeels door liet rijk worden be kostigd. PLAATSELIJK BUIEN. Het K.N.M.I. deelt mede: Op de flank van een depres- siegebied ten westen van de Britse eilanden hebben zuide lijke winden vrijdag zeer zachte lucht naar ons land gevoerd. Op de meeste plaatsen steeg het kwik tot 14 a 16 graden. Om het genoemde depressiegebied cir culeren verschillende storingen over de Golf van Biscaye naas het noordoosten. Met de storin gen komt geleidelijk iets minde» zachte lucht naar het West- europese continent, zodat de middagtemperaturen heden iets lager zullen zijn. De storingen komen ook steeds dichter bij ons land. De kans op verspreids buien neemt daardoor toe. medegedeeld door het K. N. M.I,, geldig tot hedenavond. Minder zacht Wisselende bewolking met plaat selijk enkele buien. Matige tot krachtige wind tussen zuid en zuid west. In het algemeen lagere tem peraturen. ZATERDAG 9 MAART v.m. n.m. Breskens 1.24 1.50 Terneuzen 1.59 2.25 Hansweert 2.39 3.05 Walsoorden 2.49 3.15 ZONDAG 10 MAART v.m. n.m. Breskens 2.03 2.26 Terneuzen 2.38 3.01 Hansweert 3.1S 3.41 Walsoorden 3.28 3.51 MAANDAG 11 MAART v.m. n.m. Breskens 2.37 3.00 Terneuzen 3.12 3.35 Hansweert 3.52 4.15 Walsoorden 4.02 4.25 ZON MAAN op onder Op onder Mrt 10 7.08 18.34 18.43 7.37 11 7.06 18.36 19.50 7.56 12 7.04 18.37 20.55 8.16 13 7.01 18.39 22.00 14 6.59 18.41 23.06 8.53

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1