Opruimings-Koopjes 45 cl. 45 cl 41 cl 85 ct 45 cl Foto-Albums en -Boeken Officiële publikatie VAN OVERBEEKE VAN DE SANDE volledige huishoudelijke hulp PRUIMEN Ifsebaert's grote kk eekend-rek lame Extra voordelige aanbiedingen levensmiddelen Onderwijzeres Restanten Shawls - Handschoenen Speciale prijzen Pantoffels - Laarzen Pagina 4 Dü VJIII K Z ft K U W VRIJDAG 25 JANUARI 1963 AUGUSTINUS MATTHEUS EECKHOUT, Verkoopster Hulpverkoopster net meisje /LBUMS goed en goedkoop 500 gr 95 95 75 53 200 gr. Hoesttabletten Diepvries Spinazie-aanbieding 500 gr. 59 53 Noordstraat 70 Terneuzen BROODMANDJE plastic LOSSE OORKOPPEN 3 stuks voor KOP EN SCHOTELS Porselein 3 stuks voor 89 ct 89 ct J69 WATERGLAZEN 3 stuks voor 25 ct KEUKENSTOEL Plastic rug en zitting GRAMMOFOONPLATEN vanaf CHAMPOO Familie fles HAARKAMMEN 3 maten in plastic zak SCHOOLSCHRIFTEN 10 stuks voor 95 ct 98 ct 49 ct 69 ct BADHANDDOEK zware kwaliteit 198 LANGE KINDERBROEK met voetbandje vanaf 5.^8 DAMES VESTEN EN TRUIEN Grote sortering vanaf 4,88 TWINSET vest met lange mouw trui met korte mouw samen 7.98 FLANELLEN LAKEN 1 persoons T. V. SLIPPER Diverse kleuren VITRAGE Diverse soorten 4.95 2.48 vanaf 79 ct p. meter jj DOBBY GORDIJNSTOF in kleuren J.98 p. meter 100 gram Gekookte Lever 93 cent f 0,98 fa EA. ljsebaert SJOKO Chocolade boter 250 gram van 49 ct TOMATENSOEP met rijst in pot van 55 ct PICCALLILY grote pot van 55 ct ONTBIJTKOEK Heerlijk vers van 45 ct „HOMBURG" FIJNE VLEESWAREN 100 gram CASSELERRIB 100 gram LUNCHMEAT samen GOEDKOPE gesneden SPINAZIE ANDIJVIE BOERENKOOL GROENTEN panklaar 500 gram 500 gram 500 gram 75 ct 67 ct 62 ct JAFFA STICKS 'n heerlijk chocolaatje 150 gram van 50 ct Boekhandel Tot onze droefheid overleed heden, voorzien van de H. Sacramenten der Zieken, na een lang werk zaam leven, onze goede Vader, Schoonvader, Opa, Broer, Schoonbroer, Oom en Huisgenoot de Heer begiftigd met de gouden Ere-medaille, ver bonden aan de Orde van Oranje-Nassau, Ereburger van de stad Hulst, Ere-direkteur der Kon. Stedelijke Harmonie te Hulst, Oud-organist der St. Willibrordus kerk te Hulst, Oud-directeur der Harmonie „Vlijt en Vol harding" te Hulst, Oud-directeur van diverse muziekgezelschap pen en zangverenigingen in Zeeuws-Vlaan- deren, Weduwnaar van Mevrouw Maria Petronella Francisca Mannaert, in de ouderdom van bijna 81 jaar. HulstM. S. HEIJENS—EECKHOUT E. HEIJENS RIET - RUDI - HUUB FRANK en ELLEN Amsterdam: G. S. AALBERS—EECKHOUT G. AALBERS Breda P. EECKHOUT—STROECKEN CONNY en GERRY Haarlem Drs. A. P. A. EECKHOUT J. EECKHOUT—VAN DER PEIJL MARION en MARC HulstFam. EECKHOUT Fam. MANNAERT W. NAGEL, Huisgenote Hulst, 23 januari 1963. De Uitvaartdienst zal plaats vinden op maandag 28 januari a.s. om 10 uur in de Basiliek van de H. Willi brordus te Hulst, waarna begrafenis op het R. K. Kerkhof aldaar zal geschieden. Samenkomst: Lange Nieuwstraat 14 om 9.45 uur. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het St. Liduina-ziekenhuis te Hulst. VER. VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS Leeuwenlaan 19 - Terneuzen -Gevraagd wegens ziekte van de huidige leer kracht, zo spoedig mogelijk, een tijdelijke voor de eerste klas. Gedacht wordt an een gehuwde onderwijzeres, die voor enige weken kan helpen. Namens het Bestuur, T. v. fl. VEEN, H. d. School Bellamystraat 45 teL 3243 (sehool) - 3371 (huis). GEVRAAGD: (TEXTIEL) (LEVENSMIDDELEN) iieess3aB£3S9£oettse£Cses£Stt»ce»eec8»8«eKC8S£ssc8£s»»M GEVRAAGD; voor dag en nacht. .Voor prima kracht hoog loon Brieven onder No. 466, Bureau van dit blad. BEKENDMAKING VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN BUREAU SCHADECLAIMS INDONESIË. Teneinde het voor de Nederlandse Regering mogelijk te maken een inzicht te verkrijgen in de totale financiële claim die Nederlandse vennootschappen en particulieren hebben op de Republiek Indonesië als een gevolg van de op 3 december 1957 en daarna door de Republiek geno men maatregelen tegen Nederlandse eigendommen en belangen in Indonesië, zal wc-den overgegaan tot een REGISTRATIE van de schade, die door deze maatrege len aan Nederlandse eigendommen en belangen is toege bracht. Te dien einde worden Nederlanders en Nederlandse rechtspersonen, die menen uit dien hoofde een schade claim te hebben op Indonesië, verzocht zich met een BRIEFKAART te wenden tot het Bureau Schadeclaims Indonesië, Hooftskade 1 te 's-Gravenhage (tel. 185240), waarop met duidelijke letters, onder het hoofd „Schade claim Indonesië", de naam, het adres (bij rechts; orsonen tevens de statutaire plaats van vestiging) en eventueel het telefoonnummer zijn aangegeven. Met aanmeldingen welke ingezonden werden vóór het verschijnen van deze publikatie, kan om administratieve redenen geen rekening worden gehouden. Na ontvangst van bovenbedoelde briefkaarten zullen aan de afzenders schadeformulieren worden toegezonden, .welke, na invulling en ondertekening, eveneens bij bo vengenoemd Bureau moeten worden ingediend. .Uitdrukkelijk wordt er de aandacht op gevestigd, dat in diening dezer schadeformulieren en de erkei._.ing van de ontvangst daarvan, GEEN ERKENNING inhouden van de schadeclaim en dat daaraan geen enkele aansprakelijk heid van de Nederlandse Regering voor de geleden schade kan worden ontleend. Of en zo ja wanneer deze aangelegenheid onderwerp van 'besprekingen met de Republiek Indonesië zal kunnen Vormen, valt thans nog niet te voorzien. Op zaterdag 26 januari hoopt de heer A. HAME.JNK zijn 65ste verjaardag te herdenken. Dat hij nog lang gespaard mag blijven is de wens van zijn vrouw en kinderen. C. HAI.ÏELINKDEIJ. Spui, N 128, januari 1963. (Post Terneuzen.) GEVRAAGD BAKKERIJ VAN STRIEN Noordstraat 79 - Terneuzen Boekhandel VAN DE SANDE Blik met IJ BALLEN GEHAKT in goede jus bfj 1 pot RODE KOOL, BOERENKOOL, BLOEMKOOL, BIETEN, ANDIJVIE enz. 1 blik als boven van 95 voor van 60 voor p PROFITEER nog van de Oolc bijzonder fijne DIEPVRIES KROKETTEN, AARDBEIEN, FRAMBOOSJES, BOEREN KOOL, SOEPGROENTEN enz. DADELS zonder pit Pracht KOGELBOONTJES 250 gram Bij 1 pakje THEE (elke soort) yj 1 doosje CRÈME RONDJES van 85 voor WESTKOLKSTRAAT TELEFOON 2251 k WEGENS GROTE VERVOERSDRUKTE: LOSSEN EN LADEN VAN WAGENS OP ZATERDAG In verband met de door de koudegolf in het verkeer geschapen situatie wordt met ingang van zaterdag 26 januari a.s. het aantal stations en los- en laad plaatsen, waarop zaterdag wagens ter lossing of belading worden geplaatst, zoveel mogelijk uitgebreid. Dit wordt vooral gedaan ten behoeve van de brahdstoffenvoorziening. Wij doen op de geadresseerden en verzenders van wagenladingen een dringend beroep om onder de huidige omstandigheden ook op zaterdag te los sen en te laden. Deze wagens kunnen daardoor doelmatiger worden gebruikt. Ingaande 26 januari zullen voorlopig op de stations, waar zaterdag wagens ter belading of lossing worden ge plaatst, de voor normale werkdagen geldende bepalingen betreffende de vrije los- en iaadtermijn en het staan geld ook op zaterdag worden toegepast. 1 ROYAAL SOEPCOMPLET 300 gram HALSC4RBONADE 1,98 500 gram DOORREGEN RUNDERLAPPEN t 1,79 500 gram mager RUNDER. BRA ADV LEES 2,48 100 gram KIPPENPOULET 0,38 500 gram JONGE VERSE HAANTJES 11,99 too gram GEKOOKTE HAM 10,39 100 gram SNIJ WORST <0,39 100 gram RAUWE HAM <0,59 Zelfbedieningsslagerij Vlooswijkstraat Béér aparte modellen en een zéér grote keuze In Prijzen van 2,35—ƒ33,35 NOORDSTRAAT terneuzen

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 4