Beslissende uren te Brussel Ruim 21 miljoen gulden voor «Open het Dorp» Britse troepen in verhoogde staat van waakzaamheid in Noord-Borneo Chefarisie M Engeland en de E. E. G Betrekkingen tussen Engeland en Frankrijk waren nooit zo hecht Koningin Juliana «plantte» grenspalen van «Het Dorp» Mr. Van ThieJ benoemd tot voorzitter van Tweede Kamer 4-voudsge combinatie inderdaad beter! HET HÖ0GWATRR ZON- en MAANSTANDEN Frankering bij abonnement! Terneuzes Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adresNoordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 - 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per maand f 2.per week 48 et Losse nrs 0 et. DE VRIJE ZEEUW DINSDAG 29 JANUARI 1963 19e Jaargang Nr 5823 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Ternerrzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties Ys-één handels, advertenties)5 regels f 1,10 Tedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Maandagavond om zeven uur is in het ministerie van Buiten landse Zaken in Brussel de laat ste poging van de Franse part ners in de E. E. G. om de onder handelingen met Engeland te redden. De conferentie begon met enige uren vertraging als gevolg van intensieve voorbesprekingen, waarbij ministers uit de E. E. G.- landen (onder wie minister Luns en staatssecretaris Van Hou ten), de Britse delegatieleider Heath en leden xan de E. E. G.- eommissie in steeds wisselende formaties koortsachtig overleg pleegden over mogelijkheden om alsnog te ontkomen aan een af breken van het gesprek met de Britten waarop de Fransen 14 dagen geleden hadden aange drongen. Na een kwartier besloten de ministers om in geheime zitting te gaan, zonder hun staf. De conferentie wordt van Ne derlandse zijde bijgewoond door de ministers Luns en De Pous en staatssecretaris Van Houten. Minister Luns toonde zich wei nig optimistisch toen hij kort voor zeven uur het gebouw van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken binnenging. De conferentie had aanvanke lijk maandagmiddag om drie uur moeten beginnen. Vertraging in de aankomst van de Duitse mi nister Schroder, wiens vliegtuig wegens de mist niet in Brussel had kunnen landen, maakte een eerste verdaging tot vijf uur nodig. Daarna werd een nieuwe opschorting voorzien om de Franse minister Couve de Mur- ville de gelegenheid te geven met Schroder nog vooraf over leg te plegen. Hun onderhoud duurde langer dan verwacht werd, zodat het officiële gesprek van de „zes" pas om iets over zevenen kon beginnen. Bij hun aankomst in het gebouw weigerden zowel Couve de Murville als Schroder verklaringen tegenover de vele journalisten die zich in de hal verdrongen af te leggen. Couve de Murville wordt op deze conferentie bijgestaan door de Franse minister van Land bouw, Pisani. De Duitse minis ter Schroder is vergezeld door vice-kanselier Erhard. Italië is vertegenwoordigd door de minis ters Piccioni en Colombo. Voorts zijn aanwezig dj Belgische mi nister Spaak en de Luxembur ger Schaus. Voorzitter is de Belgische adjunct-piinister van Buitenlandse Zhken, Fayat. De basis van het intensieve vooroverleg dat maandag is ge pleegd, vormde een Duits voor stel om de E. E G.-commissie een balans te laten opmaken van het werk van de afgelopen 15 maanden. De E. E. G.-commissie heeft maandag, naar verluidt, besloten een verzoek hiertoe van de zes E. E. G.-landen te aan vaarden. Zij zou echter als voor waarde stellen dat zij dan ook wezenlijke voorstellen moet kun nen doen om tot een oplossing van de crisis te komen. Voorts zou de E. E. G.-commis sie eisen dat de onderhandelin gen met Engeland op basis van dit rapport onmiddellijk worden hervat. Naar verluidt komt het Duitse voorstel in grote lijnen met het standpunt van de commissie overeen. Een verschil zou echter zijn dat de commissie meent zeker vier weken voor haar werk nodig te hebben, terwijl het Duitse voorstel een termijn van twee a drie weken zou stel len. Bij het vooroverleg is maandag voorts nog gesproken over een denkbeeld dat minister Luns zondag uitte, n.l. dat eventueel de „vijf" met Engeland verder zouden moeten onderhandelen, zonder Frankrijk dus. Minister Spaak heeft zich daarmee ak koord verklaard. In Duitse krin gen meende men maandag dat het juridisch en praktisch uit voerbaar zou zijn. Na twee uur vergaderen beslo ten de E.E.G.-niinisters hun ge- «mrek voor een uur te onderbre ken. Tot op dat ogenblik had men alleen nog gesproken over de vorm van de opdracht aan de E.E.G.-commissie als deze belast zou worden met het opmaken van een balans. Het Franse standpunt, zoals Couve de Mur ville dat vertolkte, zou weinig af geweken zijn van de stelling dat in deze opdracht geen voortzet ting van de besprekingen met de Britten opgesloten mag zijn. De commissie zou zich moeten bepalen tot het opmaken van een inventaris zonder oplossingen te suggereren voor de nog open staande punten. De Belgische minister Spaak deed nog een poging om de be sprekingen wat vlottend te ma ken door een tussenvoorstel dat erin voorzag dat 't mandaat aan de E.E.G.-commissie zou worden gesplitst: voor de zeven (de L'.E.G. en Engeland) zou een in ventaris worden opgemaakt, maar voor de zes zou de commis sie dan alleen voorsteilen voor de verdere besprekingen kunnen formuleren. In enige delegaties, o.m. de Italiaanse, toonde men zich bij de onderbreking „zeer voorzichtig optimistischMen is echter nog niet eens toegekomen aan het tweede belangrijke punt, n.l. de termijn die de E.E.G.-commissie zou krijgen om haar verslag te maken. Het zag er naar uit dat de ministers zouden besluiten heden verder te gaan. Auto vol met mensen in de afgrond gereden in Columbia Bij de Columbiaanse stad Pe- reira is maandagochtend een vrachtauto vol met mensen door het weigeren van de remmen in een afgrond gereden, waardoor 14 mensen om het leven kwa men en 27 werden gewond. ALARMTOESTAND IN DE ATLANTISCHE OCEAAN TEN WESTEN VAN IERLAND Franse onderzeeboot met bemanning van 58 koppen bleef te lang onder water Transmissienioeilijkheden tus sen de Franse onderzeeboot „Re nin" en iiet Britse ministerie van Marine hebben maandag een alarmtoestand en koortsachtige activiteit in de Atlantische Oce aan ten westen van Ierland tot gevolg gehad. De onderzeeboot met een bemanning van 58 koppen was zondag onder water verdwe nen en had maandag omstreeks het middaguur weer boven moe ten komen. Toen de Blitse admi raliteit om 14.00 uur maandag middag taal noch teken van het schip had vernomen, bracht zij het alarmappavaat in werking door de boodschap „onderzeeboot als vermist opgegeven". Alle schepen die zich in het betrok ken gebied bevonden, werd ver zocht naar overlevenden uit te zien. Toen de admiraliteit een uur later nog geen radiobood schap van het schip had ontvan gen gaf zij volgens de norma le procedure een tweede alarmboodsehap uit die, naar de gebruikelijke formule luidde: „Onderzeeboot vergaan". Even na 17.30 uur echter meldde de „Requin" laconiek per radio dat zij normaal aan de oppervlakte was gekomen en dat alles wel was aan boord. De admiraliteit trok toen onmiddellijk de alarm- rn^.ding in. VERSTERKINGEN NAAR BORNEO In de oerwouden van Noord- Borneo zijn Engelse parachutis ten uit Singapore neergelaten omdat in het grensgebied tussen Noord-Borneo en Serawak met Indonesië Indonesische vrijwil ligers zijn waargenomen, zo heb ben militaire zegslieden maandag bekendgemaakt. De Britse troe pen in Noord-Borneo zijn in een staat van verhoogde waakzaam- «gg UITTOCHT VOOR HET CHINESE NIEUWJAAR Duizenden Chinezen uit Hong kong, die het Chinese Nieuwjaar (25 januari) bij hun familieleden op het vasteland wilden door brengen, hebben een nacht op het kille station van Kowioon moeten bivakkeren aangezien zowel de Chinees-communisti sche ais de Engelse politie de grens afgesloten hadden om de situatie meester te blijven. Hoe wel het zeker geen kleinigheid Is om „even" een bezoek in communistisch China af te leg gen, grijpen duizenden de kans om hun familie tenminste een maal per jaar te zien, „Onze betrekkingen met Frankrijk waren, zijn en zullen waarschijnlijk ook nooit voldoen de hecht worden om de vervaar diging van een tunnel onder Het Kanaal te rechtvaardigen," zo heef het in een rapport van het Britse ministerie van Buitenland se Zaken, dat in 1920 is opge maakt. Dit rapport komt voor in do cumenten over de Britse buiten landse politiek, die gisteren zijn gepubliceerd en door verschei dene kranten, waaronder de „Times" zijn overgenomen. Het rapport van 1920 maakte een einde aan een Frans voorstel om onmiddellijk te beginnen met de aanleg van een tunnel, die toentertijd 30 tot 50 miljoen pond sterling gekost zou hebben. In het rapport wordt verder gezegd, dat „niets het fundamen tele feit kan veranderen, dat wij in Frankrijk niet geliefd zijn en het ook nimmer zullen worden, afgezien van de voordelen die de Fransen bij ons kunnen herha len." Het Britse ministerie van Bui tenlandse Zaken herinnert er in het rapport aan, dat honderd jaar geleden Frankrijk de histo rische en natuurlijke vijand van Engeland was en dat, zelfs in 1920, „het kleinste incident de wrok en jaloezie van de Fran< -n kan doen opleven en de gloeien de kolen van de achterdocht op nieuw kan doen opvlammen." heid gebracht naar aanleiding van bepaalde verklaringen in Indonesië. Een politiefunctionaris in de stad Broenei verklaarde maan dag dat de rebellenleider Hadji Arsjad, voor wiens arrestatie 50.000 Maleise dollar was uitge loofd, zich in het. gebied van Limbang heeft overgegeven. Vorige maand is in Noord- Borneo een poging tot opstand onderdrukt. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Soebandrio, ontkende maandag in Djakarta dat er Indonesische troepen aan de grens met Serawak worden samengetrokken. Naar aanleiding van de op merkingen van de Australiër Cal- well, dat de Indonesische lucht macht in staat is iedere Austra lische stad te vernietigen, zei Soebandrio dat Indonesië zich ongerust maakt over de berich ten omtrent zijn militaire op bouw, die in het buitenland de ronde doen. Indonesië werkt reeds lange tijd aan versterking van zijn defensie, maar deze is nog steeds niet voldoende, zo zei hij. De premier van de Maleise federatie. Toenkoe Abdoel Rah man, heeft maandag gezegd, dat er tweeduizend man Britse troe pen naar het Verre Oosten wor den gezonden ,.in verband met de toenemende spanning in Broenei en Serawak". Volgens hem gebeurt dit zuiver als een voorzorgsmaatregel om niet, zo- aijs bij de opstand in Broenei van december j.I. bet geval was, voor onaangename verrassingen te worden gesteld. De Britse minister van Defen sie, Thorneycroft, heeft maandag in het Lagerhuis meegedeeld, dat geen Britse troepenverplaat singen hebben plaats gehad naar aanleiding van meldingen over dreigende nieuwe onrust op Bor neo. Een brigade van de strate gische reserve wordt, op een termijn van 72 uur, paraat ge houden om eventueel de Britse troepen in Singapore te vervan gen, als het nodig mocht zijn versterkingen naar Broenei te zenden. De minister verklaarde verder, dat de laatste dagen berichten waren ontvangen over de moge lijkheid van inmenging van buitenaf in de zaken van Bor neo. Daarom werd het nodig ge acht voorzorgsmaatregelen te treffen. Op een vraag of het zenden van nieuwe troepen naar Singa pore verband hield met geruch ten in de pers, dat 10.000 door Russen opgeleide Indonesiërs klaar zouden staan om Broenei te bezetten, antwoordde minister Thorneycroft: „De situatie is on der controle. Het doel van deze maatregelen is haar onder con trole te houden". Mies Bouwman heeft het be drag bijna niet kunnen en dur ven uitspreken. Aan het slot van de feestelijke bijeenkomst in het Concertgebouw in Am sterdam, waarmee de actie „Open het Dorp" officieel werd besloten, mocht zij het totaal bedrag uitspreken. Mies Bouw man aarzelde even en toen kwam het met een wat van ont roering haperende stem: 21.192.000. Koningin Juliana heeft maan dagmiddag bijna een half uur lang staan .schilderen aan het naambord „Het Dorp" in de be sneeuwde bessen van de Johan- nastichting te Arnhem. Zij deed dit aan het slot van haar bezoek aan dit revalidatiecentrum, waar zij door een aantal bestuursleden van de Johannastichting en de stichting „Het Dorp" op de hoog te werd gesteld van de plannen die men heeft met de miljoenen die het Nederlandse volk voor de blijvend invaliden op tafel heeft gelegd. Met grote nauwkeurig heid tekende de vorstin eerst met een krijtje de naam „Het Dorp" op een blauw bord. Vaak beviel haar de indeling niet en zonder zich te storen aan het gegiechel rond haar hanteerde zij vele ma len de ganzeveer om de letters weer weg te vegen. Toen de naam eenmaal in krijt stond ge schreven op een proefblad werd de defniitieve indeling gemaakt en kon het penseel worden ge hanteerd. Het schilderen der let ters was toen nog maar een kwes tie van minuten. Een klaterend applaus was de beloning voor deze snelle decoratie. Op ver zoek van omstanders signeerde de Koningin haar creatie met een bescheiden J. onder in de hoek van het bord. Het naambord zal aan de toegangspoort van het dorp worden geplaatst. Tevoren had de vorstin twee grenspalen in de grond laten zakken waarop de data gebeiteld zijn tussen wel ke het Nederlandse volk de mil joenen voor het dorp heeft ge offerd: 26 november28 januari. In de gymnastiekzaal van de Jo hannastichting bestudeerde zij de maquette van het dorp en keek zij geïnteresseerd naar een foto reportage van de T.V.-marathon, di_ op 26 november in het RAI- gébouw is gehouden. In het dorp zullen, naar ver wacht wordt, geen jonge kinde ren worden opgenomen. Dit deel de de geneesheer-directeur van de Johanna Stuiting, dr. A. Klapwijk tijdens st bezoek van H. M. de Koningin mede. Ook leek het dr. Klapwijk verstandig toe bij het hanteren der toela tingsnormen de bovengrens van de leeftijden niet te hoog te stel len; daar de bejaarden-sector in Nederland ook voor de minder- valide bejaarden de nodige voor zieningen treft of zal treffen, ziet het dorp in dit opzicht geen directe taak. Wanneer echter op jongere leeftijd in het dorp ge- vestigden straks tot de bejaarden gerekend moeten worden en zij de wens te kennen geven in'het dorpsmilieu te blijven verkeren, zal hun aanwezigheid in het dorp geen onoverkomelijke pro blemen scheppen. De lichamelijk gehandicapten, zo zei dr. Klap wijk voorts, dienen bij binnen komst in het dorp het optimum bereikt te hebben van hun moge lijkheden. Veelal zal een korter of langduriger verblijf in een re validatiecentrum aan het gaan wonen in het dorp vooraf moe ten gaan. Wanneer de blijvend invalide meer tot de categorie der chronische zieken gerekend dient te worden en als zodanig een 24-uurs verpleging behoeft, lijkt volgens hem tijdelijke of blijvende opname in een ver pleeginrichting te verkiezen boven huisvesting in het dorp. Waar het dorp, aldus dr. Klap wijk, een door allen beleefde ge meenschap wil zijn, kunnen lichamelijk gehandicapten, die tevens ernstig geestelijk gestoord zijn, niet voor huisvesting in aanmerking komen. De voorzitter van de Stichting „Het Dorpf-, prof. ir. L. ~H. de Langen, zei vervuld te zijn met grote dankbaarheid zowel tegen over initiatiefnemers, organisa toren en autoriteiten als tegen over de gevers. Het Nederlandse volk, zo zei hij, heeft dit gedaan in grote bewogen eendracht. Tegenover de Koningin legde prof. Langen tenslotte namens het gehele bestuur plechtig de belofte af, dat men met de inzet van alle beschikbare krachten zich zal wijden aari de opbouw en de groei van het dorp. MONUMENT ,'OPEN HET DORP- ACTIEONTHULD Mies Bouwman en dr. A. Klap wijk hebben gisterochtend in Arnhem op hot terrein waar eens het dorp voor blijvend invaliden zal verrijzen, een monument ont huld dat de dank wil vertolken aan het Nederlandse volk. Het is een monument van ruwe tuf steen, ontworpen door de Arn- Bij K.B. is mr. J. F. M. van Thiel voor het tijdvak der tegen woordige zitting benoemd tot voorzitter van de Tweede Kamer. Mr. Frans Joseph Marie van Thiel is op 19 december 1906 in Helmond geboren. Hij volgde de lagere school in zijn geboorte stad en ging daarna naar het St. Willibrordusco'Jege in Katwijk aan de Rijn. waar hij het eind examen gymnasium A behaalde. Aan de R.K. Universiteit in Nij megen studeerde hij vervolgens rechten. Na het beëindigen van deze studie in 1930 vertoefde de heer Van Thiel korte tijd in het bui tenland. Gedurende enige jaren was hij advocaat in Eindhoven en Hel mond. Daarna werd hij directeur van de N.V. Rijwielonderdelen en Buizenfabriek Robur in Helmond. Mi'. Van Thiel is lid van de ge meenteraad van Helmond. Van 19481922 was mr. Van Thiel lid van de Tweede Kamer en in 1952 werd hij benoemd tot minister van Maatschappelijk werk. Het departement van Maat schappelijk Werk was in dit jaar ingesteld en werd gedurende 7 dagen eerst beheerd door prof. dr. Beei, die minister van Bin nenlandse Zaken was. Na de ver kiezingen in 1956 werd hij weer lid van de Tweede Kamer. Mr. Van Thiel is algemeen voorzitter van de Katholieke Werkgeversvereniging, voorzitter van de raadgevende interparle mentaire Beneluxraad en be kleedde verder tal van andere functies in het maatschappelijke leven. Zo was hij voorzitter van hemse architect J. C. Sprey, waarop te lezen staat: „Een volk bouwde dit doi'p om een begin te maken waar eerst een einde was." Vóór de onthulling werd in de „Johanna Stichting" een tiental representanten van de honderd duizenden anonieme gevers door dr. Klapwijk verwelkomd, alsook tien vertegenwoordigers van de talrijken die aan de actie hebben medegewerkt. Ze zijn gisteren de gast van de A. V. R. O. en de „Stichting Het Dorp" geweest en hebben 's avonds ook de slotbij eenkomst in 't Concertgebouw bij. gewoond. Om redenen die men niet in de hand heeft, zei dr. Klapwijk, zijn deze twintig perso nen uit alle delen van het land niet aanwezig kunnen zijn bij de ontvangst van H. M. de Koningin gistermiddag in de gymnastiek zaal van de „Johannastichting" in Arnhem. In het monument werd een oorkonde gemetseld, waarop staat te lezen, dat mevr. M. Timp Bouwman en dr. A. Klapwijk in tegenwoordigheid van twintig met name genoemde representan ten van het Nederlandse volk het monument onthuld hebben. Na men op het monument zelf acht te men namelijk niet gewenst. V/er betrouwbare middelen in 1 tablet doen wonderen tegen pijn en griep l Elk der vier bestanddelen van Chefarine „4" is wereldberoemd. De combinatie in één tablet werkt nog krachtiger. Bovendien zorgt één der bestanddelen, dat ook een gevoelige maag niet van streek raakt. ülazen buisje 20 tablelten f 0.8 Handige stripverpakking <10 tabletten f 1,51 vcorjfcime flacon 100 lableUefl 3A \twvo uiujii de centrale raad voor gezinsver zorging en van d- Katholieke na tionale gezinszorg. Mr. Van Tthiel is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Nederlandse ehauffeur in België gearresteerd De 31-,jarige Nederlandse vracht- ai.tochauffeur H. van de B. uit Eindhoven is in Hasselt in hech tenis genomen na een ongeluk waarbij een voetganger om het leven ir gekomen. Het slachtoffer, een 54-jarige inwoner van Lommei (een plaats je net over de grens ten zuiden van Valkenswaard), werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door een douanepatrouille dood op de Luikse Steenweg aange troffen. Hij bleek overleden te zijn na een aanrijding. Een on derzoek van de Belgische rijks wacht heeft geleid tot de aan houding van de Nederlandse be stuurder, die na de aanrijding zou zijn doorgereden. Ijs op IJsselmeer en Veluwemeer wordt zeer onbetrouwbaar De dienst der Zuiderzeewerken deelde gistermiddag mede, dat is begonnen met het afspuien door middel van de uitwateringsslui zen in de Afsluitdijk in Den Oever en Kornwerderzand. Ook het Veluwemeer zal door middel van de Hardersluis en de Rogge- botsluizen worden afgespuid. Hierdoor zal het ijs op het gehele IJsselmeer en het Veluwemeer zeer onbetrouwbaar worden. IN DE MIDDAG LICHTE DOOI Een krachtig gebied van hoge luchtdruk boven de Britse eilan den begon langzaam iets aan betekenis te verliezen, terwijl een uitloper ervan, waarin een afzonderlijk hogedrukcentrura voorkomt nabij Leningrad, langzaam verder aan betekenis won. Samenhangend hiermee werd zachtere lucht die via de Noordzee ons land was binnen gestroomd en waarin iiet bijna overal, uitgezonderd evenwei jn Zuid-Limburg, circa twee gra den dooide, weer verdreven en vervangen door drogere en iets koudere lucht. Hierin vroor het in de avonduren alweer overal 1 a 2 grauen, maar de nog aan wezige uitgestrekte wolkenvel den verhinderden een sterke uit straling. Mogelijk zullen er in de Joop van de dag in de uit het noordoosten aangevoerde lucht wat meer opklaringen voorko men. Daar ook deze lucht niet bijzonder koud is lijkt het waar schijnlijk dat in de middag vrij wel overal weer lichte dooi zal voorkomen. De neerslagkansen bnjven klein. U' 'ÜitffiRICK I medegedeeld door het K. N. M. I„ geldig tot hedenavond. Noordoostelijke wind. Overwegend droog weer met wolkenvelden en later ook enkele verspreid voorkomende opklarin gen. Zwakke tot matige noord oostelijke wind. In de oentend nog lichte vorst tot temperaturen om het vriespunt. In de middag lich te dooi. DINSDAG 29 JANUARI v.m. 4.18 4.53 5.33 5.43 n.m. 4.46 5.21 6.01 6.11 Breskens Temeuzen Hansweert Walsoorden WOENSDAG 30 JANUARI v.m. n.m. Breskens 4.58 5.28 Terneuzen 5.33 6.03 Hansweert 6.13 6.43 Walsoorden 6.23 6.53 MAAN op ondei 10.37 22.28 11.01 23.48 11.24 ZON op onder Jan. 29 8.26 30 8.25 31 8.23 17.21 17.22 17.24

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1