Niemand springt over smalle kernstopkloof Aanslag op president De Gaulle verijdeld Verenigde Staten zullen geen sancties tegen De Gaulle overwegen De toestand in Irak Het weer Passagiersschip „Maasdam" lek gevaren op wrak in monding van de Weser HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT ZATERDAG 16 FEBRUARI 1963 19e Jaargang Nr 5839 KLOOF IS WEL VERSMALD DE LAATSTE ARGUMENTEN AANTAL OFFICIEREN EN EEN VROUW GEARRESTEERD Officier zou president met een televizier-geweer bij bezoek aan krijgsschool moeten neerschieten Vorige aanslagen Radio De Koek PRINS BERNHARD BREEKT EEN MIDDENHANDS- BEENTJE LEUVENSE STUDENTEN DEMONSTREREN Kennedy over de huidige politieke situatie Feestreis Geen paniek Wrak van Brits schip KANS OP NIEUWE BESPREKING TUSSEN KENNEDY EN MACMILLAN Fnntsring bS abonnement: Terneuzen DIreeteur-TTooMredactewr I. van de Sanfle Redactie, adres; Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smldswal Telefoon 01150 - 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per Kwartaal: per maand f2,pier week 48 ct. Losse nrs 9 et. DE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen nrH« ner mm 16 et: minimum per advMrfpotip f2.40. Rubriek; Kleine Advertenties ïe-één hendels, advertenties)5 revels f 1.10 Tedere re«el meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, óf; Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer Inzendine advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De kloof tussen het Oostelijk en het Westelijk standpunt Inzake kernontwapening wordt als maar smaller, maar geen van beide partijen heeft tot dusver lust de sprong te wagen. In die atmosfeer is in Genève het gesprek der zeventien landen over ontwapening m het algemeen hervat en uit hetgeen tot dusver op het gebied van de nucleaire wapens is gezegd en gedaan, kan men weliswaar nu nog niet veel opmaken, maar het wijst allemaal nog niet op een over eenkomst, ook al heeft president Kennedy in zijn bood schap aan de conferentie de vooruitzichten „iets -hoop gevender" dan in het verleden genoemd. Die gematigde hoopt koestert hij waarschijnlijk voor namelijk omdat Chroesjtsjov voor de tweede keer het prin cipe van inspecties ter plaatse heeft aanvaard. Het gaat nu alleen nog maar om het aantal, zou men kunnen zeg gen, en daarover is met wat geven en nemen toch altijd een overeenkomst mogelijk. Insgelijks over het aantal zwarte kastjes dat automatisch verdachte trillingen van de aarde bij de kernmogendheden moet registreren. Die resultaten van het onder hands Amerikaans-Russisch ge sprek in New York later met de Britten erbij lijken de op vatting te wettigen dat de kloof, als gezegd, nog maar smal is. Waarbij dan de vraag opkomt o.m. bij The Guardian waar om dan de sprong uitbleef. Het blad constateert dat hier achter haast wel een pessimis me bij beide partijen gezocht moet worden dat geen formule over kernontwapening zo per fect uitgedokterd kan worden dat de partijen over en weer vol vertrouwen daarop wensen af te zien van het nemen van proe ven. Wellicht zou men moeten wachten totde militairen ervan overtuigd raken dat geen ver dere proef nog nieuwe gegevens oplevért, voor een overeenkomst tot stand komt. Die overtuiging is uiteraard nooit te bereiken. En de andere voorwaarde voor een overeen komst, wederzijds vertrouwen, ziet men al pratende in Genève ook niet bepaald groeien. De Russen zijn weer op komen draven met de oude eis dat de Amerikanen geen bases overzee erop na moeten houden, een eis waarvan het voornaamste doel is dat de Amerikanen hun bewape ning moeten' verzwakken. En dat is iets wat geen van beide par tijen graag doet. En zeker niet ais eerste. De Amerikanen van hun kant zijn weer ondergrondse proeven begonnen, ook niet be- naald het mooiste inleidende ge luid .voor. een definitieve kern stop. Wellicht zou de conferentie van zeventien zich beter kun nen toeleggen op een ander onderwerp, waarbij ze meer kans van slagen heeft. Dat, waardoor om weer Kenne dy's boodschap te citeren het gevaar voor oorlog door een ongeluk, verkeerde bere kening of een fout in de ver bindingen wordt verminderd. Daarover bestaan al een aantal zinnige voorstellen zo als de directe telefoonverbin ding tussen Kennedy, premier Chroesjtsjov en Oe Thant. Het voordeel van een dergelijk vei ligheidsplan dat zeker niet overbodig is want een oorlog per ongeluk is zeker niet een te ver gezochte idee dat niemand zich daardoor ver zwakt behoeft te voelen, nie mand er iets voor op behoeft te geven. En de hele wereld zou ermee gebaat zijn. (Nadruk verboden.) Terwijl het proces tegen de daders van de aanslag op de Franse president, vorig jaar augustus te Peilt Ciamart ge pleegd, nog gaande is, heeft de Franse geheime militaire politie vrijdag een aanslag op het leven van president De Gaulle verijdeld. Naar verluidt was men van plan om tijdens het bezoek dat de president vrijdagochtend aan de militaire krijgsschool te Parijs bracht een aanslag op hem te plegen. Een aan de school verbonden officier zou met een televizier- geweer De Gaulle neerschieten. De geheime politie, die reeds geruime tijd van het bestaan van de samenzwering op de hoogte was, greep in de nacht van don derdag op vrijdag in en lichtte zes officieren en een vrouw van hun bed. De vrouw was de lera res Engels aan de krijgsschool. Voorts werd een hoeveelheid wa pens in beslag genomen, waar onder het bewuste geweer. In de loop van de dag zijn ver dere arrestaties verricht. Onder meer werden twee kapiteins van het Franse leger in verzekerde bewaring gesteld. De samenzweerders zouden in vprbinding hebben gestaan met iemand die bij de aanslag van vorig iaar augustus betrokken was en nog voortvluchtig is. De Franse president ontsnapte daarbij op het nippertje aan de dood toen hjj zich per auto, waarin zich ook mevrouw De Gaulle bevond, van zijn huis in Colombey les Deux Egiises naar het militaire vliegveld te Villa- coublay begaf. Öp deze rit pas seerde de president het dorpje Petit-Clamart waar een aantal mannen met machinepistolen op de auto' vuurden. Doordat de chauffeur van de president snel gas gaf werd geen der inzitten den geraakt. Bij het onderzoek werden later negen personen ge arresteerd, die thans-voor een militaire rechtbank .terchtstaan. Zes anderen zijn voortvluchtig. Ook in 1961 werd een aanslag op president De Gaulle ge pleegd, toen ontplofte een bom tijdens een autorit' van de presi dent. De auto werd zwaar be schadigd doch De Gaulle bleef ongedeerd. Een jaar later werd een sa menzwering tegen hem ontdekt. Noord straat 102 - Telefoon 3128 Terneuzen Tengevolge van een val tij dens een skitocht in de om geving van Lech heeft Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard een middenhandsbeen- tje van de linkerhand gebroken. Bij geneeskundige behande ling werd onder de geblesseerde hand en onder de arm een gips verband aangelegd, Enkele honderden Vlaamse studenten van de universiteit in Leuven hebben donderdagavond betoogd voor eet) „volledige en ondubbelzinnige splitsing van alle faculteiten en scholen." Zij droegen een groot spandoek mee, waarop stond „Leuven Vlaamse universiteit". Woensdag werd een besluit af gekondigd tot splitsing van vier faculteiten van de Katholieke universiteit in Leuven in Neder lands. en Franstalige afdelingen. De Vlaamse studenten achten dit echter niet ver genoeg gaan- Zij hebben met een algemene staking gedreigd indien het niet tot een „ondubbelzinnige" en volledige splitsing tussen de twee talen komt. De directie van de Holland- Amerika Lijn in Rotterdam heeft bekend gemaakt dat het passa giersschip van deze maatschap pij, de ongeveer 15.000 ton me tende „Maasdam" vrijdagmor gen rond acht uur in de mon ding van de Weser op een onder water liggend wrak is gestoten, waardoor lekkage is ontstaan in de tanks die aangebracht zijn in de dubbele bodem van het schip. De „Maasdam" heeft toen korte tijd vastgezeten, maar wist zich zelf te bevrijden. Men ging voor President Kennedy heeft op zijn wekelijkse persconferentie verklaard, dat de Verenigde Staten de zes divisies, die zij thans in Europa hebben, daar zullen laten, „tenzij West-Europa de wens uit dat zij zullen worden teruggetrokken". Hij voegde hieraan toe dat nog geen enkel Westeuropees land' èen dergelijk verzoek had gedaan. De Verenigde Staten hebben over een periode van enkele maanden, een aantal onderhoudstroepen teruggetrokken. De sterkte der gevechtstroepen is echter dezelfde gebleven en hun uitrusting wordt verbeterd," In antwoord op de vraag naar zijn reactie op de politiek, die Frankrijks president generaal De Gaulle thans tegenover het Wes terse bondgenootschap voert, ver klaarde Kennedy: „Ik kan defini tief verklaren dat ik geen econo mische of politieke vergeidings- De vervolging van communis ten in Irak duurt nog steeds voort, waarbij leger en politie gezamenlijke acties ondernemen. In de straten van Bagdad wer den donderdag nog communisten neergeschoten, terwijl sommige wijken werden omsingeld en systematisch uitgekamd. Er zijn honderden wapens gevonden, waaruit westelijke diplomatieke kringen concluderen, dat de communisten mogelijk zelf van plan waren de regering-Kassem omver te werpen en men hen met de staatsgreep van verleden week dus vóór was. De militai ren worden geholpen door jonge leden van de seroi-militaire bur gerwacht die te herkennen zijn aan een groene hand om hun arm. Naar schatting 2500 van 7000 leden van de Iraakse com munistische partij bevinden zich nu in arrest Aangenomen wordt, dat zij samen met de aanhangers van Kassem voor militaire recht, banken zullen moeten verschij nen. In westelijke diplomatieke kringen gelooft men, dat de eer ste contacten tussen de Koerden in Noord-Irak en het nieuwe be wind reeds gelegd zijn. De Koer den kwamen twee jaar geleden onder leiding van Moellah Moes- tafa Barazani in opstand tegen het bewind van Kassem. Na maandenlange bittere gevechten hadden zij grote gebieden in het bergachtige Noord-Irak in han den. Radio-Moskou heeft intus sen de Koerden opgeroepen, de opstand voort te zetten. De nieu we leiders van Irak willen geen gehoor geven aan de verlangens van de Koerden naar zelfbestuur aldus de Russische radio. Het dagelijks leven in de Iraakse hoofdstad heeft zijn nor male gang hernomen. De rege ring heeft demonstraties verbo den. Op iedere straathoek staan echter nog tanks en pantserwa gens. Volgens waarnemers in Bag dad is er een spoedig einde in zicht van het geschil met de „Iraq Petroleum Company", dat al sinds 1960 gaande is. Verwacht wordt, dat binnenkort besprekin gen tussen de nieuwe regering en de maatschappij zullen wor den geopend. Generaal Kassem was voorstander van een natio nale oliemaatschappij, maar de nieuwe regering heeft het denk beeld van naasting van de I. P. C. kennelijk verworpen. maatregelen jegens de Franse leider overweeg". In antwoord op een andere vraag deelde de president mee, dat de ervaren Amerikaanse di plomaat Livingston Merchant binnen ongeveer tien dagen naar Europa, zal reizen, om aldaar meer in bijzonderheden te be raadslagen over de voorgestel de multilaterale N.A.V.O.-kern- macht. „Het vraagstuk, wie de verant woordelijkheid voor deze kern macht zal krijgen en er het toe zicht op zal uitoefenen, is zeer ingewikkeld. Kernwapens moeten binnen vijf minuten kunnen wor den afgevuurd. Wie moet de uit eindelijke verantwoordelijkheid krijgen, om hierover voor Europa te kunnen beslissen? Indien deze niet bij de president der Verenig de Staten zou komen te liggen, zou zij in handen van de Franse president generaal De Gaulle, of de Britse eerste minister MacMil- lan of in de handen van nog iemand anders moeten worden gelegd." Hij vervolgde; „Het Is volko men natuurlijk dat West-Europa meer zeggenschap wenst bij het toezicht op zijn kernbewapening. De Verenigde Staten pogen de Westeuropeanen hierin "tegemoet te komen, door hun deze ver grote invloed, via een multilate rale kernmacht, te schenken. Wij hopen dat wij Europa grotere waarborgen zullen bieden, dat slechts met zorg worden overge gaan tot het gebruik van kern wapens voor zijn verdediging." Kennedy verklaarde dat het voorstel, dat de voormalige N.A.V.O.-opperbevelhebber gene raal Norstad heeft gedaan om tot de vorming van een „opperste groep" in de N.A.V.O. te komen, die het recht zou moeten krijgen om over een aanwending van kernwapens te beslissen, het overwegen waard is. „Het is mogelijk dat Norstads voorstel niet tegemoet komt aan de wensen van die N.A.V.O.-mo- gendheden, welke niet over kern wapens beschikken. Doch indien de Westeuropese landen bereid zouden zijn hun beslissingsbe voegdheid over te dragen aan b.v. president De Gaulle of de En gelse minister-president MacMil- lan, zouden de Verenigde Staten instemmen met een bespreking van het vorstel van generaal Norstad." Berlijn wordt niet zó openlük bedreigd als enige maanden gele den. Het Westen moet voor dat succes betalen met grotere pro blemen binnen het bondgenoot schap. Indien de Berliinse crisis terugkeert zal de alliantie zich weer nauwer aanéén smeden. De president zei dit naar aan leiding vein de jongste menings verschillen in het Westen die hij logisch achtte omdat in een aan tal gevallen kwesties van leven en dood in het geding waren Overigens was wat Berlijn be treft nog geen besluit genomen of de verkennende besprekingen tussen de V. S. en de Sowjet- Unie, die in'de afgelopen twee jaar zijn gevoerd, zullen worden hervat. (In kringen van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken was eerder gezegd dat de Ver enigde Staten verwachten in het begin van dit jaar meer diploma tiek overleg te plegen met het oog op een eventuele hervatting van de besprekingen. Maar men zei dat er nog niets vast staat omtrent een hervatting.) De pre sident zei dat de verkennende be. sprekingen met de Sowjet-Unie niet veelbelovend genoeg waren geweest om het aanvangen van werkelijke onderhandelingen te rechtvaardigen. Kennedy herhaalde dat de Verenigde Staten het plan voor een Maleise Federatie steunen omdat de veiligheid van dat deel van Zuid-Oost-Azië daarmee het best gediend is. Over Cuba zei hij dat de lan den van het Westelijk halfrond deze winter in de eerste plaats moeten bestuderen hoe zij de on dermijnende activiteit van Cuba en andere gebieden op het half rond kunnen bestrijden. Hij was er zeker van dat sommige Sow- jet-militairen en technici op Cuba de aanhangers van premier Castro helpen opleiden in onder mijnende technieken. In antwoord op een vraag zei president Kennedy nog, dat de vorige week dn de Bondsdag gehouden redevoe ringen over het Frans-Duitse verdrag geen aanwijzingen bevatten, dat de Duitsers zouden menen dat hun veilig heid kan worden gewaarborgd zonder de aanwezigheid van Amerikaanse troepen. Zouden zij die mening wèl zijn toege daan, dan zou ons doel om in Europa te blijven, een einde hebben genomen en zouden wij, uiteraard, onze strijd krachten willen terugtrekken, aldus de president. ZATERDAG 16 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 6.37 7.06 Terneuzen 7.12 7.41 Hansweert 7.52 8.21 Walsoorden 8.02 8.31 ZONDAG 17 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 7.29 8.05 Terneuzen 8.04 8.40 Hansweert 8.44 9.20 Walsoorden 8.54 9.30 anker en begon direct met het dichten van het ontstane lek. Verscheidene passagiers sliepen toen nog. Uit voorzorgsmaatregelen heeft men de passagiers die aan boord waren' opdracht gegeven in de reddingsboten plaats te nemen en het schip te verlaten. Deze boten zijn naar het ioodsvaar- tulg geroeid de „Gotthilï Ha gen" en met dit vaartuig in Bre merhaven aan land gebracht, waar inmiddels alle nodige voor bereidingsmaatregelen waren getroffen, om de passagiers op te vangen en behulpzaam te zijn. Ongelukken hebben zich niet voorgedaan. Het ongeluk op de „Maasdam" is gebeurd tijdens slecht zicht en terwijl er een loods aan boord was. De oorzaak is vermoedelijk het afdrijven door de zware ijs gang van de ter plaatse aan wezige boeien. De „Maasdam" maakte lichte slagzij en voer op eigen kracht naar Bremer haven, alwaar het om 14 uur veilig aan de Colu.mbuskade af meerde. Behalve de passagiers hebben ook die bemanningsleden het schip verlaten die nodig waren om de reddingsboten te bedie nen. Het schip zal in Bremer haven worden gerepareerd. Blijkens een bericht uit Bre men heeft de aanvaring plaats gevonden op een punt ongeveer drie mijl ten westen van het lichtschip Weser. Nadat de „Maasdam" de aanvaring had gemeld, zijn een reddingsboot en een sleepboot ter assistentie uit gevaren. Zij hebben echter geen dienst hoeven te doen. De reis van de „Maasdam" naar Bremerhaven had een fees telijke reis geworden. Aan boord bevonden zich autoriteiten, jour nalisten, vertegenwoordigers van reisbureaus en ook de Mariniers kapel onder leiding van kapitein H. C. van Lijnschoten, welke kapel in het Ubersee-museum in Bremen een concert zal ge ven. De reis van de „Maasdam" naar Bremerhaven was het be gin van een belangrijke wijziging in het vaarschema van de Hol- land-Amerika Lijn. Tot nog toe was de Europese haven van de H. A. L. Rotterdam maar met deze reis zou Bremerhaven eveneens in het vaarschema worden opgenomen met de be doeling daardoor meer Duitse toeristen en Amerikanen van Duitse afkomst aan te trekken. De „Maasdam" meet 15.000 brt en biedt accommodatie aan 861 passagiers. Het was de be doeling dat het scnip dit jaar negenmaal de haven zou aan lopen. Het schip was enkele we ken geleden in dok geweest voor een grote onderhoudsbeurt en van die gelegenheid was tevens gebruik gemaakt om vele hut ten te moderniseren. De „Maas dam" is momenteel ongeveer 10 jaar oud. Maandag zou het schip uit Bremerhaven voor de Atlan tische overtocht via Rotterdam en Le Havre, Southampton, en Cobh aan de Ierse kust naar New York vertrekken. Bemanningsleden en passa giers hebben het schip op orde lijke manier verlaten. Er heeft zich geen paniek voorgedaan. De „Gotthilf Hagen" heeft alle opvarenden van de reddings boten aan boord genomen en naar Bremerhaven gebracht waar zij in een hotel zijn onder gebracht. Burgemeester Van Walsum van Rotterdam die aanvankelijk de reis had zullen meemaken maar in verband met de begro tingsbehandeling van volksge zondheid in de gemeenteraad eerst vrijdag kon vertrekken, kreeg bij zijn aankomst met het vliegtuig in Hamburg bericht van het ongeluk. De bedoeling was geweest dat burgemeester Van Walsum op de kade bij de aankomst van de „Maasdam" in Bremerhaven aanwezig zou zijn geweest. Blijkens berichten uit Bre merhaven bevindt zich aan boord van de „Maasdam" op hst ogenblik nog slechts de hoogst noodzakelijke bemanning om het schip varende te houden. De zee was kalm en er bestond geen enkel direct gevaar voor schip en opvarenden. 'De „Maasdam" had blijkens mededelingen van de directie van de H. A. L. op deze reis 230 passagiers aan boord, een deel van hen waren gasten en een deel passagiers afkomstig uit de Verenigde Staten die via Bre merhaven naar verschillende plaatsen in Duitsland zouden gaan Het aantal bemannings leden bedraagt ruim 270. Zij staat onder commando van de 43-jarige gezagsvoerder A. H. Lagaaij. (Zie verder pagina 2, la kolom) Sir David Ormsby-Gore, de Britse ambassadeur in Washing ton, heeft vrijdag verklaard er zeker van te zijn, dat president Kennedy en premier MacMillan elkaar „in een niet te ver ver wijderde toekomst" zullen ont moeten om de nieuwe ontwikke lingen in Europa te bespreken. De ambassadeur werd geïnter viewd voor de Amerikaanse tele visie. OOSTELIJKE WIND De voorste begrenzing van zachtere lucht waarin het dooit, drong vrijdag tot boven België en het uiterste zuiden van ons land door. De verplaatsing ervan die tot op dat moment vrij snel geschiedde, onderging donder dagavond een aanmerkelijke vertraging. Een zwakke storing verplaatst zich namelijk over N.-Frank- rijk in de richting van Duits land waardoor de wind bij ons oost tot noordoost werd. In ver- ZON MAAN MAANDAG 18 FEBRUARI op onder op ondei v.m. n.m. Febr. Breskens 8.34 9.11 16 7.55 17.54 1.17 11.12 Terneuzen 9.09 9.46 17 7.54 17.56 2.23 11.39 Hansweert 9.49 100.26 18 7.52 17.58 3 28 12.1? Walsoorden 9.59 10.36 19 7.50 18.00 4.31 12.54 band hiermee kan de zachtere lucht maar weinig terrein meer winnen. Dit betekent dat even als de laatste dagen het geval was, de temperaturen slechts in de middag om het vriespunt ko men te liggen, met name in het zuiden van het land. In het zuiden en oosten kan hier en daar wat sneeuw of regen vallen. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Oostelijke wind. Half tot zwaar bewolkt met voornamelijk in het zuiden en oosten hier en daar sneeuw of regen. Zwakke tot matige wind tussen oost en noordoost. In het noorden lichte vorst, in het zui den temperaturen om het vries punt.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1