Frankrijk handhaaft E.E.G.-standpunt Eisenhower over De Gaulle Methoden van De Gaulle onaanvaardbaar De koude in de Wereld Onrust in Perzië HET WEER HOOGWATPR ZON- en MAANSTANDS VRIJDAG 25 JANUARI 1963 19e Jaargang Nr 5820 GEEN PETROLEUM MENGEN KORTE VERGADERING VAN EEG-MINISTERS IN BRUSSEL Brand legt porselein-groothandel in Amsterdam in de as BESPREKINGEN IN HET GEHEIM Fwwkerlnfl bil abonnement: Terneuaen Mrecteur-Hoofdredacteur van de Sande Redactie, adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 - 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— oer kwartaal: per maand f2,per week 48 et T,os«sp nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentfenrfte per mm 16 et; minimum per advertentie f2,40. Rubriek: Kleine Advertenties ïe-AAn handels, advertenties); 5 resreis f 1,10 Tedere reset meer 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Rrieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 nar.' Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Franse minister van Buiten landse Zaken, Couve de Murville, heeft donderdagmorgen in een kabinetsvergadering verslag uit gebracht over de „besprekingen in Brussel en de verdaging der onderhandelingen met Engeland", waarna liet kabinet zijn goedkeu ring heeft gehecht aan het door Frankrijk bij tfeze besprekingen ingenomen standpunt. 366. Na afloop der vergadering zei de minister van Voorlichting, Peyrefitte, in antwoord op de vraag wat met „verdaging" werd bedoeld, dat dit woord voor zich zelf spreekt. „De onderhandelin gen zijn op verzoe» van Frank rijk verdaagd", zo zei hij. Frank rijk acht geen aanleiding aanwe zig om terug te komen op het vorige week in Brussel ingeno men standpunt. Frankrijk ziet niet in hoe de onderhandelingen zouden kunnen worden hervat, doch is bereid elk voorstel, dat de Westduitse dele gatie volgende week maandag in Brussel mocht doen, in studie te nemen. Minister Peyrefitte zei voorts, dat Frankrijk een Europa wil scheppen, dat economisch, mili tair, politiek en cultureel een eigen bestaan voert. „Dit Europa mag niet verdrinken in een At- lanticisme, waarin Europa zijn eigen persoonlijkheid zou verlie zen. Over de Engelse aanvrage tot toetreding tot de E. E. G. spre kend, zei hij dat Frankrijk, als Engeland het verdrag van Rome ondertekent en zieh daaraan on derwerpt evenals de zes hebben gedaan, dit zeer zou toejuichen. De technische moeilijkheden, die zich bij de onderhandelingen in Brussel nog voordoen, „zou den kunnen worden opgelost ais achter deze moeilijkneden geen politieke moeilijkneden scnuil- den, die Engeland ervan weerhou den zichzelf aan het het conti nent te verankeren". Generaal De Gaulle en dr. Ade nauer, aldus minister Peyrefitte verder, zijn het over eens gewor den hoe frankrijk en Vves[-Duits land in Brussel samep verder zullen handelen. „Noch over dn. onderwerp, noch over enig ander bestaat er ook maar het minste meningsverschil tussen generaai De Gauiie en dr. Adenauer." Minister Peyrefitte deelde nog mee, dat minister Couve de Mui- Viiis maandag in Brussel aanwe zig zal zijn. riij wiide echter niei zeggen of deze een vergadering van de zes of een vergadering waaroij ook de Britse minister Heath aanwezig zal zijn, zal bij wonen. Minister Couve de Murville zal in de nationale vergaderingen verdere bijzonderheden over net Franse standpunt'meedelen, al dus Peyrefitte verder. Blijkens het over de kabinets- zitting verstrekte communiqué heeft net ka ui net ook met zeer grote voldoening kennis genomen van de ondertekening door De Gaulle en Adenauer van hun ge meenschappelijke verklaring en van het sluiten van het Frans- Generaal De Gaulle is nog steeds van mening dat de Weste lijke wereld zich moet verenigen met het oog op haar verdediging, maar hij heeft daar zo zijn eigen ideeën over, zo zei ex-president Eisenhower woensdagavond in een interview voor de Ameri kaanse televisie. Volgens hem zou het Westen zijn eigen kansen teniet doen, wanneer ieder Navo- 'and afzonderlijk wetenschappe- ijk speurwerk zou verrichten en sen eigen afschrikwekkende kernmacht zou trachten op te bouwen. In antwoord op vragen zei Eisenhower voorts, niet van Dordeel te zijn dat De Gaulles houding in de kwestie van de Britse toetreding tot de E. E. G. DROOG WEER Juist ten zuiden van Neder land is de as van een hogedruk- gebied gelegen, dat in Frankrijk, centraal-Europa, de Balkan en Italië nog steeds zeer koud weer veroorzaakt. Aan de noordkant van het hogedrukgebied bewegen depres sies die in Scandinavië golven met relatief warme lucht aan voeren. Bij ons heersen thans zwakke tot matige westelijke winden die weliswaar de strenge vorst verdreven hebben, maar waarin de luchttemneraturen toch nog beneden nul is. Het kwik stijgt dan ook alleen in de middag tot iets boven het vriespunt. Door de nabijheid van het hogedrukcentrum blijft de kans op neerslag klein en zijn weer plaatselijk opklaringen te verwachten. medegedeeld door het K. N. M. I,. geldig tot hedenavond. Droog weer Droog weer met wolkenvel den maar ook opklaringen. Zwakke tot matige wind uit wes telijke richtingen. In de middag lichte vorst tot temperaturen om het vriespunt. VRIJDAG 25 JANUARI v.m. n.m. Breskens 1.3-3 1.55 Terneuzen 2.08 2.30 Hansweert 2.48 3.10 Walsoorden 258 3.20 ZATERDAG 26 JANUARI v.m. n.m. Breskens 2.15 2.38 Terneuzen 2.50 3.13 Hansweert 3.30 3.53 Walsoorden 3.40 4.03 alleen maar een kwestie is van persoonlijke eerzucht. „Ik geloof dat hij daar werkelijk een te groot man voor is, maar wel acht ik het waarschijnlijk, dat hij door een overdreven zelfvertrou wen wordt voortgedreven in zijn geloof dat hij. Ytsmkriik nu wel licht kan opwerken tot leidende mogendheid van de gehele Wes terse wereld". De rol van Groot- Brittannië op het internationale vlak was minder groot gewor den, maar het kan beslist geen tweederangsmogendheid worden genoemd, zo zei Eisenhower nog. Toen een journalist een verge lijking maakte tussen de me ningsverschillen in het Westen en het ideologische conflict tus sen Moskou en Peking zei de voormalige Amerikaanse presi dent, dat de Westelijke landen dezelfde doeleinden en grondbe ginselen-blijven nastreven terwijl het geschil tussen China en de Sowjet-Unle de „fundamentele ideologie" betreft. Naar zijn me ning moet het Westen al het mo- peliike doen om de kloof tussen de twee communistische machts blokken te verreden. Duitse verdrag tot samenwer king. Hierdoor wordt de verzoe ning tussen beide landen beze geld en worden tevens nieuwe perspectieven geopend zowel wat betreft de vriendschappelijke be trekkingen tussen hen als wat aangaat de ontwikkeling van de Europese politiek. Waarnemers menen, dat uit de verklaringen van minister Peyre fitte duidelijk blijkt, dat president De Gaulle net met dr. Adenauer eens is geworden over een rege ling, waardoor een breuk tussen E. E. G. en Engeland zou worden vermeden. Even duidelijk achtte zij het, dat Frankrijk de onderhandelin gen in Brussel nutteloos blijft achten, tenzij Engeland van gan ser harte de politieke doelstellin gen onderschrijft, die De Gaulle op 31 december heeft gedefi nieerd als het opbouwen van een verenigd Europa, „in evenwicht rnet de Verenigde Staten". In de nationale vergadering verklaarde minister Couve de Murville donderdagmiddag, dat „de deur naar de gemeenschap pelijke markt niet gesloten is voor Groot-Brittannië". Volgens hem „dreigen de onderhandelin gen te Brussel te worden ver daagd zonder dat zij hun doel hebben bereikt." In het Verenigd Koninkrijk was echter een „evo lutie gaande". „Wij geloven dat het ogenblik zal komen, dat En geland gereed zal zijn om tot Europa toe te treden", aldus de Franse minister. Daarom had Frankrijk voorge steld, als tussentijdse maatregel een associatie tussen Engeland en de E. E. G. aan te gaan. „Ik ben er helemaal niet zeker van, dat, als de rust zal zijn terugge keerd, dit voorstel niet in over weging zal worden genomen. In elk geval hebben wij het in vol ledige goede trouw en oprecht heid naar voren gebracht en ik ben er zeker van, dat het laatste woord hierover nog niet is ge zegd." Minister Couve de Murville ontkende, dat Frankrijk op wel ke wijze dan ook bij het overleg obstructie had gepleegd. Steeds had de Franse delegatie in har monie met de andere vijf afvaar digingen van de E. E. G. en met de Europese commissie gehan deld. Wat echter aanvankelijk niet anders dan een streven naar overeenstemming over techni sche regelingen voor dee inte rimperiode had geleken, bleek later bij alle gelegenheden een gesprek te zijn over „de funda mentele kwestie: de ene partij wilde handhaven en de andere partij wilde wijzigen". De goede wil en de bekwaamheid van de Britse deelegatie achtte hij bui ten twijfel. „Tegenover wat de hardnekkigheid van Frankrijk wordt genoemd, was Engeland echter aan het einde van zijn mogelijke concessies gekomen." De Franse minister was van oor deel, dat de volksvertegenwoor diging en de openbare mening in Engeland niet bereid rijn de ge- Groot gevaar voor explosie Gebleken is dat men, vooral op het platteland, de laatste tijd tractorpetroleum en lichtpetro- leum dat gebruikt wordt voor het stoken van oliehaarden vermengt, om zodoende een gro tere hoeveelheid olie voor stook- doeleinden te hebben. Van de zijde van een der olie maatschappijen wordt meege deeld, dat dit vermengen ten sterkste wordt ontraden, aange zien dit een groot gevaar voor explosie oplevert. De ministerraad van de Euro pese Economische Gemeenschap heeft donderdag in Brussel in record-tempo de agenda van zijn vergadering afgewerkt. Zo als werd verwacht werd één van de belangrijkste punten de goedkeuring van de nieuwe as sociatie-overeenkomst met de 18 Afikaanse landen tot een latere datum verschoven. De ministers nainén In de waar schijnlijk kortste vergadering van de raad rinds de oprichting van de E. E. G. géén positieve be slissing. Een regeling werd goedge keurd voor de bepaling van de omvang, die de invoer van land- bouwprodukten uit Oost-Euro pa mag hebben in de landen van de gemeenschap. volgen onder de ogen te zien van hetgeen „het politieke gebaar van helderziende politici niet zich meebracht". „Het scheen ons beter, openhartig de kwes tie te stellen zoals zij in feite is, in plaats van eindeloos en in werkelijkheid zonder hoop een discussio voort te zetten die slechts bitter kan worden en ten slotte uitlopen op een veel ern stiger crisis." SPAAK: ZON MAAN op onder op ondei Jan. 26 8.30 17.15 9.11 18.27 27 8.29 17.17 9.44 19.46 28 8.28 17.19 10.12 21.07 29 &26 17.21 10.37 22,28 De Belgische minister van Bui tenlandse Zaken, Spaak, heeft donderdagmiddag' in de Belgi sche Senaat verklaard, dat de wijze, waarop president De Gaulle de conferentie met En geland wil afbreken „onaan vaardbaar is". Antwoordend op interpellaties in de Senaat over de crisis, die in de besprekingen over het Britse lidmaatschap van de Europese Economische Gemeen schap is ontstaan, zei Spaak, dat het voor de eerste keer in de Belgische geschiedenis is, dat „alle drie nationale partijen van België de Franse buitenlandse politiek afkeuren". „Ik hoop, dat dit president De Gaulle tot nadenken zal stem men", voegde hij hieraan toe. De interpellaties werden ge houden door leden van de socia listische, Katholieke en liberale fracties. Alle drie interpellanten drongen erbij minister Spaak op aan alles te doen om een definitieve breuk in het gesprek tussen de E.E. G. en Engeland te voorkomen en zo spoedig mogelijk een hervatting van de onderhandelingen te bereiken. Het debat in de Belgische Se naat eindigde met de éénstem mige aanvaarding van een mo tie, waarin er bij de Belgische regering op wordt aangedron gen de besprekingen met Enge land tot een goed einde te bren gen. In de motie wordt de vrees uitgesproken, dat bij het niet toelaten van Engeland tot de Europese gemeenschap het in Europa zal komen tot een Frans-Duitse blokvorming. Minister Spaak verweet- in zijn antwoord op de interpella ties president De Gaulle zijn verklaringen over het Britse lid maatschap te hebben afgelegd op een moment, dat in Brussel de onderhandelingen tussen de E. E. G. en Engeland in een be slissend stadium waren ge treden, zonder vooraf de E.E.G.- partners van Frankrijk te heb ben ingelicht. Hij hekelde het „bruuske op deden" van het Franse staats hoofd, dat minister Spaak in „schrille tegenstelling" noemde met de „open kaart", die Enge land heeft gespeeld, waarbij de Britse regering niet verheelde dat er moeilijkheden zouden moeten worden opgelost vóór dat Groot-Brittannië tot de E. E. G. zou kunnen toetreden. Minister Spaak sprak voorts Een felle ultsWnde brand heeft gisterochtend een gedeelte van het eeuwenoude pand War- moesstr. 16a in de Amsterdam se binnenstad verwoest. In het op tientallen meldingen van voorbijgangers door de nauwe Warmoesstraat naar de brand, die binnen het uur was bedwon gen. In het pand bevond zich pand is de N. V. P. E. Sjoukes en naast een hoeveelheid porselein Zn, een groothandel in glas, por- en aardewerk veel emballage- selein- en aardewerk gevestigd, materiaal, waaronder houtwol. De vlammen sloegen om- De brandweer bestreed het streeks half tien uit de achter- vuur van twee zijden: zowel zijde van het pand, dat aan het vanaf het ijs v; n het Damrak als water van het Damrak ligt. Zes vanuit de Warmoesstraat werden brandweerauto's spoedden zich de stralen op het vuur gericht. De foto toont het blusslngswerk aan de aan het Damrak gelegen achterzijde van het pand. De brandweer was hier bijzonder geholpen met het feit, dat zij de vlammen over het ijs kon bena deren. De tweede en derde etage wer den door bet vuur totaal ver nield. De vlammen konden daar zo snel on: zich heen grijpen dat er voor de brandweer nauwelijks nog iets te redden viel. De tien stralen die op het huis werden gericht, konden echter voorko men dat ook de zolderverdieping en dc benedenverdieping uit brandden. De brand is waarschijnlijk be gonnen aan de achterzijde van het huis. Kachels waren in het gehele pand evenwel niet aan wezig. De heer Sjoukes, die vol ledig tegen brandschade is ver zekerd. verklaarde dan ook dat het „onbegrijpelijk" was hoe de brand kan zijn ontstaan. De heer Sjoukes is evenaar van het huis, in 1740 is gebouwd en in Amsterdam bekend staat als de Eenhoorn". Het huis staat op de lijst van Monumentenzorg. Als voorzorgsmaatregel liet de brandweer het ijs in de omge ving openbreken door een ijs- breker, opdat de drijvende mo torspuit Jan van der Heyden zich ook naar de brand zou kun nen spoeden. D't Week evenwel niet nodig. De veertig brandweerlieden die het vuur in de Warmoes straat moesten bekampen, had den het bij hun strijd iets ge makkelijker dan bij de vele an dere branden die de afgelopen weken in Amsterdam hebben ge woed. Bevroren slangen kwamen nu niet voor en het water op de uniformen van de spuitgasten veranderde niet dadelijk in ijs pegels. Niettemin was het Leger des Heils weer spoedig present met hlete koffie. Heilssoldaten en brandweerlieden beginnen el» kaar in Amsterdam langzamer hand goed te leren kennen. Het pand De Eenhoorn" be staat uit twee tegen elkaar ge bouwde huwen. Het grootste van de twee huizen, dat ook in bezit is van de N. V. Sjoukes, kon ge red worden, alhoewel het enige waterschade en vrij veel rook- ""hsde onlien. Een raming van de schade kon de heer Sjoukes evenwel nog niet maken. De brand trok uiteraard weer veel belangstpi'ing van het Am sterdamse publiek, dat vanaf het Damrak de aan de achterzijde uit het dak lekkende vlammen lange tijd kon zien. van een „politiek van "dictaten" van n "orident De Gaulle en waarschuwde ervoor, dat dit .onvermijdelijk tot een catastro fe" zou moeten leiden. „Indien wij aan de wens van de Franse president toegeven, dan zou er een ernstige crisis ontstaan, niet alleen met Engeland, maar ook met andere regeringen, die de E. E. G. de rug zullen toekeren". In hét büzonder noemde de Belgische minister daarbij de definitieve breuk, die door het afbreken van de conferentie met Engeland zou ontstaan tussen de Engelstalige en Franstalige landen in Afrika. I Spaak besloot zijn antwoorq met te onderstrepen, dat een ten. In Venetië (!1 wordt op de Terwijl een koudegolf in de 'U.S.A. zich verplaatst van het midden-westen naar het zuiden en enorme temperatuursdallngen veroorzaakt, schijnt de winter in sommige gedeelten van Noord- Europa wat minder streng te worden. Nn echter krijgt het Middellandse-Zeegebied zijn por tie van de koude. In Memphis,- in de Amerikaan se staat Tennessee, zakte het kwik in enkele uren tijds van dertien graden boven tot dertien graden onder nul, waarmee de plotselinge overgang in het dal van de Mississippi wel getekend is. Op de rivier zelf ondervindt het scheepvaartverkeer veel hin der van ijsgang. In de staten van het midden-westen liep de temperatuur woensda g uiteen van 25 tot 28 graden. Duizenden scholen zijn geslo ten, het wegverkeer is door sneeuwval vrijwel onmogelijk ge worden. j In Europa doet zich het zeld zame feit voor. dat alle landen rond de Middellandse Zee van koude te IHden hebben. In Italië zijn meer dan 230 dornen in de Abruzzen van de buitenwereld afgesneden. Op veel plaatsen heeft men gebrek aan water, levensmiddelen en medicamen- voortzetting van de onderhande lingen over het Britse lidmaat schap van de E. E. G. „nood zakelijk" is. kanalen druk geschaatst. In het Kef-gebergte van Tune sië heeft het woensdag ge sneeuwd, evenals in Istanbul, dat In de Perzische hoofdstad heb ben donderdagmorgen ongeveer tweeduizend arbeiders en boeren, gewapend met stokken en onder kreten als „Lang leve de sjah, dood aan de verraders", de uni versiteit bestormd. De studenten, die zich vei-zet- ten tegen het pian van de sjah om zaterdag een volksstemming te laten houden over hervormin gen in de landverdeling en wijzi gingen in de kieswet, moesten het gebouw in allerijl verlaten. De betogers bezetten de universi teit en verbrandden spandoeken waarop leuzen tegen het referen. dum stonden. Een aantal studen ten liep lichte verwondingen op. Bij de renbaan van Jalalieh in Teheran waar vandaag aanhan gers van oud-premier Mossadeq een massabijeenomst tegen het referendum zullen houden, arri veerden donderdag troepen met de bajonet op het geweer, tanks en pantserwagens. In de bazaar van de stad, waar onruststokers de afgelopen dagen winkeliers stijgen van de prijzen tegen te enkele uren zonder water heeft gezeten. Het luchtverkeer heeft in het Midden-Oosten door het slechte weer veel vertraging. In Turkije zijn drie internationale treinen in de sneeuw blijven steken. Op de Middellandse Zee en de Zwarte Zee heeft de storm vele schepen in moeilijkheden ge bracht. Bij Gibraltar was de windsnelheid woensdag 130 kilo meter per uur. In verscheidene Spaanse kustplaatsen is veel schade aangericht. In geheel Spanje zijn de temperaturen overigens sterk gedaald en op vele plaatsen is sneeuw gevallen. Wat Midden-Europa betreft doet zich een verbetering in de weerstoestand voor, met name in Oostenrijk, maar de water- en elektriciteitsvoorziening is nog steeds ver beneden peil. De Oos tenrijkse regering heeft een be roep op de Weense bevolking ge daan, zo zuinig mogeliik te z'jn met het verbruik. In Zuid-Sla- vië zrin vijf boeren aan de koude bezweken. In Denemarken is het in we ken niet zo „warm" geweest: de temperatuur was daar donder dagmorgen vijf graden boven nul. De Engelsen worden donder dagmorgen echter weer eens vergast op een ijskoude mist In het midden en noordoosten van Engeland was het zicht op som mige plaatsen tot twintig meter gereduceerd. In Japan bracht zware sneeuw val het treinverkeer langs de kust nagenoeg tot stilstand, waardoor ongeveer zevenduizend passagiers onderweg strandden. De toestand heeft in Noord noodmaatregelen genomen om bied van Saloniki, ernstige vor men aangenomen. Er worden noodmaatregelen genomen om de steden de bevoorraden en het tot sluiting van hun zaak dwon gen, werd druk gepatrouilleerd. Volgens welingelichte kringen zijn in de afgelopen 24 uur onge veer dertig vooraanstaande leden van het „nationale front" gear resteerd. Zij zullen voor een krijgsraad worden gebracht we gens hun kritiek op de door de sjah voorgestelde hervormingen. gaan. Op verscheidene plaatsen is de temperatuur 22 graden beneden het vriespunt. Wolven maken vele streken onveilig. Het trein-, weg- en luchtverkeer is vrijwel onmogelijk geworden. In Athene sneeuwde het donder dagmorgen. Ook aan de bovenloop van de Rijn ligt de scheepvaart nu stil. Voor het eerst in 34 jaar is de rivier ook vlak bij de Zwitserse grens dichtgevroren. In Ottern- dorf, in de deelstaat Neder-Sak- sen, hebben honderden mensen een slapeloze nacht gehad door dat brandweerlieden hen woens dagavond waarschuwden, deuren en ramen epen te zetten in ver band met een lek in de gaslei ding, waarvan al twee mensen het slachtoffer zijn geworden. Kernstopconferentie Vertegenwoordigers van de V. S„ Rusland en Engeland heb ben woensdag in Washington hun overleg over een overeen komst tot het stopzetten van de kernproeven voortgezet. Men verwacht dat de besprekingen zullen voortduren tot de ont wapeningsconferentie in Genève de volgende maand hervat wordt. Beide partijen in Washington zijn overeengekomen de bespre kingen in het geheim te voeren. Het hoofdpunt is waarschijnlijk de kwestie van de internationale inspectie. Zoals bekend willen de Russen niet meer dan twee of drie inspecties ter plaatse per jaar, terwijl de Amerikanen vasthouden aan minimaal acht a tien inspecties. FRANSE KERNBOM KRACHTIGER DAN DIE VAN HIROSHMA Pierre Messmer, Frankrijk'» minister van Defensie, heeft woensdagavond in de Nationale Vergadering verklaard, dat Frankrijk sinds mei van het vorig jaar een kernbom voor direct gebruik heeft, die drie maal zo krachtig is als die wel ke boven Hirosjima is ontploft, doch veel kleiner is dan deze. Dit jaar, aldus Messmer, zal men nog beginnen met. de serle- produktie van deze bom, waar mee de supersonische Mirage- bommenwerpers sullen word' uitgerust.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1