De scheepsramp in het Nauw van Balh Nog geen ondertekeningsdatum voorakkoord tussen E.E.G. en Afrikaanse Associatie Opnieuw brand in Amsterdamse binnenstad ■Hnfii Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per maand f2,-: per week 48 et Lose nrs fi et WOENSDAG 27 FEBRUARI 1963 19e Jaargang Nr 5843 Geheime vergadering Op'^ssing voor douane-tarieven moet gevonden worden EFRSTE KAMER ACTIEF KIESRECHT OP 21-JARIGE LEEFTIJD Pleidooien voor een spoedige onderteke 'tig /0T*'rT pf Kolonel Argoud gearresteerd Verkoudheidsbactllen pretektie tegen infekti© Mishandeld AANBIEDING VLUCHTELINGEN- PLAAT AAN H. M. DE KONINGIN GROND VERSCHUIVINGEN IN GRIEKENLAND Radio De Eior.li Aardbevingsramp in Libië eiste 300 doden en 375 gewonden -y TRIESTE BALANS: 8 VERMISTEN; 2 DODEN Belgische loods weer naar huis KAPITEIN VAN DE „MTR AFT ORES" NOG STEEDS VERMIST STOFFELIJK OVERSCHOT VAN „ZWARTE JEANNE" IN AMSTERDAM GEVONDEN SCHEEPVAART VERKEER HERSTELD Onttakeld, grauw en geblakerd De „Miraflores" naar Antwerpen Italianen naar Antwerpen KEI WEER Overdrijvende wolkenvelden WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Fïan&erlns bÖ abonnement: ïerneuze» Dtreeteur-WnnMredaefew m flP Sande Redactie adresNoords! raat "55- -57 Administratieadres: Smldswai Telefoon 01150 - 2073 Gironummer 38150 DE VRIJE ZEEUW VerseWfnf daeeltiks Uitgeefster N V. v/h Firma P J. van de Sartde te Temwen Aner ww IR et: mtntmtim per adv»»-t"nHe f *2 40 Pnhrirttf, rftefn<> A dx^etT enMe<s n-As-n «'est5 reopls f 1.10 tedere re«e1 reeer 22 et Kleine Advertenties bit vooruitbetaling. Vermelding- Brieven tinder nummer, of: Adres Bureau van dit Riad 20 rent meer Intending advertenties te s namiddags g uqr. Voor het mnandggnnmmer: zaterdags 10 HUT. Italië en Nederland hebben dinsdag in Brussel geen datum willen bepalen voor de ondertekening van het nieuwe associatie-akkoord tussen de Europese Economische Gemeenschap en de 18 Afrikaanse landen. De Italiaanse onderstaatssecretaris Hartino herhaalde het reeds bekende standpunt van zijn regering, dat grondwettelijke be zwaren, nu het parlement in Rome is ontbonden en verkiezingen voor de deur staan, een beslissing daarover onmogelijk maken. Namens Nederland verklaarde de permanente vertegenwoordi ger bij de Gemeenschappen, de heer D. Spierenburg, dat de re- ring in Den Haag zich nog over deze kwestie beraadt. Ruim twee uur hield de mi nisterraad van de E. E. G. zich dinsdagochtend in een geheime vergadering met deze kwestie bezig. Vier E. E. G.-landen Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg verklaarden zich onmiddellijk bereid tot onder tekening van het akkoord over te gaan. De daarbij genoemde datum van 19 maart, een datum waarop ook maandagavond de Kongolese minister-president, Adoela, die een officieel bezoek aan België brengt, in een onder houd met raadsvoorzitter Schaus van Luxemburg namens de an dere 17 Afrikaanse landen had aangedrongen. De besprekingen van dinsdag ochtend werden alleen door Ne derland niet op ministerieel ni veau bijgewoond. Frankrijk was vertegenwoordigd door de minis ter van Buitenlandse Zaken. Couve de MurvilJe, Duitsland door staatssecretaris Lahr (vioe- kanselier Erhard was dinsdag ochtend reeds naar Bonn terug- gekeerd zonder aan de E.E. G.- besprekingen deel te nemen), Italië door staatssecretaris Mar- tino, België door de ministers Spaak en T"'ayat en Luxemburg door minister Schaus. De Nederlandse afgevaardig de, Spierenburg, legde er even- we! in een verklaring de nadruk op dat Nederland niet van plan is de reeds in december tussen De Eerste Kamer heeft dinsdag vier van vijf wetsontwerpen ter voorbereiding van grondwetswij zlgingen aangenomen, maar hef vijfde, waarmee beoogd werd de leeftijdsgrens voor de Eerste 'Ka mer op 30 jaar te handhaven met 29 tegen 26 stemmen ver worpen. Even vóór de stemming had de Eerste Kamer zich zonder hoof delijke stemming akkoord ver klaard met het ontwerp dat strekt tot verlaging van het pas sieve kiesrecht voor de Tweede Kamer van 30 tot 25 jaar. Zonder hoofdelijke stemming sprak de Eerste Kamer zich aan het einde van de vergadering ook uit voor verlaging van het actief kiesrecht van 23 tot 21 jaar. De twee andere ontwerpen die eerder in de middag zonder hoof delijke stemming werden goedge keurd, dienen ter voorbereiding van wijzigingen van de artikelen in de grondwet over de troonop volging en die welke betrekking hebben op Nederlands Nieuw- Guinea. Dit zijn ontwerpen van rijkswet in tegenstelling tot de eerder genoemde. de „zes" en de 18 Afrikaanse landen geparafeerde conventie aan te tasten of de onderhande lingen daarover met de Afri kaanse landen te heropenen. We] worden aanvullende regelingen tussen de „zes" verlangd, d'e voor ten deel van financieel- technische aard zijn, maar voor al betrekking hebben op 't open houden van de mogelijkheid, dat ook bij het Britse gemenebest aangesloten Afrikaanse landen op de een of andere wijze zich met de E. E. G. kunnen asso ciëren of overeenkomsten met de gemeenschap sluiten. Het doel is een oplossing te vinden voor de verschillende douanetarieven tussen de Frans- en Engelsspre kende Afrikaanse landen in hun handel met de E. E. G. en te voorkomen, dat de verdeling in Europa zich zr uitbreiden tot Afrika. Indien voor deze punten redelijke oplossingen kunnen worden gevonden, zal Nederland zich opnieuw beraden. Behalve door minister Couve de Murville werd ook door de Belgische minister Spaak een uitvoerig Pleidooi gehouden voor een spoed®ge ondertekening. Een verder uitstel daarvan, aldus Spaak, zou in de kaart van het communisme spelen. Vergeefs trachtten ook Spaa'~ en de voorzitter var d-> Vr-opec Oommiss'e, prof. Hailstein, de Italiaanse afgevaardigde tot een „andere interpretatie" van hun eigen grondwet te bewegen. Oouve de Murville noemde het Paliaense motief „minder be- langrük dan de politieke belan gen d'e met de associatie zijn verbonden". Besloten werd uiteindelijk. dat op voorstel van Duitsland de Europese Commissie zal na gaan of er overgangsmaatrege len voor de Afrikaanse landen nodig zijn nu nog geen datum is vastgesteld voor de nieuwe con ventie en het oude akkoord reeds op 31 december van het Op 1 en 2 april zullen de mi nisters zich verder met het vraagstuk bezig houden. Ex-kolonel Argoud, een van de leiders van de geheime extre mistische organisatie die het op De Gaulle heeft gemunt, is ge arresteerd. Hij werd aan handen en voeten gebonden gevonden in een auto bij het hoofdbureau van politie in Parijs, nadat de politie anoniem getipt was. Argoud behoorde tot de groep ex-kolonels, die na de mislukte mtsch van de generaals" in Al giers vait april 1961 door de Franse autoriteiten wordt ge zocht. Na de ontdekking van het nieuwe komplot tegen De Gaulle in het begin van deze maand werd bericht dat Argoud in het geheim naar Frankrijk was ge gaan en daar met d'vërse Franse officieren had gesproken. Men neemt aan, dat de ex-kolonel verraden is dóór leden van de verboden „nationale raad van verzet", die zijn rivalen z'jn. Dfe verzetsraad, die geleid wordt door ex-premier Georges Bi- 'aolt. is de opvolger van de ver boden O. A S. (Organisatie van bet geheime leger*, die zich des tijds fel keerden tegen de poli tiek van zelfbeschikking voor zelfbeschikking voor Algerië van de Franse regering. Argoud werd bij uitstek ter dood veroordeeld voor zijn aan deel in de „putsch van dp gene raals". Deze maand nog had Ar- zijn als de dood voo. Dit doosje betekent: Omstreeks half negen gister ochtend Is brand uitgebroken in een pand aan de Groenburgwal te Amsterdam, waar plastic was opgeslagen. Met drie motor spuiten, twee ladderwagens cn een persluchtwagen is de brand weer uitgerukt. De b-and heeft gewoed in de kelder van de N. V. Leeuwen berg Zonen's Ijzerhandel aan de Groenburgwal 3-15. Het per soneel, dat kort na acht uur de brand ontdekte, be^on meteen water te spuiten in de '-°lder, die ar één ingang heeft. De rook trok vanuit de k-"e„" ,,i'1 een centraal in het pand gelden lierschacht naar boven en kon door een ow^ekte loopbrug met het er achter geleden pand naar bu'ten trekken. Het zag er aanvankelijk vrij ernstig uit, doch de brandweer wist het vuur tot de kelder te beperken. Met twee stralen was men kort vóór tien uur de brand meester. Een paar brandwachten raak ten bedwelmd en in totaal moes ten acht man voor behandelir g van blaren, op hun gezicht^ ont staan door chemische inwerking van het roet op de huid, naar het Binnengasthuis worden ge bracht. De brandwachten moes ten door de rookontwikkeling en de schadelijke gassen gebruik maken van persluchtapparaten om de vuurhaard te kunnen na deren. Met zwart berookte ge zichten rond hun maskers kwa men zij naar buiten. Personeel van het bedrijf ging later naar binnen en wierp tientallen meters deels reeds verkoolde en nog smeulende tuinslang op de bevroren gracht. De schade van de brand, die gisterochtend in de kelder van de ijzerhandel aan de Groenburg wal te Amsterdam heeft gewoed, wordt geschat op circa twee ton. Het brandpiket van de politie heeft de oorzaak van deze be- drijfsbrand nog niet kunnen vaststellen. Het blijkt dat piet "cht, doch totaal tien brandweer lieden voor behandeling van de door de chemische inwerking van het roet op de huid ontstane bla ren, voornamelijk op hun ge zicht, naar het Binnengasthuis werden overgebracht, goud een vraaggesprek met een verslaggever van liet Oosten rijkse blad „Die Presse". Dat schreef dat de ex-kolonel zich in Oostenrijks Tirol bevond. Ar goud zei bij die gelegenheid dat hjj de bevelhebber van het Fran se geheime leger was en dat De Gaulle „op morele gronden de dood verdiende". Volgens de politie had de ano nieme tipgever via de telefoon raden. Hij heeft ook gefaald feij gezegd: „Argoud heeft ons ver- alles wat hij had moeten doen en in het bijzonder bij de moordaan slag te Petit-CIamart". Zoals bekend werd op 22 augustus van het vorig jaar een aanslag op De Gatdie gepleegd te Petit-CIamart. Tegen zeven van de vijftien beklaagden is hiervoor de doodstraf geëist. Argoud, wiens gelaat gezwol len was en tekenen van mishan deling Vertoonde toen hij gevon den werd, gaf bij zijn eerste ver hoor z'n identiteit toe. Near we" 1 vernomen zou hij tegenover de politie hebben verklaard uit München te zijn ontvoerd. De politie deeide later mede een man voor ondervraging te hebben aangehouden, die zich onder een groepje mensen be vond dat de arrestatie van Ar- ;oud gadesloeg. Argoud had verklaard door drie mannen uit West-Duitsland -ar Parijs te zijn ontvoerd. Bij confrontatie met de aangehou- ne, zei Argoud dat er „tachtig procent kans" was dat deze een van het drietal was. Twee in Nederland woonachti ge vluchtelingenkinderen, Irena Danuta Skrzetuszewski (10 jaar) en Laszloandor (12 jaar) hebben gisteren op paleis Soestdijk de langspeelplaat „All Star Festi val" aan H. M. de Koningin aan geboden. De verkoop van de plaat, waarvan de netto op brengst ten goede komt aan he. werk van de hoge commissaris voor vluchtelingen, is gisteren vrijwel in alle landen van de we reld begonnen. De kinderen ver tegenwoordigden bij deze aanbie ding de vele vluchtelingen, die sinds de oorlog in Nederland een nieuw vaderland hebben gevon den. De vader van Danuta Skrze tuszewski maakte deel uit van het Poolse 2de legercorps onder generaal Anders. Sinds zijn de mobilisatie woont hij in Den Haag. Haar moeder is eveneens een Poolse vluchteling en was tijdens de oorlog in Nederland ondergedoken. Laszlo Andor is leerling van het stedelijk gymnasium in Lei den. Zijn ouders wonen- er sinds 1955; zijn vader eertijds advo caat in Hongarije is bouwkun dig tekenaar. Bij de aanbieding waren tegen woordig mr. C. Brouwer, ver tegenwoordiger van de hoge commissaris der Verenigde Na ties voor vluchtelingen, en enige personen die bij de totstandko ming van de plaat een belang rijke rol hebben gespeeld of bij de verkoop zullen spelen. Uit vele delen van Griekenland wordt meld'ng gemaakt van grondverschuivingen, terwijl het 'n het gehele land blijft stortre genen. Acht kilometer van Patras in Zuid-Griekenland is het dorp loeli reads gedeeltelijk bedolven. Dok het dorp Kornis in Midden- Griekenland wordt door grond- massa's bedreigd en ook daar moet de bevolking g: 'ivacueerd worden. Het plaatsje Ayios Markos op 'iet eiland Korfoe is voor het grootste dael onbewoonbaar ge worden doordat de grond scheurt. Noordstraat 102 - Telefoon SI28 Terneuzen De regering vtin Libië heeft gisteren de officiële balans ge publiceerd van de slachtoffers van de aardbev'n gsramp in Bar. ce: ongeveer 300 doden en 375 gewonden, onder wie 75 met ern stige verwondingen. De Libische regeringen heeft "fficieel de volgende landen be dankt voor hun hulp: Algerië, Marokko, Tunesië, Grieken1 and. het Britse leger en de in Libië gelegerde Amerikaanse strijd krachten. ■ér Twee Oost-Berlijners, 19 eii 31 jaar oud, zijn maandagavond over de zónegrens naar West- Berltim. gevlucht«ppder doorde öostduitse grenswaéht te zijn opgemerkt, aldus Westberlijnse politie. 'i Dinsdagmorgen op de ijskoude Westerschelde, waar nog grote ijsschotsen ronddrijven en waar langs de oevers de ijsmassa's won derlijke pyramides hebben gevormd, was pas goed duidelijk te zien, hoe gering de kans op ontsnapping voor de opvarenden is ge weest. Het is een wonder dat er nog zo velen het leven hebben afgebracht en dat ze niet verkleumd door hei ijskoude water de strijd om behoud hebben opgegeven. De meeste opvarenden heb ben rond een half uur in het water gelegen eer ze konden worden opgepikt. Dat is onder dergelijke omstandigheden een onvoorstel baar lange tijd. De bemanning heeft de nacht doorgebracht in de greta zaal van het Dorpshuis van Rilland-Bath, die door de militairen van de vliegbasis Woensdrecht tot een comfortabele slaapzaal was ge maakt. pe twee vrouwen sliepen in de woning van burgemeester Jobse. Gistermorgen zijn allen met een bus naar Antwerpen ver trokken. Volgens de tot dusver bekende gegevens Is het lot van acht op varenden van de „Miraflores" onzeker. Tot deze' acht vermisten behoren de kapitein en de eerste machinist. Twee zeelieden zijn om het „leven gekomen: de derde machinist die aan boord van het schip in de machinekamer is om-gekomen en de opvarende die aan boord van de kustvaarder „Panda" is over leden. Een beeld van de brand op de Westerscheïde bij Rilland-Bath, Op de voor-rond een groep red ders d'e overlevenden naar-het Dorpshuis van Rilland-Bath. dat als opvangcentrum ingericht; was, begeleiden. De Belgische loods v. d. Torre, een van de overlevenden van de scheepsbrand op de „Miraflores", is gisteren uit het ziekenhuis Oostwal in Goes ontslagen. Hij is via Antwerpen naar zijn woon- p'aats Gent vertrokken. Hij hee"t slechts een vrjj onbetekenends wond aan een van zijn handen. De agent in Antwerpen van de rederij van het Panamese schip „Miraflores" deelde gistermiddag in tegenstelling tot eerder hierover verschenen berichten mee dat de kapitein van de „Miraflores" nog steeds tot de vermisten behoort. Aavankeïfjk dacht men dat de kapitein door een van de vele boten was opgenomen en in Ant werpen zou zijn afgezet, doch hiervan is geen enkele bevesti ging te krijgen. Tegen vier uur dinsdagmiddag is het stoffelijk overschot van de sedert 3 december 1962 vermiste 35-jarige Jeanne Visser, in rose Amsterdam bekend als „Zwarte Joanna" gevonden en wel nabij de brug over de Riekerhaven bjj het Jaagdpad in Amsterdam. Het ijs in de haven was enkele dagen geleden gebroken om sche nen doorgang te geven naar de losplaats van 'r, grint- en zand- handel. Personeel van de Ge meentelijke Plantsoenendienst zagen een lichaam drijven, dat zij aanvankelijk aanzagen voor een étalagepop. De even, later ter plaats" komende opzichter van deze dienst, de heer P. Koekoek, herkende het drijvende lichaam pis dat van de vermiste vrouw, die in zijn buurt woonachtig was. Hij heeft onmiddellijk de po- htie gewaarschuwd. In New York zijn vorig jaar bijna tien moorden per week ge pleegd, namelijk 508, waarvan 90,2 procent door de politie werd opgehelderd. Onder de slachtof fers zijn 131 vrouwen. Tijdens weekeinden werden de meeste moorden gepleegd, namelijk 77 op vrijdagen, 110 op zaterdagen en 74 op zondagen. De scheepvaart op de Wester scheïde was dinsdagmorgen weer mogelijk. Laat in de nacht van maandag op dinsdag is de „Mira flores" door een escorte van sleepboten naar de andere zijde van de rivier gesleept en daar met het achterschip vastgezet op de Marlemonseheplaat, vlak voor 'e kust van Zeeuws-Vlaanderen Alle verf is weggeblakerd door de verzengende vlammenzee. Toen een verslaggever van het ANP gistermorgen om negen uur met het bergingsvaartuig „Inktvis" uit Hansweerf rond de Panamese tanker voer, kwam er nog uit alle gaten en pijpen van het achterschip rook te voor schijn. Rond de tanker hing een doordringende brandlucht. Vier sleepboten hadden aan de Pana- mees vastgemaakt, met hun brandblusapparatuur nog op het achterschip gericht. Het waren het Belgische trio „Martlne Let- zer", „Franeoise Letzer" en de „Christophe Letzer" en als vier de had de „Holland" van Mul- ler's Sleepdienst uit Terneuzon verbinding gemaakt. Het schip ligt net buiten de vaargeul. Twee vrouwen, die de ramp de „Miraflores" hebben over leefd, overmand door emotie in het Dorpshuis van Rilland-Bath. De plaats, waar het schip door de „Abadesa" is geramd, is dui delijk zichtbaar. Aan stuurboord zijde is er op twee meter boven de waterlijn een flink gat in de romp, het brughuis is helemaal in elkaar gedrukt: Vooral in dat gedeelte van het schip heeft het vuur zware schade aan de op bouw toegebracht. De „Miraflores" ligt daar vol komen onttakeld, grauw en ge blakerd door de vlammen die van voor tot achter langs de huid z'in geraasd. Vooral het achterschip schijnt zwaar beschadigd te zijn. De Panamees is gistermiddag om half zes vlot getrokken. Het zal heden naar Antwerpen wor den gesleept. De Rijkspolitie te water heeft aan boord geen stoffelijke over schotten gevonden van slacht offers van de scheepsbrand. De drie Italiaar.se opvarenden die in Bergen op Zoom in een ziekenhuis waren opgenomen, zrn gistermiddag naar Antwer pen ve-trokken. Zij hebben geen ernsi e gevolgen van hun ang stig avontuur ondervonden. Gedurende de afgelopen 24 uur is de luchtdruk boven O.-Euro» na belangriik gestegen en er ïs een hogedrukgebied ontstaan, waarvan het centrum met een luchtdruk van bijna 1045 mb bo ven de randstaten ligt. Het ho» gedrr.kgebied dat zich enkels dagen boven ons land bevond, Is hierin opgenomen. Als gevolg van deze ontwikkeling blijft de oostelijke wind voortduren es neemt wat in kracht toe. ■"-""er door de mist in het noorden van h"t land zal worden verdreven. Met de oostelijke wind wordes wolkenvelden aangevoerd die zich later ook over ons land kunnen uitbreiden. In de middag zullen vrijwel overal de tempe raturen tot het vriespunt of en- ■ale graden daarboven oplopen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Overdrijvene wolkenvelden Enkele overdrijvende wolken» velden, maar droog weer. Matige, later in het zuiden van het land af en toe vrij krachtige oostelijke wind. In de ochtend matige vorst, in de middag temperaturen om het vriespunt. WOENSDAG 27 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 5.56 4.23 Terneuzen 4.31 4.58 Hansweert 5.11 5.38 Walsoorden 5.21 5.48 DONDERDAG 28 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 4.36 5 04 Terneuzen 5.11 5.39 Hansweert 5.51 6.19 Walsoorden 6.01 6.29 ZON MAAN op onder op onder Febr. 27 7.33 18.14 927 22.53 28 7.31 18.16 9.52 Mrt 1 7.28 18.18 10.20 0.14 2 7.26 18.20 10.52 1.33 9 7.24 18.22 11.31 2.47

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1