Aardgaspsychose onder de mijnwerkers Fanfani over bespekingen met Kennedy Kantongerecht te Oostburg 500.000ste klant van Zilvervloot BINNENLANDS NIEUWS VRTTDAG 25 JANUARI 1963 DF V R If E ZERUW 1 llliil lllli n VAN WINTERSE NOOD SPORTIEVE DEUGD GEMAAKT ANIMO OM IN DE LIMBURGSE MIJN TE WERKEN AFGENOMEN LIMBURGSE MIJNEN DE MODERNSTE VAN WEST-EUROPA Modernste van West-Europa Animo zal weer toenemen Huidige toestand in mijnindustrie moeilijk LEVEN OP DE PLANETEN IN DE MELKWEG Aantal mijnwerkers teruggelopen 196Q en 1961 topjaren PAKHUISBRAND IN GRONINGEN BOETEN OP AFBETALING President Kennedy dient belastingverlagings- voorstellen in Nederlands commentaar op het Duits-Franse verdrag TUNESISCHE SAMENZWEERDERS TERECHTGESTELD DE AMERIKAANSE HAVENSTAKING - TERECHTSTELLINGEN OP CUBA Pagina 51 Bobbie Bron, èen skel ter-enthousiast uit de Utrechtsestraat In Am sterdam, heeft van de winterse nood een spor tieve deugd gemaakt en zijn skelter van 50 cc omgebouwd voor ge bruik op sneeuw en ijs. De achterwielen van zijn voertuigje heeft hij voorzien van spijker banden. terwijl hij de voorwielen heeft ver vangen door bestuur bare glijders. Foto: Zo kan men Robbie tegenwoordig op de Amsterdamse grachten tegenkomen. Voor de Limburgse kolen mijnen zou de strukturele wij ziging in energie-produktie, ver oorzaakt door olie en kernener gie, niet zorgwekkend zijn als niet zeer onlangs belangrijke aardgasvondsten gemeld waren, zo heet het in een communiqué van de Nederlandse Kath. mijn- werkersbond. In het communiqué, dat woens dagmiddag in Heerlen uitgedeeld werd op een persconferentie van de voorzitter van deze bond, de heer F. S. Dohmen, wordt ge sproken van een „aardgas-psy chose", die nog eens extra rem mend werkt op de belangstelling voor de kolenmijnen. De Limburgse mijnen be horen tot de modernste van West-Europa en behoeven geen uitzichtloze toekomst te gemoet te gaan als bepaalde overheidsmaatregelen worden getroffen, aldus het communi qué. Deze maatregelen moeten de produktie in de Limburgse mijnen op een rendabel niveau brengen en hun concurrentie kracht ten opzichte van bui tenlandse mijnen vergroten. De mijnwerkersbond meent dat de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal hierin geen op lossing kan brengen „omdat de kunstmatig gedrukte kostprijs in vrijwel alle overige landen van de zes niet meer ongedaan kan worden gemaakt". De bond is ervan overtuigd dat de animo om in de Limburgse mijnen te werken „ongetwijfeld weer zal toenemen, als de werk gevers en werknemers er bij hun overleg met de regering in slagen bepaalde maatregelen ten gunste van deze industrie door gevoerd te krijgen". Zo staat in het communiqué. Deze maat regelen dienen enerzijds tege moet te komen aan de wens van de werkgevers om hun kostprijs op concurrentieniveau te bren gen en anderzijds aan de sociaal- economische positie van de mijn werkers. De bond stelt voorop, dat de huidige toestand in de Neder landse mijnindustrie moeilijk is, De Amerikaanse sterrenkundige Lloyd Motz meent op weten schappelijke gronden te kun nen zeggen, dat er „leven" is op de planeten in de Melkweg. Hij verkondigde op de jaarver gadering van het Amerikaan se instituut voor ruimte-we tenschappen de theorie, dat er in de Melkweg wel zo'n 600 miljoen planeten kunnen zijn, waarop „een hoge graad van intelligent leven" kari voor komen. De Melkweg telt vol gens hem naar schatting 200 miljoen sterren, die van het zelfde type zijn. als onze zon. Elke ster kan r.u wel drie pla neten „met leven" om zich hebben. maar voegt daaraan toe, dat alle andere West-Europese mijnen uitgeschakeld moeten zijn voor dat de uitstekend geoutilleerde Limburgse mijnen het moede hoofd neerleggen-". Het sluiten van een mijn is iets anders dan het dichtdraaien van een gaskraan of olieleiding, zo stelt de mijnwerkersbond. „Een mijn die eenmaal dichtgaat, blijft dit. Daarom zal het sluiten van een mijn een allerlaatste maat regel moeten zijn in het geheel van de energie-voorziening". De bond merkt verder op dat het aantal ondergrondse mijn werkers in de E. G. K. S.-landen sedert 1956 is teruggelopen van 651.000 tot 460.000. (Voor Neder land zijn deze cijfers respectie velijk 30.800 in 1956 en 26.300 in 1962). In totaal werden bijna 100 mijnen gesloten. In West-Duits- land staan drie mijnen op het punt te sluiten en in België wachten zes mijnen dit lot. In België is het aantal ondergrond se mijnwerkers gehalveerd van 120.000 tot 60.000. terwijl dit aan tal in West-Duitsland met bijna 120.000 teruggelopen is tot 255.000. Volgens de laatste beschikbare gegevens waren er in Nederland behalve de ondergrondse mijn werkers vorig jaar 23.000 man bovengronds personeel, inclusief het administratief gedeelte. Uit een door de bond verstrekt overzicht van de produktie van steenkolen blijkt verder, dat tot dusverre 1960 en 1961 topjaren voor de Limburgse mijnindustrie zijn geweest met rsepektievelijk 12.5 en 12.6 miljoen ton gedol ven steenkool. In de jaren daar voor schommelde de produktie tussen de 11.4 en 12 miljoen ton. Premier Fanfani heeft don derdag aan het Italiaanse kabi net verslag uitgebracht over de besprekingen, die hij vorige week in Washington met presi dent Kennedy heeft gevoerd. Volgens gewoonlijk betrouw bare kringen deelde de premier het kabinet mede, dat de Ame rikaanse Jupiter-raketten, die in Italië zijn gestationeerd, gelei delijk aan zullen worden terug getrokken en, eveneens geleide lijk aan, zullen worden vervan gen door op oorlogsschepen ge monteerde Polaris-raketten. Ook de Corporal-raketten, die een kortere reikwijdte hebben, zullen geleidelijk aan worden teruggetrokken en vervangen door Sergeant-raketten, zulks als onderdeel van de plannen tot modernisering der bestaande bewapening. De details van deze verande ringen zullen worden uitgewerkt op het Navo-hoofdkwartier in Parijs, aldus deze kringen. Voorts zou Fanfani het kabi net in kennis hebben gesteld van de hem door president Kennedy gegeven verzekering, dat de Verenigde Staten het toetreden van Engeland tot de E.E. G. krachtig zullen blijven steunen, ook al mocht dit schade berok kenen aan de Amerikaanse eco nomische belangen. De presi dent had premier Fanfani ver zocht al het mogelijke te doen om de weg voor Engeland ge makkelijker te maken. Woensdagavond heeft de Ita- Bij een brand in een graan- pakhuis aan de Noorderhaven te Groningen zijn woensdag avond 200 ton groene erwten, die waren bestemd voor export naar Japan, voor de consumptie verloren gegaan en tot veevoe der versmeuld. Het vuur woedde in de zolder tussen de eerste en tweede etage. Voor de brand weer de vuurhaard kon aanpak ken moesten eerst de drie me ters hoge opgepakte zakken ver wijderd worden. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand. Zoals anderen hun auto of wasmachine afbetalen, zo be taalt de Londense handelsreizi ger Michael Portnasnik aan de verscheidene rechtbanken tege lijk zijn boeten voor parkeer- overtredingen af. Bij minstens drie rechtbanken staat hij voor enkele tientallen overtredingen in het krijt. Een rechtbank, die Portnasnik al 35 maal een boete heeft opgelegd, trof woensdag met hem een schikking over een afbetaling. De vertegenwoordi ger voerde als verontschuldi ging aan, dat hij altijd met zware koffers moet slepen en dat er niet overal parkeermeters zijn te vinden. Hij kreeg er overigens nu genoeg van, heeft zijn beroep eraan gegeven en is haanse regering een verklaring uitgegeven, waarin zij herhaalt Engeland'» toetreden tot de E. E. G. krachtig te zullen steu nen, ondanks het verzet van president De Gaulle. De besürekingen in Washing ton en de cris\s in de E. E. G. "en vandaag vermoedelijk on derwerp van debat uitmaken in de Italiaanse Kamer van Afge vaardigden tijdens de behande ling van een door de communis tische afgevaardigden ingedien de motie van wantrouwen. President Kennedy heeft don derdag bij het Congres een uit zeven punten bestaand program ma ingediend ter verlaging van de persoonlijke en vennoo.schaps. belasting met 10,2 miljard dollar per 1 januari 1965. Kennedy, die zijn programma „beslissend" voor de Amerikaan se welvaart noemde, zei in een speciale boodschap, dat „de Ame rikaanse economie wordt beteu geld door een in de oorlog inge voerd belastingstelsel op een tijd stip, dat zij veel meer behoefte heeft aan de sporen dan aan het bit". De president stelt belastingver. lagingen in drie fasen van 13,6 miljard dollar voor. 11 miljard dollar voor personen en 2,6 miljard dollar voor maatschap pijen. De eerste fase zou in het lopende kalenderjaar moeten be ginnen. De herzieningen van het belas tingstelsel, waarvan sommige een opbrengstdaling en andere een opbrengststijging zullen ver oorzaken, zullen per saldo tot een toeneming van de belasting opbrengst met 3,4 miljard dollar leiden. Hierdoor blijft een netto belastingverlaging over van 10,2 miljard dollar. Juist op het huidige ogenblik valt het moeilijk te zien dat het Frans—Duitse vriendschapsver drag dat dinsdag te Parijs is on dertekend, een bijdrage vormt voor de Europese eenwording, zoals die algemeen wordt ge wenst. Dit heeft een woordvoer der van het ministerie van Bui- Itenlandse Zaken in Den Haag meegedeeld in antwoord op een verzoek om commentaar op de ondertekening van het verdrag. Deze eenwording kan slechts gebaseerd zijn op gelijkheid van alle partners. Het bilaterale ver drag tussen Frankrijk en Duits land wekt dé indruk alsof .som mige landen meer gelijk zijn dan andere", aldus de Nederlandse woordvoerder. Het samenvallen van de tekening van dit verdrag met de ernstige moeilijkheden in Brussel met betrekking tot de onderhandelingen over toetre ding van Groot-Brittannië tot de E.E.G. roept dezelfde twijfel op. De Nederlandse regering meent dat de voortzetting der onderhan delingen en het slagen daarvan de hoogste prioriteit moeten ge nieten. De woordvoerder voegde eraan toe dat het bovenstaande uiter aard niet af doet aan het feit dat alles wat bijdraagt tot een goede verstandhouding tussen Duits land en Frankrijk op zich door Nederland met bevrediging wordt begroet. OUDE VROUW NA BRAND OVERLEDEN De 87-jarige mevrouw J. J. TigchelaarMeijer, die zondag bij een brandje in haar woning aan de Balthasar Floriszstraat in Amsterdam ernstige brand wonden heeft opgelopen, is aan de gevolgen overleden. De 15-jarige Ad Willems uit Geldrop is de 500.000ste klant van het jeugdspaarplan „Zilver vloot". Daarom heeft drs. W. Schmeltzer, staatssecretaris van Economische Zaken hem don derdagmorgen in 't Eindhovense P.T.T.-kantoor een jeugdspaar- bankboekje uitgereikt. Bij die gelegenheid merkte de staats secretaris op, dat het jeugd spaarplan, in oktober 1958 van start gegaan, vooral op gang Is gekomen dank zij de belangstel ling van het bedrijfsleven, dat over het algemeen aanzienlijke premies beschikbaar stélde. Mr. H. Stegeman, directeur van de Rijkspostspaarbank, of freerde ook een spaarbank boekje. Hij kondigde aan dat in 1964 de premies uitgekeerd zul len worden aan de spaarders van het eerste uur. Dat zijn er niet zoveel, want de actie had een aarzelende start. Drs. J. Bavinek, directeur van de afdeling Sociale Zaken van de N. V. Philips, sprak van een feestdag, mogelijk gemaakt door de jeugdspaarders, en overhandigde een personeels- aan de vrachtwagen was echter obligatie. Dr. Bienfait, directeur aanzienlijk. van het natuurkundig laborato rium van de N. V. Philips, voeg de daar een personeelsgeschenk aan toe. Namens het staats secretariaat van Algemene Za ken hield mr. H. Botje, admini strateur van de centrale loon administratie, een geestig plei dooi voor het jeugdsparen. Ad Willems is employé op het Philips natuurkundig laborato rium. Hij komt uit een gezin met negen kinderen. VRACHTWAGEN VERNIELT VOORGEVELS VAN TWEE HUIZEN Een truck met oplegger die een legevloeistoftank vervoerde van een expeditiebedrijf uit Lei den is gistermorgen vermoe delijk door de gladheid van de weg bij de hoek Willem Buytewechstraat-Havenstraat in Rotterdam geslipt en via een lichtmast tegen twee woningen in de Havenstraat gebotst. De ravage was vrij groot want de wagen vernielde over een af stand van enkele meters beide voorgevels van de huizen. Per soonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. De schade De heer A. N., autogeleider te Gent, voor wie de heer G. als gemachtigde optrad, was op de Hoogstraat te Sluis achteruit ge reden, en op een andere auto ge botst. Daar de gemachtigde na mens de cliënt de gebeurtenis moest ontkennen, werd de zaak aangehouden, voor het verhoor van getuigen en de verbalisant. Mej. N. D. de T., wnende te St. Pierre (B.), had te Sluis, ko mende vanaf de Vrijstraat de weg naar de markt ingeslagen, als bestuurster van een auto. De Vrijstraat is echter voorzien van borden voor éénrichtingsverkeer, en mej. De T. kawm juist uit de verkeerde richting. Mr. Le Maire uit Sluis, die als gemachtigde optrad, verklaarde namens mej. T., dat zij geen bord had gezien, daar dit ter plaatse wat ongelukkig is aangebracht. De eis luidde ƒ10,subs. 2 dagen. De uitspraak was ƒ7,50 subs. 2 dagen. A. C. J. B., landbouwer te Groede, had op 16 november jJ. tijdens het vervoer van bieten met een tractor met anhangwa- gen gereden op de Rijksweg te Groede. De beide richtingsaan wijzers weigerden dienst te doen en straalden geen licht uit. Eis en uitspraak ƒ20 subs. 4 dagen. B. B. L., student, wonende te Cadzand, was in de veronderstel ling, dat, nu hij nog geen geld verdient, ook geen boete voor een overtreding kon worden op gelegd. Hij had op de wegkrui- sing CCadzand—Zuidzande. bti Potjes, geen voorrang verleend aan een op de voorrangsweg na derende politie-auto. Slechts door sterk afremmen kon de chauffeur van de politie-auto een ernstig ongeluk voorkomen. L. schrok nogal van de pitti ge boete, die de officier van Jus titie, mr. Doedens, eiste, n.l. 25 subs. 5 dagen. Hoe moet dat nu, zo vroeg hij de edelachtbare heren. Ik verdien geen geld en kan dus de boete niet betalen. Dan moet U maar geen over tredingen begaan, was het wat lakonieke antwoord, dat de jon geman kreeg. Uitspraak 20 subs. 4 dagen. J. B„ winkelier te Breskens, was met zijn auto. riidende in de St Annastraat te Sluis van rich- tinw veranderd. en had hü 't TWks afslaan niet de weg vrijgelaten voor een motor met zrisnan, be stuurd door een Riikspolitieman. B. verklaarde echter, dat hij wp] d°"el'ik ncdUiemotor ter ach had gezien, en wilde daarom juist erg ziin best doen om geen foutieve manoeuvre uit te voeren. Hij sorteerde voor en sloeg toen nas voorzichtig rijdend links af. Hij ontkende ten stel ligste eerst zijn rechter en daar na zijn Iinkerrichtaanwüzer te hebben uitgestoken, waardoor de politieman misleid werd omtrent de werkelijke bedoelingen van de vA*r hem rijdende autobe stuurder. De eis luidde ƒ35. subs. 7 da gen. De kantonrechter, mr. H. van den Belt, wilde echter vóór hii tot een uitsnra.ak kwam. wel eens precies weten hoe een en ander zich ter plaatse had afge speeld. De zaak werd uitgesteld om tijdens de volgende zitting de wachtmeester, die het motorrij tuig met zijspan bestuurde, te horen. Hiermede was verdachte het niet eens, die het maar lastig vond, dat hij nu voor deze kwes tie nogeens de reis naar Oost burg moet ondernemen. De verzekeringsagent, de heer H. S. uit Oost-Kapelle, werd ten laste gelegd, dat hij op 10 dec. te Groede, als bestuurder van een auto geen gelegenheid zou hebben gegeven om te passeren op de St. Bavodijk aan de wacht meester van de Rijkspolitie L. J. van O. uit Groede. Deze had de wens tot passeren regelmatig door middel van claxoneren en knipperlichten te kennen gege ven, doch S. had aan dit verzoek geen gevolg gegeven. Hij was steeds midden op de rijweg blij ven rijden. S. ontkende dat hij de knipper lichten en het claxoneren be merkt zou hebben. Hij noemde het nonsens, dat de wachtmees ter deze tekens zou hebben ge geven. S. hoorde ƒ25 subs 5 dagen DE ROTTERDAMSE WATERMISÈRE STORMVLOEDKERING EN SLUIZEN IN DE IJSSEL ZIJN DICHT Nadat gistermiddag door ijs- brekers het ijs gebroken is in de Hollandse IJssel, heeft men de stormvloedkering en de slui zen kunnen sluiten. Dit is ge daan in verband met het zoute drinkwater in Rotterdam en omgeving. Door het sluiten van de stuw dringt het zoute water niet verder op dan tot Krimpen aan de IJssei. Zou de stuw niet gesloten zijn, dan zou het, na het invallen van de dooi, bij Rotterdam veel langer duren, eer het brakke water weer nor maal zou zijn, terwijl ook de magazijnmeester geworden, 1 hoger gelegen plaatsen last van het zout zouden krijgen. Veel inwoners uit Rotterdam en om geving, die in de Krimpen er- waard werken, nemen jerrycans en flessen mee naar hun werk om water mee te nemen naar huis. Het water in de Krimpe- nerwaard heeft namelijk niets met het Rotterdamse water uit te staan, dit in tegenstelling tot de plaatsen die aan de westzijde van de IJssel zijn gelegen. MOLEN AFGEBRAND In de afgelopen nacht is de elektrische houtzaagmolen van de firma J. Zweep en Zn., in Oosterhogebrug bij Groningen door brand geheel verwoest. Om half twee ging het licht uit in de woning van de heer Zweep vlak bij de houtzagerij. Aangezien hij electriciteit be trekt van de molen, ging hij op onderzoek uit. Hij zag de hout zaagmolen in brand staan. Toen de snel gewaarschuwde brand weer arriveerde, brandde de molen al van boven tot onder. Het vuur vond gretig voedsel in het door vorst droog geworden hout. De brandweer begon een miststraal te zetten tussen mo len en vuur, waarna de aan grenzende schuur werd natge- nouden. Toen de molen was uitge brand en instortte, vielen de resten van de schuur af, zodat schuur en woning behouden bleven. Het nablussen duurde nog tot half zes. De houtzagerij met aanwezige machines gingen ver loren. De molen, die sinds sep tember van het vorig jaar niet meer gebruikt werd, stond op het punt gesloopt te worden. De oude molen is verzekerd tegen brandschade. - tegen zich eisen en uitspreken, omdat hji niet voldoende rechts van de rijweg had gereden. Voor het tweede gedeelte van de dag vaarding, n.l. het verhinderen van het laten passeren, volgde vrijspraak omdat de officier van Justitie dit niet bewezen achtte. S. maakte zich over deze ver oordeling kwaad en zeide dat hij met deze beschuldiging geen genoegen nam en desnoods tot het gerechtshof in Den Haag deze zaak zou laten uitzoeken. De kantonrechter maakte er tenslotte een einde aan, door S. schuldig te verklaren aan het eerstgenoemde feit. Uitspraak luidde 10 subs. 2 dagen. Mopperend verliet S. de recht zaal. U hebt acht dagen de tijd om tegen dit vonnis cassatie aan te tekenen, lichtte mr Van den Belt hem nog vriendelijk in. De Rotterdamse bedrijfsdirec teur S. J. de H. had op de Grote Kade te Breskens zijn auto ge keerd. Bij deze manoeuvre was hij op het rijwielpad terecht ge komen waar een bromfietsberij- der tegen de auto was gereden, den. Verdachte was niet verschenen. De getuigen in deze zaak, de 17-jarige R. P. uit Breskens werd gehoord. Er kwam niet vast te staan of H. werkelijk op het rijwielpad terceht was geko men en of de auto al stilstond toen C. tegen de wagen opreed. Er volgde dan ook vrijspraak van de ten Iastelegging. V. P. V. de W„ landarbeider te Aardenburg, had op de rijksweg te Aardenburg gereden in het donker als bestuurder van een auto, waarvan de verlichting niet in orde was geweest. Omdat uit de verklaring van De W. bleek dat hij nog getracht heeft de kapotte lamp te laten maken, en zijn parkeerlichten en de mistlamp had laten bran den, om ongelukken te voorko men, werd de boete zeer gering. De eis luidde ƒ15 subs. 3 da gen. De uitspraak was ƒ10 sübs. 2 dagen. A. H. J., die de vorige zitting moest terecht staan wegens het op de veerboot Vlissingen Breskens niet goed parkeren van zijn vrachtauto met aan hangwagen, was thans niet ver schenen. De chauffeur van de Belgische bus, waartegen de vrachtauto gegleden was, was wél als getui ge aanwezig. Deze verklaarde dat door het iets aflopen van de bootklep ,de vrachtauto iets was gaan glijden en tegen de bus was opgerold. Getuige S. had veel moeite ge had om de vrachtauto te pak ken te krijgen. Hij was de auto gevolgd tot Breskens en had daar de J. aangesproken. Daar wel vaststond dat de vrachtauto door dit achteruit- glijden schade aan de bus had aangebracht, werd een boete ge- eist van ƒ10 subs. 2 dagen. De uitspraak was conform. J. P. S., molenaar te Groede, had te Cadzand op 18 aug. j.l. een aanrijding gehad met een Duitse luxe-auto van een badgast. Deze wilde de Boulevard De Wielin gen oprijden vanuit een zijstraat, doch keek naar iets anders, waardoor de Duitser de bocht te links nam. De vrachtautochauffeur werd ten laste gelegd, dat hij met zijn 2.25 meter brede vrachtwagen niet geheel rechts had gereden. Daar de weg slechts 5 meter breed is, werd deze tenlasteleg ging nietig verklaard en volgde vrijspraak. De landbouwer F. P. A. de K. te Sluis had op 26 okt. zijn 17-jarige zoon met een tractr laten rijden. Op de stuurinrichting van deze tractor zal een slag van veel te grote speling. Verdachte voerde aan, dat zijn zoon juist op weg was naar een garage om dit ge brek te herstellen. De eis was ƒ40 subs. S dgn.; uitspraak ƒ30 subs 6 dgn. A. C. de S., handelaar te Mal- degem, had op de rijksweg te Aardenburg—Draaibrug het lin ker weggedeelte aangehouden in plaats van de rechtse weg. Hij voerde aan, dat het mistig weer was en hij hierdoor was misleid. Zijn verweer hield geen steek, daar in het politierapport stond dat het zicht goed was. De uitspraak was 20 of 4 dgn, terwijl voor het onverlicht ken teken een boete van ƒ3 subs. 1 dag werd opgelegd. H. D. J. van der E. te Malde- gem had in de Eederpolder ge jaagd zonder in het bezit te zijn van een goede jachtvergunning. De heer v. d. E. zeide, dat hij met zijn vriend, de jachthouder, zou gaan jagen. Daar deze wat latei- zou komen, was hij alvast maar met de jacht begonnen. Bij opmeting van het jachtter rein bleek dat dit te klein was. Het jachtgeweer ter waarde van ongeveer 400 werd in beslag ge nomen. De officier van Justitie vroeg teruggave van het jachtgeweer en legde pittige boeten op voor het niet in het bezit hebben van een schriftelijke vergunning om ter plaatse te mogen jagen, 30 sub. 6 dagen en ƒ20 sub. 4 dgn. Deze boeten waren, aldus mr. Doedens, aan de hoge kant ge houden, omdat bij herhaling ge bleken is, dat Belgén, die in de grensstreek komen jagen, zich in het algemeen slecht houden aan de Nederlandse Jachtwet. De uitspraak was 25 subs 5" dgn en 10 subs. 2 dgn. alsmede teruggave van net in beslag geno men geweer.. B. van E„ koopman te IJzen- dijke, werd op 18 jan. van dit jaar te Bergen op Zoom dronken aan getroffen en op 16 okt. te Axel. Beide gevallen gebeurden nog geen jaar na de vorige veroor deling. De koopman kreeg de ernstige waarschuwing, dat men niet ojf zijn dronkenschap gesteld was. Als stok achter de deur werd hem 2 X een boete van 30 op-' gelegd en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2X6 dgn benevens een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie dagen met een proeftijd van 2 jaar. J. A. S., kellner te Knokke, had te Sluis in de St. Annastraat har der gereden dan de daar voorge schreven 50 km per uur. Eis 40 subs. 8 dgn. Uitspraak 35 subs. 7 dgn. E. C. de C., caféhouder en kolen handelaar te Aardenburg had in zijn schuur een ongeijkt gewicht gehad. Eis 5 subs 1 dag, uitspraak 3 subs. 1 dag. C. A. B. te Sluis is in het bezit van enkele bouwvallen, die in het welstandsgedeelte staan. Her gemeentebestuur van Sluis eist, dat de bouwvallen worden opge knapt of afgebroken. Hiermede is men al geruime tijd bezig, doch de oude heer is verre van mee gaand. Thans had hij zijn zoon ter zitting meegenomen, die zich be reid verklaarde met het gémeen- bestuur over de opbouw van de panden te gaan onderhandelen. In afwachting hiervan werd de zaak nogmaals aangehouden om te trachten deze kwestie minne lijk te schikken. Het Tunesische persbureau T. A. P. heeft gemeld, dat tien van de in verband met een samenzwering tegen president- Bourguiba terdoodveroordeelden donderdagmorgen bij het aan breken van de dag zijn terecht-, gesteld. De Tunesische presi dent heeft twee terdoodveroor deelden gratie verleend. Een dertiende samenzweerder ver toeft vermoedelijk in het bui tenland. De twee mensen aan wie gratie is verleend, zijn de kapiteins Materi en Guiza. Het complot werd in december j.l. ontdekt. Donderdag waren bemidde laars nog in de weer om ver-; schillende moeilijkheden uit de weg te ruimen die een beëindi ging van de ruim dertig dagen oude staking van havenarbei ders aan de oostkust van Ame rika nog in de weg stonden. Zo als gemeld hadden de vertegen woordigers van de vakbond en die van de Newyorkse reders reeds de voorstellen van de presidentiële bemiddelingscom missie aanvaard, maar in som mige havens in het zuiden was de toestand nog onduidelijk' door gedane afwijzingen en aan de dag getreden meningsver- i schillen. In scheepvaartkringen had men reeds gehoopt dat de schepen in het weekeinde weer zouden kunnen varen, maar ook al is tegen die tijd een volkomen regeling verkregen, dan zal het nog verscheidene dagen duren vóórdat de toestand in grote havens als New York, Philadel phia, Baltimore en Boston weer normaal is. In de Cubaanse stad Matagua,] die in de uitlopers van het Es-' cambray-gebergte in de provin cie Las Villas ligt, zijn verleden j week 21 mensen terechtgesteld op beschuldiging van contra revolutionaire activiteit, zo werd woensdagavond in Havanna uit betrouwbare bron vernomen. Zij zouden van plan zijn geweest^ een opstand tegen Castro te ont-1 ketenen. Op de vlucht naar het- gebergte waren zij gegrepen en na een kort proces tot de kogel veroordeeld. VRACHTAUTO TEGEN BOOM, BESTUURDER GEDOOD Op de rijksweg TilburgBreda onder de gemeente Rijen is woensdagavond de 29-jarige heer Peters uit Weert gedood toen de door hem bestuurde vrachtauto slipte en tegen een boom botste. Het stoffelijk overschot kon pas uren later uit de totaal vernielde cabine worden bevrijd. Een tank, die op de vrachtauto werd ver voerd, rolde bij de botsing op de weg, waardoor het verkeer hin der ondervond. BRAND BIJ HUNINK IN DEVENTER Een felle brand heeft woens-: dagavond voor naar schatting 50 a 60.000 gulden schade aange richt in de rokerij van de N.V. fijne vleeswaren- en conserven- fabriek Anton Hunink. De Deventer brandweer, die' het vuur bestreed met acht stra len en twee nevelstralen, was de brand na een uur meester. Negen rookinstallaties met inhoud zijn verloren gegaan. Het bedrijf teas tegen brand verzekerd/'"

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 5