Militaire staatsgreep in Togo Amerikaans-Russisch Ontwapenings- overleg India en de Colombovoorstellen De Schelde-Rijn- verbinding President Tsjombo in Kolwezi Laat nu Uw schaatsen slijpen WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN HET WEER MAANDAG 14 JANUARI 1963 19e Jaargang Nr 5810 President vermoord ministers gevangen genomen Fa. J. G. MEIJER ZONEN pnnuw.ATFR Dr KORTENHORST OVERLEDEN SITUATIE ROND CUBA BLIJFT HOOGST GEVAARLIJK DE KRANTENSTAKING IN NEW YORK SIAMESE TWEELING OVERLEDEN Te veel optimisme GESPANNEN TOESTAND AAN GRENS CHINA—SIKKIM RELLETJES IN CARACAS BEROEP VAN KENNEDY OP CHROESJTSJOV VERWACHT VLIELAND EN TERSCHELLING GEÏSOLEERD De strijd in Zuid-Vietnam Speciaal gerechtshof voor bescherming van de staatsveiligheid in Frankrijk Frankerine bïl abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van fle Sande Redactie adresNoordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: f6,— oer kwartaal: per maand f2,per week 48 et. Losse nrs 9 et. E VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/b Flnna P. J. van de Sande te Ternereen AdewTenftenrfis per san 16 et; minimum per advertentie f2.4G. Rubriek: Kleine Advertenties 7eêén handel». advertenties): 5 regels f 1,10. Tedere reoel meer 22 et Kleine Advertenties bq vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van <Bt Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. In de midden-Afrikaanse repu bliek Togo, aan de Golf van Gui nea, hebben onderofficieren van het Togolese leger in de nacht van zaterdag op zondag een staatsgreep uitgevoerd. President Sylvanius Olmypio wrerd zondag morgen vroeg door militairen doodgeschoten, toen hij trachtte een toevlucht te zoeken in de Amerikaanse ambassade te Go- me, de hoofdstad van het land. In Cotonoe, de hoofdstad van het buurland Dahomey, is vernomen, dat alle ministers van de Togole se regering op drie na zijn gear resteerd. De opstandelingen had den ben in de val laten lopen door hen in de loop van de nacht op te bellen en naar een bepaalde plaats uit te nodigen. Alleen de ministers van Voorlichting en Binnenlandse Zaken, die onraad vermoedden, zijn ontkomen. De minister van Gezondheid, Jerson Kpochtra, is niet in hech tenis genomen, waarschijnlijk omdat hij eertijds lid is geweest van de oppositionele Juvento-be- weging. De opstandelingenleiders hebben leden van deze jeugdbe weging uit de gevangenis bevrijd. Juvento viel in '59 bij de presi dent Olympio's „comité voor de eenheid van Togo" in ongenade, toen de beweging scherpe kritiek leverde op de regering omdat de ze te nauwe banden zou hébben met Frankrijk. In 1961 verloor Juvento het recht op parlemen taire vertegenwoordiging. Maar zij bleef een belangrijke plaats innemen. Vele leden van de bewe ging streven naar nauwere be trekkingen met het buurland Ghana en de hereniging van de Ewe-stam, die nu zowel op Togo- lees ais Ghanees grondgebied woont In de hoofdstad Dome, waar militaire voertuigen rondrijden, is alles momenteel rustig. De To golese grenzen met Ghana en Da- hotaey zijn-gesloten. Radio-Lome heeft zondagmid dag omgeroepen, dat „een wetti ge organisatie waarvan Antoine Meatsji die momenteel als balling in Ghana vertoeft leider is, de macht aan zich heeft getrokken. „Wij verzoeken de heer Meatsji, evenals alle andere vluchtelingen in Ghana, naar Togo terug te keren". In verband met deze oproep kan worden opgemerkt, dat pre sident Olympio enige tijd geleden alle oppositiepartijen bij de wet heeft verboden en hun voornaam ste leiders verbannen. In het communiqué, dat werd voorgelezen door een politieke ge vangene die tijdens de staats greep bevrijd was, werd voorts gezegd: ..Landgenoten, u bent he den getuige van een grootse ge beurtenis, van de geboorte van een nieuw tijdperk van gerechtig heid en vrede, van de geboorte van de tot nu ioe beperkte vrijheid, die voor eeuwig haar plaats in Togo weer zal in nemen". Antoine Meatsji, die in het communiqué werd verzocht uit Ghana naar zijn land terug te keren, is voormalig minister van Landbouw uit de regeringGroe nitzky. Hij was leider van de op positie in het Togolese Huis van Afgevaardigden, tot president Olympio de oppositie verbood. Inmiddels is vernomen, dat de leider van de opstandelingen, de chef-staf van het Togolese leger, Dodze, een telegram heeft gezon den aan oud-premier Nicolas Groenitzky een zwager van de gedode president Olympio met het verzoek uit Cotonoe, de hoofdstad van Dahomev, terug te keren naar Togo om een nieuwe regering te vormen. Groenitzky schijnt echter zeer geschokt te zijn door de tragische wijze waarop zijn zwager aan rijn eind is gekomen. Hij heeft ge zegd, geen enkele beslissing te zullen nemen vóór de situatie wat is opgeklaard. Ook verklaarde hij met nadruk dat hij in geen enkel opzicht be trokken was bij de staatsgreep. ,Jk wist, dat er onder het Togo lese volk ontevredenheid heerste, maar ik kon niet bevroeden dat er al zó snel een staatsgreep zou uitbreken, en nog minder dat dit de dood van m'n zwager tot gevolg zou hebben", zo zei hij. Groenitzky was eind 1958 naar Dahomey gevlucht waar hij nu een bouwbedrijf heeft. De indruk die in diplomatieke kringen te Cotonoe overheerst is, dat de opstandelingen door de dood van president Olympio met'beid gestéld, eèn schok tot de ontdekking zijn 1 gekomen, dat de gebeurtenissen hen uit de hand zijn gelopen. De leiders van de staatsgreep die geen van allen genoeg invloed schijnen te hebber, om hun positie te consolideren, moeten nu met spoed een representatieve leider zien te vinden. Daarom, zo wordt opgemerkt hebben zij eerst een beroep gedaan op oud-premier Groenitzky. de zwager van Olym pio, en zich toen deze aarzelde om uit Dahomey naar Togo terug te keren tot de voormalige minister Antoine Meatsji gewend voor de vorming van een nieuwe rege ring. stemming van de opstandelingen aan de familie van de president overgedragen. De Togolese presi dent blijkt vlak bij de Amerikaan se ambassade door drie kogels in de borst te zijn getroffen. Een delegatie uit Dahomey heeft zondagmiddag in Togo een bespreking gehad met de leiders van de staatsgreep. Daarna brachten zij president Maga tele fonisch rapport uit Intussen be sloot de regering van Dahomey als teken van rouw over de dood van president Olympio alle ver makelijkheden in het land af te gelasten. President Maga van Dahome heeft intussen meegedeeld, dat op een buitengewone bijeenkomst van de ministerraad van zijn land is besloten tot enkele maatrege len „die onmiddellijk van kracht zijn geworden". Deze maatrege len, zo zei hij, zijn uitsluitend be doeld om mee te helpen hij de handhaving van de orde in de zusterrepubliek Togo „zonder op enige wijze in te grijpen in de po litieke aangelegenheden van dat land". Uit gezaghebbende bron werd vernomen, dat de aangekondigde maatregelen van militaire aard zijn. Vrachtwagens met militai ren zijn naar de grens met Togo gereden en wachten daar op nadere instructies. GROENTTSKY AANVAARDT OPDRACHT Nicolas Groenitzky, zwager van de vermoorde president Olympio en gewezen leider van de demo cratische volksunie, heeft zich be reid verklaard een nieuwe rege ring te vormen. Hij maakt ach gereed om uit Dahomey, waar hij in ballingschap leefde, naar Togo terug te keren. Hij is al eerder premier geweest, namelijk van september 1956 tot mei 1958. Hij is 5 april 1913 in Togo geboren en stamt uit een invloedrijke familie van Poolse oorsprong. Zijn onder wijs genoot hij in Frakrijk. Groenitzky voerde een pro-Fran se politiek. Enkele gearresteerde Togolese ministers zijn inmiddels in vrij- Het stoffelijk overschot van president Olympio. dat zondag morgen vroeg in de Amerikaanse ambassade te Lome was binnen gebracht is 's middags met toe- met onze nieuwste eleetiïsehe slijpinstallatie. Hol en vlak slijpen. Nog in voorraad: Damesschoenen ej schaatsen Herenschoenen en schaatsen en Noren. NOORDSTRAAT 25—2: AXEL TELEFOON 795 medegedeeld door het KN.MJ. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Noordelijke wind Nu en dan sneeuwbuien afge wisseld door opklaringen. Matige, in de kustprovincies nu en dan krachtige mar noord ruimende wind. Temperaturen geleidelijk stijgend. Aan de kust tijdelijk en kele graden boven nul, in het bin nenland om het vriespunt. MAANDAG 14 JANUARI vjii. nun. Freshens 4-34 5.04 Hansweert 5.09 5.39 Hansweert 5.49 6.19 Walsoorden 5.59 6.29 DINSDAG 15 JANUARI Ereskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m 5.11 5.46 6.26 6.36 n.m. 5.39 6.14 6.54 7.04 ZON op onder Jan. 14 8.43 16.55 15 S.42 16.57 MAAN op onder 22.05 23.11 11.08 11129 ENKELE SNEEUWBUIEN In de luchtdruk-verdeling kwam de afgelopen 24 uur een belang rijke verandering. Een kleine sto ring trok van noord-Groenland naar midden-Seandinavië en ont wikkelde zich daar tot een actie ve depressie. Ten westen van Schotland handhaaft zich een hogedrukge- bied van 1035 mh. Deze ontwik keling veroorzaakte op de Noord zee een toename van de noord westelijke wind. Aaci de achter zijde van de depressie stroomt nu met noordoostelijke tot noordelij ke winden koude polaire lucht uit noord-Scandinavie over de Noord zee naar ons land. Deze lucht wordt boven het relatief warme zeewater verwarmd, waardoor er in ons land een geleidelijke stij ging van de temperatuur plaats vindt, aan de kust tot enkele gra den boven nul, in het binnenland tot om het vriespunt Naast flinke opklaringen zul len ook enkele sneeuwbuien voor komen. De wind, die aanvankelijk zwak tot matig en in de kustprovincies nu en dan krachtig waait tussen zuidwest en noordwest, ruimt ge leidelijk naar noordelijke rich ting. In het Rode-Kroisziekenhuis in Den Haag, waar hij sinds enige weken werd verpleegd, is gisteravond om zes uur de voor zitter van de Tweede Kamer, dr L. G. Kortenhorst, overleden. Leonardus Gerardus Korten horst werd op 12 november 1886 te Weesp geboren. Hij bezocht het gymnasium van het St Ig natius-college te Amsterdam om vervolgens aan de gemeentelijke universiteit aldaar rechten te gaan studeren. In 1913 promo veerde hij op een proefschrift: „De bevoegdheid van de rechter om ongestraft te laten". Na zijn promotie was hij enige tijd ad vocaat in de hoofdstad. In de eerste wereldoorlog was hp gedurende de mobilisatie als luitenant voor speciale dienst ge detacheerd bij de krijgsraad te Arnhem. Hri werd secretaris van de Alg. R.K. werkgeversvereni ging en verscheidene andere ver enigingen. Hij maakte deel uit van de Nijverheidsraad, de Hoge Raad van Arbeid, de Ned. Werk- loosheidsraad en onderscheidene commissies. Gedurende de bezetting schreef hij onder het pseudoniem IJs brand de Vries enige referaten, betrekking hebbend op na-oor- logse problemen, redigeerde een illegaal weekblad, gewijd aan so ciale, economische en financiële vraagstukken en behoorde hij tot degenen die de Stichting van den Arbeid en het herstel van de Katholieke sociale organisaties voorbereidden en tot stand hiel pen brengen, In 1945 verscheer, van zijn hand een brochure: „Was samen werking met de vijand geoor loofd?" Paus Pius XI onderscheidde hem tot Commandeur met ster in de orde van de H. Gregorius de Grote. H. M. de Koningin be noemde hem tot grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau. Dr Kortenhorst is ook onderscheiden door de koningen van Zweden en België. De ter aarde bestelling zal in alle stihe geschieden. Amerikaanse en Russische functionarissen komen heden in New Vork bijeen voor besprekin gen over een verbod op het ne men van kernproeven en andere ontwspellingskwesties. Dit werd zaterdag door het State Depart ment bekendgemaakt. Volgens Amerikaanse functio narissen is het initiatief tot dit tweezijdig overleg van de Russen uitgegaan. De begindatum werd Premier Nehroe van India heeft zondagavond op een receptie ge zegd. dat China de voorstellen van de zes niet-verbonden landen, die kortgeleden in Colombo zijn opgesteld* niet volledig heeft aan vaard. Met deze voorstellen hopen, zo als bekend, de zes landen een re galing van het Chinees-Indische grensgeschil te vergemakkelij ken. Premier Nehroe deelde zon- Senator Kenneth: Senator Kenneth Keating heeft in een televisie-uitzending ver klaard. dat Cuba op het ogenblik „tien maal beter uitgerust is" dan in het afgelopen voorjaar, en dat de situatie wat Cuba be treft, „hoogst gevaarlijk" blijft. Cuba, aldus de senator verder, heeft op het ogenblik de beschik king over 144 raket-lanceerin- stallaties, 24 basissen, 500 anti- vliegtuigraketten, waarvan som mige de meest moderne die er bestaan, en een troepensterkte van 20.000 man. Senator Keating hield zijn tv- praatje, nadat minister Rusk vrigdag j.L de senaatscommissie voor de buitenlandse betrekkin gen omtrent de Cubaanse kwes tie had ingelicht. Minister Rusk zou daarbij o.m. hebben gezegd, dat alle Russische raketten en bommenwerpers, die als aanvals wapens kunnen worden be schouwd. uit Cuba zijn terugge trokken. Senator Keating verklaarde nog dat de Verenigde Staten op het ogenblik het initiatief in de Cubaanse crisis hebben verloren. Een commissie van onderzoek, gevormd door drie rechters, heeft vrijdagavond de typogra fenbond ervan beschuligd opzet telijk een lange staking bij dr Newyorkse bladen te hebber voorbereid en geen bereidhei: getoond te hebben „werkelijk v onderhan delen De typografen hebben hc werk neergelegd en zijn rust gaan afwachten of de uitgever aan de eisen van de vakbon zouden toegeven. De krantenstr king in New York duurt nu 35 dagen. dagavond voorts mede, dat de voorsteden aan het Indische par lement zullen worden voorgelegd, dat op 21 januari weer bijeen komt. De inhoud van de voorstel len is niet bekend. Volgens niet- oficiële berichten komen zij voor wat betreft de oostelijke sector van de grens in hoge mate tege moet aan de eisen van India, maar houden zij een gedemilita riseerde zóne voor het gebied van Ladakh in het westen in. De delegatie die de Coiombo- conferentie heeft afgevaardigd om de voorstellen in Peking en Nieuw Delhi toe te lichten en aan het hoofd waarvan premier Ban- daranaike van Ceylon staat, had zondag een laatste bespreking met premier Nehroe. In een com muniqué dat na afloop daarvan werd uitgegeven wordt gezegd, dat de Indische premier de af vaardiging had meegedeeld, dat India het initiatief van de 6 lan den toejuicht. Een woordvoerder van het In dische ministerie van Buitenland se Zaken zei: „In grote lijnen zijn de voorstellen en ophelderingen verenigbaar met ons beginsel dat. de laatste Chinese agressie sinds 8 september j.lri ongedaan wordt gemaakt". Een op de Tweede Kerstdag in Memphis (Tennessee) geboren Siamese tweeling, die met borst en buik aan elkaar was gegroeid, is vrijdag overleden nadat chi rurgen getracht hadden beide kinderen te scheiden. moderne coiffures de betere toiletartikelen electriscbe ontharing boutique roberi vastgesteld bri de besprekingen welke de Russische eerste plaats vervangende minister van Bui tenlandse Zaken, Koeznetsov, in de afgelopen week in Washington met president Kennedy, minister van Buitenlandse Zaken Rusk en het hoofd van het bureau voor ontwapeningszaken, Foster, ge voerd beeft. Foster zal de Amerikaanse dele gatie leiden, terwijl de voornaam ste Russische vertegenwoordiger in de Ver. Naties, Fedorenko, als hoofd van de Sowj et-afvaardigin g zal optreden. Hoewel in het algemeen over ontwapeningskwesties zal worden gesproken, verwacht men dat in het bijzonder zal worden aange stuurd op een regeling voor het beëindigen van proeven met kern wapens. In Washington heeft men de laatste tijd enige hoop op succes gekregen. Deze zou geba seerd zijn op uitlatingen van Rus sische functionarissen in particu liere gesprekken met Amerikaan se ambtenaren. Volgens functio narissen in Washington hebben de Russen waarschijnlijk, evenals 'de Ver. Staten, ontdekt dat de proeven met kernwapens steeds minder resultaten opleveren en dat men, als er geen belangrijke wetenschappelijke ontdekking ge daan wordt, niet veel kan ver wachten van een voortzetting der proeven. Een aanwijzing dat de Russen tot concessies bereid zijn, riet men in het recente Russische voorstel voor het gebruik van de z.g. „zwarte kastjes" voor een controle op de naleving van een verbod pp het nemen van kern proeven. Hoewel dit voorstel in zijn huidige vorm voor de Ver. Staten onaanvaardbaar is, be schouwt men in Washington dit toch als een teken van het Russi sche verlangen naar een akkoord. Zoals bekend is het ontwape* ningsoverleg in Genëve, dat aan vankelijk na het Kerstreces deze week zou worden hervat, verder opgeschot tot 15 februari. De „Gazet van Antwerpen" waarschuwde zaterdag tegen te veel optimisme over de mogelijk heden van een spoedige oplossing van het Sche3öe-Rijnverbindings- vxaagstuk. ,Het zou verkeerd zgn uit bet akkoord tussen de Belgische en Nederlandse onderhandelaars af te leiden, dat een definitieve op lossing van het zeer delikate vraagstuk nog slechts een kwes tie van hoogstens enkele maan den is. Het gaai immers alleen om een voorlopig verslag waarin in grote lijnen wordt gesproken over een nieuw tracé en de Rijn vaartpremies. De details van alle punten moeten nog nader worden uitgewerkt". -Wij hebben in het verleden al te vaak moeten ervaren, dat van zogenaamde getroffen regelingen niets terecht is gekomen. Wij rijn daarom voorzichtig geworden met ons optimisme. Indien wij ons niet vergissen is het de vijfde poging om tot een akkoord te ge raken. Sedert het probleem na de eerste wereldoorlog in behande ling werd genomen, zijn voorstel len ter tafel gebracht die bij na dere bespreking door technische commissies, nooit leidden tot po sitieve resultaten", aldus het blad. De „Gazet van Antwerpen" merkt ten slotte op. dat voor de oplossing van het vraagstuk een ruim wederzijds begrip nodig is. „Wij kunnen slechts hopen, dat Nederland en België rich hiervan bewust zullen zijn". Alle in de Chinese hoofdstad verschijnende kranten maakten zondag melding van een gespan nen toestand aan de grens tus sen communistisch China en het kleine Indische protectoraat Sïk- m in het Himalaya-gebergte. Op de voorpagina's waren uit treksels afgedrukt van een Chi nese nota waarin India wordt beschuldigd van „ernstige" schendingen van het Chinese grondgebied en luchtruim. Deze nota was donderdag jl. aan de Indische ambassadeur in Peking overhandigd. Voorts werd daar in gezegd, dat Indische troepen de grens tussen China en Sikkim hadden overschreden en zich op 39 plaatsen op Chinees gebied hadden ingegraven. China had in augustus al bij India geprotesteerd tegen ge wapende invallen in Tibet vanuit Sikkim, aldus de nota, maar In dia had dit protest van de hand gewezen. Bij relletjes in Caracas, de hoofdstad van Venezuela, zijn zaterdagavond drie mensen om het leven gekomen en twaalf ge wond. Aanhangers van admiraal Wolfgang Larraazabal. die kan didaat voor het presidentschap van Venezuela is geweest, ston den langs de straten op hem te wachten. Hij zou terugkomen uit Chili waar hij ambassadeur is geweest. Onder de wachtenden ver spreidde zich echter het valse gerucht, dat de admiraal in hech tenis was genomen om betogin gen te voorkomen. Er ontstond onrust onder de mensen en na korte tijd braken er gevechten uit .Bij de presidentsverkiezingen in 1958 had" admiraal Larraazabal de steun van de linkse republi keinse democratische unie en de communisten. Hij werd echter verslagen door de huidige presi dent Romulo Betancourt De „State of the Union Diplomatieke kringen in de Amerikaanse hoofdstad verwach ten, dat president Kennedy heden in zijn derde ..State of the Union" boodschap een beroep op Sow- jet-premier Chroesjtsjov zal doen om een verdrag te sluiten waar bij het nemen van kernproeven wordt verboden. De president zal zijn boodschap uitspreken voor het voltallige congres. In de „State of the Union" wordt een uiteenzetting gegeven over het beleid van de Ameri kaanse regering voor 't komen de jaar. Ook Berlijn, de Amerikaans- Britse overeenkomst over de Po- larïs-raket en daarmee samen hangende de kwestie van een muitilateraie kernmacht van de NAVO zullen naar verwacht wordt in de boodschap worden besproken, evenals dekwestie -■-an de Britse toetreding tot de E. G. en de Amerikaanse voor uitzichten op uitbreiding van de handel. De boten naar Terschelling es Vlieland, die zondagmorgen uit Harlingen vertrokken zijn. zijn onverriehterzake in Harlingen teruggekeerd. Zij hebben ter hoogte van de Pollenöam, dicht bij de Friese kust enkele uren. lang met zwaar drijfijs te kam pen gehad. Er was geen enkele mogelijkheid, de eilanden te be reiken, zodat deze thans geïso leerd zijn. Hedenochtend om 10.3C uur zal een nieuwe poging wor den ondernomen. Zeven Amerikaanse militairen zijn om het leven gekomen toen hun helikopter vrijdag in de Viet namese provincie Kien Hoa ver ongelukte. Uit de eerste berichten was niet gebleken of het toestel door communistische rebellen is beschoten. In de eerste week van januari werden ten zuiden van Saigon rijf Amerikaanse hef- schroefvliegtuigen door rebellen omlaag geschoten. H De Franse nationale vergade ring heeft vrijdag met 272 tegen 187 stemmen een wetsvoorstel aanvaard, dat voorziet in de op richting van een speciaal ge rechtshof voor bescherming van de staatsveiligheid. Tevoren had een gemengde commissie uit de nationale vergadering en de se naat bepaalde artikelen gewijzigd. Het meest omstreden artikel was dat waarbij de politie de be voegdheid wordt gegeven mensen die er van verdacht worden be trokken te zijn bij terroristische of opstandige activiteit, geduren de tien dagen vast te houden zon der dat zij contact mogen hebben met een advocaat. Dit artikel werd vrijdag in die zin gewijzigd, dat de politie kwee dagen na een arrestatie de verdachte moet voorgeleiden bij de openbare aan klager, hetgeen zij rijf dagen la ter weer moet doen. De senaat heeft het geamen deerde wetsvoorstel met 121 te gen 311 stemmen aangenomen.. President Tsjombe van Katan ga is zondagmorgen in Kolwezi, het laatste bolwerk van de Ka- tangaanse troepen op 350 kilo meter ten westen van Elisabeth- Grieks schip had brandstof gebrek De zeesleepboot „Utrecht", die door de NV. Wijsmuller uit IJmuiden eind december aan de westkant van het Engelse kanaal is gestationeerd, is vrijdagavond onderweg gegaan naar 't Griek se schip „Naftilos". De 2492 ton metende .Naftilos", gebouwd in 1921 en eigendom van de rederij M. Goelandris in Piraeus, had sleepboothulp gevraagd omdat de brandstofvoorraad uitgeput was. Zaterdagavond elf uur heeft de „Utrecht' de „Naftilos" vast gemaakt op ongeveer tweehon derd mijl ten zuiden van de Sdi- ly-eilanden. De „Utrecht" sleept het schip naar Brest. stad, aangekomen. Hij kwant Uit Ndola, in Nocrd-Rhoöesïë, waar hij zaterdag onverwachts bespre kingen had gevoerd met vijf van zijn ministers. In de Katangaanse hoofdstad zijn dit weekeinde ongeveer hon derd officieren van het Kongo lese leger aangekomen. Zij zou den willen nagaan, in hoeverre het instandhouden van een Ka- tan gaanse strijdmacht onder Kongoieeg bevel mogelijk is. Uit betrouwbare bron werd zondag vernomen, dat het uit wijzingsbevel tan de Kongolese regering tegen de Britse consul in Elisabethstad, Derek Dodson. is geschorst hangende de afloop van de huidige crisis. De Verenigde Naties hebben zondag in Leopoldstad bekend gemaakt dat twee bruggen ten zuiden van Kamina in West- Katanga die door Katanganen waren ondermijnd, onbeschadigd in handen van Zweedse V. N.- militairen zijn gevallen zonder dat er een schot werd gelost voorts was een grote hoeveelhev wapens, explosieven. munitie en transportmateriaal buitgemaakt

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1