Het gekaapte Venezolaanse schip gevonden C. en A.-pand in Amsterdam totaal uitgebrand Grote overwinning voor sociaal-democraten V.S. waarschuwen E.E.G. Zware schade aan de „Maasdam" De verijdelde aanslag op De Gaulle HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER MAANDAG 18 FEBRUARI 196S 19e Jaargang Nr 5840 m- en Koninklijk Paai en de Prinsessen Beatrix en Margriet terug van vakantie KOUDETOESLAG LANDARBEIDERS Schade15 miljoen gulden De verkiezingen in INDONESIë EN MALAKKA GESCHENKEN AANGEBODEN AAN JARIGE PRINSES MARIJKE Iraakse oud-procureur -generaal gedood BRITS TOESTEL IN SERAWAK NEERGESTORT MISLUKTE VLUCHT EDEN HAD HARTAANVAL NOORSE TANKER IN AANVARING BRITTEN OP CUBA VRIJGELATEN Frankerin2 bij abonnement: Terneuzen Dfreetevrr-Hoofdredarteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smldswa! Telefoon 01150 - 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ8,— per kwartaal: per maand f 2,per week 48 et Losep nrs 9 ct. DE ¥RIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Temeuren A~dver¥(wWenrWs per mm 16 cï; minimum per advpftpntle f2.40. Rubriek: Klein? Advertenties ïefidn handels- advertentles)5 reeels f 1,10. Tedere reeel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nnr, Een verkenningsvliegtuig van de Amerikaanse marine heeft de gekaapte Venezolaanse vrachtboot „Anzoategui" waar genomen op ongeveer 180 mijl ten noorden van Suriname, al dus heeft een woordvoerder van het departement van De fensie meegedeeld. Het vrachtschip dat in de macht is van een groep linkse Venezolaanse opstandelingen, zou met een snelheid van 12 knopen in zuid-zuidoostelijke richting varen, aldus de Ameri kaanse woordvoerder. Het verkenningsvliegtuig, dat afkomstig was uit Jackviile in Florida had het schip geïdenti ficeerd door de naam op de ach tersteven. Het toestel cirkelde boven de „Anzoategui" en trachtte met de seinlamp en via de radio contact met de beman ning op te nemen. Naar het ANP te Paramaribo uit officiële kring vernam, heeft de consul-generaal der Verenigde Staten in Suriname, de heer Robertson, aan de Suri naamse regering een landings vergunning verzocht voor „een groot aantal Amerikaanse vlieg tuigen". Ook was gevraagd, deze vliegtuigen in Suriname van benzine te doen voorzien. Premier Emanueis van Suri name heeft deze verzoeken in gewilligd. De woordvoerder van het mi nisterie van Defensie in Wash ington gaf als positie van de „Anzoategui" negen graden ne gen minuten noorderbreedte en 54 gr. 14 minuten westerlengte op. Deze positie ligt ruimschoots buiten het gebied van de Cari bische Zee, waarop de Ameri kaanse opsporingsvliegtuigen him onderzoek hadden gecon centreerd, sinds de actie van de piraten vier dagen geleden be kend was gewórden. Het vrachtschip heeft kenne lijk eerst in westelijke richting gevaren en is daarna naar het zuiden afgezwenkt, alsof het koers zette naar de Brazilaanse kust. Toen het schip werd ont dekt, bevond het zich duizend mijl van La Guaira, de Venezo laanse haven waaruit het dins- dagvond naar Houston in Texas was vertrokken. Aanvankelijk had men aange nomen, dat de „Anzoategui" koers zou zetten naar Cuba. Daarom waren Amerikaanse en Venezolaanse marineschepen in die richting gevaren om de vrachtboot op te vangen. Een PLAATSELIJK OPKLARINGEN De zachte lucht die zaterdag tot boven het zuidoosten van het land was doorgedrongen is door noordoostelijke winden weer ver dreven. Tot dicht bij Parijs vroor het zondagavond weer. Een en ander is het gevolg van een rug van hoge luchtdruk die zich ge leidelijk boven de Britse eilanden heeft opgebouwd en die in toene mende mate het weer in West- Europa is gaan bepalen. Er is daarom het komende etmaal wei nig verandering in het weer te vernachten. Het blijft vriezen. Zij het met in de middag tempera turen dicht bij het vriespunt. De wind zal noordelijk zijn en zwak tot matig. De kans op opklarin gen neemt toe en er zal slechts hier en daar nog wat lichte sneeuw kunnen vallen. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Dezelfde temperaturen. Enkele opklaringen maar ook hier en daar wat sneeuw. Zwak ke tot matige wind uit noorde lijke richtingen. Weinig verande ring in temperatuur. MAANDAG 18 FEBRUARI v.m. n.m Rreskens 8.34 9.11 Terneuzen 9.09 9.46 Hansweert 9.49 100.26 Walsoorden 9.59 10.36 DINSDAG 19 FEBRUARI Rreskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 9.45 10.20 11.00 11.10 n.m 10.24 10.59 11.39 11.49 ZON op onder Febr. 18 7.52 17.58 19 7.50 18.00 MAAN op ondei 3.28 4.31 12.12 12.54 leider van de links-revolutio naire beweging had vrijdag avond in Caracas gezegd, dat vrachtschip naar Brazilië zou varen en dat de opstandelingen aan boord opdracht hadden zich over te geven, als het schip zou worden aangehouden. Bij de jacht op het door linkse extremisten gekaapte Venezo laanse vrachtschip ,;Anzoategui" is de koninklijke marine, die ge stationeerd is op de Nederlandse Antillen en de beschikking heeft over de torpedobootjagers Rot terdam", het fregat „Dubois" en een aantal tracker-vliegtuigen, niet ingeschakeld. Van bevoegde zijde vernam het ANP te Wil lemstad, dat de koninklijke ma rine daartoe van 'Venezolaanse zijde ook geen verzoek heeft gekregen. Een dergelijk verzoek had de Venezolaanse regering moeten doen bij de Nederlandse regering in Den Haagr Boven dien is het Venezolaanse schip voor een onderzoek door de Nederlandse marine' te ver van de Nederlandse Antillen verwij derd Marine-autoriteiten in Willemstad vermoeden, dat het schip door Amerikaanse vlieg tuigen en schepen geschaduwd zal worden, maar uiteindelijk door Venezolaanse marinevaar tuigen zal worden overmeesterd. Dit om verwikkelingen te voor komen, aldus deze zegslieden. De opperbevelhebber van de Venezolaanse zeestrijdkrachten, schout-bij-nacht Ricardo Sosa Rios, heeft zaterdag verklaard, dat de „Anzoategui' wellicht tot zinken zal worden gebracht, als de aanhouding van de vracht boot door Venezolaanse marine schepen op moeilijkheden zou stuiten. Vrijdag zijn twee sche pen van de Venezolaanse vloot uit de basis Puerto Gabello ver trokken om het piratenschip op te sporen. Intussen heeft de Braziliaan se regering de alarmtoestand af gekondigd voor het vierde mari- nedistrict, waarvan Belem de hoofdplaats is. Duikboten en torpedoboten uit dit district pa trouilleren in de wateren ten noorden van Brazilië. Op het Braziliaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken bewaart men echter het stilzwijgen over een eventueel optreden ingeval de „Anzoategui" een Braziliaanse haven zou aandoen. Het ANP te Paramaribo heeft van bevoegde zijde vernomen, dat het gekaapte Venezolaanse schip feitelijk al voorbij Surina me is. Volgens de jongste be richten zou de „Anzoategui" ge signaleerd zijn op 54 graden 14 minuten westerlengte. De uiter ste westelijke grens van Suri name ligt bij Albina, dat onge veer 54 graden ligt. Te Paramaribo is bekend ge worden, dat de Ver. Staten in verband met het opsporen van het Venezolaanse schip 9 tot 12 marinevliegtuigen naar Surina me zullen zenden, vanwaar zij hun opsporingsvluchten zullen voortzetten. Deze vliegtuigen zullen in Suriname van brand stof worden voorzien. De door een groep linkse Venezolaanse opstandelingen ge kaapte vrachtboot „Anzoategui", afkomstig uit Venezuela, is zon dagochtend door een vliegtuig Van de Braziliaanse luchtmacht waargenomen ter hoogte van Frans Guyana. Dit werd door de Braziliaanse luchtmacht be- bekend gemaakt. Radioberichten uit Brazilia, de tweede hoofdstad van Barzilië, meldden, dat vliegtuigen van de Braziliaanse luchtmacht 't schip in het oog houden. Het schip be vindt zich in internationale wate ren en volgt een koers die gelijkt on die van de „Santa Maria", het schip dat twee jaar gelden werd gekaapt. Volgens de laatste berichten ligt de „Anzoateegui" stil voor de kust van Brazilië ongeveer 30 mijl ten noorden van het eiland Marcara. (De rebellen,, die zich van "net schip hebben meester gemaakt, kunnen verwachten dat zij in Bra zilië asiel krijgen."» moderne coiffures de betere toiletartikelen electrische ontharing boutique robert Hare Majesteit de Koningin, Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden en de Prinsessen Beatrix en Margriet zijn zaterdag per' vliegtuig van hun vakantie in Oostenrijk te ruggekeerd. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene is een week in Leeh achtergebleven. De landbouworganisaties zul len hun ledenwerkgevers aanbe velen, aan gehuwde werknemers een koudetoeslag van bruto 35 te verstrekken. Dit geldt ook voor ongehuwde werknemers, die kostwinner zijn. Overleg in de hoofdafdeling sociale zaken van het Landbouwschap heeft tot dit besluit geleid. Een zeer grote brand de grootste, die na de oorlog in de binnenstad heeft gewoed heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag het pand van C. en A. voor dames- en meisjeskleding en het hoedenmagazijn Gieskes, gelegen tussen de Niemvendijk en het Damrak in Amsterdam volkomen verwoest. De brand werd tegen drie uur aan de zijde van de Nieuwendijk door voor bijgangers ontdekt en greep snel om zich heen in de brandbare voorraden'. Toen de brandweer met groot materieel ter plaatse kwam was het nog mogelijk het gebouw binnen 'te dringen. Maar al op de trappen naar de eerste ver dieping stuitten de brandweer lieden op een enorme vuurzee. Brandende stukken van de rol trappen naar de tweede verdie ping vlogen de brandweerman nen om de oren en zij moesten zich terugtrekken. Tegen half vier braken de vlammen aan de kant van de Nieuwendijk loeiend door het dak en joegen grote wolken vonken over de binnenstad. In middels vrat het vuur door het zeker vijftig meter diepe pand heen in de richting van het Damrak, waar om half vijf de De sociaal-democraten hebben zondag bij de Westberlijnse par lementsverkiezingen de absolute meerderheid die zij al bezaten, nog kunnen vergroten. Zij be haalden een winst van ruim 9 procent ten opzichte van de ver kiezingen van 1958 en versterkten daarmee hun overheersende posi tie in het Westelijke stadsdeel. De christen-democraten daar entegen leden aanmerkelijke ver liezen, terwijl de liberale vrije de mocraten dermate vooruitgingen, dat zij nu weer in het Huis van In een toespraak voor pluim veehouders in Kansas City, heeft de Amerikaanse minister van Landbouw, Freeman, de Euro pese Economische Gemeenschap gewaarschuwd, dat de Verenig de Staten hun invoerrechten niet kunnen verlagen zolang aan de Amerikaanse landbouwpro- dukten de toegang tot de ge- Antara meldt dat kolonel Soe- kadio, de stafchef voor Operaties van Indonesië, de verdediging langs de grens tussen Indone sisch en Brits Borneo inspec teert om de staat van paraat heid te controleren van de Indo nesische troepen in verband met de toestand in Broenei. De socialistische vakcentrale van Indonesië (Soksi) deelde za terdag mee, dat haar „arbeiders regimenten", die een militaire training hebben gehad, klaar staan voor eventuele gevechten met Malakka. Zoals bekend verzet Indonesië zich tegen de vorming van de federatie Maleisië, waarop Ma lakka aanstuurt. meenschappelijke markt wordt ontzegd. Hij verzekerde de pluim veehouders, die onder nieuwe door de E. E. G. ingevoerde res tricties te lijden hebben, dat de Verenigde Staten „hardnekkig" zullen onderhandelen over een verandering in de landbouw politiek van de E. E. G. Christian Herter, de speciale „onderhandelaar" voor president Kennedy op het gebied van han delsaangelegenheden heeft vol gens minister Freeman tijdens zijn jongste reis naar Europa de E. E. G. medegedeeld, dat met het verzachten van de restricties op de invoer van pluimvee niet kan worden gewacht tot de con ferentie over algemene tariefs verlagingen, die volgend jaar in Genève zal worden gehouden. Op het ogenblik bevindt zich een Amerikaanse technische werkgroep in Brussel, die de nodige aandrang uitoefent tot herziening van de in deze maand door de E. E. G. op de invoer van pluimvee ingestelde beper kingen. Minister Freeman wilde echter niet vooruitlopen op het resultaat daarvan, omdat voor alle wijzigingen de instemming van de zes E. E. G.-landen no dig is. Afgevaardigden kunnen komen. De communistische S. D. heeft zondag een nog zwaardere nederlaag geleden dan vier jaar terug. De sociaal-democraten onder leiding van hun populaire voor zitter en burgemeester Willy Brandt behaalde 61,9 procent van de stemmen tegen 52,6 bij de vo rige verkiezingen. De christen-democraten vielen van 37,7 procent in 1958 op 28,9 procent, terug. De vrije democra ten kwamen met 7,9 procent bo ven de vijf-procentsclausule uit in tegenstelling tot, 1958 toen zij slechts 3,8 procent, kregen. De communisten tenslotte kre gen ondanks de kleinere opkomst nog minder stemmen dan in 1958; 1,3 tegen 1,9 destijds. De opkomst bedroeg 88,9 pro cent tegen 92,9 in 1958, Een deputatie van de verbin dingsdienst der koninklijke land macht heeft zaterdagmiddag op paleis Soestdijk H. K. H. Prinses Marijke ter gelegenheid van haar 16e verjaardag een rubberboot aangeboden. Voorts heeft een tweetal min der valide kinderen, de 14-jar:ge Jopie van der Ven uit Delft, en de 14-jarige Pim Vos uit Achter veld, namens de Stichting „Het Vierde Prinsenkind"" de Prinses een lectuurbak aangeboden. De peetouders van Prinses Ma rijke, mevr. D. Post-Salomons, weduwe .van Johannes Post, die in juli 1944 gefusilleerd werd en de heer A. J. Andree Wiltens, tij dens de bezetting voorzitter van de raad van negen van het stu- dentenverzet en een prominente figuur van het geestelijke verzet in Nederland, hebben in de loop van zaterdag een bezoek aan Prinses Marijke gebracht. 5 In het grote droogdok van de Nord-Deutsche Lloyd in Bremer haven is zaterdagochtend zware schade onder de waterlijn bij de „Maasdam" geconstatreerd. Vol gens een woordvoerder van ge noemde maatschappy zal het vier weken duren, v-erdat de schade aan bak- en stuurboordzijde van het passagiersschip is hersteld. Volgens een vertegenwoordi ger van de herstelwerf hebben scherpe delen van de wrakken, waarop de „Maasdam" vrijdag ochtend liep, de bodem van voor tot middenschip op enige plaat sen opengescheurd. Eén van de gaten is bijna 80 m2. De verte genwoordiger was van mening, dat de „Maasdam" bij het onge luk nog geluk heeft gehad. Dankzij de omzichtige maatrege len van de gezagvoerder zou gro ter onheil zijn voorkomen. In verhouding tot de omvang van de schade had het passagiersschip zich zijns inziens buitengewoon goed gehouden. De herstelkosten zouden voor lopig op één miljoen geschat zijn. Het Westduitse ministerie van Verkeer heeft zaterdag naar aan leiding van kritiek van de wet houder van verkeerszaken van Bremen, .George Bortscheller, verklaard dat het geen praktische mogelijkheid ziet, de wrakken van het 6.671 ton metende Britse schip „Harborough" en van het 2.332 ton metende Russische vrachtschip „Kholmogory" te verwijderen „zender rekening te houden met het volkenrecht Aangezien de twee wrakken buiten de driemijlszöne liggen, heeft de regering in Bonn de Russische en de Britse scheep vaartautoriteiten voor het lich ten van de wrakken aangespro ken. De Britten lieten weten, dat zij geen bezwaar hadden wat de „Harborough" betreft,, maar zij wezen er op, dat de lading van het schip Pools iegendom was, zodat ook de Poolse autoriteiten hun toestemming voor het lich ten moesten geven. Van die zijde was echter tot dusver geen reac tie ontvangen, terwijl ook van de Russische autoriteiten nog geen antwoord binnen was. Politieke waarnemers zien in de verrassend grote winst voor de S.D.P. na alle strubbelingen rond West-Berlijn een bevestiging, dat de sociaal-democraten ook in 1963 hun opwaartse gang voortzetten. In hoeverre deze verandering in de barometerstand van invloed zal zijn op de politiek van Bonn, kan nog niet gezeg worden. In politieke kringen gelooft men echter wel, dat Brandts kansen als kandidaat voor het kanselier schap weer gestegen zijn. Volgens Radio-Bagdad is bri gade-generaal Majid Moham med Amin, openbaar aanklager bij het „volksgerecht" tijdens het bewind van generaal Kas- sem, vrijdag gedood, toen hij trachtte, gekleed als Bedoeïn. uit Bagdad te ontsnappen. Hij kwam om het leven na een vuurgevecht met politie en leden van de burgerwacht, toen hij zich nadat hij was herkend, in een rivier trachtte te verber gen. President Arif is vrijdag door de revolutionaire raad bevorderd tot veldmaarschalk, uit erken ning voor zijn waardevolle dien sten tiidens de revolutie van juli 1958 en de staatsgreep van vorige week. Vrijdagmorgen is een „Twin Pioneer" der Britse luchtmacht bij een verkenningsvlucht boven Serawak in Noordwest-Borneo neergestort. De vijf inzittenden kwamen om het leven. Drie jongemannen hebben za terdagmorgen een mislukte po ging gedaan om van Oost- naar West- Duitsland te vluchten. Zij reden in een auto met volle vaart in op de grensversperrin- gen bij Helmstedt. De beide eer ste slagbomen begaven het. In middels had echter de Oost- duitse grenspolitie de wagen onder vuur genomen. Tussen de tweede en derde slagboom bleef deze steken. De drie mannen werden uit de auto gehaald en weggebracht. Eén van hen zou gewond zijn. Lord Avon, de vroegere Britse premier sir Anthony Eden, is vrijdagavond te Bridgetown op het eilnad Barbados aangekomen voor een medische behandeling, nadat hij de dag tevoren op zijn landgoed op het eiland Beiuia een hartaanval had gehad. De toestand van lord Avon is niet verontrustend. De aanval was slechts licht. vlammen achtbaar werden. Ook was het vuur via de smalle Nieuwendijk overgeslagen naar het dak ve#i het tegenover C. en A. liggende herenmodemagazijn van Smoorenburg en naar de daken van de naast C. en A. ge legen panden, waarin het heren modemagazijn G. en G. en de firma Hazenberg in overhemden e.d. zijn gevestigd. Nu werd zeer groot alarm geslagen. De bewoners van de naby gelegen Zoutsteeg hadden intussen hun voornaamste bezittingen gepakt en waren gevlucht. Terwijl de brandhaarden op de omliggende panden snel konden worden bedwongen greep het vuur in het gebouw van C. en A. en Gieskes met niet te stuiten snelheid om zich heen. Na el kaar stortten de vloeren van dit enorme pand naar beneden en het werd duidelijk, dat niets meer te redden viel. Tegen half zes was het pand één grote vuurzee, die duizenden Amster dammers, onder wie de officier van Justitie, mr. W. Tonckens, naar de Damrak had getrokken. De brandweer ondervond bij de blussingswerkzaamheden grote moeilijkheden door een te geringe waterdruk. Het was dan ook een grote steun toen om zes uur de drijvende brandspuit Jan van der Heyden door het ijs tot voor het Centraal Station had kunnen doordringen en men door het koppelen van slangen tot een lengte van zeshonderd meter de krachtige motoren van deze brandspuit kon gaan ge bruiken. Omdat door de rondvliegende vonken en brandende stukken kleding het gevaar niet denk beeldig was, dat het vuur zich in de wijde omtrek zou gaan nes telen, werd de B. B.-brandweer gealarmeerd, voornamelijk om het koninklijk paleis op de Dam en de Nieuwe kerk te bescher men. Uitgebrande gebouw trekt grote belangstelling, Toen de tientallen verkoop sters van C. en A. zaterdagoch tend rond negen uur in drom men bij het uitgebrande winkel pand arriveerden, zagen zij zo waar nog iets dat hen deed her inneren aan een damesconfec tiebedrijf. Onder de woestenij van smeulende balken, neerge storte vloeren en verwrongen radiatoren was één étalage on aangetast gebleven. Daarin stonden vijf vriendelijk glim lachende étalagepoppen, ge kleed in zonnige lentejurkjes. Hoe triest de aanblik van het gebouw ook was, de poppen bleven glimlachen als wilden zij zeggen „Wij zijn gespaard", De meisjes van C. en A. wa ren overigens niet de enigen, die stilletjes naar het bluswerk stonden te kijken. Nadat het nieuws over de radio bekend was geworden spoedden honder den Amesterdammers zich naar het Damrak, waar de politie pas toen handen vol werk kreeg om de massa op een veilige afstand te houden. Reizigers, die van en naar het Centraal Station liepen waren gaarne bereid „dan maar iets later te komen" teneinde het spookachtige schouwspel te kunnen zien. Op en rond de I Dam groeide het aantal gepar- I keerde auto's spoedig zó snel, dat de politie ook daar moest ingrijpen om het omgelegde tramverkeer vrije doorgang te I verlenen. De brandweer had weliswaar niet te strijden tegen een stren ge vorst als bij de grote brand in de Spuistraat, nog geen1 maand geleden, maar toch vormden zich hier en daar al weer lange ijspegels langs de huizen. Toen het eenmaal licht geworden was, stak de licht voorover hellende voorgevel aan de Damrakzijde somber af tegen de heldere blauwe lucht. Dooi de grote gapende gaten in de muur, waar eens de ramen had den gezeten, speelde het schijn sel van de afzwakkende maan. Nadat de brandweer de brand haarden o.p de omliggende daken had bedwongen beperkte zij haar activiteit tot het nat houden van de belendende percelen en om 8 uur kon 't sein „brand meester" worden gegeven. De reusachtige brand heeft naar schatting voor een totaal van vijftien miljoen gulden scha de aangericht. De waarde van het gebouw, dat eigendom is van de maatschappij tot exploitatie Vein onroerende zaken Beurspas- sage N. V. bedraagt ongeveer 8 miljoen gulden, welk bedrag in de vijftien miljoen gulden is in begrepen. Daartoe behoort ook de schade aan voorraden en in ventaris van het hoedenmagazijn Gieses ten bedrage xan een half miljoen gulden. Het dames- en meisjesbedrijf van C. en A. zal zo spoedig mo gelijk, zij het op kleinere schaal, worden voortgezet in de heren afdeling aan de Nieuwendijk, die door de brand gespaard is, Daar zal dan ook het 200 personen tel lende winkelpersoneel van de da meszaak zoveel mogelijk worden ingeschakeld. Het hoofdkantoor van C. en A. zal tijdelijk worden ondergebracht in een huurpand aan het Rapenburg. Dit weekeinde is gebleken, dat de twee zusters Van der Eeden van de huishoudelijke dienst van C. en A„ de enige die in het uit gebrande pand woonden, en naar wie de brandweer tot tweemaal toe in de vuurzee heeft gezocht, veilig en wel bij familie in Noord-Brabant vertoefden. Zij brengen daar hun wintervakan- tie door. De Amsterdamse brandweer is zaterdagmiddag geruime tijd bezig geweest met het slopen van een gedeelte van de voorgevel, dat ernstig gevaar van instorten opleverde. Een nu nog overeind staand gevelgedeelte levert vol gens de autoriteiten geen ernsti ge instortingsgevaren meer op. Blijkens een bericht van d Northforeland-radio is de 12.660 ton metende Noorse tanker „Osthav" vrijdagnacht omstreeks twee uur in de Noordzee in aan varing geweest met een onbe kend schip, op ongeveer 18 mijl afstand van het lichtschip Outer Gabbard en veertig mijl ten oosten van Harwich. De tanker, die gedurende enige uren het gebied van de aanvaring heeft afgezocht, heeft later zijn reis voortgezet. Mej. Paule Rousselot de Liffiac, lerares-Engels aan de militaire school in Parijs, Robert Poinard en zijn echtgenote hebben zater dag bekend dat zij de activist George Watin, die voortvluchtig is, hadden ontmoet in verband met een nieuwe aanslag op pre sident De Gaulle. Vier Britten, die tot gevange nisstraffen van 25 tot 30 jaar waren veroordeeld wegens con tra-revolutionaire activiteit, zijn zaterdag door de Cubaanse auto riteiten vrijgelaten. Zij hebben twee jaar gevangen gezeten. De Britse ambassadeur in Ha vanna verklaarde dat nog onge veer vijftien Britten op Cuba gevangen zitten, van wie twee op beschuldiging van contra- revolutionaire activiteit. De lerares had echter gezegd dat de aanslag, die eerst vrijdag j.I. moest plaats hebben, tot een latere datum was verschoven. Zij had een telegram in die zin ont vangen enkele uren vóórdat zij in hechtenis was genomen. Mevr. Poinard, de sergeant-ma- joor Alloesji Nessim en één der drie gearresteerde officieren, ka pitein Maurice Darboumont, zijn zaterdag na ondervraging vrijge laten. Kapitein Poinard heeft verder bekend dat hij Watin, die de lei ding van de O.A.S. (het geheime leger) :n Frankrijk zou hebben overgenomen, had verborgen na de aanslag op De Gaulle in aug. j.l. De rol van de kapitein en mevr. De Liffiac was de aanslag pleger te verbergen en ervoor te zorgen dat zij in de militaire school konden komen. De samenzweerders hadden na de Engelse lessen bijeenkomsten gehouden in de school, aldus mededelingen van de Parijse politie.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1